Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Miasto Łódź
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104 pok.170 (sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego) w dniu 18.02.2020 r. o godz. 11.30. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 14.02.2020 r. w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi od godz. 10.00 do godz. 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Łukasz Owczarek, telefon 42/638-58-25.

4. Marka, typ, sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium:

L.p.

Nazwa i typ pojazdu

Rok
produkcji

Nr rejestracyjny

Cena
wywoławcza w zł

Kwota wadium w zł

1.

Ford Fusion 1,4

2006

EL 1168U

8 900

890

2.

Ford Fusion 1,4

2006

EL 1169U

8 900

890

3.

Ford Fusion 1,4

2007

EL 501AK

11 900

1 190

4.

Ford Fusion 1,4

2007

EL 502AK

10 900

1 090

5.

Ford Mondeo 2,0

2007

EL 503AK

17 900

1 790

6.

Ford Mondeo 2,0

2007

EL 507AK

18 500

1 850

7.

Ford Mondeo 2,0

2007

EL 509AK

18 500

1 850

8.

Ford Mondeo 2,0

2007

EL 510AK

18 500

1 850

9.

Ford Mondeo 2,0

2007

EL 017AA

17 500

1 750

10.

Ford Mondeo 1,8

1996

LWD 3030

1 900

190

11.

Skoda Fabia 1,2

2009

EL 828HR

690

69

12.

Skoda Fabia 1,4

2005

EL 8178R

6 900

690

13.

Skoda Fabia 1,4

2005

EL 8179R

6 900

690

14.

Ford Escort 1,6

1996

LWA 0337

1 200

120

15.

Daewoo Lublin 2,4

1999

LWO 4055

1 600

160

16.

Daewoo Nubira 2,0

1999

LWO 4066

1 600

160

17.

Daewoo Nubira Combi 2,0

1999

LWO 4077

1 600

160

18.

Daewoo Nubira 2,0

1999

LWO 4088

1 600

160

19.

Chevrolet Evanda 2,0

2004

EL 7130M

4 000

400

20.

Chevrolet Epica 2,0

2008

EL 713CV

2 300

230

21.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00003

3 500

350

22.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00004

3 500

350

23.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 0005A

3 900

390

24.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00006

3 900

390

25.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00008

3 900

390

26.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00010

3 900

390

27.

Peugeot 406 2,0

2000

EL 00011

3 900

390

5. Wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

 1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto sprzedającego:
  GETIN Noble Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 15.02.2020 r.
 2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
 4. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
  1. oznaczenie oferenta, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oznaczenie przedmiotu oferty;
  4. oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza;
  5. warunki zapłaty;
  6. dowód wniesienia wadium;
  7. podpis oferenta;
  8. oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  9. konto oferenta, na które należy przekazać wadium;
  10. w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
  11. w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru.
 2. Organizator dopuszcza złożenie kilku ofert przez jednego oferenta na różne pojazdy.
 3. Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na ten sam pojazd.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na każdy pojazd winna być złożona oddzielna oferta odpowiadająca wymogom określonym w ust. 1.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

  Urząd Miasta Łodzi
  Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  Na kopercie powinien znajdować się napis:
  “Przetarg na sprzedaż pojazdów”.

 6. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 9.00 – 14.00 nie później niż do dnia 18.02.2020 r. do godz. 10.30 w siedzibie sprzedającego Piotrkowskiej 104, pokój nr 170 (sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego).
 7. Inne informacje
  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.
  3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu przy ul. Wierzbowej 49.


Metryka strony i historia zmian