Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2005 r.

Pisemny ograniczony konkurs ofert na wybór kandydatów na funkcję nowego inkasenta opłaty targowej na obszarze Miasta Łodzi
Treść:

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny ograniczony konkurs ofert na wybór kandydatów na funkcję nowego inkasenta opłaty targowej na obszarze Miasta Łodzi na następujących targowiskach handlu obwoźnego:

Obrońców Westerplatte/Organizacji WiN,
Pomorska/Kilińskiego,
Przędzalniana 95

W konkursie ofert mogą uczestniczyć przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Miasta Łodzi. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10 maja br. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 13 maja 2005 r.w UMŁ,
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami i regulaminem konkursu ofert, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.
Odwołany ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wojewódzkiej 6 (Przewodniej 36)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje ogłoszony na dzień 13 maja 2005r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wojewódzkiej 6 (Przewodniej 36) obr.G-41 dz.nr 76/3 o pow. 503m2, KW 47459

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień dotyczących przebiegu przez nieruchomość kanalizacji telefonicznej.
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 15.11.2005 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 16.05.2005 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2005 r. o godz. 10.00, w pok. 306 tutejszej Delegatury.
Konkurs ofert na lokale w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Olechów - Północ
Treść:

Konkurs ofert

od 4 maja do 30 maja 2005 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:
 • w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Olechów-Północ
szczegóły >>>
Konkurs ofert na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali uzytkowych

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 02 czerwca 2005r. - godz. 15.30
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.


Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 08.06.2005r. do 22.06.2005r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części).
Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni.

Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia.
Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>
Konkurs ofert na wysokość stawki czynszu na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 80m2
Treść:

Oferty lokali

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

UWAGA

Ofertę, w zapieczętowanej kopercie
- druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 - należy złożyć w pokoju do 31 maja 2005 roku

Wadium w wysokości: 1000,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w punkcie kasowym GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”

UWAGA

Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 5 maja do 31 maja 2005 roku.

Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2005 roku o godzinie – 8.15 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>
Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej lub rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej lub rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, postapienie
1. Wiwulskiego 1 / Paderewskiego 1/7
o pow. gruntu 120 m2, obręb G-11, cz. dz. nr 1/10, KW 149995< o sposobie zagospodarowania terenu rozstrzygnie decyzja o warunkach zabudowy
902,40 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca 4.000 zł
20 zł
2.Krakowska 25/27
o pow. gruntu 1.444 m2, obręb P.-15, cz. dz. nr 457, NKN 24915 pod uprawy warzywno-kwiatowe bez prawa zabudowy
77,76 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, rocznie, czynsz płatny do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego 30 zł
30 zł
3. Krakowska 25/27
o pow. gruntu 1.444 m2, obręb P.-15, cz. dz. nr 457, NKN 24915 pod uprawy warzywno-kwiatowe bez prawa zabudowy
77,76 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, rocznie, czynsz płatny do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego 30 zł
30 zł
4.Kasprzaka 64
o łącznej pow. gruntu 6.360 m2, obręb B-45, część dz. nr 108/32, teren pod parking zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
4070,40 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca 18.000 zł
700 zł


Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 13 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.
Oferty na lokale do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 6 do 20 czerwca 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:

od 6 do 20 czerwca 2005 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ

oraz

w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter).

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie >>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Zamorskiej 59a, obr. G-09, dz. nr 328/2, pow. 59 m2, KW 84251, cena wyw. 29.200 zł (netto), w tym naniesienia 23.900 zł, wadium 5.800 zł., postąpienie 300 zł lub więcej. Zabudowana budynkiem stacji transformatorowej Nr 2116.
 • Żurawiej 4a, obr. B-49, dz. nr 256/6, pow. 88 m2, KW 129110, cena wyw. 39.900 zł (netto), w tym naniesienia 24.400 zł, wadium 7.900 zł., postąpienie 400 zł lub więcej. Zabudowana budynkiem stacji transformatorowej Nr 1437.
 • Lewej 11, obr. B-05, dz. nr 293, pow. 447 m2, KW 88639, cena wyw. 89.732 zł (netto), w tym naniesienia 34.093 zł, wadium 17.900 zł., postąpienie 900 zł lub więcej. W granicach nieruchomości znajdują się: przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 mb. Pas ochronny dla przyłączy wynosi 5 m. po obu stronach przewodu,
 • Gen. Bema 10, B-09, dz. nr 10/43, pow. 2494 m2, KW 25882, cena wyw. 295.000 zł (netto), wadium 59.000 zł., postąpienie 3.000 zł lub więcej. Zgodnie z ustawą z dnia 03.02.95 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej zostaną naliczone opłaty. W granicach nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m odprowadzające ścieki z działki nr 10/43 i nr 10/44. Pas ochronny dla urządzeń kanalizacyjnych wynosi 5 m. po obu stronach przewodu,
 • Gen. Bema 60, B-09, dz. nr 54/2, pow. 1026 m2, KW 102472, cena wyw. 128.000 zł (netto), wadium 25.600 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej. W granicach nieruchomości znajduje się wodociąg o średnicy Ø 300 mm oraz przyłącze wodociągowe obsługujące nieruchomość przy ul. Gen. Bema 65 Pas ochronny dla sieci wodociągowej wynosi 5 m. po obu stronach przewodu,
 • Sianokosy 19, B-03, dz. nr 18, pow. 2546 m2, KW 111397, cena wyw. 95.700 zł (netto), wadium 19.000 zł., postąpienie 1.000 zł lub więcej. Zgodnie z ustawą z dnia 03.02.95 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej zostaną naliczone opłaty.
 • Sianokosy 21/23, B-03, dz. nr 17/2, pow. 5132 m2, KW 5008, cena wyw. 160.800 zł (netto), wadium 32.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej. Zgodnie z ustawż z dnia 03.02.95 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej zostaną naliczone opłaty,
 • Gen. Bema 31a, B-25, dz. nr 98/2, pow. 1067 m2, KW 34393, cena wyw. 131.000 zł (netto), wadium 26.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej,
 • Tuszyńskiej 19, G-12, dz. nr 247/4, pow. 515 m2, KW 34458, cena wyw. 46.000 zł (netto), w tym naniesienia 1 zł ,wadium 9.000 zł., postąpienie 500 zł lub więcej,
 • Zalewowej 14/14a, G-09, dz. nr 155 i 156, pow. 1118 m2, KW 129381, cena wyw. 87.662 zł (netto), w tym naniesienia 12.910 zł ,wadium 17.500 zł., postąpienie 900 zł lub więcej,
 • Miedzianej 9, W-24, dz. nr 224/1, pow. 747 m2, KW 4276, cena wyw. 84.400 zł (netto),wadium 16.800 zł., postąpienie 900 zł lub więcej,
 • Jarowej 10a, W-06, dz. nr 25/2, pow. 424 m2, KW 43958, cena wyw. 39.500 zł (netto), w tym naniesienia 1 zł, wadium 7.900 zł., postąpienie 400 zł lub więcej,
 • Organizacji WiN 36, B-48, dz. nr 15/1, pow. 365 m2, KW 100174, cena wyw. 34.000 zł (netto), w tym naniesienia 0 zł, wadium 6.800 zł., postąpienie 400 zł lub więcej. Na nieruchomości znajdują się: przewód kanalizacji ogólnospławnej  150 mm oraz przewód wodociągowy Ø 60 mm, obsługujące także posesje sąsiednie.
 • Spornej 4, B-54, dz. nr 100, pow. 693 m2, KW 96130, cena wyw. 36.300 zł (netto), wadium 7.000 zł., postąpienie 400 zł lub więcej,
 • Kwietniowej 10a, G-27, dz. nr 107/4, pow. 483 m2, KW 47397, cena wyw. 44.200 zł (netto), wadium 8.800 zł., postąpienie 500 zł lub więcej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania najemcy działki sąsiedniej nr 107/1 terenu działki do korzystania ze studni oraz w celu usuwania nieczystości ze zbiornika,
 • Krasickiego 9, G-12, dz. nr 275, pow. 847 m2, KW 46830, cena wyw. 120.000 zł (netto), w tym naniesienia z ogrodzeniem 4.565 zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej,
 • Częstochowskiej 1 obr.W-29 dz.nr 19, pow. 581m2, KW 51076, cena wyw. 39.000zł. (netto),wadium 7.800zł. postąpienie 400zł. lub więcej,
 • Praskiej 30 obr.G-04 dz. nr 233, pow. 732m2, KW 99680, cena wyw. 50.000zł., (netto) wadium 10.000zł., postąpienie 500zł. lub więcej,
 • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, cena wyw. 46.500zł. (netto), wadium 9.300zł. postąpienie 500zł. lub więcej. Przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe (nie do wykorzystania) oraz kanalizacyjne (z możliwością wykorzystania). Strefa ochronna dla sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 3 m a dla urządzeń kanalizacyjnych 5 m po obydwu stronach przewodu,
 • Adwokackiej 12 obr.B-28 dz.nr 537 pow. 479m2, KW 97515, cena wyw. 50.000zł., (netto) wadium 10.000zł. postąpienie 500zł. lub więcej,
 • Strefowej 7 obr. G-41 dz. nr 488 pow. 988m2, KW 33494, cena wyw. 35.000zł., (netto) wadium 4.000zł. postąpienie 400zł. lub więcej,
 • Darniowej 4 obr.G-22 dz.nr 288/1 pow. 601m2, KW 20936, cena wyw. 35.500zł., (netto) w tym wartość budynku 4.200zł,wadium 7.000zł. postąpienie 400zł. lub więcej. Przez teren działki, od stacji transformatorowej nr 197 znajdującej się na działce 288/2, przebiega sieć energetyczna. Na działce ustanowiona jest służebność polegająca na prawie przejścia i dojazdu do działki nr 288/2 będącej w użytkowaniu wieczystym ŁZE S.A.,
 • Kruczej 12 obr.G-03 dz.nr 128 pow. 722m2, KW 96951, przez zachodnią część działki przebiega sieć ciepłownicza z pasem ochronnym min 2 m po każdej stronie. Cena wyw. 82.000zł., (netto) wadium 16.400zł., postąpienie 900zł. lub więcej,
 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99 pow. 652m2, KW 106819, cena wyw. 40.000zł., (netto) wadium 8.000zł., postąpienie 400zł. lub więcej,
 • Żabieniec 63 obr.B-03 dz.nr 120/2 pow. 253m2, KW 110571, cena wyw. 17.500zł., (netto) wadium 3.500zł., postąpienie 200zł. lub więcej,
 • Podgórnnej 16 obr.G-05 dz.nr 324 pow. 818m2, KW 83376, cena wyw. 79.000zł., (netto) wadium 7.900zł., postąpienie 800zł. lub więcej. Przez północno-zachodni narożnik działki przebiega sieć ciepłownicza,
 • Felsztyńskiego 15 obr.G-01 dz.nr 217 pow. 910m2, KW 117412, cena wyw. 91. 000zł., (netto) wadium 9.100zł., postąpienie 1.000zł. lub więcej,
 • Brzezińskiej 27a obr.W-07 dz.nr 11/7 o pow. 999m2, KW 124640, cena wyw. 250.000zł., (netto) wadium 25.000zł., postąpienie 2.500zł. lub więcej
Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 20 czerwca 2005 r., na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 20.06.05r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 08.07.2005r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 07.07.2005r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 07.07.2005r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:
 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 12.07.2005r. do 26.07.2005r. w godz. 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa, wynoszącego 1/2 część we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.

Piramowicza 6

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 496/2, obręb S-1, o powierzchni 760 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi urządzono księgę wieczystą KW Nr 5001.

Cena wywoławcza udziału wynosi465.000,00 zł
Wadium wynosi46.500,00 zł
Postąpienie w licytacji wynosi5.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2005 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Odział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji oraz zapoznania się z warunkami i regulaminem przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.


Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452, tel. 638-44-52.
Rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Trębackiej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Trębackiej 63


oznaczonej jako działka nr 32/2 w obrębie G-26 o powierzchni 648m2 opisana w KW 32891. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Na działce rośnie kilka drzew owocowych. Znajdują się również pozostałości po starym ogrodzeniu. Na terenie posesji znajduje się betonowa studnia nie eksploatowana przez ZWiK za jej stan techniczny odpowiada nabywca nieruchomości.
Nieruchomość zasilana w wodę poprzez przyłącze wodociągowe (z wodomierzem umieszczonym w studni wodomierzowej) usytuowane na działce nr 32/1.

Przez teren działki przebiega linia napowietrzna 110 kV; zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek mieszkalny należy lokalizować w odległości poziomej, co najmniej 10m od osi linii 110 kV.

Plan zagospodarowania działki należy zaopiniować w Wydziale Eksploatacji i Rozwoju Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. przed uzgodnieniem w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.

Cena wywoławcza : 44 000.-zł.netto
Zaliczka 4 400zł.


Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 4.02.2005.r., 20.09.2004r.,28.02.2003r.,11.10.2002r.,28.06.2002r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach ( zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 18.07.2005r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 4400zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 22 lipca 2005 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rychlińskiego 9
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Rychlińskiego 9

oznaczonej jako działka nr 50 w obrębie P-07 działka o powierzchni 367m2 opisana w KW 87910.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Obciążenia i zobowiązania nie występują.
Cena wywoławcza : 19 000. - zł.netto
Zaliczka 1 900zł.

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT wg stawki 22%.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 4.02.2005.r., 20.09.2004r.,

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach ( zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25.07.2005r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 1 900zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Rokowania odbędą się w dniu 29 lipca 2005 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych
Treść:

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.


Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 17 sierpnia 2005 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wysokość wadium wynosi:200 złdla jednego nośnika reklamowego
5 000 złdla jednej ściany do zagospodarowania w całości.

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:
- wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
- wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 czynnej:

poniedziałki od 10.30 do 15.00
wtorki od 11.30 do 16.00
środy – piątki od 10.30 do 15.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany.

Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również na stronie internetowej UMŁ pod adresem: www.uml.lodz.pl.

Regulamin przetargu >>>
Wykaz ścian (.xls) >>>
Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 136
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony ( licytację ) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Gdańskiej 136

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-30, jako działki nr 2/19, 2/21 o łącznej pow. 595m2 , opisanej w KW 113606, KW 2610.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przez teren działek przebiegają sieci: kanalizacji, wodociągowa, ciepłownicza i elektryczna. Działka nr 2/21 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości uregulowanej w KW 92601. Zobowiązania nie występują.

Cena wywoławcza : 80 000zł.
Wadium wynosi: 8 000zł.
Postąpienie 1 000 zł. lub więcej.


Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2005r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 12.08.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 12.08.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457a, tel. 638-43-37.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy :

ul. Piotrkowskiej 96oznaczonej w obrębie S-06 jako działka nr 143/1 o pow. 1 483m2, opisanej w KW 54342. Nieruchomość zabudowana jest 4 budynkami o łącznej pow. użytkowej 4 087,5 m2.
Zespół budynków wpisany jest do Rejestru Zabytków Łodzi. Z tego tytułu od ceny nabycia nieruchomości udzielona zostanie bonifikata w wysokości 1% .

Wszelkie prace remontowo konserwatorskie należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Nieruchomość wyposażona jest w wodę z wodociągu miejskiego, kanalizację, instalację c.o. lokalną i instalację telefoniczną. Obciążenia i zobowiązania nie występują.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717 oraz z 2004r. Nr.6,poz.41 i Nr.141, poz.1492) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi 5.200.000 zł - netto (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych), w tym:
- wartość gruntu 1.212.822 zł
- wartość naniesień 3.987.178 zł

Oferty ( zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.08.2005 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Składając ofertę należy w odrębnej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96”zlożyć dowód wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2005r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 600 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych- inwestycji- w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży.

W przypadku nie wywiązania się z ww. zobowiązania, nabywca zapłaci Miastu Łódź karę umowną w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i podda się egzekucji w trybie art. 777 kc,

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p.461 tel. 638-43-31 lub pok. 466, tel. 638-43-25.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych zamieszczonych w niżej podanych wykazach.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 sierpnia 2005r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium .

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 31.08.2005r. do 14.09.2005r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich. W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>
Oferty na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
Treść:
W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć :

od 29 lipca do 25 sierpnia br. do godziny 16.00

Wadium w wysokości: 1000 zł, należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w punkcie kasowym GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”

UWAGA
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 29 lipca do 25 sierpnia 2005 roku.
Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2005 roku o godzinie 9.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 78 róg Wodnej 25
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Nawrot 78 róg Wodnej 25

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24, jako działka nr 87/1, o pow. gruntu 2 136 m2 , opisanej w KW 85970.

Na nieruchomości znajdują się następujące budynki i urządzenia:
 1. budynek wielofunkcyjny – dawna łaźnia, o powierzchni użytkowej 890,22 m2, budynek węzła cieplnego o powierzchni użytkowej 22,05 m2,
 2. budynek warsztatu samochodowego o powierzchni użytkowej 110,35 m2
 3. budynek warsztatowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 85,23 m2
 4. budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 17,15 m2,
 5. wiata stalowa o powierzchni 129,6 m2.

Nieruchomość pozbawiona jest dopływu ciepła z uwagi na przestarzałą i niesprawną instalację zasilającą (rurociągi). Również instalacja elektryczna wymaga wymiany.

Budynek wielofunkcyjny dawnej łaźni wpisany jest do Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace związane ze zmianami w architekturze i wystroju budynku nabywca zobowiązany będzie uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Obciążenia i zobowiązania nie występują.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Cena wywoławcza : 880 000zł.
W tym:
grunt
budynki

450 403zł.
429 597zł.
Wadium wynosi: 100 000zł.
Postąpienie 10 000 zł. lub więcej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2005r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 12.09.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 12.09.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 466, tel. 638-43-24.
Nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat
Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna w Łodzi, Al. Politechniki 32 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Zakres rzeczowy:

Wykaz szaletów przeznaczonych do wydzierżawienia (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne szalety):
Lp. Lokalizacja szaletu Powierzchnia
użytkowa
w m2
Ilość
pomieszczeń
Urządzenia techniczne Warunki do
prowadzenia
działalności
gospodarczej
1. pl. Niepodległości 4 74,66 9 instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan. nie
2. ul. Pabianicka 47 72,53 7 instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan. nie
3. ul. Felińskiego
/Kruczkowskiego
61,11 7 instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan. nie
4. ul. Przybyszewskiego 4 46,3 10 instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod.-kan. tak


Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi szaletów obejmującej utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Termin i miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w UMŁ Delegaturze Łódź Górna, Al. Politechniki 32, w pokoju nr 215.

Termin składania ofert upływa 20.09.2005r. o godz. 9.00.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
 • sprawy merytoryczne - Mirosław Turalski, pok. 216,
 • sprawy formalne - Hanna Prokopek, pok. 217.
Formularz zawierający szczegółowe warunki przetargowe można odebrać w Referacie Komunalnym tutejszej Delegatury w pokoju nr 217 w godzinach 9.00 - 13.00.