Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Aukcja ruchomości nieodebranych w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi

Sprzedaż w trybie aukcji ruchomości nieodebranych w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi

Ogłoszenie o aukcji

Prezydent Miasta Łodzi
Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

ogłasza, na podstawie zarządzenia nr 265/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z ruchomościami nieodebranymi w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych, sprzedaż w trybie aukcji ruchomości nieodebranych w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych w okresie od 22 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153 (dawny pałac ślubów).
 2. Przedmiotem aukcji są ruchomości umieszczone w Wykazie przedmiotów aukcji stanowiącym integralną część ogłoszenia o aukcji.
 3. Przedmioty objęte aukcją można oglądać w dniach od 24 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. w sali przetargowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153 (dawny pałac ślubów), w godzinach 9:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem 42 638 53 15 lub 42 638 58 24 lub 42 272 60 30. W uzasadnionych przypadkach wyznaczony pracownik może ustalić inny termin oglądania przedmiotów aukcji.
 4. Aukcja będzie ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnik składa oświadczenie, iż jest mu znany stan techniczny ruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie aukcji (wzór oświadczenia w załączeniu).
 6. Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych), odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności (dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
 7. Z chwilą zatwierdzenia wylicytowania ruchomości następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Wyłoniony w drodze aukcji kandydat na nabywcę jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej podczas aukcji, na konto Urzędu Miasta Łodzi 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 (Getin Noble Bank S.A.), niezwłocznie po zatwierdzeniu wylicytowania, nie później niż w dniu 09.05.2019 r. i okazać dowód wpłaty wyznaczonemu pracownikowi do godz. 15.00 dnia 09.05.2019 r.
  W uzasadnionych przypadkach prowadzący aukcję może wyznaczyć inny termin zapłaty ceny nabycia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni. Wydanie ruchomości następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia.
  W przypadku, gdy cena nie zostanie zapłacona niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że nabywca odstąpił od umowy.
 8. Organizator może odwołać ogłoszoną aukcję lub zmienić warunki aukcji bez podania przyczyny.
 9. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z oferentami:
  1. Tomasz Malecha 42 272 60 30
  2. Grażyna Goszczyńska-Bruzik 42 638 53 15
  3. Sylwia Przybylska 42 638 58 24
 10. Ogłoszenie o aukcji umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i przy ul. Piotrkowskiej 153, w dniach od 15.04.2019 r. do 07.05.2019 r.
 11. Wykaz przedmiotów aukcji

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian