Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż pojazdów

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż pojazdów

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

  Miasto Łódź
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

  Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104 pok.170 (sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego) w dniu 17.03.2020 r. o godz. 11:30. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: 

  Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 16.03.2020 r. w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi od godz.10.00 do godz.14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Łukasz Owczarek, telefon 42/638-58-25.
 4. Marka, typ, sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium:

  L.p.

  Nazwa i typ pojazdu

  Rok produkcji

  Nr rejestracyjny

  Cena wywoławcza w zł

  Kwota wadium  w zł

  1.

  Ford Fusion 1,4

  2006

  EL 1168U

  6700

  670

  2.

  Ford Fusion 1,4

  2006

  EL 1169U

  6700

  670

  3.

  Ford Fusion 1,4

  2007

  EL 501AK

  8900

  890

  4.

  Ford Fusion 1,4

  2007

  EL 502AK

  8200

  820

  5.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 503AK

  13500

  1 350

  6.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 507AK

  14000

  1 400

  7.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 509AK

  14000

  1 400

  8.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 510AK

  14000

  1 400

  9.

  Ford Mondeo 2,0

  2007

  EL 017AA

  13500

  1 350

  10.

  Ford Mondeo 1,8

  1996

  LWD 3030

  1400

  140

  11.

  Skoda Fabia 1,4

  2005

  EL 8178R

  5200

  520

  12.

  Skoda Fabia 1,4

  2005

  EL 8179R

  5200

  520

  13.

  Ford Escort 1,6

  1996

  LWA 0337

  900

  90

  14.

  Daewoo Lublin 2,4

  1999

  LWO 4055

  1200

  120

  15.

  Daewoo Nubira 2,0

  1999

  LWO 4066

  1200

  120

  16.

  Daewoo Nubira Combi 2,0

  1999

  LWO 4077

  1200

  120

  17..

  Daewoo Nubira 2,0

  1999

  LWO 4088

  1200

  120

  18.

  Chevrolet Evanda 2,0

  2004

  EL 7130M

  3000

  300

  19.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00003

  2700

  270

  20.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00004

  2700

  270

  21.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 0005A

  3000

  300

  22.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00006

  3000

  300

  23.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00008

  3000

  300

  24.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00010

  3000

  300

  25.

  Peugeot 406 2,0

  2000

  EL 00011

  3000

  300

 5. Wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: 

  1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto sprzedającego :

   GETIN Noble Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 16.03.2020 r.
  2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
  3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  4. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.
  5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
   1. oznaczenie oferenta, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę;
   2. datę sporządzenia oferty;
   3. oznaczenie przedmiotu oferty;
   4. oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza;
   5. warunki zapłaty;
   6. dowód wniesienia wadium;
   7. podpis oferenta;
   8. oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
   9. konto oferenta, na które należy przekazać wadium;
   10. w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
   11. w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru.
  2. Organizator dopuszcza złożenie kilku ofert przez jednego oferenta na różne pojazdy.
  3. Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na ten sam pojazd.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, na każdy pojazd winna być złożona oddzielna oferta odpowiadająca wymogom określonym w ust. 1.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

   Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Organizacyjno-Administracyjny
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Na kopercie powinien znajdować się napis:
   “Przetarg na sprzedaż pojazdów”.

  6. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz.9,00 – 14,00 nie później niż do dnia 17.03.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie sprzedającego Piotrkowskiej 104, pokój nr 170 (sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego).
 7. Inne informacje

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.
  3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  4. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu przy ul. Wierzbowej 49.

Metryka strony i historia zmian