Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Włókniarzy bez numeru, oznaczonej w obrębie B-27 jako działka nr 141/16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy al. Włókniarzy bez numeru, oznaczonej w obrębie B-27 jako działka nr 141/16 o powierzchni 2290 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00292031/3.
W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki nr 141/16 w obrębie B-27.
Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany opinią Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Na terenie nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomość pokryta jest roślinnością ruderalną. Na części nieruchomości znajduje się tablica reklamowa związana z pylonem reklamowym usytuowanym na działce nr 141/19. Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., pomiędzy Miastem Łódź a właścicielem działek nr 141/20 i 141/18, który co do obowiązku ich wydania poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. magistrala wodociągowa ø800 mm, wybudowana w 1979 r., stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdująca się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla magistrali obowiązują pasy ochronne wolne od zabudowy i trwałych naniesień o szerokości po 8,0 m od osi, po obu stronach przewodu;
 2. kolektor ogólnospławny J.I. 0,60x1,10 m, wybudowany w 1968 r., stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla kolektora obowiązują pasy ochronne wolne od zabudowy i trwałych naniesień o szerokości po 5,0 m od zewnętrznej strony krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kolektorem;
 3. kanał sanitarny D=0,20 m, wybudowany w 1984 r., stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla kanału sanitarnego obowiązują pasy ochronne wolne od zabudowy i trwałych naniesień o szerokości po 5,0 m od zewnętrznej strony krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem;
 4. syfon D=0,30 m kanału deszczowego, wybudowany w 1984 r., stanowiący własność Miasta Łodzi oraz znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla syfonu kanału deszczowego obowiązują pasy ochronne wolne od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5,0 m licząc od krawędzi skrajnej przewodu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową o treści służebności przesyłu, której powierzchnia wyniesie 84 m²;
 5. fragment przyłącza wodociągowego ø80 mm i całkowitej długości L=19,55 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; przyłącze zostało wybudowane w 1992 r. i obsługuje posesję przy al. Włókniarzy 38; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne wolne od zabudowy i trwałych naniesień o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu;
 6. 2 linie kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wynosi po 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 7. odcinek przewodu ciepłowniczego.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).

Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U* - tereny zabudowy usługowej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla znajdujących się na nieruchomości sieci;
 2. ustanowienia, w umowie sprzedaży, na rzecz Miasta Łodzi jako właściciela działki nr 141/5 w obrębie B-27, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00060022/2, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla syfonu D=0,30 m kanału deszczowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 84 m² i polegać będzie na:
  1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych,
  2. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r., o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 11 lipca 2019 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 12 lipca 2019 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 15.00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 4 – przed datą przetargu.
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 7. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 8. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 9. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian