Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2005 r.

Oferty na lokale do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

Oferty lokali

W dniach od 6 do 20 września 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 6 do 20 września 2005 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ oraz w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali po eksmisji - wrzesień >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu - wrzesień >>>
Nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat
Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna w Łodzi, Al. Politechniki 32 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Zakres rzeczowy:

Wykaz szaletów przeznaczonych do wydzierżawienia (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne szalety):
Lp.Lokalizacja szaletuPowierzchnia
użytkowa
w m2
Ilość
pomieszczeń
Urządzenia techniczneWarunki do
prowadzenia
działalności
gospodarczej
1.pl. Niepodległości 474,669instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.nie
2.ul. Pabianicka 4772,537instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.nie
3.ul. Felińskiego
/Kruczkowskiego
61,117instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.nie
4.ul. Przybyszewskiego 446,310instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod.-kan.tak


Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi szaletów obejmującej utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Termin i miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w UMŁ Delegaturze Łódź Górna, Al. Politechniki 32, w pokoju nr 215.

Termin składania ofert upływa 20.09.2005r. o godz. 9.00.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
 • sprawy merytoryczne – Mirosław Turalski, pok. 216,
 • sprawy formalne – Hanna Prokopek, pok. 217.
Formularz zawierający szczegółowe warunki przetargowe można odebrać w Referacie Komunalnym tutejszej Delegatury w pokoju nr 217 w godzinach 9.00 - 13.00.
Ustny przetarg ograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna w Łodzi, Al. Politechniki 32 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Zakres rzeczowy:

Wykaz szaletów przeznaczonych do wydzierżawienia (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne szalety):
Lp.Lokalizacja szaletuPowierzchnia
użytkowa
w m2
Ilość
pomieszczeń
Urządzenia techniczneWarunki do
prowadzenia
działalności
gospodarczej
1.pl. Niepodległości 474,669instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.nie
2.ul. Pabianicka 4772,537instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.nie
3.ul. Felińskiego
/Kruczkowskiego
61,117instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.nie
4.ul. Przybyszewskiego 446,310instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod.-kan.tak


Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi szaletów obejmującej utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Termin i miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w UMŁ Delegaturze Łódź Górna, Al. Politechniki 32, w pokoju nr 215.

Termin składania ofert upływa 20.09.2005r. o godz. 9.00.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
 • sprawy merytoryczne – Mirosław Turalski, pok. 216,
 • sprawy formalne – Hanna Prokopek, pok. 217.
Formularz zawierający szczegółowe warunki przetargowe można odebrać w Referacie Komunalnym tutejszej Delegatury w pokoju nr 217 w godzinach 9.00 - 13.00.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 23 września 2005r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 106.

Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne objęte wykazem publikowanym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi od dnia 14 kwietnia 2005r. do dnia 5 maja 2005r.

Lp. Położenie nieruchomości Obręb,nr działki,pow. działki -pow.lokalu mieszkalnego
-udział w częściach wspólnych nieruchomości
Struktura lokalu Usytuowanie w budynku Cena wywoławcza Wadium Postąpienie Administracja Nieruchomościami
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ul.Wólczańska 140 m. 8 S-7
13/3
612 m2
121,09 m2
0,076
1 pokój,
kuchnia,
łazienka z WC,
przedpokój
III p, budynek frontowy 52 520 2 700,- 600,- AN Łódź-Śródmieście „Katedralna”, ul. Piotrkowska 238, tel. 637-72-08, wew.24
2. ul. Rewolucji 1905r. nr 9 m. 12 S-1
308
935 m2
86,54 m2
0,034
3 pokoje,
kuchnia,
łazienka z WC,
przedpokój
IV p. lewa oficyna 101 656 5 100,- 1 100,- AN Łódź-Śródmieście „ Nowe Miasto”, ul. Piotrkowska 17, tel. 633-16-86 wew.116, 117
3. ul. Próchnika 37 m. 21 P-9
128/1
689 m2
80,89 m2
0,043
4 pokoje,
kuchnia,
WC,
przedpokój
parter, lewa oficyna 44 571 2 500,- 500,- AN Łódź-Polesie „Konstantynowska”, ul. Św. Jerzego 10/12, tel. 633-01-73
4. ul. Kilińskiego 46 m. 7 S-1
510/1
1661 m2
85,06 m2
0,029
2 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
WC,
pom. gosp.,
2 przedpokoje
II p, budynek frontowy 66 964 3 500,- 700,- AN Łódź-Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”
ul. Pomorska 115
tel. 678-59-39


 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli jw.,- na konto Urzędu Miasta Łodzi – GETIN Bank S.A. w Katowicach II/ O Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
 2. Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 19 września 2005r. o godzinie 16.00.
 3. Osoby, które wpłaciły wadium winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi ul.Piotrkowska 104, II piętro, pokój 252 w celu pobrania numerka upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz w celu zapoznania się z warunkami i regulaminem przetargu.
 4. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali.
 5. Nieruchomości nie są obciążone.
 6. Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 15% wartości gruntu przypadającej na udział części działki i płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży. Natomiast roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, która stanowi 1% wartości gruntu przypadającej na udział części działki, należy wnosić z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Zastrzega się możliwość aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, nie częściej niż raz w roku, jeżeli jego wartość ulegnie zmianie. Opłaty (pierwsza i roczne) z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
 7. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
 8. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu i budynku należy zgłosić się do wskazanej w tabeli Administracji Nieruchomościami.
Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Miedzianej 9, W-24, dz. nr 224/1, pow. 747 m2, KW 4276, cena wyw. 84.400 zł (netto),wadium 16.800 zł., postąpienie 900 zł lub więcej. Na nieruchomości występują nieczynne przyłącza: wodociągowe o średnicy Ø 40 mm i długości 12,5 mb, kanalizacyjne o przekroju D=0,15 m i długości 8,0 mb - będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Wzdłuż granicy nieruchomości ułożone są linie kablowe niskiego napięcia będące w eksploatacji i na majątku ŁZE S.A.
 • Spornej 4, B-54, dz. nr 100, pow. 693 m2, KW 96130, cena wyw. 36.300 zł (netto), wadium 7.000 zł., postąpienie 400 zł lub więcej,
 • Kwietniowej 10a, G-27, dz. nr 107/4, pow. 483 m2, KW 47397, cena wyw. 44.200 zł (netto), wadium 8.800 zł., postąpienie 500 zł lub więcej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania najemcy działki sąsiedniej nr 107/1 terenu działki do korzystania ze studni oraz w celu usuwania nieczystości ze zbiornika,
 • Krasickiego 9, G-12, dz. nr 275, pow. 847 m2, KW 46830, cena wyw. 120.000 zł (netto), w tym naniesienia z ogrodzeniem 4.565 zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej,
 • Piasta 31, obr. G-1 dz.nr 138, pow. 621m2, KW 22777, cena wyw. 50.000zł. (netto), w tym budynki 3 zł., wadium 5.000 zł., postąpienie 1.000 zł. lub więcej. Nieruchomość posiada przyłącza: wodociągowe Ø 32 mm ze studzienką wodomierzową Ø 1000 mm i kanalizacji sanitarnej d=0,15 m ze studnią rewizyjną Ø 1200 mm. Dla przyłączy wodociągowych obowiązuje strefa ochronna 3 m a dla kanalizacyjnych 5 m z każdej strony przewodu,
 • Koprowej 12/12a, obr.B-32 dz. nr 55/2, pow. 986m2, KW 105190, cena wyw. 36.160 zł. (netto), w tym naniesienia 0 zł., wadium 7.200 zł., postąpienie 400 zł. lub więcej. W granicach nieruchomości znajduje się nieczynne przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40 mm, którego odcinek o długości 5,10 mb jest w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.,
 • Malborskiej 5, obr.B-29, dz. nr 360/2, pow. 448m2, KW 94936, cena wyw. 34.000 zł. (netto), wadium 6.800 zł. postąpienie 400zł. lub więcej,
 • Malborskiej 3, obr.B-29, dz. nr 361/8, pow. 209 m2, KW 7383, cena wyw. 16.000 zł. (netto), wadium 3.200zł. postąpienie 200 zł. lub więcej,
 • Podchorążych 26, obr. P-04 dz.nr 331/1 pow. 1486 m2, KW 39369, cena wyw. 136.500zł., (netto) wadium 27.300 zł. postąpienie 2.000 zł. lub więcej. Przez północno-wschodni narożnik nieruchomości przebiega kanał deszczowy o średnicy D=1,20 m. będący w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Strefa ochronna dla kanału wynosi po 5 m po obu stronach przewodu,
  Przetarg odwołany szczegóły >>>
 • Złotno 41, obr. P.-04 dz. nr 275, pow. 630 m2, KW 130895, cena wyw. 69.034 zł., (netto), w tym naniesienia 14.070 zł., wadium 13.806 zł. postąpienie 700 zł. lub więcej. W odległości około 0,7 m od granicy frontowej nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 50/40 mm będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla którego strefa ochronna wynosi po 5 m po obu stronach przewodu,
 • Zaporowej 6 i 8, obr.P-04 dz.nr 338/1i 335/1 o łącznej pow. 2061m2, KW 39350 i 49452, cena wyw. 62.000zł. (netto), wadium 12.400 zł., postąpienie 700zł. lub więcej. Przez teren działek przebiega kanał deszczowy o średnicy D=1,40 m. Przez działkę nr 338/1 przebiega kanał sanitarny o średnicy D=0,50m, a przez teren działki nr 335/1 przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40 mm, o długości L=4,70 m. Strefy ochronne dla kanałów: deszczowego, sanitarnego i przyłącza wodociągowego wynoszą po 5 m po obu stronach przewodu,
 • Wdzięcznej 3, obr.G-29 dz.nr 231, pow. 353 m2, KW 34260, cena wyw. 25.400 zł., (netto) wadium 5.000 zł., postąpienie 300 zł. lub więcej. Działka obciążona jest służebnością drogi koniecznej o długości 18 m i szerokości 3 m ustanowionej wzdłuż granic nieruchomości Wdzięczna 3a. Nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wdzięcznej przykanalikiem d=0,15 m, dla którego wymagany jest pas ochronny o szerokości 5 m.
  Inne niż wymienione powyżej obciążenia i zobowiązania na przedmiotowych nieruchomościach nie występują.

  Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

  Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00.

  Wadium należy wpłacać do dnia 26 września 2005 r., na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 26.09.2005r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych
Treść:

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 września 2005 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi:

GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wysokość wadium wynosi: 200 zł dla jednego nośnika reklamowego
5 000 zł dla jednej ściany do zagospodarowania w całości.


Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:
 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 czynnej:

poniedziałki od 10.30 do 15.00
wtorki od 11.30 do 16.00
środy – piątki od 10.30 do 15.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również na stronie internetowej UMŁ pod adresem: www.uml.lodz.pl

Uwaga!

Stawka wywoławcza dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu (termin składania ofert: 30 września 2005r. godz. 10.00) wynosi:

15 zł/m2 powierzchni billboardu

5 zł/m2 powierzchni ściany do zagospodarowania w całości

(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Informacje dotyczące powierzchni ścian można uzyskać we właściwych Administracjach Nieruchomościami i Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej

Wykaz ścian [ >>> .xls ] [ >>> .pdf ]
Regulamin [ >>> .pdf ]
Przetarg nieograniczony na sprzedaż wolnych samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wolnych samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 30 września 2005r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Małej Sali Obrad.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe objęte wykazem publikowanym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi od dnia 11 października 2004 do 1 listopada 2004r.

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej
Obręb

Nr działki

pow. działki
Działalność-pow. lokalu użytkowego

-udział w częściach wspólnych nieruchomości
Struktura lokalu

Usytuowanie w budynku
Cena wywoławcza projektowanej nieruchomości lokalowejWadiumPostąpienieAdministracja Nieruchomościami
1 / 23456 / 7891011
1.
ul. Gdańska 150

KW 1248
P –30

34

1867m2
Handel/
Usługi
15,68 m2
0,012
Magazyn

Parter
Lewa oficyna
11.320,00 zł.800,00 zł.300,00 zł.Administracja Nieruchomościami
Łódź Polesie
ul. Radwańska 31
tel. 637-27-36
2.
ul. Wólczańska 91

KW 72490
P –20

144

2109m2
Handel/
usługi
51,72 m2
0,019
Magazyn

Parter
Lewa oficyna
40.120,00 zł.2.600,00 zł.700,00 zł.Administracja Nieruchomościami
Łódź Polesie
ul. Radwańska 31
tel. 637-27-36
3.
al. 1- go Maja 24/26

KW 51495
P- 9

333/ 3

478 m2
Handel/
usługi
75,68 m2

0,048
Sala
sprzedaży
Magazyn
Biuro
WC
Inne

Parter – front
89.769,00 zł.7.000,00 zł.1.500,00 zł.Administracja Nieruchomościami
Łódź Polesie
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
tel. 633-82-91
4.
ul. Żeromskiego 23

KW 93203
P- 9

344/5

733m2
Handel/
usługi
24,56 m2

0,015
Sala sprzedaży
Zaplecze,
WC

Suterena – budynku frontowego
23.720,00 zł.1.500,00 zł.400,00 zł.Administracja Nieruchomościami
Łódź Polesie
ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
tel. 633-82-91
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokościach podanych w tabeli j.w. – na konto Urzędu Miasta Łodzi – w GETIN Banku S.A. w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 i spełniają warunki uczestnictwa w przetargu, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 3126/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2005r.
 2. Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 27 września 2005r.
 3. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić wadium na każdy z tych lokali.
 4. Osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w przetargu winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
 5. Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, II piętro, pokój 253 w celu pobrania numerka upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz w celu zapoznania się z warunkami i regulaminem przetargu.
 6. Nieruchomości nie są obciążone
 7. Cena lokalu oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży lokalu.
 8. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez 30 dni, licząc od daty jego wywieszenia.

Łódź, dnia 29 sierpnia 2005r.
Konkurs ofert na lokale mieszkalne
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza,że w dniach:

od 8 września do 30 września 2005 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych:

- najmem mieszkań usytuowanych w zmodernizowanych budynkach przy:

 • ul. Próchnika 15;
 • ul. Cmentarnej 3A;
- 3 lokali mieszkalnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanych w nowo wybudowanym budynku „H" na osiedlu „Olechów-Północ";

- 1 lokalu mieszkalnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanego w nowo wybudowanym budynku przy ul. Wacława Wojewódzkiego 10.

  Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

  BAŁUTY ul. Zachodnia 47 Telefon: 638-50-59
  GÓRNA Al. Politechniki 32 Telefon: 638-56-07
  ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153 Telefon: 638-57-27
  POLESIE ul. Krzemieniecka 2b Telefon: 638-52-40
  WIDZEW Al. Piłsudskiego 100 Telefon: 638-53-55

Informacje dotyczące wynajmu w/w lokali i zasad konkursu ofert publikowane są na stronie internetowej UMŁ, pod adresem: www.uml.lodz.pl.

Szczegóły >>>

Odwołanie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podchorążych 26
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

odwołuje

ogłoszony na dzień 30 września 2005 r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:
Podchorążych 26

obr. P-04, dz.nr 331/1, pow. 1486 m2 , KW 39369.
Powodem odwołania przetargu jest toczące się postępowania o zasiedzenie nieruchomości.


Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wł. Króla
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Wł. Króla nr 3 i nr 5

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wł. Króla nr 3 i nr 5.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia - 30.11.2005 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena 100%
 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 04.10.2005 r. do godz. 10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2005 r. o godz. 11.00, w pok. 306 tutejszej Delegatury.
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 14.10.2005r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 13.10.2005r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 13.10.2005r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 19.10.2005r. do 02.11.2005r. w godz. 10.30 - 15.00 (wtorki - 11.30 - 16.00).
Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Pełny tekst przywołanego Zarządzenia zmieniającego regulamin wywieszony jest obok.

Wykaz lokali >>>

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 106
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy :
ul. Sienkiewicza 106

oznaczonej w obrębie S-09 jako działka nr 90/4 o pow. 1 972m2, opisanej w KW 96531.
Część nieruchomości jest utwardzona .W środkowej części działki istnieje urządzony wjazd i wyjazd na ul. Sienkiewicza. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza i kanalizacja sanitarna obsługujące posesję przy ul. Tylnej. Przy realizacji budynków konieczne będzie zachowanie stref ochronnych dla tych sieci. Wschodnie ogrodzenie nie przebiega w granicy działki i wymaga przesunięcia zgodnie z punktami granicznymi działki.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717;z 2004r.Nr 6, poz.41 i Nr.141, poz.1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz.954) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi 290 000zł + należny podatek VAT (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł).

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 25.10.2005 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2005r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 12.00.
Wadium w wysokości 30 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać do dnia 24.10.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 106” należy złożyć do dnia 25.10.2005 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez zjazd typu indywidualnego w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.43 poz.430) Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV pok. 461, tel. 638-43-31, p.457b tel. 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 84
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy:

ul.Zachodniej 84

oznaczonej w obrębie S-01 jako działka nr 390/2 o pow. 507 m2 , opisanej w KW 121853.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące zapisy studium uwarunkowań planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi:
- Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. nr 113, poz. 954) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
-Zgodnie z opracowanym studium korytarza komunikacyjnego ul. Zachodniej zachodnia część nieruchomości o powierzchni około 176 m2 znajduje się w liniach rozgraniczających tej ulicy.

Cena wywoławcza wynosi 230 000zł + należny podatek VAT (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy zł) w tym grunt 229 999zł, naniesienia - 1zł.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.11.2005 r. do godz.1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2005r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 12.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać do dnia 03.11.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem "Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 84" należy złożyć do dnia 04.11.2005 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz zapoznania się z koncepcjami zagospodarowania i planowanymi działaniami wynikającymi z potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji w obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013" oraz uwzględnienia ich w przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości.

Nabywca będzie zobowiązany do:

