Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

24 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00

w małej Sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, I piętro.

Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998 r. (z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017
w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 23.08.2007 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 23.08.2007 r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 30.08.2007 r. do 13.09.2007 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych >>>

Wykonanie remontu nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Małego Rycerza, Kresowych Stanic w Łodzi
Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi wraz z budową jej odwodnienia
Treść:

MIASTO ŁÓDŹ
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na: Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi wraz z budową jej odwodnienia.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej: www.uml.lodz.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest : remont nawierzchni ul. Filomatów (na całej długości) metodą recyklingu wraz z jej odwodnieniem (2 wpusty uliczne). (CPV): 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (CPV): 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia – 15.10.2007 r.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   • min. 1 osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie sieci sanitarnych;
   • min. 1 osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budowy dróg.
   • w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.-
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w p - cie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 8. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 9. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  Cena 100%

 10. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 24.08.2007 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2007 r. o godz. 10.05, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
 11. Czas związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo - Edukacyjnym PŁ" - przetarg unieważniono
Dostawa tablic z nazwami ulic oraz znaków na drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź – Polesie wraz z ich montażem
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej,
wyrażonej w zł., równowartości kwoty 14 000 euro – bez stosowania
ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Pzp (art. 4 pkt 8)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic z nazwami ulic oraz znaków na drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź – Polesie wraz z ich montażem.

 1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej : www.uml.lodz.pl.
 2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
 5. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena 100%
 6. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115 do dnia 28.08.2007 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2007 r. o godz. 10.05.

Pliki do pobrania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu alejki spacerowej z wnękami, na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego w Łodzi
Treść:
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax. 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro – bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8) na

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu alejki spacerowej z wnękami, na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego w Łodzi

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaprojektowania alejki spacerowej z wnękami, na działkach nr 185/6, 185/2 oraz 185/4 u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego w Łodzi.
 2. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu,lub pobrać je ze strony internetowej: www.uml.lodz.pl
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2007 r.
 4. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 5 Warunków Przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena    100%
 7. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113 do dnia 28.08.2007 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2007 r. o godz. 09.30.

Pliki do pobrania:

Wykonanie obiektów rekreacyjno-sportowych i urządzenie zieleni na działkach położonych przy ul. Łaskowice w Łodzi
Sprzedaż i dostawa dwóch samochodów pożarniczych średnich GBA
Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap II
Remont budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi
Wykonanie nawodnienia i odtworzenie płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450
Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Raduńskiej i Sejmowej w Łodzi
Rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Brzezińskiej 27a
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Brzezińskiej 27a

obr.W-07 dz.nr 11/7 pow. 999m2,KW 124640,
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492, z 2005r.Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45 poz.319), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98 r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki winna odbywać się przez zjazd bramowy zlokalizowany w narożniku wschodnim działki z ograniczeniami odnośnie możliwości zagospodarowania tej działki wynikającymi z rodzaju zjazdu w świetle Rozporządzenia 430 MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Istniejący (wybudowany w trakcie modernizacji ul.Brzezińskiej) zjazd na ww. działkę winien ulec likwidacji.

Cena wywoławcza: 250 000 zł.netto
Zaliczka 25 000 zł.

Od ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 28.04.2006, 7.11.2005, 24.06.2005, 4.02.2005, 20.09.2004, 4.06.2004, rokowania odbyły się w dniu 13.10.2006 r., 30.03.2007 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10.09.2007 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 27a.

Rokowania odbędą się w dniu 14 września 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 10.09.2007 r. .na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r. (z późn. zm.) Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 17 września 2007 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wysokość wadium wynosi:
200,00 zł na reklamę o powierzchni do 15 m2
3 000,00 zł na reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2
5 000,00 zł na reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:

 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 czynnej:
  poniedziałki od 10.30 do 15.00
  wtorki od 11.30 do 16.00
  środy – piątki od 10.30 do 15.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, (0 42) 638-43-45 gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również na stronie internetowej UMŁ pod adresem: http://www.uml.lodz.pl/.

U W A G A !

STAWKA WYWOŁAWCZA DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI
WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU WYNOSI

 1. 15 zł/m2 za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 10 zł/m2 za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 zł/m2 za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

WADIUM DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI
WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU
WYNOSI

 1. 200 zł za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 3 000 zł za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 000 zł za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

termin składania ofert: 17 września 2007 r. godz. 10.00

Wykonanie projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej z zakresu realizowanego w ramach projektu „Metropolitalna siec szerokopasmowego dostępu do Internetu” dla Urzędu Miasta Łodzi
Wykonanie placu zabaw przy: ul. Kosmonautów 5, 7, 16, ul. Będzińskiej 7, ul. Zaolziańskiej 65 w Łodzi
Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:
W dniach od 6 do 20 września 2007 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:
od 6 do 20 września 2007 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ
oraz
w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali opróżnionych w wyniku orzeczeń sądu o eksmisję - wrzesień 2007 >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu - wrzesień 2007 >>>
Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

2007-06-29

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Srebrzyńskiej 40 i 42, zabudowana nieruchomość położona w Obr. P-16, jako działki: nr 5/30, o powierzchni 2.473 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 139867, nr 5/36 o powierzchni 1.806 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00163113/9, nr 5/37 o powierzchni 84 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00163865. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo - administracyjnym o powierzchni użytkowej 1.944,8 m2. Część działki nr 5/36 zajęta jest pod zbiornik wody o powierzchni około 592 m2. Na działce nr 5/30 opisanej w księdze wieczystej KW 139867 w dziale III ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 5/33 objętej księgą wieczystą KW 69800 i działki nr 5/32 objętej księgą wieczystą KW 140230, polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym dostępie do:
  • studzienki wodomierzowej nr inw. 258/2;
  • instalacji wodnej, kanalizacyjnej i ppoż. (hydranty wraz ze studzienkami);
  • rurociągu parowego;
  • węzła cieplnego i przyłącza nr inw. 233/286.
  Na działce nr 5/36 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00163113/9 w dziale III ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 5/32 objętej księgą wieczystą KW 140230 oraz działek nr 5/33 i nr 5/38 polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym dostępie do:
  • instalacji zewnętrznej wodociągowej oraz kanalizacyjnej i drenażowej wraz ze studzienkami;
  • zewnętrznej sieci parowej;
  • instalacji elektrycznej;
  • przejazdu drogą ewakuacyjną, której ślad biegnie przez działki o numerach 5/36 i 5/37 oraz obciąża tym ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 5/36.
  Na działce nr 5/37 opisanej w księdze wieczystej LD1M/00163865/5 w dziale III ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 5/38 uregulowanej w KW 69800 polegająca na nieodpłatnym i nieograniczonym prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 5/37 uregulowaną w tej księdze.
  Cena wyw. 1.483.000 zł, w tym: grunt 650.000 zł; naniesienia 833.000 zł, wadium 150 000 zł., postąpienie 15 000 zł lub więcej
 • Strycharskiej 24, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 1.160,9 m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 51 w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24, w obrębie G-12 na działce nr 590. Lokal użytkowy znajduje się na parterze i w piwnicy budynku mieszkalnego 12 kondygnacyjnego wybudowanego w połowie lat 80, w technologii wielkiej płyty. Na parterze znajdują się pomieszczenia po zlikwidowanym przedszkolu a w piwnicy pomieszczenia: wentylatorni, gospodarcze, przyłącze gazu, pralnia i suszarnia o łącznej powierzchni 123,59 m2.
  cena wyw. 1 526 000 zł (netto), wadium 150 000 zł., postąpienie 16 000 zł. lub więcej
 • Limanowskiego 187 zabudowana nieruchomość w w obrębie B-31,działki nr 154/1 i nr 154/2, o łącznej powierzchni 1734 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW153464. W granicach działek znajduje się przyłącze kanalizacji ogólnospławnej o przekroju D=0,15 m i długości 20 mb obsługujące przedmiotową posesję. Przez przedmiotową działkę nie przebiegają linie elektroenergetyczne, w ścianie budynku wbudowane jest złącze kablowe, które służyło zasilaniu posesji. Na nieruchomości znajdują się budynki: budynek biurowy, magazynowy; oraz budynki o zabudowie tymczasowej; wiaty magazynowe. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od strony ul. Limanowskiego, która ze względu na kategorię drogi winna funkcjonować na zasadzie zjazdu indywidualnego.
  cena wyw. 400 000 zł. (netto) w tym naniesienia 152 980 zł.; wadium 40 000 zł. postąpienie 5 000 zł. lub więcej
 • Franciszka Prożka 28 róg Srebrnej 44 obr. B-29 dz. nr 232 pow. 968 m2, KW 35133. Nieruchomość niezabudowana i nieogrodzona – porośnięta trawą i drzewami liściastymi. Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza (czynna magistralna sieć parowa) Dn 600, strefa ochronna wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego,
  cena wyw. 103 000 zł., (netto) wadium 20 000 zł. postąpienie 2 000 zł. lub więcej.
 • Krzywej 6 obr. G-05 dz. nr 208/2, pow. 648 m2, KW 99928, Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym do rozbiórki. Na terenie działki znajduje się nasyp ziemno – gruzowy, drzewa i krzewy oraz: przyłącze wodociągowe o średnicy ø 40 mm, przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze i wody opadowe do miejskiego kanału ogólnospławnego o przekroju d=0,25 m w ulicy Krzywej zakończone studzienką rewizyjną. Szerokość pasa ochronnego dla przyłączy wodno – kanalizacyjnych wynosi 5 m (łącznie po obu stronach przewodu).
  cena wyw. 78 000 zł., w tym naniesienia 0 zł., wadium 15 000 zł., postąpienie 1000 zł.
 • Zgodnej 11 obr. G-25 dz. nr 255/3 pow. 428m2, KW 158897 Działka niezabudowana; w południowej granicy ogrodzenie z siatki stalowej, w granicy wschodniej płot betonowy. W centralnej części działki rośnie kasztanowiec.
  cena wyw. 30 000 zł.(netto),wadium 6 000 zł. postąpienie 300 zł. lub więcej
 • Rentownej 19 obr. G-26 dz. nr 1061/1 pow. 494 m2, KW 101483 Działka zabudowana murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki. Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy ø 50/40 mm, pas ochronny o szerokości 5 m.; Granica północna naruszona przez właścicieli nieruchomości przy ulicy Grażyny 24 i Grażyny 26 (o długości około 19 m i szerokości około 0,70 m - w najszerszym miejscu);
  cena wyw. 79 000 zł., w tym naniesienia 0 zł., wadium 15 000 zł., postąpienie 1000 zł.
 • Przewodniej 36/Wojewódzkiej 6, obr. G-41, dz. nr 76/4, pow. 484 m2, KW 47459, Działka ogrodzona, na jej terenie znajduje się orzech oraz drzewa owocowe, drewniany budynek gospodarczy do rozbiórki oraz niezwiązane trwale z gruntem obiekty ogrodnicze i szopa drewniana – naniesienia do usunięcia przez użytkowników działki. Nad częścią chodnika znajduje się zadaszenie połączone obiektami sąsiednimi. W granicy działki przebiega sieć teletechniczna – właściciel działki ustanowi nieodpłatnie na rzecz Telekomunikacji Polskiej S. A. służebność gruntową o wartości 100 zł, obciążającą każdoczesnego właściciela działki nr 76/4, polegającą na prawie dojścia i dojazdu (zapewnieniu dostępu) do sieci teletechnicznej, w celu umożliwienia przeprowadzenia remontu lub usunięcia awarii doziemnej sieci teletechnicznej oraz znajdującego się w niedalekim sąsiedztwie słupa telefonicznego z linią napowietrzną. Część nieruchomości o długości około 20 m i szerokości około 0,75 m (w najszerszym miejscu) zajęta przez właścicieli działki nr 75/1 (ulica Aleksandra 21);
  cena wyw. 27 000 zł (netto), wadium 5 000 zł., postąpienie 300 zł lub więcej.
 • Jana Pawła II 42, obr. P-29 dz. nr 87/2, 87/4, pow. 231 m2, 201 m2, KW 35708, KW 35709 Działka nr 87/2 zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym do rozbiórki – dojście do budynku utwardzone. Działka nr 87/4 niezabudowana. Dojazd do nieruchomości przez działki drogowe nr 87/1 i 87/3. Działki ogrodzone (poza swoje granice), porośnięte trawą oraz drzewami owocowymi. Znajdująca się na terenie nieruchomości studnia stanowi składnik majątku nieruchomości.
  cena wyw. 123 000 zł., (netto) w tym naniesienia 0 zł., wadium 24 000 zł., postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2007r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 17.09.2007r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów - nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 17.09.07r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Chochoła 48 (zaplecze)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Chochoła 48 (zaplecze).

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-37 jako działka nr 106 o powierzchni 619 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW 27299. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze nasadzenia roślinne oraz studnia kopana, która stanowi składnik majątku nieruchomości i nie podlega ewidencji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi; za jej stan techniczny odpowiada właściciel nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonej w rejonie ulic Aleksandrowska - Chochoła - Bruzdowa - Spadkowa - Konopna - Ratajska - osiedle „Kochanówka” nieruchomość położona przy ulicy Chochoła 48 (zaplecze) znajduje się w obrębie jednostki 10 MN i może być przyłączona do każdej z działek sąsiednich.

cena wywoławcza - 28 300zł, plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
wadium: - 5 600zł;
postąpienie: - 500zł lub więcej.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele nieruchomości oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-37 numerami: 105 i 107, bezpośrednio sąsiadującymi z nieruchomością.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 17.09.2007 r. w UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp. pok. 461 do godz. 15.00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów :

 • aktualnego, tj. wydanego nie później niż na 1 miesiąc przed dniem przetargu, odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, których są właścicielami i sąsiadują z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • dowodu wpłaty wadium;
 • pisemnego oświadczenia uczestników przetargu, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.

W przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości sąsiadującej był niezgody z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym pisemnym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 18.09.07 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2007 r w UMŁ
ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 9.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach II Oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest do:

 • zapoznania się ze stanem zagospodarowania nieruchomości;
 • zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej, na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 • udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH.

Termin składania ofert upływa z dniem
27 września 2007 r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998 r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).
Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 04.10.2007 r. do 18.10.2007 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005 r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych >>>