Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Nadzór inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Azaliowej (łącznik) w Łodzi
Treść:
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax. 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro – bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Azaliowej (łącznik) w Łodzi.

 1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej : www.uml.lodz.pl.
 2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
 5. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena    100%
 6. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115 do dnia 12.10.2007 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2007 r. o godz. 10.05.

Warunki zamówienia [>>> .doc] [>>> .pdf]

Dzierżawa szaletów miejskich na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.
Treść:

MIASTO ŁÓDŹ
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź – Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg na dzierżawę szaletów miejskich na okres od 01.01.2008 r.
do 31.12.2010 r. zlokalizowanych w niżej wymienionych miejscach:
 1. Pl. Barlickiego
 2. Przejście pdziemne ul. Bandurskiego/Dw. Kaliski
 3. Przejście podziemne ul. Bandurskego/Wileńska
 4. Przejście podziemne ul. Żeromskiego/Al. Mickiewicza

 1. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź – Polesie, pok. 116, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Oferty można składać na dzierżawę jednego, kilku lub wszystkich szaletów.
 3. Oferty należy składać w pokoju nr 116 do dnia 12.10.2007 r. do godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Delegatury w dniu 12.10.2007 r.
  o godz. 10.00.

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź - Górna Urzędu Miasta Łodzi
Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
Zakup, dostawa i instalacja macierzy dyskowej dla Urzędu Miasta Łodzi
Dostawa mebli biurowych
Dostawa i instalacja dziewięciu kompletów syren elektronicznych oraz kompletu tablicy synoptycznej wizualizującej system alarmowy Miasta Łodzi
Pisemny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 2
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 2 w celu odpłatnego przeniesienia udziału miasta Łodzi stanowiącego 1/2 części tej nieruchomości.

Ograniczenie wynika z postanowień § 3 ust.2 Uchwały NR XLVI/800/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata.

Przedmiotem przetargu jest udział miasta Łodzi stanowiący 1/2 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 2, przeznaczony do odpłatnego przeniesienia na rzecz jej współwłaściciela. Nieruchomość przy ulicy Zarzewskiej 2 oznaczona jest w obrębie geodezyjnym G-03 jako działka nr 84/1 o powierzchni 1551 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW 6105.

Nieruchomość zabudowana jest:

 1. III-piętrowym budynkiem mieszkalnym, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym; stan budynku przeciętny;
 2. II-piętrowym budynkiem mieszkalnym, bez podpiwniczenia; stan budynku przeciętny;
 3. budynkiem gospodarczym.

W budynkach mieszkalnych znajdują się łącznie 53 lokale mieszkalne (z których 6 lokali jest wyłączonych z użytkowania ze względu na stan techniczny) i 10 lokali użytkowych.

Dla nieruchomości brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza:        185 750, 00 zł /sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych/, plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym naniesienia:           123 800, 00 zł;

Ofertę zawierającą elementy wskazane w warunkach przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 37 000.-zł. należy składać do dnia 15 października 2007r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul.Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.
Składając ofertę w drugiej kopercie należy złożyć dane osób składających ofertę, kserokopię dowodu wpłaty wadium (w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu).
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 16.10.07r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje oferty do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM ( IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2007r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sala 464 o godzinie 10 00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA oddział Regionalny Genin Biznes w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości (bądź ich części) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

  Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, postąpienie
  1.   Mania 9
o pow. 300 m2, obręb P-6, cz. dz. nr 285/1, KW 65870 Teren usługowo-wystawowy bez prawa zabudowy naniesieniami wymagającymi wydania decyzji o warunkach zabudowy.
225,00 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 1.000 zł.
50 zł.
  2.   Pienista 63/65
cz. dz. nr 28/6, o pow. 557 m2, obręb P-33, KW 138390 Teren pod uprawy warzywno-kwiatowe, bez prawa zabudowy.
33,42 zł wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz roczny, płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego 20 zł.
15 zł.
  3.   Rokicińska bez numeru
o pow. 866 m2, obręb W-34, dz. nr 75/3, KW LD1M/00180450/8 Teren pod handel + teren składowy, bez prawa zabudowy.
751,05 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 3.500 zł.
100 zł.
  4.   Kusocińskiego bez numeru
o pow. 3.700 m2, obręb P-26, cz. dz. nr 55/5, Rep. Hip. 174 Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - teren pod parking z myjnią.
2.368,00 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 10.500 zł.
400 zł.
  5.   Turoszowska 24/24a
o pow. 2.590 m2, obręb B-44, dz. nr 73/8, KW 20644 Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - teren pod parking.
1.657,60 zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca z góry 7.500 zł.
300 zł.

Czynsz dzierżawny waloryzowany zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 1380/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 marca 2004 r.
Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 15 października 2007 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Wykonanie modernizacji centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta Łodzi
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2007 roku
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w rejonie ul. Gojawiczyńskiej 19 w Łodzi
Budowa wodociągu w ulicach: Jażdżewskiego oraz Adwokackiej
Przetarg nieograniczony na dostawę gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2008 r.
Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 • Zamawiający
  Urząd Miasta Łodzi – Wydział Obsługi Administracyjnej
  90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
  Telefon: (042) 638-40-63
  Fax.: (042) 638-40-54
  E-mail: administracyjny@uml.lodz.pl

 • Informacja o przeprowadzeniu przetargu
  Oznaczenie sprawy: Adm.I.3411-27/2007
  Zamawiający publikuje przetarg nieograniczony na dostawę gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2008 r. - grupa CPV 22200000-2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, i uzupełniających. Określenie poszczególnych części zawiera SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rodzaj zamówienia: dostawy

 • Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami
  Imię i nazwisko: Anna Kassak telefon: (042) 638-40-03, kancelaria, budynek B
  Bogusława Magnuszewska telefon: (042) 638-40-02, kancelaria, budynek B
  E-mail: a.kassak@uml.lodz.pl Fax.: (042) 638-40-04
  Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 10:00 - 14:00

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Formularz SIWZ jest dostępny na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl lub można go odebrać, na podstawie złożonego wniosku, w siedzibie zamawiającego: ul. Piotrkowska 104, Kancelaria - budynek B, parter
  Cena formularza: 0,00 PLN

 • Wykluczenia
  W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający warunki wymienione w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zadania
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie.

 • Miejsce i termin składania ofert
  90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104, budynek B, parter - Kancelaria Urzędu Miasta
  W terminie do 06 listopada 2007 r., do godz. 11:00

 • Miejsce otwarcia ofert
  90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 kawiarenka, budynek B
  Termin: 06 listopada 2007 r., godz. 11:30

 • Termin związania ofertą
  30 dni

 • Termin (okres) realizacji zamówienia
  Wymagany: 01.01.2008 – 31.12.2008

 • Warunek złożenia oferty
  Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zaoferowanie cen na wszystkie tytuły w złożonej ofercie.

 • Kryteria wyboru oferty
  Cena (koszt) 100%

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. św. Franciszka w Łodzi
Budowa odwodnienia drogi dojazdowej w rejonie ul. św. Franciszka w Łodzi
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu powierzchni usytuowanej w siedzibie Delegatury Łódź-Śródmieście
Treść:
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu powierzchni 3,00 m2 usytuowanej na półpiętrze (pałac) w siedzibie Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi, który odbędzie się w dniu

09 listopada 2007r.

o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek „B”, II piętro.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”). Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 08.11.2007r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Wymieniona powierzchnia ma być przeznaczona na punkt fotograficzny wykonujący zdjęcia do dowodów osobistych.

Stawka wywoławcza wynosi – 6,76zł/m2 (netto – bez podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych)

Wadium w wysokości – 1.500,00zł.

Umowa najmu z przyszłym użytkownikiem będzie zawarta na czas oznaczony, do dnia 31 marca 2008r.

Szczegółowych informacji na temat wynajmowanej powierzchni oraz warunków najmu, udziela Pani Grażyna Słomczyńska w siedzibie Delegatury UMŁ Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, pokój 207, II piętro, telefon (0 42) 638-57-56.

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

09 listopada 2007r.


o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 08.11.2007r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 08.11.2007r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 15.11.2007r. do 29.11.2007r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 042 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do przetargu >>>

Zakup bonów towarowych do MOPS Filia Łódź – Bałuty
Zakup usług socjalnych polegających na prowadzeniu niepublicznego domu pomocy społecznej na obszarze obejmującym Miasto Łódź i tereny położone w promieniu 20 km od granic administracyjnych Miasta