Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2015 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta, usytuowanych w nieruchomościach położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Żeromskiego 42, Wschodniej 65, Andrzeja Struga 11, Próchnika 34, Emilii Plater 20, Radwańskiej 7 oraz Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 47/51 (2015-12-31)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2015-12-03
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-30

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
7 stycznia 2016 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r. (z późniejszymi zmianami).
W ofercie należy podać dane określone w § 3 ust. 2 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ przy ul. Piotrkowska 153, I p., wykaz ten ulega zmianom co do opisu stanu technicznego (np. z uwagi na awarię, omyłki oczywiste) oraz zamknięcia przetargu w całości lub części zgodnie z § 15 regulaminu przetargu.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul. Piotrkowska 153, I p. po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi należnościami z tytułu najmu lokali należących do Miasta Łódź oraz, że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - wejście z Pasażu Schillera).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 stycznia 2016 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA!
- w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank S.A. przy al. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (licytacji). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).

UWAGA:

Stawka czynszu określona w wykazie lokali użytkowych nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać ze wzorami umów najmu stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5388/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Stawka czynszu zaoferowana w przetargu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali stanowiących własność Miasta Łódź.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-11-26)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-11-13)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi (2015-10-14)
Wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji (2015-11-27)
Publiczny przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, położonych w centrum Łodzi w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności
Treść:

2015-09-25
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-16

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi

w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności.

Termin składania ofert upływa z dniem
28 października 2015 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert „Lokale dla kreatywnych”) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014r. (z późniejszymi zmianami)
W ofercie należy podać dane określone w § 9 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ przy ul.Piotrkowska 153, Ip., wykaz ten ulega zmianom co do opisu stanu technicznego (np. z uwagi na awarię, omyłki oczywiste) oraz zamknięcia przetargu w całości lub części zgodnie z §16 regulaminu przetargu.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul. Piotrkowska 153, Ip po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium Oferenci, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu lokali oraz, że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami-wejście z Pasażu Schillera).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 października 2015 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA!
- w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursie ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych
.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać się ze wzorami umów najmu stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5388/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013.r w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali stanowiących własność Miasta Łódź.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert.
Termin spotkania: 17.10.2015 r. (sobota) o godz. 10:00, Mała Sala Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104, wejście od strony pl. Komuny Paryskiej 6.
Po spotkaniu będzie można obejrzeć lokale wystawione do konkursu.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi, w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności
Treść:

2015-11-06

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi

w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności. Termin składania ofert upływa z dniem

2 grudnia 2015 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert „Lokale dla kreatywnych”) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r. (z późniejszymi zmianami) W ofercie należy podać dane określone w § 9 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ przy ul.Piotrkowska 153, Ip., wykaz ten ulega zmianom co do opisu stanu technicznego (np. z uwagi na awarię, omyłki oczywiste) oraz zamknięcia przetargu w całości lub części zgodnie z §16 regulaminu przetargu.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul. Piotrkowska 153, Ip po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium Oferenci, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu lokali oraz, że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami-wejście z Pasażu Schillera).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA!
- w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursie ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać się ze wzorami umów najmu stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5388/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013.r w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali stanowiących własność Miasta Łódź.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi (2015-08-27)
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2015-10-23
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-10

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

17 listopada 2015 r.

o godz. 10.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B” II piętro.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych (z późniejszymi zmianami).

Przypominam iż zgodnie z § 14 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014r.(z późniejszymi zmianami) Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia licytacji w całości lub na poszczególne lokale bez podawania przyczyn.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowska 153.
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 16.11.2015 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 103 ul. Piotrkowska 153 w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi do dnia 16.11.2015 r. do godziny 15.00 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 60 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:
- wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank S.A. przy al. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (licytacji). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 153,I piętro.

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości (wnoszenie tego podatku jest obowiązkiem najemcy) oraz opłat eksploatacyjnych.
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:

"®" Usługi podstawowe są to usługi bezpośrednio i pośrednio związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej ich katalog zawarty jest w pkt. II objaśnień do tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r.

"®" Działalność statutowa organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. obejmuje:
Lokale przeznaczone dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie podnajmujących lokalu, realizujących zadania statutowe poprzez:

 1. udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej,
 3. udzielanie pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym więźniom politycznym.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-10-13)
Informacja o zapytaniu ofertowym na realizację usługi polegającej na opracowaniu systemu rekomendowanych wskaźników ewaluacji oraz wytycznych dla systemu monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi
Treść:

2015-10-20
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-05

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na opracowaniu systemu rekomendowanych wskaźników ewaluacji oraz wytycznych dla systemu monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi w ramach Projektu pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi realizowanego przez Miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla tej usługi oraz warunki udziału wraz z kryteriami oceny oferty.

Na oferty czekamy do 26 października 2015, poniedziałek, do godz. 15.00.

Szacunki prosimy wysyłać drogą mailową na adres j.ogrodowski@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:

Wyniki:

Wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji (2015-10-15)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-09-16)
Odwołanie ogłoszonego na dzień 25 września 2015 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, usytuowanego w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 30
Treść:

2015-08-26

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 25 września 2015 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w Łodzi przy ulicy

Juliana Tuwima 30.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność jego publikacji przez okres, co najmniej 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu z uwagi na fakt, iż cena wywoławcza samodzielnego lokalu jest wyższa niż równowartość 100 000 euro. Powyższe uznane zostało za ważny powód uzasadniający odwołanie przetargu (zgodnie z § 15 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1749/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego 3U, usytuowanego w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 30, stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania Komisji Przetargowej).

Ogłoszenie o przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-08-24)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) dotyczący wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2015-09-03
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-21

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
23 września 2015 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014r. (z późniejszymi zmianami).
W ofercie należy podać dane określone w § 3 ust. 2 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ przy ul.Piotrkowska 153, Ip., wykaz ten ulega zmianom co do opisu stanu technicznego (np. z uwagi na awarię, omyłki oczywiste) oraz zamknięcia przetargu w całości lub części zgodnie z §15 regulaminu przetargu.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul.Piotrkowska 153, Ip po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi należnościami z tytułu najmu lokali należących do Miasta Łódź oraz, że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - wejście z Pasażu Schillera).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 września 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

Uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursie ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Uwaga:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać ze wzorami umów najmu stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5388/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013.r w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali stanowiących własność Miasta Łódź.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Pliki do pobrania:

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2015-08-07
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-20

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

31 sierpnia 2015 r.

o godz. 10.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B” II piętro.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych (z późniejszymi zmianami).

Przypominam iż zgodnie z § 14 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r. (z późniejszymi zmianami) Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia licytacji w całości lub na poszczególne lokale bez podawania przyczyn.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowska 153.
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 28.08.2015 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 103 ul. Piotrkowska 153 w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi do dnia 28.08.2015 r. do godziny 15.00 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 60 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

Uwaga!

 • w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (licytacji). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg. właściwości).

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:
Ostateczny wykaz lokali przeznaczonych do przetargu (wraz z naniesionymi zmianami) udostępniony jest w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 153, I piętro.

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości (wnoszenie tego podatku jest obowiązkiem najemcy) oraz opłat eksploatacyjnych.
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wyjaśnienia:

"®" Usługi podstawowe są to usługi bezpośrednio i pośrednio związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej ich katalog zawarty jest w pkt. II objaśnień do tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r.

"®" Działalność statutowa organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. obejmuje:
Lokale przeznaczone dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie podnajmujących lokalu, realizujących zadania statutowe poprzez:

 1. udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. prowadzenie działalności charytatywnej,
 3. udzielanie pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym więźniom politycznym.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-06-12)
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych, w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, położonych w centrum Łodzi w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności
Treść:

2015-06-11
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-25

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych pod nazwą lokale dla kreatywnych w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania położonych w centrum Łodzi

w obrębie alei: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legionów, Zachodniej i Placu Wolności.

Termin składania ofert upływa z dniem

14 lipca 2015 r. – godz. 15.00

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert „Lokale dla kreatywnych”) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7243/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 9 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną na tablicach informacyjnych Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ przy ul.Piotrkowska 153, I p., wykaz ten ulega zmianom co do opisu stanu technicznego (np. z uwagi na awarię, omyłki oczywiste) oraz zamknięcia przetargu w całości lub części zgodnie z § 16 regulaminu przetargu.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 103, ul. Piotrkowska 153, I p. po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium Oferenci, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu lokali oraz, że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN NOBLE Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - wejście z Pasażu Schillera).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 lipca 2015 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, parter wejście przez patio, pok. 5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarcie ofert

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli.

Uwaga

 • w przypadku wpłaty wadium gotówką jego zwrot nastąpi poprzez przelanie wpłaconych kwot na wskazane przez oferenta konto bankowe. W przypadku nie posiadania konta bankowego przez oferenta zwrot wadium następować będzie w siedzibie GETIN NOBLE Bank s.a. przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi w dniu jaki zostanie wskazany osobom zainteresowanym po rozstrzygnięciu przetargu (konkursie ofert). Wobec powyższego wskazane jest dokonywanie wpłat wadium przelewem z konta bankowego.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Uwaga:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3568/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Składający ofertę powinien zapoznać się ze wzorami umów najmu stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5388/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali stanowiących własność Miasta Łódź.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 103, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert.

Termin spotkania : 4.07.2015 r. (sobota) o godz. 10.00, Duża Sala Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104, wejście od strony pl. Komuny Paryskiej 6.

Po spotkaniu będzie można obejrzeć lokale wystawione do konkursu.

Pliki do pobrania: