Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2010 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Juliusza 18, Mazowieckiej 47 oraz Franciszka Prożka 10
Treść:

2010-08-06

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Juliusza 18 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie B-34 jako działka nr 52/2 o pow.1270m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00149014/1.
  Na działce znajduje się kilka starych drzew. Północno-zachodnia granica działki przecina budynek stanowiący wc, znajdujący się na działce sąsiedniej numer 45/2 przy ul. Juliusza 20.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 18.06.10 r.,
  Cena wyw. 265 000 zł. (netto) wadium 53 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.
 • Mazowieckiej 47 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie W-15 jako działka nr 39 o pow.1007m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00114256/5.
  Teren działki zarośnięty jest starymi drzewami, krzakami, samosiejkami i perzem.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 18.06.10 r.,
  Cena wyw. 206 000 zł. (netto) wadium 41 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej.
 • Franciszka Prożka 10 - nieruchomość zabudowana oznaczona w obrębie B-29 jako działka nr 255 o pow.426m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035137/7.
  Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami drewnianymi i budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, które zostały zakwalifikowane do rozbiórki. Budynek znajdujący się przy zachodniej granicy działki jest częściowo położony w granicach sąsiedniej działki nr 246/3, a w południowo-zachodniej części działki sprzedawanej położona jest część budynku mieszczącego się na sąsiedniej działce nr 256. Nieruchomość jest ogrodzona wspólnie z działkami nr 254/1 i 254/2.
  Nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
  Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 30.04.10 r.,18.06.10 r.
  Cena wyw. 74 000 zł. (netto) wadium 10 000 zł., postąpienie 1 000 zł. lub więcej

Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz.124) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2010 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 13 września 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2010-08-13

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania.

Termin składania ofert upływa z dniem
02 września 2010 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 03 września 2010 r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 13.09.2010 r. do 08.10.2010 r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego niżej opisanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi
Treść:

2010-07-16

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Giewont 93, obr. W-9, dz. nr 299/1, o pow. 1133 m2, KW LD1M/00040263/7.
  Działka niezabudowana, zarośnięta starymi drzewami owocowymi i krzewami. Obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 331/18, przy czym lokalizację zjazdu należy uzgodnić z władającym drogą.

  Cena wyw. 230.500 zł. netto, wadium 46.000 zł., postąpienie 5.000 zł. lub więcej.

 • Helskiej 26, obr. B–31, dz. nr 134/3, o pow. 1016 m2, KW LD1M/00114772/8.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren porośnięty kilkoma drzewami liściastymi. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zaleca się właścicielowi zachowanie jak największej ilości drzew ozdobnych. Granicę wschodnią nieruchomości narusza na odcinku o długości około 30 m ogrodzenie z elementów żelbetowych prefabrykowanych z nieruchomości przy ulicy Helskiej 24a.
  Przez teren działki:
  • przebiega przyłącze wodociągowe ø 50 mm służące zaopatrzeniu w wodę posesji przy ulicy Limanowskiego 199. Przyłącze to na odcinku od wodociągu w ulicy Helskiej do zestawu wodomierzowego na terenie nieruchomości stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Prawidłowa eksploatacja przyłącza wymaga zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń. Powierzchnia gruntu zajęta pod przyłącze wodociągowe i jego strefę ochronną (po 2,5 m po obu jego stronach) wynosi ogółem 25 m2.
   Przebiega również instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z posesji przy ulicy Helskiej 11, 13, 15, 17, 19, 21, stanowiąca instalację wewnętrzną posesji, która powinna być zachowana.
  • przebiega przyłącze napowietrzne energetyczne zasilające budynek położony na działce nr 133/1, należące do PGE Dystrybucja Łódź Spółka z o.o. Przyszły właściciel działki w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową usunie kolizję na własny koszt i zapewni dostęp do urządzeń dla napraw i eksploatacji.

  Cena wyw. 98.500 zł. netto, wadium 19.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.

 • Karola 12/14, obr. G-17, dz. nr 446/1, o pow. 708 m2, KW LD1M/00109598/6
  Nieruchomość niezabudowana. Znajduje się w bliskiej odległości od projektowanej trasy; nie powinna być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Na działce znajduje się kilka drzew owocowych i krzewów.

  Cena wyw. 105.000 zł. netto, wadium 21.000 zł., postąpienie 3.000 zł. lub więcej.

 • Cegielnianej 19, obr. G-44, dz. nr 145/1, o pow. 802 m2, KW LD1M/00088495/0.
  Na nieruchomości znajdują się: oczko wodne z roślinnością, altana oraz kilkanaście drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Były dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia naniesień w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub pozostawi je bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych nakładów. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega rów melioracyjny o szerokości około 1 m odprowadzający wodę deszczową z ul. Cegielnianej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.05.2010 r.

  Cena wyw. 235.000 zł. netto, wadium 47.000 zł., postąpienie 6.000 zł. lub więcej.

 • Joanny Żubrowej 4, obr. P-27, dz. nr 114/8, o pow. 476 m2, KW LD1M/00049331/8.
  Nieruchomość niezabudowana, porośnięta kilkoma drzewami oraz krzewami. Działka jest połączona funkcjonalnie z terenem nieruchomości sąsiedniej. Granicę nieruchomości narusza na powierzchni około 2,23 m2 budynek gospodarczy znajdujący się na sąsiedniej działce o numerze 130/1. Ewentualną wycinkę drzewostanu należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.

  Cena wyw. 154.000 zł. netto, wadium 30.800 zł., postąpienie 4.500 zł. lub więcej.

 • Sierakowskiego 1, obr. B-45, dz. nr 236, o pow. 407 m2, KW LD1M/00106820/1.
  Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości jest możliwa przez zjazd z jezdni ul. Wrześnieńskiej, o parametrach technicznych zjazdu indywidualnego.
  Zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej część działki nr 236, stanowiąca tzw. trójkąt widoczności podlegać może wydzieleniu w celu włączenia w pas drogowy (min. 5,0 m x 5,0 m). W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniem Zarządu Dróg i Transportu wskazany wyżej fragment nieruchomości powinien pozostać wolny od zabudowy.
  Na terenie nieruchomości:
  • znajdują się nieczynne przyłącza: wodociągowe ø40 mm (L=17,85m) włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 150 mm zlokalizowanej w ul. Sierakowskiego, a także kanalizacyjne d=0,15m (L=10,50m) włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 250 mm zlokalizowanej w ul. Sierakowskiego. Przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
  • znajdują się drzewa owocowe, lipy i głogi. Zgodnie z arkuszem oceny drzewostanu sporządzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ zaleca się zachowanie lip, rosnących na terenie nieruchomości.

  Cena wyw. 133.000 zł. netto, wadium 14.000 zł., postąpienie 2.000 zł. lub więcej.

Brak planu miejscowego dla powyższych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, duża sala obrad, o godzinie 10:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 23.08.10 r. do godziny 15:00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457).
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
Treść:

2010-07-14

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu

3 sierpnia 2010 r.

o godz. 10:00 w dużej Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek „B”, II piętro.
Osoby przystępujące do licytacji powinny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007r., w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.

Przed wpłatą wadium należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału. Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi w terminie do dnia 02.08.2010r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 02.08.2010r. do godziny 1530 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wpłacone wadium w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta, będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 11.08.2010 r. do 31.08.2010 r. w godzinach 10:30 – 15:00 (wtorki – 11:30 – 16:00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 80 licytantów, na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi.
Przeprowadzenie w wylicytowanym lokalu prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych), wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali usytuowanych w budynkach zabytkowych, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych ( w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali nie wylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Wylicytowana stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych (z późniejszymi zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

UWAGA:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 93, które przysługuje Miastu Łódź, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traktorowej 39
Treść:

2010-06-25

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 93, które przysługuje Miastu Łódź, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traktorowej 39

Lokal mieszkalny nr 93 znajdujący się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traktorowej 39 wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi. Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traktorowej 39 (działka nr 48/167, obręb B-43), o powierzchni 12,6846 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00020410/7.
Działka nr 48/167 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
Działka nr 48/167 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,68 m2 położony jest na parterze 7 klatki schodowej i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Nie posiada balkonu.
Dla lokalu (mieszkalnego) nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza wynosi 125.000 zł. netto
Wadium 25.000 zł.
Postąpienie 5.000 zł. lub więcej.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 30 lipca 2010 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 13.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w aukcji w terminie do dnia 26.07.10 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do aukcji uczestnicy zobowiązują się do: złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu (mieszkalnego) oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z warunkami aukcji, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czackiego 15
Treść:

2010-05-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.:

Czackiego 15

oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-02, jako działka nr 133, o pow. 997 m2, opisanej w KW LD1M/00007861/6.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. opisywana nieruchomość zaliczona została do wewnętrznych terenów strefy zurbanizowanej miasta, z brakami w wyposażeniu w zakresie infrastruktury technicznej, z dominującą współczesną zabudową mieszkaniową (wielorodzinną osiedlową i jednorodzinną) oraz terenów niezabudowanych z parkami i doliną rzeki Jasień.

Na nieruchomości znajduje się budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym o pow. użyt. ok. 300 m2 zakwalifikowany do rozbiórki oraz zdewastowane budynki gospodarcze.
Przez nieruchomość przechodzi wewnętrzna linia zasilająca budynek usytuowany na nieruchomości, będąca na majątku właściciela posesji. Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe ø 40 mm o dł. L = 7,95 m włączone do wodociągu ø 100 mm w ul. Czackiego będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK i użytkowane przez właścicieli nieruchomości, położonej przy ul. Nad Jasieniem 8 i 10.

Cena wywoławcza 537.000 zł. netto
w tym wartość naniesień budowlanych: 1 zł
Zaliczka 55.000 zł.
Od ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony należny podatek VAT

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 22.01.2010 r., 14.05.2010 r.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 26.07.2010 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czackiego 15”.

Rokowania odbędą się w dniu 30 lipca 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przetarg ofert na ruchomości będące własnością zobowiązanego PPHU „STRUG” sp.j. P. i T. Szczepaniak
Treść:

2010-07-08

Obwieszczenie o przetargu ofert

Prezydent Miasta Łodzi, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oferuje do sprzedaży w drodze przetargu ofert ruchomości będące własnością zobowiązanego PPHU „STRUG” sp.j. P. i T. Szczepaniak z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3.

nazwawartość szacunkowa (zawiera podatek 22% vat)cena wywołania (zawiera podatek 22% vat)
Formatyzerko-czopiarka dwustronna4.400,00 zł3.300,00 zł
Pozostałości w postaci drewna odpadowego i gotowych elementów1.500,00 zł1.125,00 zł

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PPHU Strug - Przetarg ofert - (nazwa ruchomości)” można składać do godziny 13.00 w dniu 15 lipca 2010 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 5, pokój 426. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę, na każdą ruchomość.

W ofercie zakupu należy podać: dokładne dane oferenta, przedmiot zakupu, cenę brutto zakupu towaru, nie niższą niż cena wywołania.

W przetargu ofert nie mogą uczestniczyć:

 1. zobowiązany;
 2. członkowie komisji przetargowej, ich małżonkowie i dzieci;
 3. pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych - także pracownicy tych innych organów;
 4. osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
 5. osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin określeni w pkt 2.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie o godzinie 13.05 w dniu 15 lipca 2010 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 5, pokój 426.

Ruchomości można oglądać w dniu 13 lipca 2010 r. w godzinach 13.00-13.30 w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 1/3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 42 638-45-57 lub 42 638-45-99.

W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert.

Przetarg ofert uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udziału przynajmniej dwóch oferentów.

Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem przetargu ofert, nabywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i natychmiast zapłaciła całą cenę.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

Nabywca, który stał się właścicielem nabytej ruchomości, odbiera ją w terminie 2 tygodni. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości w wyznaczonym terminie, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.

Organ egzekucyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość. Zakupione nieruchomości nie podlegają zwrotowi.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi
Treść:

2010-05-11

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Maratońskiej bez nr - niezabudowane nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie P 38 jako działka nr 39/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00162762/6 oraz działka nr 38/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00074601/6, o łącznej powierzchni 8 843 m2,.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości: uchwałą Nr XXIX/446/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Nowy Józefów – Maratońska Rada Miejska w Łodzi przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym ww. nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2P są to tereny przemysłowe z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji produkcyjnej i magazynowo-składowej; przez teren ww. nieruchomości nie przebiegają żadne czynne sieci; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 39/7 i 38/6 powinny być obsługiwane od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL.Przyszły nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie do ustanowienia służebności drogowej poprzez działki przyległe do działek nr 39/7 i 38/6 i posiadające bezpośredni dostęp do drogi oznaczonej na planie 4KDL. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr 38/6 i 39/7 oznaczone są jako użytek N, ŁV, ŁVI, RVI, LsV.

   cena wyw. 1 122 100 zł. (netto); wadium 150 000 zł.; postąpienie 12 000 zł. lub więcej

  • Północnej 15 - niezabudowana nieruchomość w obr. S-1 działka nr 65/4 o powierzchni 885 m2, opisana w KW LD1M/00145922/1.
   Obecnie nieruchomość użytkowana jest jako ogólnodostępny parking. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się jedynie przez zjazd z ul. Wschodniej; w kierunku północnym wyznaczonej linii ograniczającej trójkąt widoczności na skrzyżowaniu ulic: Wschodnia/Północna nie może być lokalizowana zabudowa narożnika, czy też ewentualna zabudowa nieruchomości nie może ingerować w ww. trójkąt widoczności.
   Na działce znajdują się czynne sieci elektroenergetyczne SN i nN przeprowadzone do stacji transformatorowej nr 50651 zlokalizowanej na działce nr 65/3 i częściowo – ok. 6,5 m2 na działce nr 65/4 (działka nr 65/3, stacja trafo oraz ww. kable, znajdują się w eksploatacji i na majątku Łódzkiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Sp. z o.o.) oraz sieć oświetleniowa ulic składająca się z 4 latarni oraz kabli zasilających i kabli sterowniczych. W związku z tym na trasie kabli nie można wznosić zabudowy. Utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapewnić dostęp i dojazd służb energetycznych do linii kablowych i stacji transformatorowej oraz do latarń oświetleniowych.
   W ścianie wschodniej budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Północnej 13 (działka nr 77) wykonane są otwory okienne.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 20.11.2009 r., 12.02.2010 r.

   cena wyw. 1 278 119 zł. (netto).; wadium 128 000 zł.; postąpienie 13 000 zł. lub więcej

  • Rzgowskiej 59 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie G-12 jako działka nr 375/17, o powierzchni 1 081 m2, uregulowana w KW LD1M/00187672/9.
   Nieruchomość przy ul. Rzgowskiej 59 wyposażona jest w czynną sieć magistralną wody gorącej 2 x Dn300, dla której strefa ochronna wynosi 3 m; w granicy działki od ulic: Niemcewicza oraz Łącznej znajdują się drzewa, ich ewentualna wycinka powinna być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi; obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ul. Łącznej, która stanowi drogę wewnętrzną.
   Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r., 24.07.09 r., 6.11.2009 r., 12.02.2010 r.

   Cena wywoławcza : 540 000 zł. (netto) wadium wynosi: 60 000 zł. postąpienie 6 000 zł. lub więcej.

 2. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.

  • Mikołaja Kopernika 57 - nieruchomość w obr. P-18 jako działka 63/1 o pow. 876 m2, opisana w KW LD1M/00001654/0. Nieruchomość przy ulicy Mikołaja Kopernika 57 stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 1/2;
   Marii Woldanowskiej w 1/4; Arkadiusza Jałowskiego w 1/4. Z opisu nieruchomości zawartego w operacie szacunkowym wynika, że nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (frontowym, lewej i poprzecznej oficyny) z 1899 r. o powierzchni użytkowej 1724 m2, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym; stan techniczny dostateczny; dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem gospodarczym z 1920 r. o powierzchni użytkowej 72 m2 – z protokółu przeglądu okresowego wynika, że budynek ze względu na zły stan techniczny należy wyłączyć z użytkowania – budynek do rozbiórki.
   MSL Polska Sp. z o.o.- od dnia 20.04.2009 r. współwłaściciel nieruchomości przy ul. Kopernika 57 w 5/100 częściach, złożyła do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny wniosek o zniesienie współwłasności tej nieruchomości. Nabywca udziału Miasta wstąpi w miejsce Miasta Łodzi w prowadzonym postępowaniu sądowym.

   cena wyw. udziału miasta wynosi 1 800 000 zł., (netto) w tym wartość naniesień 1 550 000 zł., wadium 350 000 zł. postąpienie 20 000 zł. lub więcej.
   Przetarg na sprzedaż udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 5.06.2009 r., 4.09.09 r., 20.11.2009 r.,12.02.2010 r.

  • al. 1 Maja 39 - obr. P-9, dz. nr 237/1, o pow. 865 m2, KW LD1M/00000190/2.
   Nieruchomość przy alei 1 Maja 39 stanowi współwłasność:
   1. Miasta Łodzi - w 1/2;
   2. Agnieszki Leszczyńskiej - w 19/96;
   3. Leszka Jacha - w 19/96;
   4. Ludwika Glonka - w 10/96.

   W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z wniosku Agnieszki Leszczyńskiej i Leszka Jacha prowadzone jest postępowanie o zniesienie współwłasności tej nieruchomości poprzez przyznanie całej nieruchomości wnioskodawcom ze spłatą na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. lokali 1037,42 m2 oraz budynkiem gospodarczym w którym znajdują się komórki i pralnia. Stan techniczny wymagający remontu.

   Cena wyw. 890.000 zł. netto, w tym naniesienia 429.000, wadium 160.000 zł., postąpienie 20.000 zł. lub więcej.
   Przetarg na sprzedaż udziałów zakończony wynikiem negatywnym odbył się 3.07.09 r., 20.11.2009 r., 12.02.2010 r.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych powyżej bez Maratońskiej bez nr.: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Od ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 6 lipca 2010 r. do godziny 15.00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Dodatkowo - zainteresowani nabyciem nieruchomości przy ul. Maratońskiej bez nr. winni złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznali się z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXIX/446/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Nowy Józefów – Maratońska,

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony), na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 114 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
Treść:

2010-06-02

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony), na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 114 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7.

Lokal mieszkalny nr 114 znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 (działka nr 69/203, obręb S - 7) o powierzchni 2 199 m2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00038277/1.
Działka nr 69/203 stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.
Działka nr 69/203 jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,95 m2 położony jest na XI piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz ubikacji.
Lokal jest opomiarowany licznikami energii elektrycznej oraz wody i nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Cena wyw. wynosi 243 000 zł. netto.
Wadium wynosi 24 000 zł
Postąpienie wynosi 2 500 zł lub więcej.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank SA oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego kupujący zobowiązuje się zlecić jego sporządzenie na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
W przetargu (aukcji) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w aukcji w terminie do dnia 5 lipca 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w aukcji, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanego lokalu oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń; przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z warunkami aukcji, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży z wolnej ręki będących własnością PPHU „Strug” sp.j. i T. Szczepaniak
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy 202, oznaczonej w obrębie P-08 jako działka nr 13/27
Treść:

2010-05-24

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy 202, oznaczonej w obrębie P-08 jako działka nr 13/27, o powierzchni 463 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124128/2.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r., przedmiotowa nieruchomość należy do terenów strefy zurbanizowanej wymagających głębokich przekształceń i zagospodarowania.
Przez przedmiotową działkę przebiegają kable energetyczne nN stanowiące zasilanie złączy kablowych, będące na majątku i w eksploatacji ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. Na ww. nieruchomości znajduje się czynna sieć ciepłownicza wody gorącej 2xDn 250 oraz przyłącze ciepłownicze 2xDn 100, strefa ochronna dla magistrali wynosi 3 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9 kwietnia 2010 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 201 700 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset złotych)
Wadium wynosi 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
Postąpienie wynosi 2100 zł (dwa tysiące sto złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących stawek.

W przetargu mogą brać udział tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 13/55 opisanej w KW LD1M/00133112/3; 13/26 opisanej w KW LD1M/00175551/8 oraz 13/56 opisanej w KW LD1M/00209980/2, w obrębie P-08 bezpośrednio graniczące z nieruchomością. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na fakt, iż działka 13/27 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Kasprzaka. Dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez działkę nr 13/32, stanowiącą drogę wewnętrzną. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr 13/27 opisana jest jako użytek - dr (droga). Zgodnie z opinią Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków racjonalne zagospodarowanie działki nr 13/27 będzie miało miejsce, gdy będzie ona zagospodarowana wspólnie z nieruchomością przyległą, tj. z działką nr 13/26 bądź 13/56 lub 13/55.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w terminie do dnia 23.06.2010 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IVp. pok. 457 do godz. 15.00 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów :

 • aktualnego, tj. sporządzonego nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, które są ich własnością i graniczą z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
oświadczenia, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 24 czerwca 2010 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie WGM (IV p. ul. Piotrkowska 104).
Osoby zakwalifikowane do przetargu winny wpłacić wadium i pobrać numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu.

W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2010 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin NOBLE Bank SA oddział w Łodzi - nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-43-31

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Spornej 26, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Rokowania na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mylnej 6/6a
Treść:

2010-05-24

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy Mylnej 6/6a

nieruchomość w obr. G-25 dz nr 290/3 o pow. 865 m2 opisana w KW LD1M/00029092/4.

Nieruchomość przy ulicy Mylnej 6/6a stanowi współwłasność:

 1. Miasta Łodzi - w 1/2;
 2. Jerzego Krępskiego - w 1/4;
 3. Franciszki Krępskiej- w 1/4.

Zgodnie z operatem szacunkowym, nieruchomość przy ulicy Mylnej 6/6a zabudowana jest:

 1. parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym z lat 30. XX wieku (w części zachodniej zamieszkałym, w części wschodniej niezamieszkałym):
  1. w części zamieszkałej znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą oraz korytarz - o łącznej powierzchni użytkowej 35 m2. Stan techniczny tej części: średni;
  2. w części niezamieszkałej o powierzchni użytkowej 45,4 m2 znajdowały się pomieszczenia mieszkalne oraz kuchnia letnia. Stan techniczny tej części: zły (nadający się do remontu i modernizacji).
 2. komórkami w złym stanie technicznym (nadają się do rozbiórki).

Przez teren działki:

 1. nie przebiegają czynne sieci elektroenergetyczne ŚN i NN będące na majątku PGE Dystrybucja Łódź Spółka z o. o.;
 2. przebiega przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm o długości L=2,95 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ul. Mylnej. Powyższe przyłącze znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. Na terenie działki znajduje się kanalizacja lokalna (szambo). W ramach realizacji programu budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Miasta Łodzi zgodnie z projektem „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” w ul. Mylnej na wysokości przedmiotowej działki zaprojektowany został kanał sanitarny d=0,20 m. Możliwość podłączenia posesji zaistnieje po wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. zaprojektowanej sieci. Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2009 r. W ramach inwestycji do nieruchomości wykonane zostanie odejście od kanału sanitarnego znajdującego się w ulicy – 1 m za krawędzią jezdni;
 3. nie przebiegają czynne sieci ciepłownicze eksploatowane przez Dalkię Łódź S.A. Zakład Sieci Cieplnej;
 4. nie przebiegają przewody gazowe eksploatowane przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółkę z o.o. Oddział Gazowniczy Łódź;

Obręb G-25 znajduje się w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje nieruchomość przy ulicy Mylnej 6/6a granicami jednostki „40 Ruda – Chojny” – tereny strefy zurbanizowanej z zagospodarowaniem wymagającym (w przewadze) rehabilitacji ze względów przestrzennych, użytkowych i technicznych.

Cena wywoławcza: 64 000zł.netto (w tym naniesienia 21 235 zł.)
Zaliczka 12 000zł.

Od ceny ustalonej w rokowaniach zostanie naliczony należny podatek VAT wg obowiązujących stawek. Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetargi na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 9.10.09 r., 18.12.2009 r., 26.02.2010 r., 30.04.10 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na odpłatne przeniesienie udziałów miasta w nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Mylnej 6/6a”.

Rokowania odbędą się w dniu 2 lipca 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustny przetarg ograniczony do mieszkańców posesji przy ul. Wspólnej 9, na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wspólnej 9, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Konkurs ofert na najem lokali mieszkalnych w Łodzi
Treść:

2010-05-31

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza
że w dniach:

od 31 maja do 25 czerwca 2010 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych
najmem:

 • lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z aneksem kuchennym oraz 4 pokoi z aneksem kuchennym, usytuowanych w zmodernizowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 48, które przekazane zostaną do użytkowania we wrześniu 2010 roku;
 • lokalu nr 16 w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19 o strukturze 1 pokoju z kuchnią, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu;
 • Informacja + druk ofert [>>>.doc] [>>>.pdf]

 • lokalu nr 3 w zmodernizowanym budynku przy ul. Mielczarskiego 26 – przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, o strukturze 1 pokoju z kuchnią, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu
 • Informacja + druk ofert [>>>.doc] [>>>.pdf]

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

BAŁUTYul. Zachodnia 47Telefon:638-50-59
GÓRNAAl. Politechniki 32Telefon:638-56-07
ŚRÓDMIEŚCIEul. Piotrkowska 153Telefon:638-57-27
POLESIEul. Krzemieniecka 2bTelefon:638-52-40
WIDZEWAl. Piłsudskiego 100Telefon:638-53-55

Pliki do pobrania:

 • Informacja + druk ofert - najem lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z aneksem kuchennym oraz 4 pokoi z aneksem kuchennym, usytuowanych w zmodernizowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 48, które przekazane zostaną do użytkowania we wrześniu 2010 roku oraz najem lokalu nr 16 w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19 o strukturze 1 pokoju z kuchnią, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Informacja + druk ofert - najem lokalu nr 3 w zmodernizowanym budynku przy ul. Mielczarskiego 26 – przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, o strukturze 1 pokoju z kuchnią, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu [>>>.doc] [>>>.pdf]

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi
Treść:

2010-05-12

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ustny przetarg nieograniczony ( licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Juliusza 18 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie B-34 jako działka nr 52/2 o pow. 1270m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00149014/1.
  Na działce znajduje się kilka starych drzew. Północno-zachodnia granica działki przecina budynek stanowiący wc, znajdujący się na działce sąsiedniej numer 45/2 przy ul. Juliusza 20.
  Cena wyw. 265 000zł. (netto) wadium 53 000 zł., postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Mazowieckiej 47 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie W-15 jako działka nr 39 o pow. 1007m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00114256/5.
  Teren działki zarośnięty jest starymi drzewami, krzakami , samosiejkami i perzem.
  Cena wyw. 206 000zł. (netto) wadium 41 000zł., postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Poniatowskiego 3 - nieruchomość oznaczona w obrębie P-4 jako działka nr 273/5 o pow.413m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035116/4.
  Teren działki jest płaski, niezagospodarowany i porośnięty chwastami. Na działce od strony wschodniej znajdują się cztery drzewa liściaste w różnym wieku. W narożniku północno-zachodnim rośnie brzoza kilkudziesięcioletnia. Drzewa nie przedstawiają wartości handlowej. W granicy północnej i wschodniej działka ogrodzona jest płotami sąsiadów. W południowej granicy zlokalizowany jest budynek mieszkalny znajdujący się na działce sąsiedniej nr 274/1. Od strony południowo-zachodniej graniczy z działką nr 273/3, która zabudowana jest stacją transformatorową. W granicy południowej znajduje się budynek gospodarczy pełniący rolę ubikacji suchej, wykonany w technologii murowanej, o powierzchni zabudowy 12 m2, wybudowany w 1960 r. Dach budynku pokryty papą. Obiekt w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikuje się do rozbiórki.
  Cena wyw. 70 000zł. (netto) wadium 14 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej.
 • Spadochroniarzy 7 – nieruchomość oznaczona w obrębie P-5 jako działka nr 509 o pow. 898m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035212/7.
  Na działce znajdują się budynki mieszkalne z 1920 roku o powierzchni zabudowy 86 m2 oraz 24 m2. Zgodnie z orzeczeniem o ich stanie technicznym nadają się do rozbiórki. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się: wc i komórki gospodarcze nieprzedstawiające wartości. Ogrodzenie działki jest stare i uszkodzone. Południowo-wschodnia granica działki biegnie częściowo przez budynek znajdujący się na działce sąsiedniej nr 508. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia betonowa. Granica północno-zachodnia częściowo odbiega od ogrodzenia. Obsługa komunikacyjna nieruchomości pozostanie na warunkach stanu istniejącego.
  Cena wyw. 160 000zł. (netto) wadium 32 000zł., postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Złotno 28 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie P-5 jako działka nr 481 o pow. 1176m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00034423/2.
  Działka niezabudowana, nieogrodzona. Na terenie działki mogą znajdować się pozostałości fundamentu budynku gospodarczego. Obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Złotno.
  Cena wyw. 205 000zł. (netto) wadium 41 000zł., postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Franciszka Prożka 10 - nieruchomość zabudowana oznaczona w obrębie B-29 jako działka nr 255 o pow. 426m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00035137/7.
  Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami drewnianymi i budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, które zostały zakwalifikowane do rozbiórki. Budynek znajdujący się przy zachodniej granicy działki jest częściowo położony w granicach sąsiedniej działki nr 246/3, a w południowo-zachodniej części działki sprzedawanej położona jest część budynku mieszczącego się na sąsiedniej działce nr 256. Nieruchomość jest ogrodzona wspólnie z działkami nr 254/1 i 254/2. Nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 30.04.10 r.,
  Cena wyw. 74 000zł. (netto) wadium 10 000zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej
 • Lawendowej 11 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/2 o pow. 673 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana. Na terenie działki rosną drzewa owocowe oraz jeden okazały dąb. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zobowiązuje nowego właściciela działki do bezwzględnego zachowania dębu. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Trawiastej lub drogi wewnętrznej ulicy Lawendowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą - Delegaturą Urzędu Miasta Łódź – Bałuty, zlokalizowany poza połączeniem tych ulic. Zgodnie z operatem szacunkowym, nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej (w ulicy Trawiastej);
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009r., 26.02.10r.,30.04.10r.,
  Cena wywoławcza: 120 000zł. (netto); wadium wynosi: 24 000zł.; postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Malborskiej 7 - nieruchomość opisana w obrębie B-29 jako działka o nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości od strony nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Malborskiej 9, znajdują się pozostałości po rozebranym budynku mieszkalnym. W południowo-zachodniej części działki znajduje się kilkudziesięcioletni klon nie uznany za pomnik przyrody. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez pas drogowy ulicy Malborskiej. Przez teren działki nie przebiegają urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. W ulicy Malborskiej projektowany jest: wodociąg ø 100 mm i kanał ogólnospławny D=0,30 m, do których istnieje możliwość podłączenia. Przewody: wodociągowy ø 25 mm i kanalizacyjny d=0,15 m nie znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. i stanowią wewnętrzną instalację posesji przy ulicy Sierakowskiego 22. Instalacja ta obsługuje posesje przy ul. Malborskiej nr 7 i nr 9. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o. o. informuje, iż dla tej nieruchomości nie będą wykonywane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z operatem szacunkowym w ulicy znajdują się instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna i telefoniczna;
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009r., 26.02.10r.,30.04.10r,
  Cena wywoławcza: 233 000zł. (netto); wadium wynosi: 46 500zł.; postąpienie 4 000zł. lub więcej.
 • Piołunowej 2 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/27 o pow. 575 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana.
  Na nieruchomości znajdują się samosiewny klonów oraz pojedyncze egzemplarze lilaka i dębu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez bezpośredni zjazd z ulicy Piołunowej i bezpośredni zjazd z ulicy Ziołowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.;
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009r., 26.02.10r., 30.04.10r.
  Cena wywoławcza: 110 000zł. (netto); wadium wynosi: 22 000zł.; postąpienie 3 000zł. lub więcej.
 • Braterskiej 18 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym G-01 jako działka nr 160 o pow. 664m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00101360/3.
  Nieruchomość niezabudowana. Budynki usytuowane na działkach sąsiednich nr 159/6 i 158 częściowo naruszają wschodnią i południową granicę działki nr.160. Na nieruchomości znajdują się drzewa ozdobne (klony jesionolistne) kolidujące z sąsiednimi budynkami, istnieje więc możliwość uzyskania decyzji zezwalającej na ich usuniecie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009r.,26.02.10r., 30.04, 10r.
  Cena wywoławcza: 160 000zł. (netto); wadium wynosi: 16 000zł.; postąpienie 2 000zł. lub więcej.
 • Olechowskiej bez nr.- nieruchomość oznaczona w obrębie W-36 jako działka nr193/7, o powierzchni 1 488m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00094099/9.
  Na terenie nieruchomości znajdują się ruiny budynku o konstrukcji drewnianej i resztki fundamentów murowanych oraz nasadzenia drzew ozdobnych. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast). Ruiny budynku oraz nasadzeń roślinnych bez wartości. Część budynku posadowionego na działce nr 32/1 przy ulicy Olechowskiej 76 narusza granice działki nr 193/7 i zajmuje powierzchnię około 5 – 6 m2 tej działki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Olechowskiej. Przez działkę przebiega część instalacji wodociągowej zasilanej prawdopodobnie z ujęcia własnego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości usytuowanej po przeciwległej stronie ul. Olechowskiej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowej instalacji, a korzystające z niej prawdopodobnie posesje Nr 74 i Nr 76 nie figurują w spisie usługobiorców wyżej wymienionego Zakładu.
  W rejestrze ewidencji gruntów , budynków i lokali działka sklasyfikowana jest jako rola .Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.Nr.64, poz.592 z późn. zmianami.)
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r.,18.12.09 r., 26.02.10 r., 30.04.10 r.,
  Cena wyw. 230 000zł. (netto) wadium 45 000zł.,postąpienie 10 000zł. lub więcej
 • Przewozowej bez nr.- nieruchomość niezabudowana opisana w obrębie geodezyjnym W-36 jako działka nr 193/6, o powierzchni 1988m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00094099/9.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast); naniesienia roślinne bez wartości. Na części nieruchomości ogrodzenie z siatki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Przewozowej.
  W rejestrze ewidencji gruntów , budynków i lokali działka sklasyfikowana jest jako rola .Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.Nr.64, poz.592 z późn. zmianami.)
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r.,18.12.09 r.,26.02.10 r., 30.04.10 r.
  Cena wywoławcza: 298 000zł. (netto) wadium wynosi: 55 000zł. postąpienie 10 000zł. lub więcej.

II. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy:
 • ul. Franciszkańskiej 115 - oznaczonej w obrębie B-49 jako działka nr: 538/1o powierzchni 634m2, uregulowanej w KW LD1M/00036412/6. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 6/12, Marka Kicmana w 1/12, Bogdana Kicmana w 1/12, Edmunda Kicmana w 3/12, Doroty Musiał w 1/12. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 79 m2 .
  Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału w nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r.,24.07.09.,6.11.2009 r.8.01.10 r.,26.02.10 r., 30.04.10 r.
  Cena wywoławcza: 140 000zł. (netto) w tym naniesienia: 54 678zł.; wadium wynosi: 28 000zł. postąpienie 7 000zł. lub więcej.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz.124) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 r w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 14 czerwca 2010 r. do godziny 15.00.
Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17
Treść:

2010-04-08

Prezydent Miasta Łodzi

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 398 m2 położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17, oznaczonej jako dz. nr 312/25 w obrębie S-06, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00112526/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
609 000 zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT według obowiązujących stawek.
Postąpienie wynosi:
6 090 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2010 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w sali 464a.
Wadium w wysokości 60 900 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Banku S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu do Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., 451, celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienie od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 453, tel. 638-44-15.

Publiczny przetarg pisemny (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania
Treść:

2010-05-27

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania

Termin składania ofert upływa z dniem
17 czerwca 2010 r. – godz. 15.30

Składający ofertę powinien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1284/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych. W ofercie należy podać dane określone w § 8 w/w regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
Przed wpłatą wadium i złożeniem oferty należy sprawdzić treść ogłoszenia o przetargu wywieszoną w gablotach w siedzibie Wydziału.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w pokoju 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium. Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Nr

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w GETIN Bank S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi (punkt kasowy Banku – ul. Piotrkowska 104, budynek „D”).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 czerwca 2010 r.

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone przelewem z konta, będą przekazane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką, będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi – pokój 146 w dniach od 25.06.2010 r. do 30.07.2010 r. w godzinach 10.30–15.00 (wtorki – 11.30–16.00).

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.
Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę, bez prawa przydziału lokalu zamiennego.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi – pokój 046, telefon 638-40-51 lub 638-40-73.

Uwaga:

Wylicytowana stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1281/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawkę czynszu w wysokości 3/4, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia.

Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa, prywatnych i współwłasnych.

Uwaga:
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:

Wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży z wolnej ręki będących własnością Pana Marka Bursiaka