Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Pełnienie roli Inżyniera dla projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II Nr 2004/PL/16/C/PE/010"
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 07.07.2006 r. o godz. 1000 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro. Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998 r.(z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.
Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 06.07.2006 r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 06.07.2006 r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 12.07.2006 r. do 26.07.2006 r. w godz. 1030 – 1500 (wtorki – 1130 – 1600).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi
tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2005r.zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowychprzy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali >>>>

Opracowanie dokumentacji projektowych utwardzenia metodą recyklingu ul. Filomatów i ul. Filareckiej w Łodzi wraz z odwodnieniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tych dokumentacji
Treść:

MIASTO ŁÓDŹ
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH UTWARDZENIA METODĄ RECYKLINGU UL. FILOMATÓW I UL. FILARECKIEJ W ŁODZI WRAZ Z ODOWNIENIEM ORAZ PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO – MONTAŻOWYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE TYCH DOKUMENTACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych utwardzenia metodą recyklingu ul. Filomatów i ul. Filareckiej w Łodzi wraz z odwodnieniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tych dokumentacji.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  • dokumentacja projektowa – 31.08.2006 r.
  • nadzór inwestorski – 31.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:
  cena 100%
 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 04.07.2006 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2006 r. o godz. 10.30, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi oraz dostawa i montaż konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal posiedzeń Urzędu Miasta Łodzi
Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 27 b
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Karolewskiej 27 b

oznaczonej jako działka nr 24/8 w obrębie geodezyjnym P-18, o pow. 2.664 m2, KW 152271.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi działka z nasadzeniami pojedynczych drzew liściastych i krzewów. Przez działkę przebiega czynna magistrala wody gorącej 2 x Dn 250mm i 2 x Dn 300mm, dla której strefa ochronna wynosi po 3m od skrajni zewnętrznej obu ciepłociągów. Wjazd na nieruchomość odbywa się wyłącznie od strony ul. Karolewskiej 27a. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie nieodpłatnie na zasadzie służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 26/5.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do niezwłocznego wystąpienia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ o usunięcie drzew położonych na działce nr 24/8, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie działki nr 13/5, stanowiących zagrożenie dla napowietrznej linii energetycznej położonej na tej działce.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270.000 zł netto

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 lipca 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium w wysokości 30.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Karolewskiej 27 b”, należy złożyć do dnia 24 lipca 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 13 i 27a
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Karolewskiej 13 i 27a

oznaczonej jako działki nr 35/3 i nr 26/5 w obrębie geodezyjnym P-18, o pow. odpowiednio 699 m2 i 12.751 m2, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW 142029 i KW 136200.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Działka nr 35/3 jest ogrodzona i zabudowana dwoma budynkami magazynowymi.

Przez działkę nr 26/5 przebiega czynna magistrala wody gorącej 2 x Dn 250mm i 2 x Dn 300mm, dla której strefa ochronna wynosi po 3m od skrajni zewnętrznej obu ciepłociągów. Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy kwalifikujący się do rozbiórki oraz podjazd samochodowy w bardzo złym stanie technicznym. Północna część ściany budynku gospodarczego położona jest na działce sąsiedniej nr 12/8. Nieruchomość obciążona będzie nieodpłatną służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz właściciela sąsiedniej działki nr 24/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000 zł netto
w tym wartość naniesień budowlanych 0 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 lipca 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium w wysokości 110.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Dowód wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Karolewskiej 13 i 27a”, należy złożyć do dnia 24 lipca 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ustny przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

L.p. Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, postąpienie
1. Sułkowskiego 56 o pow. 914 m2, obręb P.-15, dz. nr 101, KW LD1M/00173464/7
teren pod uprawy warzywno-kwiatowe,
bez prawa zabudowy
54,84 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz roczny, płatny do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, a w latach następnych do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego 50 zł
20 zł
2. Górna 45 o pow. 598 m2, obręb P-07, dz. nr 292, KW 10079,
Stefana Okrzei o pow. 769 m2, obręb P-07, dz. nr 294, KW 37061,
teren pod parking zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
1025,25 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynsz miesięczny, płatny do 10-go każdego miesiąca
4.600 zł
150 zł
3. Brzezińska 125a o pow. 20.078 m2, obręb W-10, dz. nr 82/4, KW 77342,
Zabudowana budynkiem jednopiętrowym, murowanym, o pow. użyt. 130 m2
Teren projektowanego cmentarza komunalnego. Do czasu realizacji inwestycji, nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe wraz z uprawą rolną.
578,22 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynsz miesięczny płatny do 10-go każdego miesiąca 2.600 zł
20 zł

Dla wydzierżawianych terenów nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 1000.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 10 lipca 2006 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-99.

Usługa Menadżera Projektu dla projektu szkoleniowego "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"
Treść:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

Zamawiający
Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi – Biuro ds. Elektronicznego Urzędu
ul. Piotrkowska 106
90-926 Łódź
Tel.: (+48 42) 638 46 34
Fax.: (+48 42) 638 44 96
E-mail: e.urzad@uml.lodz.pl
Strona www: http://www.uml.lodz.pl

Informacje o przeprowadzeniu przetargu
Znak sprawy: 4/2006
Zamawiający publikuje ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonanie usługi Menedżera Projektu dla projektu szkoleniowego „e- Łódź Nowe Kwalifikacje” (kod CPV 74142100-7) - Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Rodzaj zamówienia: usługi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

Pracownik uprawniony do kontaktów:
Imię i nazwisko: Jolanta Rybińska
Telefon: (042) 638 45 00,
Fax.: (042) 638 44 96
E-mail: j.rybinska@uml.lodz.pl ,
Lokal: nr 1
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 10:00 – 14:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.uml.lodz.pl . SIWZ można też odebrać w siedzibie Zamawiającego: nr lokalu 4 (sekretariat).
cena formularza: 0 PLN

Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:

 • dysponowania minimum dwoma konsultantami posiadającymi wiedzę z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • dysponowania minimum jednym konsultantem posiadającym wiedzę z zakresu zarządzania projektami wg metodologii Prince 2 lub równoważnej,
 • wykonania usług, dla jednostek administracji publicznej, w zakresie zarządzania co najmniej dwoma projektami współfinansowanymi ze środków funduszy europejskich dla projektów o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każdy,
 • wykonania usług, dla jednostek administracji publicznej, w zakresie zarządzania co najmniej jednym projektem szkoleniowym realizowanym w ramach ZPORR – Działanie 2.1

Miejsce i termin składania ofert
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 106, nr lokalu 4 (sekretariat)
w terminie do: 21.07.2006r. do godz. 09:50

Miejsce otwarcia ofert
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 106, nr lokalu 2
o godzinie:10:00

Termin związania ofertą
30 dni od terminu składania ofert

Termin (okres) realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2007 r.

Warunek złożenia oferty
Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 1500,00 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena 100%

Publiczny przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych przy ul. Nawrot 7
Treść:

Termin składania ofert upływa z dniem 03 sierpnia 2006r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 08.08.2006r. do 22.08.2006r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych do przetargu >>>

Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0 42) 638 40 26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2006 r. do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje >>>
Regulamin >>>
Wykaz ścian wystawionych do publicznego przetargu >>>

Opracowanie dokumentacji projektowych utwardzenia metodą recyklingu ul. Szermierczej w Łodzi oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji
Treść:

MIASTO ŁÓDŹ
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH UTWARDZENIA METODĄ RECYKLINGU UL. SZERMIERCZEJ W ŁODZI ORAZ PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANO – MONTAŻOWYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE TEJ DOKUMENTACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia metodą recyklingu ul. Szermierczej w Łodzi oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  • dokumentacja projektowa – 15.09.2006 r.
  • nadzór inwestorski – 31.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 08.08.2006 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2006 r. o godz. 1030, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Manewrowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Manewrowej

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-32, jako działka nr 60/19, o pow. 380 m2, opisanej w KW 162033.

Nieruchomość w części o pow. 213 m została utwardzona kostką brukową przez byłego dzierżawcę nieruchomości. W południowej części nieruchomości usytuowany jest ciepłociąg i komora ciepłownicza.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.775 zł. netto
Postąpienie 500 zł.
Wadium 2.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium umieszczonym w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Manewrowej” oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych – wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 11 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem, IV p., pok. 455 oraz pok. 461 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały również m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0 42) 638 40 26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

31 sierpnia 2006 r. do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje >>>
Regulamin >>>
Wykaz ścian wystawionych do publicznego przetargu (.xls) >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Polnej 19
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Polnej 19

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-29, jako działka nr 320, o pow. 1051 m2, opisanej w KW 34545.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77.000 zł. netto
Postąpienie 800 zł.
Wadium 8.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319)- w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium w formie przelewu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych – wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 1 września 2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem, IV p., pok. 461 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Plażowej 8
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Plażowej 8

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-52, jako działka nr 6, o pow. 2.479 m2, opisanej w KW 131615.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319)- w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwałą Nr LIV/1044/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Ekonomicznej i Granicznej oraz południowej granicy miasta, Rada Miejska postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000 zł. netto
Postąpienie 2.000 zł.
Wadium 12.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium w formie przelewu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium umieszczonym w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Plażowej 8” oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych – wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) należy zgłaszać się do dnia 1 września 2006 r. do godz. 15.00 do Wydziału Gospodarowania Majątkiem, IV p., pok. 455 oraz pok. 461 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Publiczny przetarg pisemny (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

Oferty lokali użytkowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Termin składania ofert na publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych zamieszczonych w niżej podanych wykazach upływa z dniem 24 sierpnia 2006 r. - godz. 15.30

Szczegółowe informacje >>>

Wykaz lokali >>>

Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM