Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2008 r.

Pisemny przetarg ograniczony - do organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność co najmniej 5 lat w zakresie służby zdrowia lub pomocy społecznej oraz edukacji świadczonej dla pacjentów powyższych instytucji - na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Uniejowskiej 8
Treść:

2008-11-13

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny przetarg ograniczony
- do organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność co najmniej 5 lat w zakresie służby
zdrowia lub pomocy społecznej oraz edukacji świadczonej dla pacjentów powyższych instytucji -
na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

Uniejowskiej 8

oznaczonych w obrębie B-44 jako część działki nr 50/4 i część działki nr 51, o łącznej powierzchni 3196 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste odpowiednio nr KW LD1M/00010000/7 i KW 20552,

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości:

 1. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 2. wymaganym sposobem zagospodarowania jest przeznaczenie nieruchomości na cele związane z realizacją usług na rzecz ludności z zakresu służby zdrowia lub pomocy społecznej oraz edukacji świadczonej dla pacjentów powyższych instytucji.
 3. część nieruchomości zabudowana jest budynkiem o pow. użyt. 973,5 m2, obecnie użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rehabilitacyjna.
 4. w chwili obecnej nieruchomość zabudowana nie spełnia wymogów pozwalających na realizację celów, o których mowa w pkt 2. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę dostosowanie, zachowanie oraz prawidłowa eksploatacja wymaga nakładów w wysokości około 1 712 000 zł.

Oferty (zawierające dane i dokumenty wskazane w „Warunkach przetargu”) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 02.12.2008 r. do godz.16:00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 r.w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godz. 13:00.

Warunkami udziału w przetargu są:

 1. posiadanie przez uczestnika przetargu statusu organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność co najmniej 5 lat z zakresu służby zdrowia lub pomocy społecznej oraz edukacji świadczonej dla pacjentów powyższych instytucji;
 2. złożenie pisemnego oświadczenia o zdolności finansowej, pozwalającej na dostosowanie nieruchomości dla celów związanych z realizacją usług na rzecz ludności z zakresu służby zdrowia lub pomocy społecznej oraz edukacji świadczonej dla pacjentów powyższych instytucji,
 3. złożenie pisemnego oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec Miasta Łodzi z tytułu korzystania z jego majątku;
 4. złożenie dokumentów uwiarygodniających działalność podmiotu jako organizacji pożytku publicznego (sprawozdanie finansowe - roczny bilans finansowy, referencje, itp.).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p.461 tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Treść:

2008-09-30

Prezydent Miasta Łodzi oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi dotyczącej wspólnej sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie hotelu o pięciogwiazdkowym standardzie ogłaszają, wspólny nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 1. nieruchomości zabudowanych, położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie S-02 jako działki nr:
  1. 168/11 o pow. 670 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00126086/9;
  2. 168/12 o pow. 983 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00126086/9;
  3. 168/13 o pow. 524 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00126083/8;
  4. 168/14 o pow. 720 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00126083/8;
  5. 168/15 o pow. 310 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00126085/2;
  6. 168/16 o pow. 583 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00126085/2;
  7. 168/18 o pow. 686 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00122703/3;
  8. 177/9 o pow. 142 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00122704/0;
  o łącznej powierzchni 4618 m2, stanowiących własność Miasta Łodzi.

 2. nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 60, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-02 jako działki nr:
  1. 176/5 o pow. 154 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00121446/6;
  2. 176/7 o pow. 914 m2, dla której prowadzona jest KW LD1M 00121446/6;
  o łącznej powierzchni 1068 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem wspólnego przetargu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty umożliwiającej zrealizowanie na działkach wymienionych powyżej inwestycji w postaci budowy hotelu międzynarodowej sieci o pięciogwiazdkowym standardzie.

Przeznaczenie w planie, opis oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy;
W oparciu o opracowanie powołanego przez Prezydenta Miasta Łodzi Zespołu ds. lokalizacji obiektów targowo-wystawienniczych i konferencyjnych w Łodzi oraz koncepcję zagospodarowania terenu inwestycyjnego w rejonie ulicy Sterlinga na odcinku od ul. Jaracza do ul. Narutowicza opracowaną przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi teren ten został zakwalifikowany pod budowę obiektu hotelowego międzynarodowej sieci o pięciogwiazdkowym standardzie.

Działki stanowiące własność Miasta Łodzi zabudowane są:

 1. budynkiem zespołu garaży i stolarni o pow. zabudowy 215,6 m2,
 2. budynkiem użytkowym piętrowym o pow. zabudowy 30 m2,
 3. wiatą stalową o pow. zabudowy 40 m2,
 4. szaletem publicznym (zagłębionym) o pow. zabudowy 90 m2 obciążonym umową najmu do 31 grudnia 2008 r.,
 5. kioskami handlowymi,
 6. budowlami związanymi funkcjonalnie z Teatrem Wielkim w Łodzi:
  • pochylnią betonową ze ścianą osłonową o głębokości 3 metrów do obsługi urządzeń stacji transformatorowej mieszczącej się w podziemiach budynku dekoratorni,
  • naświetlem o głębokości około 3 metrów ze ścianami osłonowymi do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku dekoratorni,
  • basenem przeciwpożarowym i wody chłodzącej dla instalacji klimatyzacji teatru,
  • czerpnią powietrza z kanałem podziemnym,
  • systemem kanalizacji odwadniającej z głęboko posadowionych pomieszczeń budynku dekoratorni i z pochylni oraz naświetli służących do obsługi tego budynku;

Na terenie nieruchomości znajdują się: przyłącze wodociągowe Ø 100 mm PEHD do posesji Jaracza 47a, przyłącze Ø 50/40 mm PEHD do szaletu miejskiego przy Placu Dąbrowskiego, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m do posesji Jaracza 47 a i przylegających kiosków, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,40 m dla potrzeb szaletu miejskiego. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pas ochronny dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 5,0 m łącznie po obu stronach przewodu. Ponadto na terenie ww. nieruchomości nie występują przewody gazowe, eksploatowane przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź. Na terenie działki 168/18 wprowadzony jest kabel energetyczny niskiego napięcia (będący na majątku Łódzkiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Sp. z o.o.) do złącza kablowego usytuowanego z tyłu budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji - Łódź. Ze złącza tego zasilane są okoliczne kioski handlowe oraz szalet miejski. Dalkia Łódź S.A. Zakład Sieci Cieplnej nie posiada na terenie ww. nieruchomości czynnych sieci ciepłowniczych.

Działki stanowiące własność Uniwersytetu Medycznego zabudowane są budynkiem pralni o pow. zabudowy 79 m2 oraz ogrodzone są płotem ozdobnym murowanym z przęsłami stalowymi, Uzbrojenie działek zgodnie z mapą zasadniczą.

Cenę wywoławczą nieruchomości stanowi cena 1 m2 powierzchni, która dla nieruchomości będących własnością Miasta Łodzi i Uniwersytetu Medycznego wynosi po zaokrągleniu do pełnego złotego 1961 zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) netto, co stanowi po przeliczeniu powierzchni zbywanych nieruchomości odpowiednio:

 1. 9 055 898 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) netto – dla nieruchomości Miasta Łodzi;
 2. 2 094 348 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych) netto – dla nieruchomości Uniwersytetu Medycznego.
2. Cenę nabycia stanowi iloczyn zaoferowanej ceny 1 m2 i powierzchni zbywanych nieruchomości + należny podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

Oferty (przygotowane zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do warunków przetargu, zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach przetargu) należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 1 grudnia 2008 r. do godz.15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul.Piotrkowska 104, IV p. pok. 455.
Składając ofertę należy - w odrębnych kopertach opisanych „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru” oraz „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 60” - złożyć dowody wpłaty wadium.

Wadia należy wpłacać:

 • w wysokości 910 000 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) w formie przelewu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Banku S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
 • w wysokości 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) w formie przelewu ww. na konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ING Bank Śląski S.A. nr 21 1050 1461 1000 0022 8237 8799;
Wadia nie będą podlegały zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 r.w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godz.10.00.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

 • zabudowy nieruchomości obiektem hotelowym międzynarodowej sieci o pięciogwiazdkowym standardzie oraz zagospodarowania nieruchomości zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i w oparciu o złożoną w przetargu koncepcję ofertową, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów wybudowanych na nieruchomości zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę;
 • zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na rzecz Miasta Łodzi w przypadku nie wywiązania się z terminu 36 miesięcy oraz zapłaty kary w wys.5 000 000zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku, gdy wybudowany obiekt hotelowy nie będzie prowadzony w standardzie pięciogwiazdkowym;
 • poddanie się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych powyżej ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 5lat od daty podpisania umowy w stosunku do kary z tytułu niewykonania obowiązku zabudowy w terminie 36 miesięcy oraz w terminie 10 lat od zawarcia umowy w zakresie kary umownej z tytułu nie wywiązania się z obowiązku prowadzenia hotelu o pięciogwiazdkowym standardzie;
 • udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
 • ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach nr: 168/11, 168/13 i 168/15 opisanych odpowiednio w księgach wieczystych nr: LD1M/00126086/9, LD1M/00126083/8 i LD1M/00126085/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 167/6 opisanej w KWLD1M/00122702/6 polegającej na prawie przejścia i przejazdu do budowli związanych funkcjonalnie z Teatrem Wielkim w Łodzi tj.:
  • pochylni betonowej ze ścianą osłonową o głębokości 3 m do obsługi urządzeń stacji transformatorowej mieszczącej się w podziemiach budynku dekoratorni,
  • naświetla o głębokości około 3 m ze ścianami osłonowymi do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku dekoratorni,
  • czerpni powietrza z kanałem podziemnym,
  • systemu kanalizacji odwadniającej z głęboko posadowionych pomieszczeń budynku dekoratorni i z pochylni oraz naświetli służących do obsługi tego budynku przy północnej granicy działek nr 168/11, 168/13 i 168/15 i wpisanie tego obciążenia do ksiąg wieczystych nr: LD1M/00126086/9, LD1M/00126083/8 i LD1M/00126085/2.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p.461 tel. 638-43-31, 638-44-14 lub pok. 468, tel. 638-43-24.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołania ogłoszonego przetargu z ważnego powodu.

Przetarg na oddanie w użyczenie szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź–Śródmieście
Treść:

Łódź, dnia 30.10.2008 r.

L.dz. IV RK 7063.2 - 6/08

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź–Śródmieście, zgodnie z Uchwałą nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie, ogłasza przetarg na:

,,Oddanie w użyczenie szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź–Śródmieście”

Termin realizacji: rok 2009 - 2011

Instrukcje dla oferentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska nr 153, II p. pok. 215, tel. 638-57-65 oraz jest dostępna na stronie internetowej UMŁ.

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w w/w Referacie w terminie do dnia 24 listopada 2008 r. do godz. 9:00 – II p. pok. 212.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2008 r. o godz. 10:00 – II p. pok. 210.

Kryterium wyboru oferty: miesięczna kwota dofinansowania – 100%

Załączniki:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść:

2008-09-02

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Kaliskiej 11, 13, 15 i 17, obr. G-04, działki nr: 268, 269, 271 i 273 o łącznej pow. 3703 m2, KW LD1M/00082165/6.
  Cena wyw. 1.300.000 zł. netto, wadium 250.000 zł. , postąpienie 20.000 zł. lub więcej.
  Zagospodarowanie nieruchomości powinno uwzględnić obecność zieleni.
  Na działkach nr 268 i 269 znajdują się naniesienia w postaci wiat samochodowych i ogrodzenia z siatki (parking); stanowiące własność byłych dzierżawców.

 • Fabrycznej 17a, obr. W-25, dz. nr 85, pow. 2 825 m2, KW LD1M 00127990/6.
  Na części nieruchomości znajdują się ogródki działkowe.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obszarowym wpisem do rejestru zabytków nieruchomych zespołu zabudowy przemysłowej S.A. Scheibler-Grohman.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z wytycznymi konserwatorskimi do zabudowy i zagospodarowania działki nr 85 sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Cena wyw. 2 000 000 zł. netto, wadium 200 000 zł. , postąpienie 20 000 zł. lub więcej.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
  • opracowania „Programu zagospodarowania i użytkowania nieruchomości” zgodnego z wytycznymi sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • wystąpienia do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o akceptację opracowanego ww. programu;
  • podpisania w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości;
  • uzyskania zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeniesienie prawa własności w formie decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;


 • Czackiego 15, obr. G-02, dz. nr 133, o pow. 997 m2, KW LD1M/00007861/6, cena wyw. 727.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 1 zł., wadium 80.000 zł. , postąpienie 10.000 zł. lub więcej.
  Na nieruchomości znajduje się budynek o pow. użyt. 299,84 m2 zakwalifikowany do rozbiórki oraz zdewastowane budynki gospodarcze.
  Zlokalizowane na nieruchomości przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o dł. L = 7,95 m włączone do wodociągu Ø 100 mm w ul. Czackiego znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK i jest użytkowane przez właścicieli nieruchomości, położonej przy ul. Nad Jasieniem 8 i 10.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2008 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Z dowodem wpłaty wadium oraz w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów z nazwą lub firmą i adresem siedziby, wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej należy zgłaszać się do dnia 27.10.08 r. do godz. 15.00 do UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 461) w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2008-09-26

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

23 października 2008r.

o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 22.10.2008r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 22.10.2008r. do godziny 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 29.10.2008r. do 17.11.2008r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Pliki do pobrania:

Przetarg na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości
Treść:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETRGU NA WYNAJEM PRZEZ GMINĘ ŁÓDŹ LOKALI MIESZKALNYCH OD INNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ogłasza
w dniach:
od 01.07 do 24.07.2008 r.
przetarg na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli
nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokali socjalnych spełniających następujące warunki:

 1. liczba i powierzchnia użytkowa lokali:
  • …. lokali 1 izba o powierzchni użytkowej od 15m2 do 25m2,
  • …. lokali 1 pokój z kuchnią o powierzchni użytkowej od 25m2 do 45m2,
  • …. lokali 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej od 35m2 do 55m2;
 2. z dostępem do ustępu, kanalizacji i wody z sieci miejskiej;
 3. będących w dobrym stanie technicznym.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości, zwani dalej oferentami, którzy wynajmą położone na terenie Gminy Łódź lokale mieszkalne, o których mowa wyżej.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

 1. oznaczenie oferenta oraz jego adres;
 2. adres nieruchomości, rodzaj i położenie lokalu, jego strukturę, powierzchnię użytkową i mieszkalną oraz położenie i powierzchnię pomieszczeń pomocniczych;
 3. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie;
 4. oświadczenie, że oferent zawrze z Gminą Łódź umowę najmu do 10 lat;
 5. podpisany przez oferenta protokół określający stan techniczny lokalu i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń, stanowiący integralną część regulaminu wraz z informacją o stanie technicznym budynku, w którym znajduje się lokal objęty ofertą wraz oświadczeniem oferenta, iż lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym;
 6. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości;
 7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu, protokołu określającego stan techniczny lokalu i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji, urządzeń i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniające przesłanki art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych;
 10. datę sporządzenia oferty;
 11. podpis oferenta lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego odpis poświadczony przez notariusza.

2. Oferta może obejmować więcej niż jeden lokal.

Miejsce składania ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju nr 044.

Termin składania ofert:
do dnia 24.07.2008 roku – do godziny 15:30.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 25.07.2008 r.

Ogłoszenie przetargu publikowane jest w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Referatów Budynków i Lokali delegatur Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi a także publikowane jest na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2092/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do wyboru ofert na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości a także projektem umowy najmu zawieranej pomiędzy Gminą Łódź a oferentem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu podlegają udostępnieniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Referatów Budynków i Lokali delegatur Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi oraz poprzez publikowanie na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ - pokój nr 044 , telefon 638-40-14, 638-40-24 lub 638-40-44 oraz publikowane są na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.

Pliki do pobrania:

Przetarg na oddanie w dzierżawę szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź – Śródmieście
Treść:

2008-10-01

L.dz. IV RK 7063.2 - 5/08

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Śródmieście, zgodnie z Uchwałą nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie, ogłasza przetarg na:

"Oddanie w dzierżawę szaletów komunalnych administrowanych przez UMŁ Delegaturę Łódź – Śródmieście".

Termin realizacji: rok 2009 - 2011.

Instrukcje dla oferentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska nr 153, II p. pok. 215, tel. 638-57-65 oraz jest dostępna na stronie internetowej UMŁ.

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w w/w Referacie w terminie do dnia 20 października 2008 r. do godz. 9:00 – II p. pok. 212.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2008 r. o godz. 10:00 – II p. pok. 210.

Kryterium wyboru oferty: wysokość czynszu dzierżawnego

Załączniki:

Przetarg na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości
Treść:

2008-09-10

Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ogłasza
w dniach:
od 10.09 do 03.10. 2008 r.
przetarg na wynajem przez Gminę Łódź lokali mieszkalnych od innych właścicieli
nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokali socjalnych spełniających następujące warunki:

 1. powierzchnia użytkowa lokali:
  • 1 izba o powierzchni użytkowej od 15m2 do 25m2,
  • 1 pokój z kuchnią o powierzchni użytkowej od 25m2 do 45m2,
  • 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej od 35m2 do 55m2;
 2. z dostępem do ustępu, kanalizacji i wody z sieci miejskiej;
 3. będących w dobrym stanie technicznym.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości, zwani dalej oferentami, którzy wynajmą położone na terenie Gminy Łódź lokale mieszkalne, o których mowa wyżej.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

 1. oznaczenie oferenta oraz jego adres;
 2. adres nieruchomości, rodzaj i położenie lokalu, jego strukturę, powierzchnię użytkową i mieszkalną oraz położenie i powierzchnię pomieszczeń pomocniczych;
 3. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie;
 4. oświadczenie, że oferent zawrze z Gminą Łódź umowę najmu do 10 lat;
 5. podpisany przez oferenta protokół określający stan techniczny lokalu i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń, stanowiący integralną część regulaminu wraz z informacją o stanie technicznym budynku, w którym znajduje się lokal objęty ofertą wraz oświadczeniem oferenta, iż lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym;
 6. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości ;
 7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu, protokołu określającego stan techniczny lokalu i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji, urządzeń i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniające przesłanki art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych;
 10. datę sporządzenia oferty;
 11. podpis oferenta lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego odpis poświadczony przez notariusza.

Oferta może obejmować więcej niż jeden lokal.

Miejsce składania ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju nr 044.

Termin składania ofert:
do dnia 03.10.2008 roku – do godziny 15:30.

Termin rozstrzygnięcia przetargu:
06.10.2008 r.

Ogłoszenie przetargu publikowane jest w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Referatów Budynków i Lokali delegatur Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi a także publikowane jest na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi..

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2092/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do wyboru ofert na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości a także projektem umowy najmu zawieranej pomiędzy Gminą Łódź a oferentem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu podlegają udostępnieniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Referatów Budynków i Lokali delegatur Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi oraz poprzez publikowanie na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ - pokój nr 044 , telefon 638-40-14, 638-40-24 lub 638-40-44 oraz publikowane są na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa, wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piramowicza 6
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa, wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piramowicza 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 496/2, obręb S-1, o powierzchni 760 m., dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 5001.

Cena wywoławcza udziału wynosi 2.200.000,00 zł
Wadium wynosi 220.000,00 zł
Postąpienie w licytacji wynosi 22.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 03 października 2008 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji oraz zapoznania się z warunkami przetargu.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452, tel. 638-44-52.

Wyniki przetargu >>>

Konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
Treść:

2008-09-04

Miejska Przychodnia BATORY
92-504 Łódź, ul. Elsnera 19
ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej w zakresie wymienionym w ‘’Przedmiocie zamówienia’’ – zał. Nr 3.

W ramach cennika Oferent gwarantuje:

 • odbiór materiału laboratoryjnego,
 • dostarczanie wyników,
 • osprzęt laboratoryjny, w tym próżniowy system do pobierania krwi (igły i strzykawki, probówki),
 • przesyłanie pilnych wyników faksem,
 • zestawienie miesięczne ilości i rodzaju badań,
 • miesięczne zestawienia zleceń z podziałem na zlecenia poszczególnych lekarzy i pacjentów.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany liczby badań laboratoryjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi.
Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest pani Ewa Kranas Numer telefonu 0-42 671–00-78.

Miejsce i termin składania ofert osobiście oraz za pośrednictwem poczty:

Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92 – 504 Łódź, ul. J. Elsnera 19, piętro I pokój 73 w terminie do dnia 17 września 2008 r. do godziny 12.00 z dopiskiem "Konkurs Ofert – Diagnostyka Laboratoryjna".

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92-504 Łódź, ul. J. Elsnera 19.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.

Oferta winna być złożona na udostępnionym formularzu, który odebrać można w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi, ul. Elsnera 19, piętro I pokój 73.

Załączniki:

 • Nr 1 Formularz Oferty
 • Nr 2 Aktualny odpis z rejestru KRS
 • Nr 3 Przedmiot zamówienia – proponowane kwoty
 • Nr 4 Umowa – parafowana

  Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis "potwierdzono za zgodność z oryginałem" datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki.
  Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

  UWAGA:

  Oferty nie odpowiadające warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.
  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać do przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 • Master Plan gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi
  Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 67
  Treść:

  Informacja dotycząca Publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 67.

  Termin składania ofert upływa z dniem

  31 lipca 2008 r. – godz. 15:30

  Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

  Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

  Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

  Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
  Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr:

  35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

  w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

  Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 sierpnia 2008 r.

  Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

  • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
  • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 07.08.2008 r. do 21.08.2008 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki–11:30–16:00).

  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

  UWAGA:

  1. Wskazane do wynajmu lokale, zrealizowane zostały w ramach projektu Nr 24/2006 pod nazwą „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, mającego na celu rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej.
   W związku z tym, proponowana działalność prowadzona przez potencjalnego najemcę musi odpowiadać tym kryteriom, co oferent zobowiązany jest wykazać w złożonej ofercie.
  2. Lokale użytkowe usytuowane są w budynku nowo wybudowanym, w pełni wykończonym i w związku z tym dopuszcza sie w nich wykonywanie jedynie prac aranżujących wnętrza w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności. Zgodę na ich wykonanie należy uzyskać od zarządcy budynku załączając do wniosku pozytywną opinię autora dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wybudowany został budynek.
   Dotyczy to również reklam oraz innych nośników informacyjnych, planowanych do umieszczenia zarówno w lokalu, jak i na zewnątrz budynku.
  3. Zgodnie z warunkami, na jakich udzielono dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, lokale nie będą przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców w okresie trwałości projektu Nr 24/2006.
  4. Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
  5. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Pliki do pobrania:

  Aukcja dotycząca ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży
  Treść:

  2008-07-17

  Prezydent Miasta Łodzi

  informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w siedzibach jego Delegatur oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/, w dniach od 17.07.2008 r. do 31.07.2008 r., umieszczony jest wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji, która odbędzie się w dniu 31.07.2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, „Mała Sala Obrad”.

  Ww. ruchomości można oglądać w dniach: 22.07.2008 r., 24.07.2008 r., 29.07.2008 r., 30.07.2008 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel.0-42 /638-47-97, 638-51-81) lub osobistym z pracownikiem Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 104, Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, IV piętro, pok. 450). Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S.A. Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi, nr konta 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż do godz. 15.30 dnia 31.07.2008 r.
  W uzasadnionych przypadkach prowadzący aukcję może wyznaczyć termin zapłaty ceny nabycia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.

  Wydanie przedmiotu aukcji, następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia.
  W przypadku, gdy cena nie zostanie zapłacona niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że nabywca od umowy odstąpił.
  Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych), odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
  Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia o aukcji, jej warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  Wykaz przedmiotów aukcji >>>

  Aukcja dotycząca ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży
  Treść:

  2008-07-01

  Prezydent Miasta Łodzi

  informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w siedzibach jego Delegatur oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/, w dniach od 01.07.2008 r. do 14.07.2008 r., umieszczony jest wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji, która odbędzie się w dniu 15.07.2008 r. o godz. 11.00. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, „Mała Sala Obrad”.

  Ww. ruchomości można oglądać w dniach: 03.07.2008 r., 08.07.2008 r., 11.07.2008 r., 14.07.2008 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel.0-42 /638-47-97, 638-51-81) lub osobistym z pracownikiem Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 104, Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, IV piętro, pok. 450). Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S.A. Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi, nr konta 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż do godz. 15.30 dnia 15.07.2008 r.
  W uzasadnionych przypadkach prowadzący aukcję może wyznaczyć termin zapłaty ceny nabycia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.

  Wydanie przedmiotu aukcji, następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia.
  W przypadku, gdy cena nie zostanie zapłacona niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że nabywca od umowy odstąpił. Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych), odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

  Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia o aukcji, jej warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  Wykaz przedmiotów aukcji >>>

  Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
  Treść:

  Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 11 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

  Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

  Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

  Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 10.07.2008 r.

  Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 10.07.2008 r. do godziny 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
  Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób: - wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu, - wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 17.07.2008 r. do 31.07.2008 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00) . Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

  Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

  Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

  Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

  Uwaga:

  Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

  Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

  Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
  Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

  Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

  Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

  Wykaz lokali wystawionych do przetargu >>>

  Sprzedaż pojazdów samochodowych
  Treść:

  2008-06-20

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
   Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Obsługi Administracyjnej
   90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104


  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
   Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Oddziału Transportu przy ul. Wierzbowej 49 pok.4 w dniu 27.06.2008 r. o godz. 12.00. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
   Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi w od godz.10.00 do godz.13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Krzysztof Sobiński, telefon 042/638-40-25.

  4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium:

   Lp. Nazwa i typ pojazdu
   samochodowego
   Rok
   produkcji
   Numer
   rejestracyjny
   Cena
   wywoławcza
   Wadium
   1 Star 200 1988 EL 91898 4.500 zł 450 zł

  5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
   Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli rubryka 6) należy wpłacić na konto sprzedającego:

   GETIN Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 26.06.2008 r.

   1. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
    Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
    • imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,
    • datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta, bądź osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
    • oferowaną cenę za przedstawiony pojazd (podać typ, model i numer rejestracyjny) objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
    • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,
    • dowód wniesienia obowiązującego wadium oraz nr konta ,w przypadku jego zwrotu.


   2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty za okres, w którym oferta jest wiążąca:
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

    Urząd Miasta Łodzi
    Wydział Obsługi Administracyjnej
    90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104

    Na kopercie powinien znajdować się napis: “Oferta na kupno samochodu w przetargu nieograniczonym pisemnym”.
    Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz.9,00 – 14,00 nie później niż do dnia 27.06.2008 r. do godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104, pokój nr 063 (sekretariat Wydziału Obsługi Administracyjnej).

   3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


  6. Inne informacje
   Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium dla poszczególnych pojazdów. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.

   Wadium musi byś wniesione wyłącznie w pieniądzu.

   Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

   • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
   • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
   Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
   Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.
   Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu.

  Aukcja dotycząca ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży
  Treść:

  Prezydent Miasta Łodzi

  informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w siedzibach jego Delegatur oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/, w dniach od 12.06.2008 r. do 25.06.2008 r., umieszczony jest wykaz ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze aukcji, która odbędzie się w dniu 26.06.2008 r. o godz. 11.00. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, „Mała Sala Obrad”.

  Ww. ruchomości można oglądać w dniach: 17.06.2008 r., 19.06.2008 r., 24.06.2008 r., 25.06.2008 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 0-42 / 638-47-97, 638-51-81) lub osobistym z pracownikiem Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 104, Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, IV piętro, pok. 450). Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, w formie przelewu na konto Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S.A. Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi, nr konta 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż do godz. 15.30 dnia 26.06.2008 r.

  W uzasadnionych przypadkach prowadzący aukcję może wyznaczyć termin zapłaty ceny nabycia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.
  Wydanie przedmiotu aukcji, następuje niezwłocznie po okazaniu dowodu zapłaty ceny nabycia.
  W przypadku, gdy cena nie zostanie zapłacona niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie przyjmuje się, że nabywca od umowy odstąpił. Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych), odpis właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

  Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia o aukcji, jej warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu aukcji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  Wykaz przedmiotów aukcji >>>

  Sprzedaż pojazdów samochodowych
  Treść:

  2008-06-06

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
   Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Obsługi Administracyjnej
   90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104


  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
   Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Oddziału Transportu przy ul. Wierzbowej 49 pok. 4 w dniu 18.06.2008 r. o godz. 12.00. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
   Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi w od godz. 10.00 do godz. 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
   Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Krzysztof Sobiński, telefon 042/638-40-25.

  4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium:

   Lp. Nazwa i typ pojazdu
   samochodowego
   Rok
   produkcji
   Numer
   rejestracyjny
   Cena
   wywoławcza
   Wadium
   1 Polonez Caro 1996 LWA 8901 200 zł 20 zł
   2 Polonez Truck 1995 LFT 8009 1.500 zł 150 zł
   3 Cinquecento 1993 LFK 2420 1.400 zł 140 zł
   4 Star 200 1988 EL 91898 5.000 zł 500 zł


  5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
   Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli rubryka 6) należy wpłacić na konto sprzedającego:

   GETIN Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 17.06.2008 r.

   1. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
    Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
    • imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,
    • datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta, bądź osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
    • oferowaną cenę za przedstawiony pojazd (podać typ, model i numer rejestracyjny) objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
    • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,
    • dowód wniesienia obowiązującego wadium oraz nr konta ,w przypadku jego zwrotu.
   2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty za okres, w którym oferta jest wiążąca:
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
    Urząd Miasta Łodzi
    Wydział Obsługi Administracyjnej
    90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104


    Na kopercie powinien znajdować się napis:
    “Oferta na kupno samochodu w przetargu nieograniczonym pisemnym”.

    Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 9.00 – 14.00 nie później niż do dnia 18.06.2008 r. do godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104, pokój nr 063 (sekretariat Wydziału Obsługi Administracyjnej).
   3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


  6. Inne informacje
   Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium dla poszczególnych pojazdów. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.

  Wadium musi byś wniesione wyłącznie w pieniądzu.

  Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.

  Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu.

  Sprzedaż pojazdów samochodowych
  Treść:

  2008-05-21

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów samochodowych

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
   Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Obsługi Administracyjnej
   90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
   Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Oddziału Transportu przy ul. Wierzbowej 49 pok.4 w dniu 28.05.2008 r. o godz. 12.00. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
   Pojazdy samochodowe będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału Transportu sprzedającego przy ul. Wierzbowej 49 w Łodzi w od godz.10.00 do godz.13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
   Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Krzysztof Sobiński, telefon 042/638-40-25.
  4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium:

   Lp. Nazwa i typ samochodu
   osobowego
   Rok
   produkcji
   Numer
   rejestracyjny
   Cena
   wywoławcza
   Wadium
   1 Polonez Caro 1996 LWA 8901 250 zł 25 zł
   2 Polonez Truck 1995 LFT 8009 2.000 zł 200 zł
   3 Peugeot 406 2000 EL 00009 4.500 zł 450 zł
   4 Cinquecento 1993 LFK 2420 1.800 zł 180 zł
   5 Cinquecento 1993 LFK 2421 1.200 zł 120 zł
   6 Star 200 1988 EL 91898 6.100 zł 610 zł
  5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
   Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli rubryka 6) należy wpłacić na konto sprzedającego :

   GETIN Bank S.A. O/Łódź, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 27.05.2008 r.

   1. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
    Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
    • imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax,
    • datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta, bądź osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
    • oferowaną cenę za przedstawiony pojazd (podać typ, model i numer rejestracyjny) objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
    • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu,
    • dowód wniesienia obowiązującego wadium oraz nr konta ,w przypadku jego zwrotu.
   2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty za okres, w którym oferta jest wiążąca:
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
    Urząd Miasta Łodzi
    Wydział Obsługi Administracyjnej
    90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104

    Na kopercie powinien znajdować się napis:
    “Oferta na kupno samochodu w przetargu nieograniczonym pisemnym”.
    Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz.9.00 – 14.00 nie później niż do dnia 28.05.2008 r. do godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Piotrkowskiej 104, pokój nr 063 (sekretariat Wydziału Obsługi Administracyjnej).

   3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  6. Inne informacje
   Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium dla poszczególnych pojazdów. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnie.

  Wadium musi byś wniesione wyłącznie w pieniądzu.

  Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy

  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu.

  Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Oddziale Transportu