Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Przyjacielskiej bez numeru, Zgierskiej 153, Zielonej 51, Swojskiej bez numeru, Składowej 14, Wołowej 2, Józefów bez numeru, Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Przyjacielskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-31 jako działka nr 9/8 o powierzchni 11 640 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00112913/5.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana, w części utwardzona oraz ogrodzona od strony południowej.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajduje się rurociąg wody surowej ø 600mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8,0 m od osi po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień. Rzeczywista lokalizacja przedmiotowego rurociągu może nie pokrywać się z jego trasą oznaczoną na mapach geodezyjnych. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00112913/5 wpisana została odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, obejmująca urządzenia przesyłowe stanowiące własność tej Spółki, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za działanie których spółka przyjmuje odpowiedzialność, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych dla wyżej wskazanych sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się przez dojazd z ulicy Przyjacielskiej przez teren działki nr 9/7 w obrębie G-31, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4570) stanowi teren pod budowę ulicy Przyjacielskiej (1KDL). Obecnie ulica Przyjacielska jest drogą nieurządzoną o nawierzchni gruntowej, której stan może ulegać czasowym pogorszeniom (rozlewiska, grząskość), z powodu których nie ma komfortu dojazdu do nieruchomości. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. W celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości w umowie sprzedaży działki nr 9/8 w obrębie G-31 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 9/7 w obrębie G-31, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00112913/5. Przebieg służebności przedstawia Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2136/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2019 r.
Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4570), nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 P - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny wraz z usługami związanymi z działalnością prowadzoną na terenie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, w kwocie 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych), powiększone o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 7 130 zł.

 • Zgierskiej 153 oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-25 jako działka nr 35 o powierzchni 2215 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00039359/7

Nieruchomość jest zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 485 m² , czterema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 317 m² oraz budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 323 m². Budynki te zostały zakwalifikowane do rozbiórki.
Brak świadectw energetycznych dla wyżej opisanych budynków.
W części niezabudowanej teren nieruchomości utwardzony jest trylinką oraz porośnięty drzewami i krzewami.
Na terenie nieruchomości znajdują się dwa przyłącza napowietrzne nN oraz cztery linie kablowe nN (wyprowadzone ze złącza) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu dla obecnego sposobu zagospodarowania obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, przez istniejący zjazd z ulicy Zgierskiej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jej obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ulicy Sasanek przez projektowany zjazd z likwidacją istniejącego zjazdu z ulicy Zgierskiej. Powyższa opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 , 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696).
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1685/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej. Zgodnie z planem teren obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem 3U – zabudowa usługowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 650 000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 16 500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).
Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520).

 • Zielonej 51 oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-9 jako działka nr 302 o powierzchni 733 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00118543/2.

Nieruchomość jest zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy wynoszącej 307 m². Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynku.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dzielnicy „Wiązowa”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Budynek usytuowany na nieruchomości nie jest indywidualnie objęty ochroną konserwatorską. Część niezabudowana nieruchomości porośnięta jest trawą i topolą włoską o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 278 cm, a także częściowo utwardzona płytami chodnikowymi i trylinką. Nieruchomość nie jest ogrodzona, przy czym wschodnia granica nieruchomości naruszona jest przez ścianę budynku położonego na przyległej działce nr 300 w obrębie P-9. Ponadto ww. nieruchomość wzdłuż wschodniej granicy przylega bezpośrednio do ściany szczytowej kamienicy z otworami okiennymi. W narożnej części działki znajduje się fragment chodnika, wykonanego przez Miasto Łódź w ramach przebudowy ul. Pogonowskiego. Chodnik ten objęty jest gwarancją spółki InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Łódź do dnia 27 grudnia 2023 r. Część nieruchomości o powierzchni 293 m² jest oddana w dzierżawę na cele handlu, usług i składu do dnia 30 listopada 2019 r.
Co do obowiązku wydania nieruchomości dzierżawca poddał się egzekucji w oparciu o art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
Na sprzedawanej nieruchomości znajdują się 2 przyłącza kanalizacyjne. Ponadto mogą na niej znajdować się inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Pogonowskiego (działka nr 312 w obrębie P-9) na działkę nr 302 w obrębie P-9. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r.
poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzewa znajdującego się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr VI/211/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2167). Według planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16.1.MW/U. Dla terenów oznaczonych ww. symbolem jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej oraz tereny garaży wielopoziomowych.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415)

Z uwagi na położenie na obszarze objętym ochroną konserwatorską – historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego – wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 i 1524). Ponadto ze względu na lokalizację nieruchomości na terenie wpisanego do gminnej ewidencji układu urbanistycznego wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkie działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie prowadzone na terenie nieruchomości działania powinny być także zgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018 1495 i 1520).

 • Swojskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-31 jako działki nr 161/43 i 161/47 o powierzchni 3 442 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00036366/8.

Nieruchomość jest zadrzewiona i częściowo utwardzona ażurowymi płytami. Znajduje się na niej tymczasowy pawilon handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 42 m², stanowiący własność bezumownego użytkownika, który notarialnie poddał się egzekucji w zakresie obowiązku wydania tej części nieruchomości oraz rozebrania pawilonu w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym od strony północnej, wschodniej i południowej ogrodzenie nie pokrywa się z przebiegiem granic nieruchomości.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. nieczynna i wyłączona z eksploatacji w 2014 roku parowa sieć ciepłownicza 1xDn600mm wykonana w 1977 roku, stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A.;
 2. złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 3. kanał ogólnospławny J III 0,80 x 1,40m, wybudowany z cegły kanalizacyjnej w 1966 r.;
 4. wodociąg ø 150 mm, wybudowany z rur żeliwnych w 1954 r.;
 5. wodociąg ø 150 mm, wybudowany z rur żeliwnych w 1970 r.;
 6. kanał ogólnospławny J III 0,80 x 1,40m, wybudowany z cegły kanalizacyjnej w 1962 r.;
 7. kanał ogólnospławny J III 0,70 x 1,25m, wybudowany z cegły kanalizacyjnej w 1963 r;
 8. zasuwy i hydranty na wodociągach oraz studnie rewizyjne na kanałach ogólnospławnych;
 9. słupy oświetleniowe.

Wodociągi i kanały opisane w pkt 3 – 8 stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Obowiązują dla nich pasy ochronne o szerokości: dla wodociągów po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od osi, a dla kanałów po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych wraz z terenem nad kanałem. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może odbywać się z ul. Swojskiej przez istniejący zjazd na działkę nr 161/43. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23%.

 • Składowej 14, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka nr 273/1 o powierzchni 383 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004843/3.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni zabudowy 169 m² oraz powierzchni użytkowej 453 m² i budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 61 m² i powierzchni użytkowej 55 m².
Brak świadectwa energetycznego dla wyżej opisanych budynków.
Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Część niezabudowana nieruchomości porośnięta jest zadrzewieniem w postaci kasztanowca białego o obwodzie pnia wynoszącym 144 cm (drzewo posiada zdrowy pień oraz szeroką koronę z niewielkim posuszem) oraz topoli czarnej odmiany włoskiej o obwodzie pnia 186 cm (posiada zdrowy pień oraz rozbudowaną koronę ze śladami po cięciach). Zarząd Zieleni Miejskiej wskazał, że drzewa te powinny być zachowane. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, przy czym od strony wschodniej biegnie ogrodzenie metalowe z bramą wjazdową (nie pokrywające się z granicą działki), a od strony północnej w granicy nieruchomości znajduje się ściana budynku położonego na nieruchomości przyległej. W ścianie tej znajdują się otwory okienne.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. złącze kablowe nN wkomponowane na froncie budynku zasilające posesję Składowa 14 kablami nN, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź;
 2. fragment przyłącza wodociągowego ø50/40 mm włączonego do wodociągu ø 500 mm w ul. Składowej;
 3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (wraz z odejściem pod rynnę) odprowadzające z posesji ścieki bytowe i wody opadowe, włączone do kanału ogólnospławnego J III 0,80x1,40 m w ulicy Składowej; przyłącze zlokalizowane jest w pasie drogowym a jego całkowita długość wynosi L=8,0 m; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 4. w budynku i na elewacji może znajdować się sieć telefoniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Knychalskiego (działki nr 268/9, 268/8 i 268/12 w obrębie S-2) na dotychczasowych zasadach, poprzez działkę nr 363 w obrębie S-2, zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową wpisaną w KW LD1M/00025347/9. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

 1. przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy śródmiejskiej;
 2. budynek mieszkalny oznaczony jest symbolem E21 – I kategoria ochrony.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337).

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazuje na konieczność zachowania budynku frontowego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków oraz prowadzenia wszelkich działań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1716). Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) służbom konserwatorskim. Z uwagi na usytuowanie nieruchomości na obszarze, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wszelkie działania inwestycyjne na terenie posesji muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w planie miejscowym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) netto.
Wadium wynosi: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520).

 • Wołowej 2, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P–29 jako działka nr 135 o powierzchni 16 518 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00025299/7.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym. W części występuje utwardzenie kostką betonową, płytami betonowymi, betonem i asfaltem. W części zachodniej wykonany jest niewielki nasyp. Na działce znajdują się nieużytkowane i zdewastowane pozostałości po obiektach sportowych (fundamenty, podmurówka, stalowa konstrukcja zadaszenia dawnej hali tenisowej). W północnej części działki znajduje się zdewastowany obiekt dawnego garażu. Znaczna część zachodniej granicy nieruchomości przebiega po ścianach budynków posadowionych na sąsiednich działkach. Budynki te są nieużytkowane i w znacznym stopniu zniszczone oraz posiadają wychodzące na teren zbywanej nieruchomości otwory okienne i drzwiowe. Budynek zlokalizowany na nieruchomości sąsiedniej (znajdującej się przy ul. Proletariackiej 10 – działka nr 116 w obrębie P-29) narusza granicę zachodnią zbywanej nieruchomości. Zachodnia granica nieruchomości jest również naruszona przez wygrodzenie terenu dla działek o numerach: 115, 116, 117 i 118 o łącznej powierzchni 74 m², a granica północno-wschodnia – przez ogrodzenie działki nr 138/15 (zajmowana powierzchnia to 2 m²). Wschodnia granica zbywanej nieruchomości jest natomiast naruszona przez docieplenie budynku położonego na działkach nr: 134/6, 134/41, 134/40, 134/39 i 134/38 (łączna powierzchnia terenu zajętego pod docieplenie wynosi około 10 m²). Od strony ulicy Wołowej znajduje się dwuskrzydłowa brama wjazdowa oraz zużyte ogrodzenie z siatki w ramach na cokole murowanym ze słupkami metalowymi.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. przewody gazowe średniego ciśnienia DN 160 PE eksploatowane przez PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
 2. preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50mm stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 3. inne sieci ciepłownicze;
 4. sieci i studnie kanalizacyjne;
 5. przyłącze wodociągowe;
 6. sieci elektroenergetyczne.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejący zjazd z drogi publicznej Wołowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość objęta jest postępowaniem sądowym w sprawie ustanowienia na jej części służebności drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 19-23, oznaczonej jako działka nr 134/6 w obrębie P-29, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00133091/9.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696 i 1716) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.09.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 500 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Józefów bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie G-45 jako działki nr 152/13 i 152/15 o łącznej powierzchni 25 812 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00330975/1 i LD1M/00330972/0.

Obecnie na części nieruchomości prowadzone jest przedsięwzięcie polegające na budowie dojazdu do inwestycji prowadzonej na nieruchomości przyległej. Na terenie przedmiotowych nieruchomości rosną liczne samosiewy brzozy brodawkowatej, wierzby kruche o krzaczastym pokroju, samosiewy klonu jesionolistnego, olsze czarne oraz samosiewy czeremchy amerykańskiej. Nieruchomości objęte są umową dzierżawy zawartą na okres od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. pomiędzy Miastem Łódź a Spółką Eco – Power Etap II Sp. z o. o. Ogrodzenie działki nr 149/3, stanowiącej własność osób fizycznych, narusza zachodnią granicę działki nr 152/13.
Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:

 1. magistrala wodociągowa ø 1000/700 mm oraz magistrala wodociągowa ø 1000, dla których obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8,0 m po obu stronach przewodów licząc od ich osi, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, pozostające w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 2. linia napowietrzna SN oraz słup SN usytuowany w granicy działki nr 152/13, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii napowietrznej wynosi po 1,3 m od skraju pasa toru linii elektroenergetycznej w rzucie na powierzchni terenu;
 3. nadziemna infrastruktura teletechniczna (na działce nr 152/13) stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 4. pas ochronny cieku z Józefowa zlokalizowanego wzdłuż południowej granicy działek.

Ponadto, pas ochronny kanału deszczowego D=0,30 m, stanowiącego własność Miasta Łodzi, zlokalizowanego wzdłuż północnej granicy działki nr 152/13 dochodzi do granicy przedmiotowej nieruchomości.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Józefów. Docelowa obsługa komunikacyjna terenu powinna odbywać się z Trasy Górna, która możliwa będzie do zrealizowania po upływie okresu trwałości projektu na projektowaną Trasę Górną Etap III lub w trakcie trwania za zgodą właściwej instytucji zarządzającej projektem na przebudowę infrastruktury drogowej w celu dostosowania jej parametrów technicznych do planowanego/istniejącego zagospodarowania. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Zgodnie z zapisami zawartymi w działach III ksiąg wieczystych nr LD1M/00330975/1 i LD1M/00330972/0, nieruchomości obciążone są:

 1. nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Spółki PGE Dystrybucja S.A. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 23402/2018 sporządzonego przez notariusza w Łodzi Radosława Kanieckiego;
 2. odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00147450/5, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 23308/2018 sporządzonego przez notariusza w Łodzi Radosława Kanieckiego;
 3. odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00147450/5, polegającą na: prawie posadowienia na nieruchomości obciążonej urządzeń infrastruktury technicznej, znoszeniu przez właściciela nieruchomości obciążonej istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń infrastruktury technicznej, prawie korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej z części nieruchomości obciążonej w zakresie utrzymywania i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej, prawie nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego dostępu w pasie służebności do posadowionej na nieruchomości obciążonej urządzeń infrastruktury technicznej, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń drzew i krzewów o znacznych rozmiarach.

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszarów oznaczonych symbolami: PM – tereny zabudowy mieszkaniowej w układzie ulicowym, O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo, AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej dla pasa ochronnego cieku z Józefowa polegającej na:
  1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości ca 0,1 m – 5,0 m licząc od granicy działek biegnących wzdłuż cieku;
  2. prawie korzystania z pasa ochronnego powierzchni ca 90 m² poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto i wjazd pojazdów mechanicznych, w celu utrzymania cieku, przeprowadzenie robot konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią;
 2. zachowania pozostałych stref ochronnych dla wskazanych sieci infrastruktury technicznej .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 100 000 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 410 000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT wg obecnie obowiązującej stawki 23%.

 • Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24 jako działki nr 4/1, 4/23, 9/40 i 3/14 o łącznej powierzchni 6377 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00327439/8.
 1. Na działce 3/14 znajdują się:
  1. murowany budynek użytkowo-magazynowy dawnego składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych „Warrant”, który zgodnie z kartoteką budynków posiada powierzchnię zabudowy 2117 m² i powierzchnię użytkową 3190 m², parterowy z podpiwniczeniem, założony na rzucie odcinka łuku, obejmujący trzy segmenty połączone wspólnym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej; budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku jest bezumownie wykorzystywanych przez byłych najemców;
  2. szlaban, waga samochodowa oraz murowany budynek do jej obsługi wybudowany w 1984 r., o jednej kondygnacji naziemnej, który zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich posiada powierzchnię zabudowy 36 m² i powierzchnię użytkową 35 m², w złym stanie technicznym.

   Pozostałe działki są niezabudowane. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi. Od strony ulicy Targowej, w granicy działki nr 3/14 biegnie ściana budynku. Działka ta jest oddzielona od pasa drogowego ulicy Targowej betonowym ogrodzeniem wraz z bramą stalową. Ogrodzenie to (wraz z bramą) biegnie w zachodniej granicy działki nr 3/18, która znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich i posiada użytek faktyczny – Ti. Od strony ulicy Tuwima, w południowej granicy działek nr 3/14, 4/1 i 4/23 z północną granicą działki 9/40 znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą stalową (fragment ogrodzenia wychodzi na działki sąsiednie nr 4/24 i 9/41). Od strony alei Scheiblerów nieruchomość częściowo ogrodzona jest siatką metalową. Jednocześnie granice działek nr 3/16, 3/11 i 3/15 zostały naruszone przez znajdujące się na działce nr 3/14 ogrodzenie, rampę oraz ścianę murowaną. Na wysokości północnej ściany budynku, opisanego w ppkt 1, fragment działki nr 3/14 w niewielkim zakresie znajduje się w posiadaniu użytkownika wieczystego działki nr 2/18, zaś po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Dodatkowo nieruchomość pokrywa roślinność ruderalna ze spontanicznym udziałem drzew – w większości klonów jednolistnych.
 2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanej opinii poinformował, że w odniesieniu do budynku opisanego w pkt 1 ppkt 1, a także terenu dawnej działki nr 3/12 (obejmującego obecne działki nr 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17 i 3/18) w dniu 16 marca 2018 r. została wydana decyzja WUOZ-BR.5140.27.2018.PU w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych. Decyzja ta nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu.
  Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji sprawa aktualnie podlega rozpatrzeniu przez organ II instancji. Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał ramowe wytyczne dotyczące ochrony budynku, które powinny uwzględniać:
  1. zachowanie historycznej bryły budynku (zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektu),
  2. usunięcie wtórnych, ahistorycznych przybudówek,
  3. zachowanie historycznej kompozycji elewacji budynku (układ elewacji, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, elementy wystroju), renowacja elewacji na podstawie wyników badań historycznych (w tym analizy materiałów archiwalnych) oraz badań konserwatorskich, rekonstrukcja brakujących elementów detalu architektonicznego,
  4. zachowanie historycznej ślusarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej (wrota, drzwi), wymiana wtórnej ślusarki / stolarki na okna / drzwi o wyglądzie historycznym; w przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę okien i drzwi historycznych na wykonane we współczesnej technologii z zachowaniem historycznego wyglądu,
  5. wymiana wtórnego pokrycia dachu (blacha falista) na pokrycie adekwatne dla zabytkowego charakteru obiektu,
  6. zachowanie i konserwacja elementów drewnianej konstrukcji wewnętrznej oraz elementów drewnianej konstrukcji dachu, z dopuszczeniem częściowej rekonstrukcji w przypadku złego stanu zachowania,
  7. zachowanie i konserwacja oryginalnych podłóg deskowych w kondygnacji parteru – powyższe wytyczne mają charakter ramowy i mogą ulec modyfikacji na podstawie wyników badań, zaś wszelkie prace związane z adaptacją budynku do nowej funkcji podlegają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już w fazie koncepcji; w przypadku, gdy opisany w tym ustępie teren, przed zawarciem umowy sprzedaży zostanie wpisany do rejestru zabytków na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej, zawarcie umowy sprzedaży będzie uwarunkowane od uzyskania przez Miasto Łódź pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Na terenie zbywanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
  1. dwa złącza kablowe nN oraz pięć linii kablowych nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn400 mm wykonana w 2003 r. w technologii rur preizolowanych, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  3. czynne preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50 mm, wykonane w 1993 r., częściowo przebudowane w ramach przebudowy sieci magistralnej w 2003 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  4. czynne nadziemne przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn250 mm, wykonane w 1991 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rurociągów; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  5. w pobliżu działki nr 4/23 znajduje się czynna preizolowana ciepłownicza sieć magistralna 2xDn400 m, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosząca 3 m od skraju rur preizolowanych obejmuje częściowo ww. działkę (wzdłuż jej wschodniej granicy);
  6. przyłącze wodociągowe z wewnętrznej instalacji wodociągowej posesji przy ul. Tuwima 58;
  7. fragment przyłącza kanalizacyjnego D=0,15 m – od kanału ogólnospławnego D=0,40 m zlokalizowanego w ulicy Tuwima; przyłącze nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  8. dwa przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,35 m zlokalizowanego w ulicy Targowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  9. na terenie działki nr 3/14 może znajdować się przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z wyburzonej wzdłuż ulicy Tuwima zabudowy;
  10. sieć telefoniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska S.A.; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);
  11. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja kanalizacyjna odwadniająca komory CO nr 768 i 768A.
 4. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, w stanie istniejącego układu komunikacyjnego, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, poprzez zjazdy z pasa drogowego ulicy Targowej i Tuwima. W układzie docelowym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 10, obsługa komunikacyjna może ulec zmianie w dostosowaniu do przyjętych w planie rozwiązań. Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich obsługa komunikacyjna od strony al. Rodziny Scheiblerów nie jest możliwa. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 6. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 244 i 2340).
 7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 8. Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych w pkt 1 ppkt 1.
 9. W dniu 19 września 2018 r., w związku z planowaną budową zespołu budynków biurowych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 2 (działka nr 2/18 w obrębie W-24), Miasto Łódź wyraziło zgodę na wykonanie wzmocnienia gruntu m.in. pod budynkiem, opisanym w pkt 1 ppkt 1, w technologii Jet Grouting oraz wykonanie dodatkowego, na czas prowadzenia robót, zabezpieczenia budynku w postaci rusztowań stalowych (przypór) mających na celu usztywnienie konstrukcji bez mechanicznej ingerencji w ściany budynku; niniejsza zgoda obowiązuje do daty przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.
 10. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  1. przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 13.3.MW/U,
  2. budynek opisany w pkt 1 ppkt 1 oznaczony jest symbolem E35 – II kategoria ochrony.
   Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
 11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych w pkt 3 i 4.
 12. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2018 r., 1.03.2019 r., 30.08.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 900 000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 990 000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Sprzedaż działki nr 3/14 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520). Cenę nabycia działek nr 4/1, 4/23 i 9/40 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%)

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Wołowej 2,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bn, Targowej bn i alei Rodziny Scheiblerów bn.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 listopada 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta -wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (i kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności – dot. nieruchomości przy ul. ul. Przyjacielskiej bn) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (i kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności – dot. nieruchomości przy ul. Przyjacielskiej bn) oraz kwoty stanowiącej podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian