Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Studium wykonalności dla projektu „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym Politechniki Łódzkiej”
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Obszernej 55, obr.G-44, dz.nr 11/2, pow. 1007 m2, KW 99068, cena wyw. 89.000 zł. netto, wadium 17.000zł., postąpienie 1.000zł. lub więcej. W pobliżu północnej granicy działki znajduje się miejski kanał deszczowy o średnicy d=0,6 m, dla którego szerokość pasa ochronnego wynosi po 5 m po obydwu stronach licząc od krawędzi skrajnej przewodu. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 25 maja 2007 r.
 • Rzgowskiej 148 a, obr.G-26, dz. nr 893/60, pow. 194 m2, KW 150986, cena wyw. 33.700 zł. netto, wadium 3.500 zł., postąpienie 400zł. lub więcej. Przez teren działki w części poł. – wsch. przebiega fragment ogrodzenia betonowego a w części poł. – zach. chodnik betonowy, który nabywca zobligowany jest przenieść na własny koszt poza granicę działki. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 25 lipca 2007 r.
 • Widzewskiej 77, obr.W-21, dz. nr 339/2, pow. 786 m2, KW LD1M 00117871/3, cena wyw. 45.000 zł. netto, wadium 4.500 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej. Przez działkę przebiega magistrala wodociągowa Ø 600 mm, należy zachować pas ochronny wynoszący 8,0 m po obydwu stronach od skrajów przewodu.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy wyżej wymienionych nieruchomości, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala nr 371 a, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 12.11.07r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. (0 42) 638-44-14, (0 42) 638-43-31.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Deltowej 9
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Deltowej 9

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-23 jako działka nr 113/3 o powierzchni 541 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00007105/9. Nieruchomość zabudowana jest budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy około 57 m2 - do rozbiórki. Na terenie działki rosną stare drzewa owocowe, oraz kilka drzew ozdobnych – brzozy. Nad nieruchomością przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kv relacji EC2 - Ruda - Pabianice. Nabywca nieruchomości nieodpłatnie ustanowi na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S. A. służebność gruntową o wartości 20 000 zł (prawo wejścia i wjazdu na nieruchomość wraz z niezbędnym sprzętem oraz prawo do korzystania z pasa gruntu wzdłuż przebiegu linii, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, naprawy, remontu, modernizacji i rozbudowy).

Dla nieruchomości przy ulicy Deltowej 9 brak jest planu miejscowego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Stosownie do opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, działka nr 113/3 może zostać przyłączona do nieruchomości sąsiednich.

cena wywoławcza - 23 000 zł, plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
w tym wartość naniesień - 0 zł;
wadium - 4 500 zł;
postąpienie - 300 zł lub więcej.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele nieruchomości oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-23 numerami: 112/12 i 114/1, bezpośrednio sąsiadującymi z nieruchomością.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 19.11.2007 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IVp. pok.461 do godz. 15.00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów:

 • aktualnego, tj. wydanego nie później niż na 1 miesiąc przed dniem przetargu, odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, których są właścicielami i sąsiadują z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • dowodu wpłaty wadium.
 • pisemnego oświadczenia uczestników przetargu, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.

W przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości sąsiadującej był niezgody z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym pisemnym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 20.11.07 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach Oddział Regionalny GETIN BIZNES w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zagospodarowanie części regionalnego centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego w Łodzi
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów nabiałowych
Treść:
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Bałuty
91- 016 ŁÓDŹ, ul. Tybury 16
Tel/Fax (0-42) 640-70-70
NIP-MOPS 726-13-57-911
REGON 004345575-00041

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów nabiałowych - CPV 155 do:

 1. Dom Dziennego Pobytu - ul. Wrocławska 10,
 2. Dom Dziennego Pobytu - ul. Organizacji „WiN” 37,
 3. Dom Dziennego Pobytu - ul. Rojna 52,
 4. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży – ul. Rojna 18a,
 5. Świetlica Środowiskowa – ul. Tybury 16.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej www.uml.lodz.pl

Specyfikację można otrzymać również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 26. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Józef Mogielski (pokój nr 26), informacje na temat przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15 pod numerem telefonu (0-42) 640-71-37.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia 01.02.2008 r. - 31.01.2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 „Prawa Zamówień Publicznych” oraz spełniający warunki określone w art. 22 w/wymienionej Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164 z 2006 poz. 1163 ze zmianami)
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności - Wykonawca załącza do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 26 do dnia 10.12.2007 do godziny 9.20.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 26 dnia 10.12.2007 o godzinie 9.30.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach na terenie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH.

Termin składania ofert upływa z dniem
13 grudnia 2007r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 19.12.2007r. do 02.01.2008r. w godzinach 1030 – 1500 (wtorki – 1130 – 1600).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych ( w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Andrzeja Struga 13 zabudowana nieruchomość w obrębie P-19, działka nr 281 o powierzchni 548 m², opisanej w księdze wieczystej KW 99074.
  Na nieruchomości znajdują się budynki: dwupiętrowy budynek mieszkalny, o konstrukcji tradycyjnej z cegły, powierzchnia użytkowa 746 m², stopień zużycia 80%; budynek gospodarczy, powierzchnia użytkowa 146 m², stopień zużycia 80%.
  Do posesji doprowadzone jest przyłącze gazowe Dn80, obecnie jest ono nieczynne. W granicach działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji ogólnospławnej oraz przyłącze wodociągowe. Obydwa przyłącza znajdują się w poddzierżawie i eksploatacji ZWiK lecz w chwili obecnej nie są użytkowane. Na terenie nieruchomości nie znajduje się infrastruktura energetyczna będąca majątkiem ŁZE S.A. ani eksploatowana przez ŁZE S.A. Ww. nieruchomość nie posiada sieci ciepłowniczych.
  Nieruchomość wpisana została do ewidencji zabytków, w związku z tym wszelkie prace w zakresie remontu, adaptacji lub ewentualnej rozbiórki powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Przyszły właściciel obiektu będzie zobowiązany do utrzymania walorów zabytkowych tej kamienicy, w szczególności wystroju fasady, oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej oraz cennych elementów dawnego wystroju i wyposażenia wnętrz w przypadku ich zachowania. cena wyw. 1 250 000 zł. (netto) w tym naniesienia 406 000 zł.; wadium 125 000 zł. postąpienie 15 000 zł. lub więcej

 • 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 41 obr. P-19 dz. nr 80 pow. 4 704 m², KW 102852. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym frontowym dwukondygnacyjnym o pow. zabudowy 745 m² przeznaczonym do rozbiórki, budynkiem prawej oficyny murowanym parterowym o pow. 140 m².
  Na działce widoczne są ponadto pozostałości (posadzki) po poddanych rozbiórce budynkach gospodarczych, a także obszary nawierzchni utwardzonej (trylinka).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki może odbywać się przez zjazd z ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Rodzaj zjazdu (publiczny, indywidualny) powinien być dostosowany do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
  Na terenie powyższej nieruchomości znajduje się zieleń wysoka, głównie topole. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, przyszły nabywca powinien, przy planowaniu zagospodarowania nieruchomości zachować jak największą ilość drzew oraz przedłożyć do zaopiniowania projekt zagospodarowania przedmiotowej działki.
  cena wyw. 1 120 001 zł., (netto) w tym naniesienia 1 zł., wadium 120 000 zł. postąpienie 15 000 zł. lub więcej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2007 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 12.12.2007 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 12 grudnia 2007 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Rozbudowa zaplecza socjalnego Sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych Łódź-Lublinek, ul. Zamiejska 1
Dostawa i instalacja drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali
użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad UMŁ. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe objęte wykazami publikowanymi na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi od dnia 15 października 2007 r. do dnia 5 listopada 2007 r.


pobierz tabelę >>>

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli jw., - na konto Urzędu Miasta Łodzi – Wydział Finansowy – Oddział Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat GETIN Bank S. A. Oddział Regionalny Getin Biznes w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
 2. Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 10 grudnia 2007 r.
 3. Osoby, które wpłaciły wadium winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, II piętro, pokój 259 w celu pobrania numerka upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa w przetargu i regulaminem przetargu.
 4. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali.
 5. Nieruchomości nie są obciążone.
 6. Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 25% wartości gruntu przypadającej na udział w części działki gruntu i płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży. Natomiast roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, która stanowi 3% wartości gruntu przypadającej na udział w części działki gruntu, należy wnosić z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Zastrzega się możliwość aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, nie częściej niż raz w roku, jeżeli jego wartość ulegnie zmianie.
 7. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
 8. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłosić się do Administracji Nieruchomościami zarządzającej daną nieruchomością.

Łódź, dnia 8 listopada 2007 r.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0 42) 638 40 26, (0 42) 638 43 45.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2007 r. do godziny 10.00.

Pliki do pobrania:

Przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenie 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
Treść:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenia 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Nazwa zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej
  Ulica Rojna 15
  91-142 Łódź
  E-mail: 3dps@neostrada.pl
  Godziny urzędowania: 8.00. – 16.00

 2. Określenie trybu zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl

  Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub pobrać wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.uml.lodz.pl

 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne
  Nazwa zadania: przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenia 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Termin wykonania zamówienia:

  Do dnia 27.12.2007r.

 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
   1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się na podstawie poniższych dokumentów:
   1. wypis z KRS,
   2. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

 8. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Cena za wykonanie zamówienia jako jedyne kryterium – 100%

 10. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia: 18.12.2007r. do godz. 10.00. w siedzibie zamawiającego
  Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
  Ulica Rojna 15
  90-142 Łódź
  Pokój nr: kadry

 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Oferty zostaną otwarte dnia: 18.12.2007r. o godz. 10.15. w siedzibie zamawiającego
  Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
  Ulica Rojna 15
  90-142 Łódź
  Pokój nr: kadry

 12. Termin związania ofertą

  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.01.2008r.

 13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Łodzi, ul. Rojna 15
Beata Wendt - Biernacka

Konkurs ofert na wynajem lokali opróżnionych w wyniku realizacji wyroków eksmisyjnych oraz do kapitalengo remontu we własnym zakresie i na własny koszt
Treść:
Konkurs ofert na wynajem lokali mieszkalnych:

 • opróżnionych w wyniku realizacji wyroków eksmisyjnych
 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

Wykazy będą wywieszone w dniach:
od 5 do 19 grudnia 2007 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali po eksmisji >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu >>>

Opracowanie koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi w zakresie połączeń lotniczych realizowanych z/do Portu Lotniczego w Łodzi wraz z realizacją jej pierwszego etapu
Informacja o przesunięciu terminu składania wniosków - dotyczy przetargu na "Zagospodarowanie części regionalnego centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego w Łodzi"
Informacja o przesunięciu terminu składania wniosków - dotyczy przetargu na "Zagospodarowanie części regionalnego centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego w Łodzi"
Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii Lubelskiej 2 – dokończenie stanu surowego zamkniętego