Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2005 r.

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Kilińskiego 243a Kaliskiej 30
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Kilińskiego 243a Kaliskiej 30


Oznaczonej jako działki nr 310/1, 310/2 w obrebie G-04 działka o powierzchni 4 446m2 opisane w KW 112205, KW 126268.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami użytkowymi oraz wiatą o łącznej pow. zabudowy 924m2.

Na działce nr 310/2 znajduje się nie użytkowany bezodpływowy zbiornik oraz studzienka deszczowa. Nieruchomość obciążona jest umową najmu do końca marca 2005r.

W przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudowa ulicy Kilińskiego przyszły nabywca będzie zobowiązany do nieodpłatnego przekazania gruntu, który będzie zajęty pod drogę (ok.692 m2).

Ponadto nabywca będzie zobowiązany do rozbiórki budynku znajdującego się w pasie drogi przewidzianej na poszerzenie we własnym zakresie, bez możliwości zwrotu nakładów. Treść tego prawa będzie ujawniona w dziale III KW 112205 i będzie skuteczna wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Cena wywoławcza : 400 000.-zł.netto
Zaliczka 40 000zł.
Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT wg stawki 22%.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 19 kwietnia 2004r., 20 września 2004r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 28.02.2005r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 40 000zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 4 marca 2005 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 457b , tel. 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przetargi nieograniczone ogłoszone przez Miejską Przychodnię „Batory”
Treść:

 1. Przetarg na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 2. Przetarg na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki RTG i USG
 3. Przetarg na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki kardiologicznej

Miejska Przychodnia „Batory” z siedzibą w Łodzi, ul. Elsnera 19, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Oferty należy składać do dnia 2 marca br. do godz. 9.00 na drukach zamieszczonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” jest do pobrania w siedzibie placówki od dnia 15 lutego w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie Przychodni, pok. 73, I piętro.

Informacje telefoniczne w sprawie przetargu udzielane są w godz. 11.00-15.00 pod nr telefonu (42) 6710078.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni przy ul. Elsnera 19, pok. 73, w dniu 2 marca br. o godz. 10.00.

Wynik postępowania ogłoszony zostanie w tym samym dniu o godz. 15.00.

do góry


Miejska Przychodnia „Batory” z siedzibą w Łodzi, ul. Elsnera 19, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki RTG i USG.

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci z terenu miasta Łodzi. Oferty należy składać do dnia 2 marca br. do godz. 9.00 na drukach zamieszczonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” jest do pobrania w siedzibie placówki od dnia 15 lutego w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie Przychodni, pok. 73, I piętro.

Informacje telefoniczne w sprawie przetargu udzielane są w godz. 11.00-15.00 pod nr telefonu (42) 6710078.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni przy ul. Elsnera 19, pok. 73, w dniu 2 marca br. o godz. 10.00.

Wynik postępowania ogłoszony zostanie w tym samym dniu o godz. 15.00.

do góry


Miejska Przychodnia „Batory” z siedzibą w Łodzi, ul. Elsnera 19, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki kardiologicznej.

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci z terenu miasta Łodzi.

Oferty należy składać do dnia 2 marca br. do godz. 9.00 na drukach zamieszczonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” jest do pobrania w siedzibie placówki od dnia 15 lutego w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie Przychodni, pok. 73, I piętro.

Informacje telefoniczne w sprawie przetargu udzielane są w godz. 11.00-15.00 pod nr telefonu (42) 6710078.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przychodni przy ul. Elsnera 19, pok. 73, w dniu 2 marca br. o godz. 10.00.

Wynik postępowania ogłoszony zostanie w tym samym dniu o godz. 15.00.

do góry

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy :

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

oznaczonej w obrębie S-7 jako działka nr 91/1 o pow. 3 258m2, opisanej w KW 2055. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 224 m2przeznaczonym do rozbiórki, oraz budynkami użytkowymi.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi 1 800 000.-zł + należny podatek VAT (słownie: jeden milion osiemset tysięcy zł ) w tym:
grunt - 1 756 000zł.
naniesienia budowlane – 44 000zł.
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 180 000zł oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej, wykonanym w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.03.2005 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Do koperty z ofertą należy dodatkowo dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2005r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz.10.00.


Wadium w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p.457b tel. 638-43-37 lub pok. 461, tel. 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 19
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Rzgowskiej 19


oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-03 jako działka nr 205 o pow. 955 m2, opisanej w KW 160303.

Teren działki o pow. 750 m2 jest utwardzony ażurowymi płytami betonowymi. Na działce znajduje się konstrukcja stalowa samochodowego kanału naziemnego z rampą o pow. 27 m2.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł. netto
Postąpienie 5.000 zł.
Wadium 20.000 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 7 marca 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

L.p. Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka
czynszu dzierżawnego
Wadium
Postąpienie
1. al. Józewskiego b nr
o pow. 1 m2,
obręb S-6, cz. dz. nr 355/17
KW 112722
sposób zagospodarowania - półkabina telefoniczna
50,00 zł + 22%VAT
miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
220 zł
1 zł
2. ul. Kilińskiego 40
o pow. 1 m2,
obręb S-1, cz. dz. nr 480/12
KW 106013
sposób zagospodarowania - kabina telefoniczna
47,50 zł + 22%VAT
miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
210 zł
1 zł
3. ul. Lutomierska 14
o pow. 1 m2,
obręb B-47, cz. dz. nr 336/1
KW 59714
sposób zagospodarowania - kabina telefoniczna
47,50 zł + 22%VAT
miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
210 zł
1 zł
4. ul. Marynarska-Zielna
o pow. 1 m2,
obręb B-48, cz. dz. nr 64/91
KW 8216
sposób zagospodarowania - kabina telefoniczna
45,00 zł + 22%VAT
miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca
200 zł
1 zł

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 11 marca 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 180/184
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Dąbrowskiego 180/184

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07, jako działki nr 10/3, 14/6, 15/4, 16/4, 16/5, 17/3, 18/3, 19/3, 20/7, 45, , o łącznej pow. 27 243m2 , opisanej w KW 61663, KW 117874, KW 120821, KW 92 891.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Na nieruchomości znajdują się czynne sieci magistrali wody gorącej i wodociąg miejski. W przypadku zagospodarowania działek należy uwzględnić strefy ochronne dla obydwu sieci po 5m po obydwu stronach od zewnętrznej krawędzi.
Cena wywoławcza: 800 000.-zł.netto
Wadium wynosi: 80 000zł.
Postąpienie 10 000 zł. lub więcej.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2005r w UMŁ
ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.


Wadium należy wpłacać do dnia 14.03.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank S.A. w Katowicach II o /Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 14.03..2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457b, tel. 638-43-37.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje ogłoszony na dzień 18 marca 2005r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 180/184 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07, jako działki nr 10/3, 14/6, 15/4, 16/4, 16/5, 17/3, 18/3, 19/3, 20/7, 45, , o łącznej pow. 27 243m2 , opisanej w KW 61663, KW 117874, KW 120821, KW 92 891.

Przyczyną odwołania przetargu jest toczące się postępowanie sądowe, o zasiedzenie części tej nieruchomości.
Odwołany przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 180/184
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje ogłoszony na dzień 18 marca 2005r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 180/184 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07, jako działki nr 10/3, 14/6, 15/4, 16/4, 16/5, 17/3, 18/3, 19/3, 20/7, 45, , o łącznej pow. 27 243m2 , opisanej w KW 61663, KW 117874, KW 120821, KW 92 891.

Przyczyną odwołania przetargu jest toczące się postępowanie sądowe, o zasiedzenie części tej nieruchomości.
Oferty na lokale
Treść:

W dniach od 2 do 15 marca 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach: od 2 do 15 marca 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ oraz w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do remontu >>>
Wykaz lokali po eksmisji >>>

Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W NIŻEJ PODANYCH WYKAZACH.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 17 marca 2005r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium .
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 22.03.2005r. do 05.04.2005r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

wykaz lokali >>>

Pisemny ograniczony konkurs ofert na wybór kandydatów na funkcję nowego inkasenta opłaty targowej
Treść:

Zmiana terminu konkursu ofert >>>

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny ograniczony konkurs ofert na wybór kandydatów na funkcję nowego inkasenta opłaty targowej na obszarze Miasta Łodzi na następujących targowiskach handlu obwoźnego:

Obrońców Westerplatte/Organizacji WiN, Pomorska/Kilińskiego, Przędzalniana 95

W konkursie ofert mogą uczestniczyć przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Miasta Łodzi. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 07.04.2005r. do godz.1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2005 r.w UMŁ,
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1200
.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami i regulaminem konkursu ofert, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Zmiana terminu konkursu ofert >>>

Zmiana terminu pisemnego ograniczonego konkursu ofert na wybór kandydatów na funkcję nowego inkasenta opłaty targowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, iż wyznaczony na 8 kwietnia br. pisemny ograniczony konkurs ofert na wybór kandydatów na funkcję nowego inkasenta opłaty targowej na obszarze Miasta Łodzi na następujących targowiskach handlu obwoźnego:

Obrońców Westerplatte/Organizacji WiN,
Pomorska/Kilińskiego,
Przędzalniana 95

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2005r. godz. 12.00

Przedłużeniu ulega termin składania ofert. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 13.04.2005r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 75a
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Narutowicza 75 a

oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-02 jako działka nr 329 o pow. 540 m2, opisanej w KW 118160.
Nieruchomość ogrodzona, zabudowana budynkiem parterowym, (użytkowanym z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny), o powierzchni zabudowy 119,1 m2 i pow. użytkowej 92,5 m2. Część przedmiotowej nieruchomości o pow. 141 m2 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 lipca 2005 r.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu do przebudowy, remontu lub modernizacji istniejącego uzbrojenia, oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł. netto
w tym:
grunt 139.800 zł.
naniesienia budowlane 60.200 zł.
Postąpienie 3.000 zł.
Wadium 40.000 zł.


Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2005 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1000.


Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 25 kwietnia 2005 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 25.04.2005r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).
Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 22.04.2005r. Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 22.04.2005r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 28.04.2005r. do 12.05.2005r. w godz. 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.
Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części).
Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.
UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni.
Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia.
Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona. Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali użytkowych z terenu dzielnicy Łódź-Bałuty wystawionych do przetargu w dniu 25.04.2005r >>>
Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Skarbowej 21
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Skarbowej 21

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-26, jako działka nr 624, o pow. 709m2 , opisanej w KW 39396.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze mieszkalnym o pow. użytk.181,18 m2.

Nieruchomość figuruje w Ewidencji Zabytków.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41i Nr 141, poz.1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Obciążenia i zobowiązania nie wystepują.

Cena wywoławcza: 340 000.-zł.netto
Zaliczka 40 000zł.

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT wg stawki 22%.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 20 września 2004r., 21 stycznia 2005r. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach ( zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 05.05.2005r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 40 000zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 9 maja 2005 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 468, tel. 638-43-25.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Pisemny konkurs ofert na wydzierżawienie Miastu Łódź nieruchomości zabudowanej budynkiem na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny konkurs ofert na wydzierżawienie Miastu Łódź
na okres co najmniej 15 lat licząc od dnia 31 marca 2006 r.
nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej
od 3 400 m2 do 4 000 m2 wraz z parkingiem dla co najmniej 260 samochodów
na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi.

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, w siedzibie Wydziału Obsługi Administracyjnej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pok. 064.

Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z krajowego rejestru sądowego; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,
 2. koncepcję zagospodarowania terenu oraz koncepcję przestrzenną funkcjonalną budynku wraz z niezbędnym opisem,
 3. aktualny wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla oferowanej nieruchomości,
 4. prognozowane koszty eksploatacji budynku,
 5. propozycje rozliczania kosztów bieżących i remontów w okresie eksploatacji
 6. projekt umowy dzierżawy,
 7. wskazanie źródeł pokrycia ewentualnej modernizacji lub adaptacji obiektu wraz z dokumentami potwierdzającymi realność pozyskania środków,
 8. datę sporządzenia oferty,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z „Warunkami i wymaganiami jakie winna spełniać nieruchomość oferowana do wydzierżawienia Miastu Łódź na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów” oraz „Warunkami konkursu ofert” stanowiącymi załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 2560/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 marca 2005r. i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji stosownie do treści art. 777 k.c. z tytułu zapłaty kary umownej w wysokości 6-krotności miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego w konkursie ofert, w przypadku nie udostępnienia obiektu w terminie określonym w § 1 ww. zarządzenia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 maja 2005r. w Urzędzie Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 w sali 106 o godzinie 10.00.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami i wymaganiami jakie winna spełnić nieruchomość oferowana do wydzierżawienia Miastu Łódź na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz regulaminem i warunkami konkursu, o których informuje Wydział Obsługi Administracyjnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, pok. 064, tel. 638-40-30.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego konkursu oraz jego zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność skarbu Państwa, położonego w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 12 m 2,

dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w XVI Wydziale Ksiąg wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 107992 wraz z odpowiadającym mu udziałem wynoszącym 378/1000 części w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 492/4 o powierzchni 337 m2 i części wspólnych budynku, z którego lokal został wyodrębniony oraz udziału wynoszącego 1/8 części w prawie własności działki gruntu nr 492/3 stanowiącej drogę dojazdową, objętej księgą wieczystą KW Nr 107989.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2005r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Cena wywoławcza wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 14.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Odział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok.452, tel. 638-44-52.
Konkurs ofert na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej UMŁ: www.uml.lodz.pl .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (0 42) 638 40 26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2005 r. do godziny 10.00.

Więcej nformacji >>>
Regulamin >>>
Wykaz ścian (.xls) >>>
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sojowej
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia
ul. Sojowej

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sojowej.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 15.11.2005 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 11.05.2005 r. do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2005 r. o godz. 11.00, w pok. 306 tutejszej Delegatury.
Przetarg nieograniczony, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia pasażu łączącego ul. Praussa z ul. Jarzynową oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - inwestycyjnymi
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

opracowanie dokumentacji projektowej oświetlania pasażu łączącego ul. Praussa z ul. Jarzynową oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia pasażu łączącego ul. Praussa z ul. Jarzynową oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  • projekt budowlany – 31.08.2005 r.
  • nadzór inwestorski – 31.12.2005 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 11.05.2005 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2005 r. o godz. 10.00, w pok. 306 tutejszej Delegatury.
Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

• Łozowej 44 obr. B-08, dz. nr 118, pow. 1659m2, KW 103790, cena wyw. 158 000zł.(netto), wadium 31 000zł., postąpienie 2000zł. lub więcej.

• Głuchej 3 obr. B-28 dz. nr 475, pow. 238m2, KW 48631, cena wyw. 15 200zł( netto)., wadium 3 000zł. postąpienie 200zł. lub więcej

• Łagiewnickiej 215 i 217 obr. B-24 dz. nr 5/2 i 4/1, pow. 1009m2łącznie, KW 108507, Kw 157918, cena wyw. 54 000zł.(netto),wadium 10 000zł. postąpienie 600zł. lub więcej. W granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociagowa. Pas ochronny 5m po obu stronach.

• Piwnej 44 obr. B-46 dz. nr 139/1, pow. 402m2, KW 91245, cena wyw. 41 000zł., (netto) wadium 8 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej

• Piwnej 46 obr. B-46 dz.nr 119 pow. 691m2, KW 89523, cena wyw.71 000zł. (netto), wadium 14 000zł. postąpienie 800zł. lub więcej

• Sierakowskiego 34 obr. B-29 dz. nr 326 pow. 1151m2, KW 34634,
cena wyw. 89 800zł., (netto) wadium 17 900zł. postąpienie 900zł. lub więcej

• Młynarskiej 30 obr. B-47 dz. nr 125 pow. 344m2, KW 24430, cena wywoławcza 31 650zł., (netto) wadium 6 300zł. postąpienie 400zł. lub więcej

• Wersalskiej 29 obr. B-34 dz. nr 33/2 pow. 5356m2, KW 95331. cena wyw. 246 000zł., (netto) wadium 49 000zł. postąpienie 3 000zł. lub więcej. Teren porośnięty drzewostanem leśnym.

• Przędzalnianej 64 obr. W-25 dz. nr 128 pow. 2835m2, KW 88175, cena wyw. 239 300zł., (netto) wadium 47 800zł., postąpienie 3 000zł. lub więcej

• Długosza 4 obr. P-07 dz. nr 381 pow. 435 m2, KW 52604, cena wyw. 45 800zł., (netto) wadium 9 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. Przez teren działki przebiega przyłącze wod-kan do działki przy Gazowej 9 oraz sieć cieplownicza. Strefa ochronna sieci 2m po każdej ze stron.

• Radomskiej 5 obr. G-04 dz.nr 216 pow. 486m2, KW 99244, cena wyw.36 400zł., (netto) wadium 7 200zł., postąpienie 400zł. lub więcej

• Czytelniczej 8 obr. G-26 dz.nr 912 pow. 267m2, KW 45699, cena wyw.15 000zł., (netto) w tym naniesienia 1 zł., wadium 3 000zł., postąpienie 200zł. lub więcej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz komórką drewniana przeznaczonymi do rozbiórki.

• Wojewódzkiej 6 (Przewodniej 36) obr. G-41 dz. nr 76/3 pow. 503m2, KW 47459, cena wyw. 23 000zł. (netto), w tym naniesienia 1zł., wadium 4 600zł., postąpienie 300zł. lub więcej. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym do rozbiórki oraz obiektami ogrodniczymi i szopą drewnianą. W granicy nieruchomości znajduje się kanalizacja telefoniczna. Ewentualna przebudowa na koszt nabywcy. (odwołany)

• Prądzyńskiego 6 obr. G-22 dz.nr 448 pow. 844m2, KW 88190, cena wyw. 48 400zł., (netto) w tym naniesienia 100zł., wadium 9 600zł., postąpienie 500zł. lub więcej. Działka zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki. Wzdłuż połnocnej granicy działki przebiega sieć cieplownicza - pas ochronny 3m po kazdej ze stron. Od strony ulicy familijnej znajduje się doziemna sieć telefoniczna. Zabudowa w odległości nie mniejszej niż 1m. od urządzeń telekomunikacyjnych.

• Bankowej 3 obr. G-13 dz.nr 87 pow. 532m2, KW 5216, cena wyw.29 000zł., ( netto) w tym naniesienia 1zł. wadium 5800zł., postąpienie 300zł. lub więcej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki oraz komórkami drewnianymi w złym stanie technicznym.

• Rzemieślniczej 5a obr. G-24 dz. nr 401/2 pow. 959m2, KW 155431, cena wyw. 55 400zł., (netto) wadium 11 000zł., postąpienie 600zł. lub więcej

• Śląskiej 22 obr. G-16 dz.nr 230/1 pow. 643m2, KW 107256 cena wyw. 40 000zł., ( netto) w tym naniesienia 1zł. wadium 4 000zł., postąpienie 400zł. lub więcej. Działka zabudowana budynkiem murowanym przeznaczonym do rozbiórki oraz pozostałosciami po budynkach gospodarczych.

• Krasickiego 4a obr. G-12 dz.nr 292 pow. 1071m2, KW 104370, cena wyw.136 701zł., (netto) w tym budynek 1zł. wadium 15 000zł., postąpienie 2000zł. lub więcej. Na działce znajdują się budynki użytkowe. Nieruchomość posiada przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Strefy ochronne- 3m po każdej stronie przewodu. Obciażenia i zobowiązania nie wystepują.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2005r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 09.05.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi GETIN BANK SA w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 09.05.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp. pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje ogłoszony na dzień 13 maja 2005r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wojewódzkiej 6 (Przewodniej 36) obr.G-41 dz.nr 76/3 o pow. 503m2, KW 47459

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień dotyczących przebiegu przez nieruchomość kanalizacji telefonicznej.