Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic informacyjnych, informujących o rozpoczęciu prac remontowych oraz utrudnieniach w ruchu

Zapytanie ofertowe

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych – informujących o rozpoczęciu prac remontowych
oraz utrudnieniach w ruchu.

 

Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Piotrkowska 104
90–926 Łódź

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 30 sztuk tablic informacyjnych – informujących o rozpoczęciu prac remontowych oraz utrudnieniach w ruchu.

Cel zamówienia:

Tablice informacyjne stanowią element działań informacyjnych, których celem jest bezpośrednie informowanie opinii publicznej o rozpoczęciu planowanych prac remontowo – budowlanych oraz związanych z tym utrudnieniach w ruchu.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie i dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Łodzi tablic informacyjnych – informujących o rozpoczęciu planowanych prac remontowo – budowlanych i związanych z tym utrudnieniach w ruchu.

Specyfikacja techniczna tablicy informacyjnej:

 1. Tablica zostanie wykonana z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne. Tablica musi zostać wykonana w sposób umożliwiający samodzielne usunięcie części treści dotyczącej terminu rozpoczęcia prac. Tablica dostosowana do montażu bezpośrednio na gruncie – wolnostojąca;
 2. Wymiary: 1200 x 900;
 3. Kolorystyka: zgodnie z załącznikiem nr 1
 4. Technika wykonania: tablice wykonane zostaną technika gwarantującą wysoką estetykę, czytelność zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych i kolorów;
 5. Treść planszy tablicy – zgodnie z załącznikiem nr 1
 6. TABLICA INFORMACYJNA NIE MOŻE ZAWIERAĆ INNYCH INFORMACJI I ELEMENTÓW GRAFICZNYCH.

Dodatkowe wymagania:

 1. Wykonawca wykona projekt graficzny planszy tablic informacyjnych i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu, przed wykonaniem tablic informacyjnych;
 2. Wykonawcę tablic informacyjnych nie dotyczą kwestie spraw administracyjnych związanych z ich legalizacją, ponieważ tablice informacyjne będą zamontowane na terenie placu budowy;
 3. Wykonawca tablic informacyjnych jest odpowiedzialny wyłącznie za wykonanie i dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy wykona projekt graficzny planszy i projekt techniczny konstrukcji tablicy wraz z opisem;
 2. Zamawiający zatwierdzi projekt graficzny planszy tablicy i projekt techniczny konstrukcji wraz z opisem w terminie 2 dni roboczych, lub wniesie uwagi. W przypadku złożenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt celem zatwierdzenia;
 3. Tablice informacyjne wykonane zostaną przez Wykonawcę i dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w granicach miasta Łodzi) w terminie … dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu;

Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą Zamawiającemu:

 1. Wykaz dostaw lub usług potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto polegającą na wykonaniu tablic reklamowych lub informacyjnych;

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, zakładając, że 100% = 100 pkt:

1. Całkowita cena ofertowa brutto = do maksymalnie 80 pkt  

Cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 80 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę.
Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczeniową wg wzoru:

Wci = C min/ Ci x W max

gdzie:

Wci – liczba punktów oferty badanej

Cmin – cena minimalna

Ci – cena badana

W max - 80

2. Termin realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji dostawy 10 dni = 0 pkt
 • Termin realizacji dostawy 8 dni = 5 pkt
 • Termin realizacji dostawy 6 dni = 10 pkt
 • Termin realizacji dostawy 5 dni = 15 pkt
 • Termin realizacji dostawy 4 dni = 20 pkt

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę sporządzoną według wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami do niniejszego zapytania należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

Termin składania ofert upływa dnia: 12 czerwca 2018 r. (środa), o godz. 16:00.

Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: kat.wojcik@uml.lodz.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 42 272 64 08.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Wójcik

Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
 3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zastrzeżenia

 1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1. nie została złożona żadna oferta;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Pliki do pobrania:

Protokół z postępowania (2018-06-19) >>>


Metryka strony i historia zmian