Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Aukcja ruchomości nieodebranych w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi

Sprzedaż w trybie aukcji ruchomości nieodebranych w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi

Ogłoszenie o aukcji

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

ogłasza, na podstawie zarządzenia nr 3454/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania z ruchomościami nieodebranymi w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych, sprzedaż w trybie aukcji ruchomości nieodebranych w terminie z Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi, przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych w 2017 r., drugą sprzedaż ruchomości przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych w 2017 r. oraz trzecią sprzedaż ruchomości przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych w 2016 r.

 1. Aukcja odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem serwisu internetowego Allegro. Aukcja rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2020 r. Nazwa użytkownika: MiastoLodz.
 2. Przedmiotem aukcji są ruchomości umieszczone w Wykazie przedmiotów aukcji stanowiącym integralną część ogłoszenia o aukcji.
 3. Aukcja będzie ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Z chwilą zatwierdzenia wylicytowania ruchomości następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Wyłoniony w drodze aukcji kandydat na nabywcę jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej podczas aukcji niezwłocznie po zatwierdzeniu wylicytowania, korzystając z metod płatności dostępnych w serwisie Allegro. W przypadku braku zapłaty przyjmuje się, że nabywca odstąpił od umowy.
 5. Organizator może odwołać ogłoszoną aukcję lub zmienić warunki aukcji bez podania przyczyny.
 6. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z oferentami:
  1. Tomasz Malecha 42 272 60 30
  2. Grażyna Goszczyńska-Bruzik 42 638 53 15
  3. Sylwia Przybylska 42 638 58 24
 7. Ogłoszenie o aukcji umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i przy ul. Piotrkowskiej 153 w dniach od 10.08.2020 r. do 30.09.2020 r.
 8. Wykaz przedmiotów aukcji [.pdf]
  (413 KB)

Metryka strony i historia zmian