Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2004 r.

Przetarg nieograniczony na wybór organizatora /-ów/ kolonii letnich dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów, objętych pomocą finansową miasta
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu - ogłasza przetarg nieograniczony na wybór organizatora /-ów/ kolonii letnich dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów, objętych pomocą finansową miasta.(PKWiU: 63.30.1)

Miejsce realizacji: Polska - miejscowości nad morzem, w górach, okolice Łodzi / do 70 km /.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 28 czerwiec - 31 sierpień 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 70%
atrakcyjność programu - 10%
lokalizacja obiektu - 10%
warunki socjalno-bytowe - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul.Sienkiewicza 5 pokój 309, lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z b.rogalska@uml.lodz.pl.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Beata Rogalska-Jarosz, e-mail: b.rogalska@uml.lodz.pl , tel. 042 6384830, lok. 309, w godz. 9.00-15.00.

Oferty należy składać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 pokój 309.

Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2004 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2004 o godzinie 12:00 w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi / budynek Hala Sportowa / ul.ks.Skorupki 21 sala konferencyjna I piętro.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę /na jeden obiekt kolonijny nad morzem lub w górach lub w okolicach Łodzi/

Wyniki >>>

Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W NIŻEJ PODANYCH WYKAZACH.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 marca 2004r. - godz. 15.30
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi - pokój 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, budynek D).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 30.03.2004r. do 13.04.2004r. w godzinach 11.00 - 14.00.

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.
Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.
W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 34/IV/02 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>