Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprzedaż w trybie aukcji składników majątku ruchomego, pozostałego po wykonaniu umowy na zaprojektowanie, zabudowę, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji polskiej na międzynarodowej wystawie Astana EXPO 2017

Ogłoszenie o aukcji

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lipca 2018 r. nr 8865/VII/2018 zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 nr 9639/VII/18 października 2018 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 stycznia 2019 r. nr 329/VIII/19 października 2018 r. ogłasza się sprzedaż w trybie aukcji, składników majątku ruchomego, pozostałego po wykonaniu umowy na zaprojektowanie, zabudowę, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji polskiej na międzynarodowej wystawie Astana EXPO 2017, dalej zwanych „Wyposażeniem”

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. w godz. 15:00–18:00 w budynku Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 , w Małej Sali Obrad.
 2. Przedmiotem aukcji jest Wyposażenie, które umieszczono w Wykazie Cen Wywoławczych i Postąpień, stanowiącym integralną część ogłoszenia o aukcji.
 3. Przedmioty objęte aukcją można oglądać w dniu 22 lutego 2019 w Łodzi przy ul. Włodarskiej 15/17, w godzinach 9:00–17:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem 42 272 64 17; 42 272 64 16
 4. Aukcja będzie ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Zawarcie umowy następuje z chwili udzielenia przybicia. Wyłoniony w drodze aukcji kandydat na nabywcę jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej podczas aukcji, na konto Urzędu Miasta Łodzi 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025 w dniu następnym po przeprowadzeniu aukcji do godziny 15.00.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
 7. Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze stanem przedmiotu aukcji lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest: wypełnienie, podpisanie i złożenie dokumentu Zgłoszenia udziału w aukcji ( zgodnie z dołączonym wzorem)
 9. Organizator może odstąpić od przeprowadzenia, a także dokonać zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.
 10. Osoby fizyczne przystępujące do aukcji winny być pełnoletnie i legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do aukcji winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w aukcji w imieniu osoby prawnej.
 11. Wyznacza się następujące osoby do kontaktów z oferentami:
  1. Dominik Patora tel. 42 272 64 17
  2. Agata Krawczyk tel. 42 272 64 16

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian