Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Wołowej 2, ul. Zgierskiej 71, ul. Źródłowej 31, oraz ul. Aleksandra Zelwerowicza 62

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wołowej 2, obr. P–29, dz nr 135 o powierzchni 16518 m2, KW nr LD1M/00025299/7

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym. W części występuje utwardzenie kostką betonową, płytami betonowymi, betonem i asfaltem. W części zachodniej wykonany jest niewielki nasyp. Na działce znajdują się nieużytkowane i zdewastowane pozostałości po obiektach sportowych(fundamenty,podmurówka, stalowa konstrukcja zadaszenia dawnej hali tenisowej). W północnej części działki znajduje się zdewastowany obiekt dawnego garażu. Znaczna część zachodniej granicy nieruchomości przebiega po ścianach budynków posadowionych na sąsiednich działkach. Budynki te są nieużytkowane i w znacznym stopniu zniszczone oraz posiadają wychodzące na teren zbywanej nieruchomości otwory okienne i drzwiowe. Budynek zlokalizowany na nieruchomości sąsiedniej (znajdującej się przy ul. Proletariackiej 10 – działka nr 116 w obrębie P-29) narusza granicę zachodnią zbywanej nieruchomości. Zachodnia granica nieruchomości jest również naruszona przez wygrodzenie terenu dla działek o numerach: 115, 116, 117 i 118 o łącznej powierzchni 74 m2, a granica północno-wschodnia – przez ogrodzenie działki nr 138/15 (zajmowana powierzchnia to 2 m2). Wschodnia granica zbywanej nieruchomości jest natomiast naruszona przez docieplenie budynku położonego na działkach nr: 134/6, 134/41, 134/40, 134/39 i 134/38 (łączna powierzchnia terenu zajętego pod docieplenie wynosi około 10 m2). Od strony ulicy Wołowej znajduje się dwuskrzydłowa brama wjazdowa oraz zużyte ogrodzenie z siatki w ramach na cokole murowanym ze słupkami metalowymi.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. przewody gazowe średniego ciśnienia DN 160 PE eksploatowane przez PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
 2. preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50mm stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 3. inne sieci ciepłownicze;
 4. sieci i studnie kanalizacyjne;
 5. przyłącze wodociągowe;
 6. sieci elektroenergetyczne.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejący zjazd z drogi publicznej Wołowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość objęta jest postępowaniem sądowym w sprawie ustanowienia na jej części służebności drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 19-23, oznaczonej jako działka nr 134/6 w obrębie P-29, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00133091/9.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 300 000 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 830 000 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 83 000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek
od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Zgierskiej 71, obr. B-49, dz nr 216/6 o powierzchni 4 099 m2, KW nr LD1M/00263781/3

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym dotychczas wykorzystywanym na cele administracji publicznej (Urząd Stanu Cywilnego). Budynek został wybudowany w 1931 r., jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1145 m2 i powierzchni zabudowy – 481 m2. Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynku. Obiekt wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in. wyposażenia w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, wykonania drogi pożarowej umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Część niezabudowana nieruchomości zagospodarowana jest w formie terenu zielonego z nasadzeniami roślinnymi oraz utwardzona asfaltem i kostką betonową. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym od strony północnej wzdłuż granicy biegnie betonowy mur, a od strony zachodniej ogrodzenie nie pokrywa się z przebiegiem granicy (w części nieogrodzonej znajdują się fragmenty chodnika oraz trawnik).
Na nieruchomości znajdują się pomniki przyrody – klon polny (obwód pnia 255 cm) oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 300 cm). Pomniki przyrody podlegają ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 12, poz. 117) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251).
Zgodnie z uchwałą ustanawiającą ww. pomniki przyrody, w stosunku do ww. drzew obowiązują następujące zakazy:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
 • umieszczania tablic reklamowych.

W stosunku do pomników przyrody dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona ich ochrona. Działania pielęgnacyjne wobec ww. drzew realizuje właściciel lub władający nieruchomością, której drzewo stanowi integralny element (art. 48, w związku z art. 143 Kodeksu cywilnego), w ramach utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża właściciela na roszczenia odszkodowawcze (art. 415 Kodeksu cywilnego). Miasto Łódź nie finansuje zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na gruntach nie będących jego własnością. Właściciel nieruchomości będzie mógł uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomniku przyrody, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zasadach określonych w publicznie dostępnych regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegów pielęgnacyjnych podlega uzgodnieniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, na wniosek skierowany do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Poza pomnikami przyrody roślinność działki stanowi urządzona zieleń towarzysząca zabudowie z udziałem kilkunastu kilkudziesięcioletnich drzew objętych ochroną na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). Ze względów estetycznych, przyrodniczych i ładu przestrzennego zalecane jest zachowanie najokazalszych drzew – tj. o obwodach pni w pierśnicy przekraczających 100 cm.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN200 wybudowany w 1964 r., strefy kontrolowane dla budynków wynoszą odpowiednio 1,5 m od osi gazociągu, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.;
 2. przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn40mm, wykonane w 1980 r., stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego;
 3. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla zbywanej nieruchomości, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 4. złącze kablowe nN oraz trzy kable elektroenergetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 5. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50 mm, L=26,79 m, wykonanego w 1999 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 6. odcinek przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d =0,20 m, L=18,30 m, wykonanego w 1998 r., stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 7. inne przewody kanalizacyjne;
 8. inne przewody wodociągowe.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, poprzez dwa istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Zgierskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zachowania istniejącego drzewostanu;
 2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2018 r., 17.04.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018).

 • Źródłowej 31, obr. S-2, dz nr 66 o powierzchni 721 m2, KW nr LD1M/00046904/5

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 95 m2 (zgodnie z kartoteką budynków), wybudowanym w 1925 r., dwoma budynkami gospodarczymi i drewnianym garażem. Wszystkie naniesienia są w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny jest wyłączony z użytkowania, zabezpieczony przed wejściem (otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane).
Nieruchomość ogrodzona jest w częściach ogrodzeniem z siatki stalowej, żywopłotem liściastym, betonowym parkanem, od frontu znajduje się brama i stalowa furtka. Od strony ulicy ogrodzenie niezgodne jest z przebiegiem granic geodezyjnych działki. Budynki i ogrodzenie działki nr 66 naruszają granice działki sąsiedniej nr 65/12.
Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami (m.in. dwoma orzechami włoskimi oraz samosiewami drzew owocowych) i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

 1. nieużytkowane przyłącze wodociągowe ø 32 mm, które nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 2. przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m wraz z przewodem kanalizacyjnym odwadniającym kanał ciepłowniczy, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 3. podziemna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A., w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków;
 4. napowietrzne przyłącze nN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, którego strefa ochronna obejmuje pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony.

Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się studnia.
W pobliżu nieruchomości, w ulicy Źródłowej zlokalizowane są: gazociąg, sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz kanalizacja ogólnospławna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Źródłowej. W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości obsługa komunikacyjna może ulec zmianie. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1924/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III oraz w granicach strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej oraz ochrony krajobrazu kulturowego zabudowy śródmiejskiej.
Nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018).

 • Aleksandra Zelwerowicza 62, obr. S-5, dz nr 293/4 o powierzchni 634 m2 i nr 293/1 o powierzchni 108 m2 (łącznie 742 m2), KW nr LD1M/00026178/0 i nr LD1M/00116694/1

Działka nr 293/4 jest zabudowana wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, wzniesionym w II połowie XX wieku, w konstrukcji tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 105 m2 i powierzchni zabudowy 156 m2 (zgodnie z kartoteką budynków), nieużytkowanym, zdewastowanym, w złym stanie technicznym. Na działce znajdują się również pozostałości murowanego obiektu gospodarczego, częściowo zawalonego, o powierzchni ok. 10 m2. Działka nr 293/1 (usytuowana od frontu) jest niezabudowana. Działki są zaniedbane, zaśmiecone i nieuporządkowane, częściowo są ogrodzone: od strony wschodniej i zachodniej ogrodzeniem sąsiednich nieruchomości, od strony północnej zdewastowanym ogrodzeniem z siatki stalowej, od strony frontowej brak części bramy i furtki w ogrodzeniu. Ogrodzenie działek nie pokrywa się z ich geodezyjnymi granicami. Nieruchomości są we władaniu Zarządu Lokali Miejskich od dnia 20 maja 2019 r.
Teren nieruchomościach porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną i roślinnością urządzoną z zadrzewieniem liściastym z udziałem klonów, robinii akacjowej i wierzby – pełniących funkcję zieleni towarzyszącej zabudowie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Na nieruchomościach znajdują się dwa przyłącza napowietrzne nN (do nieruchomości przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 60 i 62), należące do PGE Dystrybucja S.A., nieczynne przyłącze gazu niskiego ciśnienia DN 65 stal, które zasilało przedmiotowe nieruchomości, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., przyłącze kanalizacyjne włączone do sieci ogólnospławnej w ulicy Aleksandra Zelwerowicza (brak dokumentów dotyczących właściciela ww. przyłącza), wewnętrzna instalacja wodociągowa od posesji przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 64 do budynku. Zgodnie z mapą zasadniczą przez nieruchomości przechodzi sieć ciepłownicza. Zgodnie z opinią Veolia Energia Łódź S.A. sieć ta jest nieczynna i wyłączona z eksploatacji w 2006 r. W razie konieczności ww. nieczynna i wyłączona z eksploatacji sieć ciepłownicza może zostać zlikwidowana przy odpowiednim zabezpieczeniu pozostałej części kanału (np. poprzez obmurowanie światła kanału). Prace związane z likwidacją nieczynnej sieci ciepłowniczej będą obciążały nabywcę nieruchomości. Złom powstały wskutek likwidacji nie będzie podlegał rozliczeniu z Veolia Energia Łódź S.A. Prace w rejonie sieci ciepłowniczej mogą być prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu i pod nadzorem służb technicznych Veolia Energia Łódź S.A. – Rejon Eksploatacyjny Nr 2.
W pobliżu nieruchomości, w ulicy Aleksandra Zelwerowicza, zlokalizowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez nieurządzony dojazd z drogi wewnętrznej ulicy Aleksandra Zelwerowicza (działki nr 75/60, 75/25 w obrębie S-5). W przypadku zmiany zagospodarowania terenu obsługa komunikacyjna może ulec zmianie. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
 3. realizacji inwestycji bez naruszenia praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 560 000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).
Cenę nabycia działki nr 293/4 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 293/4 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018). Cenę nabycia działki nr 293/1 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na cenę nabycia nieruchomości składają się ceny nabycia działek nr 293/4 i nr 293/1.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 września 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16 września 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian