Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Budowa nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Nowosolna
Przetarg nieograniczony na "Pełnienie roli Inżyniera dla Kontraktu nr 04 pn. Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM"
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy Porfirowej 7
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy Porfirowej 7

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-21, jako działka nr 486, o powierzchni 520 m2, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW 67285.
Nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Porfirowej 7 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi obejmującej, obszar Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 47.4.9/U2 i w zakresie sposobu zagospodarowania minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę musi wynosić 600 m2 .

Cena wywoławcza: 55 500-zł. netto w tym
Wadium wynosi: 11 000.-zł.
Postąpienie 1 000.- zł. lub więcej.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych w obrębie B – 21 numerami: 485, 472/2, 477 i 478, bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 23.04.2007r. w UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów :

 • aktualnego tj. wydanego nie później niż na 1 miesiąc przed dniem przetargu, odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • dowodu wpłaty wadium
 • pisemnego oświadczenia uczestników przetargu, że zapoznali się ze stanem prawnym i w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu ’’ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

W przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości sąsiadującej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym pisemnym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 24.04.07r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM ( IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2007r w UMŁ
ul.Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach II Oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest do:

 • zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, a w przypadku utraty jego mocy obowiązującej z decyzją o warunkach zabudowy;
 • użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej, na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 • udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Termin składania ofert upływa z dniem
04 maja 2007r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 11.05.2007r. do 25.05.2007r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia.Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>

Przetarg na budowę dodatkowego oświetlenia na osiedlu im. Józefa Montwiłła - Mireckiego - etap II
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:
„Budowę dodatkowego oświetlenia na osiedlu im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
- etap II„

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty, polegające na montażu uprzednio zakupionych przez Zamawiającego 19 szt. wysięgników rurowych, wraz z oprawami i kloszami na terenie osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.05.2007 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 4 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 07.05.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2007 r. o godz. 09.30.

Ogłoszenie na budowę drogi dojazdowej między ulicami Milionową i Lodową
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

  Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, Postąpienie
1. Bolesława Limanowskiego 179
3 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
18 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej
obręb B-31, cz. dz. nr 159/1, KW 30174
270,06 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry1.200 zł.
10 zł.
2. Władysława Broniewskiego bez numeru
17,64 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 72 m2 - pow. dwustronnej planszy reklamowej obręb G-16, cz. dz. nr 50/5
785,15 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry3.500 zł.
20 zł.
3. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58
8 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
36 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb W-24, cz. dz. nr 328/35, KW 125522
723,50 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry3.200 zł.
20 zł.
4. Konstytucyjna 44, 44A, 44B
1 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy,
27 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb W-22, cz. dz. nr 17/38, KW 123357, cz.dz. nr 17/39, KW 130068
532,52 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry2.400 zł.
20 zł.
5. Pomorska 66
3 m2 - pow. gruntu pod nośnik reklamy, 9 m2 - pow. jednostronnej planszy reklamowej obręb S-2, cz. dz. nr 29/28, Rep. Hip. 4229
257,25 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 1.200 zł.
10 zł.
6. Zakładowa 12
o pow. 212,50 m2, obręb W-35, dz. nr 3/11, KW 74454 Sposób zagospodarowania - teren usługowo -wystawowy bez prawa zabudowy naniesieniami wymagającymi wydania decyzji o warunkach zabudowy.
159,40 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry700 zł.
30 zł.
7. Jadwigi Andrzejewskiej 6
o pow. 2250 m2, obręb W-32, dz. nr 126, KW 132331 Sposób zagospodarowania - teren zabudowany przeznaczony na cele usługowo-biurowe.
1.800 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry8.000 zł.
50 zł.

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 14 maja 2007 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych na terenie Widzewa
Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie infrastruktury komunalnej dla targowiska zlokalizowanego przy ul. Maratońskiej w Łodzi
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie infrastruktury komunalnej dla targowiska zlokalizowanego przy ul. Maratońskiej w Łodzi”

Przedmiotem zamówienia jest:

część 1 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie drogi dojazdowej do hal targowych;

część 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie zewnętrznej sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej;

część 3 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie oświetlenia terenu przy halach targowych.

Ofertę można złożyć na jedną, dwie lub trzy części.

 1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
 5. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena 100%
 6. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 30.05.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2007 r. o godz. 09.30.

Szczegółowe informacje >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Płynnej 5, obr.G-27 , dz. nr 784/1, pow. 803 m2, KW LD1M/00147161/2, cena wyw. 52.000 zł. (netto), wadium 10.000 zł., postąpienie 1.000zł. lub więcej.
 • Obszernej 55, obr.G-44, dz.nr 11/3, pow. 790 m2, KW 99068, cena wyw. 79.000 zł. (netto), w tym wartość naniesień 1.560 zł, wadium 15.000zł., postąpienie 1.000zł. lub więcej.
 • Obszernej 55, obr.G-44, dz.nr 11/2, pow. 1007 m2, KW 99068, cena wyw. 89.000zł. (netto), wadium 17.000zł., postąpienie 1.000zł. lub więcej. W pobliżu północnej granicy działki znajduje się miejski kanał deszczowy o średnicy d=0,6 m, dla którego szerokość pasa ochronnego wynosi po 5 m po obydwu stronach licząc od krawędzi skrajnej przewodu.
 • Demokratycznej 10/10a, G-40, dz. nr 291,290 o łącznej pow. 1004 m2, KW 12018, KW 35857, cena wyw. 68.000 zł. (netto), wadium 13.000 zł., postąpienie 1.000 zł. lub więcej,
 • Azaliowej 5b, P-06, dz. nr 41, o pow. 634 m2, KW 131167, cena wyw. 33.000 zł (netto), wadium 6.000 zł., postąpienie 500 zł lub więcej. Właściciele nieruchomości położonej przy ulicy Azaliowej 13 w poł.-wsch. narożniku w.w. nieruchomości, zajęli teren o powierzchni około 8,5 m2 (ogrodzenie).
 • Włókienniczej 20, obr. S.-01, dz. nr 427, pow. 751 m2, KW 108220, cena wyw. 144.000 zł., (netto), w tym wartość naniesień 0 zł, wadium 28.000 zł. postąpienie 2.000 zł. lub więcej. Na terenie nieruchomości znajdują się m.in. takie urządzenia jak:
  • złącze kablowe nN oraz kable energetyczne nN stanowiące zasilanie złącza kablowego będące na majątku i w eksploatacji ŁZE S.A. Nabywca nieruchomości winien zapewnić możliwość dostępu do urządzeń pracownikom ŁZE S.A. oraz zapewnić strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
  • czynne przyłącze gazu z rur PE Dn 63 mm,
  • czynna sieć telekomunikacyjna rozdzielcza TP o pojemności 20p zasilająca tę posesję. Nabywca nieruchomości winien zapewnić dostęp do doziemnej sieci telekomunikacyjnej. Ewentualne usytuowanie budowli w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od obrysu tej sieci.
 • Pomorskiej 49, obr. S-01 dz.nr 260/1, pow. 2.803 m2, KW 1998, cena wyw. 550.000 zł. (netto), w tym wartość naniesień 155.000 zł, wadium 55.000 zł., postąpienie 6.000 zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana budynkami: mieszkalnym (wyłączonym z użytkowania) oraz użytkowymi o funkcji produkcyjno magazynowej i gospodarczej.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy wyżej wymienionych nieruchomości, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 21.05.07r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r. (z późn. zm.). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 6 czerwca 2007 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wysokość wadium wynosi:
200,00 zł na reklamę o powierzchni do 15 m2
3 000,00 zł na reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2
5 000,00 zł na reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:

 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 czynnej:
  poniedziałki od 10.30 do 15.00
  wtorki od 11.30 do 16.00
  środy – piątki od 10.30 do 15.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, (0 42) 638-43-45 gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany.

U W A G A !

STAWKA WYWOŁAWCZA DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI
WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU WYNOSI

 1. 15 zł/m2 za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 10 zł/m2 za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 zł/m2 za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.
(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

WADIUM DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI
WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU WYNOSI

 1. 200 zł za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 3 000 zł za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 000 zł za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.
Termin składania ofert: 6 czerwca 2007 r. godz. 10.00

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

11 czerwca 2007 r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 08.06.2007r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 08.06.2007r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 15.06.2007r. do 29.06.2007r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona. Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>

Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:
W dniach od 6 do 21 czerwca 2007 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:
 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:
od 6 do 21 czerwca 2007 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ
oraz
w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali opróżnionych w wyniku eksmisji - czerwiec >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu - czerwiec >>>

Zakup książek na konkursy organizowane przez Radę Osiedla Nowosolna
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rad Osiedli działających na terenie Widzewa
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do
ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2007 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 5 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113 do dnia 25.06.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2007 r. o godz. 09.30.

Renowacja mogił grobownictwa wojennego na łódzkich cmentarzach przy ul. Lodowej, Solec, Ogrodowej i Brackiej
Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Grabińskiej
Dostawa ławek antywandalowych oraz koszy na śmieci trwale związanych z podłożem
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-37, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

dostawę ławek antywandalowych oraz koszy na śmieci trwale związanych z podłożem.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  • 5 szt. ławek antywandalowych, wzmocnionych podłużnie i poprzecznie, konstrukcja stalowa wykonana z rur atestowanych, siedziska i oparcie wykonane z listew drewnianych, przystosowane do stałego obsadzenia w gruncie,
  • 4 szt. koszy na śmieci z blachy ocynkowanej, posiadających popielniczkę i zamek blokujący o pojemności kosza około 46 litrów, przystosowanych do stałego obsadzenia w gruncie.

 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.

 3. Termin wykonania zamówienia – 30.07.2007 r.

 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.

 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 5 Warunków Przetargu.

 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113 do dnia 09.07.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2007 r. o godz. 09.30.

Pliki do pobrania: