Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy szlaku Łódź-Koluszki

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy szlaku Łódź-Koluszki, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka nr 367 o powierzchni 4400 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00328671/3.

 1. Na działce nr 367 w obrębie S-2 znajduje się skarpa, część kładki pieszo-jezdnej wraz z podporami i latarnią oraz fragment utwardzenia terenu przy dworcu Łódź-Fabryczna. Naniesienia te zostały posadowione przez Miasto Łódź w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa infrastruktury na obszarze Nowego Centrum Łodzi. Z uwagi na funkcjonalne połączenie nieruchomości z terenem dworca Łódź-Fabryczna wszelkie działania związane z likwidacją bądź przebudową kładki pieszo-jezdnej powinny odbywać się w uzgodnieniu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz Miastem Łódź reprezentowanym przez komórkę lub jednostkę właściwą ds. gospodarki komunalnej - obecnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
 2. Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. przewody energetyczne wraz z latarniami;
  2. instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która obsługiwała dwa wpusty starego dworca kolejowego; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie posiada informacji, czy powyższe urządzenia zostały zlikwidowane (brak dokumentacji powykonawczej w tym zakresie);
  3. odwodnienie liniowe terenu (również funkcjonalnie powiązane z dworcem Łódź-Fabryczna);
  4. światłowód firmy Polkomtel S.A., który przewidziany jest do przebudowy i ułożenia w docelowym pasie drogi 7KDY w ramach przyszłej inwestycji Miasta Łodzi.
 1. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi po północnej stronie działki został wybudowany wodociąg ø200 mm, który obecnie podlega procedurze odbiorowej. Po jego przejęciu do eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będą dla niego obowiązywały pasy ochronne wolne od zabudowy i stałych naniesień wynoszące 3 m od osi, po obu stronach przewodu. Pasy te swoim zasięgiem będą obejmować teren zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają ww. podmioty.
 2. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 3. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 10.7.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
 4. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
 5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w punkcie 5, sprzedawana nieruchomość przylega do ciągów komunikacyjnych oznaczonych jako 7KDY, 4KDY, 6KDZ i placu 10.6.PP.
 6. Zgodnie z opiniami: Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi z dnia 11 października 2019 r. oraz Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 23 września 2019 r. Miasto Łódź w imieniu którego działał Zarząd Inwestycji Miejskich zawarło umowę z wykonawcą na „Zaprojektowanie drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie drogi podziemnej”. Ponadto w dniu 19 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.318.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi podziemnej w ciągu 7KDY z zagospodarowaniem terenu w poziomie „0” oraz uwzględnieniem podziału na etapy”. Zgodnie z ww. opiniami termin ukończenia inwestycji wyznaczony został do dnia 30 grudnia 2020 r. Zgodnie z pismem ZIM-IK.5014.4.212.2019 z dnia 23 września 2019 r. termin realizacji inwestycji wynosi 21-miesięcy. Jednocześnie Zarząd Inwestycji Miejskich stanowiskiem z dnia 17 października 2019 r. wskazał, iż zamierza do dnia 15 grudnia 2019 r. podpisać w imieniu Miasta Łodzi:
  1. aneks do umowy z wykonawcą ciągu komunikacyjnego 7KDY,
  2. porozumienie z właścicielem działek 365/1, 365/2, 365/3 w obrębie S-2 i 180/93, 180/94 i 180/95 w obrębie S-6,
   regulujące m.in. nowy termin realizacji inwestycji ciągu komunikacyjnego 7KDY.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w punkcie 5, ciąg komunikacyjny oznaczony symbolem 7KDY na poziomie „0” stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny, a na poziomie „-1” drogę podziemną. Zgodnie z opinią Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ciąg komunikacyjny 7KDY nie stanowi drogi publicznej.
 2. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu z dnia 26 sierpnia 2019 r. obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości powinna odbywać się zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w punkcie 5. Dodatkowo informuje, że docelowo z poziomu „0” powinny korzystać wyłącznie służby ratunkowe i pojazdy dostawcze (w godzinach dostaw) bez możliwości wjazdów docelowych. Docelowa obsługa komunikacyjna będzie się odbywać po wybudowaniu drogi podziemnej wraz z jej częścią na poziomie „0”. Do tego czasu może się ona odbywać jedynie na zasadach tymczasowych.
 3. Do dnia oddania do użytkowania inwestycji, o której mowa w punkcie 8, dostęp do zbywanej nieruchomości zapewniony będzie od strony ulicy Targowej poprzez ustanowioną odpłatnie służebność gruntową, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 12, przy czym:
  1. w okresie do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w punkcie 8, poprzez służebność gruntową;
  2. w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w punkcie 8, do dnia oddania do użytkowania ciągu komunikacyjnego 7KDY, właściciel nieruchomości obciążonej zachowuje prawo do czasowego zamknięcia terenu obciążonego służebnością na potrzeby realizacji robót budowlanych, o których mowa w punkcie 8 i wówczas:
   1. służebność wykonywana będzie w sposób określony przez wykonawcę ciągu komunikacyjnego 7KDY, zgodnie z warunkami poruszania się na placu budowy, w szczególności wynikającymi z dokumentacji projektowej opracowanej dla tych robót i dokumentów określających organizację placu budowy (planu zagospodarowania placu budowy),
   2. właściciel nieruchomości obciążonej pozostaje uprawniony do określenia parametrów planowanego ciągu komunikacyjnego 7KDY, co przede wszystkim obejmuje realizację tego ciągu komunikacyjnego jako drogi podziemnej, zaś każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej zobowiązany będzie w związku z tym do wykonywania służebności w taki sposób, jaki będzie wynikał z decyzji i uzgodnień, jakie zostaną wydane dla realizacji inwestycji ciągu komunikacyjnego 7KDY przez właściwe organy,
   3. z tytułu realizacji ciągu komunikacyjnego 7KDY i ograniczeń w zakresie możliwości wykonywania służebności, jak również z tytułu ewentualnych dodatkowych ciężarów i kosztów, jakie będzie musiał ewentualnie ponieść każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej w celu zastosowania się do zaleceń organów, każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej nie przysługuje odszkodowanie względem właściciela nieruchomości obciążonych.
 4. Odpłatna służebność, o której mowa w punkcie 11, polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 283/40 w obrębie S-2, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00268262/4. Zostanie ona ustanowiona w umowie sprzedaży działki nr 367 w obrębie S-2 i będzie miała charakter czasowy, tj. do chwili oddania do użytku ciągu komunikacyjnego 7KDY i z tą chwilą wygaśnie. Przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu”. Od dnia oddania do użytku inwestycji, o której mowa w punkcie 8, obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie odbywać się zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w punkcie 5.
 5. Informacje zawarte w punkcie 10 nie stanowią zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, przy czym zgodnie z opinią Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi z dnia 11 października 2019 r. według opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 8, zbywana nieruchomość będzie posiadała jeden zjazd z poziomu „-1” o wymiarach 7,8 x 3 m, który zostanie wykonany w granicach działki drogowej w ramach budowy ciągu komunikacyjnego 7KDY, a w konstrukcji ściany szczelinowej zostanie uwzględniony otwór, którego wybicie będzie obciążało nabywcę nieruchomości, po uzgodnieniu z wykonawcą ciągu komunikacyjnego 7KDY sposobu uszczelnienia otworu i warunków realizacji prac. Szczegóły zostaną określone w treści porozumienia, które nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zawrzeć z Miastem Łódź reprezentowanym przez właściwą jednostkę ds. inwestycji miejskich, obecnie z Zarządem Inwestycji Miejskich.
 6. Zgodnie z opinią Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi z dnia 11 października 2019 r., część działki nr 367 w obrębie S-2 będzie niezbędna do czasowego zajęcia w związku z realizacją przez Miasto Łódź inwestycji budowy ciągu komunikacyjnego 7KDY, tj. od chwili rozpoczęcia robót do dnia oddania do użytkowania inwestycji, o której mowa w punkcie 8. Obszar zajęcia działki nr 367 w obrębie S-2 niezbędny dla budowy drogi podziemnej w ciągu 7KDY określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu”, gdzie wskazano zajętość terenu o powierzchni łącznej 699 m2, przy założeniu szerokości 2 m na murki prowadzące pod realizację ścian szczelinowych, 0,5 m na lokalizację kabla światłowodowego na czas prowadzenia robót oraz 3,5 m drogi technologicznej niezbędnej dla realizacji prac w poziomie „0”, co daje łącznie szerokość pasa zajęcia 6 m na długości 116,5 m.
 7. W dniu 4 lutego 2019 r. Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi wydał zgodę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla Zarządu Inwestycji Miejskich w związku z realizacją inwestycji: „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem. Prawo to wydane zostało w celu uzyskania pozwolenia na budowę bez prawa wejścia w teren i rozpoczęcia budowy.
 8. Niezrealizowanie inwestycji, o której mowa w punkcie 8, nie będzie skutkowało roszczeniami nabywcy wobec Miasta Łodzi z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 9. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych w punkcie 2, 3 i 4 w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
 11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do czasowego, nieodpłatnego udostępnienia nabytej nieruchomości w terminie i zakresie, o którym mowa w punkcie 14 i ustanowienia w akcie notarialnym nieodpłatnej i nieograniczonej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 283/40 w obrębie S-2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00268262/4, polegającej na korzystaniu z części działki nr 367 w obrębie S-2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do „Warunków przetargu” w celu:
  1. usytuowania na działce nr 367 w obrębie S-2 na czas prowadzenia robót związanych z budową ciągu komunikacyjnego 7KDY kabla światłowodowego Polkomtel;
  2. wykonania murków prowadzących pod realizację ścian szczelinowych ciągu komunikacyjnego 7KDY, które po wybudowaniu ścian zostaną usunięte;
  3. usytuowania na działce nr 367 w obrębie S-2 drogi technologicznej obsługującej budowę ciągu komunikacyjnego 7KDY.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć z Miastem Łódź reprezentowanym przez właściwą jednostkę ds. inwestycji miejskich, obecnie Zarządem Inwestycji Miejskich, porozumienie określające m.in. warunki realizacji prac, o których mowa w punkcie 13, związanych z wybiciem otworu w konstrukcji ściany szczelinowej ciągu komunikacyjnego 7KDY.
 2. W przypadku realizacji przez nabywcę nieruchomości inwestycji w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez wykonawcę ciągu komunikacyjnego 7KDY, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź (reprezentowanym przez właściwą jednostkę ds. inwestycji miejskich - obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich), w którym przyjmie na siebie zobowiązanie tożsame ze zobowiązaniami gwaranta, wynikającymi z ww. gwarancji, lecz dotyczące obszaru bezpośredniego oddziaływania realizowanego przez niego przedsięwzięcia na wykonaną przez Miasto inwestycję drogową.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 000 000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) netto.
 4. Wadium wynosi: 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
 5. Postąpienie wynosi nie mniej niż: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
 6. Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
 7. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w punkcie 11 i 12 w kwocie 145 000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), powiększonej o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%), tj. w kwocie 33 350 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Łączna kwota za ustanowienie służebności wyniesie 178 350 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

 8. Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371A.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 1600 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  1. danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 30 należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 30 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 1. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 1600 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta wskazanym w punkcie 32 – przed datą przetargu.
 2. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w punkcie 11 i 12, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 37, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w punkcie 11 i 12 w terminie, o którym mowa w punkcie 38, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 37, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 37, 38, 39 i 42 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian