Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH.

Termin składania ofert upływa z dniem

12 lipca 2007 r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998 r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 19.07.2007 r. do 02.08.2007 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005 r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych >>>

Remont i przebudowa drogi publicznej o nawierzchni gruntowej ulepszonej o nazwie ul.Hiacyntowa w Łodzi
Budowia wodociągu w ul. Hufcowej do posesji nr 1 i 3 w Łodzi
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83 ogłasza
przetarg o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie wodociągu w ul. Hufcowej do posesji nr 1 i 3 w Łodzi o długości 123,00 mb.
 1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej : www.uml.lodz.pl.

 2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.

 5. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 6. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 16.07.2007 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2007 r. o godz. 09.30.

Warunki przetargu >>>

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi, wraz z budową jej odwodnienia
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi, wraz z budową jej odwodnienia o długości 190,00 mb.

 1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej: www.uml.lodz.pl.

 2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.

 5. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 6. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115 do dnia 19.07.2007 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2007 r. o godz. 09.30.

Dyrektor Delegatury
mgr inż. Marek Kowalik

Warunki przetargu [>>> .doc] [>>> .pdf]

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Pomarańczowej bez numeru, obr.W-46, dz. nr 868/3, pow. 1141m2, KW 142529, cena wyw. 72.000 zł. netto, wadium 14.000 zł., postąpienie 800zł. lub więcej. W przypadku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej zostaną naliczone opłaty, stosownie do art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Stefana Batorego 14, obr.W-21, dz. nr 81/2, pow.1120 m2, KW 105915, cena wyw. 90 000zł. netto, wadium 18 000 zł., postąpienie 1 000 zł. W narożniku działki znajduje się napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne zasilające posesję przy ulicy Stefana Batorego 16;
 • Rzgowskiej 148 a, obr.G-26, dz. nr 893/60, pow. 194 m2, KW 150986, cena wyw. 33.700 zł. netto, wadium 3.500 zł., postąpienie 400zł. lub więcej. Przez teren działki w części poł. – wsch. przebiega fragment ogrodzenia betonowego a w części poł. – zach. chodnik betonowy, który nabywca zobligowany jest przenieść na własny koszt poza granicę działki;
 • Zgierskiej 210, obr.B-06, dz. nr 106, pow. 1049 m2, KW 33561, cena wyw. 160.000 zł. netto, wadium 16.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej;
 • Woronicza 5, obr.B-44, dz. nr 72/26, pow. 640 m2, KW 142517, cena wyw. 70.000 zł. netto, wadium 7.000 zł., postąpienie 1.000 zł. lub więcej. Na działce znajduje się kabel niskiego napięcia zasilający Zakład Mechaniki Pojazdowej przy ul. Woronicza 3f i pozostający na majątku odbiorcy;
 • Krakusa 19 łącznie z Krakusa 21, w tym:
  • działki zabudowanej położonej przy ul. Krakusa 19, obr G-12, nr 92 o pow. 786 m2, KW LD1M/00100153/2. Do budynku usytuowanego na działce wykonane jest przyłącze napowietrzne będące w eksploatacji i na majątku ŁZE SA.,
  • działki niezabudowanej położonej przy ul. Krakusa 21, obr G-12, nr 93 o pow. 263 m2, KW 9035;
  Cena wyw. 170.000 zł. netto (w tym: działki nr 92 – 127.378 zł, budynków na działce nr 92 – 1 zł, działki nr 93 – 42.622 zł), wadium 20.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 • Morgowej 19 f, obr. B-36 dz. nr 157/1, pow. 1 302m2, KW 18825, cena wyw. 99 000zł. netto, wadium 19.000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Ratajskiej-osiedla ”Kochanówka” nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (z przewagą mieszkalnej) oznaczonej w planie symbolem 27 MU. Istniejące na działce naniesienia zostaną usunięte przez byłego dzierżawcę.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2007 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 18.07.07 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Budowa odwodnienia ul. Florecistów w rejonie ul. Olimpijskiej 9a
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro - bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) na: „Budowę odwodnienia ul. Florecistów w rejonie ul. Olimpijskiej 9a”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia ul. Florecistów w rejonie ul. Olimpijskiej 9a obejmującego wykonanie dwóch wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do końcówki sieci kanalizacji deszczowej.

 2. Warunki Przetargu wraz z dokumentacją projektową oraz Szczegółową Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać je ze strony internetowej: www.uml.lodz.pl.

 3. Termin wykonania zamówienia – 30.09.2007 r.

 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
  • posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach;
  • min. 1 osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych;
  • w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 5 Warunków Przetargu.

 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 01.08.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2007 r. o godz. 09.30.

  Warunki przetargu [>>> .doc] [>>> .pdf]
  Załączniki (.zip) >>>

Wykonanie nawodnienia i odtworzenie płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Szermierczej w Łodzi
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro - bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) na: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Szermierczej w Łodzi”

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Szermierczej w Łodzi.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2007 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 10.08.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2007 r. o godz. 09.30.

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony na zamieszczanie ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej oraz lokalnej
Delegatura Łódź-Polesie ogłasza przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Treść:
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w zł., równowartości kwoty 14 000 euro – bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów i ul. Zapaśniczej w Łodzi oraz na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad odwodnieniem ul. Filomatów.

 1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej : www.uml.lodz.pl.
 2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
 5. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena    100%
 6. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113 do dnia 13.08.2007 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2007 r. o godz. 10.05.
Budowa kanału sanitarnego w ulicy Sopockiej w Łodzi
Koncepcja programowo-przestrzenna na zagospodarowanie Parku na Młynku na cele rekreacyjno-sportowe
Treść:

Łódź: Koncepcja programowo-przestrzenna na zagospodarowanie Parku na Młynku na cele rekreacyjno-sportowe Numer ogłoszenia: 125463 - 2007; data zamieszczenia: 24.07.2007

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. ks. bp. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384314, fax 042 6384352.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego
: Koncepcja programowo-przestrzenna na zagospodarowanie Parku na Młynku na cele rekreacyjno-sportowe.
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Twórcze opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej na zagospodarowanie Parku na Młynku w Łodzi wraz z jego otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe obejmującej rozmieszczenie proponowanych obiektów ,urzadzeń towarzyszących i zieleni wraz z określeniem powiązań funkcjonalno- przestrzennych.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.00.00-6, 74.25.21.00-1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne , osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ,bądź podmioty te występujace wspólnie, o ile spełniaja warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w regulaminie konkursu,a ponadto posiadają wykształcenie wyższe architektoniczne lub urbanistyczne lub posiadają status studenta tych uczelni.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Cena - 0
 • 2. walory przestrzenne - 50
 • 3. walory funkcjonalno-programowe - 30
 • 4. ekonomia rozwiązania – 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 14.08.2007, godzina 12:00.
 • Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 90-365 Łódź ul.ks.bp.Tymienieckiego 5 pok.Nr 213 lub 206 kancelaria piętro II.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 14.08.2007, godzina 12:00.
 • Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 90-365 Łódź ul.ks.bp. Tymienieckiego 5 pok.206 kancelaria II piętro.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Data: 15.10.2007, godzina 14:00.
 • Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 90-365 Łódź ul.ks.bp.Tymienieckiego 5 II piętro pok 206 kancelaria.

IV.3) NAGRODY:

 • Rodzaj i wysokość nagród:
  • I nagroda 17 000 II nagroda 10 000 III nagroda 8 000 wyróżnienia lącznie 15 000

Pliki do pobrania:

Wykaz lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
Treść:

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:

 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

UWAGA

Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju:

do 16 sierpnia 2007 roku do godz. 12:00

Wadium w wysokości: 1000 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr:

60 1520 0008 0000 0026 2000 0029

GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny” lub wpłaty można dokonać w punkcie kasowym GETIN Bank S.A mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

UWAGA
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 27 lipca do 16 sierpnia 2007 roku.
Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2007 roku o godzinie - 14.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Wykonanie oświetlenia przeszkodowego wież oświetleniowych boiska piłkarskiego na stadionie przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1 Maja 89 w Łodzi
Treść:
URZĄD MIASTA ŁODZI

Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax. 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro – bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8) na:

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1 Maja 89 w Łodzi

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska do koszykówki na działce nr 134/3, obręb P-09 przy Gimnazjum nr 26, ul.1 Maja 89.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2007 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 5 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena    100%
 7. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113 do dnia 20.08.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007 r. o godz. 09.30.

Pliki do pobrania:

Budowa nowego obiektu strażnicy OSP Nowosolna przy ul.Byszewskiej 1 i 2 w Łodzi
Dostawa nadciśnieniowych aparatów powietrznych z oprzyrządowaniem i sygnalizatora bezruchu dla OSP Nowosolna
Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Szumnej, Nadwodnej, Mulinowicza w Łodzi
Modernizacja ogrodzenia stadionu przy al. J. Piłsudskiego 138 w Łodzi
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Artyleryjskiej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Artyleryjskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie P-08 jako działka nr 17/39, o powierzchni 1 777 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 120168.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 10 000zł. (dziesięć tysięcy złotych)
Postąpienie wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 59/6, 59/7, 59/8, 17/18 opisane w Rep. Hip. 3021, KW 120265, KW 1951; 60/8, 61/1 opisane w KW 2646 i KW 89788 oraz 60/9, 60/10, 60/11 opisane w KW 1945, w obrębie P-08 bezpośrednio graniczące z nieruchomością. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, iż ze względu na kształt działki obsługa komunikacyjna jest możliwa jedynie przez istniejące zjazdy z ulicy Legionów.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 20.08.2007 r. w UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp. pok. 461 do godz. 15.00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów:

 • aktualny, tj. sporządzony nie później niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, które są ich własnością i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 • dowód wpłaty wadium
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 21.08.07 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2007 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach II Oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.