Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 180/194
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Dąbrowskiego 180/194

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07, jako działki nr 10/3, 14/6, 15/4, 16/4, 16/5, 17/3, 18/3, 19/3, 20/7, 45, w obrębie G-07, o łącznej powierzchni 27.243 m2, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW 61663, KW 117874, KW 120821 i KW 92891.
Wzdłuż ulicy Dąbrowskiego przez teren działek 10/3, 14/6, 15/4, 16/4, 17/3, 18/3, 19/3, 20/7 i 45 przeprowadzona jest czynna magistrala wody gorącej 4 x Dn 800 mm.
Przez działki 17/3, 16/5, 15/4, 14/6 przebiega wodociąg miejski o średnicy 300 mm.
Dla obydwu sieci należy zachować strefy ochronne po 5 m po obu stronach licząc od zewnętrznej krawędzi.
Działki nr 14/6,15/4,16/4, 16/5, 17/3,18/3, 19/3,20/7 wymagają wyłączenia z produkcji rolnej w trybie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r. Sąd Rejonowy postanowił dokonać zabezpieczenie roszczenia poprzez wpisanie w III dziale KW 92891 wzmianki o toczącym się postępowaniu w sprawie zasiedzenia do części działki 10/3 o powierzchni 185 m2 z całości 1510 m2.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przysługuje prawo pierwokupu Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podst. art 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600 z poźn. zm.)
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza: 800 000zł.
Wadium wynosi: 80 000zł.
Postąpienie 10 000 zł.lub więcej

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.03.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 13.03.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Ponadto należy złożyć oświadczenie iż w przypadku wygrania przetargu i wydania przez Sąd postanowienia o zasiedzeniu części nieruchomości o powierzchni 185 m2 na rzecz osoby trzeciej nabywca zrzeka się ewentualnych roszczeń odszkodowawczych od Miasta Łodzi;

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457b, tel. 638-43-37.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 84
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy:

ul.Zachodniej 84

oznaczonej w obrębie S-01 jako działka nr 390/2 o pow. 507m2, opisanej w KW 121853. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące zapisy studium uwarunkowań planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi:

 • Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. nr 113, poz. 954) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z opracowanym studium korytarza komunikacyjnego ul. Zachodniej zachodnia część nieruchomości o powierzchni około 176 m2 znajduje się w liniach rozgraniczających tej ulicy.

Cena wywoławcza wynosi 230 000zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy zł) w tym grunt 229 999zł, naniesienia - 1zł. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10.03.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2006r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz. 11.00

Wadium w wysokości 30 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać do dnia 09.03.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 84” należy złożyć do dnia 10.03.2006 r. do godz.1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz zapoznania się z koncepcjami zagospodarowania i planowanymi działaniami wynikającymi z potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji w obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013” oraz uwzględnienia ich w przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości.

Nabywca będzie zobowiązany do:

 • Zaakceptowania zapisu w umowie sprzedaży, na mocy którego Miastu Łodzi będzie przysługiwać roszczenie o nieodpłatne przeniesienie prawa własności zachodniej części nieruchomości w granicach przyszłego poszerzenia ul. Zachodniej oznaczonych literami ABCD na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 3051/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lipca 2005r.
 • Wykonania w terminie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia, własnym staraniem i na własny koszt rozbiórki budynków w granicach, o których mowa powyżej. Za wszelkie budynki i budowle lub urządzenia wzniesione po dacie sprzedaży w granicach o których mowa powyżej odszkodowanie nie będzie przysługiwało.
 • Zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł na rzecz Miasta Łodzi w przypadku nie wywiązania się z obowiązku rozbiórki.
Zobowiązania, te zostaną wpisane odpowiednio do działów III i IV księgi wieczystej 121853.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV pok. 461, tel. 638-43-31, p.457b tel. 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy ul. Aleja 1–go Maja 24/26
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy al. 1 – go Maja 24/26:

lokal o pow. 75,68 m2 usytuowany na parterze budynku frontowego. Cena wywoławcza 89.769,00 zł. Wadium 7.000,00 zł.

W/w lokal przeznaczony jest na działalność: handel, usługi.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2006r. o godz. 12.30 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 104.

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 14 marca 2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział GETIN Banku S. A. w Łodzi

 • nr konta 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – II p. pok. 253, tel. 638 – 42 – 55.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Polnej 8 i Polnej 19
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

Polnej 8

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-29, jako działka nr 305, o pow. 424 m2, opisanej w KW 102947.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000 zł. netto
Postąpienie 500 zł.
Wadium 5.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

oraz

Polnej 19

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-29, jako działka nr 320, o pow. 1051 m2, opisanej w KW 34545.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77.000 zł. netto
Postąpienie 800 zł.
Wadium 8.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych – wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 20 marca 2006 r. do godz. 1500 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem, IV p., pok. 461 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 27.03.2006r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.
Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 24.03.2006r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 24.03.2006r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 30.03.2006r. do 13.04.2006r. w godz. 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>

Oferty na lokale do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 6 do 20 marca 2006 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:

od 6 do 20 marca 2006 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ

oraz

w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter).

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie >>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję >>>

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi dojazdowej do pałacu młodzieży przy Al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
tel. 638-52-82, fax 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi dojazdowej do Pałacu Młodzieży przy Al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi dojazdowej do Pałacu Młodzieży przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 30.06.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena________100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 15.03.2006 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2006 r. o godz. 10.00, w pok. 305 tutejszej Delegatury.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 121
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy:

Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 121

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-26, jako działka nr 64/6 o pow. 1735 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 7027.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Na nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna do tej nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ul.Winnej - drogi gminnej klasy D-dojazdowej i dalej ulicą Zbiorczą. Obie ulice zlokalizowane są w obszarze osiedla mieszkaniowego ,,Zbiorcza”, posiadają wprowadzone przez Zarządcę ograniczenia dla ruchu ciężarowego.
Przez teren działki nr 64/6 przebiegają kable elektroenergetyczne ŁZE S.A.; przyszły nabywca będzie miał obowiązek wyniesienia przedmiotowych kabli poza granice działki w miejsce ogólnodostępne bez naruszenia praw osób trzecich - na koszt własny.
Wskazane na mapie zasadniczej sieci zostały wyłączone z eksploatacji. Nieczynne jest również przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku od strony ul. Borsuczej.
Na terenie działki nr 64/6 zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia ø100 oraz kanalizacja kablowa i kable telekomunikacyjne będące własnością TP S.A. w Łodzi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 138.750 zł. netto
Postąpienie 2.000 zł.
Wadium 27.000 zł.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1000.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium, numerem NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 27 marca 2006 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Lodowej 92
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul.:
Lodowej 92

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-07 jako działka nr 216/10 o pow. 9.395 m2, opisanej w KW 130414. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przez działkę przebiega czynna sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Część nieruchomości jest utwardzona (trylinka, asfalt i okrawężnikowanie).
Przez południową cześć działki prowadzi przejazd i uzbrojenie na działkę nr 213/1. Użytkownik wieczysty może wystąpić o ustanowienie prawa przechodu i przejazdu przez działkę nr 216/10 na rzecz każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) tej działki. Przy realizacji budynków konieczne będzie zachowanie stref ochronnych dla sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do udostępniania terenu do przebudowy, remontu lub modernizacji istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi____ 510.700 zł. netto
Postąpienie____10.000 zł.
Wadium____60.000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących stawek

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 3 kwietnia 2006 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera”
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Łomnickiej 30, B-52, dz. nr 203, pow. 895 m2, KW 150564, cena wyw. 59.000 zł (netto), wadium 11.800 zł., postąpienie 600 zł lub więcej. Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462), jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, zostaną naliczone opłaty;
 • Prądzyńskiego 106, G-22, dz. nr 107/1, pow. 873 m2, KW 162034, cena wyw. 41.000 zł (netto), wadium 8.000 zł., postąpienie 500 zł lub więcej. W poł-zach narożniku działki znajduje się wodociąg miejski o średnicy ø 150 mm. Strefa ochronna dla miejskiej sieci wodociągowej o średnicy do ø 150 mm wynosi 3,0 m po obu stronach przewodu. W sąsiedztwie nieruchomości przebiegają linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV;
 • Prądzyńskiego 106, G-22, dz. nr 107/2, pow. 629 m2, KW 162034, cena wyw. 31.000 zł (netto), wadium 6.000 zł., postąpienie 400 zł lub więcej;
 • Morskiej 24, G-24, dz. nr 307, pow. 940 m2, KW 120065, cena wyw. 60.000 zł (netto), wadium 12.000 zł., postąpienie 600 zł lub więcej. Przez działkę przebiegają kable elektroenergetyczne ŁZE S. A. Przy północnej granicy nieruchomości znajduje się wodociąg miejski o średnicy ø 200 mm. Strefa ochronna dla wodociągu wynosi po 3,0 m po obu stronach przewodu. W granicy nieruchomości od strony ulicy Ruchliwej przebiega doziemna sieć telekomunikacyjna, dla której należy zapewnić dostęp, a usytuowanie budowli - w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od obrysu tej sieci;
 • Brzezińskiej 231a, obr. W-47 dz. nr 712/1, pow. 739 m2, KW 54652, cena wyw. 10.000 zł. (netto), wadium 2.000 zł., postąpienie 200 zł. lub więcej. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna 220 kV. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez zjazd z ulicy Margaretek, dojazdowej, przy czym sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być dostosowany do możliwości obsługi poprzez zjazd indywidualny zlokalizowany w maksymalnym oddaleniu od ulicy Brzezińskiej (wyklucza się lokalizację i obsługę nieruchomości poprzez zjazd publiczny, który zlokalizowany byłby w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic Brzezińska-Margaretek). W przypadku konieczności zapewnienia dostępu nieruchomości do ulicy Magaretek, nabywca wystąpi o odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 794/2 celem zapewnienia dojazdu do działki nr 712/1;
 • Pomarańczowej bez numeru, obr.W-46, dz. nr 868/3, pow. 1141m2, KW 142529, cena wyw. 72.000 zł. (netto), wadium 14.000 zł. postąpienie 800zł. lub więcej. W przypadku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej zostaną naliczone opłaty, stosownie do art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462);
 • Suchej 7, obr. W-26, dz. nr 43, pow. 877 m2, KW 111848, cena wyw. 105.000 zł. (netto), w tym naniesienia 0 zł, wadium 21.000zł. postąpienie 2.000 zł. lub więcej. Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe d=40 mm zakończone studnią wodomierzową. Wymagana strefa ochronna wynosi 5,0 m szerokości łącznie po obydwu stronach rurociągu;
 • Tadeusza 24, obr. W-10, dz. nr 61/3, pow. 1467 m2, KW 113555, cena wyw. 61.000 zł. (netto), wadium 12.000 zł. postąpienie 700 zł. lub więcej. W poł-wsch. narożniku działki posadowiony jest słup energetyczny linii napowietrznej zasilającej posesję sąsiednią przy ulicy Tadeusza 22;
 • Wilanowskiej 4 i 4a, obr.W-15, dz.nr 80, pow. 611 m2, KW 15213, cena wyw. 50.000zł. (netto), w tym naniesienia 0 zł., wadium 10.000 zł., postąpienie 500zł. lub więcej;
 • Aleksandra 51, obr.G-41, dz.nr 108/2, pow. 731 m2, KW 91450, cena wyw. 45.000zł. (netto), wadium 9.000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. Możliwość zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości wyłącznie przez osoby dysponujące dostępem do ulicy poprzez sąsiednie nieruchomości;
 • Drzymały 12a, obr.G-09, dz.nr 257, pow. 295 m2, KW 108453, cena wyw. 16.000zł. (netto), wadium 3.000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. Działki 257 i 256 są wspólnie ogrodzone. W granicy obu działek znajduje się m.in. przyłącze wodociągowe o średnicy ø 50 mm.– szerokość pasa ochronnego wynosi 5,0 m;
 • Józefów 16, obr.G-45, dz.nr 72/1, pow. 2054 m2, KW 109206, cena wyw. 133.000zł. (netto), wadium 26.000zł., postąpienie 2.000zł. lub więcej;
 • Kleeberga 9, obr.B-25, dz.nr 220/5, pow. 1392 m2, KW 116658, cena wyw. 211.000zł. (netto), w tym naniesienia 1 zł, wadium 42.000zł., postąpienie 3.000zł. lub więcej;
 • Wysokiej 23, obr.W-24, dz.nr 134/2, pow. 1024 m2, KW 80590, cena wyw. 152.000zł. (netto), wadium 30.000zł., postąpienie 2.000zł. lub więcej;
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy wyżej wymienionych nieruchomości, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 • Zimnej 10, obr. P-07, dz.nr 13/3, pow. 458 m2, KW 2502, cena wyw. 20.000zł. (netto), wadium 4.000 zł., postąpienie 200 zł. lub więcej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: al. Włókniarzy, Drewnowskiej oraz torów PKP, nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w jednostce oznaczonej symbolem 8 MJ;
 • Glebowej 15, obr. B-37, dz.nr 102/3, pow. 1103 m2, KW 106639, cena wyw. 66.000zł. (netto), wadium 13.000 zł. postąpienie 700 zł. lub więcej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka” nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w jednostce oznaczonej symbolem 10 MN. Na działce w zachodniej części znajduje się wysychający staw, stanowiący zbiornik p.poż.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 11
00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium, numerem NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 03.04.06r. do godz. 1500 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Śląskiej 22
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Śląskiej 22

oznaczonej jako działka nr 230/1 w obrębie G-16 o powierzchni 643m2 opisana w KW 107256.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Na działce usytuowany jest budynek murowany, przeznaczony do rozbiórki i pozostałości po rozebranych budynkach gospodarczych.

Cena
wywoławcza:
40 000 ,- zł netto
W tym: grunt 39 999 zł
_____budynek 1zł
Zaliczka 4 000zł

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.
Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 7.11.2005r., 13.05.2005r.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 21.04.2006r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 4000zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 25 kwietnia 2006 r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 20.04.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dowborczyków 7
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Dowborczyków 7

oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-06, jako działka nr 303/1 o pow. gruntu 2 211m2, uregulowanej w KW 1047. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 262 m2 oraz budynkami warsztatowo-magazynowymi i gospodarczymi.
Na terenie nieruchomości znajdują się: nieczynne od dnia 30.03.2001 r. przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 50 mm włączone do wodociągu miejskiego o średnicy Ø 100 mm w ul. Dowborczyków. Brak możliwości ponownego wykorzystania przyłącza wodociągowego ze względu na okres eksploatacji (od 1948 r.). Nieruchomość obsługiwana była przez trzy przyłącza kanalizacyjne włączone do miejskiego kanału ogólnospławnego w ul. Dowborczyków. Istnieje możliwość wykorzystania tych przyłączy po uprzednim sprawdzeniu ich przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;przyłącze gazu niskiego ciśnienia Ø 63PE/80 stal, a w ulicy zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia Ø 125 PE.
W chodniku ul. Dowborczyków przebiegają linie kablowe niskiego i średniego napięcia. Przez teren nieruchomości nie przebiega sieć ciepłownicza. Zespół Elektrociepłowni S.A. prowadzi prace zmierzające do doprowadzenia sieci wody gorącej do nieruchomości położonych przy ul. Dowborczyków 9/11 i ul. Dowborczyków 5.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 630 000zł
W tym: grunt 347 000zł
budynki 283 000zł
Wadium wynosi: 70 000zł
Postąpienie 8 000 zł lub więcej

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00

Wadium należy wpłacać do dnia 24.04.2006r na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 24.04.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Ponadto dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 7”należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 457b, tel. 638-43-25.

Oferty lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
Treść:

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:

 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju:

do 7 kwietnia 2006 roku
do godz. 16.00

Wadium w wysokości: 1000 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w punkcie kasowym GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”

UWAGA
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 20 marca do 07 kwietnia 2006 roku.

Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2006 roku o godzinie – 09.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>

Ustny przetarg ograniczony (do mieszkańców posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 27) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony (do mieszkańców posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 27) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanej części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, postąpienie
1. Gnieźnieńska 27
o pow. 20 m2,
obręb B.-46,
cz. dz. nr 144, KW 100828,
sposób zagospodarowania – zgodnie z
decyzją o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie garażu
53,80 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny płatny do 10-go każdego miesiąca
250 zł
5 zł

Dla wydzierżawianego terenu nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 24.04.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 455):

 • imienia, nazwiska i adresu,
 • w przypadku najemcy położonego na nieruchomości budynku - umowy najmu,
 • w przypadku właścicieli bądź współwłaścicieli budynku mieszkalnego - aktualnego wypisu z KW potwierdzającego, że wyżej wymienieni są uprawnieni do uczestnictwa w przetargu (wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),
 • w przypadku pełnomocników osób fizycznych - pisemnych pełnomocnictw,
 • dowodu wpłaty wadium.

Komisja przetargowa po posiedzeniu kwalifikacyjnym zaplanowanym na dzień 25.04.2006 r., na godz. 11.00 wywiesi listę osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Zakwalifikowane osoby winny zgłosić się najpóźniej do dnia 26.04.2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, pok. 461 po numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 9.00

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Ustny przetarg ograniczony (do mieszkańców posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Zbocze 1-35) na wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony (do mieszkańców posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Zbocze 1-35) na wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanych części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, postąpienie
1. Zbocze 1-35
o pow. 119 m2,
obręb W.-12, cz. dz. nr 310/115, KW 33374,
Sposób zagospodarowania – teren pod
uprawy warzywno-kwiatowe bez prawa
zabudowy
7,14 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz roczny płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego
4 zł
5 zł
2. Zbocze 1-35
o pow. 66 m2,
obręb W.-12, cz. dz. nr 310/115, KW 33374,
Sposób zagospodarowania – teren pod
uprawy warzywno-kwiatowe bez prawa zabudowy
3,96 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz roczny płatny do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego 2 zł
5 zł

Dla wydzierżawianego terenu nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 24.04.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 455):

 • imienia, nazwiska i adresu,
 • w przypadku najemcy położonego na nieruchomości budynku - umowy najmu,
 • w przypadku właścicieli bądź współwłaścicieli budynku mieszkalnego - aktualnego wypisu z KW potwierdzającego, że wyżej wymienieni są uprawnieni do uczestnictwa w przetargu (wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),
 • w przypadku pełnomocników osób fizycznych - pisemnych pełnomocnictw,
 • dowodu wpłaty wadium.

Komisja przetargowa po posiedzeniu kwalifikacyjnym zaplanowanym na dzień 25.04.2006 r., na godz. 11.30 wywiesi listę osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Zakwalifikowane osoby winny zgłosić się najpóźniej do dnia 26.04.2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, pok. 461 po numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 9.30

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony ( licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Praskiej 30 obr.G-04 dz. nr 233, pow. 732m2, KW 99680, cena wyw. 50 000zł., (netto) wadium 10 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe (nie do wykorzystania) oraz kanalizacyjne (z możliwością wykorzystania). Strefa ochronna dla sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 3 m a dla urządzeń kanalizacyjnych 5 m po obydwu stronach przewodu. Cena wyw.46 500zł. (netto), wadium 9 300zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Brzezińskiej 27a obr.W-07 dz.nr 11/7 o pow. 999m2, KW 124640, cena wyw.250 000zł., (netto) wadium 25 000zł., postąpienie 2 500zł. lub więcej Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.
 • Piwnej 46 obr.B-46 dz.nr 119 pow. 691m2, KW 89523, cena wyw.71 000zł. (netto), wadium 14 000zł. postąpienie 800zł. lub więcej
 • Młynarskiej 30 obr. B-47 dz. nr 125 pow. 344m2, KW 24430, cena wywoławcza 31 650zł., (netto) wadium 6 300zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Wersalskiej 29 obr.B-34 dz.nr 33/2 pow. 5356m2, KW 95331. cena wyw. 246 000zł.,( netto) wadium 49 000zł. postąpienie 3 000zł. lub więcej.Teren porośnięty drzewostanem leśnym.
 • Praskiej 32 obr.G-04 dz. nr 235, pow. 828m2, KW 106242, cena wyw.68 700zł., wadium 13 700zł., postapienie 700zł.
 • Ewy Szelburg Zarembiny 7 obr.W-42 dz.nr 231 pow. 1201m2,KW 144881, cena wyw.63 500zł., w tym wartość budowli 0zł., wadium 12 700zł., postapienie 700zł.Nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym zniszczonym nadajacym się do rozbiórki.
 • Czahary 50, obr.G-09, dz. nr 140/6, pow. 747 m2, KW 96231, cena wyw. 60.000 zł. (netto), wadium 12.000 zł., postąpienie 600 zł. lub więcej
 • Adamieckiego 1, obr.W-19 dz.nr 108/9, pow. 588 m2, KW 143083, cena wyw. 44.000zł., (netto) wadium 8.800 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej. Nabywca nieruchomości ustanowi służebność gruntową o wartości 12 300 zł polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 108/3 z ulicy Adamieckiego, oraz na rzecz TP S.A i ŁZE S.A polegającą na udostępnieniu terenu, celem dokonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją położonych kabli telekomunikacyjnych (ewentualne usunięcie kolizji na koszt nabywcy) i napowietrznej, dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV (przebiega przez środek działki). Wzdłuż linii, w odległości 14,5 m od skraju przewodów obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej. Odległości od pozostałych obiektów budowlanych w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym ŁZE S.A. Nabywca nieruchomości udostępni dla ruchu pieszego do pawilonu apteki część nieruchomości o powierzchni około 3 m2. Współwłaściciele nieruchomości położonej przy ulicy Adamieckiego 1, od strony północno – wschodniej wyżej wymienionej nieruchomości, zajęli teren o powierzchni około 12 m2
 • Krasickiego 9, G-12, dz. nr 275, pow. 847 m2, KW 46830, cena wyw. 120.000 zł (netto), w tym naniesienia z ogrodzeniem 4.565 zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej
 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99, pow. 652m2, KW 106819, cena wyw.40 000zł.(netto),wadium 8 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Złotno 41, obr. P.-04 dz. nr 275, pow. 630 m2, KW 130895, cena wyw. 69.034 zł., (netto), w tym naniesienia 14.070 zł., wadium 13.806 zł., postąpienie 700 zł. lub więcej. W odległości około 0,7 m od granicy frontowej nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 50/40 mm będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla którego strefa ochronna wynosi po 5 m po obu stronach przewodu

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 12.00

Wadium należy wpłacać do dnia 21.04.2006r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach Iioddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP albo nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 21.04.06r. do godz. 1500 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62
położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce Nr 137/5 w obr.W-25 , uregulowanej w KW 50434. Wyżej wymieniony lokal o powierzchni 32,52 m2 usytuowany jest na parterze budynku (5- kondygnacyjnego) mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna" z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 163. Składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Okna oraz balkon wychodzą na zachodnią stronę, lokal wyposażony jest we wszystkie media. W pomieszczeniach znajdują się pozostawione przez byłego właściciela meble i drobny sprzęt o wartości rynkowej 305 zł. Do lokalu przynależy komórka (w piwnicy budynku).

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wysokość wadium i postąpienie wynoszą:

 1. cena wywoławcza - 50 000 zł;
 2. wadium - 10 000 zł;
 3. postąpienie - 1 000 zł lub więcej;
 4. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolnione jest z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00

Wadium należy wpłacać do dnia 24.04.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się ze stanem lokalu mieszkalnego;
 2. zgłoszenia się do Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., Gazowni Łódzkiej celem spisania umowy o dostawę nośników energii;
 3. zgłoszenia się do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bawełna” w celu ustalenia kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu mieszkalnego, jak również udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji;
 4. wpłaty kwoty 305 zł, w terminie przewidzianym do podpisania umowy notarialnej, stanowiącej wartość rynkową przedmiotów wyposażenia lokalu.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 24.04.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 468, tel. 638-4472.

Konkurs ofert dla osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza
że w dniach:

od 27 marca do 21 kwietnia 2006 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ

będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych
najmem:

 1. mieszkania przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanego w nowo wybudowanym budynku na osiedlu „Olechów-Północ” i mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Lipowej 55 oraz w zmodernizowanych budynkach przy ul. Mielczarskiego 26 oraz 32,
 2. mieszkania czynszowego w zmodernizowanych budynkach przy ul. Nawrot 7, ul. Mielczarskiego 26, ul. Mielczarskiego 32, ul. Lipowej 55, Wschodniej 45 oraz ul. Legionów 59,
 3. mieszkania czynszowego Nr 5 w nowo wybudowanym budynku przy ul. Wacława Wojewódzkiego 12 oraz przy ul. Lipowej 55.

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTY ul. Zachodnia 47 Telefon : 638-50-59
GÓRNA Al. Politechniki 32 Telefon : 638-56-07
ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153 Telefon : 638-57-27
POLESIE ul. Krzemieniecka 2b Telefon : 638-52-40
WIDZEW Al. Piłsudskiego 100 Telefon : 638-53-55

Najem 1 >>>
Najem 2 >>>
Najem 3 >>>
Informacje >>>

Sprostowanie >>>

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Wierzbowej 37/39
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w Łodzi przy ul.:

Wierzbowej 37/39

oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-02 jako działki nr 217/5 o pow. gruntu 1677m2, opisanej w KW 2339 i nr 218/1 o pow. gruntu 186m2, opisanej w KW 140212.
Na działce nr 217/5 znajduje się połączony ze sobą zespół budynków o charakterze szkolnym oraz niewielki budynek gospodarczy. Działkę nr 218/1 stanowi trawnik. Budynek „A” 4 -kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1.028 m2 rok budowy 1924, budynek „B” parterowy łącznik o powierzchni użytkowej 189 m2, rok budowy 1924, budynek „C” parterowy o powierzchni użytkowej 50 m2, budynek „D” garażowy o powierzchni użytkowej 21 m2.
Powodem ograniczenia przetargu jest przeznaczenie nieruchomości na cele oświatowe.

W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 1. prowadzą działalność oświatową.
 2. przeznaczą nieruchomość opisaną w § 1 na cele oświatowe – w tym prowadzenie szkoły międzynarodowej.
Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawarta na czas nieokreślony.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Przez teren działek przebiega rozdzielcza sieć wody gorącej 2x ø 100mm wraz z przyłączem 2x ø 32mm- należy zachować strefy ochronne. Przez teren działki 218/1 przebiegają 2 kablowe linie energetyczne- na trasie kabli nie można wznosić zabudowy, utwardzenie terenu, należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 745 000 zł.,
w tym grunt 280 000 zł.
budynki i budowle 465 000 zł.
Wadium 80 000 zł.,
Postąpienie 10 000 zł. ,lub więcej

Cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT stanowi cenę nabycia. Zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia do dnia 08.05.2006 r. do godz. 1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 następujące dokumenty:
aktualny, tj. sporządzony nie później niż miesiąc przed dniem otwarcia przetargu odpis z właściwego rejestru, z którego wynikałoby, że w przedmiocie działalności jest działalność oświatowa;
pisemne oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 9 maja 2006r. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.
Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium do dnia 11 maja 2006r. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 12 maja 2006r. pok. 461 IV p. celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2006 r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 1000
.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeznaczenia nieruchomości na cele oświatowe – w tym prowadzenie szkoły międzynarodowej oraz zapłaty Miastu Łódź kary umownej w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania i poddania się egzekucji w trybie art. 777 kc,
Ponadto nabywca winien złożyć zobowiązanie o zapewnieniu bezwarunkowego nieodpłatnego dostępu służbom eksploatacyjnym ZECS.A. do zlokalizowanej na działce sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw i bieżącej eksploatacji. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu
, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 468, tel. 638-43-24.