 • Zaakceptowania zapisu w umowie sprzedaży, na mocy którego Miastu Łodzi będzie przysługiwać roszczenie o nieodpłatne przeniesienie prawa własności zachodniej części nieruchomości w granicach przyszłego poszerzenia ul. Zachodniej oznaczonych literami ABCD na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 3051/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lipca 2005r.
 • Wykonania w terminie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia, własnym staraniem i na własny koszt rozbiórki budynków w granicach, o których mowa powyżej. Za wszelkie budynki i budowle lub urządzenia wzniesione po dacie sprzedaży w granicach o których mowa powyżej odszkodowanie nie będzie przysługiwało.
 • Zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł na rzecz Miasta Łodzi w przypadku nie wywiązania się z obowiązku rozbiórki. Zobowiązania, te zostaną wpisane odpowiednio do działów III i IV księgi wieczystej 121853.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV pok. 461, tel. 638-43-31, p.457b tel. 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony ( licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Częstochowskiej 1 obr.W-29 dz.nr 19, pow. 581m2, KW 51076, cena wyw.39 000zł.(netto),wadium 7 800zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Praskiej 30 obr.G-04 dz. nr 233, pow. 732m2, KW 99680, cena wyw. 50 000zł., (netto) wadium 10 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe (nie do wykorzystania) oraz kanalizacyjne (z możliwością wykorzystania). Strefa ochronna dla sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 3 m a dla urządzeń kanalizacyjnych 5 m po obydwu stronach przewodu. Cena wyw.46 500zł. (netto), wadium 9 300zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Strefowej 7 obr. G-41 dz. nr 488 pow. 988m2, KW 33494, cena wywoławcza 35 000zł (netto), wadium 4 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Darniowej 4 obr.G-22 dz.nr 288/1 pow. 601m2, KW 20936. Przez teren działki , od stacji transformatorowej nr 197 znajdującej się na działce 288/2, przebiega sieć energetyczna. Na działce ustanowiona jest służebność polegająca na prawie przejścia i dojazdu do działki nr 288/2 będącej w użytkowaniu wieczystym ŁZE S.A. Cena wyw.35 500zł. (netto), w tym wartość budynku 4200zł,wadium 7 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Brzezińskiej 27a obr.W-07 dz.nr 11/7 o pow. 999m2, KW 124640, cena wyw.250 000zł. (netto), wadium 25 000zł., postąpienie 2 500zł. lub więcej Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego - przyległy odcinek ul. Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer. 24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.
 • Łozowej 44 obr.B-08, dz. nr 118, pow. 1659m2, KW 103790, cena wyw. 158 000zł.(netto), wadium 31 000zł., postąpienie 2000zł.lub więcej.
 • Łagiewnickiej 215 i 217 obr.B-24 dz.nr 5/2 i 4/1, pow. 1009m2 łącznie, KW 108507, Kw 157918, cena wyw.54 000zł.(netto),wadium 10 000zł. postąpienie 600zł. lub więcej.W granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociagowa. Pas ochronny 5m po obu stronach.
 • Piwnej 46 obr.B-46 dz.nr 119 pow. 691m2, KW 89523, cena wyw.71 000zł. (netto), wadium 14 000zł. postąpienie 800zł. lub więcej
 • Młynarskiej 30 obr. B-47 dz. nr 125 pow. 344m2, KW 24430, cena wywoławcza 31 650zł. (netto) wadium 6 300zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Wersalskiej 29 obr.B-34 dz.nr 33/2 pow. 5356m2, KW 95331. cena wyw. 246 000zł.,( netto) wadium 49 000zł. postąpienie 3 000zł. lub więcej.Teren porośnięty drzewostanem leśnym.
 • Przędzalnianej 64 obr.W-25 dz.nr 128 pow. 2835m2, KW 88175, cena wyw. 239 300zł. (netto), wadium 47 800zł., postąpienie 3 000zł. lub więcej
 • Długosza 4 obr P-07 dz.nr 381 pow. 435 m2, KW 52604, cena wyw. 45 800zł., (netto) wadium 9 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej.Przez teren działki przebiega przyłącze wod-kan do działki przy Gazowej 9 oraz sieć cieplownicza.strefa ochronna sieci 2m po każdej ze stron.
 • Praskiej 32 obr.G-04 dz. nr 235, pow. 828m2, KW 106242, cena wyw.68 700zł., wadium 13 700zł., postapienie 700zł.
 • Ewy Szelburg Zarembiny 7 obr.W-42 dz.nr 231 pow. 1201m2,KW 144881, cena wyw.63 500zł., w tym wartość budowli 0zł., wadium 12 700zł., postapienie 700zł. Nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym zniszczonym nadajacym się do rozbiórki.
 • Śląskiej 22 obr.G-16 dz.nr 230/1 pow. 643m2, KW 107256 cena wyw.40 000zł., (netto) w tym naniesienia 1zł. wadium 4 000zł., postąpienie 400zł. lub więcej. Działka zabudowana budynkiem murowanym przeznaczonym do rozbiórki oraz pozostałosciami po budynkach gospodarczych.
 • Wodnej 4/6 obr.W-24 dz.nr 101/5 pow. 467m2, KW 24011 cena wyw.55 000zł. (netto), wadium 5 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Działka niezabudowana, posiada kształt trapezu, od strony ulic Tuwima i Wodnej jest nie ogrodzona, z pozostałych stron ogrodzenie stanowią naniesienia na sąsiednich działkach. Na działce znajduje się studnia wodomierzowa murowana 3,5 m x 1,5 m na przyłączu wodociągowym Ø100 mm i przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m. Strefa ochronna dla sieci wodociągowych wynosi 3,0 m, dla kanalizacyjnych 5,0 m. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ul. Wodnej (drogi gminnej klasy D – dojazdowa). Zjazd z ulicy powinien być usytuowany w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic Tuwima – Wodna przy granicy północnej nieruchomości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na ww. nieruchomości winna być ona obsługiwana przez zjazd publiczny z ulicy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Ponadto południowa część działki nr 101/5 winna pozostać rezerwą terenową dla poszerzenia ulicy Tuwima.
  Przetarg odwołany szczegóły >>>
 • Piotrkowskiej 46a obr.S-01 dz.nr 397/5, pow. 40m2, KW 86880, cena wyw.28 000zł., (netto) w tym naniesienia 20 300zł. wadium 5 600zł., postąpienie 300zł. lub więcej.Działka zabudowana budynkiem stacji transformatorowej nr 50069.

  Na nieruchomościach położonych przy ulicy Piotrkowskiej 46, oznaczonych jako działka 397/1 - KW 59949 i działka 397/4 - KW 2433 zostanie ustanowiona przez Miasto Łódź i Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 46 służebność gruntowa na rzecz każdodoczesnego właściciela działki 397/5 w zakresie przejścia i przejazdu przez wyżej wymienione nieruchomości, tj.:

  1. wartość służebności – działka 397/1 - wynosi 2000 zł, z tego:
   1. udział 168/1000 części Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 46 o wartości 336 zł,
   2. udział 832/1000 części Miasta o wartości 1664 zł;
  2. wartość służebności – działka 397/4 - wynosi: 3 600 zł, z tego:
   1. udział 239/1000 części Wspólnoty Mieszkaniowej o wartości 860 zł,
   2. udział 761/1000 części Miasta o wartości 2 740 zł.
  Z uzyskanej ceny, nabywca nieruchomości zabudowanej będzie zobowiązany do przekazania kwoty 20 300 zł z tytułu poniesionych nakładów finansowych na budynek stacji transformatorowej nr 50069 na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A;.

  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2005r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 10.00.

  Wadium należy wpłacać do dnia 3.11.2005r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach Iioddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

  Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 3.11.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi odwołuje ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wodnej 4/6
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Odwołuje ogłoszony na 7 listopada 2005r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wodnej 4/6 dz.nr 101/5 w obr.W-24 o pow. 467m2 opisanej w KW 24011,

z powodu błędnie podanego adresu nieruchomości.


Przetarg na oddanie w dzierżawę szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź – Śródmieście
Treść:

"Oddanie w dzierżawę szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź – Śródmieście"

Termin realizacji: lata 2006 – 2008

Instrukcję dla oferentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Referacie Komunalnym, ul. Piotrkowska 153, II piętro, pokój nr 215, tel. 638-57-75, fax. 638-57-75; e-mail r.cieslak@uml.lodz.pl

Cena instrukcji dla oferentów: 20 zł

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w tut. Referacie Komunalnym w pok. nr 212 w terminie do dnia 14 listopada 2005 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. Delegatury, II piętro, pokój nr 210.

Kryterium wyboru oferty: wysokość czynszu dzierżawnego.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi przy ulicach: Tuwima 78, Pustej 12, Ludowej 17
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Tuwima 78 obr.W-24 dz.nr 101/5 pow. 467m2 , KW 24011 cena wyw.55 000zł., (netto) wadium 5 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Działka niezabudowana, posiada kształt trapezu, od strony ulic Tuwima i Wodnej jest nie ogrodzona, z pozostałych stron ogrodzenie stanowią naniesienia na sąsiednich działkach. Na działce znajduje się studnia wodomierzowa murowana 3,5 m x 1,5 m na przyłączu wodociągowym Ø100 mm i przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m. Strefa ochronna dla sieci wodociągowych wynosi 3,0 m, dla kanalizacyjnych 5,0 m. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ul. Wodnej (drogi gminnej klasy D - dojazdowa). Zjazd z ulicy powinien być usytuowany w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic Tuwima - Wodna przy granicy północnej nieruchomości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na ww. nieruchomości winna być ona obsługiwana przez zjazd publiczny z ulicy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Ponadto południowa część działki nr 101/5 winna pozostać rezerwą terenową dla poszerzenia ulicy Tuwima.
 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99, pow. 652m2 , KW 106819, cena wyw.40 000zł.(netto),wadium 8 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Ludowej 17 obr.B-34 dz. nr 39, pow. 1022m2 , KW 156891, cena wyw. 40 000zł., (netto) wadium 4 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. W przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudową ulicy Ludowej przyszły nabywca będzie zobowiazany do nieodpłatnego przekazania gruntu, który będzie zajęty pod drogę( około 112m2 )
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2005r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 14.11.2005r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach Iioddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 14.11.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali
Treść:

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych zamieszczonych w w niżej podanych wykazach.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 18 listopada 2005r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium . Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 24.11.2005r. do 08.12.2005r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich. W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydział Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Tuwima 78 obr.W-24 dz.nr 101/5 pow. 467m2, KW 24011 cena wyw.55 000zł., (netto) wadium 5 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Działka niezabudowana, posiada kształt trapezu, od strony ulic Tuwima i Wodnej jest nie ogrodzona, z pozostałych stron ogrodzenie stanowią naniesienia na sąsiednich działkach. Na działce znajduje się studnia wodomierzowa murowana 3,5 m x 1,5 m na przyłączu wodociągowym Ø100 mm i przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m. Strefa ochronna dla sieci wodociągowych wynosi 3,0 m, dla kanalizacyjnych 5,0 m. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ul. Wodnej (drogi gminnej klasy D – dojazdowa). Zjazd z ulicy powinien być usytuowany w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic Tuwima – Wodna przy granicy północnej nieruchomości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na ww. nieruchomości winna być ona obsługiwana przez zjazd publiczny z ulicy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Ponadto południowa część działki nr 101/5 winna pozostać rezerwą terenową dla poszerzenia ulicy Tuwima.
 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99, pow. 652m2, KW 106819, cena wyw. 40 000zł. (netto), wadium 8 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Ludowej 17 obr.B-34 dz. nr 39, pow. 1022m2, KW 156891, cena wyw. 40 000zł., (netto) wadium 4 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. W przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudową ulicy Ludowej przyszły nabywca będzie zobowiazany do nieodpłatnego przekazania gruntu, który będzie zajęty pod drogę( około 112m2)
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2005r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 14.11.2005r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach Iioddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 14.11.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.
Przetarg na oddanie w użyczenie szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź – Śródmieście
Treść:

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Śródmieście zgodnie z Uchwałą Nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie, e-mail r.cieslak@uml.lodz.pl w godzinach pracy UMŁ.

Cena instrukcji dla oferentów: 20 zł

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w ww. Referacie w terminie do dnia 30 listopada 2005 r. do godz. 9.00 – II p. pok. 212.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2005 r. o godz. 10.00 – II p. pok. 210.

Kryterium wyboru oferty: miesięczna kwota dofinansowania – 100 %, fax. 638 – 57 - 75, II p. pok. 215, ogłasza przetarg na:

"Oddanie w użyczenie szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź – Śródmieście"

Termin realizacji: lata 2006 - 2008

Instrukcję dla oferentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź – Śródmieście, tel. 638 – 57 – 65, ul. Piotrkowska 153