Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2004 r.

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2004-12-23

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie:

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • edukacyjnej opieki wychowawczej.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 2004--06-04

 • szkolenie dzieci i młodzieży w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. ogółem – 1.500.000,- zł

  realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • w stowarzyszeniach kultury fizycznej osiągających powyżej 10 pkt. w klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży MENiS - 1.383.000,- zł
  • w stowarzyszeniach kultury fizycznej nie osiągających 10 pkt. w klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży MENiS - 70.000,- zł
  • zakwalifikowanych do kadry wojewódzkiej młodzika we wszystkich dyscyplinach łącznie – 22.000,- zł
  • organizacja udziału zawodników łódzkich stowarzyszeń kultury fizycznej w finałach Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora - 25.000,- zł
 • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. ogółem – 15.000,- zł

  realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • w koszykówce na wózkach, pływaniu i tańcu na wózkach - 5.000,- zł
  • w piłce siatkowej i tenisie stołowym - 4.000,- zł
  • szkolenie osób głuchych - 2.000,- zł
  • szkolenie osób niewidomych i słabowidzących 2.000,- zł
  • szkolenie dzieci i młodzieży z placówek i szkolnictwa specjalnego - 2.000,- zł
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. ogółem - 134.000,- zł
oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych w terminie 14-25 lutego 2005 r. – 180.000,- zł

  realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Górna - 42.000,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Śródmieście – 27.750,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Bałuty - 38.250,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Widzew - 36.750,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Polesie - 35.250,- zł

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, w których realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 24 stycznia 2005 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej oraz zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 5. W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • szkolenie dzieci i młodzieży - 4.378.000,- zł
  • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. sport osób niepełnosprawnych - 49.400,- zł
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zadania pn. współzawodnictwo i organizacja zajęć pozalekcyjnych – 350.000,- zł
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w ramach zadania kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 380.800,- zł
 6. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP / przy treści niniejszego ogłoszenia / możliwe do pobrania w formatach doc. i pdf. /.

Uwaga!
Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP / lub pod numerami telefonów w Wydziale Sportu: 638-48-23, 638-48-30,638-48-35, 638-48-36.

Zarządzenie nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi

Zarządzenie nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi

Regulamin [ >>> pdf ]

Sprawozdanie [ >>> pdf ]

Formularz oferty - szkolenia [ >>> pdf ]

Formularz oferty - sport [ >>> pdf ]

Formularz oferty - niepełnosprawni [ >>> pdf ]

Formularz oferty - ferie [ >>> pdf ]


2004-12-22

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz uchwała Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające następujące wymagania:

 • działające na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi,
 • prowadzące działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 • zgłoszone do konkursu ofert świadczenia, nie są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne określone w załączniku Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004 r.
 • Zakup świadczeń zdrowotnych przez Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003 r., zmienionym zarządzeniem Nr 1589/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Okres realizacji: 1 lutego - 27 grudnia 2005 r.,
 • Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj do dnia 17 stycznia 2005 r. do godz.1600,
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 stycznia 2005 r.
 • Planowana kwota na realizację zadania: 80.000 zł.

Wymagania ofertowe zawiera formularz oferty, który wraz z katalogiem działań należy pobrać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój 339 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 339.


2004-12-03

Oferty lokali

Lokale do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.
Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 15 grudnia 2004 roku.
Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję>>>>

2004-11-30

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na zalecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
Wysokość dotacji przyznanych na poszczególne kategorie działań wynosić będzie do 70% całkowitego kosztu ich realizacji.

Konkurs dotyczy realizacji następujących zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w tym:

  • Terapia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 237.908 zł; w 2005 roku - 238.000 zł

  • Terapia członków rodzin osób uzależnionych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 158.311 zł; w 2005 roku - 158.000 zł

  • Terapia osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 71.010 zł; w 2005 roku - 71.000 zł

  • Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 383.177 zł; w 2005 roku - 383.000 zł

  • Poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin i ofiar przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 80. 772 zł; w 2005 roku - 80.000 zł

  • Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnch, ich rodzin i ofiar przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 40.572 zł; w 2005 roku – 40.000 zł

  • Wczesna Interwencja.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 8.320 zł; w 2005 roku – 8.500 zł

  • Budowanie systemu współpracy w celu przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 9.690 zł; w 2005 roku – 5.000 zł

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne, w tym:

  • Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i hosteli.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 387.000 zł; w 2005 roku – 387.000 zł

  • Organizowanie i prowadzenie banków żywności, taniego żywienia – jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku –1020.597 zł; w 2005 roku – 1.020.000 zł

  • Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po zakończeniu programu psychoterapii i zakładzie lecznictwa odwykowego.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 43.800 zł; w 2005 roku – 44.000 zł

  • Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 11.600 zł; w 2005 roku – 10.000 zł

 3. Zapobieganie spożywaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym:

  • Profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 20.300 zł; w 2005 roku – 20.000 zł

  • Szkolenia wybranych grup zawodowych – sprzedawców napojów alkoholowych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 0 zł; w 2005 roku – 5.500 zł

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 5.300 zł; w 2005 roku – 6.000 zł

  • Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 356.680 zł; w 2005 roku – 357.000 zł

  • Prowadzenie świetlic profilaktycznych i terapeutycznych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 346.352 zł w 2005 roku – 347.000 zł

  • Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 84.960 zł; w 2005 roku – 85.000 zł

  • Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 114.800 zł; w 2005 roku – 110.000 zł

  • Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 86.000 zł; w 2005 roku – 105.000 zł
 • Planowana kwota na realizację ww. zadań na 2005 rok wynosi 3.480.000 zł.
 • Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003r.
 • Okres realizacji: 21 stycznia - 27 grudnia 2005 r.
 • Szczegółowy wykaz czynności do ww. działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004r.
 • Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 30 grudnia 2004r. do godz. 16.00.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 stycznia 2005r.
 • Kryteria wyboru ofert określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
 • Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację MPPiRPA w roku 2004 wynosiła 3.481.178 zł.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwała Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Oferta dotycząca ww. Programu winna być złożona zgodnie z formularzem ofert i katalogiem działań, które będą dostępne w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój 339 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz w internecie pod adresem
www.uml.lodz.pl w dziale ZDROWIE.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 339.

Załączniki >>>

2004-11-23

Podział stypendiów i nagród sportowych

Stypendia >>>
Nagrody sportowe >>>


2004-11-10

Łódź, 10 listopada 2004 r.

ZP I 1- 0716/19/04

Panie/Panowie
kierownicy
zakładów opieki zdrowotnej
w Łodzi

Mając na uwadze trudną sytuację finansową licznej grupy mieszkańców naszego miasta, spowodowaną głównie bezrobociem, Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ zainicjował dla najuboższych osób, uruchomienie w Łodzi Apteki Komunalnej. Apteka („CALENDULA”) znajduje się przy ul. Wólczańskiej 37 i będzie działała od 10 listopada br. do 17 grudnia br.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej - dr n. med. Wojciech Matusewicz opracował wykaz leków dostępnych w Aptece Komunalnej. Wszystkie wymienione w wykazie preparaty są dopuszczone do obrotu w Polsce i znajdują się w obecnie obowiązujących wykazach leków refundowanych, ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Lista obejmuje leki stosowane głównie w chorobach układu krążenia, szczególnie w nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu oddechowego, szczególnie obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej, zakażeniach bakteryjnych oraz leki osłonowe w antybiotykoterapii, leki p/bólowe i inne środki, np. insulina, mieszanki mlekozastępcze, opatrunki hydrokoloidalne oraz testy na wykrywanie substancji psychoaktywnych w moczu.

Wyżej wymieniony wykaz leków załączamy do pisma, z prośbą o przekazanie go wszystkim lekarzom zatrudnionym w Państwa placówce. Znajduje się on również w portalu Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl .

Z bezpłatnego zakupu leków w Aptece Komunalnej będą mogły korzystać:

 • osoby, które są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. znajdują się w rejestrze terenowego pracownika socjalnego,
 • osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a znalazły się nagle w trudnej sytuacji finansowej - powinny zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania kwalifikacji do pomocy społecznej w zakresie nieodpłatnego zakupu leków w Aptece Komunalnej.

Przesyłamy również INFORMACJE DLA PACJENTÓW o możliwości zakupu leków w Aptece Komunalnej, z prośbą o umieszczenie jej w miejscach widocznych dla pacjentów, np. przy rejestracji, przed gabinetami lekarskimi.

Wydawanie leków w roku bieżącym odbywać się będzie do 17 grudnia 2004 r.

Program “Apteka Komunalna” ma charakter pilotażowy i w związku z tym prosimy Państwa o przekazywanie na ten temat wszelkich uwag, sugestii, itp. pod adresem Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi: zdrowie@uml.lodz.pl

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji zamieszczonych w niniejszym piśmie lekarzom zatrudnionym w Państwa placówce.

Załączniki:
1.Wykaz leków >>> [ pdf ]
2.Informacja dla pacjentów do wywieszenia w Państwa ZOZ >>> [ pdf ]


2004-11-08

W związku z zamiarem połączenia dwóch miejskich placówek kultury (Akademickiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77" wyrażonym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi XXXIV/576/04 z dnia 14 lipca br. wzywa się wierzycieli, aby zgłosili ewentualne wierzytelności do dnia 25 listopada br.

Akademicki Ośrodek Kultury: 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 77 tel. (042) 633-38-54
Ośrodek Inicjatyw Artystycznych: 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/56 tel. (042) 633-43-68


2004-10-27

Procedura udzielania pomocy w ramach projektu "Apteka Komunalna" >>> [ pdf ]

2004-10-26

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe został rozstrzygnięty. W wyniku procedury konkursowej, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2017/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2004 r. najwyżej oceniła ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Oferta Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała najwyższą punktację, zgodnie z kryteriami konkursowymi, a zarazem spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.


2004-10-18

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kompleksie CENTRUM.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XXXII/545/04 z dnia 23 czerwca 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kompleksie Centrum, obejmującej obszar:

 1. od południa – północna linia rozgraniczająca ulicy Tymienieckiego;
 2. od zachodu – północno – wschodnia granica parku im. J. Kilińskiego na odcinku od ulicy Tymienieckiego do ulicy Targowej, a dalej wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Targowej do ulicy Fabrycznej,
 3. od północy – południowa linia rozgraniczająca ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Targowej do linii rozgraniczającej tereny 8PU i 7PU,
 4. od wschodu - zachodnia granica terenu przeznaczonego pod drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 01 K oraz linia rozgraniczająca tereny 8 PU i 7 PU z przedłużeniem na południe przez teren 9KS/Z do północnej linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 01 K.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 386, III piętro – w terminie do 09 listopada 2004r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


2004-10-11

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 05.11.2004r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (Filia Oddziału ul. Wodna 39/41, punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 04.11.2004r. Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 04.11.2004r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 09.11.2004r. do 23.11.2004r. w godz. 1030 – 1500 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>> [ pdf ]


2004-10-11

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert)na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych zamieszczonych w niżej podanych wykazach.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 października 2004r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium . Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 02.11.2004r. do 16.11.2004r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>> [ pdf ]


2004-10-11

Konkurs „ŁÓDŹ PROPONUJE” edycja VII – 2004 rok
Organizator Konkursu - Prezydent Miasta Łodzi

 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych łódzkich produktów.
 2. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Miasta Łodzi (produkty zgłaszane są przez dwie kategorie firm: zatrudniających średniorocznie do 50 pracowników oraz zatrudniających średniorocznie od 50 do 150 pracowników).
 3. Produkty zgłaszane są do Konkursu w dwóch kategoriach wyrobów:

  · przeznaczeniu konsumpcyjnym;
  · przeznaczeniu produkcyjnym.


Nagrody w Konkursie:
Laureatom Konkursu przyznawane są wyróżnienia w postaci:
 1. nagrody głównej pieniężnej Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 20.000 złotych;
 2. statuetki i dyplomu Konkursu;
 3. uprawnienia do posługiwania się znakiem „Łódź Proponuje” (z zaznaczeniem edycji) w odniesieniu do produktu, który został laureatem konkursu;
 4. bezpłatnej promocji produktu w lokalnych mediach, które obejmą patronat nad Konkursem oraz w wydawnictwach Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy a także na łamach serwisu internetowego Urzędu Miasta Łodzi;
 5. preferencyjne warunki indywidualnej promocji produktu za pośrednictwem mediów patronujących Konkursowi.
Terminy Konkursu:
 1. Oficjalne ogłoszenie Konkursu - 11 października 2004 r.
 2. Zgłaszanie produktów do Konkursu: 11 październik – 15 listopad 2004 r.
 3. Finał Konkursu – ok. 15 grudnia 2004 r.
Portal dla przedsiębiorców:
www.lop.uml.pl/konkurs/ >>>

Instrukcja składania formularza
Formularz zgłoszeniowy
Kwestonariusz opisu produktu
Regulamin

2004-10-06

Realizatorzy Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia, etap badań pogłębionych - wyniki konkursu ofert >>> [ pdf ]

2004-09-29

Szkolenie z zakresu onkologii

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi serdecznie zapraszają lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w szkoleniu z zakresu onkologii.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru) tj. 6 listopada oraz 20 listopada w godz. 9.00 - 18.00, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczania o odbyciu szkolenia wydane przez w/w Instytucje.

Lekarze zainteresowani szkoleniem proszeni są o przesłanie zgłoszenia faxem na nr: (42) 638 47 74, 638 47 37 lub na adres e-mail:
e.roczek@uml.lodz.pl

W celu przygotowania imiennych zaświadczeń dla uczestników szkolenia proszę o podanie danych zawartych na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje dotyczące szkolenia – Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, tel. 638 47 22, 638 47 29.

Formularz zgłoszeniowy >>> [ pdf ]
Program kursu >>> [ pdf ]


2004-09-24

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych >>> [
pdf ]

Formularz rozliczenia umowy >>> [ pdf ]

2004-09-24

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 115.000,-zł.
Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane
.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci, uczniów ze szkół i placówek łódzkich,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 listopada 2004 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia . Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 8 listopada 2004 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2036/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

 1. Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • w I półroczu 2004 r. – zadanie nie było realizowane
  • w 2003 r. zadanie nie było realizowane
 2. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-28.

Wykaz przyznanych dotacji >>>

2004-09-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna w Łodzi, Al. Politechniki 32 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Zakres rzeczowy:
Wykaz szaletów przeznaczonych do wydzierżawienia (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne szalety):

L.p.
Lokalizacja szaletu
Powierzchnia użytkowa w m2
Ilość pomieszczeń
Urządzenia techniczne
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
1.
pl. Niepodległości 4
74,66
9
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
nie
2.
ul. Pabianicka 47
72,53
7
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
nie
3.
ul. Felińskiego/Kruczkowskiego
61,11
7
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
nie
4.
ul. Przybyszewskiego 4
46,3
10
instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod.-kan.
tak

Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi szaletów obejmującej utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w UMŁ Delegaturze Łódź Górna, Al. Politechniki 32, w pokoju nr 215.

Termin składania ofert upływa 06.10.2004r. o godz. 9.00. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • sprawy merytoryczne – Mirosław Turalski, pok. 216,
 • sprawy formalne – Hanna Prokopek, Dominika Płusa, pok. 217.

Formularz zawierający szczegółowe warunki przetargowe można odebrać w Referacie Komunalnym tutejszej Delegatury w pokoju nr 217 w godzinach 9.00-13.00.


2004-09-20

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych, dotyczących działań realizowanych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2037/IV/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2004 r. w zakresie zadań własnych


Prezydent Miasta Łodzi
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej jako forma edukacji przez sport, w zakresie:
 • uaktywnienia środowiska sportowego do działań na rzecz dzieci i młodzieży żyjącej w trudnych warunkach, niepełnosprawnej, zagrożonej patologiami, ubóstwem, pochodzącej z rodzin dotkniętych bezrobociem;
 • integracji ww. ze społeczeństwem oraz kształtowanie postaw prosportowych;
 • przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji, agresji, zwiększanie tolerancji;
 • zagwarantowanie warunków do jak największego udziału młodzieży w kulturze fizycznej;
 • umożliwienie zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 80.000,00 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 października 2004 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. ks. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 21 października 2004r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2015/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.
 4. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej jako forma edukacji przez sport oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu (zarządzenie do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria oceny złożonych ofert:
  • merytoryczna wartość oferty,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.


 5. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji, wyniosły:
  • w 2003 r. – 0 zł,
  • w 2004 r. – 0 zł.
 6. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu ul. Ks. Skorupki 21. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl (BIP)


  regulamin >>> [
  doc ]
  ZARZĄDZENIE Nr 2015/IV/04
  formularz oświadczenia (zysk) >>> [ pdf ]
  formularz oświadczenia (zaleganie) >>> [ pdf ]
  formularz oświadczenia (wyodrębnienie) >>> [ pdf ]
  formularz oświadczenia (wsparcie z budżetu Miasta Łodzi) >>> [ doc ] [ pdf ]
  formularz oferty >>> [ pdf ]
  formularz sprawozdania >>> [ pdf ]

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel.: 638–48–36; 638–48–35; 638–48–23; 638–48–78.


wyniki >>> [ pdf ]
sprawozdanie >>> [ pdf ]

2004-09-16

Przetarg na usługi doradcze

Miasto Łódź wszczęło postępownanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na doradztwo związne z realizacją projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie". Szczegóły dostępne są w Biuletynie UZP Nr 143 z dnia 23.08.2004, poz. 41383.


2004-09-16

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia - etap badań podstawowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 1971/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 sierpnia 2004r.

Wyniki >>> [ pdf ]


2004-09-14

Stypendia sportowe

Wydział Sportu UMŁ działając zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym informuje, że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na II półrocze 2004 roku upływa z dniem 15 października 2004 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ Łódź ul.Ks.Skorupki 21, pokój 2.

Telefonicznie informacje uzyskać można pod numerem 638-48-07 (insp. Wanda Urbaniak)


2004-09-10

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w zakresie:

 1. przygotowania i przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych, na temat możliwości i wymogów dotyczących pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, a zwłaszcza środków pomocowych Unii Europejskiej.
  Szkolenie winno obejmować w szczególności kwestie przygotowywania projektu, wypełniania wniosku aplikacyjnego, zarządzania finansami w fazie realizacji projektu oraz rozliczania otrzymanych środków. Liczba uczestników szkoleń – minimum 120 osób (grupa szkoleniowa maksimum 20 osób).
  Czas trwania jednego szkolenia – minimum 20 godzin.
 2. przygotowania i przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla minimum 200 osób, przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych, na temat stosowania w praktyce ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie winno obejmować w szczególności kwestie możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, wypełniania formularza oferty oraz rozliczania otrzymanych środków.
  Liczba uczestników szkoleń – minimum 200 osób (grupa szkoleniowa maksimum 20 osób).
  Czas trwania jednego szkolenia – minimum 10 godzin.
 3. przygotowanie i wydanie nieodpłatnej publikacji dotyczącej zagadnień określonych w pkt a i b, o objętości tekstu odpowiadającej minimum 20 stronom formatu A4, w liczbie minimum 1200 egzemplarzy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 40.000,00 zł.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Realizacja ofert złożonych do konkursu winna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 listopada 2004 r. i kończyć się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, II piętro, pokój 205, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2017/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe a także podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria oceny złożonych ofert:

 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 1. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji, wyniosły:
  • w 2003 r. – 0 zł,
  • w 2004 r. – 0 zł.
 2. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205.

Formularz oferty >>> [ pdf ]
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu
Wzór sprawozdania >>> [ pdf ]
Wzór oświadczenia 1 >>> [ pdf ]
Wzór oświadczenia 2 >>> [ pdf

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

L.p. Adres, powierzchnia i przeznaczenie Miesięczna wywoławcza stawka
czynszu dzierżawnego
Wadium Postąpienie
1. Rojna 4 obręb B-42
cz. działki nr 44/34,
KW 124153,pow.10 m2,
pod handel
75,20 zł + 22%VAT miesięcznie płatne do 10-ego każdego miesiąca 200 zł. 1 zł.
2. Rojna 48-62 obręb B-41
cz. działki nr 31/1,
KW 10239, KW 9156, pow.400 m2,
pod usługi
300 zł + 22%VAT miesięcznie płatne do 10-ego każdego miesiąca 660 zł. 40 zł.
3. Ossowskiego bez nr. obręb P-07
cz. działki nr 210/11,
KW 33062, pow.20 m2,
pod handel
215 zł + 22%VAT miesięcznie płatne do 10-ego każdego miesiąca 500 zł. 2 zł.
4. Wojska Polskiego 108 obręb B-50
cz.działki nr 123/13,
KW 13073,
cz. działki nr.123/16 Rep.hip.4 Bałuty Nowe 1, pow.20 m2,
pod garaż
43 zł + 22%VAT miesięcznie płatne do 10-ego każdego miesiąca 100 zł. 2 zł.

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2004 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 24 maja 2004 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o którym informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.pok. 461, tel. 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic: Minerskiej i Krańcowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic:

Minerskiej i Krańcowej

oznaczonej jako część działki nr 315 w obrębie P-15 o pow. 17 000 m2, opisanej w KW 66382.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem US. Są to tereny o podstawowym przeznaczeniu dla realizacji budynków i obiektów sportowych.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4 600zł+ 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa GUS.

Dzierżawca będzie zwolniony z opłacania czynszu dzierżawnego przez 6 m-cy od dnia podpisania umowy tj. na okres realizacji inwestycji.
Dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 000zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać w terminie do dnia 21.05.2004 r.do godz. 17.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2004 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466 , tel. 638-43-24

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kościuszki 3
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy
Kościuszki 3

oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-06 jako działka nr 2/3 o pow. 749 m2, opisanej w KW 121337. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (bursą) 2 piętrowym o pow. użytkowej 1349,16 m2, budynkiem gospodarczym parterowym o pow. użytkowej 22,08m2.
Nieruchomość figuruje w Ewidencji Zabytków Łodzi.

cena wywoławcza:850 000zł.(netto)
wadium:85 000zł.
postąpienie:10 000zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz. 41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2004 r.
w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 21.05.2004r.na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 21.05.2004 r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IV p. pok.4 61 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461,
tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 466, tel. 638-43-24.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość stawki czynszu dzierżawnegoj nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod skup złomu (w tym metali kolorowych)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod skup złomu (w tym metali kolorowych).

L.p. Adres, powierzchnia i przeznaczenie Miesięczna wywoławcza stawka
czynszu dzierżawnego
Wadium Postąpienie
1. Grabowa 25 obręb G-04
działka nr 92, KW 6573, pow.544 m2,
pod skup złomu metali kolorowych
408 zł + 22%VAT miesięcznie płatne do 10-ego każdego miesiąca 1 800 zł. 60 zł.

Dla wydzierżawianego terenu nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2004 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 11 maja 2004 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o którym informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.pok. 461, tel. 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Nowy Józefów bez nr, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-39 jako działka nr 310
o pow. 4110m2 uregulowana w KW 133367.

Nieruchomość nie zabudowana, częściowo zalesiona i ogrodzona siatką na słupkach stalowych, na ogrodzonym terenie znajduje się drewniany budynek gospodarczy (bez wartości) nie związany trwale z gruntem.
Trwa postępowanie, w wyniku którego przedmiotowa nieruchomość ma znaleźć się w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Plan zagospodarowania w trakcie opracowywania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/377/04 z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Nowy Józefów – Maratońska.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 294 000 zł.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 30 000 zł. oraz proponowanym sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać do dnia 16.04.2004 r. do godz.16.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2004 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 458, tel. 638-43-40.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg ograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nie zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Armii Krajowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg ograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nie zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy

ul. Armii Krajowej, oznaczonych jako działki nr 404/64, 404/65 w obrębie P-24 o łącznej pow.4037m2, opisanych w KW 43747, KW 45050.

W przetargu mogą uczestniczyć jedynie stowarzyszenia kupców mające siedzibę na terenie Łodzi lub spółki handlowe, których przedmiotem działalności jest organizacja i budowa targowisk oraz zarządzanie i administrowanie tymi obiektami, mające siedzibę na terenie Łodzi.
Ograniczenie zostało wprowadzone, z uwagi na konieczność zlokalizowania nowego targowiska, w związku z likwidacją lub zmniejszeniem się terenów zajmowanych przez targowiska na osiedlu Retkinia.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 8900zł + 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa GUS. Stawka osiągnięta w przetargu będzie płatna po upływie okresu inwestycyjnego tj. od dnia zakończenia budowy targowiska nie później jednak niż od dnia 1 stycznia 2006 r.
W okresie inwestycyjnym stawka czynszu będzie wynosiła połowę stawki osiągniętej w przetargu + 22% VAT.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia 2004 r. do godz. 17.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455:

 • oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 30 000 zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej,
 • w osobnej zamkniętej kopercie odpis z krajowego rejestru sądowego sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia oferty oraz aktualną umowę (statut) spółki lub statut stowarzyszenia; na kopercie należy umieścić napis ”Dokumenty kwalifikujące do przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Armii Krajowej”
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym, zapozna się z dokumentami kwalifikującymi do przetargu i zakwalifikuje oferty do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie UMŁ nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2004 r.
w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466 , tel. 638-43-24

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Złotno 5, Częstochowskiej 1, Praskiej 30, Łomżyńskiej 6, Alojzego 11a, Szpaczej 2, Adwokackiej 12, Zduńskiej 13
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Złotno 5 obr. P-05dz. nr 396, pow. 718 m2, KW 44627, cena wyw. 46 000zł. w tym naniesienia 3 300 zł., wadium 9 200 zł., postapienie 500 zł.
 • Częstochowskiej 1 obr. W-29 dz. nr 19, pow. 581 m2, KW 51076, cena wyw. 39 000 zł.,wadium 7 800 zł. postapienie 400 zł.
 • Praskiej 30 obr. G-04 dz. nr 233, pow. 732 m2, KW 99680, cena wyw. 50 000 zł., wadium 10 000 zł., postapienie 500 zł.
 • Łomżyńskiej 6 obr. G-04 dz. nr 198 pow. 707 m2, KW 105914, cena wyw. 46 500 zł., wadium 9 300 zł. postapienie 500 zł.
 • Alojzego 11a obr. G-24 dz. nr 372/1 pow. 480 m2,KW 98064, cena wyw. 17 000 zł.,wadium 3 400 zł. postapienie 200 zł.
 • Szpaczej 2 obr. B-22 dz. nr 140/2 pow. 577 m2,KW 12132, cena wyw. 89 500 zł., w tym naniesienia 7 048 zł., wadium 17900 zł., postapienie 900 zł.
 • Adwokackiej 12 obr. B-28 dz.nr 537 pow. 479 m2, KW 97515, cena wyw. 50 000 zł., wadium 10 000 zł. postapienie 500 zł.
 • Zduńskiej 13 obr. B-28 dz.nr 276 pow. 465 m2, KW 34677, cena wyw. 48 500 zł., wadium 9 700 zł., postapienie 500 zł.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2004r w UMŁ
ul.Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 14.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.04.2004 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.04.2004 r. do UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniajacego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457, tel. 638-44-74.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul.: Swiętojańskiej 10 (zaplecze)
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza ustny przetarg - ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul.:

Swiętojańskiej 10 ( zaplecze)


oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-22 jako działka nr 494 o pow. gruntu 1753m2, opisanej w KW 58968. Na nieruchomości znajduje się budynek warsztatowy jednokondygnacyjny, wiata stalowa zabudowana. Ograniczenie zostało wprowadzone ze względu na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120 000 zł.,
w tym grunt 42 000 zł.
budynki i budowle 78 000 zł.
Wadium 12 000 zł.,
Postąpienie 1 200 zł.,lub więcej
Właściciele nieruchomości sąsiednich zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia do dnia 16.04.2004 r. do godz.1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 następujące dokumenty:
 • Imienia, nazwiska i adresu właściciela nieruchomości przyległej lub nazwę i siedzibę firmy jeżeli właścicielem jest osoba prawna oraz pisemne pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać statut spółki lub aktualny wypis z rejestru( sporządzone nie później niż miesiąc przed data przetargu)
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający, że w/w są uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 19 kwietnia 2004r.. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.
Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium do dnia 20 kwietnia 2004r. oraz zgłosić się do pok. 461 IV p. celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2004r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1100.


Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-40.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Mokrej 16
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Mokrej 16

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-45 jako działka nr 158/37 o pow. 1492m2, opisanej w cz.KW35233,
cena wywoławcza 108 200zł.,w tym: kiosk- 0zł., pergola - 6 000zł.
wadium 21 600zł.
postąpienie 1 200zł.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz,.U.Nr 80 poz.717) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość w części północno-wschodniej zabudowana pergolą, w północno- zachodniej zlokalizowany jest kiosk., część działki stanowi ciąg pieszo-jezdny do bloku nr 253 Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Klonowa”.
Strefa ochronna dla znajdujących się na terenie działki sieci kanalizacyjnych urządzeń i przyłączy wynosi 5 m po obydwu stronach przewodu. Na terenie działki znajdują się następujące przyłącza kanalizacyjne: szt. 2 o przekroju d=0,15m i długości 9 m każde i 1 szt. o przekroju d=0,10m i długości 9 m obsługujące nieruchomość przy ulicy Lutomierskiej 125 - odcinek od miejsca włączenia do kanału o przekroju d=0,30 m znajdującego się na terenie przedmiotowej działki do linii budynku.
Przez teren działki przebiegają kable linii energetycznej, znajdują się również słupy oświetleniowe oraz sieć ciepłownicza.. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy. Utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia terenu służbom eksploatacyjnym ŁZE S.A w celu dojścia i dojazdu do stacji transformatorowej nr 1059 zlokalizowanej na działce nr 170.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1100.


Wadium należy wpłacać do dnia 13.04.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Użytkownicy wieczyści zobowiązani będą do wniesienia pierwszej opłaty w wys. 25% ceny uzyskanej w przetargu (płatnej przed zawarciem umowy notarialnej), a następnie opłat rocznych w wys. 1% (budownictwo mieszkaniowe); 3% (budownictwo usługowo-handlowe) tej ceny, płatnych przez 99 lat do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego. Opłata roczna może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu, w okresie nie krótszym niż rok. Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do rozpoczęcia prac inwestycyjnych w ciągu roku oraz ich zakończenia w ciągu 3 lat od podpisania umowy notarialnej.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.04.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 468, tel. 638-44-72.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Lodowej 92, Kilińskiego 209, Strefowej 7, Srebrzyńskiej 8
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Lodowej 92 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07 jako działka nr 216/10 o pow. 9 395 m2, opisanej w KW130414, cena wywoławcza 510 700zł.,wadium 60 000zł. postapienie 10 000zł.
  Przy realizacji budynków konieczne będzie zachowanie stref ochronnych dla sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej. Istnieje mozliwość wystapienia właściciela uzytkownika wieczystego działki nr 213/1 o ustanowienie prawa przechodu i przejazdu przez działkę nr 216/10 na rzecz każdoczesnego właściciela-użytkownika wieczystego tej działki.
 • Kilińskiego 209 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-04 jako działka nr 115/5 o pow. 499 m2, opisanej w KW 146622 cena wywoławcza 135 000zł. w tym grunt 56 533zł. budynki 78 467zł.,wadium 15 000zł. postapienie 1 500zł.
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, usługowym oraz wiatą, którą dotychczasowy najemca obudował bez pozwolenia na budowę. Pow. użytkowa wynosi 208,76 m2 w tym wiaty obudowanej 35,24 m2 . Teren pozostały utwardzony jest trylinką . Zgodnie z opinią urbanistyczną budynki nie powinny być przeznaczone do trwałej adaptacji, a jedynie czasowej.
 • Strefowej 7 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-41 jako działka nr 488 o pow. 988m2, opisanej w KW 33494, cena wywoławcza 35 000zł.,wadium 4 000zł. postapienie 400zł.
 • Srebrzyńskiej 8 oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-08 jako działka nr 27/2 o pow. 539m2, opisanej w KW 84008, cena wywoławcza 47 000zł.,wadium 5 000zł. postapienie 1000zł.

  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r.poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1200.


  Wadium należy wpłacać do dnia 13.04.2004r.na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.04.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniajacego do wzięcia udziału w licytacji.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 466, tel. 638-43-24,
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 93/3, 93/4,102/2 i 104 w obr.B-08 bezpośrednio graniczące z n/w nieruchomością na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.: Łozowej 16
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza ustny przetarg - ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 93/3, 93/4,102/2 i 104 w obr.B-08 bezpośrednio graniczące z n/w nieruchomością - na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Łozowej 16


oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-08 jako działka nr 103/1o pow. 199m2, opisanej w KW 43684. Ograniczenie zostało wprowadzone ze względu na wymiary działki, które powodują, że nieruchomość może być racjonalnie zagospodarowana tylko po połączeniu z nieruchomościami przyległymi.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
20 000 zł.,

Wadium
4 000 zł.,

Postąpienie
500 zł.,lub więcej


Właściciele nieruchomości sąsiednich wymienionych powyżej zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia do dnia 16.04.2004 r. do godz.1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 następujące dokumenty:
 • Aktualny tj. sporządzony nie później niż miesiąc przed data przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, które są ich własnością i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu.
 • Oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie ulegnie zmianie.
 • W przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej byłby niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytułu własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 19 kwietnia 2004r.. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 19 kwietnia 2004r.. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2004r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1000.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-24.
Aukcja elektroniczna na dostawę farb emulsyjnych i olejnych
Treść:

Urząd Miasta Łódź
z siedzibą w Łodzi
Ulica Piotrkowska 104
Telefon: +48 (42) 638-40-00
Fax: +48 (42) 638-40-04
E-mail: uml@uml.lodz.pl

ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę
Farb emulsyjnych i olejnych

(kliknij na link w celu zobaczenia szczegółowej specyfikacji)

Aukcja rozpocznie się 25.03.2004 r. o godzinie 11:30 na stronie Polskiej Platformy Przetargowej pod adresem http://www.aukcje.pwpw.pl

 1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  • komputer klasy PC,
  • zegar 300Mhz, 64MB RAM,
  • sprawne łącze internetowe,
  • przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyższa,
  • aplet java pobrany jednorazowo,
  • wyłączna autoryzacja na serwerze proxy,
  Po dopuszczeniu do udziału w aukcji dostawcy otrzymają drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło do systemu. PWPW S.A. udziela informacji technicznych związanych z organizacją aukcji pod numerem tel. (22) 541 68 67, e-mail: aukcje@pwpw.pl

 2. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień:
  Cena wywoławcza 11300 PLN(brutto).
  Minimalny krok postąpienia 50 PLN (brutto).

  W czasie trwania aukcji dostawcy, którzy otrzymali loginy i hasła dostępowe do systemu, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.
  Oferty składane przez dostawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.
  Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny dostawca złożył ofertę korzystniejszą.

 3. Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Aukcja jest jednoetapowa. Czas trwania aukcji: 30 minut

 4. Termin składania dokumentów w związku z udziałem w aukcji elektronicznej:
  Wymagane dokumenty (pkt 6) należy składać do dnia 23.03.2004 r. do godz. 12:00 faksem lub drogą elektroniczną na adres/nr faksu: E-mail: zsuchan@pwpw.pl Fax: (22) 635-75-56

 5. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  Termin otwarcia aukcji 25.03.2004 r. godz. 11:30
  Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje w chwili upływu podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej (pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 2 (dwóch) minuty trwania aukcji nie padnie ani jedna oferta. Jeżeli w ciągu ostatnich 2 (dwóch) minut trwania aukcji padnie choćby jedna oferta aukcja zostanie automatycznie przedłużona, jednak nie dłużej niż o 4 (cztery) minuty (w zależności od liczby ustalonych dogrywek).

 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie zobowiązani są dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w aukcji elektronicznej:
  W celu spełniania warunków uczestnictwa w aukcji dostawca zobowiązany jest dostarczyć:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela dostawcy);
  • Oświadczenie (podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela dostawcy) [>>> .doc] [>>> .pdf];
  • Wypełniony formularz dostawcy [>>> .pdf]

 7. Termin związania ofertą dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę - 7 dni.

 8. Termin wykonania zamówienia: po podpisaniu umowy dostawy, sukcesywnie przez okres 2 miesięcy
Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic .: Minerskiej i Krańcowej
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic .: Minerskiej i Krańcowej
oznaczonej jako część działki nr 315 w obrębie P-15 o pow.17 000m2, opisanej w KW 66382.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem US. Są to tereny o podstawowym przeznaczeniu dla realizacji budynków i obiektów sportowych.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4 600zł+ 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa GUS.
Dzierżawca będzie zwolniony z opłacania czynszu dzierżawnego przez 6 m-cy od dnia podpisania umowy tj. na okres realizacji inwestycji.. Dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 000zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać w terminie do dnia 6.04.2004r.do godz.1700 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2004 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466 , tel. 638-43-24
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI


ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Aleksandra 34 obr.G-41dz. nr 30, pow. 1198m2, KW 92244, cena wyw.62 000zł. w tym naniesienia 0zł., wadium 12 000zł., postapienie 700zł.
 • Łukowej 21 obr.G-24 dz.nr 214/3, pow. 527m2, KW 105903, cena wyw.41 000zł.,wadium 8 000zł. postapienie 500zł.
 • Morskiej 16 obr.G-24 dz. nr 303, pow. 735m2, KW 125285, cena wyw. 36 000zł.,wadium 7 000zł., postapienie 400zł.
 • Blokowej 1 obr.G-40 dz.nr 164/1 pow. 765m2, KW 97880, cena wyw.38 000zł.,wadium 7 000zł. postapienie 400zł.
 • Czechoslowackiej 54 obr.W-14 dz. nr 369/1 pow. 1250m2,KW 112912, cena wyw. 70 000zł.,wadium 14 000zł. postapienie 700zł.
 • Życzliwej 21 obr.G-24 dz.nr 141 pow. 508m2,KW 94336, cena wyw.31 000zł.,w tym naniesienia 0zł. , wadium 6 000zł., postapienie 400zł.
 • Darniowej 4 obr.G-22 dz.nr 288/1 pow. 601m2, KW 20936, cena wyw.35 500zł.,w tym wartość budynku 4200zł,wadium 7 000zł. postapienie 400zł.
 • Jagiełły 29 obr.G-41 dz.nr 472/1 pow. 963m2, KW 30781, cena wyw.52 000zł.,w tym naniesienia 0zł., wadium 10 000zł., postapienie 600zł.
 • Ireny 37 obr.G-28 dz.nr 352/2 pow. 1044m2, KW 120807, cena wyw.29 500zł., wadium 5 900zł., postapienie 300zł.
 • Ireny 26 obr.G-28 dz.nr 247/1 pow. 884m2, KW 130871, cena wyw.24 500zł., wadium 4 900zł., postapienie 300zł.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 5.04.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 5.04.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniajacego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457, tel. 638-44-74.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.: Technicznej 2-4
Treść:


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.: Technicznej 2-4
oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-33 jako działki nr 37/13 i 33/8 o pow. 37802m2, opisanej w KW 143174.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przysługuje prawo pierwokupu Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podst. art 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600 z poźn. zm.)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 200 000 zł.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 300.000.-zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać do dnia 13.04.2004r. do godz.1700 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2004 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z uzyskaną decyzja o warunkach zabudowy oraz warunkami określonymi przez WUiA, Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w szczególności w zakresie uzyskania zezwolenia na wycięcie istniejącego na nieruchomościach drzewostanu i naliczenia związanych z tym opłat.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-24, 638-43-25.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Lokale do remontu we własnym zakresie
Treść:

Lokale do remontu we własnym zakresie

Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 10 do 26 marca 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.
Lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

2004-03-10

Lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję

Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 10 do 26 marca 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.
Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jutrzenki 9
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony ( licytację) na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Jutrzenki 9

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-26 jako działka nr 506/3 o pow. 2 431m2, opisanej w KW128124,

cena wywoławcza 237 000zł.,

wadium 47 400zł.

postąpienie 2 500 zł, lub więcej


Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art.4 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz,.U.Nr 80 poz.717) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W części południowo-zachodniej działki przebiega magistrala wodociągowa o średnicy Ø 400mm- strefa ochronna wynosi po 5 m po obydwu stronach przewodu licząc od zewnętrznej krawędzi.

W powyższej części nieruchomości zlokalizowany jest czynny stalowy gazociąg niskiego ciśnienia Ø 100mm. W projekcie planu zagospodarowania działki należy uwzględnić strefę ochronną i zlokalizować obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 30.03.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Użytkownicy wieczyści zobowiązani będą do wniesienia pierwszej opłaty w wys. 25%ceny uzyskanej w przetargu ( płatnej przed zawarciem umowy notarialnej), a następnie opłat rocznych w wys.1% (budownictwo mieszkaniowe); 3%( budownictwo usługowo-handlowe) tej ceny, płatnych przez 99 lat do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu, w okresie nie krótszym niż rok.

Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do rozpoczęcia prac inwestycyjnych w ciągu roku oraz ich zakończenia w ciągu 3 lat od podpisania umowy notarialnej.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 30.03.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 468, tel. 638-44-72.
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 25
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:
Wólczańskiej 25

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-19 jako działka nr 209 o pow. 1007m2, opisanej w KW 97500, z przeznaczeniem na cele parkingowe.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem przeznaczonym do rozbiórki.
Dzierżawca zobligowany będzie ( w terminie 6 m-cy od daty przetargu) do rozbiórki budynku a udokumentowane koszty poniesione z tego tytułu nie wyższe od kwoty 77 400zł. zostaną rozliczone w czynszu dzierżawnym.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r.poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 2 100zł + 22% VAT

Wadium 6 300zł.
Postąpienie 100zł.

Czynsz dzierżawny będzie płatny z góry w terminie do 10-ego każdego miesiąca kalendarzowego.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do corocznej zmiany wysokości czynszu o wskażnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS w MP począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu tego wskaźnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 23.03.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 23.03.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystapieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu.

Warunki i informacje o przetargu, można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul.Piotrkowska 104, pok. 461, 466 tel.638-43-31, 638-43-24, 638-43-25.