Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy: ulicy Zgierskiej 71, ulicy Aleksandrowskiej bez numeru, ulicy Targowej 69 i 71, ulicy Maratońskiej 49 i 47/51

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 71, obr. B-49, dz nr 216/6 o powierzchni 4 099 m2, KW nr LD1M/00263781/3

  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym dotychczas wykorzystywanym na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego). Budynek został wybudowany w 1931 r., jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1145 m2 i powierzchni zabudowy – 481 m2. Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynku. Obiekt wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in. wyposażenia w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, wykonania drogi pożarowej umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Część niezabudowana nieruchomości zagospodarowana jest w formie terenu zielonego z nasadzeniami roślinnymi oraz utwardzona asfaltem i kostką betonową. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym od strony północnej wzdłuż granicy biegnie betonowy mur, a od strony zachodniej ogrodzenie nie pokrywa się z przebiegiem granicy (w części nieogrodzonej znajdują się fragmenty chodnika oraz trawnik). 
  Na nieruchomości znajdują się pomniki przyrody – klon polny (obwód pnia 255 cm) oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 300 cm). Pomniki przyrody podlegają ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 12, poz. 117) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251). 
  Zgodnie z uchwałą ustanawiającą ww. pomniki przyrody, w stosunku do ww. drzew obowiązują następujące zakazy:
  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
  • umieszczania tablic reklamowych.

   W stosunku do pomników przyrody dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona ich ochrona. Działania pielęgnacyjne wobec ww. drzew realizuje właściciel lub władający nieruchomością, której drzewo stanowi integralny element (art. 48, w związku z art. 143 Kodeksu cywilnego), w ramach utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża właściciela na roszczenia odszkodowawcze (art. 415 Kodeksu cywilnego). Miasto Łódź nie finansuje zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na gruntach nie będących jego własnością. Właściciel nieruchomości będzie mógł uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomniku przyrody, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zasadach określonych w publicznie dostępnych regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegów pielęgnacyjnych podlega uzgodnieniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, na wniosek skierowany do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Poza pomnikami przyrody roślinność działki stanowi urządzona zieleń towarzysząca zabudowie z udziałem kilkunastu kilkudziesięcioletnich drzew objętych ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). Ze względów estetycznych, przyrodniczych i ładu przestrzennego zalecane jest zachowanie najokazalszych drzew – tj. o obwodach pni w pierśnicy przekraczających 100 cm. 
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
   1. gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN200 wybudowany w 1964 r., strefy kontrolowane dla budynków wynoszą odpowiednio 1,5 m od osi gazociągu, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.;
   2. przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn40mm, wykonane w 1980 r., stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   3. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla zbywanej nieruchomości, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
   4. złącze kablowe nN oraz trzy kable elektroenergetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   5. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50 mm, L=26,79 m, wykonanego w 1999 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
   6. odcinek przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d =0,20 m, L=18,30 m, wykonanego w 1998 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
   7. inne przewody kanalizacyjne;
   8. inne przewody wodociągowe.

    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, poprzez dwa istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Zgierskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
    1. zachowania istniejącego drzewostanu;
    2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

     Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2018 r., 17.04.2019 r., 20.09.2019 r.
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 990 000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
     Wadium wynosi: 299 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 29 900 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
     Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675,1018, 1495,1520 i 1751).
 2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej bez numeru, obr. B-32, działka nr 175/6 o powierzchni 10 927 m2, KW nr LD1M/00017858/5.

  Nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo – usługowej. W części południowo – zachodniej teren nieruchomości obniżony jest o około 2 m w stosunku do pozostałej części (wg dokumentacji geodezyjnej – dawne wyrobisko piasku). Na nieruchomości znajduje się chodnik. Granica sprzedawanej nieruchomości w części północno – wschodniej naruszona została częściowo przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 176 w obrębie B-32, położonej przy ul. Aleksandrowskiej 13.
  Na nieruchomości znajduje się drzewostan opisany w załączniku do „Warunków Przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2052/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 września 2019 r., oraz samosiewy drzew nie opisane w załączniku. Wykaz drzewostanu będzie załącznikiem do umowy sprzedaży nieruchomości. Na nieruchomości nie istnieją formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), ani teren ten nie wchodzi w skład takich form. Miasto nie posiada danych o występowaniu na nieruchomości gatunków chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Drzewa i krzewy rosnące na nieruchomości objęte są ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z treści art. 2 pkt 5 ww. ustawy. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uwarunkowania przyrodnicze stanowią obszar ryzyka nabywcy nieruchomości. 
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
  1. odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm i długości około 4,0 m (całkowita długość przyłącza 16,70 m), stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,00 m, w których nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Inwestorem przyłącza był Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. Na tym przyłączu widoczna jest studnia kanalizacyjna. Miasto prowadzi postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu dla ww. przyłącza na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.; całkowita powierzchnia służebności przesyłu wynosi 36 m2. Dalszy odcinek tego przyłącza obsługuje sąsiednią nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 13 (działka nr 176 w obrębie B-32), a Miasto Łódź nie było inwestorem w stosunku do tej części opisanego przyłącza;
  2. gazociąg DN 110 PE średniego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 110 PE średniego ciśnienia, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). Gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
  3. rurociąg powrotny magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy 1xDn700 mm (przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości), wykonany w 1972 roku w technologii tradycyjnej kanałowej, stanowiący własność Veolia Energia Łódź S.A., w wyniku przeprowadzonej przebudowy sieć ciepłownicza 1xDn700 mm została unieczynniona, sieć ta może zostać zdemontowana, prace związane z ewentualną likwidacją nieczynnej sieci będą obciążały inwestora, natomiast złom powstały w wyniku rozbiórki nie podlega rozliczeniu z Veolia Energia Łódź S.A.; w przypadku pozostawienia w gruncie części nieczynnego kanału, należy go zabezpieczyć poprzez zaślepienie rurociągów i zamurowanie pozostawionego kanału;
  4. energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz linia kablowa abonencka.

   Według mapy zasadniczej, w części południowej nieruchomości przebiegają sieci energetyczne; na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości z ulicy Aleksandrowskiej powinna odbywać się przez zjazd o parametrach technicznych zjazdu publicznego, wyposażonego w pas wyłączeń i włączeń dla obsługi pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 2010 r. Nr 65, poz. 407, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181, z 2014 r. poz. 186 i 856 oraz z 2015 r. poz. 329). Wskazana w ten sposób obsługa komunikacyjna powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaprojektowanej geometrii zjazdu umożliwiającej skręt w lewo oraz w organizacji ruchu dla tej relacji ruchu. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
   Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 480 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495,1520 i 1751).
 3. Sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Targowej 69 i 71, obr. W-25, działki nr 64/1 i 68 o łącznej powierzchni 7871 m2, KW: nr LD1M/00142153/8 i LD1M/00142154/5

  Nieruchomości są niezabudowane oraz zadrzewione (m.in. jesiony, topole, klony, drzewa owocowe). W ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej drzewa o obwodach pni powyżej 100cm powinny być zachowane. W ścianach sąsiedniej zabudowy (zlokalizowanej na działkach nr 60, 61/1, 62/1 i 63/1 oraz działce nr 73/4), usytuowanej w północnej granicy działki nr 64/1 oraz południowej granicy działki nr 68 znajduje się kilkanaście otworów okiennych. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomościach znajduje się betonowy mur oporowy oraz pozostałości po obiektach budowlanych. Przez działkę nr 64/1 biegnie utwardzony dojazd do nieruchomości przy ul. Kilińskiego 172. Granice działek nr 68 (od strony wschodniej) i nr 64/1 (od strony zachodniej) nie pokrywają się z przebiegiem ogrodzenia.
  Na nieruchomościach znajdują się:
  1. czynna sieć ciepłownicza 2xDn600 mm wykonana w technologii tradycyjnej wraz z komorami ciepłowniczymi oraz czynna nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn600 mm wykonana w technologii tradycyjnej, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A., dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. przyłącze kanalizacyjne do komory ciepłowniczej oraz instalacje wodociągowe;
  3. przewody elektroenergetyczne.

   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ulicy Targowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00142153/8 znajduje się następujący wpis: „Ostrzeżenie o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Apex Sp. z o.o. w Łodzi z udziałem Miasta Łódź o zasiedzenie służebności gruntowej prawa przejazdu na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Targowej 69, stanowiącej działkę gruntu nr 64/1 przez właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 172.”
   Właściciel nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 172, złożył wniosek o zasiedzenie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 69. W toku postępowania sądowego w pierwszej instancji wniosek oddalono. W drugiej instancji Sąd oddalił apelację właściciela nieruchomości przy ul. Kilińskiego 172. Właściciel nieruchomości przy ul. Kilińskiego 172 wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. 
   Przedmiotowe nieruchomości objęte są uchwałą Nr III/58/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 471). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
   Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
   Nieruchomości znajdują się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy „Posiadła wodno-fabryczne” oraz w strefie ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu nakazuje się przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków.
   Działka nr 64/1 objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy śródmiejskiej, zaś działka nr 68 znajduje się na terenie obszarowego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budownictwa przemysłowego dawnych zakładów Scheiblera i Grohmana, wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru A/44. Nieruchomość podlega rygorom wynikającym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na nieruchomości, sposób zagospodarowania i inne działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają uzyskania pozwolenia, opinii lub uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac oraz formy ochrony konserwatorskiej).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto. 
   Wadium wynosi: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).
 4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 49 i 47/51, obr. P-24, działki nr: 310/33, 310/47 i 310/59 o łącznej pow. 10 943 m2 , KW LD1M/00288312/6
  1. Nieruchomość podlegająca sprzedaży zlokalizowana jest w centralnej części osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych i domu jednorodzinnego. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku oświatowym, który na podstawie decyzji nr III.RUB/34/2006 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2006 r. został rozebrany. Rozbiórka ta dokonana w 2006 r. nie objęła jednak fundamentów, piwnic oraz opasek i ramp betonowych znajdujących się na zewnątrz budynku. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, w części utwardzona (na działce 310/47 znajduje się nawierzchnia asfaltowa), a w pozostałej części stanowi nieuporządkowany teren zielony z udziałem drzew i krzewów (topoli czarnej, klonu jesionolistnego, topoli białej, wierzby białej, brzozy brodawkowatej, jabłoni i głogu) oraz roślinności ruderalnej. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej drzewa o obwodach pni powyżej 100 cm powinny być zachowane. W zachodniej granicy działki nr 310/47 znajduje się mur przylegający do budynku posadowionego na działce nr 311 z obrębu P-24, natomiast południowa część działki nr 310/59 zajęta jest przez ciąg pieszy. W północnej granicy działki nr 310/47 znajduje się fragment utwardzenia drogi położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24 oraz urządzone są wjazdy i przejście do działki nr 311 w obrębie P-24. Fragment wschodniej granicy działki nr 310/33 nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia.
  2. Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
   1. fragment przyłącza wodociągowego ø80mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
   2. fragment przyłącza wodociągowego ø40/32mm, obsługującego posesję przy ul. Maratońskiej 63e, Miasto Łódź nie poniosło nakładów na budowę tego przyłącza;
   3. trzy sieci wodociągowe ø 100mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
   4. fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,30m, stanowiący własność Miasta Łodzi;
   5. pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30m położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24, przebiegający wzdłuż północnej granicy nieruchomości;
   6. pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30m, położonej na działce nr 404/236 w obrębie P-24, przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości;
   7. przyłącze kanalizacyjne odwadniające komorę ciepłowniczą zlokalizowaną na działce nr 310/59;
   8. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,20m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
   9. sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20m, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
   10. fragmenty dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej d=0,15m, obsługujące posesję przy ul. Maratońskiej 47, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   11. przyłącze kanalizacyjne D=0,1m, obsługujące posesję przy ul. Maratońskiej 43;
   12. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź: linia kablowa SN, złącze kablowe nN, 4 linie kablowe nN na działce nr 310/47 oraz 5 linii kablowych Nn na działce nr 310/59 oraz urządzenia oświetleniowe - 6 sztuk słupów stalowych wraz z oprawą sodową oraz 3 linie kablowe między-lampowe; strefa ochronna wynosi 0,5m pasa z każdej strony (wzdłuż całej linii) dla linii kablowej nN oraz 1m pasa z każdej strony (wzdłuż całej linii) dla linii kablowej SN;
   13. należące do Veolia Energia Łódź S.A. czynne sieci ciepłownicze 2xDn125mm, 2xDn100mm i 2xDn80mm, czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm zasilające budynek przy ul. Maratońskiej 47 i nieczynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn32mm; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn32mm, 2xDn40mm, 2xDn80mm, 2xDn100mm i 2xDn125mm mierzona od skraju rurociągów preizolowanych wynosi 2,0m; właściciel tych urządzeń wyraził zainteresowanie ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   14. przyłącze telekomunikacyjne.
  3. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi dla sieci kanalizacyjnej niezależnie od przekroju i rodzaju kanału obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem. Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu.
  4. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub ich strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  5. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00288312/6 wpisana została odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., natomiast w dziale I-SP tej księgi wieczystej wpisane zostało uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00213865/1 pod numerem 269 - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 404/104 i 404/113.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Maratońskiej poprzez układ dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr 404/104 i 404/113, w obrębie P-24 oraz na działkach nr 310/58 i 310/50 w obrębie P-24. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
  7. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00213865/1 ujawniona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1M/00043249/4 oraz księgą wieczystą nr LD1M/00288312/6, polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 404/104 i 404/113. Powyższe uprawnienie ujawnione jest również w dziale I-Sp księgi wieczystej nr LD1M/00288312/6. 
  8. W celu zapewnienia dojazdu do zbywanej nieruchomości, w przebiegu zgodnym z opinią Zarządu Dróg i Transportu opisaną w pkt. 6, w umowie sprzedaży działek nr: 310/33, 310/47 i 310/59 położonych w obrębie P-24, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 310/50 w obrębie P-24, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00043249/4. Przebieg służebności przedstawia załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 roku. Działka nr 310/58 w obrębie P-24 nie jest własnością Miasta Łodzi i ustanowienie na niej służebności przejazdu i przechodu stanowi obszar ryzyka nabywcy nieruchomości. 
  9. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815). 
  10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  11. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespołów mieszkaniowych
  13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, o przebiegu uwidocznionym w załączniku Nr 2 do „Warunków przetargu”, stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 roku, dla fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej, stanowiącego własność Miasta Łodzi, znajdującego się na działkach nr 310/33 i 310/47 w obrębie P-24 oraz dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, znajdującej się na działce nr 404/113 w obrębie P-24; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 630 m2 i obejmie swoim zasięgiem części działek nr 310/33 i 310/47 w obrębie P-24, a jej treść polegać będzie na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych,
    2. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 2,5 m licząc od osi przewodu (stanowiącego przyłącze kanalizacji deszczowej), po obu stronach przewodu, 
    3. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 4,2 m licząc od północnej granicy działki nr 310/47 biegnącej wzdłuż działki nr 404/113, z zastrzeżeniem, iż dla zachodniej części działki nr 310/47 (mającej szerokość poniżej 4,2 m) pas ochronny obejmować będzie całą szerokości tej działki,
    4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji; 
   2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, o przebiegu uwidocznionym w załączniku Nr 2 do „Warunków przetargu”, stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 roku, dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Łodzi i znajdującej się na działkach nr: 404/236, 404/104 i 310/58, w obrębie P-24; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 300 m2 i obejmie swoim zasięgiem część działki nr 310/59 w obrębie P-24, a jej treść polegać będzie polegać na:
    1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 4,60 m licząc od południowej granicy działki 310/59 biegnącej wzdłuż działki nr 404/236,
    2. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
   3. zachowania stref ochronnych dla sieci infrastruktury technicznej wskazanych w pkt. 2-4;
   4. urządzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego chodnika na działce nr 404/236 w obrębie P-24 obsługującego budynek położony na tej działce; wykonanie tego obowiązku może nastąpić poprzez budowę nowego chodnika wzdłuż budynku wraz z uzupełnieniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów lub poprzez przeniesienie chodnika istniejącego na działce nr 310/59 w obrębie P-24 na działkę nr 404/236 w obrębie P-24 wzdłuż budynku mieszkalnego na niej posadowionego wraz z uzupełnieniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów (z uwzględnieniem ewentualnej korekty szerokości chodnika wynikającej z uwarunkowań technicznych związanych z jego relokacją); zobowiązanie to będzie wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź przed ogrodzeniem nabytej nieruchomości, lecz nie później niż w ciągu 3 lat od dnia nabycia nieruchomości;
   5. utrzymywania porządku oraz dokonywania napraw dróg dojazdowych na terenie osiedla mieszkaniowego w trakcie realizacji inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, a także remontu tych dróg po zakończeniu inwestycji.
  14. W umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:
   1. obowiązki określone w pkt.13;
   2. kara umowna w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w przypadku braku urządzenia chodnika na działce nr 404/236 w sposób opisany w pkt.13 ppkt 4; Miasto Łódź będzie mogło odstąpić od dochodzenia w/w kary umownej w przypadku, gdy nabywca nieruchomości zapewni - w sposób trwały i zaakceptowany przez współwłaścicieli działki nr 404/236 - komunikację pieszą budynku położonego na działce nr 404/236 w obrębie P-24 z działkami nr 310/58 i 404/239 w obrębie P-24, inaczej niż poprzez realizację obowiązku obwarowanego tą karą; 
   3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc co do obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w ppkt 2 zgodnie z następującymi warunkami:
    1. Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30-dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
    2. Miasto Łódź będzie uprawione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
    3. w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w ppkt 2 nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) obciążającą zbywaną nieruchomość bądź inną nieruchomość zaakceptowaną przez Miasto Łódź, której nabywca jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym.
  15. Hipoteka o której mowa w pkt.14 ppkt 3 lit. c wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00288312/6 i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  16. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości wynoszącej co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt.14 ppkt 3 lit. c na zasadach określonych w pkt.15.
  17. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt. 14 ppkt 3 lit. c. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt. 14 ppkt. 2 Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. 
   Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w pkt. 14 ppkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt.14 ppkt 3 lit. c i pkt.15 albo zgodnie z pkt. 16; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
  18. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  19. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”.
  20. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 100 000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 510 000 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
   Sprzedaż działek nr 310/33 i 310/47 będzie opodatkowana podatkiem VAT według obecnie obowiązującej stawki 23 %, a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 310/59 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  21. Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT zgodnie z pkt. 20.
  22. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w pkt. 8 w kwocie 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto, powiększone o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 5 520 zł.

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” >>>

Załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu” >>>

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 grudnia 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 grudnia 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości ( i kwoty równej wynagrodzenia z tytułu służebności- dot. nieruchomości przy ul. Maratońskiej 49 i 47/51) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31,
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian