Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Legionów 88, Szczecińskiej 106, 108 i Skibowej 4 oraz Siewnej 13B

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza

ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Legionów 88, obr. P-9, dz. nr 148, pow. 1 418 m2, KW nr LD1M/00190056/9.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5002/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 88 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Na nieruchomości zlokalizowane są:

 1. pięciokondygnacyjny, mieszkalny budynek frontowy (w tym podpiwniczenie i poddasze użytkowe) wzniesiony w 1920 r. o powierzchni użytkowej 1006 m2 (zgodnie z danymi administratora), w złym stanie technicznym – zakwalifikowany do rozbiórki, budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, obowiązkiem właściciela jest zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) służbom konserwatorskim;
 2. jednokondygnacyjny, mieszkalny budynek poprzecznej oficyny wzniesiony w 1920 r. o powierzchni użytkowej 34 m2 (zgodnie z danymi administratora), w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania;
 3. dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 10 m2 i 28 m2 (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków).

Na terenie nieruchomości znajdują się klony jawory, klon zwyczajny oraz dwie topole kanadyjskie. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania całego drzewostanu. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Na terenie działki nr 148 znajdują się:

 1. przyłącza wodociągowego ⌀ 50 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 2. cztery przyłącza kanalizacyjne o średnicy d=0,15m (doprowadzone z ulicy do budynku) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 3. linia kablowa nN, złącze kablowe nN oraz urządzenia oświetleniowe (linia kablowa między lampowa, wysięgnik na elewacji z oprawą sodową) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 4. przyłącze gazu niskiego ciśnienia DN 65 (doprowadzone z ulicy do budynku), eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 5. infrastruktura teletechniczna (doprowadzona z ulicy do budynku) stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Do elewacji budynku frontowego zainstalowany jest odciąg tramwajowej sieci trakcyjnej, stanowiący własność Miasta Łodzi, dla którego nabywca będzie zobowiązany ustanowić bezpłatnie służebność w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Żeligowskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00282537/7, stanowiącej działkę drogową nr 104/60 w obrębie P-9, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie podwieszenia do elewacji budynku frontowego (narożnego), odciągów sieci trakcyjnej, a także prawie dostępu do nich służb Miasta Łodzi w celu przeprowadzania naprawy, konserwacji lub wymiany;
 2. poniesienia kosztów wzniesienia na nieruchomości, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej;
 3. poniesienia kosztów wniosku o wpis służebności wymienionej w pkt 1 w księdze wieczystej.
 4. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.11.2020 r.

 • Szczecińskiej 106, 108 i Skibowej 4, oznaczonej jako działki nr: 48/4, 45/2 i 44/1 w obrębie geodezyjnym B-2 o powierzchni 3 037 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00114782/1.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5627/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Szczecińskiej 106, 108 i Skibowej 4 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest niezabudowana, od strony północno-zachodniej ogrodzona siatką. Ogrodzenie to nieznacznie narusza granicę ewidencyjną działek nr 44/1 i 48/4. Budynek położony na sąsiedniej działce nr 43/3 nieznacznie narusza granicę działek nr 44/1 i 48/4. Na działce nr 48/4 znajduje się studnia.
Część nieruchomości tj. działki nr 44/1 oraz 45/2 w obrębie B-2, objęta jest umową dzierżawy nr DM-DM-XIV.6845.151.2019 zawartą na czas określony, od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na skład – 408,33 m2 i teren towarzyszący zielony – 1234,67 m2.
Na terenie nieruchomości znajdują się m.in. dęby szypułkowe o obwodach pni od 67 do 213 cm, lipy drobnolistne o obwodach pni od 80 do 199 cm, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 103 do 167 cm, samosiewy czeremchy amerykańskiej o obwodach pni od 23 do 45 cm, samosiewy robinii akacjowej o obwodach pni od 40 do 70 cm oraz leszczyny pospolite o obwodach pni od 33 do 50 cm. Zgodnie z opinią z dnia 13 grudnia 2019 r., Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach powyżej 100 cm ze szczególnym uwzględnieniem dębów oraz lip rosnących na działkach nr 48/4 i 44/1 w obrębie B-2. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez dojazd z ulicy Skibowej oddalony od skrzyżowania ul. Skibowej i ul. Szczecińskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199, z 2016 r. poz. 170 i 1001 oraz z 2020 r. poz. 4050) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 46U - tereny zabudowy usługowej przeznaczonej wyłącznie pod handel związany z obsługą cmentarza, w tym usługi kamieniarskie.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu
  z gestorami tych sieci;
 2. budowy dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Siewnej 13B, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-6 jako działka nr 18/13 o powierzchni 10 425 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00343091/4.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4997/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Siewnej 13B oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi jednokondygnacyjnymi o łącznej powierzchni zabudowy 266 m2 oraz jednym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 246 m2, w którym usytuowane są dwa lokale. Jeden z lokali jest zajmowany bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną. Miasto podjęło działania zmierzające do faktycznego i ewidencyjnego opróżnienia tego lokalu przed przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Brak świadectw energetycznych dla wyżej opisanych budynków.
Na nieruchomości rosną liczne klony zwyczajne o obwodach pni od 45 cm do 150 cm, klony jesionolistne o obwodach pni od 33 cm do 120 cm, brzozy brodawkowate o obwodach pni od 70 cm do 100 cm, dęby szypułkowe o obwodach pni od 45 cm do 108 cm, lipy drobnolistne o obwodach pni od 40 cm do 89 cm, klony jawory o obwodach pni od 67 cm do 109 cm oraz samosiewy topoli osiki o obwodach pni od 34 cm do 90 cm. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Granice terenu podlegającego sprzedaży nie pokrywają się z przebiegiem ogrodzenia, które częściowo zlokalizowane jest na zbywanej nieruchomości. Ponadto na działce sąsiedniej nr 18/3 w obrębie P-6 znajduje się budynek szklarni, który częściowo posadowiony jest na zbywanej nieruchomości i narusza jej wschodnią granicę. Granica ta naruszona jest także przez ogrodzenie działki nr 18/13. Budynki położone na zbywanej nieruchomości odgrodzone są od pozostałej części nieruchomości ogrodzeniem z siatki z furtką i dwuskrzydłową bramą. Nieruchomość jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 0,5 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Azaliowej. W południowej granicy działki zlokalizowany jest dojazd do działki nr 18/12 w obrębie P-6, zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową (polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 18/13 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 18/12, położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej nr 9-13, KW LD1M/00098035/1). Dodatkowo przez teren sprzedawanej działki odbywa się komunikacja prowadzona do działki nr 18/6 w obrębie P-6, co nie zostało uregulowane prawnie przez właściciela tej działki.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. trzy linie kablowe nN, trzy złącza kablowe nN wraz ze słupami oraz latarniami będące na majątku i eksploatacji abonenta;
 2. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. fragment przyłącza wodociągowego ø 100 mm, o długości całkowitej L=9,3 m, licząc od wodociągu ø 150 mm zlokalizowanego na działce nr 22/6 w obrębie P-6; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 3. stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, o długości całkowitej Lc=6,5 m, licząc od kanału sanitarnego zlokalizowanego na działce nr 22/6 w obrębie P-6; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 4. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącza wodociągowe, komora podziemna wodociągowa i kanalizacyjna, hydrant, studnia, studzienki kanalizacyjne) nie znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 5. nadziemna infrastruktura teletechniczna wraz ze słupem, służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w obiektach zlokalizowanych na sprzedawanej działce oraz działkach przyległych; stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Wody opadowe z przedmiotowej działki odprowadzane są do kanału deszczowego D=0,40 m, zlokalizowanego na działce nr 22/6 przyłączem usytuowanym częściowo w granicy działek nr 18/13 i 18/3 w obrębie P-6. Kanał deszczowy oraz przyłącze nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz brak jest dokumentacji, kto był inwestorem tego kanału. Powyższy kanał deszczowy jest czynny i będzie zgłoszony do ujawnienia. W przypadku ujawnieniu kanału deszczowego na majątku Miasta Łodzi, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz właściciela tj. Miasta Łodzi służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla pasu ochronnego kanału deszczowego. Pasy ochronne dla kanałów sanitarnego i deszczowego (zlokalizowanych na działce nr 22/6 w obrębie P-6), które wynoszą po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych wraz z terenem nad kanałami obejmują częściowo działkę nr 18/13. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany dojazd z jezdni drogi wewnętrznej ul. Azaliowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 22/6, 30/2, 29/16, 29/8, 29/6 w obrębie P-6. Ulica Azaliowa posiada połączenie z drogą publiczną kategorii powiatowej ul. Siewną. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Zgodnie z działem III księgi wieczystej nr LD1M/00131167/9, nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebność gruntowa, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 18/13 - zgodnie z mapą załączoną do aktu notarialnego obejmującego ustanowienie niniejszej służebności, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 18/12, położonej w Łodzi przy ulicy Siewnej nr 9-13, objętej księgą wieczystą LD1M/00098035/1, przy czym powierzchnia wykonywania służebności wynosi 530 metrów kwadratowych.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości, z niewielkim północno-zachodnim fragmentem oznaczonym symbolem Z – tereny zieleni urządzonej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie w przypadku ujawnienia Miasta Łodzi jako właściciela kanału deszczowego, ustanowienia w odrębnym akcie notarialnym, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dla pasu ochronnego kanału deszczowego, polegającej na:

 1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 3,5 m licząc od granicy działki biegnącej wzdłuż ul. Azaliowej,
 2. prawie korzystania z pasa ochronnego o powierzchni 165 m2 poprzez prawo nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.11.2020 r.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 luty 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 4 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 4 lutego 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11- 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian