Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2006 r.

Oferty lokali do kapitalnego remontu we własnym zakresie oraz opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję
Treść:

W dniach od 6 do 20 grudnia 2006 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

  • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
  • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszone w dniach : od 6 do 20 grudnia 2006 roku

w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ oraz w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 104 (parter)

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali po eksmisji - grudzień >>>
Wykaz lokali do kapitalnego remontu - grudzień >>>

Przetarg na modernizację dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi
Przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

05 stycznia 2007r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. (z późniejszymi zmianami).

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku albo na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 04.01.2007r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 04.01.2007r. do godz. 1530 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 11.01.2007r. do 25.01.2007r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi. Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3400/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona. Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt a Zarządzenia Nr 2969/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 lipca 2005r. zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych, przy rejestrowaniu dowodu wpłaty wadium osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca najemcą innego lokalu użytkowego należącego do gminy lub zarządzanego przez gminną jednostkę organizacyjną, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie zaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu tego lokalu oraz, że nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Długów.

Wykaz lokali użytkowych do przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 73
Treść:

2006-10-16

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy:

Kopcińskiego 73

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24, jako działki nr 313/3 i nr 313/5, o powierzchni odpowiednio 695 m2 i 236 m2 tj. o łącznej powierzchni 931 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 140403.
Na działce znajduje się budynek czterokondygnacyjny przemysłowy o pow. zabudowy 307,8 m2, pow. użytkowej 976,03 m2, kwalifikujący się do rewitalizacji, stanowiący całość z bliźniaczą częścią budynku położoną na działce sąsiedniej nr 313/2. Granica działek nr 313/2 i nr 313/3 przebiega wewnątrz budynku po ścianie murowanej, w której znajduje się wejście do kabiny windy. Dźwig zlokalizowany jest w części budynku położonej na działce nie stanowiącej własności Gminy Łódź..
W granicy działek nr 313/2 i nr 313/3 znajduje się budynek gospodarczy (kotłownia), nie znajdujący się w ewidencji ZGM- Widzew „Wodny Rynek”, do którego wejście zlokalizowane jest od strony działki nr 313/2. Z budynku korzysta właściciel działki nr 313/2.
Nie istnieje dojście i dojazd do niezabudowanej części działki nr 313/3 stanowiącej podwórze, wejście do budynku odbywa się z klatki schodowej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie od strony ul. Kopcińskiego na zasadzie służebności przez działkę 313/6 uregulowaną w KW 32503.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi obejmuje tę nieruchomość granicami jednostki 26 Nowe Miasto – Łódź Fabryczna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000 zł. Netto
w tym wartość naniesień budowlanych 336.000 zł
Postąpienie 10.000 zł.
Wadium 140.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2007 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Z dowodem wpłaty wadium oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych - wyciągiem z rejestru przedsiębiorców z KRS lub odpisem z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (sporządzonymi nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem), należy zgłaszać się do dnia 8 stycznia 2007 r. do godz. 15.00 do pok. 461, IV p., w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.


Przetarg pisemny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 26
Treść:

2006-10-11

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza przetarg pisemny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy

al. Tadeusza Kościuszki 26

w celu odpłatnego przeniesienia udziału miasta Łodzi stanowiącego ½ części tej nieruchomości. Ograniczenie zostało wprowadzone w wyniku realizacji ustaleń uchwały Nr XLVI/800/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 190, poz. 1943 (z późn. zmianami).
Nieruchomość przy al. Tadeusza Kościuszki 26 oznaczona jest w obrębie geodezyjnym S-06 jako działka nr 96 o powierzchni 1455 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00130196/4. Zgodnie z operatem szacunkowym na terenie nieruchomości znajdują się:

  • II-kondygnacyjny budynek frontowy z przełomu XIX i XX wieku, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 339,19 m2.
  • IV-kondygnacyjny budynek prawej oficyny z przełomu XIX i XX wieku, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 731,48 m2.
  • II-kondygnacyjny budynek prawej oficyny z przełomu XIX i XX wieku o powierzchni użytkowej 275,21 m2; budynek nieużytkowany.
  • III-kondygnacyjny budynek lewej oficyny, z przełomu XIX i XX wieku, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 509,48 m2.
  • II-kondygnacyjny budynek lewej oficyny z przełomu XIX i XX wieku, niepodpiwniczony, bez poddasza, o powierzchni użytkowej 80 m2.
Dla nieruchomości brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza za przeniesienie udziału Miasta 470 000zł /czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych/,(w tym naniesienia: 208 000zł, + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, wadium 94 000, 00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia udziału miasta Łodzi.

Oferty zawierające dowód wpłaty wadium oraz dokumenty wskazane w warunkach przetargu w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 08.01.2007r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Ponadto składając ofertę należy w odrębnej kopercie złożyć oświadczenie o aktualnym posiadaniu udziałów w sprzedawanej nieruchomości .
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 10.01.07r. zapozna się z oświadczeniami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje oferty do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM ( IV p. ul. Piotrkowska 104)

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2007r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz.10.00.

Wadium w wysokości 94 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać do dnia 08.01.2007r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK S.A. w Katowicach II o/Łódź nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV pok. 461, tel. 638-43-31, p.467 tel. 638-44-73. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Manewrowej
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Manewrowej

oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-33, jako działka nr 229, o pow. 380 m2, opisanej w KW 162033.

Nieruchomość w części o pow. 213 m została utwardzona kostką brukową przez byłego dzierżawcę nieruchomości. W południowej części nieruchomości usytuowany jest ciepłociąg i komora ciepłownicza.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.775 zł. netto
Zaliczka 2.000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + należny podatek VAT.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach: 24.02.06 r., 18.08.06 r.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 08.01.2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok.455. Składając ofertę należy przedstawić kopię dowodu wpłaty zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Rokowania odbędą się w dniu 12 stycznia 2007 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacać do dnia 08.01.2007 r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96
Treść:
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy :

ul. Piotrkowskiej 96
oznaczonej w obrębie S-06 jako działka nr 143/1 o pow. 1 483m2, opisanej w KW 54342. Nieruchomość zabudowana jest 4 budynkami o łącznej pow. użytkowej 4 087,5 m2
Zespół budynków wpisany jest do Rejestru Zabytków Łodzi. Z tego tytułu od ceny nabycia nieruchomości udzielona zostanie bonifikata w wysokości 1% . Wszelkie prace remontowo konserwatorskie należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Nieruchomość wyposażona jest w wodę z wodociągu miejskiego, kanalizację, instalację c.o. lokalną i instalację telefoniczną.
Obciążenia i zobowiązania nie występują.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.80 poz.717 oraz z 2004r. Nr.6,poz.41 i Nr.141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza wynosi 10 000 000zł - netto (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym:
- wartość gruntu 1 704 000 zł
- wartość naniesień 8 296 000 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oferty ( zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.01.2007 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Składając ofertę należy w odrębnej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96”zlożyć dowód wniesienia wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2007r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godz.10.00.

Wadium w wysokości 1 000 000zł. w formie przelewu bankowego należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Nabywca zobowiązany będzie do : przeprowadzania wszelkich prac remontowo – konserwatorskich w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zakończenia inwestycji określonej co do sposobu zagospodarowania nieruchomości w złożonej ofercie w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przypadku nie wywiązania się z ww. zobowiązania, nabywca zapłaci Miastu Łódź karę umowną w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i podda się egzekucji w trybie art. 777 kpc,

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p.461 tel. 638-43-31 lub pok. 466, tel. 638-43-25.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Selektywna zbiórka odpadów
Przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania powierzchni ścian (w całości lub części) reklamami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz ścian umieszczone zostały również m.in. na tablicach ogłoszeń w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu (0 42) 638 40 26.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, pokój 042, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2007 r. do godziny 10.00.

Informacja dotycząca publicznego przetargu >>>
Regulamin >>>
Wykaz ścian wystawionych do publicznego przetargu (.xls) >>>

Konkurs otwarty na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i modernizacji IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi dla potrzeb utworzenia hospicjum”
Treść:

Treść ogłoszenia >>>
Regulamin konkursu [>>> .doc] [>>> .pdf]
Wyniki konkursu [>>> .pdf]

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 64a i Drewnowskiej bez nr.
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicy

Drewnowskiej 64a i Drewnowskiej bez nr.

oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-46 jako działki:

  • przy ul. Drewnowskiej 64a, dz. nr 87/1 o pow. 1072m2, opisanej w KW 152487.
  • Przy ul. Drewnowskiej bez nr., dz.nr 84/2 o pow. 824m2, opisanej w KW 140741.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIII/623/97 z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy ul. Drewnowską, ul. Zachodnią, ul. Ogrodową i projektowanym przebiciem ul. Gen. L. Żeligowskiego:

- przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem VII.01 – są to tereny szczególnej tożsamości miasta (polityka nr 3). Wszelkie działania podlegają uzgodnieniom zgodnie z obowiązującym trybem, a w każdym przypadku z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi oraz Architektem Miasta.

- nieruchomość objęta jest granicami terenu „V.01”- dla którego w uchwale nie ustalono przeznaczenia a jedynie” przeprowadzenie przez teren głównej alei kręgu w powiązaniu z jednostkami I i VII”. Uchwała uchyliła dla tego terenu ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Łodzi z 1993r.

Sposób zagospodarowania i warunków zabudowy określony zostanie w decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza 500 000zł.,
wadium 50 000zł.
postąpienie 10 000zł.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2007r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 29.01.2007r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 29.01.2007r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14 pok. 466, tel. 638-43-25.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynarskiej 30
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
Młynarskiej 30

obr. B-47 działka nr 125 o powierzchni 344m2, opisana w KW 24430,
Cena wywoławcza 31 650zł., (netto)
wadium 6 300zł.
postąpienie 400zł. lub więcej

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka nie zabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości około 11,5 m od frontu, teren płaski porośnięty trawą. W odległości około 12 m od frontu działki, centralnie rośnie topola o obwodzie pierśnicy 4,10 m i wysokości około 15 m. W głębi działki przy północnej i południowej granicy dwa drzewa o pierśnicy 50 cm. Działka nie ogrodzona od strony ulicy Młynarskiej, mur od strony posesji przy Młynarskiej nr 32 przerwany na skutek zawalenia się dachu budynku gospodarczego. Północna granica działki przebiega po zewnętrznej stronie muru betonowego znajdującego się na posesji przy ulicy Młynarskiej 32. Mur ten o szerokości 40 cm wchodzi w granicę przedmiotowej działki.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2007r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 31.01.2007r. na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Katowicach II oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Z dowodem wpłaty wadium oraz numerem NIP albo nazwą lub firmą i adresem siedziby w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, należy zgłaszać się do dnia 31.01.07r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31. 638-44-14.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej oraz rocznej stawki czynszu dzierżawnego