Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2007 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Walerego Wróblewskiego 26/30, nieruchomości położone w Obr. G-1 o łącznej pow. 2 762 m2 oznaczone jako: niezabudowana działka nr 57/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00117146/2, i zabudowana działka nr 57/13, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00132790/2. Na działce 57/13 znajduje się budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, murowany nie podpiwniczony, wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Pow. użytkowa ok. 320 m2. Pomieszczenia spełniają funkcję biurową.
  Na działce 57/13 zlokalizowane są dwa przyłącza wodociągowe zasilające EC II, w dzierżawie i eksploatacji ZWiK, należy zachować strefy ochronne po 5m (łącznie dla każdego); przez teren działek 57/9 i 57/13 przebiega 5 kabli energetycznych SN, na trasie kabli nie można wznosić zabudowy.
  Cena wyw. 782.000 zł. (netto), w tym: niezabudowanej działki nr 57/9 – 97 000 zł., działki zabudowanej nr 57/13 – 685 000 zł, w tym wartość naniesień 384 000 zł., wadium 80 000 zł., postąpienie 10 000 zł. lub więcej

 • Strycharskiej 24 - sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 1.160,9 m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 51 w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24, w obrębie G-12 na działce nr 590. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 21.09.2007 r.
  Lokal użytkowy znajduje się na parterze i w piwnicy budynku mieszkalnego 12 kondygnacyjnego wybudowanego w połowie lat 80, w technologii wielkiej płyty. Na parterze znajdują się pomieszczenia po zlikwidowanym przedszkolu a w piwnicy pomieszczenia: wentylatorni, gospodarcze, przyłącze gazu, pralnia i suszarnia o łącznej powierzchni 123,59 m2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego zobowiązany jest do udostępniania Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” lokalu w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i wnoszenia ich do ww. spółdzielni.
  Cena wywoławcza: 1 526 000 zł. (netto) Wadium wynosi: 150 000 zł. postąpienie 16 000 zł. lub więcej.

 • Drewnowskiej 39a zabudowana nieruchomość w obrębie B-46,działka nr 61 o powierzchni 567m2, uregulowana w księdze wieczystej KW LD1M/00127474/3. Na nieruchomości znajdują się budynki gospodarcze o charakterze tymczasowym. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31 grudnia 2007 r. Nabywca wstąpi w miejsce zbywcy na zasadach określonych w art. 678 w związku z art. 694 kc. Na terenie działki znajduje się czynna magistralna sieć parowa. Strefa ochronna dla sieci wynosi 5m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.
  Cena wyw. 184 000 zł. (netto); wadium 20 000 zł. postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127 poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2008 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104
w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 14.01.2008 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów z nazwą lub firmą i adresem siedziby, wypisem z KRS lub ewidencji działalności należy zgłaszać się do dnia 14.01.08 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.