Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Oferty lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
Treść:

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale mieszkalne:

 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
UWAGA
Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju :

do 26 października 2006 roku do godz. 16:00

Wadium w wysokości:

1000 zł

należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi, z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”

lub wpłaty można dokonać w punkcie kasowym GETIN Bank S.A mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

U W A G A
Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 05 października do 26 października 2006 roku.

Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 27 października roku o godzinie - 09:00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wykaz lokali >>>

Najem lokali mieszkalnych
Treść:

2006-10-13

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza że w dniach:
od 16 października do 03 listopada 2006 roku
Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych najmem:
 1. mieszkania przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowanego w nowo wybudowanym budynku nr 1 na osiedlu „Olechów - Południe” przy ul. Księcia Mazowieckiego 7 oraz mieszkania nr 2 w zmodernizowanym budynku przy ul. Cmentarnej 3a
  szczegóły >>>
 2. mieszkania czynszowego w nowo wybudowanym budynku na osiedlu „Olechów-Południe” przy ul. Księcia Mazowieckiego 7 oraz lokalu Nr 79 w budynku przy ul. Ketlinga 29, lokalu Nr 1 Ketlinga 27
  szczegóły >>>
 3. mieszkania czynszowego Nr 37 w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15
  szczegóły >>>
Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTY ul. Zachodnia 47 Telefon : 638-50-59
GÓRNA Al. Politechniki 32 Telefon : 638-56-07
ŚRÓDMIEŚCIE ul. Piotrkowska 153 Telefon : 638-57-27
POLESIE ul. Krzemieniecka 2b Telefon : 638-52-40
WIDZEW Al. Piłsudskiego 100 Telefon : 638-53-55

Najem lokali mieszkalnych przez osoby niepełnosprawne przy ul. Księcia Mazowieckiego 7, Cmentarnej 3a >>>

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Księcia Mazowieckiego 7, lokalu Nr 79 przy Ketlinga 29, Nr 1 Ketlinga 27 >>>

Najem lokalu mieszkalnego Nr 37 w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15 >>>

Oferty:


Dotycząca najmu lokalu mieszkalnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych >>>

Dotycząca najmu lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku >>>

Dotycząca najmu lokalu mieszkalnego w budynku zmodernizowanym >>>

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia w ul. Bohaterów Powstania Styczniowego
Treść:
MIASTO ŁÓDŹZ
URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ BUDOWY
OŚWIETLENIA W UL. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia w ul. Bohaterów Powstania Styczniowego.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 15.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Ocena spełniania ww. warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 27.09.2006 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2006 r. o godz. 9.30, w pok. 305 tutejszej Delegatury.
Przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego
Treść:

2006-09-27

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Adres, powierzchnia i przeznaczenie Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego Wadium, Postąpienie
1. Janusza Kusocińskiego 21
o pow. 241 m2, obręb P-26, cz.dz. nr 20/1,
KW 101829
teren pod uprawy warzywno-kwiatowe,
bez prawa zabudowy
14,46zł + podatek
VAT zgodnie z
obowiązującymi
przepisami,

czynsz roczny, płatny do
2 miesięcy od daty zawarcia
umowy, a w latach
następnych do 31 sierpnia
każdego roku
kalendarzowego
5 zł
5 zł
2. Górna 45
o pow. 598 m2,
obręb P-07, dz. nr 292, KW 10079,
Stefana Okrzei
o pow. 769 m2
, obręb P-07, dz. nr 294, KW 37061,
teren pod parking zgodnie z decyzją
o warunkach zabudowy
1025,25 zł + podatek
VAT zgodnie z
obowiązującymi
przepisami,

czynsz miesięczny, płatny
do 10-go każdego miesiąca
4.600 zł
150 zł
3. Wacława Wojewódzkiego 10
o pow. 40 m2,
obręb W-35,
cz.dz. nr 53/19, KW 146418,
Teren niezabudowany pod handel.
Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem M, z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinna. Stosownie do zapisów planu
na obszarze tym dopuszcza się w zakresie
przeznaczenia uzupełniającego, miedzy
innymi lokalizację wolnostojących obiektów
usług towarzyszących.
300,80 zł + podatek
VAT zgodnie z
obowiązującymi
przepisami,

czynsz miesięczny płatny
do 10-go każdego
miesiąca z góry
1 400 zł
5 zł

Dla wydzierżawianych terenów Górna 45/Okrzei i Kusocińskiego 21, nie jest sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. Katowice, II Oddział w Łodzi, nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się dzierżawcy, ustalonego w wyniku przetargu, od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłaszać się do dnia 27 października 2006 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie dzielnicy Widzew w Łodzi
Przetarg na utrzymanie czystości w budynku A Delegatury Łódź - Widzew UMŁ
Przetarg nieograniczony dla zadania: Selektywna zbiórka odpadów
Przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH.

Termin składania ofert upływa z dniem
24 listopada 2006r. – godz. 15.30

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami). W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium ( w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”). Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 01.12.2006r. do 15.12.2006r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali [ >>> .doc ] [ >>> .pdf ]

Przebudowę chodnika przy XXXIII LO im. Armii krajowej przy ul. Kusocińskiego 116
Treść:

2006-10-27

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83
ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro na:

PRZEBUDOWĘ CHODNIKA PRZY XXXIII LO IM. ARMII KRAJOWEJ PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 116 – II etap
 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy XXXIII LO im. Armii Krajowej przy ul. Kusocińskiego 116 – II etap.
 2. Warunki przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu.
 3. Termin wykonania zamówienia – 10.12.2006 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do wykonania zamówienia.
 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 4 Warunków przetargu.
 6. Oferty oceniane będą wg kryterium:

  cena 100%

 7. Oferty należy składać w sekretariacie Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305 do dnia 02.11.2006 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2006 r. o godz. 09.30, w pok. 305 tutejszej Delegatury.

Szczegółowe informacje [ >>> .doc ] [ >>> .pdf ]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż 8 szt. domków dwusegmentowych
Treść:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Widzew Księży Młyn, 90-339 Łódź, ul. Wilcza 6
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż 8 szt. domków dwusegmentowych (baraki).
Rok produkcji 1987.

Cena wywoławcza 1600 zł za 1 sztukę.
Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg” w siedzibie ZGM pokój 4 do dnia 30.11.2006 r. do godz. 15.00.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 01.12.2006 r.
Baraki można oglądać codziennie na osiedlu Księży Młyn – tel. kontaktowy 042-253-10-64

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oferenta oraz jego adres lub nazwę siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna
 • datę sporządzenia oferty
 • oferowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza
 • dowód wpłaty wadium
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i akceptuje go bez zastrzeżeń
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w kwocie 160 zł na konto:

PeKaO SA IX oddział Łódź nr 14 1240 3086 1111 0000 3479 6982 przed upływem terminu składania ofert.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 161
Treść:

2006-09-26

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Zgierskiej 161

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-25, jako działka nr 31, o pow. 1503 m2, opisanej w KW 39357.
Działka zabudowana pustym budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000.-zł.netto
w tym naniesienia 3.600 zł
Zaliczka 40.000.-zł.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia.
Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach: 16.12.05 r., 02.06.06 r.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 27.11.2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok.455. Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 1 grudnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 27.11.2006 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Użyczenie szaletów publicznych (z dopłatą do usług) w latach 2007-2009
Prezetarg - Modernizacja na GOŚ-LAM realizowana w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Antoniego Książka 23
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:

Antoniego Książka 23

oznaczonej w obrębie B-21, jako działka nr 458, o powierzchni 3.869 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 128478.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, obejmującej obszar Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną, zatwierdzonym uchwałą Nr LI/922/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2005 r. znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 47.4.12/U4 – są to tereny rozpoczętych procesów urbanizacyjnych o niskiej intensywności zabudowy w formie skoncentrowanych ognisk. W dniu 29 maja 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił ww. plan miejscowy – wyrok nie jest prawomocny.

Na działce znajdują się:

 1. budynek hurtowni o pow. użyt. 809,5 m2,
 2. budynek pracowni ogrodniczej o pow. użyt. 215,8 m2;
 3. budynek agregatu prądotwórczego o pow. użyt. 95,5 m2 ;
 4. wiata magazynowa stalowa o pow. użyt. 191.7 m2;
 5. budynek magazynowy o pow. użyt. 29,6 m2;
 6. wiata samochodowa o pow. użyt. 40,0 m2;
 7. szklarnia o pow. użyt. 201,1 m2;
 8. tunel foliowy ogrodniczy o pow. użyt. 196,0 m2;
 9. tunel foliowy ogrodniczy o pow. użyt. 240,0 m2;
Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie od strony ul. Antoniego Książka na zasadzie służebności przez działkę 456 uregulowaną w KW 128478.

Cena wywoławcza nieruchomości 893.000 zł netto, w tym:
wartość naniesień budowlanych 503.000 zł.
Postąpienie 10 000 zł
Wadium 90.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + plus należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS lub odpisem z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (sporządzonymi nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem), należy zgłaszać się do dnia 4 grudnia 2006 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 9 lat części niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Marcina Kasprzaka 64
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 9 lat części niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Marcina Kasprzaka 64

będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Gminy miejskiej Łódź, stanowiącej część działki nr 108/32 o powierzchni 4 950 m2, w obrębie B-45, księgi wieczystej brak. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kortów tenisowych wraz z obsługującą infrastrukturą.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 792 zł netto. Miesięczny czynsz dzierżawny stanowić będzie stawka osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana będzie m. in. do wybudowania obiektów sportowych (tj. budynków lub urządzeń służących celom sportowym) na nieruchomości w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.
Oferty zawierające dokumenty wskazane w warunkach przetargu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11 grudnia 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2006 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104
w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium w wysokości 10.000 zł w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Dowód wpłaty wadium należy złożyć do dnia 11 grudnia 2006 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31, 638-43-37.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Utrzymanie czystości (oczyszczanie ręczne) na drogach i innych terenach gminnych na terenie Widzewa
Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0 42) 638 40 26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2006 r. do godziny 10.00.

Informacja dotycząca przetargu >>>
Regulamin przetargu >>>
Wykaz ścian wystawionych do publicznego przetargu (.xls) >>>

Przetarg na utrzymanie i konserwacje zieleni oraz sprzętu i wyposażenia na terenie parków i zieleńców administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew w 2007 r.