Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2013 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-11-25)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowanie powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

2013-12-05

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowanie powierzchni ścian
(w całości lub części) reklamami

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5222/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów z użytkownikami reklam
na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 7 stycznia 2014 r. godz. 15.00
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi:
GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wysokość wadium wynosi: 200,00 zł na reklamę o powierzchni do 15 m2
3 000,00 zł na reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2
5 000,00 zł na reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali
Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153 pokój 103 I piętro po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu na konto, z którego została dokonana wpłata wadium. W przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem banku lub poczty a nie przelewu z konta, proszę o podanie rachunku, na który ma zostać zwrócona kwota wadium – dane przyjmowane przy składaniu oferty – co skróci termin oczekiwania na zwrot wpłaconej kwoty.

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ, pokój 103, tel. (042) 638-40-51, (042) 638-40-73. Informacje dotyczące przetargu wraz z prezentacją zamieszczone są również pod adresem internetowym:
www.uml.lodz.pl > Tablica informacyjna > Zakładka Zamówienia Publiczne - Przetargi > Podzakładka Inne Przetargi

Uwaga

Stawka wywoławcza dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu wynosi

 1. 30,00 zł/m2 za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 20,00 zł/m2 za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5,00 zł/m2 za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Wadium dla każdej z lokalizacji wystawionej do przetargu wynosi

 1. 200,00 zł za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 3 000,00 zł za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 000,00 zł za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

termin składania ofert: 7 stycznia 2014 r. godz. 15.00
termin rozstrzygnięcia przetargu: 8 stycznia 2014 r.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2013-11-25

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

17 grudnia 2013 r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych z późniejszymi zmianami.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału przy ul.Piotrkowska 153.
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 16.12.2013 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 103 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 16.12.2013 r. do godziny 15.00 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA

 • w związku z zamknięciem punktu kasowego w UMŁ, w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursu ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu pisemnego (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ ul.Piotrkowska 153, I piętro.

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:

"®" Działalność statutowa organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. obejmuje:

Lokale przeznaczone dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie podnajmujących lokalu, realizujących zadania statutowe poprzez:

 1. udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej,
 3. udzielanie pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym więźniom politycznym.

Pliki do pobrania:

Wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji (2013-11-29)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi w obrębie obu stron ulic: Legionów, Zachodnia, al.Kościuszki, al.Mickiewicza/al.Piłsudskiego, Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodnia, Pomorska oraz Placu Wolności
Treść:

2013-11-13

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi w obrębie obu stron ulic: Legionów, Zachodnia, al.Kościuszki, al.Mickiewicza/al.Piłsudskiego, Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodnia, Pomorska oraz Placu Wolności.

Termin składania ofert upływa z dniem

13 grudnia 2013 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3311/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 9 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału przy ul.Piotrkowska 153.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul.Piotrkowska 153 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA

 • w związku z zamknięciem punktu kasowego w UMŁ, w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. na ul.Wodnej 39/41 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursu ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego. Jednocześnie informujemy, iż w związku z reorganizacją GETIN NOBLE Bank s.a. miejsce odbioru kwoty wpłaconego wadium może uleć zmianie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu pisemnego (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ ul.Piotrkowska 153, I piętro.

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać ze wzorem umowy najmu na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3310/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012.r w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert.

Termin spotkania : 30.11.2013 r. (sobota) o godz. 10.00, Duża Sala Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104, wejście od strony pl. Komuny Paryskiej 6.

Po spotkaniu będzie można obejrzeć lokale biorące udział w konkursie.

Pliki do pobrania:

Wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji (2013-11-21)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych (2013-11-22)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2013-10-16

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem

31 października 2013 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału przy ul. Piotrkowska 153.

Przypominam iż zgodnie z § 15 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia konkursu ofert w całości lub na poszczególne lokale bez podawania przyczyn.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul.Piotrkowska 153 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 listopada 2013 r.
o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

Uwaga

 • w związku z zamknięciem punktu kasowego w UMŁ, w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. na ul.Wodnej 39/41 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursu ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego. Jednocześnie informujemy, iż w związku z reorganizacją GETIN NOBLE Bank s.a. miejsce odbioru kwoty wpłaconego wadium może ulec zmianie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:

Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu pisemnego (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 153, I piętro

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź.

Uwaga:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:

"®" Działalność statutowa organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. obejmuje:
Lokale przeznaczone dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie podnajmujących lokalu, realizujących zadania statutowe poprzez:

 1. udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej,
 3. udzielanie pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym więźniom politycznym.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o licytacji ruchomości (2013-10-15)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-09-23)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-09-23)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-08-08)
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2013-08-27

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

19 września 2013 r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych z późniejszymi zmianami.
Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału przy ul. Piotrkowska 153.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi

Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 18.09.2013 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 103 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 18.09.2013r. do godziny 15.00 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:
- wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

Uwaga!
W związku z zamknięciem punktu kasowego w UMŁ, w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. na ul.Wodnej 39/41 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursu ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:
Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu pisemnego (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ ul.Piotrkowska 153, I piętro.

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:
"®" Działalność statutowa organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. obejmuje:
Lokale przeznaczone dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie podnajmujących lokalu, realizujących zadania statutowe poprzez:

 1. udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej,
 3. udzielanie pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym więźniom politycznym.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o licytacji ruchomości (2013-09-02)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi w obrębie obu stron ulic: Legionów, Zachodnia, al.Kościuszki, al.Mickiewicza/al.Piłsudskiego, Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodnia, Pomorska oraz Placu Wolności
Treść:

2013-08-09

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi
w obrębie obu stron ulic: Legionów, Zachodnia, al.Kościuszki, al.Mickiewicza/al.Piłsudskiego, Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodnia, Pomorska oraz Placu Wolności.

Termin składania ofert upływa z dniem

12 września 2013 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3311/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 9 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału przy ul.Piotrkowska 153.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul.Piotrkowska 153 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 września 2013 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA
 • w związku z zamknięciem punktu kasowego w UMŁ, w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. na ul.Wodnej 39/41 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursu ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu pisemnego (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 153, I piętro.

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać ze wzorem umowy najmu na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3310/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012.r w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert.

Termin spotkania : 31.08.2013 r. o godz. 10.00, Duża Sala Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104, wejście od strony pl. Komuny Paryskiej 6.

Po spotkaniu będzie można obejrzeć lokale biorące udział w konkursie.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Orlej 17/19 (2013-07-22)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych i samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-07-05)
Przetarg na sprzedaż pojazdów samochodowych (2013-08-26)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

2013-08-09

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały
Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r. (z późn. zm.)
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 4 września 2013 r. godz. 15.00
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi:
GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wysokość wadium wynosi: 200,00 zł na reklamę o powierzchni do 15 m2
3 000,00 zł na reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2
5 000,00 zł na reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie
Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 153 pokój 103 I piętro po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu na konto, z którego została dokonana wpłata wadium. w przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem banku lub poczty a nie przelewu z konta, proszę o podanie rachunku, na który ma zostać zwrócona kwota wadium – dane przyjmowane przy składaniu oferty – co skróci termin oczekiwania na zwrot wpłaconej kwoty.

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ, pokój 103, tel. (042) 638-40-51, (042) 638-40-73 gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również pod adresem internetowym www.uml.lodz.pl > Tablica informacyjna > Zakładka Zamówienia Publiczne – Przetargi > Podzakładka Inne Przetargi

UWAGA

Stawka wywoławcza dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu wynosi

 1. 15 zł/m2 za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 10 zł/m2 za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 zł/m2 za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Wadium dla wszystkich lokalizacji wystawionych do przetargu wynosi

 1. 200 zł za reklamę o powierzchni do 15 m2,
 2. 3 000 zł za reklamę o powierzchni powyżej 15 m2, nie przekraczającej 300 m2,
 3. 5 000 zł za reklamę o powierzchni przekraczającej 300 m2.

termin składania ofert: 4 września 2013 r. godz. 15.00
termin rozstrzygnięcia przetargu: 5 września 2013 r.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2013-07-12

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem

01 sierpnia 2013 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału przy ul.Piotrkowska 153.

Przypominam iż zgodnie z § 15 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi listopada 2007 r. Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia konkursu ofert w całości lub na poszczególne lokale bez podawania przyczyn.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul.Piotrkowska 153 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02 sierpnia 2013 r.
o godz. 9.30 na sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA

 • w związku z zamknięciem punktu kasowego w UMŁ, w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. na ul.Wodnej 39/41 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursu ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu pisemnego (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ ul.Piotrkowska 153, I piętro

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:

"®" Działalność statutowa organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. obejmuje:
Lokale przeznaczone dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie podnajmujących lokalu, realizujących zadania statutowe poprzez:

 1. udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej,
 3. udzielanie pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym więźniom politycznym.

Pliki do pobrania: