Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2009 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Franciszka Helińskiego 10, Fabrycznej 17a, Rzgowskiej 59, Północnej 15 oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 57 i al. 1 Maja 39
Treść:

2009-12-04

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Franciszka Helińskiego 10 - niezabudowana nieruchomość w obr. B-09, działka nr 10/17 o powierzchni 2 758m2, opisana w KW LD1M/00025882/1.
   cena wyw.: 1 500 000 zł. (netto); wadium: 300 000 zł.; postąpienie: 20 000 zł. lub więcej
   Nieruchomość jest niezabudowana, na jej obrzeżu rosną pojedyncze drzewa. Nabywca nieruchomości powinien, przy planowaniu zagospodarowania nieruchomości, zachować jak największą ilość drzew. W przypadku realizacji inwestycji należy przedłożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi do zaopiniowania projekt zagospodarowania działki. Na nieruchomości znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn300 z 1987 r., strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 3 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 20.03.2009 r. i 5.06.2009 r., 4.09.09 r., 20.11.2009 r.

  • Fabrycznej 17a,- nieruchomość oznaczona w obrębie W-25 jako działka nr 85, o powierzchni 2 825m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M 00127990/6.
   Na części nieruchomości znajdują się ogródki działkowe.
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obszarowym wpisem do rejestru zabytków nieruchomych zespołu zabudowy przemysłowej S.A. Scheibler-Grohman.
   Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z wytycznymi konserwatorskimi do zabudowy i zagospodarowania działki nr 85 sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
   Cena wyw.: 2 600 000 zł. (netto); wadium: 300 000 zł.; postąpienie: 30 000 zł. lub więcej
   Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest minn.do:
   • opracowania „Programu zagospodarowania i użytkowania nieruchomości” zgodnego z wytycznymi sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
   • wystąpienia do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o akceptację opracowanego ww. programu;
   • podpisania w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości;
   • uzyskania zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeniesienie prawa własności w formie decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r., 24.07.09., 6.11.2009 r.

  • Rzgowskiej 59 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie G-12 jako działka nr 375/17, o powierzchni 1 081 m2, uregulowana w KW LD1M/00187672/9.
   Nieruchomość przy ul. Rzgowskiej 59 wyposażona jest w czynną sieć magistralną wody gorącej 2 x Dn300, dla której strefa ochronna wynosi 3 m;w granicy działki od ulic: Niemcewicza oraz Łącznej znajdują się drzewa, ich ewentualna wycinka powinna być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi; obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ul. Łącznej, która stanowi drogę wewnętrzną.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r., 24.07.09., 6.11.2009 r.
   Cena wywoławcza: 540 000 zł. (netto); wadium wynosi: 60 000 zł.; postąpienie: 6 000 zł. lub więcej.

  • Północnej 15 - niezabudowana nieruchomość w obr. S-1 działka nr 65/4 o powierzchni 885m2, opisana w KW LD1M/00145922/1.
   Obecnie nieruchomość użytkowana jest jako ogólnodostępny parking. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się jedynie przez zjazd z ul. Wschodniej; w kierunku północnym wyznaczonej linii ograniczającej trójkąt widoczności na skrzyżowaniu ulic: Wschodnia/Północna nie może być lokalizowana zabudowa narożnika, czy też ewentualna zabudowa nieruchomości nie może ingerować w ww. trójkąt widoczności.
   Na działce znajdują się czynne sieci elektroenergetyczne SN i nN przeprowadzone do stacji transformatorowej nr 50651 zlokalizowanej na działce nr 65/3 i częściowo – ok. 6,5 m2 na działce nr 65/4 (działka nr 65/3, stacja trafo oraz ww. kable, znajdują się w eksploatacji i na majątku Łódzkiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Sp. z o.o.) oraz sieć oświetleniowa ulic składająca się z 4 latarni oraz kabli zasilających i kabli sterowniczych. W związku z tym na trasie kabli nie można wznosić zabudowy. Utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapewnić dostęp i dojazd służb energetycznych do linii kablowych i stacji transformatorowej oraz do latarń oświetleniowych.
   W ścianie wschodniej budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Północnej 13 (działka nr 77) wykonane są otwory okienne.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 20.11.2009 r.
   cena wyw.: 1 278 119 zł. (netto).; wadium: 128 000 zł.; postąpienie: 13 000 zł. lub więcej

 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.

  • Mikołaja Kopernika 57 - nieruchomość w obr.P-18 jako działka 63/1 o pow. 876m2, opisana w KW LD1M/00001654/0. Nieruchomość przy ulicy Mikołaja Kopernika 57 stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 1/2;
   Marii Woldanowskiej w 1/4; Arkadiusza Jałowskiego w 1/4. Z opisu nieruchomości zawartego w operacie szacunkowym wynika, że nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (frontowym, lewej i poprzecznej oficyny) z 1899 r. o powierzchni użytkowej 1724 m2, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym; stan techniczny dostateczny; dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem gospodarczym z 1920 r. o powierzchni użytkowej 72 m2 – z protokółu przeglądu okresowego wynika, że budynek ze względu na zły stan techniczny należy wyłączyć z użytkowania – budynek do rozbiórki.
   MSL Polska Sp.z o.o.- od dnia 20.04.2009 r. współwłaściciel nieruchomości przy ul.Kopernika 57 w 5/100 częściach, złożyła do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny wniosek o zniesienie współwłasności tej nieruchomości. Nabywca udziału Miasta wstąpi w miejsce Miasta Łodzi w prowadzonym postępowaniu sądowym.
   cena wyw. udziału miasta wynosi: 1 800 000 zł. (netto), w tym wartość naniesień: 1 550 000 zł.; wadium: 350 000 zł.; postąpienie: 20 000 zł. lub więcej.
   Przetarg na sprzedaż udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 5.06.2009 r., 4.09.09 r., 20.11.2009 r.

  • al. 1 Maja 39 - obr. P-9, dz. nr 237/1, o pow. 865 m2, KW LD1M/00000190/2.

   Nieruchomość przy alei 1 Maja 39 stanowi współwłasność:

   1. Miasta Łodzi - w 1/2;
   2. Agnieszki Leszczyńskiej - w 19/96;
   3. Leszka Jacha - w 19/96;
   4. Ludwika Glonka - w 10/96.

   W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z wniosku Agnieszki Leszczyńskiej i Leszka Jacha prowadzone jest postępowanie o zniesienie współwłasności tej nieruchomości poprzez przyznanie całej nieruchomości wnioskodawcom ze spłatą na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. lokali 1037,42 m2 oraz budynkiem gospodarczym w którym znajdują się komórki i pralnia. Stan techniczny wymagający remontu.
   Cena wyw.: 890.000 zł. netto, w tym naniesienia: 429.000; wadium: 160.000 zł.; postąpienie 20.000 zł. lub więcej.
   Przetarg na sprzedaż udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 3.07.09 r., 20.11.2009 r.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia8 lutego 2009r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Dodatkowo zainteresowani nabyciem nieruchomości przy ul.Fabrycznej 17a, składają oświadczenie iż:

 • zapoznali się z wytycznymi konserwatorskimi do zabudowy i zagospodarowania działki nr 85 sporządzonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanych części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

2009-11-17

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wierzbowej 14, nieruchomość zabudowana, oznaczona w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka nr 128/4 o powierzchni 924 m2, KW LD1M/00148977/2. Na działce znajduje się budynek garażowy, murowany, składający się z 7 boksów o pow. zabudowy 132 m2.
 • Wierzbowej bez numeru, nieruchomość niezabudowana, oznaczona w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka nr 125/3 o powierzchni 81 m2, KW LD1M/00113281/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 400 000 zł netto
(w tym cena działki nr 128/4: 1 286 900 zł + wartość naniesień 100 zł; działki nr 125/3: 113 000 zł),
wadium 280 000 zł, postąpienie 70 000 zł lub więcej

Na sąsiednich działkach o numerach 128/5 i 128/6 posadowiony jest zespół 6 garaży, na rzecz których na działce 128/4 ustanowiona została służebność przejazdu i przechodu. Z uwagi na brak ustanowienia służebności na działce 125/3, właścicielom działek 128/5 i 128/6 przysługiwać będzie ustanowienie drogi koniecznej w pasie dotychczasowego wjazdu. Równocześnie Miasto przewiduje możliwość ustanowienia służebności przed rozstrzygnięciem przetargu. W takim przypadku informacja o ustanowieniu służebności będzie podana w dniu przetargu.

Na terenie działek:

 1. zlokalizowane są przyłącze wodociągowe Ø 40 mm od wodociągu Ø 150 mm w ul. Wierzbowej (103-119) do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w studni wodomierzowej oraz przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m od kanału ogólnospławnego D=0,45m w ul. Wierzbowej, które nie znajduje się w eksploatacji i dzierżawie ZWiK Sp. z o.o., bez możliwości jego ponownego uruchomienia. Na terenie działek znajdują się przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla których obowiązują pasy ochronne rozmieszczone równomiernie po obu stronach przewodu o łącznej szerokości wynoszącej 5 m (dla każdego przyłącza liczone oddzielnie), które powinny pozostać wolne od zabudowy i stałych naniesień. Na wysokości działek przebiegają wodociąg oraz kanał ogólnospławny należące do majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 2. nr 125/3 znajduje się złącze kablowe do którego wprowadzone są 3 kable nN będące na majątku i w eksploatacji Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Łódź sp z o.o. Nabywca będzie zobowiązany do przełożenia istniejącej linii energetycznej oraz złącza kablowego poza obszar działki, w celu umożliwienia dostępu służbom energetycznym.
 • Czackiego 15, nieruchomość zabudowana, obr. G-02, dz. nr 133, o pow. 997 m2, KW LD1M/00007861/6.

Cena wywoławcza 537.000 zł. netto, w tym wartość naniesień budowlanych 1 zł., wadium 55.000 zł., postąpienie 5.500 zł. lub więcej.

Na nieruchomości znajduje się budynek o pow. użyt. ok. 300 m2 zakwalifikowany do rozbiórki oraz zdewastowane budynki gospodarcze.

Zlokalizowane na nieruchomości przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o dł. L = 7,95 m włączone do wodociągu Ø 100 mm w ul. Czackiego znajduje się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK i jest użytkowane przez właścicieli nieruchomości, położonej przy ul. Nad Jasieniem 8 i 10. Przez nieruchomość przechodzi wewnętrzna linia zasilająca budynek usytuowany na nieruchomości, będąca na majątku właściciela posesji. Ponadto na nieruchomości znajdują się; czynny kabel telekomunikacyjny oraz punkt dostępowy, konieczne do realizacji usług dla abonentów Telekomunikacji Polskiej z posesji przy ul. Czackiego 15.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 18.01.10 r. do godziny 15:00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461).

Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.

W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2009-12-23

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu:

19 stycznia 2010 r.

o godz. 10:00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.

Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 18.01.2010 r.

Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 18.01.2010 r. do godziny 15:30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 25.01.2010 r. do 08.02.2010 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki – 11:30 – 16:00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.

Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych ( w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Uwaga:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Tadeusza Kościuszki bez nr i Obornickiej 19 oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 115
Treść:

2009-12-04

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Tadeusza Kościuszki bez nr - nieruchomość niezabudowana opisana w obrębie geodezyjnym S-08 jako działka nr 28/70, o powierzchni 123 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00002375/7.

   Przez działkę nr 28/70 przebiega czynna sieć ciepłownicza 2Dnx100 z 1992 r. wykonana w technologii tradycyjnej oraz w granicy działki czynna sieć 2xDn125 z 2000 r. wykonana w technologii preizolowanej. W III dziale księgi wieczystej LD1M/00002375/7 istnieje zapis o zakazie wznoszenia w pasie szerokości 6 m nad trasą kanału sieci cieplno-parowej wszelkich budynków. Do wykonania robót związanych z budową jak również przeprowadzenia napraw, konserwacji sieci cieplno-parowej upoważniony jest Zakład Sieci Cieplnej Łódź – w Łodzi lub jego następcy prawni. Zapis w III dziale dotyczący wpisu do rejestru zabytków budynku znajdującego się na nieruchomości zgodnie z opinią nr WUOZ-640/64/08 z dnia 5 marca 2008 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dotyczy działki nr 28/70.
   Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 27.06.2008 r., 28.11.2008 r., 24.04.2009 r., 24.07.09 r., 6.11.2009 r.

   Cena wywoławcza: 240 000 zł. (netto) wadium wynosi: 25 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.


  • Obornickiej 19 - nieruchomość opisana w obrębie B-45 jako działka o nr 205/1 o pow. 684 m2, KW LD1M/00099057/8.

   Działka ma kształt regularnego prostokąta, teren jej jest płaski, porośnięty trawą. W części zachodniej działki znajdują się trzy kilkudziesięcioletnie drzewa nie uznane za pomniki przyrody. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Dojazd do działki odbywa się z ulicy Obornickiej, która posiada jezdnię utwardzoną asfaltem oraz dwustronnie uporządkowany ruch dla pieszych. Od zachodu, północy i południa działka sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi.
   Na terenie działki nie przebiegają sieci ciepłownicze eksploatowane przez Dalkię Łódź S.A. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zlokalizowana kanałowa sieć ciepłownicza 2xDn 125, dla której obowiązują strefy ochronne: 3,0 m z jednej strony i 1,0 m od strony zbywanej nieruchomości, licząc od skraju sieci ciepłowniczej, w których nie może być stałej zabudowy.
   W ulicy Obornickiej znajdują się: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja ogólnospławna, gazociąg, linia telefoniczna.

   Cena wywoławcza: 371 200 zł. (netto); wadium wynosi: 74 000 zł.; postąpienie 5 000 zł. lub więcej.


 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy

  • ul. Franciszkańskiej 115 - oznaczonej w obrębie B-49 jako działka nr: 538/1o powierzchni 634 m2, uregulowanej w KW LD1M/00036412/6. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 6/12, Marka Kicmana w 1/12, Bogdana Kicmana w 1/12, Edmunda Kicmana w 3/12, Doroty Musiał w 1/12. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 79 m2.

   Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału w nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r., 24.07.09., 6.11.2009 r.

   Cena wywoławcza: 140 000 zł. (netto) w tym naniesienia: 54 678 zł.; wadium wynosi: 28 000 zł. postąpienie 7 000 zł. lub więcej.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008 r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2010r w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 4 stycznia 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych Skarbu Państwa znajdujących się w budynku usytuowanym w Łodzi przy ul. Miedzianej 13/15
Treść:

2009-11-17

Prezydent Miasta Łodzi

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego Skarbu Państwa o powierzchni  234,30 m2 oraz na najem lokalu użytkowego Skarbu Państwa o powierzchni   234,00 m2, znajdujących się w budynku usytuowanym w Łodzi przy ul. Miedzianej 13/15 na działce nr 226/1 o pow. 0,1559 ha w obrębie W-24, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00126336/7.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu wynosi:

 • lokal o pow. 234,30 m2 - 2430,00 zł
  (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych) netto.
 • lokal o pow. 234,00 m2 - 2380,00 zł
  (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) netto.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wadium w wysokości 486,00 zł za lokal o pow. 234,30 m2 oraz 476,00 zł za lokal o pow. 234,00 m2 należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Banku S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., 451, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienie od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 453, tel. 638-44-15.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Pustej 13, Kresowej 28, Gombrowicza 13, Wacława 31, Rzgowskiej 96, Cepowej 3 oraz na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul Komunalnej 6
Treść:

2009-12-09

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Pustej 13, obr. G-22, dz. nr 124/2, o pow. 360 m2, KW LD1M/00162498/4.
   W granicy z ulicą Pustą znajduje się żelbetowy słup sieci energetycznej. Na terenie działki:
   a) przebiega wodociąg o średnicy Ø 150 mm, pas ochronny wynosi po 3 m po obydwu stronach przewodu oraz przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40 mm obsługujące nieruchomość przy ul. Kijanki 11 – szerokość pasa ochronnego wynosi 5 m łącznie po obu stronach. W.w. urządzenia wodociągowe stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i są w dzierżawie oraz eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.

  • b) przebiega czynna sieć napowietrzna niskiego napięcia będąca na majątku PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
   Cena wyw. 65.000 zł. netto, wadium 13.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r.

  • Kresowej 28, obr. W–15, dz. nr 159, o pow. 592 m2, KW LD1M/00098587/5.
   W granicach działki po stronie północnej i wschodniej znajdują się resztki murów po wyburzonych budynkach. Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 40/32 mm o długości L= 15,55 m, które znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Dla wyżej wymienionego przyłącza należy zachować pas ochronny, wynoszący łącznie 5 m po obu stronach.
   Cena wyw. 135.000 zł. netto, wadium 27.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r.

  • Gombrowicza 13, obr. G-40, dz. nr 59, o pow. 727 m2, KW LD1M/00095605/7.
   Cena wyw. 130.000 zł. netto, wadium 26.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r.

  • Wacława 31, obr. W–28, dz. nr 192, o pow. 695 m2, KW LD1M/00048653/4.
   Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym o pow. użyt. 70 m2. Dla budynku mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązuje się zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego. Wzdłuż ogrodzenia znajdują się parterowe budynki gospodarcze i murowany garaż.
   Cena wyw. 295.000 zł. netto, wadium 59.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r.

  • Rzgowskiej 96, obr. G-16, jako niezabudowana działka nr 104/2, o powierzchni 401 m2, KW LD1M/00035227/5.
   Cena wyw. 182.000 zł. netto, wadium 18.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
   Na nieruchomości znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna NN, będąca na majątku ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, ze względu na usytuowanie nieruchomości w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic Rzgowskiej i Mazurskiej, nie powinno się lokalizować nowego zjazdu z ulicy Rzgowskiej na nieruchomość. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez ustanowienie przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, posiadającej już obsługę komunikacyjną, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 104/2, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość przyległą.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 19.06.09 r., 4.09.09 r., 30.10.09r.

  • Cepowej 3 obr. B-32 jako niezabudowana dz. nr 70, o pow. 980 m2, KW LD1M/00092904/2.
   Cena wyw. 146.000 zł. netto, wadium 15.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.
   Działka nie jest ogrodzona i znajdują się na niej pozostałości fundamentów dawnego budynku.
   Teren działki jest w całości gęsto porośnięty drzewkami i krzewami dziko rosnącymi oraz kilkoma drzewami kilkudziesięcioletnimi.
   W przypadku wystąpienia kolizji drzew lub krzewów z planowanym przez nowego właściciela zagospodarowaniem terenu, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.05.09 r., 19.06.09 r., 4.09.09 r., 30.10.09r.

 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • Komunalnej 6, obr. G-40, dz. nr: 113, o pow. 755 m2, KW LD1M/00064501/2.
   Nieruchomość przy ulicy Komunalnej 6 stanowi współwłasność:
   1. Miasta Łodzi - w 1/2;
   2. Jerzego Lesiaka - w 1/2.

   Nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi (frontowym i oficyny), w których znajduje się 9 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użyt. 305,47 m2; budynkiem pralni, sanitariatami, komórkami drewnianymi.
   Cena wyw. 185.000 zł. netto, w tym naniesienia 75.000 zł. wadium 30.000 zł., postąpienie 5.000 zł. lub więcej.
   Terminy poprzednich przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.09 r., 25.09.09 r.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) - w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa, wynoszącego 350/450 części we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jaracza 34 / ul. Kilińskiego 37
Treść:

2009-10-16

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa, wynoszącego 350/450 części we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jaracza 34/ul. Kilińskiego 37,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 455/1, obręb S-1, o powierzchni 1178 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1M/00096608/5.

Cena wywoławcza udziału wynosi 1.700.000,00 zł
Wadium wynosi 179.000,00 zł
Postąpienie w licytacji wynosi 17.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 453, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji oraz zapoznania się z warunkami przetargu.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus 22% VAT. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 453, tel. 638-43-11.

Przetarg na wynajem od właścicieli, współwłaścicieli, zarządców nieruchomości lokali mieszkalnych będących w ich dyspozycji
Treść:

2009-11-24

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza w dniach:

od 24.11.2009 roku do 16.12.2009 roku

przetarg na wynajem od właścicieli, współwłaścicieli, zarządców nieruchomości lokali mieszkalnych będących w ich dyspozycji.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele, współwłaściciele, zarządcy nieruchomości, zwani dalej oferentami, którzy wyrażą wolę wynajmu na terenie Gminy Łódź lokali mieszkalnych, o których mowa niżej, za czynsz zaproponowany w ofercie.

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokali spełniających następujące warunki:

 1. powierzchnia użytkowa lokali:
  1. 1 izba o powierzchni użytkowej od 15m2 do 25m2,
  2. 1 pokój z kuchnią o powierzchni użytkowej od 25m2 do 45m2,
  3. 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej od 35m2 do 55m2;
 2. z dostępem do ustępu, kanalizacji i wody z sieci miejskiej;
 3. nadających się do zasiedlenia.
Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne ogłoszony jest w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Gminę Łódź.

Oferty należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ , ul. Piotrkowska 104, pokój 044.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2092/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2008r w sprawie regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do wyboru ofert na wynajem przez Gminę Łódź lokali od innych właścicieli nieruchomości, a także projektem umowy najmu zawieranej pomiędzy Gminą Łódź a oferentem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ - pokój nr 044 , telefon 042-638-40-14, 042-638-40-24 lub 042-638-40-44 oraz publikowane są na stronie internetowej UMŁ, pod adresem http://bip.uml.lodz.pl./Baner-przetargi/z listy Zamówień publicznych-inne przetargi.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości
Treść:

2009-11-06

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Olechowskiej bez nr - nieruchomość oznaczona w obrębie W-36 jako działka nr193/7, o powierzchni 1 488 m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00094099/9.
   Na terenie nieruchomości znajdują się ruiny budynku o konstrukcji drewnianej i resztki fundamentów murowanych oraz nasadzenia drzew ozdobnych. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast). Ruiny budynku oraz nasadzeń roślinnych bez wartości. Część budynku posadowionego na działce nr 32/1 przy ulicy Olechowskiej 76 narusza granice działki nr 193/7 i zajmuje powierzchnię około 5–6 m2 tej działki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Olechowskiej. Przez działkę przebiega część instalacji wodociągowej zasilanej prawdopodobnie z ujęcia własnego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości usytuowanej po przeciwległej stronie ul. Olechowskiej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowej instalacji, a korzystające z niej prawdopodobnie posesje Nr 74 i Nr 76 nie figurują w spisie usługobiorców wyżej wymienionego Zakładu.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r.
   Cena wyw. 230 000 zł. (netto) wadium 45 000 zł. , postąpienie 10 000 zł. lub więcej


  • Przewozowej bez nr - nieruchomość niezabudowana opisana w obrębie geodezyjnym W-36 jako działka nr 193/6, o powierzchni 1988 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00094099/9.
   Nieruchomość niezabudowana. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast); naniesienia roślinne bez wartości. Na części nieruchomości ogrodzenie z siatki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Przewozowej.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r.
   Cena wywoławcza: 298 000 zł. (netto) wadium wynosi: 55 000 zł. postąpienie 10 000 zł. lub więcej.


  • Gen. Józefa Sułkowskiego 56 - nieruchomość opisana w obrębie P-15 jako działka o nr 101 o pow. 914 m2, KW LD1M/00173464/7.
   Nieruchomość posiada kształt prostokąta i jest porośnięta trawą, krzewami, drzewami liściastymi i jednym iglastym. Na działce nie ma naniesień trwale związanych z gruntem. We frontowej części nieruchomości mogą znajdować się pozostałości fundamentów po rozebranym budynku. Teren działki jest ogrodzony siatką metalową na słupkach metalowych na podmurówce betonowej z bramą wjazdową i furtką. Ogrodzenie ma charakter tymczasowy. Brama z furtką stanowi własność byłego dzierżawcy – naniesienie do usunięcia przez byłego dzierżawcę. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest przez zjazd z jezdni ulicy Gen. Józefa Sułkowskiego. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości, jeśli planowane są zmiany jej zagospodarowania. Znajdująca się na nieruchomości studnia kopana nie podlega ewidencji ZWiK Sp. z o.o.
   Zgodnie z operatem szacunkowym w ulicy Gen. Józefa Sułkowskiego znajduje się: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja miejska deszczowa i sanitarna oraz gaz.
   Cena wywoławcza: 355 000 zł. (netto) ; wadium wynosi: 70 000 zł. ; postąpienie 15 000 zł. lub więcej.


 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy

  ul. Mylnej 6/6a - oznaczonej w obrębie G-25 jako działka nr: 290/3 o powierzchni 865 m2, uregulowanej w KW LD1M/00029092/4. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 1/2, Jerzego Krępskiego w 1/4, Franciszki Krępskiej w 1/4. Nieruchomość zabudowana zabudowana jest:
  parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym z lat 30. XX wieku (w części zachodniej zamieszkałym, w części wschodniej niezamieszkałym), komórkami w złym stanie technicznym (nadają się do rozbiórki).

  • w części zamieszkałej znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą oraz korytarz - o łącznej powierzchni użytkowej 35 m2. Stan techniczny tej części: średni;
  • w części niezamieszkałej o powierzchni użytkowej 45,4 m2 znajdowały się pomieszczenia mieszkalne oraz kuchnia letnia. Stan techniczny tej części: zły (nadający się do remontu i modernizacji).


  Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm o długości L=2,95 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ul. Mylnej. Na terenie działki znajduje się kanalizacja lokalna (szambo).
  Obręb G-25 znajduje się w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r.

 3. Cena wywoławcza: 64 000 zł. (netto) w tym naniesienia: 21 235zł.; wadium wynosi: 12 000 zł. postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008 r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r. do godziny 15.00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

2009-11-10

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Demokratycznej 76 - nieruchomość oznaczona w obrębie G-41 jako działka nr 500/1 o powierzchni 471m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00038419/9.
  Na terenie nieruchomości znajduje się parterowy, drewniany budynek mieszkalny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, przeznaczony do rozbiórki o powierzchni zabudowy 62,4 m2 oraz nasadzenia drzew owocowych, lilaków i żywotników (w narożniku posesji). Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Demokratycznej.
  Zgodnie z operatem szacunkowym, w ulicy Demokratycznej występuje uzbrojenie: wodociąg miejski, kanalizacja sanitarna, gazociąg miejski, energia elektryczna; Cena wyw. 110 000 zł. (netto), wadium 22 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  Doły 24 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym B-53 jako działka nr 48 o powierzchni 1060m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00099058/5.
  ObrębB-53 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren porośnięty drzewami i krzewami owocowymi oraz ozdobnymi na około 90% powierzchni. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Doły. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. W otoczeniu nieruchomości występuje uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa;
  Cena wywoławcza: 140 000 zł. (netto), wadium wynosi: 28 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  Doły 26 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym B-53 jako działka nr 49 o powierzchni 1028m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00099700/1.
  ObrębB-53 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren porośnięty drzewami i krzewami owocowymi oraz ozdobnymi na około 90% powierzchni. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Doły. W otoczeniu nieruchomości występuje uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna kanalizacja sanitarna i deszczowa;
  Cena wywoławcza: 136 000 zł. (netto), wadium wynosi: 27 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

  Doły 28 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym B-53 jako działka nr 50 o powierzchni 871m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00114040/8.
  Obręb B-53 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Na działce nie ma naniesień trwale związanych z gruntem. Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajduje się budynek letniskowy i komórki, ogrodzenie z siatki i metalowa brama z furtką wzniesione przez byłego dzierżawcę – naniesienia zostaną uprzątnięte w ciągu tygodnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Teren porośnięty drzewami i krzewami owocowymi oraz ozdobnymi na około 90% powierzchni. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Doły. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Przez teren działki przebiega czynna linia energetyczna nN stanowiąca przyłącze do posesji Doły 28. ŁZE Dystrybucja Łódź Spółka z o. o. zobowiązała przyszłego właściciela do wyrażenia zgody na istnienie i przebieg powyższej linii nN, zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, a w przypadku kolizji z przyszłym zagospodarowaniem działki do usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem. W otoczeniu nieruchomości występuje uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna kanalizacja sanitarna i deszczowa;
  Cena wywoławcza: 120 000 zł. (netto), wadium wynosi: 24 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • Lawendowej 11 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/2 o pow. 673 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana. Na terenie działki rosną drzewa owocowe oraz jeden okazały dąb. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zobowiązuje nowego właściciela działki do bezwzględnego zachowania dębu. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Trawiastej lub drogi wewnętrznej ulicy Lawendowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą - Delegaturą Urzędu Miasta Łódź – Bałuty, zlokalizowany poza połączeniem tych ulic. Zgodnie z operatem szacunkowym, nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej (w ulicy Trawiastej);
  Cena wywoławcza: 120 000 zł. (netto), wadium wynosi: 24 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • Malborskiej 7 - nieruchomość opisana w obrębie B-29 jako działka o nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości od strony nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Malborskiej 9, znajdują się pozostałości po rozebranym budynku mieszkalnym. W południowo-zachodniej części działki znajduje się kilkudziesięcioletni klon nie uznany za pomnik przyrody. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez pas drogowy ulicy Malborskiej. Przez teren działki nie przebiegają urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. W ulicy Malborskiej projektowany jest: wodociąg Ø 100 mm i kanał ogólnospławny D=0,30 m, do których istnieje możliwość podłączenia. Przewody: wodociągowy Ø 25 mm i kanalizacyjny d=0,15 m nie znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. i stanowią wewnętrzną instalację posesji przy ulicy Sierakowskiego 22. Instalacja ta obsługuje posesje przy ul. Malborskiej nr 7 i nr 9. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o. o. informuje, iż dla tej nieruchomości nie będą wykonywane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z operatem szacunkowym w ulicy znajdują się instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna i telefoniczna;
  Cena wywoławcza: 233 000 zł. (netto), wadium wynosi: 46 500 zł., postąpienie 4 000 zł. lub więcej.

 • Piołunowej 2 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/27 o pow. 575 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się samosiewny klonów oraz pojedyncze egzemplarze lilaka i dębu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez bezpośredni zjazd z ulicy Piołunowej i bezpośredni zjazd z ulicy Ziołowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.;
  Cena wywoławcza: 110 000 zł. (netto), wadium wynosi: 22 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • Ludomira Różyckiego 20 - nieruchomość opisana w obrębie G-2 jako działka o nr 70 o pow. 655 m2, KW LD1M/00105284/4.
  Obręb G-2 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie. Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, parterowym, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 292,5 m2, wyłączonym z użytkowania, zakwalifikowanym do rozbiórki i drewnianymi budynkami gospodarczymi w bardzo złym stanie technicznym. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez zjazd z ulicy Ludomira Różyckiego. Przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=13,00 mm wybudowane w 1954 r. od wodociągu ø 100 mm w ulicy Ludomira Różyckiego i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=150 mm o długości 7,00 m wybudowane w 1969 r. do kanału d=0,50 m w ulicy Ludomira Różyckiego. Przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWi K Sp. z o. o. Zgodnie z operatem szacunkowym w ulicy znajdują się instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.
  Cena wywoławcza: 150 000 zł. (netto), w tym naniesienia 9 100 zł., wadium wynosi: 30 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • Braterskiej 18 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym G-01 jako działka nr 160 o powierzchni 664m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00101360/3.
  Nieruchomość niezabudowana. Budynki usytuowane na działkach sąsiednich nr 159/6 i 158 częściowo naruszają wschodnią i południową granicę działki nr.160. Na nieruchomości znajdują się drzewa ozdobne (klony jesionolistne) kolidujące z sąsiednimi budynkami, istnieje więc możliwość uzyskania decyzji zezwalającej na ich usuniecie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Cena wywoławcza: 160 000 zł. (netto), wadium wynosi: 16 000 zł., postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

  Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 r w UMŁ
  ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10:00.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 9 grudnia 2009 r. do godziny 15:00.

  Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
  Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

  Dodatkowo - zainteresowani nabyciem nieruchomości przy ul. Demokratycznej 76 i Różyckiego 20 winni złożyć pisemne oświadczenie, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości oraz, że z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

  Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

 • Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych w Łodzi
  Treść:

  2009-11-16

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza
  że w dniach:

  od 16 listopada do 11 grudnia 2009 roku

  Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
  będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych
  najmem:

  • lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z kuchnią oraz 3 pokoi z kuchnią, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach nr 10, nr 11 oraz nr 12 na osiedlu „Olechów–Południe”, gotowych do zamieszkania, na które nie zawarto umów najmu;

   Informacja + druk ofert [>>>.doc] [>>>.pdf]

  • lokalu mieszkalnego o strukturze 2 pokoi z kuchnią, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w budynku nr 11, gotowego do zamieszkania;

   Informacja + druk ofert [>>>.doc] [>>>.pdf]

  • lokalu nr 16 o strukturze 1 pokoju z kuchnią usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu;

   Informacja + druk ofert [>>>.doc] [>>>.pdf]

  Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

  BAŁUTYul. Zachodnia 47Telefon:638-50-59
  GÓRNAAl. Politechniki 32Telefon:638-56-07
  ŚRÓDMIEŚCIEul. Piotrkowska 153Telefon:638-57-27
  POLESIEul. Krzemieniecka 2bTelefon:638-52-40
  WIDZEWAl. Piłsudskiego 100Telefon:638-53-55

  Pliki do pobrania:

  • Informacja + druk ofert - najem mieszkania czynszowego o strukturze 2 pokoi z kuchnią oraz 3 pokoi z kuchnią, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach nr 10, nr 11 oraz nr 12 na osiedlu „Olechów–Południe”, gotowych do zamieszkania, na które nie zawarto umów najmu [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Informacja + druk ofert - najem lokalu mieszkalnego o strukturze 2 pokoi z kuchnią, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w budynku nr 11, gotowego do zamieszkania [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Informacja + druk ofert - najem lokalu nr 16 o strukturze 1 pokoju z kuchnią usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu [>>>.doc] [>>>.pdf]
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi
  Konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiej Przychodni „Batory”
  Treść:

  2009-11-16

  Miejska Przychodnia „Batory”
  92-504 Łódź, ul. Elsnera 19

  ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych
  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej w zakresie wymienionym w "Przedmiocie zamówienia" – zał. Nr 3.

  W ramach cennika Oferent gwarantuje:

  • odbiór materiału laboratoryjnego,
  • dostarczanie wyników,
  • osprzęt laboratoryjny, w tym próżniowy system do pobierania krwi (igły i strzykawki, probówki),
  • przesyłanie pilnych wyników faksem,
  • zestawienie miesięczne ilości i rodzaju badań,
  • miesięczne zestawienia zleceń z podziałem na zlecenia poszczególnych lekarzy i pacjentów.

  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany liczby badań laboratoryjnych.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi.
  Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest pani Beata Wojciechowska - Numer telefonu 0-42 671–00-78.

  Miejsce i termin składania ofert osobiście oraz za pośrednictwem poczty:
  Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92 – 504 Łódź, ul. J. Elsnera 19, piętro I pokój 73 w terminie do dnia 04 grudnia 2009 r. do godziny 10.00 z dopiskiem "Konkurs Ofert – Diagnostyka Laboratoryjna".

  Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
  Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92-504 Łódź, ul. J. Elsnera 19.
  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.
  Oferta winna być złożona na udostępnionym formularzu, który odebrać można w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi, ul. Elsnera 19, piętro I pokój 73.

  Załączniki:

  • Nr 1 Formularz Oferty
  • Nr 2 Aktualny odpis z rejestru KRS
  • Nr 3 Przedmiot zamówienia – proponowane kwoty
  • Nr 4 Umowa – parafowana

  Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis "potwierdzono za zgodność z oryginałem" datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

  Uwaga:
  Oferty nie odpowiadające warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.
  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać do przewodniczącego Komisji Konkursowej.

  Pliki do pobrania:

  Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanych części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
  Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanych części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat