Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Zakup systemu zarządzania treścią i administrowania serwisem internetowym dla strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicach: Przybyszewskiego bez numeru i Lodowej bez numeru
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicach:

Przybyszewskiego bez numeru i Lodowej bez numeru

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-31 jako działki nr 6/13, 6/15 i 7/26, o łącznej pow. 5354 m2, KW 47482 i KW 131843.
Przez nieruchomość przebiega wodociąg miejski o średnicy 150 mm oraz kabel energetyczny.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000 zł. netto
Postąpienie 10.000 zł.
Wadium 70.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12
00
.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS lub odpisem z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (sporządzonymi nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem), należy zgłaszać się do dnia 4 września 2006 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 3
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:

Dowborczyków 3

oznaczonej w obrębie S-6 jako działki nr 299/1 i 299/2 o łącznej pow. 2 124 m2, KW 97001.
Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym o kubaturze 4 760 m3, budynkiem biurowo - warsztatowym, oraz budynkami warsztatowo - garażowymi. Nieruchomość obciążona jest jedną umową najmu na czas nieoznaczony obejmującą powierzchnię 1183,64 m2.
W chodniku ul. Dowborczyków przebiegają linie kablowe niskiego i średniego napięcia.
Do budynku frontowego doprowadzone jest przyłącze gazu niskiego ciśnienia Ø 63PE.
W ulicy Dowborczyków zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia Ø 125 PE.
W granicach nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 50 mm z zestawem wodomierzowym oraz trzy przyłącza kanalizacyjne o średnicy d= 0,15 m i długości 8,0 m każde. Szerokość pasa ochronnego dla przyłączy wod-kan wynosi 5,0 m (łącznie po obu stronach).
Przez teren nieruchomości przebiega kanał ciepłowniczy sieci parowej 1x Dn32 zasilającej nieruchomość położoną przy ul. Dowborczyków 5. W przypadku potencjalnej zabudowy terenu należy zapewnić pas ochronny o szerokości min. 2 m po obu stronach ciepłociągu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do ustanowienia służebności gruntowej na nabywanej nieruchomości, polegającej na prawie przejścia i przejazdu do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 5 uregulowanej w KW 6395.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 455.000 zł. netto
w tym wartość naniesień budowlanych 78.400 zł.
Postąpienie 5.000 zł.
Wadium 50.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2006 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10
00
.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS lub odpisem z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (sporządzonymi nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem), należy zgłaszać się do dnia 4 września 2006 r. do godz. 1500 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Przetarg nieograniczony na "bankową obsługę budżetu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych"
Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi – Wydział Budżetu
Łódź, ul. Sienkiewicza 5,
Tel. (0-42) 638-45-27 fax (0-42) 638-45-55

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej
211.000 EURO
na
,,bankową obsługę budżetu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych’’
Kod CPV 66100000-1

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie),
  2. zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinia Komisji Nadzoru Bankowego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie),
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie):
  1. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
  1. wykonać lub wykonywać w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług(i), której(ych) przedmiotem jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz zawierać dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,
  2. Wykonawca posiada przynajmniej 3 filie/oddziały banku na terenie miasta Łodzi, na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, do liczby nie wlicza się punktów kasowych,
  3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z wykonawców musi osiągnąć wymagany współczynnik wypłacalności):
  osiągnąć: współczynnik wypłacalności, obliczony zgodnie ze standardami NPB za ostatnie 2 lata nie niższy niż 8%. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
 4. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605):
  1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
   2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
   3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1)a składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.
  3. dokumenty o których mowa pkt.4.1)a i 4.1)c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.4.1) b., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej pkt. 4.1) i 4.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, pkt 4.3) ma odpowiednie zastosowanie.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jak i równoważnych oraz wariantowych.

Termin związania z ofertą wynosi 90 dni, liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – opłaty - 80%
oprocentowanie rachunków bankowych - 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: w Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107. Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej www.uml.lodz.pl

Obowiązek wniesienia wadium – 300.000 PLN

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, pok. 107 do dnia 14 września 2006 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego, pok.105, w dniu 14 września 2006 r. o godz. 10.30.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- Małgorzata Wojtczak tel. (0-42) 638-45-27;
- Agnieszka Owczarek tel. (0-42) 638-45-72.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.07.2006 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Czarnkowskiej 6
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, o pow. 24,50 m2, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Czarnkowskiej 6, stanowiącego własność Skarbu Państwa, uregulowanego w księdze wieczystej KW 132730, wraz z udziałem 245/11396 we współwłasności części wspólnych budynku oraz w prawie współużytkowania wieczystego działki 99/1, obręb B-45

Cena wywoławcza: 35.300zł.
Wadium wynosi: 4.000zł.
Postąpienie 500zł. lub więcej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2006r. w UMŁ , ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 11.09.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Banku SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 11.09.2006r. do UMŁ ul. Piotrkowska 104 IVp.pok.451 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 451, tel. 638-44-15.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zlotej 5 oraz Wodnej 20/22
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Zlotej 5 - działka o powierzchni 799 m2 - brak planu miejscowego.Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319)w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka niezabudowana.
  Obr. W-24, dz.nr 129/1, KW 7070.
  Cena wywoławcza : 77 000-zł. netto
  Wadium wynosi: 15 000.-zł.
  Postąpienie 1 000.- zł.lub więcej.
 • Wodnej 20/22 - działka o powierzchni 2 297 m2 - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie obiekty znajdujące się na terenie nieruchomości są jedynie szkieletami budynków. Są to ściany murowane pozbawione stropów i dachów.
  Do budynku nr 20/22 zlokalizowanego na terenie działki, doprowadzone jest przyłącze gazu niskiego ciśnienia.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 • zabezpieczenia nieruchomości położonych przy ul. Wodnej 24 i Złotej 3 przyległych do przedmiotowej nieruchomości do dnia 30 listopada 2006 r. poprzez uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz ich ocieplenie i otynkowanie;
 • zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł na rzecz Miasta Łodzi w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w pkt 3 oraz złożenia oświadczenie w umowie sprzedaży o poddaniu się egzekucji w zakresie tej kary na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
  Obciążenia i inne zobowiązania nie występują.
  Obr. W-24, dz.nr 127 KW 87585.
  Cena wywoławcza : 290 000.-zł. netto
  W tym naniesienia 0zł.
  Wadium wynosi: 29 000.-zł.
  Postąpienie 5 000.- zł.lub więcej.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 11.09.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 11.09.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 468, tel. 638-43-25.

Przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 26 w celu odpłatnego przeniesienia udziału miasta Łodzi stanowiącego 1/2 części tej nieruchomości
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg pisemny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy

al. Tadeusza Kościuszki 26

w celu odpłatnego przeniesienia udziału miasta Łodzi stanowiącego ½ części tej nieruchomości. Ograniczenie zostało wprowadzone w wyniku realizacji ustaleń uchwały Nr XLVI/800/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 190, poz. 1943 (z późn. zmianami).
Nieruchomość przy al. Tadeusza Kościuszki 26 oznaczona jest w obrębie geodezyjnym S-06 jako działka nr 96 o powierzchni 1455 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00130196/4.
Zgodnie z operatem szacunkowym na terenie nieruchomości znajdują się:
 • II-kondygnacyjny budynek frontowy z przełomu XIX i XX wieku, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 339,19 m2.
 • IV-kondygnacyjny budynek prawej oficyny z przełomu XIX i XX wieku, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 731,48 m2.
 • II-kondygnacyjny budynek prawej oficyny z przełomu XIX i XX wieku o powierzchni użytkowej 275,21 m2; budynek nieużytkowany.
 • III-kondygnacyjny budynek lewej oficyny, z przełomu XIX i XX wieku, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 509,48 m2.
 • II-kondygnacyjny budynek lewej oficyny z przełomu XIX i XX wieku, niepodpiwniczony, bez poddasza, o powierzchni użytkowej 80 m2.

Dla nieruchomości brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza za przeniesienie udziału Miasta 470 000zł /czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych/, w tym naniesienia: 208 000zł; + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, wadium 94 000, 00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia udziału miasta Łodzi.

Oferty zawierające dowód wpłaty wadium oraz dokumenty wskazane w warunkach przetargu w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 11.09.2006r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Ponadto składając ofertę należy w odrębnej kopercie złożyć oświadczenie o aktualnym posiadaniu udziałów w sprzedawanej nieruchomości .

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 13 września br. zapozna się z oświadczeniami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje oferty do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IVp. ul.Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2006r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz.10.00.

Wadium w wysokości 94 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać do dnia 11.09.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV pok. 461, tel. 638-43-31, p.467 tel. 638-44-73.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rokowania na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza rokowania na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 62 położonego w Łodzi przy ul. Wilczej 2.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce Nr 137/5 w obr.W-25 , uregulowanej w KW 50434.
Wyżej wymieniony lokal o powierzchni 32,52 m2 usytuowany jest na parterze budynku (5- kondygnacyjnego) mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej , "Bawełna" z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 163. Składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Okna oraz balkon wychodzą na zachodnią stronę, lokal wyposażony jest we wszystkie media. W pomieszczeniach znajdują się pozostawione przez byłego właściciela meble i drobny sprzęt o wartości rynkowej 305 zł. Do lokalu przynależy komórka (w piwnicy budynku).

Cena wywoławcza : 50 000zł.netto
Zaliczka 10 000zł.

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolnione jest z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 27.01.2006r., 28.04.2006r.Rokowania odbyły się w dniu 20 .06.2006r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.09.2006r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 10 000zł. tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 19 września 2006 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 14.09.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się ze stanem lokalu mieszkalnego;
 2. zgłoszenia się do Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., Gazowni Łódzkiej celem spisania umowy o dostawę nośników energii;
 3. zgłoszenia się do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bawełna” w celu ustalenia kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu mieszkalnego, jak również udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji;
 4. wpłaty kwoty 305 zł, w terminie przewidzianym do podpisania umowy notarialnej, stanowiącej wartość rynkową przedmiotów wyposażenia lokalu.

Obciążenia i inne zobowiązania nie występują.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przebudowa dróg gruntowych: ul. Nasturcjowej na odc. od ul. Topolowej do ul. Wiśniowej w Łodzi oraz ul. Wiśniowej w Lodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Naftowej 7/15
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul.:

Naftowej 7/15

oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-08 jako działka nr 19/11 o pow. gruntu 274m2, uregulowanej w KW 114450.
Na nieruchomości usytuowane są dwie wiaty i ogrodzenie : wiata o konstrukcji stalowej, kryta blachą falistą pow. zabudowy 11,96 m2; wiata o konstrukcji murowanej, dach kryty blachą trapezową, wiatę wykonano wykorzystując ścianę budynku gospodarczego oraz fragment płotu betonowego dobudowując dwie ściany, pow. zabudowy 14,37 m2.

W rokowaniach mogą brać udział tylko właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 16/32 i 19/18 w obrębie P-08 bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, że tylko właściciele-współwłaściciele lub użytkownicy-współużytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych mogą zapewnić nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostęp do drogi publicznej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41i Nr 141, poz.1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: 24.02.06, 19.05.06

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 280 zł.,
w tym grunt 14 700 zł.
wiaty 8 650 zł.
ogrodzenie 7 930 zł.
Zaliczka 4 000 zł.,

Cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT stanowi cenę nabycia.
Właściciele nieruchomości sąsiednich zainteresowani przystąpieniem do rokowań winni złożyć pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia do dnia 29 września r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Zgłoszenie winno zawierać dokumenty wskazane w warunkach rokowań. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Naftowej 7/15”

Rokowania odbędą się w dniu 3 października 2006r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 28.09.2006r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z warunkami rokowań których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466, tel. 638-43-25.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Oferty na lokale do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 6 do 20 września 2006 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:
 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

  Wykazy będą wywieszone w dniach:

  od 6 do 20 września 2006 roku

  w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ

  oraz

  w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

  Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

  Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

  Wykaz lokali do remontu >>>
  Wykaz lokali po eksmisji >>>

 • Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu sportowego przy ul. Pietrusińskiego
  Treść:
  MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI
  Delegatura Łódź-Polesie
  94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
  ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ BUDOWY OBIEKTU
  SPORTOWEGO PRZY UL. PIETRUSIŃSKIEGO

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu sportowego przy ul. Pietrusińskiego.
  2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
  3. Termin wykonania zamówienia – 15.12.2006 r.
  4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
  5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
  6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

   cena 100%

  7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 22.09.2006 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2006 r. o godz. 9.30, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
  Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
  Treść:

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Pomarańczowej bez numeru, obr.W-46, dz. nr 868/3, pow. 1141m2, KW 142529, cena wyw. 72.000 zł. (netto), wadium 14.000 zł. postąpienie 800zł. lub więcej. W przypadku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej zostaną naliczone opłaty, stosownie do art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462);
  • Aleksandra 51, obr.G-41, dz.nr 108/2, pow. 731 m2, KW 91450, cena wyw. 45.000zł. (netto), wadium 9.000zł., postąpienie 500zł. lub więcej. Możliwość zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości wyłącznie przez osoby dysponujące dostępem do ulicy poprzez sąsiednie nieruchomości;
  • Józefów 16, obr.G-45, dz.nr 72/1, pow. 2054 m2, KW 109206, cena wyw. 133.000zł. (netto), wadium 26.000zł., postąpienie 2.000zł. lub więcej;
  • Wysokiej 23, obr.W-24, dz.nr 134/2, pow. 1024 m2, KW 80590, cena wyw. 152.000zł. (netto), wadium 30.000zł., postąpienie 2.000zł. lub więcej;
  • Krasickiego 9, G-12, dz. nr 275, pow. 847 m2, KW 46830, cena wyw. 120.000 zł (netto), w tym naniesienia z ogrodzeniem 4.565 zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 2.000 zł lub więcej,
  • Złotno 41, obr. P.-04 dz. nr 275, pow. 630 m2, KW 130895, cena wyw. 69.034 zł., (netto), w tym naniesienia 14.070 zł., wadium 13.806 zł. postąpienie 700 zł. lub więcej. W odległości około 0,7 m od granicy frontowej nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy ø 50/40 mm będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla którego strefa ochronna wynosi po 5 m po obu stronach przewodu,
  • Adamieckiego 1, obr.W-19 dz.nr 108/9, pow. 588 m2, KW 143083, cena wyw. 44.000zł., (netto) wadium 8.800 zł., postąpienie 500 zł. lub więcej. Nabywca nieruchomości ustanowi służebność gruntową o wartości 12 300 zł polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 108/3 z ulicy Adamieckiego, oraz na rzecz TP S.A i ŁZE S.A polegającą na udostępnieniu terenu, celem dokonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją położonych kabli telekomunikacyjnych (ewentualne usunięcie kolizji na koszt nabywcy) i napowietrznej, dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV (przebiega przez środek działki). Wzdłuż linii, w odległości 14,5 m od skraju przewodów obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej. Odległości od pozostałych obiektów budowlanych w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Majątkiem Sieciowym ŁZE S.A. Nabywca nieruchomości udostępni dla ruchu pieszego do pawilonu apteki część nieruchomości o powierzchni około 3 m2. Współwłaściciele nieruchomości położonej przy ulicy Adamieckiego 1, od strony północno – wschodniej wyżej wymienionej nieruchomości, zajęli teren o powierzchni około 12 m2

  Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy wyżej wymienionych nieruchomości, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

  Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, w sali 464, o godzinie 1000.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmą lub nazwą oraz adresem siedziby należy zgłaszać się do dnia 02.10.06r. do godz. 1500 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

  Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego/Sandomierskiej
  Treść:

  2006-09-29

  URZĄD MIASTA ŁODZI
  Delegatura Łódź-Polesie
  94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83 ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul.Kusocińskiego/Sandomierskiej w Łodzi dz. nr 55/5 obręb P- 26
  1. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
  2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul.Kusocińskiego/Sandomierskiej w Łodzi dz. nr 55/5 obręb P- 26.
  3. Termin wykonania zamówienia: 27.12.2006 r.
  4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności),
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji niniejszego zamówienia,
  5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu
  6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  7. Oferty oceniane będą wg kryterium:

   Cena 100%

  8. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 06.10.2006 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2006 r. o godz. 10.30, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi
  Treść:

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Szczecińskiej 57a i 59 – nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie geodezyjnym B-35, jako działki nr 9/10, 9/11, 9/14, 9/15 i 9/16 o łącznej pow. 2 183 m2 ,KW68019, KW68020, KW118155
   Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Przez nieruchomość przebiega przyłącze kanalizacyjne d=0,3 m. W przypadku zabudowy nabywca zobowiązany będzie do zachowania 5 m pasa ochronnego od koryta kanału deszczowego znajdującego się na działkach nr 10, 9/12 i 9/13.
   Przez działkę przebiega linia energetyczna napowietrzna110kv, przed zagospodarowaniem działki należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki sieciowej ŁZE o zaopiniowanie lokalizacji planowanej zabudowy. Cena wywoławcza : 100 000-zł. netto
   Wadium wynosi: 10 000.-zł.
   Postąpienie 1 000.- zł. lub więcej.

  • Wólczańskiej 166 – nieruchomość zabudowana, oznaczona w obrębie geodezyjnym S-08 jako działka nr 11/3 o pow. 1 584m2 KW108960.
   Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 270 m2, przeznaczonym do rozbiórki. Cena wywoławcza : 290 000.-zł. netto
   W tym naniesienia 1zł.
   Wadium wynosi: 30 000.-zł.
   Postąpienie 3 000.- zł. lub więcej.

  • 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 24 – nieruchomość zabudowana, oznaczona w obrębie geodezyjnym P-19 jako działka nr 26 o pow. 1 330m2 KW 89751.
   Na nieruchomości znajdują się nie użytkowane budynki mieszkalne zakwalifikowane do rozbiórki oraz 2 zespoły komórek:
   1) budynek mieszkalny frontowy, o konstrukcji murowanej, parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, (3 lokale mieszkalne) o pow. zabudowy 274 m2 i pow. użytkowej 219,2 m2;
   2) budynek mieszkalny (pierwsza lewa oficyna), o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, (5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy) o pow. zabudowy 174 m2 i pow. użytkowej 139,2 m2;
   3) budynek mieszkalny (druga lewa oficyna), o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony ( 1 lokal mieszkalny) o pow. zabudowy 49,4 m2 i pow. użytkowej 79 m2;
   4) 2 budynki parterowe, z których jeden wykonany jest z płyt betonowych, drugi murowany z cegły, o łącznej pow. zabudowy 58 m2 i pow. użytkowej 49,7 m2.
   Do budynku frontowego zlokalizowanego na terenie działki doprowadzone jest przyłącze gazu niskiego ciśnienia. W pasie jezdni ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich zlokalizowany jest czynny stalowy gazociąg niskiego ciśnienia ø 150. W granicach ww. nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o średnicy ø 50 mm zakończone studzienką wodomierzową. Przedmiotowa posesja obsługiwana była przez przyłącze kanalizacyjne o średnicy d=0,15 m włączone do kanału ogólnospławnego w ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. W dniu 14 września 2005 r. wyłączono dopływ wody do posesji i zdemontowano zestaw wodomierzowy. Na przedmiotowej działce znajduje się złącze kablowe niskiego i średniego napięcia będące w eksploatacji i na majątku ŁZE SA.Obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się poprzez zjazd z ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza : 130 000zł. netto
   W tym naniesienia 3 000 zł.
   Wadium wynosi: 13 000zł.
   Postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

  • Malczewskiego 52 – nieruchomość zabudowana, oznaczona w obrębie geodezyjnym G-16 jako działka nr 164/13 i 164/11 o łącznej pow. 605m2 KW 36782.
   Nieruchomość zabudowana jest: parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 96 m2 (rok budowy 1920);budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 103,30 m2 (rok budowy 70. lata XX wieku);pawilonem usługowym o powierzchni użytkowej 28,52 m2.
   Działka nr 164/11 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 30 października 2006 r. Umowa dzierżawy zostanie przedłużona na okres 3 miesięcy licząc od dnia 1 listopada 2006 r. w przypadku, gdy pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Pawilon handlowy został wzniesiony przez dzierżawcę. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek dzierżawy na zasadach określonych w art. 678 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza : 100 000.-zł. netto
   W tym naniesienia 43 343zł.
   Wadium wynosi: 15 000.-zł.
   Postąpienie 1 500.- zł. lub więcej.
   Cena wywoławcza i nabycia nie obejmuje nakładów dzierżawcy z tytułu wybudowania pawilonu usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT wg obowiązujących stawek.

  Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2006r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

  Wadium należy wpłacać do dnia 9.10.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Bank SA w Katowicach oddział w Łodzi - nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

  Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

  Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 9.10.2006r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 1500 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

  Rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 27a
  Treść:

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  ogłasza rokowania na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:


  Brzezińskiej 27a

  obr.W-07 dz.nr 11/7 pow. 999m2,KW 124640, Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i nr 141 poz.1492, z 2005r.Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006r. Nr 45 poz.319), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki winna odbywać się przez zjazd bramowy zlokalizowany w narożniku wschodnim działki z ograniczeniami odnośnie możliwości zagospodarowania tej działki wynikającymi z rodzaju zjazdu w świetle Rozporządzenia 430 MTiGM z dnia 2.03.1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Istniejący( wybudowany w trakcie modernizacji ul.Brzezińskiej) zjazd na ww. działkę winien ulec likwidacji.
  Cena wywoławcza : 250 000zł.netto
  Zaliczka 25 000zł.

  Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia. Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 28.04.2006,7.11.2005, 24.06.2005, 4.02.2005, 20.09.2004, 4.06.2004, Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach ( zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9.10.2006 do godz.1500 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 27a .

  Rokowania odbędą się w dniu 13 października 2006 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

  Zaliczkę należy wpłacać do dnia 9.10.2006r.na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

  Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

  Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

  Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

  Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
  Treść:
  INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

  16 października 2006r.

  o godz. 10.00 w dużej Sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

  Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).
  Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału. Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr

  60 1520 0008 0000 0026 2000 0029

  w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 13.10.2006r.
  Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 13.10.2006r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
  Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:
  - wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
  - wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 19.10.2006r. do 02.11.2006r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).
  Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.
  Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
  Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.
  Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

  UWAGA:

  Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

  Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

  Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
  Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
  Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

  Wykaz lokali użytkowych >>>

  Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
  Treść:

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe (nie do wykorzystania) oraz kanalizacyjne (z możliwością wykorzystania). Strefa ochronna dla sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 3 m a dla urządzeń kanalizacyjnych 5 m po obydwu stronach przewodu. Cena wyw.46 500zł. (netto), wadium 9 300zł. postąpienie 500zł. lub więcej
  • Piwnej 46 obr.B-46 dz.nr 119 pow. 691m2, KW 89523, cena wyw.71 000zł. (netto), wadium 14 000zł. postąpienie 800zł. lub więcej
  • Młynarskiej 30 obr. B-47 dz. nr 125 pow. 344m2, KW 24430, cena wywoławcza 31 650zł., (netto) wadium 6 300zł. postąpienie 400zł. lub więcej
  • Wersalskiej 29 obr.B-34 dz.nr 33/2 pow. 5356m2, KW 95331. cena wyw. 246 000zł.,( netto) wadium 49 000zł. postąpienie 3 000zł. lub więcej.Teren porośnięty drzewostanem leśnym.
  • Praskiej 32 obr.G-04 dz. nr 235, pow. 828m2, KW 106242, cena wyw.68 700zł., wadium 13 700zł., postapienie 700zł.
  • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99, pow. 652m2, KW 106819, cena wyw.40 000zł.(netto),wadium 8 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
  • Kresowej 22 obr.W-15 dz.nr 153 pow. 581m2,KW 100560, cena wyw. 58 000zł., w tym naniesienia 0zł., wadium 11 000zł., postapienie 600zł.Nieruchomość zabudowana pozostałościami budynku jednorodzinnego - do rozbiórki.
  • Pietrusińskiego 30, obr.P-07, dz. nr 324/1, pow. 537m2, KW 157902, cena wyw. 60 000zł (netto), w tym naniesienia 8 850zł., wadium 12.000 zł., postąpienie 1 000 zł lub więcej. Nieruchomość zabudowana ruinami małego domku wielorodzinnego i budynku gospodarczego.
  • Suwalskiej 5, obr. G-03 dz. nr 118, pow. 632 m2, KW 101466, cena wyw. 37 500zł., (netto), wadium 7 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej.
  • Łomnickiej 32, obr. B-52 dz. nr 202/8 pow. 863m2, KW 150565, cena wyw.53 000zł., (netto), wadium 10 500zł., postąpienie 1000zł. lub więcej. Działka niezabudowana. Znajdujące się na działce altana murowana i budynek gospodarczy zostana usunięte przez byłego dzierzawcę.Stosownie do art.12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej zostaną naliczone opłaty.
  • Stefana Batorego 14, obr.W-21, dz.nr81/2, pow.1120m2,KW 105915 cena wyw.90 000zł.(netto) wadium 18 000zł. Postapienie 1 000zł. Działka niezabudowana, w narożniku znajduje się napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne zasilające posesję przy ulicy Stefana Batorego 16.
  • Władysława Jagiełły 35a, obr.G-41, dz.nr475/4, pow.617m2,KW 102553, cena wyw. 33 400zł.(netto) wadium 6 000zł. Postapienie 500zł. Nieruchomość niezabudowana;
  • Okregowej 3, obr.G-26, dz,nr 655, pow.524 m2 KW 114785,cena wyw. 29 400zł.( netto) wadium 5 000zl. Postapienie 500zł. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym II-kondygn.o pow.197,2 m2 - do rozbiórki.
  • Pabianka 3, obr.B-03, dz.nr 169 , pow. 725 m2 KW 101365, cena wyw.37 200zł. (netto) wadium 7 000zl., postąpienie 500zł. Działka zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z murowaną przybudówką, pow.62,82 m2, komórką drewnianą – naniesienia do rozbiórki. Przy wschodniej granicy działki znajduje się murowany szalet. W środkowej części nieruchomości znajduje się studnia kopana; Nad działką przebiega przyłącze napowietrzne do nieruchomości przy ulicy Żeńców 3 i Pabianka 5. W przypadku zaistnienia kolizji z przyszłą zabudową, usunięcie kolizji na koszt i wniosek nabywcy nieruchomości;
  • Taborowej 97f, obr.W-41, dz.nr 350/6, pow.558 m2 KW 31542, cena wyw.25 000zł.(netto) wadium5 000zl., postapienie500zł. Działka niezabudowana; przez południowo-zachodni fragment nieruchomości przebiegają – linie energetyczne i linia telefoniczna,
  • Czahary 50 , obr.G-09 , dz,nr 140/4, pow.564 m2 KW 96231, cena wyw. 50 000zł.( netto) wadium 10 000zl., postąpienie1 000zł. Działka ogrodzona od strony ulicy Czahary. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” została zobowiązana do usunięcia ogrodzenia oraz zlikwidowania kolizji związanej bramą wjazdową, w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się poprzez zjazd z ulicy Czahary. Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), jeżeli zaistnieje konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, zostaną naliczone opłaty. Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
  • Radwańskiej 49, obr.P-29 , dz. Nr 23 , pow. 799 m2 KW 74926, cena wyw.150 000zł.( netto) w tym naniesienia 36 000zł., wadium 30 000zł., postąpienie 2 000zł. na działce znajdują się murowane budynki o funkcji gospodarczej, warsztatowo-usługowej oraz garaże i komórki w złym stanie technicznym: teren jest ogrodzony i utwardzony gruzobetonem. Na ścianach kamienic położnych przy ul. Radwańskiej 47 i ul. Radwańskiej 51 umieszczone są nośniki reklamowe oraz znajdują się otwory okienne wybite bez wymaganego pozwolenia.
  • Organizacji WiN 67/83 róg Głowackiego 4, obr.B-50 , dz. nr 90/37 o pow. 1 268 m2 i dz.nr 90/39 o pow.76m2 cz.KW 54106 i cz.KW 22139, cena wyw.200 000zł.( netto) w tym naniesienia 30 000zł., wadium 20 000zł., postąpienie 3 000zł. Na działce znajduje się budynek parterowy o powierzchni użytkowej ok. 175 m2, częściowo podpiwniczony zdewastowany, od wielu lat nieużytkowany. W budynku mieściła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika;W północno-wschodniej części działki nr 90/37 zlokalizowana jest magistrala wodociągowa o przekroju 800 mm, dla której strefa ochronna wynosi 8 m po obu stronach urządzenia. Strefa powinna być wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 ) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  • Morgowej 19f, obr. B-36 dz. nr 157/1, pow. 1 302m2, KW 18825, cena wyw. 99 000zł., (netto), wadium 19 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Ratajskiej- osiedla”Kochanówka”nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej( z przewagą mieszkalnej) oznaczonej w planie symbolem 27 MU. Istniejące na działce naniesienia zostaną usunięte przez byłego dzierżawcę.
  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 pażdziernika 2006r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w małej sali obrad o godzinie 10.00.

  Wadium należy wpłacać do dnia 16.10.2006r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP albo nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 16.10.06r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.

  Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

  Rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czahary 50
  Treść:

  2006-09-26

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:
  Czahary 50
  oznaczonej w obrębie geodezyjnym obr. G-09 jako dz.nr 140/6, opisanej w KW 96231, o pow. 747m2.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Obsługa komunikacyjna od ulicy Zalewowej;

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000.-zł.netto
  Zaliczka 12.000.-zł.

  Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.
  Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach: 19.12.05 r., 28.04.06 r.
  Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 23.10.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok.455. Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

  Rokowania odbędą się w dniu 27 października 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

  Zaliczkę należy wpłacać do dnia 23.10.2006 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

  Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
  Przed złożeniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

  Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.