Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2010 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Rokowania na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Komunalnej 6
Treść:

2010-01-15

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Komunalnej 6

Obr. G-40, dz. nr 113, o pow. 755 m2, KW LD1M/00064501/2.

Nieruchomość przy ulicy Komunalnej 6 stanowi współwłasność:

 1. Miasta Łodzi - w 1/2;
 2. Jerzego Lesiaka - w 1/2.
Nieruchomość przy ulicy Komunalnej 6 zabudowana jest:
 1. dwoma murowanymi budynkami mieszkalnymi z lat 1936 – 1938 w których znajduje się 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 305,47 m2;
 2. murowanym budynkiem pralni;
 3. sanitariatami;
 4. komórkami drewnianymi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza za udział Miasta: 185.000 zł. netto,
w tym wartość naniesień: 75 000 zł.
Zaliczka wynosi: 30 000 zł.

Cenę nabycia udziału Miasta stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się w terminach: 3.07.2009 r., 25.09.2009 r., 18.12.09 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane i dokumenty wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 22.02.2010 r. do godz. 15.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Komunalnej 6”.

Rokowania odbędą się w dniu 26 lutego 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Bank S.A. w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z warunkami rokowań, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Zespołowej 15, Lawendowej 11, Malborskiej 7, Piołunowej 2, Braterskiej 18, Olechowskiej bez nr, Przewozowej bez nr oraz na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mylnej 6/6a oraz ul. Franciszkańskiej 115
Treść:

2010-01-15

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Zespołowej 15 - nieruchomość niezabudowana oznaczona w obrębie G-24 jako działka nr 223 o pow. 626m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00099438/3.
  Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 40/50 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m. Obydwa przyłącza wybudowane zostały w 2002 r.
  Zgodnie z operatem szacunkowym, w ulicy Zespołowej znajduje się infrastruktura techniczna: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna.
  Cena wyw. 150 000 zł. (netto), wadium 30 000 zł., postąpienie 3 000 zł. lub więcej

 • Lawendowej 11 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/2 o pow. 673 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana. Na terenie działki rosną drzewa owocowe oraz jeden okazały dąb. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zobowiązuje nowego właściciela działki do bezwzględnego zachowania dębu. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Trawiastej lub drogi wewnętrznej ulicy Lawendowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą - Delegaturą Urzędu Miasta Łódź – Bałuty, zlokalizowany poza połączeniem tych ulic. Zgodnie z operatem szacunkowym, nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej (w ulicy Trawiastej);
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r.
  Cena wywoławcza: 120 000 zł. (netto); wadium wynosi: 24 000 zł.; postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • Malborskiej 7 - nieruchomość opisana w obrębie B-29 jako działka o nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości od strony nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Malborskiej 9, znajdują się pozostałości po rozebranym budynku mieszkalnym. W południowo-zachodniej części działki znajduje się kilkudziesięcioletni klon nie uznany za pomnik przyrody. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez pas drogowy ulicy Malborskiej. Przez teren działki nie przebiegają urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. W ulicy Malborskiej projektowany jest: wodociąg Ø 100 mm i kanał ogólnospławny D=0,30 m, do których istnieje możliwość podłączenia. Przewody: wodociągowy Ø 25 mm i kanalizacyjny d=0,15 m nie znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. i stanowią wewnętrzną instalację posesji przy ulicy Sierakowskiego 22. Instalacja ta obsługuje posesje przy ul. Malborskiej nr 7 i nr 9. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o. o. informuje, iż dla tej nieruchomości nie będą wykonywane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z operatem szacunkowym w ulicy znajdują się instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna i telefoniczna;
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r.
  Cena wywoławcza: 233 000 zł. (netto); wadium wynosi: 46 500 zł.; postąpienie 4 000 zł. lub więcej.

 • Piołunowej 2 - nieruchomość opisana w obrębie B-7 jako działka o nr 166/27 o pow. 575 m2, KW LD1M/00123407/5.
  ObrębB-7 jest w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedmiotowa działka znajduje się w strefie zurbanizowanej miasta, na terenach o cechach miejskich, z zagospodarowaniem wymagającym rehabilitacji i rewitalizacji ze względów historycznych i kulturowych. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość niezabudowana.
  Na nieruchomości znajdują się samosiewny klonów oraz pojedyncze egzemplarze lilaka i dębu.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez bezpośredni zjazd z ulicy Piołunowej i bezpośredni zjazd z ulicy Ziołowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.;
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r.
  Cena wywoławcza: 110 000 zł. (netto); wadium wynosi: 22 000 zł.; postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • Braterskiej 18 - nieruchomość oznaczona w obrębie geodezyjnym G-01 jako działka nr 160 o powierzchni 664m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00101360/3.
  Nieruchomość niezabudowana. Budynki usytuowane na działkach sąsiednich nr 159/6 i 158 częściowo naruszają wschodnią i południową granicę działki nr.160. Na nieruchomości znajdują się drzewa ozdobne (klony jesionolistne) kolidujące z sąsiednimi budynkami, istnieje więc możliwość uzyskania decyzji zezwalającej na ich usuniecie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14.12.2009 r.
  Cena wywoławcza: 160 000 zł. (netto); wadium wynosi: 16 000 zł.; postąpienie 2 000 zł. lub więcej.

 • Olechowskiej bez nr.- nieruchomość oznaczona w obrębie W-36 jako działka nr193/7, o powierzchni 1 488m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00094099/9.
  Na terenie nieruchomości znajdują się ruiny budynku o konstrukcji drewnianej i resztki fundamentów murowanych oraz nasadzenia drzew ozdobnych. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast). Ruiny budynku oraz nasadzeń roślinnych bez wartości. Część budynku posadowionego na działce nr 32/1 przy ulicy Olechowskiej 76 narusza granice działki nr 193/7 i zajmuje powierzchnię około 5 – 6 m2 tej działki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Olechowskiej. Przez działkę przebiega część instalacji wodociągowej zasilanej prawdopodobnie z ujęcia własnego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości usytuowanej po przeciwległej stronie ul. Olechowskiej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowej instalacji, a korzystające z niej prawdopodobnie posesje Nr 74 i Nr 76 nie figurują w spisie usługobiorców wyżej wymienionego Zakładu.
  W rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali działka sklasyfikowana jest jako rola .Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr.64, poz.592 z późn. zmianami.)
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r., 18.12.09 r.
  Cena wyw. 230 000 zł. (netto); wadium: 45 000 zł., postąpienie: 10 000 zł. lub więcej.

 • Przewozowej bez nr. - nieruchomość niezabudowana opisana w obrębie geodezyjnym W-36 jako działka nr 193/6, o powierzchni 1988m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00094099/9.
  Nieruchomość niezabudowana. Teren działki bardzo mocno zakrzewiony samosiewem (chwast); naniesienia roślinne bez wartości. Na części nieruchomości ogrodzenie z siatki. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Przewozowej.
  W rejestrze ewidencji gruntów , budynków i lokali działka sklasyfikowana jest jako rola . Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr.64, poz.592 z późn. zmianami.)
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r., 18.12.09 r.
  Cena wywoławcza: 298 000 zł. (netto); wadium wynosi: 55 000 zł.; postąpienie 10 000 zł. lub więcej.
II. Odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy:
 • ul. Mylnej 6/6a - oznaczonej w obrębie G-25 jako działka nr: 290/3 o powierzchni 865m2, uregulowanej w KW LD1M/00029092/4. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 1/2, Jerzego Krępskiego w 1/4, Franciszki Krępskiej w 1/4. Nieruchomość zabudowana zabudowana jest: parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym z lat 30. XX wieku (w części zachodniej zamieszkałym, w części wschodniej niezamieszkałym), komórkami w złym stanie technicznym (nadają się do rozbiórki).
  • w części zamieszkałej znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą oraz korytarz - o łącznej powierzchni użytkowej 35 m2. Stan techniczny tej części: średni;
  • w części niezamieszkałej o powierzchni użytkowej 45,4 m2 znajdowały się pomieszczenia mieszkalne oraz kuchnia letnia. Stan techniczny tej części: zły (nadający się do remontu i modernizacji).
  Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm o długości L=2,95 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ul. Mylnej. Na terenie działki znajduje się kanalizacja lokalna (szambo).
  Obręb G-25 znajduje się w trakcie modernizacji – oznaczenie działki oraz jej powierzchnia mogą ulec zmianie.
  Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 9.10.09 r., 18.12.2009 r.
  Cena wywoławcza: 64 000 zł. (netto) w tym naniesienia: 21 235zł.; wadium wynosi: 12 000 zł.; postąpienie 3 000 zł. lub więcej.

 • ul. Franciszkańskiej 115 - oznaczonej w obrębie B-49 jako działka nr: 538/1o powierzchni 634m2, uregulowanej w KW LD1M/00036412/6. Nieruchomość stanowi współwłasność: miasta Łodzi w 6/12, Marka Kicmana w 1/12, Bogdana Kicmana w 1/12, Edmunda Kicmana w 3/12, Doroty Musiał w 1/12. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 79 m2.
  Przetarg na odpłatne przeniesienie udziału w nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 24.04.2009 r. ,24.07.09. ,6.11.2009 r. 8.01.10 r.
  Cena wywoławcza: 140 000 zł. (netto) w tym naniesienia: 54 678 zł.;wadium wynosi: 28 000 zł. postąpienie 7 000 zł. lub więcej.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r.Nr 127 poz.880 oraz z 2008r.Nr 199.poz.1227, Nr 201 , poz.1237 i Nr 220, poz.1413 ) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2010 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 455 o godzinie 11:00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN BANK SA w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 22 lutego 2010 r. do godziny 15:00.

Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarowania Majątkiem ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 461.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adres siedziby.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31, 638-44-14.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń usług medycznych w Poradni Neurologicznej Miejskiej Przychodni "Batory"
Treść:

2010-02-12

Miejska Przychodnia Batory
92-504 Łódź, ul. Elsnera 19
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń usług medycznych
w Poradni Neurologicznej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Poradni Neurologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić:

 1. Osoby wykonujące zawód lekarza w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

  Wyżej wymienione osoby powinny:
  • podlegać obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanego zamówienia na świadczenie zdrowotne,
  • posiadać specjalizację II stopnia.


 2. dane o oferencie – imię i nazwisko, adres oraz odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, NIP, Regon;
 3. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy, warunkami konkursu oraz ogłoszeniem i niewnoszeniu do nich zastrzeżeń;
 4. kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 200 000,00 zł;
 5. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu przez oferenta;
 6. zaświadczenie o wpisie oferenta do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
 7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 8. oferowane świadczenia wraz ze wskazaniem ceny za 1-go pacjenta
  • możliwość pracy przynajmniej 1 x w tygodniu
  • pożądana praca 3 x w tygodniu zgodnie z wymaganiami NFZ
  • propozycja wynagradzania za usługi medyczne powinna zawierać:
   I wariant
   Oczekiwany % od stawki uzyskiwanej z NFZ za wykonaną poradę, wskazanie % udziału własnego w kosztach zleconych badań.
   II wariant
   Stawka godzinowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi.
Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest pani Beata Wojciechowska
Numer telefonu (42) 671–00-78

Miejsce i termin składania ofert osobiście oraz za pośrednictwem poczty:
Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92–504 Łódź, ul. J. Elsnera 19, piętro I pokój 73, w terminie do dnia 18 lutego 2010 r. do godziny 11.00 z dopiskiem "Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskiej Przychodni „Batory"".

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92-504 Łódź, ul. J. Elsnera 19 w dniu 18 lutego 2010 r. o godzinie 11.15.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis ‘’potwierdzono za zgodność z oryginałem’’ datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej.

Uwaga:
Oferty nie odpowiadające warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.

Informacja o przyjmowaniu ofert od osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych
Treść:

2010-02-08

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza, że w dniach:

od 08 lutego 2010 roku do 22 lutego 2010 roku

Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ
będą przyjmować oferty od osób zainteresowanych najmem:

 • lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z kuchnią oraz 3 pokoi z kuchnią, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach nr 11 i 12 na osiedlu „Olechów–Południe”, gotowych do zamieszkania, na które nie zawarto umów najmu;
 • lokalu mieszkalnego nr 7 o strukturze 1 pokoju z kuchnią usytuowanego w budynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela 22, gotowego do zamieszkania;
 • lokalu mieszkalnego nr 69 i nr 83 o strukturze 2 pokoi z kuchnią usytuowanych w budynku przy ul. Ketlinga 29, gotowych do zamieszkania;
 • lokalu mieszkalnego o strukturze 2 pokoi z kuchnią, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w budynku nr 11, gotowego do zamieszkania;
 • lokalu mieszkalnego nr 12 o strukturze 3 pokoi z kuchnią, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w budynku przy ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 9, gotowego do zamieszkania;
 • lokalu nr 16 o strukturze 1 pokoju z kuchnią usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu;

Szczegółowych informacji udzielają: Wydział Budynków i Lokali UMŁ telefon: 638-40-24 ul. Piotrkowska 104, Referaty Budynków i Lokali Delegatur UMŁ:

 • Bałuty: ul. Zachodnia 47, telefon: 638-50-59
 • Górna: Al. Politechniki 32, telefon: 638-56-07
 • Śródmieście: ul. Piotrkowska 153, telefon: 638-57-27
 • Polesie: ul. Krzemieniecka 2b, telefon: 638-52-40
 • Widzew: Al. Piłsudskiego 100, telefon: 638-53-55

Informacje dotyczące wynajmu w/w lokali i zasad konkursu ofert publikowane są na stronie internetowej UMŁ, pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/

Informacje szczegółowe i druki ofert:

 • dot. lokali mieszkalnych o strukturze 2 pokoi z kuchnią oraz 3 pokoi z kuchnią, usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach nr 11 oraz nr 12 na osiedlu „Olechów–Południe”, gotowych do zamieszkania, na które nie zawarto umów najmu [>>> .doc] [>>> .pdf];
 • dot. lokalu mieszkalnego o strukturze 2 pokoi z kuchnią, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanego w nowo wybudowanych budynkach [>>> .doc] [>>> .pdf];
 • dot. lokalu nr 16 o strukturze 1 pokoju z kuchnią usytuowanego w zmodernizowanym budynku przy ul. Radwańskiej 19, gotowego do zamieszkania, na który nie zawarto umowy najmu [>>> .doc] [>>> .pdf].

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń usług medycznych w Poradni Dermatologicznej Miejskiej Przychodni "Batory"
Treść:

2010-02-12

Miejska Przychodnia Batory
92-504 Łódź, ul. Elsnera 19
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń usług medycznych
w Poradni Dermatologicznej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Poradni Dermatologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić:

 1. Osoby wykonujące zawód lekarza w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

  Wyżej wymienione osoby powinny:
  • podlegać obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanego zamówienia na świadczenie zdrowotne,
  • posiadać specjalizację II stopnia.


 2. dane o oferencie – imię i nazwisko, adres oraz odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, NIP, Regon;
 3. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy, warunkami konkursu oraz ogłoszeniem i niewnoszeniu do nich zastrzeżeń;
 4. kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia , wynosi 200 000,00 zł;
 5. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu przez oferenta;
 6. zaświadczenie o wpisie oferenta do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
 7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 8. oferowane świadczenia wraz ze wskazaniem ceny za 1-go pacjenta
  • możliwość pracy przynajmniej 1 x w tygodniu
  • pożądana praca 3 x w tygodniu zgodnie z wymaganiami NFZ
  • propozycja wynagradzania za usługi medyczne powinna zawierać:
   I wariant
   Oczekiwany % od stawki uzyskiwanej z NFZ za wykonaną poradę, wskazanie % udziału własnego w kosztach zleconych badań.
   II wariant
   Stawka godzinowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 w Miejskiej Przychodni Batory w Łodzi.
Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest pani Beata Wojciechowska. Numer telefonu (42) 671–00-78

Miejsce i termin składania ofert osobiście oraz za pośrednictwem poczty:
Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92–504 Łódź, ul. J. Elsnera 19, piętro I pokój 73, w terminie do dnia 19 lutego 2010 r. do godziny 11.00 z dopiskiem "Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskiej Przychodni "Batory"".

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, 92-504 Łódź, ul. J. Elsnera 19 w dniu 19 lutego 2010 r. o godzinie 11.15.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis "potwierdzono za zgodność z oryginałem" datę oraz czytelny podpis osoby upoważnionej.

Uwaga:
Oferty nie odpowiadające warunkom opisanym powyżej będą odrzucone.