Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Zakup artykułów biurowych i piśmiennych oraz papieru do urządzeń biurowych dla Delegatury Łódź–Widzew i USC UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Rojnej 48/62 i Rojnej 62/64 obr.B-41 dz.nr 31/87 i 31/59 pow.łączna 1075m2, KW 9156 i KW 10239. Cena wyw.130 000zł. (netto), wadium 26 000zł. postąpienie 2 000zł. lub więcej. Przez działkę nr 31/87 przebiega sieć gazowa (przyłącze gazu ø 100 niskiego ciśnienia) i linie kablowe wychodzące ze stacji transformatorowej nr 10943 (w tym przyłącza do budynku zlokalizowanego na działce nr 98/2). Obsługa komunikacyjna od strony alei Salomei Brynickiej – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Teofilów” wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości (działki nr 31/87 i 31/59) służebności gruntowej na działce nr 31/98 – alei Salomei Brynickiej w porozumieniu z nabywcą nieruchomości, celem ustalenia warunków;
 • Bolesława Limanowskiego 68 obr.B-46 dz.nr 114 pow. 789m2, KW 114529, cena wyw.90 000zł. (netto), w tym naniesienia 1zł., wadium 18 000zł. postąpienie 1 000zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi do rozbiórki (w bardzo złym stanie technicznym), o łącznej powierzchni zabudowy 330, 80 m2. Na terenie nieruchomości znajduje się przewód gazowy z rur PE ø 63 (wyłączony z eksploatacji); pozostał czynny fragment przyłącza zakończony w chodniku o długości około 5 m. Nieruchomość była obsługiwana przez przyłącze wodociągowe o średnicy ø 40 mm i długości 8 mb i przyłącze kanalizacyjne o przekroju D=0,15 i długości 9,5 mb; wyżej wymienione urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność gminy Łódź i są w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
 • Goplańskiej 7 obr. B-49 dz. nr 254/7 pow. 859m2, KW 46905, cena wywoławcza 82 000zł., (netto) wadium 16 000zł. postąpienie 1 000zł. lub więcej. Na działce zlokalizowany jest kanał ogólnospławny d=0,2 m z dwoma studzienkami rewizyjnymi; przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=01 m odprowadzające ścieki z odwodnienia komory ciepłowniczej. Pas ochronny dla miejskiego kanału wynosi po 5,0 m, a dla przyłącza po 2,5 m po obydwu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznej. Na terenie działki znajduje się również komora ciepłownicza k-492/2 wraz z siecią ciepłowniczą 2xDn150 oraz 2xDn200. Istnieje techniczna możliwość przyłączenia się do sieci ciepłowniczej wody gorącej. Pas ochronny wynosi 3 m po każdej stronie ciepłociągu, licząc od krawędzi zewnętrznej.
 • Zgierskiej 263 obr.B-08 dz.nr 64 pow. 953m2, KW 35604, cena wyw. 230 000zł.,( netto) w tym naniesienia 10 000zl., wadium 46 000zł. postąpienie 3 000zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana murowanym, parterowym budynkiem mieszkalno – użytkowym z 1910 r., z poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy 60, 12 m2 oraz zdewastowanymi budynkami gospodarczymi; naniesienia do rozbiórki. Na budynku mieszkalnym znajduje się automat telefoniczny (który ma być usunięty przez Telekomunikację Polską S. A.) oraz zakończenie kabla rozdzielczego LR03C/019. Budynek odłączony od instalacji elektrycznej; przed budynkiem zainstalowane jest złącze kablowe, z którego posesja była zasilana. Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy ø 40 mm i długości 10 mb. Znajdująca się na terenie nieruchomości studnia oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo) stanowią składnik nieruchomości; za ich stan techniczny odpowiada właściciel nieruchomości;
 • Gen.Józefa Sowińskiego 23 obr.B-25 dz. nr 323/2, pow. 849m2, KW 17024, cena wyw.120 000zł., w tym naniesienia 3 910zł., wadium 24 000zł., postapienie 2 000zł. Nieruchomość zabudowana parterowym, drewnianym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni zabudowy 57 m2 oraz komórką drewnianą przeznaczoną do rozbiórki. Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy ø 50 mm i długości 24, 40 mb. Znajdująca się na terenie nieruchomości studnia oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo) stanowią składnik posesji; za ich stan techniczny odpowiada właściciel nieruchomości. Do budynku mieszkalnego doprowadzone jest doziemne przyłącze telefoniczne; ewentualne usytuowanie budowli w odległości nie mniejszej niż 1 m od obrysu sieci;
 • Łukowej bez nr. obr. G-24, dz. nr 111/40, pow. 761m2, KW 144421, cena wyw. 95 000zł (netto), wadium 19.000 zł., postąpienie 1 000 zł lub więcej. Na nieruchomości zlokalizowana jest studzienka wraz z kanalizacją teletechniczną, stanowiącą własność TOYA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W przypadku konieczności przebudowy studzienki i kanalizacji teletechnicznej, właściciel nieruchomości winien będzie wykonać dokumentację projektową na własny koszt i przedłożyć ją do zatwierdzenia Zarządowi TOYA Sp. z o. o;
 • Stalowej 39a , obr. B-23 dz. nr 402/1, pow. 648 m2, KW 63157, cena wyw. 65 000zł., (netto), wadium 13 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 • Ks.Jana Długosza 49 obr.P-07 dz.nr 33, pow. 661m2, KW 121612, cena wyw. 49 000zł.(netto), w tym naniesienia 0zł., wadium 9 000zł. postąpienie 500zł. lub więcej.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Włókniarzy, ul. Drewnowskiej i torów PKP, nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 5MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym - do rozbiórki.
 • Ks.Jana Długosza 53 obr.P-07 dz.nr 29/2 pow. 240m2,KW 121613, cena wyw. 16 000zł., wadium 3 000zł., postapienie 500zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Włókniarzy, ul. Drewnowskiej i torów PKP, nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 5MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.Obecnie nieruchomość jest użytkowana przez współwłaścicieli nieruchomości przy ulicy Ciepłej 10. W pobliżu bramy znajduje się czynne przyłącze wodociągowe ø 40 mm, włączone do wodociągu miejskiego ø 150 mm, z wodomierzem umieszczonym w studni wodomierzowej; umowa na dostawę wody zawarta jest ze współwłaścicielką nieruchomości przy ulicy Ciepłej 10.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2007r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 12.02.2007 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP albo nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 12.02.2007 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Termin składania ofert upływa z dniem
16 lutego 2007r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium ( w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).
Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób: - wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 26.02.2007r. do 12.03.2007r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych ( w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych >>>

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy :
ul. Piotrkowskiej 157

oznaczonej w obrębach S-06 i S-07, jako działki nr: 368/3, 368/4, 367/2, 367/3, 1/29, 355/34 i 41/26 o łącznej powierzchni 5 799 m2, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW 112724, KW 105911, KW 498, KW 30413 i KW 10624.

Przeznaczenie w planie, opis oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:

 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy;
 • działka zabudowana budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 1658 m2 . Na obszarze planowanej inwestycji hotelowej znajdują się następujące naniesienia: magistrala wodociągowa, kanały ciepłownicze, kanalizacje sanitarne i deszczowe, przewody gazowe, kable energetyczne i telefoniczne, budynek parterowej trafostacji, przestawne kioski handlowe, forma przestrzenna, dojazdy kołowe, parkingi, liczne krzewy i drzewa ozdobne oraz reklama wolnostojąca na którą była wydana zgoda do 31 marca 2007 r.;
 • w oparciu o opracowanie powołanego przez Prezydenta Miasta Łodzi Zespołu ds. lokalizacji obiektów targowo-wystawienniczych i konferencyjnych w Łodzi teren ten został zakwalifikowany pod budowę obiektu hotelowego międzynarodowej sieci o minimum czterogwiazdkowym standardzie. Zagospodarowanie nieruchomości na potrzeby hotelowe wymagać będzie wcześniejszej rozbiórki istniejących budynków i naniesień oraz przebudowy miejskich urządzeń przesyłowych kolidujących z przewidywaną inwestycją na własny koszt, w porozumieniu z ich właścicielami oraz zarządcą sąsiednich dróg;
 • zgodnie z opinią Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. projektowana budowa koliduje z istniejącą stacją trafo. Stację należy odtworzyć w innym miejscu poza kolizją na własny koszt w uzgodnieniu z Łódzkim Zakładem Energetycznym S.A.

Cena wywoławcza wynosi 12 000 000zł - netto (słownie: dwanaście milionów złotych), w tym:
- wartość gruntu 10 977 000 zł
- wartość naniesień 1 023 000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.
Oferty (zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 22.02.2007 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Składając ofertę należy w odrębnej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej157”zlożyć dowód wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2007r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godz.10.00.

Wadium w wysokości 1 200 000zł. (jeden milion dwieście tysięcy złotych) w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

 • zabudowy nieruchomości obiektem hotelowym międzynarodowej sieci o minimum czterogwiazdkowym standardzie, zagospodarowania nieruchomości zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i w oparciu o złożoną w przetargu koncepcję ofertową, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 • rozbiórki budynków i naniesień oraz przeniesienia miejskich urządzeń przesyłowych kolidujących z przewidywaną inwestycją w porozumieniu z ich właścicielami oraz zarządcą sąsiednich dróg na własny koszt;
 • zapłaty kary umownej w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na rzecz Miasta Łodzi w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w §7 ust. 2 pkt. 1 i 2 Warunków przetargu oraz zapłaty kary w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku gdy wybudowany obiekt hotelowy nie będzie prowadzony w standardzie minimum czterogwiazdkowym oraz poddanie się z tego tytułu w stosunku do Miasta Łodzi dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;
 • udostępniania terenu do przebudowy, remontu lub modernizacji istniejącego uzbrojenia, oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 • odtworzenia na własny koszt stacji trafo w innym miejscu w uzgodnieniu z Łódzkim zakładem Energetycznym S.A. ze względu na kolizję istniejącej stacji z projektowaną budową kompleksu.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p.461 tel. 638-43-31, 638-44-14 lub pok. 457b, tel. 638-43-37. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Pomarańczowej bez numeru, obr.W-46, dz. nr 868/3, pow. 1141m2, KW 142529, cena wyw. 72.000 zł. (netto), wadium 14.000 zł., postąpienie 800zł. lub więcej. W przypadku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej zostaną naliczone opłaty, stosownie do art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Aleksandra 51, obr.G-41, dz.nr 108/2, pow. 731 m2, KW 91450, cena wyw. 45.000zł. (netto), wadium 9.000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. Możliwość zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości wyłącznie przez osoby dysponujące dostępem do ulicy poprzez sąsiednie nieruchomości;
 • Liściastej 118, obr.B-04, dz.nr 93, pow. 1014 m2, KW 13776, cena wyw. 60.000zł. (netto), wadium 12.000zł., postąpienie 1.000zł. lub więcej; W przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudową ulicy Liściastej, przyszły nabywca będzie zobowiązany do nieodpłatnego przekazania gruntu, który będzie zajęty pod drogę;
 • Piołunowej 8, obr. B-07, dz.nr 166/24, pow. 691 m2, KW 123407, cena wyw. 92.800 zł. (netto), w tym wartość naniesień 21.600 zł, wadium 18.000 zł., postąpienie 1.000 zł. lub więcej. Zabudowana budynkami wpisanymi do ewidencji zabytków. Przez teren działki przebiega przyłącze energetyczne zasilające tę posesję z posesji przy ulicy Piołunowej 10;
 • Ks. Stanisława Brzóski 94, B-28, dz. nr 53, pow. 1014 m2, KW 153951, cena wyw. 180.000 zł (netto), w tym wartość naniesień 8.100 zł., wadium 36.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej. W granicach nieruchomości znajdują się:
  1. doziemne przyłącze telefoniczne; minimalna strefa ochronna 1,0 m po obydwu stronach przyłącza;
  2. nieczynne przyłącze wodociągowe o Ø 50 mm włączone do miejskiej sieci wodociągowej w ul. Ks. Stanisława Brzóski ze studzienką wodomierzową;
  3. przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m włączone do miejskiego kanału ogólnospławnego w ulicy Ks. Stanisława Brzóski;
 • Wolnej 23, obr. B.-45 dz. nr 215/6, pow. 779 m2, KW 149881, cena wyw. 149.000 zł., (netto), wadium 29.000 zł. postąpienie 2.000 zł. lub więcej;
 • Malborskiej 6, obr. B-29 dz.nr 341, pow. 376 m2, KW 97629, cena wyw. 30.500zł., (netto) wadium 6.000 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej;
 • Marii Konopnickiej 13, obr. G-30, dz.nr 48, pow. 253 m2, KW LD1M/00166510/3, cena wyw. 20.000zł., (netto) wadium 4.000 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej;
 • Noteckiej 1, obr. G-23, dz.nr 136/4, pow. 838 m2, KW 102611, cena wyw. 60.000zł., (netto) wadium 12.000 zł., postąpienie 1.000 zł. lub więcej. W poł. – zach. narożniku działki przechodzi magistrala wodociągowa 2 x Ø 1000 i Ø 250 mm oraz przyłącze wodociągowe - Ø 50 mm z zestawem wodomierzowym; strefa ochronna dla magistrali wodociągowej wynosi po 8 m, a dla przyłącza po 3 m po obu stronach przewodu;
 • Noteckiej 3, obr. G-23, dz.nr 136/5, pow. 607 m2, KW 102611, cena wyw. 40.000zł., (netto) wadium 8.000 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej. W poł. – zach. narożniku działki przechodzi magistrala wodociągowa 2 x Ø 1000 i przewód wodociągowy Ø 250 mm. Strefa ochronna dla magistrali wodociągowej wynosi po 8 m, a dla przyłącza po 3 m po obu stronach przewodu;
 • Plażowej 8, obr. G-52, dz.nr 6, pow. 2.479 m2, KW 131615, cena wyw. 120.000zł., (netto) wadium 12.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej. Uchwałą Nr LIV/1044/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Ekonomicznej i Granicznej oraz południowej granicy miasta, Rada Miejska postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość;
 • Pustej 12, obr. G-22, dz.nr 99, pow. 652 m2, KW 106819, cena wyw. 40.000 zł., (netto) wadium 8.000 zł., postąpienie 400 zł. lub więcej;
 • Stefana Batorego 14, obr.W-21, dz. nr 81/2, pow.1120 m2,KW 105915, cena wyw. 90 000zł.(netto), wadium 18 000 zł., postąpienie 1 000 zł. W narożniku działki znajduje się napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne zasilające posesję przy ulicy Stefana Batorego 16;

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy wyżej wymienionych nieruchomości, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 • Morgowej 19 f, obr. B-36 dz. nr 157/1, pow. 1 302m2, KW 18825, cena wyw. 99 000zł., (netto), wadium 19.000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Ratajskiej- osiedla”Kochanówka”nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (z przewagą mieszkalnej) oznaczonej w planie symbolem 27 MU. Istniejące na działce naniesienia zostaną usunięte przez byłego dzierżawcę.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 26.02.07r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Czackiego 16
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej
w Łodzi przy ulicy Czackiego 16

oznaczonej jako działka nr 146 o powierzchni 1008 m2, w obrębie G-02, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 119477.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Na działce znajduje się trzykondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni zabudowy 347,1 m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 165 m2 oraz wiata stalowa o powierzchni zabudowy 60 m2 . Teren 408 m2 działki jest utwardzony.

Cena wywoławcza : 980 000-zł. netto w tym
Wartośc gruntu 156 800zł.
wartość naniesień budowlanych 823 200zł.
Wadium wynosi: 100 000.-zł.
Postąpienie 10 000.- zł. lub więcej.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2007r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 12.03.2007r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 12.03.2007r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic: Północnej i Franciszkańskiej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic:

Północnej i Franciszkańskiej

oznaczonej jako działki nr 418/9, 418/20, 418/22 o łącznej pow. 8.287m2 (poprzednio oznaczonych jako działki nr 418/20 i część działki nr 418/21 o łącznej pow. 8 284 m2), w obrębie B-47, uregulowanej w KW 122314 i KW 122315.
Na nieruchomości znajduje się pętlica tramwajowa oraz budynek poczekalni o powierzchni użytkowej 1475 m2, w tym:

 • część obudowana od strony zachodniej 129,3 m2;
 • część obudowana od strony wschodniej 128, 6 m2;
 • kioski w części środkowej 18 m2;
 • poczekalnia nieobudowana 1199,1 m2.

Dzierżawca będzie zobowiązany do zachowania budynku poczekalni. Teren pętlicy po likwidacji może być przeznaczony na zieleń, a powstanie nowych budynków i urządzeń powinno harmonizować z obiektami już istniejącymi. Przy zmianie funkcji budynku poczekalni oraz realizacji nowych budynków i urządzeń na pozostałym terenie należy zwrócić uwagę na sąsiedztwo z terenem parku i dawnego getta. Wykluczone jest przeznaczenie nieruchomości na cele uciążliwe związane z hałasem oraz pogorszeniem jakości środowiska przyrodniczego Parku Staromiejskiego.

Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie ponadto m.in. do:

 • całodobowego, nieutrudnionego udostępniania pojazdom tramwajowym MPK w Łodzi Sp. z o.o., MKT Sp. z o.o. oraz Tramwajom Podmiejskim Sp. z o.o pętlicy, w sytuacjach związanych ze zmianami organizacji ruchu, do czasu jej likwidacji, która nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.; demontażu i usunięcia torów, przewodów trakcji elektrycznej oraz słupów podtrzymujących te przewody z nieruchomości dokona osoba upoważniona przez wydzierżawiającego,
 • przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku poczekalni w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy, a także wybudowania nowych budynków i urządzeń zgodnie z przedstawioną ofertą.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 6.625 zł netto.

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Miesięczny czynsz dzierżawny zostanie obniżony o 50% do dnia 31 grudnia 2008 r. Od dnia 1 stycznia 2009 r. miesięczny czynsz dzierżawny będzie płatny w wysokości osiągniętej w przetargu i zwaloryzowany od dnia zawarcia umowy.
Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19 marca 2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium w wysokości 25.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Dowód wpłaty wadium należy złożyć do dnia 19 marca 2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-24. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 139/141 oznaczonej jako działka nr 2/15 o pow.559 m2, w obrębie W-27, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 134640.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

  Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy (45 m2) zawartą na okres
  do 31.08.2009 r.
  Działka zabudowana jest pawilonem handlowym wybudowanym przez dzierżawcę.
  Dojazd do nieruchomości będzie odbywał się przez działkę nr 2/16. W umowie sprzedaży zostanie ustanowiona jednorazowa odpłatna służebność – prawa przejścia i przejazdu w kwocie 16 550 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) + należny podatek VAT wg. obowiązujących stawek.
  Cena wywoławcza : 170 000zł. netto
  Wadium wynosi: 17 000zł.
  Postąpienie 2 000zł.lub więcej.

  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

 • Pomorskiej 33 oznaczonej jako działka nr 253/3 o pow.957 m2, w obrębie S-01, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 105912.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 212 m2, przeznaczonym do rozbiórki.
  Cena wywoławcza : 170 000zł. netto
  Wartość naniesień : 0zł.
  Wadium wynosi: 17 000zł.
  Postąpienie 2 000zł.lub więcej.

  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2007r w UMŁ
ul.Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 26.03.2007r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 26.03.2007r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Remont budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 (etap III) w Łodzi
Rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Brzezińskiej 27a
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Brzezińskiej 27a

obr.W-07 dz.nr 11/7 pow. 999m2,KW 124640, Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492, z 2005r.Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006r. Nr 45 poz.319), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki winna odbywać się przez zjazd bramowy zlokalizowany w narożniku wschodnim działki z ograniczeniami odnośnie możliwości zagospodarowania tej działki wynikającymi z rodzaju zjazdu w świetle Rozporządzenia 430 MTiGM z dnia 2.03.1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Istniejący (wybudowany w trakcie modernizacji ul.Brzezińskiej) zjazd na ww. działkę winien ulec likwidacji.

Cena wywoławcza : 250 000zł.netto
Zaliczka 25 000zł.

Od ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 28.04.2006,7.11.2005, 24.06.2005, 4.02.2005, 20.09.2004, 4.06.2004, rokowania odbyły się w dniu 13.10.2006r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 26.03.2007r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 27a.

Rokowania odbędą się w dniu 30 marca 2007 r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 26.03.2007r. .na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI)
NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

30 marca 2007r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.
Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 29.03.2007r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 29.03.2007r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 06.04.2007r. do 20.04.2007r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych z terenu dzielnicy Łódź-Bałuty, wystawionych do publicznego przetargu ustnego (licytacja) w dniu 30.03.2007 r. >>>

Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 06 do 20 marca 2007 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:
od 6 do 20 marca 2007 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ
oraz
w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.
Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali po eksmisji - marzec >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu- marzec >>>

Przetarg na wykonanie koncepcji drogi łączącej ul. Władysława Króla w rejonie nr 3 i 5 z ul. Kusocińskiego
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI

Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na: wykonanie koncepcji drogi łączącej ul. Władysława Króla w rejonie nr 3 i 5 z ul. Kusocińskiego

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Władysława Króla w rejonie nr 3 i 5 z ul. Kusocińskiego.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.06.2007 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 5 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena       100%

Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 02.04.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2007 r. o godz. 9.30

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania odwodnienia ul. Florecistów w rejonie posesji przy ul. Olimpijskiej 9a oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi, realizowanymi na podstawie tej dokumentacji
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:
opracowanie dokumentacji projektowej wykonania odwodnienia ul. Florecistów
w rejonie posesji przy ul. Olimpijskiej 9a oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlano – montażowymi, realizowanymi na podstawie tej dokumentacji

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania odwodnienia ul. Florecistów w rejonie posesji przy ul. Olimpijskiej 9a oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 31.05.2007 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena 100%
 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 06.04.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2007 r. o godz. 09.30.
Konkurs ofert na lokale mieszkalne
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza
że w dniach:
od 19 marca do 13 kwietnia 2007 roku
 • Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ

będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych najmem:

 1. mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanych w nowo wybudowanym budynku przy ul. księcia Janusza Mazowieckiego 9 oraz ul. Księcia Władysława Opolczyka 11 .
 2. mieszkań czynszowych w budynkach na osiedlu Olechów i mieszkania przy ul. Legionów 59

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTY

ul. Zachodnia 47

Telefon: 638-50-59

GÓRNA

Al. Politechniki 32

Telefon: 638-56-07

ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Piotrkowska 153

Telefon: 638-57-27

POLESIE

ul. Krzemieniecka 2b

Telefon: 638-52-40

WIDZEW

Al. Piłsudskiego 100

Telefon: 638-53-55
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Przetarg nieograniczony na zakup koszy ulicznych oraz koszy przeznaczonych do gromadzenia psich nieczystości
Oferty na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
Treść:

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne: o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju:
do 18 kwietnia 2007 roku do godz. 16:00

Wadium w wysokości: 1000 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi

nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029
GETIN Bank S.A.
w Katowicach II Oddział w Łodzi,
z dopiskiem:
„Wadium na lokal mieszkalny”

lub wpłaty można dokonać w punkcie kasowym GETIN Bank S.A mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

U W A G A
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 27 marca do 18 kwietnia 2007 roku.

Oferty złożone po tym terminie nie są ważne. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu
19 kwietnia 2007 roku o godzinie - 14:00 w Wydziale Budynków i Lokali
Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>
Przetarg na przebudowę ul. Piwnika Ponurego na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Nurta Kaszyńskiego