Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Składowej bez numeru oraz Lawinowej bez numeru


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Składowej bez numeru, obr. S-2, działka nr 306/2 o powierzchni 781 m2, KW nr LD1M/00121846/0

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. W otoczeniu znajduje się zabudowa Nowego Centrum Łodzi z Dworcem Łódź-Fabryczna. Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie działki rosną 4 brzozy.
W ulicy Składowej znajduje się magistrala wodociągowa Ø 500 mm, dla której obowiązuje pas ochronny wynoszący 5 m po obu stronach przewodu oraz wodociąg ø 250 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący 3 m po obu stronach przewodu. 
Ww. pasy ochronne obejmują zasięgiem działkę nr 306/2. Magistrala wodociągowa stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Natomiast wodociąg do czasu przekazania do eksploatacji na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi własność PKP PLK S.A.
Na terenie nieruchomości znajdują się nieczynne przewody gazowe DN 40PE i DN 90 PE, które nie są eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. 
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Składowej (działka nr 281/8 w obrębie S-2). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 9.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.10.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 600 000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto. 
Wadium wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).

 • Lawinowej bez numeru, obr. W-13, działka nr 109/4 o powierzchni 10 100 m2, KW nr LD1M/00171067/0

Nieruchomość jest niezabudowana. 
Od strony wschodniej i północnej nieruchomości znajdują się ogrodzenia, których usytuowanie nie jest zgodne z geodezyjnymi granicami działek. Ogrodzenie od strony wschodniej narusza granice działek nr: 110/9, 110/15 i 110/14, od strony północnej w części narusza granicę działki nr 107/1, granica działki nr 109/4 od strony północnej naruszona jest przez ogrodzenie działek nr 131 i 132/6. 
Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami, w tym samosiewami dębu szypułkowego, śliwą ałycza, trzema okazałymi kasztanowcami białymi, wierzbą kruchą, brzozami brodawkowatymi oraz licznymi olchami czarnymi. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

 1. odcinek magistrali wodociągowej ø 1 000 mm, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdującej się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny po 8 m od osi, po obu stronach przewodu, w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 2. odcinek przyłącza wodociągowego ø 40/50 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdującego się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługującego posesję nr 2 oraz nr 4 przy ulicy Lawinowej;
 3. wodociągowe instalacje wewnętrzne, które nie są w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 4. napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 5. dwie linie napowietrzne nN oraz cztery słupy nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, których strefa ochronna obejmuje pas toru powiększony o odległość 3 m z każdej strony;
 6. część strefy ochronnej magistrali wodociągowej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., zlokalizowanej na działce nr 109/6, której pasy ochronne wynoszą po 8 m od osi, po obu stronach przewodu; 
  W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu docelowa obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd zgodnie z przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego założeniami układu komunikacyjnego. 
  Obecnie działka nr 109/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
  Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę oznaczoną w obrębie W-13 numerem 109/6 o powierzchni 746 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-13 jako działka nr 109/4 uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00171067/0. Przebieg służebności gruntowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1048/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru oznaczonej w obrębie W-13 jako działka nr 109/4 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru oznaczonej w obrębie W-13 jako działka nr 109/6.
  Opinia, o której mowa powyżej nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 2.U tereny zabudowy usługowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.10.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 360 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 236 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 23 600 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę oznaczoną w obrębie W-13 numerem 109/6 w kwocie 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
   zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2 278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian