Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Remonty chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. św. Franciszka w Łodzi
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu powierzchni 3,00 m2 usytuowanej na półpiętrze (pałac) w siedzibie Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu powierzchni 3,00 m2 usytuowanej na półpiętrze (pałac) w siedzibie Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi

Wymieniona powierzchnia ma być przeznaczona na punkt fotograficzny wykonujący zdjęcia do dowodów osobistych.

Stawka wywoławcza wynosi – 6,76zł/m2 (netto – bez podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych)
Wadium w wysokości – 1.500,00 zł.

Termin składania ofert upływa z dniem

27 września 2007 r. – godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach składa się w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek „F” – pokój 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Umowa najmu z przyszłym użytkownikiem będzie zawarta na czas oznaczony, do dnia 31 marca 2008 r.

Szczegółowych informacji na temat wynajmowanej powierzchni oraz warunków najmu, udziela Pani Grażyna Słomczyńska w siedzibie Delegatury UMŁ Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, pokój 207, II piętro, telefon 638-57-56.

Dostawa artykułów biurowych i druków akcydensowych
Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz przy ul. Wileńskiej 57 w Łodzi
Treść:
MIASTO ŁÓDŹ
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel.: 638-52-82, fax: 638-52-83

Ogłoszenie o zamówieniu na „Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz przy ul. Wileńskiej 57 w Łodzi”

 1. Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane, podzielone na 2 części:

  1. Budowa obiektów małej architektury na placu zabaw w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi:

   1. Urządzenie na sprężynie – motocykl (drewniane) – szt. 1,
   2. Urządzenie na sprężynie dla młodszych i starszych dzieci – samochód (drewniane) – szt.1,
   3. Huśtawka podwójna łańcuchowa (drewniana) – szt. 2,
   4. Huśtawka podwójna łańcuchowa z siedziskami dla małych dzieci (drewniana) – szt. 1,
   5. Huśtawka wagowa (drewniana) – szt. 1,
   6. Karuzela krzesełkowa (drewniana) – szt. 1,
   7. Zestaw zabawowy (drewniany): wieża z dachem z dwoma zjeżdżalniami – dłuższą i krótszą, dwie wieże kwadratowe z dachem, komin z opon, pomost ruchomy, pomost stały z barierami, trap z poręczami, płaszczyzna (ścianka) z opon, płaszczyzna (ścianka) z drabinkami, dwie drabinki skośne łańcuchowo – szczebelkowe, drabinka pozioma – sz. 1,
   8. Ławka z podłokietnikami do wbetonowania. Siedzisko i oparcie drewniane (kolor brąz), konstrukcja ławki rurkowa – szt. 4.

  2. Budowa obiektów małej architektury na placu zabaw przy ul. Wileńskiej 57 w Łodzi:

   1. Stolik rekreacyjny do gry w szachy z 4 szt. siedzeń z oparciem do osadzenia w podłożu – szt. 2,
   2. Ławka z podłokietnikami do wbetonowania. Siedzisko i oparcie drewniane, konstrukcja ławki rurkowa – szt. 4.

 2. Oferty należy składać na części zamówienia wymienione w punkcie I. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1. ,2. Oferty częściowe można składać na dowolną ilość części.

 3. Warunki zamówienia można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać je ze strony internetowej: www.uml.lodz.pl.

 4. Termin wykonania zamówienia – 15.11.2007 r.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki :
  • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia;
  • posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach;
  • w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 6. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie V. Warunków zamówienia.

 7. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena      100%

 8. Oferty należy składać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 114 do dnia 27.09.2007 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2007 r. o godz. 9.40.

Warunki zamówienia [>>> .doc] [>>> .pdf]
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wólczańskiej 52, obr. S-06, dz. nr 79, pow. 943 m2, KW 88391, cena wyw. 1.200.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 130.000 zł., wadium 120.000 zł., postąpienie 15.000 zł. lub więcej. Na nieruchomości znajdują się budynki: mieszkalny o pow. zab. 58 m2; gospodarczo-mieszkalny o pow. zab. 96 m2; mieszkalny wielorodzinny o pow. zab. 136 m2; magazynowo-warsztatowo-mieszkalny o pow. zab. 115 m2; gospodarczy (komórki), o pow. zab. 15 m2.
 • Smugowej 21/23, obr. B-48, dz. nr 173/4, pow. 5.665 m2, KW LD1M 00095693/0, cena wyw. 1.350.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 446.700 zł., wadium 135.000 zł., postąpienie 20.000 zł. lub więcej. Na nieruchomości położone są: budynek administracyjno - biurowy o pow. użyt. 355,90 m2 oraz pozostałości budynku kotłowni. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 29 listopada 2009 r. z PHU „AUTO-CZĘŚCI” E. Pająk. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Parku Helenów, który wpisany jest do rejestru zabytków Łodzi, planowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na roślinność parkową. Projekt inwestycji powinien zostać uzgodniony z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ jak również z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na terenie działki znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości 17,2 m oraz przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m o długości 10,5 m będące w poddzierżawie i eksploatacji ZW i K Sp. z o.o. Dla ww. sieci obowiązują pasy ochronne o szerokości 5 m. Przez cześć działki przebiega kablowa linia energetyczna niskiego napięcia, w związku z tym nabywca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw prądu do zasilanych przez ww. sieć nieruchomości, a w przypadku wystąpienia kolizji z planowaną zabudową nabywca powinien wystąpić o zgodę na przeniesienie sieci i pokryć koszt tej inwestycji ze środków własnych.
 • Częstochowskiej 2a, obr.W-29, dz. nr 8/1, pow. 569 m2, KW 95538, cena wyw. 122.900 zł. netto, wadium 13.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
 • Tomaszowskiej 1, obr.G-18, dz. nr 145/3, pow. 2.017 m2, KW 124028, cena wyw. 140.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 16.400 zł., wadium 28.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej. Działka zabudowana budynkiem portierni o pow. zab. 35,50 m2 oraz wagą towarową - do demontażu. Na terenie nieruchomości znajdują się m.in. takie urządzenia jak:
  • magistrala wodociągowa – ø 800mm – długość odcinka około 18 m (strefa ochronna 8 m po obydwu stronach przewodu),
  • gazociąg średniego ciśnienia - ø 100 stal – odcinek o długości około 67,5 m (minimalna odległość w zależności od rodzajów obiektów budowlanych od 1,5 m do 10 m)
  Ewentualne wyniesienie odcinka kabla niskiego napięcia poza nieruchomość – na koszt nabywcy, pod nadzorem ŁZE S.A. Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich służebność gruntową o wartości 31.100 zł (prawo przejścia i przejazdu do nieruchomości oznaczonych jako działki numer 220/31 i 146/2 uregulowanych w ZD 4133 i KW 97534).

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 24.09.07 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publcznego pn. „Studium wykonalności dla projektu „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym P Ł”.
Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych, wewnętrznych położonych na terenie Bałut
Przebudowa drogi gruntowej o nazwie ul. Alicji Dorabialskiej w Łodzi
Przebudowa drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej - łącznika pomiędzy ul. Giewont i ul. Ostrołęcką
Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
Remont nawierzchni jezdnej ścieralnej drogi o nazwie ul. Papiernicza w Łodzi
Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka
Koncepcja przebudowy funkcjonalno - przestrzennej płyty Placu Wolności wraz z koncepcją mebli urbanistycznych dla historycznej przestrzeni publicznej Łodzi
Treść:

Łódź: Koncepcja przebudowy funkcjonalno - przestrzennej płyty Placu Wolności wraz z koncepcją mebli urbanistycznych dla historycznej przestrzeni publicznej Łodzi

Numer ogłoszenia: 119271 - 2007; data zamieszczenia: 16.07.2007

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. ks. bp. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384314, fax 042 6384352.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Koncepcja przebudowy funkcjonalno - przestrzennej płyty Placu Wolności wraz z koncepcją mebli urbanistycznych dla historycznej przestrzeni publicznej Łodzi.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu są dwa oddzielne zadania projektowe, spójne ze względu na to, że dotyczą zabytkowych przestrzeni publicznych Miasta, charakterystycznych ze względu na czas ich powstania i ukształtowania, datowanych na wiek XIX. Pierwsze to twórcze opracowanie koncepcji przebudowy funkcjonalno - przestrzennej płyty Placu Wolności wraz z elementami małej architektury, propozycją rozwiązań materiałowych i kolorystycznych nawierzchni.
Drugie zadanie to stworzenie koncepcji mebli urbanistycznych, które stałyby się wyposażeniem historycznej przestrzeni publicznej Łodzi i kolejnym elementem niepowtarzalnej atmosfery Miasta Łodzi.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:
  1) osoby fizyczne: architekci i plastycy legitymujący się wykształceniem wyższym oraz studenci kierunków architektonicznych i plastycznych;
  2)osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi pkt. 1).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Cena - 0
 • 2. ocena rozwiązań programowo - funkcjonalnych i architektonicznych płyty Placu - 50
 • 3. ocena koncepcji mebli urbanistycznych – 50

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 06.08.2007, godzina 12:00.
 • Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 90-365 Łódź ul. ks. bp.Tymienieckiego 5 pok.nr 206 kancelaria II piętro. BIP Urzędu Miasta Łodzi www.BIP.uml.lodz.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 06.08.2007, godzina 12:00.
 • Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 90-365 Łódź ul. ks. bp.Tymienieckiego 5 pok.nr 206 kancelaria II piętro.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Data: 15.10.2007, godzina 12:00.
 • Miejsce: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 90-365 Łódź ul. ks. bp.Tymienieckiego 5 pok.nr 206 kancelaria II piętro.

IV.3) NAGRODY:

Rodzaj i wysokość nagród:

 • I nagroda 20 000 zł,
  II nagroda 15 000 zł,
  III nagroda 10 000 zł,
  3 wyróżnienia po - 8 000 zł.

Dowiedz się więcej o Placu Wolności >>>

Regulamin konkursu [>>> .doc] [>>> .pdf]

Wyniki konkursu >>>

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi
Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej i rentgenowskiej oraz audiometrii
Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Raduńskiej i Sejmowej w Łodzi
Dostawa samochodów nieoznakowanych w wersji OP z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
Sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 12 października 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w w pokoju Nr 371 A – Sala Konferencyjna, III piętro.
Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe objęte wykazami publikowanymi na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi od dnia 15 lutego 2007 r. do dnia 5 marca 2007 r.


powiększ tabelę >>>

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli jw., - na konto Urzędu Miasta Łodzi – Wydział Finansowy – Oddział Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat GETIN Bank S. A. Oddział Regionalny Getin Biznes w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
 2. Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 8 października 2007 r.
 3. Osoby, które wpłaciły wadium winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, II piętro, pokój 259 w celu pobrania numerka upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa w przetargu i regulaminem przetargu.
 4. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali.
 5. Nieruchomości nie są obciążone.
 6. Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 25% wartości gruntu przypadającej na udział w części działki gruntu i płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży. Natomiast roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, która stanowi 3% wartości gruntu przypadającej na udział w części działki gruntu, należy wnosić z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Zastrzega się możliwość aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, nie częściej niż raz w roku, jeżeli jego wartość ulegnie zmianie.
 7. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
 8. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłosić się do Administracji Nieruchomościami zarządzającej daną nieruchomością.

Łódź, dnia 6 września 2007 r.