Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu w ramach projektu: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi”
Treść:

Miasto Łódź
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

informuje,

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi” realizowanego w ramach projektu : „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” Fundusz Spójności Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/010, zostało unieważnione na podstawie ar. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie na modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomosci położonych w Łodzi przy ul. Ireny bn.
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Ireny bez numeru

oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-30, o łącznej pow. 40.275 m2, składających się z niżej opisanych działek gruntu:

Numer działki Powierzchnia w m2 Numer księgi wieczystej
580/3 206 KW 82709
581/3 232 KW 82710
582/3 244 KW 82711
583/3 250 KW 82712
584/3 241 KW 82713
586/2 852 KW 82714
587/7 2 722 KW 55880
590/1 233 KW 82719
591/1 255 KW 82718
592/1 267 KW 82717
593/1 233 KW 82716
599/2 814 KW 82703
600/2 928 KW 82702
598/2 319 KW 82236
597/2 315 KW 82729
596/2 715 KW 82722
595/2 724 KW 82721
594/2 889 KW 82720
587/9 5 730 KW 55880
601 1 029 KW 82520
602 948 KW 82239
603 1 057 KW 82701
604 1 057 KW 82736
605 1 059 KW 82735
606 1 045 KW 82734
607 1 045 KW 82733
608 1 057 KW 82732
609 1 057 KW 82731
610 1 058 KW 82730
612 1 516 KW 82708
613 1 338 KW 82238
614 1 335 KW 82705
615 1 237 KW 82707
616 1 337 KW 82706
617 1 232 KW 82727
618 1 445 KW 82726
619 1 353 KW 82704
620 1 007 KW 82723
621 1 020 KW 82724
622 874 KW 82725

Nieruchomość sąsiaduje po stronie zachodniej z pasem ochronnym magistrali wodociągowej o średnicy Ø 1000 mm z wbudowaną armaturą wodociągową dla której pas ochronny wynosi 8,0 m po obydwu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznej.
Wodociąg miejski o średnicy Ø 200 mm znajduje się w ulicy Rolniczej (przy ul. Chłodnikowej), natomiast kanał sanitarny o średnicy d=0,2 m w ul. Kurczaki na wysokości ul. Chłodnikowej. Nieruchomości podlegające sprzedaży przylegają m.in. do działki nr 141/1 w obrębie G-19 która jest własnością Skarbu Państwa a w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. i stanowi drogę publiczną i technologiczną służącą zapewnieniu eksploatacji linii kolejowej.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przysługuje prawo pierwokupu Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600 z późn. zm.)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami jednostki „14 Stare Chojny – Górki Stare” której „obszar powinien stać się przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Zalicza tę nieruchomość do terenów strefy niezurbanizowanej „NAN – których pełne udostępnienie do celów zabudowy powinno nastąpić z pierwszeństwem zorganizowanych form działań inwestycyjnych obejmujących w szczególności wyposażenie i urządzenie układu terenów publicznych”. Przewiduje ustalenie wymogu „niskiej intensywności zabudowy i zagospodarowania z dużym udziałem zieleni o formie parkowej”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.000.000 zł - netto Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek. Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 maja 2006 r. do godz. 1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium w wysokości 200.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru”, należy złożyć do dnia 15 maja 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-25. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Naftowej 7/15
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul.:

Naftowej 7/15

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-08 jako działka nr 19/11 o pow. gruntu 274m2, uregulowanej w KW 114450.
Na nieruchomości usytuowane są dwie wiaty i ogrodzenie : wiata o konstrukcji stalowej, kryta blachą falistą pow. zabudowy 11,96 m2; wiata o konstrukcji murowanej, dach kryty blachą trapezową, wiatę wykonano wykorzystując ścianę budynku gospodarczego oraz fragment płotu betonowego dobudowując dwie ściany, pow. zabudowy 14,37 m2.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 16/32 i 19/18 w obrębie P-08 bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, że tylko właściciele-współwłaściciele lub użytkownicy-współużytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych mogą zapewnić nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostęp do drogi publicznej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41i Nr 141, poz.1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi31 280 zł.,
w tym grunt 14 700 zł.
wiaty 8 650 zł.
ogrodzenie 7 930 zł.
Wadium 4 000 zł.,
Postąpienie 500 zł.,lub więcej

Cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT stanowi cenę nabycia.

Właściciele nieruchomości sąsiednich zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia do dnia 10.05.2006 r. do godz. 1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455 następujące dokumenty:

 1. aktualny tj. sporządzony nie później niż miesiąc przed dniem otwarcia przetargu odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, których są właścicielami albo użytkownikami wieczystymi i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 2. pisemne oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu nie dokonają sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości graniczących z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu do czasu zawarcia umowy sprzedaży (W przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej byłby niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytułu własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym pisemnym oświadczeniu);
 3. pisemne oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 11 maja 2006r. zapozna się z dokumentami i zakwalifikuje uczestników przetargu, wywieszając w siedzibie Wydziału Gospodarowania Majątkiem przy ul. Piotrkowskiej 104 listę osób zakwalifikowanych do tegoż przetargu.
Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium do dnia 12 maja 2006r. oraz zgłosić się do pok. 461 IV p. celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2006r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-25.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali uzytkowych zamieszczonych w niżej podanych wykazach

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu. Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ.

Termin składania ofert upływa z dniem 12 maja 2006r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium . Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 18.05.2006r. do 01.06.2006r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona. Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i z innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>
Wyniki przetargu >>>

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ireny, bez numeru
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Ireny bez numeru

oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-30, o łącznej pow. 5.480 m2, składających się z niżej opisanych działek gruntu:

Numer działki Powierzchnia w m2 Numer księgi wieczystej
580/2 423 KW 82709
581/2 366 KW 82710
582/2 357 KW 82711
583/2 352 KW 82712
584/2 350 KW 82713
587/6 137 KW 55880
586/1 177 KW 82714
585/2 359 KW 82715
585/1 625 KW 82715
587/5 164 KW 55880
584/1 413 KW 82713
583/1 408 KW 82712
582/1 403 KW 82711
581/1 399 KW 82710
580/1 547 KW 82709

Nieruchomość sąsiaduje po stronie zachodniej z pasem ochronnym magistrali wodociągowej o średnicy Ø 1000 mm z wbudowaną armaturą wodociągową dla której pas ochronny wynosi 8,0 m po obydwu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznej.
Wodociąg miejski o średnicy Ø 200 mm znajduje się w ulicy Rolniczej (przy ul. Chłodnikowej), natomiast kanał sanitarny o średnicy d=0,2 m w ul. Kurczaki na wysokości ul. Chłodnikowej. Na terenie działek nr 580/1, 581/1, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584/1, 587/5, 585/1 zlokalizowany jest czynny gazociąg średniego ciśnienia Ø 80 i Ø 100.
Przez teren działek przebiega kabel 15 kV, oraz sieć napowietrzna Śn – nie będąca własnością ŁZE S.A.
Nieruchomości podlegające sprzedaży przylegają m.in. do działki nr 141/1 w obrębie G-19 która jest własnością Skarbu Państwa a w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. i stanowi drogę publiczną i technologiczną służącą zapewnieniu eksploatacji linii kolejowej.

W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przysługuje prawo pierwokupu Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 123, poz. 600 z późn. zm.)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami jednostki „14 Stare Chojny – Górki Stare” której „obszar powinien stać się przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Zalicza tę nieruchomość do terenów strefy niezurbanizowanej „NAN – których pełne udostępnienie do celów zabudowy powinno nastąpić z pierwszeństwem zorganizowanych form działań inwestycyjnych obejmujących w szczególności wyposażenie i urządzenie układu terenów publicznych”. Przewiduje ustalenie wymogu „niskiej intensywności zabudowy i zagospodarowania z dużym udziałem zieleni o formie parkowej”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270.000 zł - netto

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.
Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 maja 2006 r. do godz. 1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11
00
.

Wadium w wysokości 27.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ireny bez numeru”, należy złożyć do dnia 15 maja 2006 r. do godz. 1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-25.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Budowa oświetlenia na ul. Filomatów
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA UL. FILOMATÓW

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie oświetlenia na ul. Filomatów.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 14.07.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 4 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena_____100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 18.05.2006 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2006 r. o godz. 1030, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia siłowni w parku im. J. Piłsudskiego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji
Treść:

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY OŚWIETLENIA SIŁOWNI W PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO – MONTAŻOWYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia siłowni w parku im. J. Piłsudskiego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  • projekt – 29.09.2006 r.
  • nadzór inwestorski – 31.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena_____ 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 18.05.2006 r. do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2006 r. o godz. 1130, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy al. 1 – go Maja 24/26
Treść:

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy al. 1 – go Maja 24/26: lokal o pow. 75,68 m2 usytuowany na parterze budynku frontowego. Cena wywoławcza 89.769,00 zł. Wadium 7.000,00 zł

W/w lokal przeznaczony jest na działalność: handel, usługi.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2006r. o godz. 12.00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 104.

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 30 maja 2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział GETIN Banku S. A. w Łodzi

 • nr konta 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – II p. pok. 259, tel. 638 – 42 – 55, pok. 261, tel. 638 – 42 – 53

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kwietniowej 10a
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Kwietniowej 10a


oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-27, jako działka nr 107/4, o pow. 483 m2, opisanej w KW 47397.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana, ogrodzona z trzech stron – siatka i ściany budynków nieruchomości sąsiednich. Na działce rośnie kilka drzew iglastych, liściastych i owocowych. Istniejąca na terenie ww. posesji studnia stanowi składnik majątku przedmiotowej nieruchomości; za jej stan techniczny odpowiada przyszły właściciel nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia najemcy zamieszkującego działkę sąsiednią nr 107/1 przy ulicy Kwietniowej 10, terenu działki nr 107/4 do korzystania z ww. studni do celów spożywczych i podlewania ogrodu oraz w celu usuwania nieczystości ze zbiornika umieszczonego na nieruchomości przy ulicy Kwietniowej 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44.200 zł. netto
Zaliczka 8.800 zł.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach: 19.12.05 r., 30.09.05 r., 24.06.05 r.,

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 09.06.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok.455.

Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 13 czerwca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 09.06.2006 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Modernizacja na GOŚ - ŁAM
Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ewy Szelburg Zarembiny 7
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Ewy Szelburg Zarembiny 7

obr.W-42 dz.nr 231 pow. 1201m2,KW 144881,

Nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym zniszczonym nadającym się do rozbiórki.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza : 63 500zł. netto
W tym wartość budowli 0zł.
Zaliczka 12 700zł.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.
Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 21.01.2005r.,8.07.2005r.,7.11.2005r., 28.04.2006r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14.06.2006r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 12 700zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 20 czerwca 2006 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 14.06.2006r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Rokowania na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza rokowania na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce Nr 137/5 w obr.W-25 , uregulowanej w KW 50434.

Wyżej wymieniony lokal o powierzchni 32,52 m2 usytuowany jest na parterze budynku (5- kondygnacyjnego) mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bawełna” z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 163. Składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Okna oraz balkon wychodzą na zachodnią stronę, lokal wyposażony jest we wszystkie media. W pomieszczeniach znajdują się pozostawione przez byłego właściciela meble i drobny sprzęt o wartości rynkowej 305 zł. Do lokalu przynależy komórka (w piwnicy budynku).

Cena wywoławcza: 50 000zł. netto
Zaliczka 10 000zł.

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolnione jest z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 27.01.2006r., 28.04.2006r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14.06.2006r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 10 000zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 20 czerwca 2006 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 14.06.2006r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się ze stanem lokalu mieszkalnego;
 2. zgłoszenia się do Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., Gazowni Łódzkiej celem spisania umowy o dostawę nośników energii;
 3. zgłoszenia się do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bawełna” w celu ustalenia kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu mieszkalnego, jak również udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji;
 4. wpłaty kwoty 305 zł, w terminie przewidzianym do podpisania umowy notarialnej, stanowiącej wartość rynkową przedmiotów wyposażenia lokalu.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Oferty lokali
Treść:

W dniach od 6 do 20 czerwca 2006 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach:

od 6 do 20 czerwca 2006 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ oraz w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie >>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję>>>

Komunikat dotyczący lokali mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Żwirki 6
Treść:

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi
informuje,

że na tablicach ogłoszeń, przez 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr 104 i w siedzibach delegatur Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3910/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Żwirki 6, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu.

Oferty lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
Treść:

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju:

do 22 czerwca 2006 roku
do godz. 16.00

Wadium w wysokości: 1000 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny” lub wpłaty można dokonać w punkcie kasowym GETIN Bank S.A mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

UWAGA
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 01 czerwca do 22 czerwca 2006 roku.
Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 23 czerwca roku o godzinie - 09.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic: Minerskiej i Krańcowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat części niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic:

Minerskiej i Krańcowej

stanowiącej południowo-zachodnią część działki nr 315 o powierzchni 17.000 m2, w obrębie P-15, uregulowanej w księdze wieczystej KW 66382.

Nieruchomość wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem US – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla realizacji budynków i obiektów sportowych.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.200 zł netto.

Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do zagospodarowania nieruchomości na cele sportowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wybudowania obiektów sportowych (tj. budynków lub urządzeń służących celom sportowym) na nieruchomości w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19 czerwca 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium w wysokości 10.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Dowód wpłaty wadium należy złożyć do dnia 19 czerwca 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-24.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Wieniawskiego 70 obr.G-01 dz. nr 84, pow. 698m2, KW 35662, cena wyw. 90 000zł., (netto) w tym naniesienia 19 495zł.wadium 18 000zł., postąpienie 1000zł. lub więcej. Nieruchomośc zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym.
 2. 6 Sierpnia 42 obr.P-19 dz.nr 146 pow. 832m2, KW 3006, Cena wyw.140 000zł. (netto), wadium 28 000zł. postąpienie 2 000zł. lub więcej
 3. Częstochowskiej 12 obr.W-29 dz.nr 13/1 o pow. 270m2, KW 40022, cena wyw.22 500zł., ( netto) wadium 4 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 4. Pabianickiej 124/126 obr.G-24 dz.nr 83/31 pow. 549m2, KW 119653, cena wyw.96 000zł. (netto), wadium 19 000zł. postąpienie 1 000zł. lub więcej
 5. M.Sklodowskiej Curie 26 obr. P-20 dz. nr 62 pow. 1021m2, KW 107254, cena wywoławcza 151 000zł., (netto) wadium 30 000zł. postąpienie 2 000zł. lub więcej
 6. Złotej 5 obr.W-24 dz.nr 129/1 pow. 799m2, KW 7070, cena wyw. 77 000zł.,( netto) wadium 15 000zł. postąpienie 1000zł. lub więcej.
 7. Wodnej 20/22 obr.W-24 dz. nr 127, pow. 2 297m2, KW 87585, cena wyw.290 000zł., w tym naniesienia 0zl.wadium 29 000zł., postapienie 5 000zł. Nieruchomość zabudowana szkieletami budynków.
 8. Kresowej 22 obr.W-15 dz.nr 153 pow. 581m2,KW 100560, cena wyw. 58 000zł., w tym naniesienia 0zł., wadium 11 000zł., postapienie 600zł.Nieruchomość zabudowana pozostałościami budynku jednorodzinnego - do rozbiórki.
 9. Niskiej 11, obr.W-26, dz. nr 16, pow. 402m2, KW 48237, cena wyw. 55.000 zł. (netto), wadium 11 000 zł., postąpienie 600 zł. lub więcej
 10. Niskiej 13-15, obr.W-26 dz.nr 17, pow. 828m2, KW 48236, cena wyw. 110 000zł., (netto) wadium 22 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej.
 11. Pietrusińskiego 30, obr.P-07, dz. nr 324/1, pow. 537m2, KW 157902, cena wyw. 60 000zł (netto), w tym naniesienia 8 850zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 1 000 zł lub więcej. Nieruchomośc zabudowana ruinami małego domku wielorodzinnego i budynku gospod.
 12. Drużynowej 14 obr.P-05 dz.nr 441,pow. 1599m2, KW 34428, cena wyw. 132 000zł.(netto),wadium 26 000zł. postąpienie 2 000zł. lub więcej
 13. Pabianickiej 48, obr. G-12 dz. nr 39, pow. 1292 m2, KW 95706, cena wyw. 195 000zł., (netto), w tym naniesienia 0zł., wadium 39 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i gospodarczym do rozbiórki.
 14. Uroczysko 11, obr. G-23 dz. nr 362, pow. 1104m2, KW 27650, cena wyw. 78 000zł., (netto), w tym naniesienia 1zł., wadium 15 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki.
 15. Siedleckiej 8, obr. G-05 dz. nr 172, pow. 706m2, KW 96236, cena wyw.65 000zł., (netto), wadium 13 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej.
 16. Suwalskiej 5, obr. G-03 dz. nr 118, pow. 632 m2, KW 101466, cena wyw. 37 500zł., (netto), wadium 7 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej.
 17. Ciołkowskiego/Krakusa, obr. G-12 dz. nr 489/8, pow. 493m2, KW 129657, cena wyw. 56 500zł., (netto), wadium 11 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Nabywca ustanowi na działce służebność gruntową( przejście i przejazd) o wartości 5 809 zł.na rzecz właścicieli pawilonów zlokalizowanych przy ulicy Ciołkowskiego 10c,12,12a,12b, ( zaplecze działek 530,531,532,533) oraz na rzecz właścicieli nieruchomości przy ulicyKrakusa 31.
 18. Łomnickiej 32, obr. B-52 dz. nr 202/8 pow. 863m2, KW 150565, cena wyw.53 000zł., (netto), wadium 10 500zł., postąpienie 1000zł. lub więcej. Działka niezabudowana. Znajdujące się na działce altana murowana i budynek gospodarczy zostana usuniete przez byłego dzierzawcę.Stosownie do art.12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej zostaną naliczone opłaty. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004r. Nr 6 poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006r. Nr 45 poz.319) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 19. Renesansowej 15, obr. B-15 dz. nr 136, pow. 796m2, KW 67911, cena wyw. 153000zł., (netto), wadium 30 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi obejmującej obszar Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną, nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 2.1.5/U2- tereny zabudowy mieszkaniowej.
 20. Długosza 51, obr. P-07 dz. nr 30, pow. 482m2, KW 121610, cena wyw. 40 000zł., (netto), wadium 8 000zł., postąpienie 400zł. lub więcej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi położonego w rejonie Alei Włókniarzy, Drewnowskiej oraz torów PKP nieruchomość znajduje się na terenie jednostki – 5 MN teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności.
 21. Morgowej 19f, obr. B-36 dz. nr 157/1, pow. 1 302m2, KW 18825, cena wyw. 99 000zł., (netto), wadium 19 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej.

  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Ratajskiej- osiedla”Kochanówka”nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej( z przewagą mieszkalnej) oznaczonej w planie symbolem 27 MU. Istniejące na działce naniesienia zostaną usunięte przez byłego dzierżawcę.

  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

  Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2006r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 1000.

  Wadium należy wpłacać do dnia 19.06.2006r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach Iioddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP albo nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 19.06.06r. do godz. 1500 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 169/171
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul:

Rzgowskiej 169/171

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-26, jako działki: nr 1052 o pow. 537 m2, KW 19911, oraz nr 1176 o pow. 1.540 m2, KW 90496.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje te działki granicami jednostki „40 Ruda – Chojny”, której cały obszar powinien stać się przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kolejności ustalonej przez Zarząd Miasta Łodzi, zalicza te działki do terenów strefy zurbanizowanej „dostępnych do inwestowania bez szczególnych warunków, dla przyległego odcinka ulicy Rzgowskiej przewiduje klasę ulicy zbiorczej z linią tramwajową, dla przyległych odcinków ulic Grażyny i Rentowej przewiduje klasę nie wyższą od klasy ulicy lokalnej.

Na terenie działek zlokalizowane są: przyłącze gazu Ø 63PE do istniejącego budynku myjni. W pasie jezdni ulicy Rentowej zlokalizowany jest czynny stalowy gazociąg niskiego ciśnienia Ø 90, wewnętrzne linie kablowe oświetleniowe i zasilające niebędące własnością ŁZE S.A. Istniejący kabel niskiego napięcia w ulicy Rzgowskiej przebiegający przez działkę w narożniku przy ulicy Rentowej – należy przełożyć poza obręb działki. Przedmiotowa nieruchomość zaopatrywana była w wodę z wodociągu miejskiego w ul. Grażyny poprzez przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 63/50 mm z zestawem wodomierzowym umieszczonym w studzience wodomierzowej usytuowanej w pasie drogowym ulicy Grażyny. Na nieruchomości znajduje się również przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy d=0,2 m i długości 14,0 mb zakończone studzienką rewizyjną, włączone do miejskiego kanału deszczowego ulicy Rentowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończone studzienką rewizyjną wraz z odcinkiem kanału sanitarnego w ulicy Grażyny (odcinek od bloku nr 515 przy ulicy Grażyny do wysokości przedmiotowej posesji). Nieruchomość powinna posiadać obsługę komunikacyjną z jezdni zachodniej ulicy Rzgowskiej na dotychczasowych warunkach tj. poprzez zjazdy publiczne z pasa wyłączeń, wjazd na wysokości ulicy Rentowej a wyjazd poprzez ulicę Grażyny.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na działce nr 1176 opisanej w KW 90496 służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu wzdłuż jej zachodniej granicy w pasie o szerokości 3 m na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela następujących działek: nr 1162 opisanej w KW 116116, nr 1163 opisanej w KW 116116, nr 1164 opisanej w KW 117304, nr 1165 opisanej w KW 116118, nr 1166 opisanej w KW 116115, nr 1167 opisanej w KW 116121, nr 1170 opisanej w KW 116120, nr 1171 opisanej w KW 117307, nr 1172 opisanej w KW 116117, nr 1173 opisanej w KW 121580 i nr 1174 opisanej w KW 142239 i wpisania tego prawa w dziale III księgi wieczystej KW 90496.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.950.000 zł. netto
  • w tym naniesienia budowlane 879.650 zł
 • Postąpienie 20.000 zł
 • Wadium 200.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10
00
.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium, oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 26 czerwca 2006 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.