Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2005 r.

Informacja dla osób ubiegających się o najem mieszkania przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w nowo wybudowanym budynku na osiedlu "Olechów-Północ" oraz jednego mieszkania usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza
że w dniach:

od 21 listopada do 2 grudnia 2005 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych

najmem jednego mieszkania usytuowanego w nowo wybudowanym budynku przy ul. Wacława Wojewódzkiego 10 przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na osiedlu „Olechów-Północ” oraz jednego mieszkania usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15.

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTYul. Zachodnia 47Telefon:638-50-59
GÓRNAAl. Politechniki 32Telefon:638-56-07
ŚRÓDMIEŚCIEul. Piotrkowska 153Telefon:638-57-27
POLESIEul. Krzemieniecka 2bTelefon:638-52-40
WIDZEWAl. Piłsudskiego 100Telefon:638-53-55

szczegóły >>>
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu. Termin składania ofert upływa z dniem 12 grudnia 2005 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wysokość wadium wynosi:

200 złdla jednego nośnika reklamowego
5 000 złdla jednej ściany do zagospodarowania

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:

 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 czynnej:

poniedziałkiod 10.30 do 15.00
wtorkiod 11.30 do 16.00
środy – piątki od 10.30 do 15.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również na stronie internetowej UMŁ pod adresem: www.uml.lodz.pl

Uwaga!

Stawka wywoławcza dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu (termin składania ofert: 12 grudnia 2005 r. godz. 10.00 ), wynosi:

15 zł/m2 powierzchni billboardu
5 zł/m2 powierzchni ściany do zagospodarowania
(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Informacje dotyczące powierzchni ścian można uzyskać we właściwych Administracjach Nieruchomościami i Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej

Wykaz ścian >>>
Regulamin >>>

Konkurs ofert na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
Treść:
W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć:

do 14 grudnia br. do godziny 16.00

Wadium w wysokości: 1000 zł, należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w punkcie kasowym GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”

UWAGA
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 21 listopada do 14 grudnia 2005 roku.
Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2005 roku o godzinie 9.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>
Przetarg ustny, nieograniczony (licytacja) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 51 w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24, w obrębie G-12 na działce nr 503/9
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 1.160,9 m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 51 w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24, w obrębie G-12 na działce nr 503/9,

Lokal użytkowy znajduje się na parterze i w piwnicy budynku mieszkalnego 12 kondygnacyjnego wybudowanego w połowie lat 80, w technologii wielkiej płyty. Na parterze znajdują się pomieszczenia po zlikwidowanym przedszkolu a w piwnicy pomieszczenia: wentylatorni, gospodarcze, przyłącze gazu, pralnia i suszarnia o łącznej powierzchni 123,59 m2 .

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza: 1 408 200zł.
Wadium wynosi: 140 000zł.
Postąpienie 15 000 zł. lub więcej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2005r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.30.

Wadium należy wpłacać do dnia 12.12.2005r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 12.12.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457a, tel. 638-43-37.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach, Zgierskiej b. nr, Głośnej b. nr i Aleje gen. Władysława Sikorskiego b.nr
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach:

Zgierskiej b. nr, Głośnej b. nr i Aleje gen. Władysława Sikorskiego b.nr

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-09, jako działki nr 21/2, 211/10, 211/11, 211/15, 211/17, 211/20 łącznej o pow. 4.111 m2, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW 156273, KW 71382, KW 61983, KW 20300.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000 zł. netto
Postąpienie 15.000 zł.
Wadium 150.000 zł.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 12 grudnia 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 161
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Zgierskiej 161

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-25, jako działka nr 31, o pow. 1503 m2, opisanej w KW 39357.

Działka zabudowana pustym budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł. netto
w tym naniesienia 3.600 zł
Postąpienie 4.000 zł.
Wadium 40.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.30.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 12 grudnia 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wersalskiej 46
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Wersalskiej 46

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-35, jako działka nr 5/18, o pow. 7654 m2, opisanej w KW 121425.

Działka zabudowana budynkami użytkowymi, o pow. zabudowy ok. 950 m2, stanowiącymi własność dotychczasowego użytkownika – „Inter Stomil” Sp. z o.o

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Oferent zobowiązany jest m.in. do wypłaty odszkodowania za poniesione nakłady w wysokości 375.000 zł na rzecz „Inter Stomil” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. A. Struga 26.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000 zł. netto
w tym naniesienia 375.000 zł
Postąpienie 9.000 zł.
Wadium 90.000 zł

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona kwota 375.000 zł, stanowiąca odszkodowanie z tytułu poniesionych nakładów na nieruchomości przez „Inter Stomil” Sp. z o.o.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 12 grudnia 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Juranda ze Spychowa, Longinusa Podbipięty i Ketlinga
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

Juranda ze Spychowa, Longinusa Podbipięty i Ketlinga

o łącznej pow. 39240 m2, oznaczone w obrębie geodezyjnym W–35 jako działki nr 256/2, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 255/2, 255/3, 253/7, 253/9, 41/36 i 256/8, dla których prowadzone są księgi wieczyste: KW 118634, KW 88437, KW 118635, KW 88438, KW 110976 i KW 118636.

Na ww. terenie znajduje się spora ilość brzóz będących w wieku 5-15 lat oraz nieliczne drzewa innych gatunków. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) - usunięcie drzew w wieku powyżej 5 lat, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia i na wniosek posiadacza nieruchomości.

Na terenie działki nr 253/9 znajduje się kanalizacja kd 300 i ks 200 oraz w południowo-zachodniej części działki nr 253/7 znajduje się kanalizacja kd 300; wyżej wymienione sieci znajdują się na majątku i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Strefa ochronna dla w.w. sieci wynosi 5 m po obu stronach przewodu.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Stosownie do wydanej opinii przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi istnieje możliwość łącznego ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich wyżej wymienionych działek.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.300.000 zł. netto
Postąpienie 50.000 zł.
Wadium 850.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP lub - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 15 grudnia 2005 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres, powierzchnia i przeznaczenieWywoławcza stawka czynszu dzierżawnegoWadium, postąpienie
1.Pasterska 23
o pow. 20 m2,
obręb B-47, cz. dz. nr 142/20, KW 20468
teren pod garaż zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy
53,80 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca
240 zł.
5 zł.
2.Targowa 71
o pow. 225 m2,
obręb W-25, KW 134648, cz. dz. nr 68
teren pod uprawy warzywno-kwiatowe,
bez prawa zabudowy
13,50 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz roczny, płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego
5 zł.
5 zł.
3.Sterlinga 25
6 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb S-02, cz. dz. nr 142/7, Rep.hip. 1543
477,00 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca 2.100 zł.
20 zł.

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 15 grudnia 2005 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Gen. Bema 47, B-25, dz. nr 147, pow. 1213 m2, KW 653, cena wyw. 165.000 zł (netto),wadium 33.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej
 • Kaszubskiej 7, B-28, dz. nr 368, pow. 541 m2, KW 99270, cena wyw. 40.000 zł (netto), wadium 8.000 zł., postąpienie 400 zł lub więcej. Właściciel nieruchomości położonej przy ulicy Kaszubskiej 5, od strony południowej ww. nieruchomości, zajął teren o powierzchni około 6 m2 (ogrodzenie)
 • Korczaka 10, G-24, dz. nr 326, pow. 393 m2, KW 48633, cena wyw. 25.000 zł (netto), w tym naniesienia 0 zł., wadium 5.000 zł., postąpienie 300 zł lub więcej. W granicy z nieruchomością przy ulicy Korczaka 8 znajduje się studnia, od której przez całą szerokość działki przebiega instalacja wodociągowa do nieruchomości przy ulicy Korczaka 10a z odgałęzieniem w kierunku budynku (altany); studnia jak i instalacja wodociągowa nie podlegają ewidencji ZWiK Sp. z o.o.
 • Łagodnej 5, G-25, dz. nr 183, pow. 778 m2, KW 100903, cena wyw. 60.000 zł (netto), wadium 12.000 zł., postąpienie 600 zł lub więcej. Właściciel nieruchomości położonej przy ulicy Łagodnej 7, od strony zachodniej ww. nieruchomości, zajął teren o powierzchni około 7 m2 (ogrodzenie)
 • Czahary 50, obr.G-09, dz. nr 140/6, pow. 747 m2, KW 96231, cena wyw. 60.000 zł. (netto), wadium 12.000 zł., postąpienie 600 zł. lub więcej
 • Amatorskiej 33, obr.G-42, dz. nr 719/3, pow. 589 m2, KW 63792, cena wyw. 40.000 zł. (netto), wadium 8.000 zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Obozowej 28, obr.P-04, dz. nr 122/4, pow. 567 m2, KW 160731, cena wyw. 50.000 zł. (netto), wadium 10.000 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej. Właściciel nieruchomości położonej przy ulicy Napoleońskiej 31, w zachodnio – południowym narożniku ww. nieruchomości, zajął teren o powierzchni około 0,65 m2 (ogrodzenie)
 • Adamieckiego 1, obr.W-19 dz.nr 108/9, pow. 588 m2, KW 143083, cena wyw. 44.000zł., (netto) wadium 8.800 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej. Nabywca nieruchomości ustanowi służebność gruntową o wartości 12 300 zł polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 108/3 z ulicy Adamieckiego, oraz na rzecz TP S.A i ŁZE S.A polegającą na udostępnieniu terenu, celem dokonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją położonych kabli telekomunikacyjnych (ewentualne usunięcie kolizji na koszt nabywcy) i napowietrznej, dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV (przebiega przez środek działki). Wzdłuż linii, w odległości 14,5 m od skraju przewodów obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej. Odległości od pozostałych obiektów budowlanych w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym ŁZE S.A. Nabywca nieruchomości udostępni dla ruchu pieszego do pawilonu apteki część nieruchomości o powierzchni około 3 m2. Współwłaściciele nieruchomości położonej przy ulicy Adamieckiego 1, od strony północno – wschodniej wyżej wymienionej nieruchomości, zajęli teren o powierzchni około 12 m2.
 • Kwietniowej 10a, G-27, dz. nr 107/4, pow. 483 m2, KW 47397, cena wyw. 44.200 zł (netto), wadium 8.800 zł., postąpienie 500 zł lub więcej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania najemcy działki sąsiedniej nr 107/1 terenu działki do korzystania ze studni oraz w celu usuwania nieczystości ze zbiornika
 • Krasickiego 9, G-12, dz. nr 275, pow. 847 m2, KW 46830, cena wyw. 120.000 zł (netto), w tym naniesienia z ogrodzeniem 4.565 zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej
 • Koprowej 12/12a, obr.B-32 dz. nr 55/2, pow. 986m2, KW 105190, cena wyw. 36.160 zł. (netto), w tym naniesienia 0 zł., wadium 7.200 zł., postąpienie 400 zł. lub więcej. W granicach nieruchomości znajduje się nieczynne przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40 mm, którego odcinek o długości 5,10 mb jest w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
 • Złotno 41, obr. P.-04 dz. nr 275, pow. 630 m2, KW 130895, cena wyw. 69.034 zł., (netto), w tym naniesienia 14.070 zł., wadium 13.806 zł., postąpienie 700 zł. lub więcej. W odległości około 0,7 m od granicy frontowej nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 50/40 mm będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla którego strefa ochronna wynosi po 5 m po obu stronach przewodu
 • Wdzięcznej 3, obr.G-29 dz.nr 231, pow. 353 m2, KW 34260, cena wyw. 25.400 zł., (netto) wadium 5.000 zł., postąpienie 300 zł. lub więcej. Działka obciążona jest służebnością drogi koniecznej o długości 18 m i szerokości 3 m ustanowionej wzdłuż granic nieruchomości Wdzięczna 3a. Nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wdzięcznej przykanalikiem d=0,15 m, dla którego wymagany jest pas ochronny o szerokości 5 m.

  Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ww. nieruchomości, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 • Zagonowej 17, B-37, dz. nr 327 i dz. nr 328 pow. 1649 m2, KW 81056, cena wyw. 46.000 zł (netto), wadium 9.000 zł., postąpienie 500 zł lub więcej. Nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w jednostce oznaczonej symbolem 14 MN. Przez teren działek przebiega:
  1. rów otwarty będący elementem systemu kanalizacji deszczowej; służby eksploatacyjne ZWiK Sp.z o.o. powinny mieć zagwarantowany dostęp do terenu po północnej stronie rowu o szerokości min 3,0 m, a po stronie południowej – 1,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi rowu w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych,
  2. czynny gazociąg niskiego ciśnienia Ø 150 i przyłącze gazu do posesji Zagonowej 20, odległości obiektów budowlanych od sieci gazowej 1,5 m po każdej stronie przewodu

  Na terenie działek znajdują się urządzenia energetyczne (słupowa stacja transformatorowa, 15/0,4 kV zasilana z napowietrznej linii energetycznej 15 kV, napowietrzne kable 0,4 kV wychodzące ze stacji na sieć), oraz słupy dla linii napowietrznych; na trasie kabli nie można wznosić zabudowy, a utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej

 • Lechickiej 32, obr. B.-37, dz. nr 136/2 i dz. nr 136/3, o łącznej pow. 1332 m2, KW 68495 i KW 68494, cena wyw. 60.000 zł., (netto), wadium 12.000 zł., postąpienie 600 zł. lub więcej. Nieruchomości znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w jednostce oznaczonej symbolem 12 MN. Właściciel nieruchomości przy ulicy Lechickiej 34, od strony północnej wyżej ww. nieruchomości, zajął teren o powierzchni około 11 m2 (ogrodzenie)

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 15 grudnia 2005 r., na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP albo nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 15.12.05r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Oferty na lokale do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 6 do 20 grudnia 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach: od 6 do 20 grudnia 2005 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ oraz w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter).

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do kapitalnego remontu >>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję >>>

Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami wskazanymi z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
stosownie do ustawy z 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 poz.177)

Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.638-64-62, 638-44-15, fax 638 43-98

ogłasza przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami wskazanymi z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Miejsce realizacji: miasto Łódź
Nie dopuszcza się do składania oferty wariantowej.
Termin realizacji - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 • Cena – 100%
 • Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - inspektor W. Gębicka . tel.638-43-62, pok.453 , w godz. 9.00 - 15.00
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 453.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 455.
Termin składania ofert upływa dnia 22 grudnia 2005 r. o godz. 10.00
Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 grudnia 2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 464.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177) oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przetarg na szacowanie strat poniesionych przez Miasto Łódź w czasie II Wojny Światowej
Treść:

Informacja dodatkowa

o przetargu na szacowanie strat poniesionych przez Miasto Łódź w czasie II wojny światowej

(ogłoszenie o przetargu umieszczone w: Wirtualnym Biuletynie Zamówień Publicznych UMŁ – sygnatura przetargu 42/2005-07-26, poz. 311 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi)

Wydział Strategii i Analiz UMŁ ogłasza przetarg dotyczący „Oszacowania strat i szkód poniesionych przez Miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Liztmannstadt Ghetto” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys. EURO.

Podstawą określającą obszar tematu przetargu są opracowania Panów:
prof. dr hab. Kazimierza Badziaka „Ocena stanu zachowania materiałów źródłowych dotyczących strat poniesionych przez Łódź podczas II wojny światowej”,
oraz mgr Juliana Baranowskiego „Szacunek zysków III Rzeszy z pracy przymusowej i grabienia mienia mieszkańców Getta Litzmannstadt”, które zamieszczamy poniżej.

Zapraszamy do udziału w przetargu.

Prof. dr hab. Kazimierz Badziak „Ocena stanu zachowania materiałów źródłowych dotyczących strat poniesionych przez Łódź podczas II wojny światowej” >>>

Mgr Julian Baranowski „Szacunek zysków III Rzeszy z pracy przymusowej i grabienia mienia mieszkańców Getta Litzmannstadt” >>>
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 29.12.2005r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 28.12.2005r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 28.12.2005r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:
 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 04.01.2005r. do 18.01.2005r. w godz. 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>

Konkurs pod nazwą: "Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi"
Treść:

Ogłoszenie o konkursie

Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ ogłasza konkurs pod nazwą: "Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi".

Przedmiotem konkursu jest twórcze opracowanie „Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi” obejmujące:

 1. określenie relacji przestrzennych, jakie winny istnieć pomiędzy funkcjonalnymi obszarami placu i jego otoczeniem;
 2. zaproponowanie rozwiązań przestrzennych, komunikacyjnych, małej architektury, oświetlenia, zieleni i innych służących uzyskaniu przestrzeni publicznej najwyższej rangi.

Ze względu na umożliwienie jak największemu gronu projektantów uczestnictwa w konkursie na „Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi” Zmawiający, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego, zmienia punkty „Regulaminu konkursu” i „Ogłoszenia o konkursie” dotyczące terminów składania wniosków o dopuszczenie do konkursu, składania prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu.

Nowe terminy:

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 31 stycznia 2006 r. do godziny 12.00,
 • ogłoszenie listy Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie i wysłanie zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do dnia 2 lutego 2006 r.
 • składanie prac konkursowych – do dnia 15 marca 2006 r. do godziny 12.00.
 • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do dnia 30 marca 2006 r.
 • wypłacenie nagród – do dnia 30 kwietnia 2006 r.
 • rozpoczęcie negocjacji z autorem zwycięskiej pracy - w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu .

Szczegóły >>>
Wyniki >>>