Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Młynek 7, Młynek 9, Rzepakowej 37, oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Socjalnej 16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż:

 1. nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Młynek 7, obr. G-19, dz. nr 224/1, pow. 628 m2, KW nr LD1M/00106378/7.

   Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. 
   Teren nieruchomości porośnięty jest zagajnikiem młodych drzew i krzewów (klonu zwyczajnego, leszczyny pospolitej i czeremchy amerykańskiej) oraz pozostałością sadu w postaci śliw i wiśni. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
   W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa. 
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Działka nr 224/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy:
   1. Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130322/7,
   2. Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130323/4 
    – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 224/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00106378/7; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 230 na 181 m2, a na działce nr 229/2 na 134 m2.
    Przebieg służebności gruntowej, o której mowa powyżej, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1104/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 7 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19. 
    Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. 
    Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto. 
    Wadium wynosi: 19 200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych). 
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy: Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2 oraz Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230 w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).
  • Młynek 9, obr. G-19, dz. nr 226, pow. 622 m2, KW nr LD1M/00094707/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. 
   Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami w tym: brzozą brodawkowatą, lilakiem pospolitym, zagajnikiem młodych drzew i krzewów (klonu zwyczajnego, leszczyny pospolitej i czeremchy amerykańskiej) oraz pozostałością sadu w postaci śliw i wiśni. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
   W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa. 
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Działka nr 226 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy:
   1. Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130322/7,
   2. Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130323/4
    – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 9, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 226, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00094707/5; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 230 na 181 m2, a na działce nr 229/2 na 66,5 m2.

    Przebieg służebności gruntowej, o której mowa powyżej, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1105/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 9 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19.
    Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. 
    Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. 
    Wadium wynosi: 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). 
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy: Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2 oraz Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, w kwocie 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).
  • Rzepakowej 37, obr. P-5, dz. nr 204/4, pow. 258 m2, KW nr LD1M/00118096/3.
   Działka nr 204/4 jest zabudowana wolnostojącym budynkiem handlowo – usługowym, parterowym, niepodpiwniczonym, wzniesionym w konstrukcji murowanej w 1987 r., o powierzchni zabudowy 52 m2, w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki lub kapitalnego remontu oraz budynkiem gospodarczym, murowanym, o powierzchni zabudowy 8 m2. Do budynku handlowo-usługowego dobudowana jest wiata stalowa, zniszczona, wymagająca kapitalnego remontu lub rozbiórki. Nieruchomość jest ogrodzona, od strony ulicy Kwiatowej z bramą. Ogrodzenie działki nie pokrywa się z jej geodezyjnymi granicami. Działka jest częściowo utwardzona zniszczoną nawierzchnią betonową. 
   Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną i roślinnością urządzoną, z zadrzewieniem liściastym z udziałem dwóch jesionów we wschodniej i południowo – wschodniej części działki. Ponadto we wschodniej części działki rosną młode samosiewy jesionów oraz krzewy derenia i ligustru. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). 
   Na nieruchomości znajdują się: 
   1. dwa przyłącza napowietrzne nN, słup nN oraz 5 linii kablowych nN (na pograniczu działek nr 137/8 i nr 204/4), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ze strefą ochronną 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej i strefą ochronną dla linii napowietrznej nN wynoszącą: pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony rzutu na powierzchnię terenu, 
   2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w 2008 r. zaprzestano świadczenia usług tym przyłączem), 
   3. przyłącze kanalizacji deszczowej d=0,15 m włączone do kanału deszczowego D=0,40 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., które odprowadza wody opadowe z wpustu podwórzowego zlokalizowanego na terenie działki nr 204/4 (zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową z dwóch wpustów podwórzowych), 
   4. przewód gazowy - przyłącze gazowe niskiego ciśnienia stal DN 50, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ze strefą kontrolowaną określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). 
   5. studzienka z włazem i przewodem kanalizacyjnym lokalnym w północnej części działki - zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową. 

    W pobliżu nieruchomości, w ulicy Kwiatowej, zlokalizowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazowa i telekomunikacyjna. 
    Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Obecnie działka nr 204/4 w obrębie P-5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd na działce nr 204/5 w obrębie P-5, maksymalnie oddalony od skrzyżowania ulic Kwiatowej i Rzepakowej, po ustanowieniu przez Miasto Łódź odpłatnej służebności gruntowej. Służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu na działce nr 204/5 w obrębie P-5, o powierzchni 165 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00036820/9, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepakowej 37, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-5 jako działka nr 204/4, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00118096/3, zostanie ustanowiona na działce nr 204/5 na powierzchni 32 m2. Przebieg służebności gruntowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik do „Warunków przetargu”. 
    Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
    Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi w północno-wschodniej części działki nr 204/5 w obrębie P-5 zlokalizowana jest studnia publiczna nr 368 (nr inw. B-6380), która jest w dobrym stanie technicznym i ujęta jest w systemie awaryjnego zasilania Miasta Łodzi w wodę w warunkach specjalnych. Studnia funkcjonuje od 1970 r. i stanowi ogólnodostępne źródło poboru wody podziemnej. Znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a jej właścicielem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Ze względu na zamontowane urządzenie pompowe starego rodzaju, w celu zapewnienia służbom remontowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostatecznych warunków do wykonywania prac konserwacyjno – naprawczych przy tym urządzeniu niezbędne jest korzystanie z dźwigu samochodowego. Szerokość drogi dojazdowej do studni umożliwiająca manewrowanie nim, powinna wynosić 6 m. Tym samym pas terenu na potrzeby studni powinien być ograniczony linią przebiegającą 6 m od granicy z działką nr 204/4 i po północnej granicy budynku stacji trafo. Grunt obciążony służebnością gruntową jest częścią terenu niezbędnego na potrzeby studni publicznej, powinien pozostać ogólnodostępny.
    Dla budynku handlowo-usługowego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
    Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
    1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
    2. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 94 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. 
     Wadium wynosi: 18 800 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych). 
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 940 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych).
     Cenę nabycia działki nr 204/4 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 204/4 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018). Do ceny nieruchomości zostanie doliczona wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 204/5 w obrębie P-5 w wysokości 8 600 zł netto (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych plus podatek VAT (obecnie w wysokości 23%). 

     Załącznik do „Warunków przetargu” >>>
 2. udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Socjalnej 16, obr. G-29, dz. nr 244, pow. 528 m2, KW nr LD1M/00013240/2.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 2/4) oraz dwóch osób fizycznych (w udziałach po 1/4). Prywatni współwłaściciele, ujawnieni w księdze wieczystej, w której uregulowana jest nieruchomość, nie żyją. Nieruchomość została przejęta w administrowanie protokołem jednostronnym przez Zarząd Lokali Miejskich w 2018 r. Księga wieczysta nr LD1M/00013240/2 prowadzona jest dla działki nr 244, jak również dla działki przyległej nr 225/55, która pozostaje we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 66 m2, wzniesionym w konstrukcji murowano – drewnianej (ściany parteru murowane, poddasze drewniane), znajdującym się w bardzo złym stanie technicznym. Budynek od wielu lat jest nieużytkowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Teren nieruchomości jest ogrodzony, zaniedbany, porośnięty drzewami i krzewami oraz roślinnością. 
   Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Strefa ochronna tego urządzenia wynosi: pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu). Część obszaru nieruchomości objęta jest pasem ochronnym przyłącza wodociągowego ø 40 mm, usytuowanego na działce sąsiedniej nr 243, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. (pas ochronny wynosi po 2,5 m po obu stronach wyżej wymienionego urządzenia, licząc od osi przewodu). Nieruchomość była obsługiwana wyżej wymienionym przyłączem do 2009 r., w którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zdemontował wodomierz dla obsługi przedmiotowej nieruchomości i od tej pory nie ma zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków. Według danych wskazanego wyżej gestora sieci na terenie nieruchomości zlokalizowane są instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (nie ujawnione na mapie zasadniczej), które nie znajdują się w eksploatacji spółki. W opinii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usytuowanej w ulicy Socjalnej. 
   W pobliżu nieruchomości, w ulicy Socjalnej, znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Sieć gazowa zlokalizowana jest w ulicy Powszechnej. 
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego stanu zagospodarowania powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z drogi wewnętrznej – ulicy Socjalnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę lub przebudowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca udziału we współwłasności nieruchomości. 
   Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy lub przebudowy dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

    Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 66 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 13 200 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).
    Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433).

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 października 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 7 października 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian