Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Drwęckiej 3, Joanny Żubrowej 4, Łagiewnickiej 178, Trójskok bez numeru, Praskiej 18, Słomianej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piasta bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 I. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Drwęckiej 3, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-53 jako działka numer 83/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033697/6 o powierzchni 1122 m2.

Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych w tym licznymi samosiewami wiśni ptasiej, leszczyny pospolitej i lipą drobnolistną o obwodzie pnia wynoszącym 94 cm. We wschodniej części działki znajduje się drewniany obiekt w złym stanie technicznym, niezwiązany trwale z gruntem. W zachodniej części nieruchomości znajduje się skarpa o spadku ok. 3 m. Na nieruchomość zawarta była umowa dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. Dzierżawca co do obowiązku wydania nieruchomości poddał się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Na nieruchomości znajduje się:

1) przewód wodociągowy, który jest wewnętrzną instalacją wodociągową podłączoną do nieruchomości przy ul. Bystrzyckiej 6; posesje przy Bystrzyckiej 6 i Drwęckiej 1 zaopatrywane są w wodę z przyłącza ø 40 mm zakończonego dwoma wodomierzami głównymi zlokalizowanymi w studni na terenie działki nr 74; właścicielem przyłącza jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.; nieruchomości położone przy ulicy Bystrzyckiej 6 i Drwęckiej 1 posiadają zawarte umowy o zaopatrzenie w wodę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

2) strefa ochronna wodociągu ø 150 mm (około 0,90 m) zlokalizowanego w ulicy Drwęckiej, którego pasy ochronne wynoszą po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od osi.

Nad nieruchomością przebiega czynna dwutorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV oraz posadowiony jest słup wsporczy przedmiotowej linii. Szerokość pasa technologicznego potrzebnego do wykonania napraw awaryjnych i prac eksploatacyjno-remontowych powinna wynosić min. 10,6 m.

Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi lokalizacja w północno-wschodniej części działki słupa energetycznego oraz przebieg napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia wyklucza lokalizację zabudowy z pomieszczeniami na pobyt stały ludzi oraz ogranicza zabudowę.

W ulicy Drwęckiej znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gazociąg w trakcie realizacji. Najbliżej istniejącą siecią gazową jest stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 znajdujący się w ulicy Telefonicznej (na wysokości posesji przy ulicy Drwęckiej 1).

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Drwęckiej. W przypadku innego niż obecnie zagospodarowania terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W pasach ochronnych sieci, o których mowa powyżej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.

Nabywca zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości instalacji wodociągowej zaopatrującej w wodę nieruchomości położone w Łodzi przy ulicy Bystrzyckiej 6 i Drwęckiej 1 nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszenia praw osób trzecich.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 08.03.19 r., 26.04.19 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90 000  (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Joanny Żubrowej 4, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-27 jako działka numer 114/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00049331/8 o powierzchni 476 m2.

Działka jest niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów oraz trzema okazałymi orzechami włoskimi w obwodach pni przekraczających 120 cm, stanowiącymi cenne przyrodniczo egzemplarze. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). We wschodniej części działki znajduje się studnia. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej, południowej i wschodniej nie jest usytuowane w granicach ewidencyjnych działki nr 114/8 (granica południowa jest nieznacznie naruszona budynkiem położonym na działce nr 130/1).

W ulicy Joanny Żubrowej znajduje się: wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal, sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Żubrowej przez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – wielorodzinnej niskiej.

Nabywca zobowiązany jest do:

1) zachowania stref ochronnych sieci znajdujących się w ulicy w uzgodnieniu z gestorami sieci;
2) budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 08.03.19 r., 26.04.19 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Łagiewnickiej 178, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-26 jako działka nr 238 o powierzchni 538 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00122738/7.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 125,28 m2. Budynek ten jest wyłączony z użytkowania, zdewastowany, zabezpieczony przed wejściem (otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane). Według protokołu z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego z 2017 r. ogólny stopień zużycia budynku mieszkalnego wynosi 85%. Na terenie nieruchomości znajduje się także zdewastowany budynek gospodarczy (po pożarze) oraz pozostałości wiaty.

Nieruchomość ogrodzona jest częściowo siatką, bez bramy i furtki. Od strony frontowej nieruchomości (poza jej granicami) usytuowany jest przystanek autobusowy zbiorczej komunikacji miejskiej.

Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów pochodzących z nasadzeń. Na nieruchomości znajdują się liczne drzewa owocowe, głównie śliwy ałycze o obwodach pni wynoszących od 120 cm do 189 cm, jabłonie o obwodzie pni: 112, 110 i 112 cm, orzechy włoskie, a także 3 robinie akacjowe o obwodach pni: 134, 156 i 167 cm oraz klon zwyczajny. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).

W pobliżu północnej granicy nieruchomości (na terenie działki nr 222/1 w obrębie B-26) znajduje się rzeka Sokołówka (nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z wyżej wymienioną działką). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Z ustawy tej wynika również, iż właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno -meteorologicznych urządzeń pomiarowych.

Nieruchomość obciążona jest na czas nieoznaczony służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla zlokalizowanych na jej terenie:

1) kolektora sanitarnego o średnicy d=1,00 m (wraz ze studnią), pas ochronny wynosi 5 m po obu stronach urządzenia, od skrajnych jego krawędzi wraz z terenem nad tym urządzeniem;
2) przyłącza wodociągowego o średnicy ø 40 mm, pas ochronny wynosi 2,5 m po każdej ze stron urządzenia, licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu.

W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń. Powierzchnia nieruchomości objęta służebnością przesyłu wynosi 291 m2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie świadczy obecnie usług wyżej wymienionym przyłączem wodociągowym.

Na nieruchomości znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Na nieruchomości znajduje się także energetyczne przyłącze napowietrzne nN (należące do PGE Dystrybucja S.A.) oraz (zgodnie z mapą zasadniczą) infrastruktura kanalizacji lokalnej.

W pobliżu nieruchomości, w ulicy Łagiewnickiej, zlokalizowane są: gazociąg, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna, inne sieci kablowe.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Łagiewnickiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.

Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/1229/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2694), zgodnie z którym nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług lokalnych (przeznaczenie podstawowe).

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej. Północno-zachodni narożnik działki, zgodnie z zapisami Studium, położony jest w strefie terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi rzeki Sokołówki.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

1) udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
2) budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000  (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675).

 • Trójskok bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-27 jako działka nr 500/6 o powierzchni 218 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00106642/9.

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Na jej terenie usytuowany jest blaszany obiekt nietrwale związany z gruntem. Obiekt ten został wzniesiony przez bezumownego użytkownika, który został poinformowany o konieczności jego usunięcia w terminie 21 dni od pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu (gdy nie zostanie wyłoniony jako nabywca). W przypadku nie usunięcia ww. obiektu we wskazanym terminie byłemu bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.

Granice działki od strony północnej częściowo narusza blaszany obiekt usytuowany na działce sąsiedniej nr 500/5. Ponadto ogrodzenie działki sąsiedniej od strony zachodniej nie jest usytuowane zgodnie z granicą zbywanej nieruchomości (działki nr 500/6).

Teren nieruchomości porośnięty jest w części roślinnością ogrodową, krzewami ozdobnymi i drzewami owocowymi oraz w części samosiejkami. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi należy zachować najcenniejsze drzewa, tj. jabłonie domowe o obwodzie pni 120 cm i 130 cm oraz świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 102 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).

W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej ulicy Trójskok. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z drogi wewnętrznej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.04.19 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 68 000  (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 13 600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Praskiej 18, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-4 jako działka nr 219 o powierzchni 646 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00103796/2.

Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej „Osady Nowa Łódka”, która figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Działka zabudowana jest parterowym budynkiem usługowym o powierzchni zabudowy 164 m2 i powierzchni użytkowej 140 m2, wybudowanym w 2003 r. Budynek jest w złym stanie technicznym. Działka pokryta jest ubogą roślinnością ruderalną z klonem zwyczajnym w wieku około 30 lat w północno – zachodnim narożniku. Zachodnia i północna strona działki nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia.

Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.

W północno – zachodnim narożniku działki znajduje się słup elektroenergetyczny.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejące zjazdy z ulicy Praskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXXII/1909/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego i płk. Jana Kilińskiego, tj. obszaru, który obejmuje przedmiotową nieruchomość.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337).

Z uwagi na położenie na obszarze objętym ochroną konserwatorską – historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego – wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r.), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51, 630, 695 i 730).

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

Dostawa nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675).

 • Słomianej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-3 jako działka nr 138/4 o powierzchni 577 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00130300/7.

Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością urządzoną z udziałem drzew i krzewów ozdobnych oraz spontanicznego zadrzewienia. Nieruchomość ogrodzona jest siatką. Ogrodzenie nieruchomości nie znajduje się w granicach ewidencyjnych działki. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej ogrodzenie usytuowane jest na przedmiotowej nieruchomości, natomiast od strony południowej ogrodzenie znajduje się poza granicami działki.

W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka 138/4 przylega do drogi publicznej ulicy Słomianej. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Słomianej. Projektowany zjazd należy zlokalizować w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania ulic: Słomianej i Żeńców. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MN. Plan ustala przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej.

Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorsko-archeologicznej. W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić się do Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.01.19 r., 22.03.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 92 000  (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 18 400 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

II. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

 • Piasta bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-1 jako działka numer 151 o powierzchni 767 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00140565/5.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób prywatnych (w udziale 1/2).

Nieruchomość jest niezabudowana porośnięta drzewami. Nad działką nr 151 przebiega czynna jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV. Szerokość pasa technologicznego (eksploatacyjnego) potrzebnego do wykonywania napraw awaryjnych i prac eksploatacyjno -remontowych powinna wynosić minimum 10,5 m. Strefa ochronna linii 110 kV dla zabudowy mieszkaniowej lub przemysłowej i usługowej powinna być wyznaczona na podstawie indywidualnych pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego pod linią i w jej pobliżu. Na nieruchomości znajduje się nadziemna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.

W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna energetyczna i teletechniczna.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Piasta przez istniejący zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje inwestor. W przypadku innego niż obecne zagospodarowania terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy zjazdu i drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości. Postępowanie prowadzone jest z wniosku prywatnych współwłaścicieli nieruchomości.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 77 000  (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 15 400 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 770 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych).

Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 lipca 2019r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Słomianej bez numeru, Joanny Żubrowej 4 i Drwęckiej 3.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 1. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1 lipca 2019r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności nieruchomości) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności nieruchomości). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udział we współwłasności nieruchomości) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a) z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/

https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian