Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce Nr 137/5 w obr.W-25, uregulowanej w KW 50434. Wyżej wymieniony lokal o powierzchni 32,52 m2 usytuowany jest na parterze budynku (5-kondygnacyjnego) mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna” z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 163. Składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Okna oraz balkon wychodzą na zachodnią stronę, lokal wyposażony jest we wszystkie media. W pomieszczeniach znajdują się pozostawione przez byłego właściciela meble i drobny sprzęt o wartości rynkowej 305 zł. Do lokalu przynależy komórka (w piwnicy budynku).

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wysokość wadium i postąpienie wynoszą:

 1. cena wywoławcza - 50 000 zł;
 2. wadium - 10 000 zł;
 3. postąpienie - 1 000 zł lub więcej;
 4. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolnione jest z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 20.01.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się ze stanem lokalu mieszkalnego;
 2. zgłoszenia się do Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., Gazowni Łódzkiej celem spisania umowy o dostawę nośników energii;
 3. zgłoszenia się do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bawełna” w celu ustalenia kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu mieszkalnego, jak również udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji;
 4. wpłaty kwoty 305 zł, w terminie przewidzianym do podpisania umowy notarialnej, stanowiącej wartość rynkową przedmiotów wyposażenia lokalu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 20.01.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 468, tel. 638-4472.

Przetarg nieograniczony na usługi promocji projektu "e-Łódź - zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi"
System identyfikacji wizualnej Łodzi wraz z hasłem promującym Łódź
Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
Wzór wniosku >>>

Wniosek można pobrać tylko w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, (Łódź, ul. Piotrkowska 102) lub zwracając się pisemnie o przysłanie dokumentu za potwierdzeniem odbioru

Przetargi współfinansowane z Funduszu Spójności
Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 09 lutego 2006r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium .

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 15.02.2006r. do 01.03.2006r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich. W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>
Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Naftowej 7/15
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul.:

Naftowej 7/15

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-08 jako działka nr 19/11 o pow. gruntu 274m2, uregulowanej w KW 114450.
Na nieruchomości usytuowane są dwie wiaty i ogrodzenie : wiata o konstrukcji stalowej, kryta blachą falistą pow. zabudowy 11,96 m2; wiata o konstrukcji murowanej, dach kryty blachą trapezową, wiatę wykonano wykorzystując ścianę budynku gospodarczego oraz fragment płotu betonowego dobudowując dwie ściany, pow. zabudowy 14,37 m2.
W przetargu mogą brać udział tylko właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 16/32 i 19/18 w obrębie P-08 bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, że tylko właściciele-współwłaściciele lub użytkownicy-współużytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych mogą zapewnić nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostęp do drogi publicznej.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41i Nr 141, poz.1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi31 280 zł
w tym grunt 14 700 zł
wiaty 8 650 zł
ogrodzenie 7 930 zł
Wadium 4 000 zł
Postąpienie500 zł, lub więcej

Cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT stanowi cenę nabycia.

Właściciele nieruchomości sąsiednich zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia do dnia 15.02.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 następujące dokumenty:

 1. aktualny tj. sporządzony nie później niż miesiąc przed dniem otwarcia przetargu odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, których są właścicielami albo użytkownikami wieczystymi i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 2. pisemne oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu nie dokonają sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości graniczących z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu do czasu zawarcia umowy sprzedaży (W przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej byłby niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytułu własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym pisemnym oświadczeniu);
 3. pisemne oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 16 lutego 2006r. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie Wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.
Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium do dnia 17 lutego 2006r. oraz zgłosić się do pok. 461 IV p. celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2006r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu,
o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-25.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej UMŁ: www.uml.lodz.pl .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (0 42) 638 40 26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2006 r. do godziny 10.00.

Więcej nformacji >>>
Regulamin >>>
Wykaz ścian (.xls) >>>
Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 34 w Łodzi
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Zadraż od nr 6 do nr 14 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY WODOCIĄGU W UL. ZADRAŻ OD NR 6 DO NR 14 ORAZ PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO – MONTAŻOWYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Zadraż od nr 6 do nr 14 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  • projekt – 31.05.2006 r.
  • nadzór inwestorski – 31.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena0000000100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 03.02.2006 r. do godz. 9.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2006 r. o godz. 10.00, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia metodą recyklingu drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamiejskiej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UTWARDZENIA METODĄ RECYKLINGU DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZEZ LAS W REJONIE UL. ZAMIEJSKIEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO – MONTAŻOWYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia metodą recyklingu drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamiejskiej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  • projekt – 14.04.2006 r.
  • nadzór inwestorski – 31.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena______________ 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 13.02.2006 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2006 r. o godz. 11.00, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Przyjmowanie ofert od osób zainteresowanych najmem mieszkań
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza, że w dniach:

od 19 czerwca do 07 lipca 2006 roku
Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych najmem
:

 • mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanych: w budynku przy ul. Wacława Wojewódzkiego 10, Mielczarskiego 32, Kamińskiego 1/Północna 57
  szczegóły >>>

 • mieszkania czynszowego w zmodernizowanych budynkach przy ul. Nawrot 7, ul. Mielczarskiego 26, ul. Mielczarskiego 32, ul. Lipowej 55, Wschodniej 45, ul. Legionów 59 oraz przy ul. Próchnika 15
  szczegóły >>>

 • mieszkania czynszowego w nowo wybudowanym budynku przy ul.. Lipowej 55 oraz przy ul Legionów 59
  szczegóły >>>

Szczegółowych informacji udzielają:

Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104,
Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTY ul. Zachodnia 47 Telefon : 638-50-59
GÓRNA Al. Politechniki 32 Telefon : 638-56-07
ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153 Telefon : 638-57-27
POLESIE ul. Krzemieniecka 2b Telefon : 638-52-40
WIDZEW Al. Piłsudskiego 100 Telefon : 638-53-55
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu 60
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu 60

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-09, jako działka nr 270 o pow. 1 658m2, opisanej w KW 117415.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi działka zabudowana budynkiem drewnianym wolnostojącym o pow. zabudowy 61,60m2 przeznaczonym do rozbiórki. Na działce znajdują się pozostałości szklarni, komin, fundamenty i gruz. Prace rozbiórkowe ww. naniesień wykona na własny koszt nabywca nieruchomości. Działka jest ogrodzona i w części utwardzona. Nieruchomość posiada urządzoną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza: 120 000zł
Wartość naniesień: 0zł
Wadium wynosi: 12 000zł
Postąpienie 3 000 zł lub więcej

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.02.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.02.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp. pok. 461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457a, tel. 638-43-37.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 1.160,9 m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 51 w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24, w obrębie G-12 na działce nr 503/9
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 1.160,9 m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 51 w Łodzi przy ul. Strycharskiej 24, w obrębie G-12 na działce nr 503/9,

Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce Nr 590 w obr.G-12, uregulowanej w KW 72066.
Lokal użytkowy znajduje się na parterze i w piwnicy budynku mieszkalnego 12 kondygnacyjnego wybudowanego w połowie lat 80, w technologii wielkiej płyty. Na parterze znajdują się pomieszczenia po zlikwidowanym przedszkolu a w piwnicy pomieszczenia: wentylatorni, gospodarcze, przyłącze gazu, pralnia i suszarnia o łącznej powierzchni 123,59 m2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza: 1 408 200zł
Wadium wynosi: 140 000zł
Postąpienie 15 000 zł.lub więcej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00

Wadium należy wpłacać do dnia 29.05.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 29.05.2005r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457a, tel. 638-43-37.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 189
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 189

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-09, jako działka nr 34/2 o pow. 949 m2, opisanej w KW 117721.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492oraz z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość może być obsługiwana komunikacyjnie jedynie przez działkę sąsiednią nr 36. Uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na taką obsługę będzie należało do nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza: 80 000zł
Wadium wynosi: 8 000zł
Postąpienie 1 000 zł lub więcej

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu+ należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00

Wadium należy wpłacać do dnia 13.02.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.02.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp. pok. 461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 , tel. 638-43-31.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 161
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Zgierskiej 161

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-25, jako działka nr 31, o pow. 1503 m2, opisanej w KW 39357.
Działka zabudowana pustym budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000 zł. netto
w tym naniesienia 3.600 zł
Postąpienie 4.000 zł.
Wadium 40.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 29 maja 2006 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Manewrowej
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy

ul. Manewrowej

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-32, jako działka nr 60/19, o pow. 380 m2, opisanej w KW 162033.
Nieruchomość w części o pow. 213 m została utwardzona kostką brukową przez byłego dzierżawcę nieruchomości. W południowej części nieruchomości usytuowany jest ciepłociąg i komora ciepłownicza.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.775 zł. netto
Postąpienie 500 zł.
Wadium 2.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Z dowodem wpłaty wadium umieszczonym w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Manewrowej” oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych – wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 20 lutego 2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem, IV p., pok. 455 oraz pok. 461 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 77
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy:

ul.Srebrzyńskiej 77

oznaczonej w obrębie P-06 jako działka nr 355/2 o pow. 2664 m2, opisanej w KW 122189.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Działka zbudowana na której znajdują się: budynek mieszkalny dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z poddaszem o powierzchni użytkowej 155,2 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 66,22 m2, budynek magazynowy parterowy o konstrukcji metalowej obudowany płytami eternitowymi i blachą, obiekty garażowo – gospodarcze i wiata zadaszona oraz ogrodzenie. Nieruchomość wyposażona jest w wodę z wodociągu miejskiego, kanalizację, instalację c.o. lokalną i instalację telefoniczną.
Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie osiedla mieszkaniowego im. Józefa Montwiła - Mireckiego, które to wpisane jest do rejestru zabytków jako zespół architektoniczno – urbanistyczny decyzją z dnia 20.01.1971 Ldz. Kl. III-680/56/71 i na zbycie której Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę. Wszelkie prace remontowo konserwatorskie należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wytyczne konserwatorskie są do wglądu w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104.

Cena wywoławcza wynosi 295 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł), w tym grunt - 248 660zł, naniesienia - 46 340zł.

Od ceny nabycia nieruchomości udziela się 50% bonifikaty z tytułu wpisania jej do rejestru zabytków.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2006r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 30 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać do dnia 27.02.2006r na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 77” należy złożyć do dnia 27.02.2006 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV pok. 461, tel. 638-43-31, p.468, tel. 638-43-25.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Plażowej 8
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Plażowej 8

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-52, jako działka nr 6, o pow. 2.479 m2, opisanej w KW 131615.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwałą Nr LIV/1044/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Ekonomicznej i Granicznej oraz południowej granicy miasta, Rada Miejska postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi____ 120.000 zł. netto
Postąpienie____2.000 zł.
Wadium____ 12.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium umieszczonym w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Plażowej 8” oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych – wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 6 marca 2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem, IV p., pok. 455 oraz pok. 461 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ogłoszenie o zamówienie w ramach projektu: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi” - unieważnione
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 64a i Drewnowskiej bez nr
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 64a i Drewnowskiej bez nr.

oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-46 jako działki:

 • przy ul. Drewnowskiej 64, dz. nr 87/1 o pow. 1072m2, opisanej w KW 152487.
 • Przy ul. Drewnowskiej bez nr., dz.nr 84/2 o pow. 824m2, opisanej w KW 140741.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIII/623/97 z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy ul. Drewnowską, ul. Zachodnią, ul. Ogrodową i projektowanym przebiciem ul. Gen. L. Żeligowskiego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem VII.01 – są to tereny szczególnej tożsamości miasta (polityka nr 3).

Wszelkie działania podlegają uzgodnieniom zgodnie z obowiązującym trybem, a w każdym przypadku z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi oraz Architektem Miasta.

Cena wywoławcza 500 000zł
Wadium 50 000zł
Postąpienie 10 000zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.03.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.03.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp. pok. 461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 466, tel. 638-43-24.