Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2012 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: płk. dr Stanisława Więckowskiego 79, Kruczej 8, Limanowskiego 104, dr. Seweryna Sterlinga 21 i 25 oraz dr. Seweryna Sterlinga bez numeru, Rojnej 123 oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 4
Treść:

2012-11-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:


  1. płk. dr Stanisława Więckowskiego 79, obr. P - 9, dz. nr 176 o pow. 1531 m2, KW LD1M/00073402/4
   Nieruchomość jest niezabudowana, prostokątna i płaska.
   Na nieruchomości na której urządzono parking strzeżony znajdują się:
   • ogrodzenie od frontu z siatki rozpiętej na stalowych słupkach,
   • stalowa brama,
   • budynek do obsługi parkingu,
   • przenośna toaleta.
   Powyższe elementy nie zostały uwzględnione w wycenie nieruchomości. Obecnie nieruchomość jest użytkowana bezumownie. Bezumowny użytkownik - został zobowiązany do opuszczenia nieruchomości w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; w przypadku nie opuszczenia nieruchomości bezumowny użytkownik pozostawi poczynione nakłady bez możliwości uzyskania ich zwrotu.
   Granica działki nr 176 jest częściowo naruszona (na odcinku około 30 cm) przez budynek znajdujący się na nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 77 (działka nr 175, obręb P – 9).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej – klasy „Z” - ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472 i 965) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. dwa kable niskiego napięcia oraz złącze kablowe, znajdujące się na majątku PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu, która ograniczać się będzie do części nieruchomości stanowiącej pas gruntu o łącznej powierzchni 8,75 m2, na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej przedstawicielom PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto prawo wejścia na teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych wraz ze złączem kablowym i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji;
   2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm (L=9,30 m) znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
   3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m nie znajdujące się w dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

   Cena wywoławcza: 800 000 zł netto, wadium: 80 000 zł, postąpienie nie mniej niż 8 000 zł

  2. Kruczej 8, obr. G-3, dz. nr 121 o pow. 1477 m2, KW LD1M/00097633/6 Teren działki zabudowany jest dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym z dachem dwuspadowym, którego ściana szczytowa znajduje się w granicy z działką nr 122. Kubatura budynku wynosi 572 m3, pow. użytkowa wynosi 208 m2. Budynek był przebudowywany – poddasze zostało podwyższone i przykryte dwuspadowym dachem wspartym na nowej drewnianej konstrukcji; inwestycji nie dokończono. Do budynku od strony północnej dobudowana jest zewnętrzna klatka schodowa, a od strony wschodniej parterowa dobudówka dawnej kotłowni. W budynku na parterze mieścił się warsztat samochodowy. Do północnej granicy działki dobudowany jest parterowy budynek gospodarczy (ściany szczytowe murowane, ściana podłużna i dach drewniane). Kubatura budynku – 491 m3, pow. użytkowa – 163,8 m2. Stan budynku awaryjny, zapada się dach. Na terenie działki znajduje się również garaż blaszany i komórki drewniane. Nieruchomość pozostaje nieużytkowana od 2008 r., media odłączone, część terenu posesji nie utwardzona betonem porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Na terenie posesji za budynkami rośnie jesion o znacznych rozmiarach. Działka jest wygrodzona od posesji sąsiednich, od ulicy – ogrodzenie betonowe z bramą i furtką.
   Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości 9 m, stanowiące własność ŁSI Sp. z o.o. Dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m symetrycznie po obu stronach przewodu. W ulicy Kruczej na wysokości ww. działki znajduje się kanał ogólnospławny d=0,35 m, wodociąg Ø 100 mm, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz energetyczne złącze kablowe będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Działka przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Kruczej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się przez istniejący zjazd z tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz.1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przyjętym uchwałą Nr
   XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych „SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej-zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego”.

   Cena wywoławcza: 420 000 zł netto, wadium: 42 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 200 zł.

  3. Limanowskiego 104, obr. B-45, dz. nr 225/7, o pow. 1005 m2, KW LD1M/00089996/9
   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana; działka częściowo utwardzona jest trylinką.
   Granica nieruchomości naruszona przez:
   1. budynek usytuowany na działce nr 225/5 przy ulicy Limanowskiego 106:
    • na długości około 12 m i głębokości dochodzącej do około 30 cm,
    • szerokości około 8 m i głębokości około 30 cm;
   2. ogrodzenie nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 226/2 przy ul. Sierakowskiego 16
    • na długości około 30 m,
    • głębokości dochodzącej do około 50 cm.
   Na terenie nieruchomości znajduje się wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna, która nie znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Sierakowskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i poz. 965).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr
   XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza: 425 000 zł netto, wadium: 42 500 zł, postąpienie nie mniej niż 4 250 zł

  4. dr. Seweryna Sterlinga 21 i 25 oraz dr. Seweryna Sterlinga bez numeru, obr. S-2, jako działki nr 142/6, 142/7 i 147/19, o łącznej pow. 983 m2, KW LD1M/00116700/7 i LD1M/00194435/8.
   Na działce nr 142/7 znajduje się wyłączony z użytkowania, dwukondygnacyjny budynek mieszkalny w konstrukcji tradycyjnej, o kubaturze 1932 m2 i powierzchni zabudowy 205,48 m2, z parterową przybudówką, wzniesioną na działce nr 142/6 oraz parterowe komórki o powierzchni zabudowy 32 m2. Ww. działki razem z niezabudowaną, stanowiącą teren zielony działką nr 147/19 stanowią faktycznie jedną posesję, nieogrodzoną od strony ul. dr. Seweryna Sterlinga. Teren działek nr 142/7 i 142/6 jest płaski, natomiast działka nr 147/19 stanowi skarpę, nachyloną w kierunku chodnika ul. dr Seweryna Sterlinga. Teren posesji jest porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami.
   Przez teren działek nr 142/7 i 147/19 przebiegają kablowe linie energetyczne nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Do terenu, stanowiącego przedmiot sprzedaży poprowadzone są: - wybudowane w 1959 r. przyłącze wodociągowe włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 mm w ul. dr. Seweryna Sterlinga o średnicy Ø 40 mm i długości L=25,50m; - wybudowane w 1938 r. przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone do kanału ogólnospławnego D=0,45m w ul. dr. Seweryna Sterlinga o średnicy d=150mm i długości L=7,50m. Ww. nieczynne obecnie przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla przyłączy konieczne jest zachowanie pasa ochronnego, wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m, symetrycznie po obu stronach przewodu. Na działce nr 142/7 znajduje się czynna, rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 50, wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej, o strefie ochronnej wynoszącej 2 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej; informuje się przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz właściciela ww. urządzenia ciepłowniczego - Dalkia Łódź S.A., na warunkach ustalonych przez strony, służebności przesyłu polegającej na prawie: - dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się na warunkach stanu istniejącego; teren przeznaczony do sprzedaży przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy dr. Seweryna Sterlinga. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). W przypadku planowanych na terenie nieruchomości zmian zagospodarowania, zgodnie z art. 35 ww. ustawy, zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr
   XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) przedmiotowe nieruchomości zaliczone zostały do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.

   Cena wywoławcza: 510 000 zł netto, w tym wartość budynków: 0 zł., wadium: 51 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 100 zł.

  5. Rojnej 123, obr. B-39, dz. nr 1/1 o pow. 9727 m2, KW LD1M/00016308/8.
   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania lasu. Na terenie sąsiedniej działki nr 1/2 znajdują się:
   1. wodociąg Ø 150 mm; Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasa ochronnego wynoszącego po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach, w tym powstrzymania się od dokonywania w nim zabudowy i stałych naniesień.
   2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 1 m po obu krawędziach tej kanalizacji;
   3. sieć gazowa;
   4. sieć energetyczna. Możliwość ewentualnego przyłączenia ww. sieci do zbywanych nieruchomości należy uzgodnić z ich właścicielem bądź podmiotem władającym.
    W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która jest nieutwardzona i nie jest przystosowana do ruchu ciężkiego, a także od strony ul. Rojnej przez działkę nr 1/2 ze zjazdu maksymalnie oddalonego od skrzyżowania ul. Rojnej z ul. Niemena. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i poz. 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr
    XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oznacza nieruchomość jako MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

    Cena wywoławcza: 1 030 000 zł netto, wadium: 103 000 zł, postąpienie nie mniej niż 10 300 zł.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  1. Henryka Sienkiewicza 4, obr. S-6, dz. nr 55/2 o pow. 1 392 m2, KW LD1M/00001048/9 Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 1/2 oraz osób fizycznych w 1/2.
   Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowo-mieszkaniowa wyposażona w pełni infrastrukturę techniczną. Nieruchomość jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami Miasta. Obsługa komunikacyjna odbywa się przez istniejący zjazd z ul. Henryka Sienkiewicza.
   Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjną kamienicą mieszkalną (podpiwniczoną, ze strychem użytkowym, składającą się z frontu oraz dwóch oficyn), parterowym budynkiem użytkowym oraz dwoma garażami. W budynkach położonych na nieruchomości znajduje się łącznie 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1150, 43 m2, 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 635,81 m2 i 2 garaże o łącznej powierzchni 49,71 m2. Wszystkie lokale, z wyjątkiem jednego lokalu użytkowego, objęte są umowami najmu. Na nieruchomości znajduje się instalacja: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, wentylacyjna grawitacyjna, ogrzewanie lokalne gazowe i elektryczne.
   Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego (nr rejestru A/324). Budynek wybudowany został w 1896 r. według projektu Gustawa Landau-Gutentegera, na zlecenie ówczesnego właściciela posesji Chil Dawida Templa. Kamienica posiada neobarokową dekorację fasady, odwołująca się do architektury pałacowej. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, wszelkie prace remontowo-budowlano-konserwatorskie, zarówno na zewnątrz obiektów jak i we wnętrzach oraz zagospodarowanie działki, wymagają zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w formie decyzji poprzedzonej wytycznymi konserwatorskimi, o które należy wystąpić na etapie przystępowania do sporządzania projektu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość objęta jest Uchwałą Nr
   XCIII/1704/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Wiliama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przewiduje dla przedmiotowej nieruchomości przeznaczenie pod „tereny programu nowego centrum Łodzi z możliwością lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego”.

   Po zastosowaniu 1% bonifikaty cena wywoławcza wynosi: 1 585 980 zł netto, wadium: 317 196 zł., postąpienie nie mniej niż 15 860 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 28.01.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości przy ul. Kruczej 8, dr. Seweryna Sterlinga 21 i 25 oraz dr. Seweryna Sterlinga bez numeru, Henryka Sienkiewicza 4

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 28.01.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.

 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).

 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).

  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 16. Nabywca nieruchomości (udziału) zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.

 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IV p. tel.638-44-14, 638-43-31.

 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg ograniczony do użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 111
Treść:

2012-12-11

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony do użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Aleksandrowskiej 111

obr. B-35, dz. nr 77/1, o pow. 566 m2, KW LD1M/00001528/8.

W przetargu mogą brać udział jedynie użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 67/26 i 67/23, obr. B-35.

Nieruchomości nie może być samodzielnie zagospodarowana; może ona poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących. Nieruchomość jest wolna od naniesień budowlanych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może się odbywać z drogi wewnętrznej ul. Morgowej, poprzez nieruchomości sąsiednie – brak możliwości dojazdu od ul. Aleksandrowskiej.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 16.11.2012 r.
Cena wywoławcza: 100 000 zł netto, wadium: 10 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 000 zł.

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 12.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2013 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 455 do godz. 15.00 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest w ich wieczystym użytkowaniu i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu;
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 18 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta (IV p. ul. Piotrkowska 104)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 stycznia 2013 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp. pok.457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21.01.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 2922/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34
Treść:

2012-11-22

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Pływackiej 34
obr. P-23, dz. nr 1327 o pow. 101 m2, KW LD1M/00070798/5

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 103/5 i 1321.

Niewielkie rozmiary nieruchomości (szer. ok. 4,40 m) uniemożliwiają zagospodarowanie jej z jednoczesnym zachowaniem „ładu przestrzennego”. Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących. Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt prostokąta. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się przez działkę drogową nr 1755/9 o nieuregulowanym stanie prawnym.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza: 28 000 zł netto, wadium: 5 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 280 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 9.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r. do godz. 15.00 w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 455 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p. ul. Piotrkowska 104)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 stycznia 2013 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp. pok.457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14.01.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 3041/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Rokowania na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 40
Treść:

2012-11-15

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi

przy ulicy Piotrkowskiej 40

działka nr 373, obr. S-1, o pow. 1591 m2 , KW LD1M/00004622/8.

Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 2/10 oraz osób fizycznych w 8/10.

Nieruchomość zabudowana jest:

 1. budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użyt. 1363 m2 i pow. zab. 721 m2,
 2. budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 175 m2 i pow. zab. 121 m2,
 3. budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 212 m2 i pow. zab. 131 m2,
 4. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 30 m2 i pow. zab. 39 m2,
 5. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 38 m2 i pow. zab. 47 m2,
 6. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 5 m2 i pow. zab. 5 m2,
 7. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 7 m2 i pow. zab. 7 m2.
Łącznie w budynkach usytuowanych na nieruchomości znajduje się 27 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe. Lokale są przedmiotem najmu.

Nieruchomość obciążona jest następującymi hipotekami ujawnionymi w dziale IV Księgi Wieczystej nr LD1M00004622/8:

 1. hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 52,46 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów;
 2. hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 129,25 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów;
 3. hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 6,14 zł na rzecz Skarbu Państwa.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Kamienica figuruje w gminnej ewidencji i położona jest przy ulicy, która jako zespół architektoniczno - urbanistyczny wpisana jest do rejestru zabytków.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.06.2012 r., 02.11.2012 r.
Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 837 000 zł netto.
Zaliczka wynosi: 167 400 zł.

Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.01.2013 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Ponadto w powyższym terminie należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 40”.

Rokowania odbędą się w dniu 18 stycznia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371A o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia udziału w rokowaniach, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 1904/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2012 r. stanowiącym „Warunki rokowań”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej bez numeru
Treść:

2012-11-13

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Szczecińskiej bez numeru
obr. P-41, dz. nr 130/2 o pow. 502 m2, KW LD1M/00113888/7

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości bezpośrednio graniczących z nieruchomością. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi, nie może być samodzielnie zagospodarowana; może ona poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt trójkąta prostokątnego. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej od strony wschodniej nieznacznie narusza granice przedmiotowej działki. Zaleca się dążenie do zachowania jak największej ilości drzew, rosnących na terenie nieruchomości.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XC/1578/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się ww. nieruchomość.

Cena wywoławcza: 39 000 zł netto, wadium: 7 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 390 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r. do godz. 15.00 w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 455 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p. ul. Piotrkowska 104)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 stycznia 2013 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp. pok.457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14.01.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 3050/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Bobowej 1, Mikołaja Kopernika 71/73, Jasień 39, Oświatowej 38, Lipowej 42, Tokarskiej 5, Rzgowskiej 59, Kwidzyńskiej 12, Piasta 41, Piasta 43, Gnieźnieńskiej 24, Hektarowej bez numeru, Lutomierskiej 32 i 34
Treść:

2012-12-11

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Bobowej 1, obr. P-6, dz. nr 160/1 o pow. 275 m2, KW LD1M/00108465/8.
  Nieruchomość jest zabudowana i niezagospodarowana, położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ww. nieruchomość usytuowana jest pomiędzy ulicą Bobową i torami PKP. Powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 160 na działki nr: 160/1 i 160/2. Działka nr 160/2 stanowi rezerwę pod budowę nowej ulicy – przedłużenie Al. Unii Lubelskiej. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 160/1 posiada kształt foremnego wieloboku. Na ww. nieruchomości znajdują się w granicy z działką nr 158/7 naniesienia niezwiązane trwale z gruntem bez fundamentów w bardzo złym stanie technicznym tj. altana z werandą, szopa, sławojka obecnie nieużytkowane, oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo) – nieczynny. Na działce nr 160/1 znajdują się fragmenty muru z cegieł, od strony działki nr 161/1. Ze względu na brak przydatności naniesień znajdujących się na ww. nieruchomości do dalszej eksploatacji oraz ich utrwalania, jak również w związku z niewielkim prawdopodobieństwem odzyskania wartościowych materiałów porozbiórkowych, wartość naniesień wynosi 1 zł.
  W ulicy znajdują się następujące media: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Bobowej.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27.10.2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Bobowej 1 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe.

  Cena wywoławcza: 35 000 zł (w tym naniesienia 1 zł) netto, wadium: 7 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 350 zł.

 • Mikołaja Kopernika 71/73, obr. P-18, dz. nr 57/2, o pow. 808 m2, KW LD1M/00065072/2. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Łódź-Polesie. Granice działki naruszone są przez ogrodzenie oraz utwardzenie nieruchomości sąsiedniej, które w związku z nie usunięciem ich przez właściciela stanowić będą własność nabywcy a byłemu właścicielowi nie przysługuje prawo żądania odszkodowania za ich pozostawienie. Na nieruchomości rosną: robinie akacjowe, grusza pospolita, żywotnik zachodni, klon jesionolistny, jesion wyniosły, karagana syberyjska, wiśnia, bez czarny i lilak zwyczajny. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości.
  Nieruchomość jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 158,36 m2 i pow. zabudowy 186 m2.
  Przez teren nieruchomości przebiega linia kablowa 15kV. Zagospodarowanie terenu działki w pobliżu linii kablowej należy wykonywać na podstawie obowiązujących przepisów, zachowując normatywne odległości od linii kablowej, zgodnie z normą PN-76/E-05125.
  Ponadto przez teren działki przeprowadzone są 2 kable nN do złącza kablowego wkomponowane w budynku położonym na przedmiotowej nieruchomości. Dla powyższych sieci gestor PGE Dystrybucja S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  Nieruchomość podłączona jest do kanału ogólnospławnego JV 1,00 x 1,75 zlokalizowanego w ulicy Kopernika przyłączem D=0,15m, L=13,00m. Dla powyższego przyłącza obowiązuje pas ochronny o łącznej powierzchni 5 m, w obrębie którego nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć wodociągowa, gazowa i telefoniczna.
  Zgodnie z opinia Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach.
  Działka pod ulicą Kopernika ma nieuregulowany stan prawny.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem PU i MW. PU - są to tereny przemysłowo-usługowe, obejmujące tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkalna dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych. MW- są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza: 331 000 zł netto, wadium: 66 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 310 zł

 • Jasień 39, obr. G-1, dz. nr 266/1 i 266/2 o łącznej pow. 681 m2, KW LD1M/00035665/7.
  Na działce nr 266/1 znajduje się parterowy, drewniany budynek – w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki oraz fragmenty komórek. Działka nr 266/2 jest niezabudowana.
  Nieruchomość jest porośnięta licznymi drzewami oraz krzewami.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd na drogę wewnętrzną – ul. Jasień. Ul. Jasień nie jest urządzona, a jej część (działka nr 277/15, w obrębie G–1) na odcinku przylegającym do zbywanej nieruchomości stanowi własność prywatną wpisaną w repetytorium hipotecznym. Dodatkowo ul. Jasień jest bez wylotu w kierunku zachodnim i na tym odcinku posiada połączenie jedynie z al. Jana Pawła II. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472 i 965) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.

  Cena wywoławcza: 70 000 zł netto, wadium: 7 000 zł, postąpienie nie mniej niż 700 zł.

 • Oświatowej 38, obr. B-52, dz. nr 248/10 o pow. 112 m2, KW LD1M/00114541/0.
  Działka nr 248/10 jest niezabudowana. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla działki nr 248/10 może odbywać się od strony ul. Popularnej, jednak ze względu na istniejące zagospodarowanie pasa drogowego oraz bliskość skrzyżowania ulic: Oświatowej i Popularnej – zjazd na ulicę powinien zostać odsunięty od skrzyżowania na maksymalna odległość wynikającą z granicy działki. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz .472 i 965 ) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXXV/686/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przestąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej i Kłodzkiej.

  Cena wywoławcza: 18 000 zł netto, wadium: 1 800 zł, postąpienie nie mniej niż 180 zł.

 • Lipowej 42, obr. P – 19, dz. nr 150/3 o pow. 731 m2, KW LD1M/00095902/9.
  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. W części przylegającej do ulicy Lipowej porośnięta trawą, natomiast w części wschodniej jest użytkowana jako parking. Przy granicy północnej działki rośnie kilka drzew liściastych.
  Granica nieruchomości jest naruszona:
  1. od strony działki nr 149/1 (ul. Lipowa 40) na długości około 9 m i szerokości około 30 cm;
  2. od strony działki nr 152/2 (ul. Lipowa 44) na długości około 7 m i szerokości około 30 cm.
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się przyłącza wodno-kanalizacyjne (nieczynne) oraz przyłącze gazu (nieczynne).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Lipowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1701/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.

  Cena wywoławcza: 335 000 zł netto, wadium: 33 500 zł, postąpienie nie mniej niż 3 350 zł.

 • Tokarskiej 5, obr. B-47, dz. nr 45/1 i 45/4, łączna pow. 833 m2, KW LD1M/00034350/9
  Nieruchomość zabudowana jest dwoma, parterowymi, murowanymi budynkami o łącznej pow. zabudowy 272 m2 i powierzchni użytkowej 208,68 m2, wybudowanymi w 1935 r. Ponadto, od strony wschodniej działki nr 45/1 usytuowany jest murowany budynek węzła cieplnego o pow. 8 m2 wybudowany w 1952 r. Teren posesji posiada ogrodzenie murowane od strony frontowej ze stalową bramą i furtką, a także w części od strony zachodniej (13 mb). Nieruchomość pozostaje nie użytkowana od kilku lat, ma odłączone media, część terenu posesji nie utwardzoną betonem, porastają samosiejki drzew i krzewów.
  Na działce nr 45/1 znajduje się czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 200, wykonana w 2003 r. w technologii preizolowanej oraz przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40, wykonane w 2003 r. w technologii preizolowanej. Strefy ochronne wynoszą odpowiednio: dla sieci 3 m a dla przyłącza 2 m. od skraju rury ochronnej sieci preizolowanej; informuje się przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz właściciela ww. urządzeń ciepłowniczych - Dalkia Łódź S.A., na warunkach ustalonych przez strony, służebności przesyłu polegającej na prawie: - dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Posesja przy ul. Tokarskiej 5 podłączona jest do sieci miejskiej następującymi przyłączami: - wodociągowym Ø 40 mm, L=5,5m; - kanalizacyjnym D=0,20m, L=2m. Ww. przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa na zasadach stanu istniejącego, poprzez istniejący zjazd z jezdni ulicy Tokarskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). W przypadku planowanych na terenie nieruchomości zmian zagospodarowania, zgodnie z art. 35 ww. ustawy, zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.

  Cena wywoławcza: 295 000 zł netto, w tym wartość budynków: 44 000 zł, wadium: 29 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 950 zł.

 • Rzgowskiej 59, obr. G-12, dz. nr 375/17, pow. 1081 m2, KW LD1M/00187672/9. Nieruchomość jest niezabudowana. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 431/22 w obrębie G-12, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna – ul. Łączna. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321oraz z 2012 r. poz. 472 i 965) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Na terenie działki znajdują się pozostałości ogrodzenia z elementów betonowych. Ponadto na działce usytuowana jest czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 wykonana w technologii preizolowanej, dla której strefa ochronna wynosi 3m od skraju rury ochronnej preizolowanej. Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony, na rzecz Dalkia Łódź S.A. dla ww. czynnej sieci ciepłowniczej, o treści zapewniającej służbom Dalkia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji, bieżącej eksploatacji oraz usuwania awarii.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych.Terenyte obejmują jednocześnie program usług podstawowych,lokalnych centrów rekreacji,zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza: 290 000 zł netto, wadium: 29 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 900 zł.

 • Kwidzyńskiej 12, obr. B-29, dz. nr 298, pow. 568 m2., KW LD1M/00089741/7.
  Nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Teren działki płaski, porośnięty murawą. Na nieruchomości rosną drzewa owocowe (jabłonie, grusze, pojedynczo sumak i samosiewy do 10 lat). Południowa granica działki biegnie wewnątrz budynku położonego na działce sąsiedniej nr 297, tj. część budynku znajdującego się na działce nr 297 posadowiona jest również na przedmiotowej nieruchomości.
  Nieruchomość zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 127,50 m2 i pow. zabudowy 73,20 m2, niezamieszkałym i zakwalifikowanym do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny. Na nieruchomości znajdują się również drewniane komórki w bardzo złym stanie technicznym, wc, częściowo zasypana studnia oraz szambo.
  Na terenie nieruchomości znajduje się kabel telefoniczny służący do zasilania budynków znajdujących się na nieruchomości. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy zobowiązany jest ponieść inwestor.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć energetyczna i wodociągowa. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z drogi publicznej ul. Limanowskiego poprzez drogę wewnętrzną ul. Kwidzyńską, tj. działkę nr 300 w obrębie B-29 o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nieustalony). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r.

  Cena wywoławcza: 100 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 000 zł.

 • Piasta 41, obr. G-1, dz. nr 127, pow. 634 m2 , KW LD1M/00101371/3.
  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Znajduje się na niej następujący drzewostan: dąb (1 szt.), jesion (6 szt.), drzewa owocowe (6 szt.), klon ginnala (1 szt.), lilak (1 szt.), bez czarny (1 szt.). Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie pozostałych drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość jest ogrodzona zniszczonym ogrodzeniem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach, na betonowym cokole. Na nieruchomości mogą występować fundamenty po rozebranych budynkach.
  Nieruchomość posiada dostęp do:
  1. zlokalizowanych w ulicy Piasta wodociągu Ø 100 mm i kanału ogólnospławnego d=0,3 m;
  2. sieci ciepłowniczej znajdującej się na działce nr 184/72 w obrębie G-1;
  3. sieci energetycznej;
  4. sieci telekomunikacyjnej;
  5. sieci gazowej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólno miejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r.

  Cena wywoławcza: 160 000 zł netto, wadium: 16 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 600 zł.

  Piasta 43, obr. G-1, dz. nr 125, pow. 503 m2 , KW LD1M/00118532/2.
  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Znajdują się na niej obiekty niezwiązane z gruntem tj. stanowiący własność osoby bezumownie korzystającej z nieruchomości kiosk handlowy oraz blaszany garaż. Na nieruchomości znajdują się także drzewa owocowe oraz krzewy lilaka. Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie krzewów lilaka wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych oraz żelbetowych słupkach. W ciągu ogrodzenia znajdują się metalowa brama i furtka. Południowo-wschodnią część nieruchomości przecina czynna sieć telekomunikacyjna.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  • ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. dla wymienionej wyżej czynnej sieci telekomunikacyjnej o treści zapewniającej przedstawicielom Telekomunikacji Polskiej S.A. dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej w związku z jej remontem bądź usuwaniem awarii;
  • respektowania ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomości polegającego na możliwości sytuowania budowli w odległości nie mniejszej niż 1 m od obrysu wymienionej wyżej czynnej sieci telekomunikacyjnej.
  Przez nieruchomość przebiega przyłącze napowietrzne zasilające w energię elektryczną położony na nieruchomości obiekt nie związany z gruntem.
  Nieruchomość posiada dostęp do:
  1. zlokalizowanych w ulicy Piasta wodociągu Ø 100 mm i kanału ogólnospławnego d=0,3 m;
  2. sieci ciepłowniczej znajdującej się na działce nr 184/72 w obrębie G-1;
  3. sieci energetycznej;
  4. sieci telekomunikacyjnej;
  5. sieci gazowej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólno miejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r.

  Cena wywoławcza: 130 800 zł netto, wadium: 13 080 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 308 zł.

  Gnieźnieńskiej 24, obr. B-46, dz. nr 142, pow. 587 m2, KW LD1M/00088959/1
  Nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
  Nieruchomość ogrodzona jest od strony wschodniej siatką na podmurówce z bramą stalową i furtką. Teren działki częściowo utwardzony betonem oraz płytami chodnikowymi.
  Na nieruchomości rośnie klon jesionolistny, jałowiec płożący i lilak. Południowa granica działki biegnie wewnątrz budynków położonych na nieruchomości, tj. część budynków znajdujących się przy południowej granicy posadowiona jest również na działce sąsiedniej będącej własnością prywatną.
  Nieruchomość zabudowana:
  1. budynkiem mieszkalnym z 1929 r., parterowym, podpiwniczonym, murowanym o pow. użytkowej 75,50 m2, usytuowanym we frontowej części działki, w granicy od strony północnej. Od strony podwórza do budynku mieszkalnego przylega fragment murów dawnej fabryczki;
  2. budynkiem użytkowym, parterowym, murowanym o pow. użytkowej 42,71 m2, usytuowanym wzdłuż południowej granicy działki;
  3. garażem murowanym o pow. użytkowej 17,50 m2, dobudowanym do budynku użytkowego;
  4. drewnianymi komórkami o pow. 29 m2.
  W ocenie rzeczoznawcy majątkowego budynek mieszkalny znajduje się w stanie dostatecznym a budynek użytkowy oraz garaż w stanie średnim. Stan komórek Administracja Nieruchomościami władająca nieruchomością ocenia jako zły.
  Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczne złącze kablowe z którego zasilana jest przedmiotowa nieruchomość oraz wewnętrzne linie zasilające przyległe nieruchomości położone przy ul. Gnieźnieńskiej 20 (działka nr 149/1) i ul. Modrej 23 (działka nr 148).
  Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej przyłączem wodociągowym Ø 50 mm i miejskiej sieci kanalizacji przyłączem kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, za pośrednictwem których podłączona jest również nieruchomość położona przy ul. Modrej 25. Powyższe przyłącza są wspólne dla potrzeb nieruchomości położonych przy ul. Modrej 25 (działka nr 141) i Gnieźnieńskiej 24 (działka nr 142). Pas ochronny dla ww. przyłączy wynosi 5 m łącznie po obu stronach rurociągów.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć gazowa i telekomunikacyjna.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej - ul. Gnieźnieńskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  • zapewnienia właścicielom nieruchomości położonych przy ul. Gnieźnieńskiej 20 (działka nr 149/1) i ul. Modrej 23 (działka nr 148) możliwości korzystania z istniejącej na działce nr 142 infrastruktury energetycznej;
  • zapewnienia właścicielom nieruchomości położonej przy ul. Modrej 25 (działka nr 141) możliwości korzystania z istniejącej na działce nr 142 sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z uwagi na wspólną gospodarkę wodno-ściekową dla tych nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 21.09.2012 r.

  Cena wywoławcza: 230 000 zł netto., wadium: 46 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 300 zł.

  Hektarowej bez numeru, obr. B-37, dz. nr 326/5, 170/7, 169/19, 170/6, 169/14, 170/5 i 169/13 o łącznej pow. 1883 m2, KW: LD1M/00068741/4, LD1M/00068740/7 i LD1M/00113694/0.
  Nieruchomości niezabudowane, gęsto porośnięte drzewami i krzewami.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości.
  Na działce nr 326/5 znajduje się rów. Nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951). Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi rów należy pozostawić jako otwarty, bez przykrycia, co pozwoli utrzymać jego funkcje retencyjne.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Hektarowej, która obecnie stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.
  Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:
  1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
  2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
  3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
  4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
  5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
  6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
  2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości;
  3. zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji) rowu znajdującego się na działce nr 326/5, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951).


  Cena wywoławcza: 298 000 zł netto, wadium: 59 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 980 zł.

  Lutomierskiej 32 i 34 obr. B-46, dz. nr 104/1 i 63/18, łączna pow.1063 m2, KW LD1M/00160989/9.
  Na nieruchomości brak jest trwałych naniesień budowlanych. Południową i część zachodniej granicy nieruchomości stanowią ściany szczytowe czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych posadowionych na działkach sąsiednich.
  Od wschodu nieruchomość nie jest ogrodzona i sąsiaduje z działką niezabudowaną, od strony ul. Lutomierskiej znajduje się fragment zniszczonego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajduje się fragment ogrodzenia z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych. Na terenie działki nr 63/18 urządzona jest droga dojazdowa do działki nr 63/6.
  Przez teren działek przebiega sieć kablowa, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A., umożliwiająca wykonanie przyłączy do obiektów na terenie przedmiotowej posesji. W odległości 3-4 m od południowej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa Ø 60 mm, stanowiąca część wewnętrznej instalacji wodociągowej, obsługującej nieistniejące już zabudowania. Ponadto, przez działkę nr 63/18 przebiega kablowa linia energetyczna należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na działce nr 63/18 rosną trzy drzewa, w tym dwie tuje i jeden ponad trzydziestoletni klon. Ewentualne ich usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Lutomierskiej. Ze względu na lokalizację nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Lutomierskiej z ulicą Bazarową, jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ulicy Lutomierskiej. Tak ustalona obsługa komunikacyjna ogranicza możliwość zagospodarowania nieruchomości do inwestycji, których obsługa jest możliwa przez zjazd indywidualny. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Ponadto, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie projektowanej trasy komunikacyjnej ulicy Wojska Polskiego, zgodnie z obowiązującą koncepcją przebiegu tej trasy. Po budowie trasy ulicy Wojska Polskiego obsługa komunikacyjna nieruchomości może ulec zmianie w dostosowaniu do obowiązujących w projekcie budowy rozwiązań.
  W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej m.in. na działce nr 63/18. Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 38, oznaczonej jako działka nr 63/6 w obrębie B-46, na której rzecz miałaby zostać ustanowiona służebność.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „UC – tereny koncentracji usługowych – obejmują tereny jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej”.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r.

  Cena wywoławcza: 368 000 zł netto, wadium: 36 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 680 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21.01.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Kwidzyńskiej 12, Piasta 41, Piasta 43, Gnieźnieńskiej 24, Lutomierskiej 32 i 34,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Mikołaja Kopernika 71/73, Tokarskiej 5, Kwidzyńskiej 12, Gnieźnieńskiej 24.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21.01.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.

 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.

 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Stasia 1 / Antoniego Książka bez numeru
Treść:

2012-10-24

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Stasia 1/Antoniego Książka bez numeru
obr. B-21, dz. nr 469, o pow. 5535 m2, KW LD1M/00145687/1

Nieruchomość niezabudowana. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku RV i PsVI - są to grunty rolne klasy V i pastwiska trwałe. Sprzedaż nieruchomości rolnych nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się: 22.06.2012 r., 21.09.2012 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 792 000 zł netto.
Zaliczka: 80 000 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 7.01.2013 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stasia 1/Antoniego Książka b. nr.”

Rokowania odbędą się w dniu 11 stycznia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 1932/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2012 r. stanowiącym „Warunki rokowań”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 79
Treść:

2012-09-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul.:

dr Stefana Kopcińskiego 79

dz. nr 315/5, obr. W - 24, pow. 864 m2, KW LD1M/00098362/2

Na nieruchomości znajdują się w złym stanie technicznym:

 • dwukondygnacyjny budynek usługowo – przemysłowy,
 • dwa parterowe budynki niemieszkalne,
 • drewniane szopy.
Ogrodzenie działki nr 315/4 (nieruchomość położona przy ul. Nowej 36) narusza granicę działki nr 315/5 (około 20 cm) na odcinku o długości około 15 m.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 315/5 (dla istniejącego sposobu zagospodarowania) posiada dostęp do drogi publicznej – ul. dr Stefana Kopcińskiego. Zarząd Dróg i Transportu zaleca - o ile jest to możliwe – planowanie zjazdu dla przyszłej inwestycji od strony ul. Nowej. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Dróg i Transportu uzgodnienie zjazdów dla przyszłej inwestycji będzie możliwe z ul. dr Stefana Kopcińskiego o ile nie będzie możliwości jej obsługi komunikacyjnej z drogi niższej kategorii – ul. Nowej.
Na terenie działki znajdują się:
 1. złącze kablowe znajdujące się we froncie budynku od strony ul. dr. Stefana Kopcińskiego, będące w eksploatacji i na majątku PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto,
 2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o dł. L = 25,30 m, stanowiące własność ŁSI Sp. z o.o. będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.,
 3. przyłącze kanalizacyjne o średnicy d = 0,15 m, o dł. L = 15,50 m, stanowiące własność ŁSI Sp. z o. o. będące w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie m.in. do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży,
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 300.000 zł, w przypadku nie wywiązania się – z przyczyn obciążających nabywcę – z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie koncepcją przedstawioną w ofercie,
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej opisanej w pkt 3 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2,
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży hipoteki na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 300.000 zł celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości: 478.000 zł netto
Wadium: 50.000 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2935/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 września 2012 r., w tym m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej (koncepcja zagospodarowania nieruchomości) opracowany zgodnie z § 8 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2935/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 września 2012 r.,
 • przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 79”;
w terminie do dnia 26.11.2012 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi,
nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku S.A. w Łodzi
nr: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta Łodzi, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2935/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 września 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: dr Władysława Biegańskiego 19, Andrzeja Struga 62 i 64, płk. Jana Kilińskiego 194 oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Piotrkowskiej 64, Marcina Kasprzaka 6
Treść:

2012-09-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:


  • dr Władysława Biegańskiego 19, obręb B-26, działka nr 567, powierzchni 1091 m2, KW LD1M/00003075/1.
   Nieruchomość ma kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość ogrodzona jest od strony północnej, wschodniej i południowej siatką a od strony zachodniej murem. Teren działki jest utwardzony trylinką. Na nieruchomości rosną m. in. 2 klony jawory, które zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nabywca powinien zachować.
   Nieruchomość jest zabudowana:
   1. obiektem wzniesionym w 1920 r. jako rezydencja mieszkalna, wykorzystywanym obecnie jako budynek użytkowy; jest to budynek murowany (2 kondygnacje nadziemne i nad częścią poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony, o pow. zabudowy 256 m2 i pow. użytkowej 436,17 m2; budynek znajduje się w stanie technicznym wymagającym konieczność wykonania w nim szeregu robót remontowych o znacznym zakresie;
   2. budynkiem garaży, murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 83 m2 i pow. użytkowej 66,50 m2; obiekt ten znajduje się w złym stanie technicznym i według orzeczenia o stanie technicznym kwalifikuje się do rozbiórki.
   Jeden z lokali znajdujących się w budynku użytkowym jest bezumownie użytkowany przez byłego Najemcę, za zgodą Miasta Łodzi, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
   Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej Ø 200 mm w ul. Biegańskiego przyłączem Ø 50 mm o długości L=24,15 m i miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,30 m w ul. Biegańskiego przyłączem d=0,15 m o długości L=11,50 m. Pas ochronny dla ww. przyłączy wynosi 5 m łącznie po obu stronach rurociągu.
   Na nieruchomości znajduje się również:
   1. linia 0,4 KV stanowiąca przyłącze napowietrzne zasilające budynek znajdujący się na nieruchomości;
   2. czynne przyłącze gazu, dla którego strefa ochronna wynosi 1,5 m;
   3. kanalizacja kablowa i kabel TP S.A. zasilający budynek znajdujący się na nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie zagospodarowania pasa drogowego może odbywać się od strony ulicy Biegańskiego. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 820 000 zł (netto), wadium wynosi: 164 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 200 zł.

  • Andrzeja Struga 62 i 64, obręb P-20, działka nr 20/1 o pow. 867 m2 i działka nr 21 o pow. 754 m2, KW LD1M/00099935/7, KW LD1M/00003471/7. Łączna powierzchnia działek wynosi 1 621 m2. Działki nr 21 i nr 20/1 zabudowane są budynkami w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki.
   Na działce nr 20/1, w narożniku północno – wschodnim, zlokalizowany jest budynek mieszkalny oficyny wybudowany najprawdopodobniej na początku XX wieku lub w końcu XIX wieku. Budynek jest w części czterokondygnacyjny, w części trzykondygnacyjny. Ściany budynku są murowane. Stropy drewniane. Brak tynków. Belki stropowe spróchniałe i porażone przez owady, w części uszkodzone, ugięcia przekraczają normy dopuszczalne. Na ścianach i nadprożach widoczne rysy. Okna parteru są zamurowane. Na pozostałych kondygnacjach stolarki okiennej brak, lub jest całkowicie zużyta fizycznie. Budynek kwalifikuje się do wyburzenia.
   Na działce nr 21 w granicy północnej i wschodniej zlokalizowane są jednokondygnacyjne budynki gospodarcze, najprawdopodobniej wybudowane na początku XX wieku. Ściany są murowane, tynki zewnętrzne zmurszałe, odparzone, zagrzybione, z licznymi ubytkami. Otwory okienne zamurowane. Budynki nie są wykorzystywane i nie nadają się do wykorzystania w stanie, w jakim obecnie się znajdują. Kwalifikują się do rozbiórki.
   W granicy zachodniej zlokalizowany jest budynek gospodarczy typu komórka, wykonany z płyt ogrodzeniowych pełnych. Kwalifikuje się do usunięcia.
   Na terenie działki nr 21 znajduje się przyłącze wodociągowe 63/50 Ø mm o długości 11,62 m i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,1 m. Na działce nr 20/1 znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm o długości 12,91 m. Przyłącza wodociągowe nie są użytkowane.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. Struga. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 682 400 zł (netto), wadium wynosi: 69 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 824 zł.

  • płk. Jana Kilińskiego 194, obręb G-5, działka nr 4/2, pow. 3 660 m2 , KW LD1M/00121708/1. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków na działce nr 4/2 usytuowanych jest dziesięć obiektów budowlanych, oznaczonych częściowo jako budynki handlowo-usługowe (cztery obiekty), częściowo jako inne budynki niemieszkalne (cztery obiekty), oraz jako zbiorniki, silosy i budynki magazynowe(dwaobiekty). Budynki są parterowe, murowane lub o konstrukcji mieszanej, w przypadku wiat – konstrukcja stalowa. Większość zabudowań w złym stanie technicznym. Teren prawie na całej powierzchni jest utwardzony. Ponadto na przedmiotowej działce usytuowane są części budynków należących do sąsiedniej działki nr 4/1 – pokazane na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 2396/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 3030/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2012 r.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. płk. Jana Kilińskiego i działkę nr 4/1 o użytku faktycznym „dr”. Działka nr 4/1 zarezerwowana jest pod przebudowę układu drogowego ulicy płk. Jana Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 321 oraz z 2012 r. poz. 472).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 928 000 zł (netto), wadium wynosi: 92 800 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 9 280 zł.

   Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2396/VI/12
   Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca
   2012 r. zmienionego zarządzeniem
   Nr 3030/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
   21 września 2012 r.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Piotrkowskiej 64, obręb S-6, działki nr 37/6 i 37/4 o powierzchni 2 133 m2, KW D1M/00000981/4.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 18/42 oraz osób fizycznych w 24/42.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. frontowym, murowanym, czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym (budynek wielorodzinny - kamienica z lokalami użytkowymi w kondygnacji parteru) o powierzchni użytkowej 442,04 m2 i powierzchni zabudowy 324 m2, wybudowanym w 1900 r., wymagającym przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich, wyposażonym w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną;
   2. murowanym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (budynek wielorodzinny - kamienica), o powierzchni zabudowy 506 m2, wybudowanym w 1900 r., wyposażonym w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną;
   3. murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 12 m2, wybudowanym w 1900 r., aktualnie w złym stanie technicznym, wyposażonym w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.
   Łącznie w budynkach usytuowanych na nieruchomości znajduje się 34 lokali mieszkalnych, z czego 24 jest przedmiotem najmu oraz 2 lokale użytkowe będące przedmiotem najmu.
   W dziale III Księgi Wieczystej nr LD1M00000981/4 wpisane są następujące ostrzeżenia:
   1. prawo dożywotniego użytkowania 1/3 częścią 18/42 części nieruchomości należącej do Jehoszua i Sary Krajeman na rzecz Rychli z Bursztynowiczów Krajeman, wpisane w 1948 r.;
   2. ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania o stwierdzenie przedawnienia przez Skarb Państwa nieruchomości zabezpieczające roszczenie skarżącego Jehoshua Krilk – Mona (postępowanie opisane w pkt 2 zostało prawomocnie zakończone).
   Nieruchomość obciążona jest następującymi hipotekami ujawnionymi w dziale IV Księgi Wieczystej nr LD1M00000981/4:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 0,02 zł na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 4,95 zł na rzecz Skarbu Państwa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej - obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości Miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m. n.p.t.). Nieruchomość położona przy ulicy Piotrkowskiej 64 znajduje się na obszarze objętym opracowaniem konkursowym ,,Wielkomiejska Piotrkowska”, zgodnie z którym zaplanowano budowę wielopoziomowego parkingu powierzchniowego (na działce nr 38/22) a przez przedmiotową nieruchomość, zgodnie z opinią, powinien przebiegać ciąg komunikacji pieszej łączący działkę numer 38/22 z ulicą Piotrkowską. Miasto nie jest w stanie zagwarantować funkcjonowania ciągu komunikacyjnego ze względu na stan prawny nieruchomości (współwłasność). Nieruchomość położona jest przy ulicy, która jako zespół architektoniczno–urbanistyczny wpisana jest do rejestru zabytków.

   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 2 625 000 zł (netto), wadium wynosi: 525 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 26 250 zł.

  • Marcina Kasprzaka 6, obręb P-8, działka nr 13/8, powierzchni 6 123 m2 , KW LD1M/00171254/8.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 1/4 oraz osób fizycznych w 3/4.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 2 575 m2 i pow. zabudowy 734 m2, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylacyjną i centralnego ogrzewania;
   2. budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 1 910 m2 i pow. zabudowy 1 993 m2, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylacyjną, centralnego ogrzewania i alarmową;
   3. parterowym, niepodpiwniczonym łącznikiem o pow. użytkowej 158 m2 i pow. zabudowy 174 m2, wyposażonym w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i wentylacyjną;
   4. budynkiem stacji trafo o pow. zabudowy 38 m2.
   Część przedmiotowej nieruchomości użytkowana jest przez współwłaścicieli: budynek parterowy jest w całości zagospodarowany na potrzeby hurtowni, w budynku łącznika znajduje się magazyn hurtowni, natomiast budynek czterokondygnacyjny wykorzystywany jest w niewielkim zakresie.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych, obejmują obiekty jak i zespoły obiektów wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcje mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.

   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 1 688 000 zł (netto), wadium wynosi: 337 600 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 16 880 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26.11.2012 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ulicach: dr. Władysława Biegańskiego 19, Andrzeja Struga 62 i 64, płk. Jana Kilińskiego 194;
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości przy ulicach: dr. Władysława Biegańskiego 19, Andrzeja Struga 62 i 64, płk. Jana Kilińskiego 194, Marcina Kasprzaka 6.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26.11.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.

 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału w nieruchomości), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału w nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału w nieruchomości) uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 16. Nabywca nieruchomości (udziału w nieruchomości) zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  4. dodatkowo w przypadku nieruchomości przy ul. dr. Władysława Biegańskiego 19 – do zachowania 2 sztuk klonów jaworów.

 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 457, IV p. tel. 638-44-14, 638-43-31.

 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Andrzeja Struga 49 i 51, Gen. Józefa Bema 51, Plonowej 41 oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 4
Treść:

2012-10-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  1. Andrzeja Struga 49 i 51, obr. P-19, dz. nr 140 o pow. 676 m2, KW LD1M/00091089/5 oraz dz. nr 136/3 o pow. 786 m2 KW LD1M/00104904/0. Łączna pow. 1 462 m2.
   Teren działek nr 140 i nr 136/3 jest niezabudowany, w części zadrzewiony, mogą na nim występować fundamenty rozebranych budynków. Wzdłuż granicy południowej i zachodniej terenu znajduje się betonowy mur o wysokości 1 m.
   Na terenie działki nr 140 znajduje się przyłącze wodociągowe 63/50 ø mm o długości 6,89 m (nieużytkowane) i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 9,60 m. Na działce nr 136/3 znajduje się przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, o długości 7,0 m. Przyłącza są własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. i znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Dla istniejących przyłączy konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 2,5 m z każdej strony rurociągów licząc od ich osi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Pogonowskiego, w miejscu możliwie najbardziej oddalonym od przejścia dla pieszych. W przypadku gdyby działki nr 140 i nr 136/3 miały zostać zagospodarowane oddzielnie, obsługa komunikacyjna działki nr 140 może odbywać się z ulicy Struga, a działki nr 136/3 z ulicy Pogonowskiego w miejscu możliwie najbardziej oddalonym od przejścia dla pieszych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.
   Cena wywoławcza: 667 000 zł netto, wadium: 70 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 670 zł

  2. Gen. Józefa Bema 51, obr. B-25, dz. nr 150/9 o pow. 1116 m2, KW LD1M/00099936/4.
   Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowano-drewnianej o powierzchni zabudowy 108 m2 i kubaturze 700 m3 kwalifikującym się do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu, posadowionym w granicy z działką nr 153/16. Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, teren nie jest ogrodzony ani od ulicy gen. Józefa Bema ani od ulicy Światowida. Nieruchomość powstała w wyniku podziału polegającego na wydzieleniu działki nr 150/11 jako trójkąt widoczności przeznaczony do włączenia w pas drogowy przyległej ulicy i działki nr 150/10 z istniejąca studnią publiczną, stanowiącą własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. Od strony ulicy gen. Józefa Bema na działce znajduje się szafa kablowa TP SA, której właściciel zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na obszarze 1,5 m x 3,00 m.
   Na nieruchomości znajduje się drzewostan w postaci: wierzby kruchej i olszy.
   Na terenie nieruchomości znajduje się:
   1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ulicy Światowida 49) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem, zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 ,,Energetyczne linie napowietrzne’’ w zależności od rodzaju budynku;
   2. przyłącze wodociągowe o ø 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla powyższych przyłączy obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
   3. infrastruktura telekomunikacyjna (szafa kablowa z czynnymi kablami służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych). Telekomunikacja Polska zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na eksploatacji linii telefonicznej na obszarze 1,5 m x 3,00 m, zapewnieniu wstępu służb technicznych oraz sprzętu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, naprawy, a szczególności usuwania awarii z prawem wymiany urządzeń, powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela od nasadzania drzew i krzewów w wyżej określonym pasie gruntu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłową eksploatację linii. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych, koszt przebudowy poniesie inwestor;
   4. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, sieć gazowa i telefoniczna;
   5. obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulicy gen. Józefa Bema (stanowiącej własność Miasta) lub z jezdni ulicy Światowida ( stanowiącej własność osób fizycznych).

   W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27.10.2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gen. Józefa Bema 51 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Cena wywoławcza: 482 500 zł netto, wadium: 96 500 zł., postąpienie nie mniej niż: 4 825 zł.

  3. Plonowej 41, obr. B – 38, dz. nr 92, o pow. 3859 m2, KW LD1M/00103174/6.
   Działka posiada kształt nieregularny.
   Na działce znajdują się:
   1. budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony (dawna pralnia i suchy ustęp);
   2. zbiornik bezodpływowy – szambo – obsługujące nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
   3. zbiornik bezodpływowy – szambo – obsługujące budynek położony przy ul. Aleksandrowskiej 174;
   4. część budynku znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (fragment drewnianej szopy do likwidacji).

   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 92 przylega do pasów drogowych dróg publicznych – ulic: Plonowej i Tatarczanej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się przez zjazd z jezdni tych ulic. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. napowietrzna sieć kablowa na podbudowie słupowej, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
   2. przyłącze wodociągowe ø 32 mm, o dł. L = 5,23 m (włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Plonowej) i instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Aleksandrowskiej 176;
   3. przyłącze wodociągowe ø 32 mm, o dł. L = 10,55 m (włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Plonowej) i instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Aleksandrowskiej 174;
   4. przyłącze wodociągowe ø 32 mm, o dł. L = 11,94 m (włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Plonowej) i instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Aleksandrowskiej 172;
    Dla każdego z wyżej wymienionych przyłączy wodociągowych obowiązuje pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   5. dwa zbiorniki bezodpływowe szamba o powierzchni 20 m2 i 7,5 m2 oraz pojemności 18,9 m3 i 14,5 m3.

   Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości został zaprojektowany i wybudowany wodociąg ø 160 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 3 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodów. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Na terenie działki rosną: drzewa – samosiejki, chwasty i dzikie krzewy.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy a także zaleceniami innych właściwych jednostek;
   2. ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93 w obrębie B – 38 – nr księgi wieczystej LD1M/00101492/7 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:
    1. prawie przejścia i korzystania z toalety oraz szamba zajmujących powierzchnię 50 m2 na działce nr 92, znajdujących się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00103174/6, w zakresie wskazanym w załączniku do „Warunków przetargu”,
    2. prawie przejścia, przejazdu i korzystania w celu opróżniania, naprawy, konserwacji zbiornika bezodpływowego - szamba oraz toalety; opróżnianie, naprawa, konserwacje toalety – ustępu suchego oraz zbiornika bezodpływowego – szamba obciąża właściciela nieruchomości władnącej;
   3. ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94 w obrębie B – 38 – nr księgi wieczystej LD1M/00103175/3 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:
    1. prawie przejścia i korzystania z szamba zajmującego powierzchnię 36 m2 na działce nr 92, znajdującego się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00103174/6, w zakresie wskazanym w załączniku do „Warunków przetargu”,
    2. prawie przejścia, przejazdu i korzystania w celu opróżniania, naprawy i konserwacji zbiornika bezodpływowego – szamba; opróżnianie, naprawa, konserwacje zbiornika bezodpływowego – szamba obciąża właściciela nieruchomości władnącej;
   4. poniesienia kosztów wniosków o wpis służebności wymienionych w pkt 2 i 3 do księgi wieczystej.

   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MN-tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza: 485 700 zł netto (w tym wartość naniesień 0 zł), wadium 97 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 857 zł

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  1. Pabianickiej 4, obr. G-3, dz. nr 248 o pow. 1157 m2, KW LD1M/00001942/6.
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 18/36 oraz osoby fizycznej w 18/36.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. frontowym, murowanym, pięciokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalno-usługowym (stary budynek wielorodzinny – kamienica z lokalem użytkowym w kondygnacji parteru) o powierzchni użytkowej 1127 m2 i powierzchni zabudowy 320 m2, w złym stanie technicznym;
   2. częściowo drewnianymi (większość), częściowo murowanymi obiektami gospodarczymi o niewielkich powierzchniach zabudowy – w większości w bardzo złym stanie technicznym – do remontu lub likwidacji;
   3. murowanym budynkiem garażowym w zadowalającym stanie technicznym;
   4. zespołem garaży blaszanych nie związanych trwale z gruntem.

   W budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości znajdują się ogółem 22 lokale mieszkalne, w tym: 7 lokali zajętych jest na podstawie umów najmu, 7 na podstawie decyzji administracyjnej, 1 lokal zajmowany jest przez współwłaściciela, 6 lokali zajmowanych jest bezumownie (wyroki eksmisyjne), 1 lokal jest wolny. W budynku usytuowany jest również 1 lokal użytkowy.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXXIX/781/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości Miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.08.12 r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 788 000 zł netto, wadium: 157 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 880 zł.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10.12.2012 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Pabianickiej 4,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Bema 51
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10.12.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości (udziału) zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2012-09-13)
Ustny przetarg ograniczony do użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 111 oraz Aleksandrowskiej 111a
Treść:

2012-10-09

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Aleksandrowskiej 111, obręb B-35, działka nr 77/1, powierzchnia 566 m2, KW LD1M/00001528/8.
Nieruchomość jest wolna od naniesień budowlanych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może się odbywać z drogi wewnętrznej ul. Morgowej, poprzez nieruchomości sąsiednie – brak możliwości dojazdu od ul. Aleksandrowskiej. Nieruchomość nie może być samodzielnie zagospodarowana. Nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe – obejmujące tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000 zł netto, wadium wynosi: 10 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż 1 000 zł.
W przetargu mogą brać udział jedynie użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 67/26 i 67/23 w obrębie B-35.

Aleksandrowskiej 111a, obręb B-35, działka nr 76/4, powierzchnia 1143 m2, KW LD1M/00001528/8.
Nieruchomość jest wolna od naniesień budowlanych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może się odbywać z drogi wewnętrznej ul. Morgowej, poprzez nieruchomości sąsiednie – brak możliwości dojazdu od ul. Aleksandrowskiej. Nieruchomość nie może być samodzielnie zagospodarowana. Nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe – obejmujące tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł netto, wadium wynosi: 20 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż 2 000 zł.
W przetargu mogą brać udział jedynie użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 67/23 i 68 w obrębie B-35.

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 10.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 8 listopada 2012 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 IV p. pok. 455 do godz. 15.00 następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest w ich wieczystym użytkowaniu i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 9 listopada 2012 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p. ul. Piotrkowska 104).
  1. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
  2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 12 listopada 2012r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 12.11.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 9. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 12. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 13. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 10, 11, 14 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
 15. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 16. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego położonego w Łodzi przy ulicy Abrahama Szwajcera 35
Treść:

2012-10-30

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego położonego w Łodzi przy ulicy:

Abrahama Szwajcera 35

Dom jednorodzinny stanowiący samodzielną cześć domu szeregowego o pow. użyt. 107,58 m2 i pow. zab. 68,40 m2, wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego „Liściasta” z siedzibą w Łodzi.
Miastu Łódź przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego „Liściasta”.
Dom jednorodzinny położony jest na działce nr 121/85, obr. B-4, o pow. 239 m2., KW LD1M/00015040/4. W skład terenu związanego z domem jednorodzinnym wchodzi również działka nr 120/27, o pow. 125 m2, KW LD1M/00068997/3. Działki są położone na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla domu jednorodzinnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 14.09.2012 r.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego: 354 000 zł netto.
Wadium: 70 800 zł
Postąpienie nie mniej niż: 3 540 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A, o godzinie 10.00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3.12.2012 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie należy dostarczyć również stosowne oświadczenia, dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z CEIDG; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji, jeżeli wpłacone do dnia 3.12.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą przetargu.
Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2329/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2012 r. oraz Załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia Nr 2329/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2012 r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3119/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2012 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Minerskiej 34, Prezydenta Thomasa Wilsona 35a, Zuchów 13, płk. Berka Joselewicza 12, Siewnej 3, Drwęckiej 35, Drwęckiej 41, Drwęckiej 43, Bruskiej 27, Przybyszewskiego bez numeru oraz Zielonej 39 a
Treść:

2012-11-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Minerskiej 34, obr. P-15, dz. nr 518 o pow. 517 m2, KW LD1M/00101362/7.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona. W ciągu ogrodzenia od strony północnej znajduje się dwuskrzydłowa brama wykonana z profili stalowych. Na działce znajduje się obiekt nietrwale związany z gruntem, wykonany z materiałów odpadowych, stanowiący samowolę budowlaną. Ogrodzenie od strony zachodniej i północnej stanowi własność byłego dzierżawcy i zostało postawione bez zgody wydzierżawiającego. Były dzierżawca złożył zobowiązanie do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia przetargu, w przypadku nieusunięcia naniesień w ww. terminie nie będzie żądać odszkodowania. Według mapy zasadniczej na nieruchomości znajduje się studnia betonowa, która w terenie jest przykryta i zarośnięta trawą, a jej górna powierzchnia znajduje się poniżej poziomu gruntu.
  Działka ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości ok. 9,70 m i głębokości ok. 52 m, teren jej jest płaski. Działka jest porośnięta trawą oraz drzewami ozdobnymi i owocowymi (żywotnik, drzewa owocowe - czereśnia, śliwy, orzech włoski, świerk pospolity, lilak zwyczajny). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali dla nieruchomości brak form ochrony przyrody wg art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów, rosnących na jej terenie.
  Na terenie nieruchomości brak urządzeń oraz przyłączy związanych z infrastrukturą sieciową.
  Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej ø200 mm, kanalizacji sanitarnej d=0,20 m w ulicy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej klasy „D” – drogi dojazdowej, która w stanie istniejącym posiada szerokość pasa drogowego ok. 20 m. Minimalna szer. pasa drogowego dla tej kategorii drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 2010 r. Nr 65, poz. 407 oraz z 2012 r. poz. 560) wynosi min.10 m., w związku z czym nie zachodzi potrzeba rezerwowania terenu nieruchomości dla potrzeb poszerzenia ulicy Minerskiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/268/07 w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa.
  Cena wywoławcza: 124 000 zł netto, wadium: 24 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 240 zł

 2. Prezydenta Thomasa Wilsona 35a, obr. P-15, dz. nr 527, o pow. 506 m2, KW LD1M/00106451/3
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości frontu ok. 10 m i głębokości ok. 52 m (szer. działki w przeciwnym końcu – ok. 9,60 m), teren jej jest płaski. Działka jest porośnięta trawą oraz drzewami ozdobnymi i owocowymi (grusza, wiśnia, śliwa, lilak zwyczajny, ligustr pospolity, brzoza, wierzba), zachwaszczona. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali dla nieruchomości brak form ochrony przyrody wg art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na jej terenie. Działka jest ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach stalowych. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej jest przesunięte w kierunku południowym o 0,30 m w narożniku od strony działki nr 528 przy ul. Prezydenta Thomasa Wilsona 35.
  Przez teren nieruchomości (dwa skrajne narożniki działki od strony ulicy) przebiegają energetyczne przyłącza napowietrzne 0,4 kV stanowiące zasilanie budynków przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37. W przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową, właściciel działki powinien usunąć kolizję na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budynku.
  Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej ø150 mm, kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny D=0,50 m i rurociąg tłoczny D=0,28 m), kanalizacji deszczowej D=0,40 m, sieci gazowej oraz linii telefonicznej w ulicy. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej, zasilający w energię elektryczną nieruchomości przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z drogi publicznej - ul. Prezydenta Thomasa Wilsona (właściciel nieustalony, władający – Zarząd Dróg i Transportu) o nawierzchni asfaltowej, z urządzonymi chodnikami, zielenią i oświetleniem. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do istniejącego lub planowanego zagospodarowania działki i zgodne z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 2010 r. Nr 65, poz. 407 oraz z 2012 r. poz. 560). Aktualna szerokość pasa drogowego ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona (20 m) spełnia wymagania ww. rozporządzenia w odniesieniu do minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających dla drogi publicznej klasy D, tj. 10 m.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/268/07 w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa.
  Cena wywoławcza: 129 000 zł netto, wadium: 25 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 290 zł

 3. Zuchów 13, obr. G-23, dz. nr 328 o pow. 657 m2, KW LD1M/00069769/3.
  Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na nieruchomości stanowi własność byłego dzierżawcy, który zobowiązany jest, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne – topola osika i żywotnik zachodni.
  Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Zuchów 11. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Zuchów lub Łopianowej. Opinia nie stanowi zgody - zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej we różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza: 97 000 zł netto, wadium: 19 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 970 zł

 4. płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3, pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3
  Nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do prostokąta. Od frontu oraz wzdłuż granicy północnej występują pozostałości betonowego ogrodzenia (fragmenty cokołu i słupy). W środkowej części działki znajdują się pozostałości betonowych elementów. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa, wiąz). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowy właściciel powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej nr 252/1, które w części posadowione są również na przedmiotowej nieruchomości.
  Na nieruchomości znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Gestor sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy działki zlokalizowane jest nieczynne przyłącze kanalizacyjne.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz cieplna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.09.2012 r.
  Cena wywoławcza: 240 300 zł netto, wadium: 48 060 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 410 zł

 5. Siewnej 3, obr. P-6, dz. nr 61/7 i 61/8 o łącznej pow. 1736 m2, KW LD1M/00053845/5
  Nieruchomość jest niezabudowana.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej ul. Siewnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki nr 61/8 znajdują się pojedyncze słupy żelbetowe (pozostałość po ogrodzeniu) oraz studnia z kręgów betonowych, która jest zasypana i nieczynna. Część działki nr 61/7 utwardzona jest płytami betonowymi typu JOMB. W północno-zachodnim narożniku działki znajduje się studzienka rewizyjna oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, które nie jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. W granicy działek na 61/7 i 60/33 usytuowane są podziemne zbiorniki paliw (brak szczegółowych dokumentów inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe – obejmujące tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Cena wywoławcza: 330 000 zł netto, wadium: 33 000 zł., postąpienie nie mniej niż: 3 300 zł.

 6. Drwęckiej 35, obr. B-53, dz. nr 106/1, pow. 1015 m2, KW LD1M/00112206/6
  Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na części nieruchomości zostało wybudowane przez byłego dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Nieogrodzona część działki porośnięta jest drzewami i krzewami z samosiewu.
  Nad terenem nieruchomości (południowo-zachodnim narożnikiem) usytuowane jest przyłącze energetyczne niskiego napięcia do budynku sąsiedniego znajdującego się pod numerem 33a.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza: 157 000 zł netto, wadium: 31 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 570 zł

 7. Drwęckiej 41, obr. B-53, dz. nr 106/4, pow. 1010 m2, KW LD1M/00033712/8
  Nieruchomość niezabudowana. Częściowo ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na słupkach. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest stalowa furtka. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe).
  W bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego narożnika nieruchomości przebiega wodociąg. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki 106/4 wynosi 11 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej we różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza: 156 000 zł netto, wadium: 31 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 560 zł

 8. Drwęckiej 43, obr. B-53, dz. nr 106/5, pow. 1007 m2, KW LD1M/00100320/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). Północna i północno-zachodnia część nieruchomości jest użytkowana jako droga. Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
  Na terenie nieruchomości usytuowany jest wodociąg oraz przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Drwęckiej 42. Dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m od każdej strony urządzenia, natomiast dla przyłącza wodociągowego obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od każdej strony urządzenia, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki 106/5 wynosi 150 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza: 137 000 zł netto, wadium: 27 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 370 zł

 9. Bruskiej 27, obr. P-4, dz. nr 528, pow. 628 m2, KW LD1M/00035051/0
  Nieruchomość położona jest w dzielnicy Łódź-Polesie. Wjazd na działkę od strony wschodniej. Nawierzchnia działki nieutwardzona. Nieruchomość od frontu nie posiada ogrodzenia, natomiast od południowej, zachodniej i północnej strony granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo). Na terenie działki rosną drzewa owocowe, orzech włoski oraz lilak zwyczajny i dzika róża. Teren działki jest zaniedbany.
  Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 72 m2 i powierzchni użytkowej 54,67 m2, usytuowanym w części frontowej posesji. Budynek wyłączony został z użytkowania. Według oceny rzeczoznawcy budynek jest przeznaczony do rozbiórki. Ściana północna budynku wzniesiona jest w granicy z działką nr 527.
  Nieruchomość podłączona jest do wodociągu ø 150 mm zlokalizowanego w ulicy Bruskiej przyłączem wodociągowym ø 32 mm (L=6,02 m). Wodomierz główny został zdemontowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telefoniczna.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Bruskiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcja podstawową.
  Cena wywoławcza: 129 000 zł netto, wadium: 25 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 290 zł

 10. Przybyszewskiego bez numeru, obr. W-21, dz. nr 629/49, pow. 379 m2, KW LD1M/00264965/4.
  Nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do foremnego wieloboku, stanowi ogród przydomowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania dębu szypułkowego, rosnącego bezpośrednio przy południowej granicy działki (30-40 letni).
  Teren na którym położona jest ww. nieruchomość jest w pełni uzbrojony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej- (ks.400 – w ulicy Przybyszewskiego), kanalizacji deszczowej (kd 500 – w ul. Mechanicznej), gazowej (g 100 – w ul. Mechanicznej) oraz sieci wodociągowej (w 150 na terenie działki).
  Na terenie nieruchomości:
  1. zlokalizowany jest wodociąg o ø 150 mm, dla którego zgodnie z umową notarialną z dnia 26.05.2011 r została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z o.o. polegająca na:
   • znoszeniu istniejącego posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia w postaci przewodu wodociągowego ø 150 mm i zachowaniu stref ochronnych po obu jego stronach, tj. po 3 m licząc od skrajnych jego krawędzi, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń,
   • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o. za których działanie Spółka przejmie odpowiedzialność;
  2. zlokalizowana jest również czynna sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV, dla której zgodnie z umową notarialną z dnia 1.06.2011r została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. polegająca na:
   • znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia w postaci napowietrznej linii energetycznej NN 0,4 kV służącego do przesyłu energii elektryczneji prowadzenia za jego pomocą dystrybucji energii elektrycznej,
   • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem przez pracowników PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, a za działanie których przejmuje odpowiedzialność.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z treścią ww. aktów notarialnych dotyczących ustanowionych służebności przesyłu.
  Obsługa komunikacyjna może odbywać się zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu poprzez zjazd z jezdni ulicy Przybyszewskiego (dz. 629/50) pod warunkiem, że zjazd ten będzie zlokalizowany w możliwie największej odległości od skrzyżowania ulic: Przybyszewskiego/ Mechanicznej. Ponadto zjazd może posiadać parametry techniczne zjazdu indywidualnego lub publicznego, w zależności od planowanego zagospodarowania.
  Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Zjazd na ulice powinien być wykonany na koszt nabywcy nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MN – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.10.2012 r.
  Cena wywoławcza: 48 300 zł netto, wadium: 9 660 zł, postąpienie nie mniej niż: 490 zł.

 11. Zielonej 39 a, obr. P-9, dz. nr 357/2, pow. 451 m2, KW LD1M/00128244/9.
  Działka nr 357/2 jest niezabudowana, utwardzona płytami betonowymi i posiada kształt nieregularny. Teren nieruchomości jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. Różnica poziomów południowej i północnej części działki wynosi około 0,8 m. Na terenie nieruchomości jest urządzony parking.
  Na nieruchomości wzdłuż jej południowej granicy znajduje się murek oporowy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla działki nr 357/2 została ustalona przez zjazd z jezdni ul. Zielonej, usytuowany w miejscu ustalonym decyzją znak: ZDiT.UU.402262-45/11 z dnia 8 września 2011 roku, w której zostały określone parametry techniczne zjazdu.
  Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego.
  Działka nr 357/2 objęta jest uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1700/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
  Cena wywoławcza: 290 000 zł netto, wadium: 29 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 900 zł
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3.12.2012 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bruskiej 27.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3.12.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii. oraz zobowiązuje się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 32, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Lnianej 8
Treść:

2012-11-06

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 32, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy:

Lnianej 8

Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi i znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce nr 23/109 w obr. B-41, KW LD1M/00173304/8.
Działka nr 23/109 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 30,00 m2 położony jest na dziesiątym piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, ubikacji z łazienką, przedpokoju i balkonu. Winda w budynku dochodzi do dziewiątego piętra. Lokal wymaga remontu.
Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 88 000 zł netto.
Wadium: 17 600 zł
Postąpienie nie mniej niż: 880 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r. w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A, o godzinie 9.00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3.12.2012 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie należy dostarczyć również stosowne oświadczenia, dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg o wpisie z CEIDG; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji, jeżeli wpłacone do dnia 3.12.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą przetargu.

Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 stanowiącym „Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” do zarządzenia Nr 3020/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Lechickiej 2, Koncertowej 25, Podbiałowej 2 i 4, Króla Władysława Jagiełły 38, Ziomkowej 5, Obozowej 10, Obozowej 18, Zielonej 50, Hektarowej bez numeru oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wysockiego 9
Treść:

2012-10-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  1. Lechickiej 2, obr. B-37, dz. nr 276/4, pow. 666 m2, KW LD1M/00175044/1.
   Nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Lechickiej 2, oznaczona jako działka nr 276/4 jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni zabudowy 22 m2 i kubaturze 70 m3 w złym stanie technicznym i metalowym garażem o wymiarach 2,5 x 5 m2; niezwiązanym trwale z gruntem. Na nieruchomości znajduje się również betonowa studnia nie będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i nie będąca studnią publiczną. Nieruchomość porośnięta jest drzewami owocowymi (gruszą, jabłonią, orzechem włoskim), klonem zwyczajnym, brzozą, klonem jesionolistnym, głogiem i czeremchą oraz samosiewami klonów jesionolistnych. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zalecane jest zachowanie najcenniejszego drzewostanu tj. klonów zwyczajnych i brzóz.
   Na terenie nieruchomości znajduje się:
   1. infrastruktura energetyczna (kabel SN) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, niewznoszenia zabudowy ani wykonywania nasadzeń na trasie kabli i utwardzenia terenu na trasie kabli za pomocą nawierzchni rozbieralnej; w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki właściciel usunie kolizję własnym kosztem i staraniem;
   2. miejska sieć wodociągowa o Ø 200 mm, będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla sieci wodociągowej o średnicy przewodu do 250 mm obowiązują pasy ochronne po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łódzka Spółka Infrastrukturalna zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu wynikającej z lokalizacji wodociągu polegającej na: zaniechaniu przez właściciela wznoszenia na urządzeniu oraz w jego strefie ochronnej zabudowy i innych stałych naniesień po 3,0 m po obu stronach kanalizacji sanitarnej licząc od jej krawędzi zewnętrznej (łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 158 m2) oraz prawie nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzeń, usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
   3. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa;
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Lechickiej, która posiada nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony).
   Nieruchomość położona na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej- osiedle "Kochanówka" zatwierdzonym w dniu 20 lutego 2002 r. uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi w jednostce oznaczonej symbolem 35 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji.

   Cena wywoławcza wynosi: 102 000 zł (netto), wadium wynosi: 20 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 020 zł.

  2. Koncertowej 25, obr. G-26, dz. nr 982, pow. 514 m2 , KW LD1M/00105177/1.
   Nieruchomość położona jest w dzielnicy Łódź-Górna na osiedlu Chojny, w obszarze starej zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu. Od frontu działki znajduje się ogrodzenie z siatki z bramą i furtką. Pozostałe granice działki również są wygrodzone. Część działki utwardzona betonem, pozostała część porośnięta murawą. Na nieruchomości rosną: jałowiec pospolity, grusza domowa, orzech włoski i winobluszcz.
   Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym o pow. użytkowej 69,44 m2 i pow. zabudowy 92 m2, niezamieszkałym oraz drewnianymi budynkami o charakterze gospodarczym (komórki i wc). Według oceny rzeczoznawcy majątkowego budynek mieszkalny zużyty jest technicznie i funkcjonalnie.
   Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 mm zlokalizowanej w ulicy Koncertowej przyłączem wodociągowym Ø 40 mm oraz miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej D=0,20 m zlokalizowanej w ulicy Koncertowej przyłączem kanalizacyjnym d=0,15 m.
   Przez działkę przebiegają dwa przyłącza napowietrzne o napięciu 0,4 KV dla których gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć gazowa i telefoniczna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Koncertowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działka nr 986/24 która stanowi ulicę Koncertową nie ma uregulowanego stanu prawnego (właściciel nieustalony).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza wynosi: 156 000 zł (netto), wadium wynosi: 31 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 560 zł.

  3. Podbiałowej 2 i 4, obr. B-7, dz. nr 159/24, 159/26 i 159/28, łączna pow. 184 m2, KW: LD1M/00123407/5, LD1M/00251410/5 i LD1M/00108531/2.
   Nieruchomości położone w Łodzi przy ulicy Podbiałowej 2 i 4, oznaczone jako działki nr 159/24, 159/26 i 159/28 są niezabudowane, położone są pomiędzy ulicą Podbiałową i Nagietkową, łącznie posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren obecnie nie jest zabudowany ani zagospodarowany. Nieruchomości ogrodzone są płotem z siatki stalowej na słupkach drewnianych w złym stanie technicznym. Ogrodzenie nie jest trwale związane z gruntem. Na nieruchomościach rośnie jesion i jaśminowiec (średni wiek drzew to 5 lat). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki parterowe wpisane do ewidencji zabytków) oraz sklep spożywczy i szkoła. Nieruchomości objęte są umową dzierżawy do dnia 31.05.2013 r. z przeznaczeniem pod zieleń.
   Na nieruchomościach znajduje się:
   1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne linii energetycznej nn i od ulicy Nagietkowej przebiega napowietrzna linia energetyczna nn) obie linie eksploatowane są przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki do usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem oraz zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 "Energetyczne linie napowietrzne" w zależności od rodzaju budynku;
   2. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa;
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Podbiałowej, stanowiącej własność Miasta. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" z dnia 27.10.2010 r. nieruchomości przy ulicy Podbiałowej 2 i 4 położone są na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednodzinnej.

   Cena wywoławcza wynosi: 26 000 zł (netto), wadium wynosi: 5 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 260 zł.

  4. Króla Władysława Jagiełły 38, obr. G-41, dz. nr 463/1, pow. 1434 m2, KW LD1M/00102473/5.
   Nieruchomość położona jest w dzielnicy Łódź-Górna. W otoczeniu nieruchomości znajdują się obiekty przemysłowo-usługowe oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Nieruchomość ogrodzona. Granice działki nieznacznie naruszone są przez ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Również część budynku znajdującego się na działce sąsiedniej nr 459 w części posadowiony jest również na przedmiotowej nieruchomości. Na nieruchomości rosną: świerk kłujący, jabłoń domowa, wiśnia domowa i leszczyna.
   Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem o pow. użytkowej 101,18 m2 i pow. zabudowy 125 m2, dotychczas wykorzystywanym na cele użytkowe. Według oceny rzeczoznawcy budynek jest w znacznym stopniu zużyty technicznie.
   Nieruchomość podłączona jest do wodociągu Ø 100 mm zlokalizowanego w ulicy Jagiełły przyłączem wodociągowym Ø 40 mm oraz kanału sanitarnego D=0,20 m zlokalizowanego w ulicy Jagiełły przyłączem kanalizacyjnym d=0,15 m. Dla każdego z przyłączy obowiązuje pas ochronny o łącznej szerokości 5,0 m w obrębie którego nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Na terenie działki znajduje się również przyłącze energetyczne napowietrzne.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć telefoniczna.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 469/5 na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ulica Jagiełły, która obecnie jest własnością prywatną.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe, obejmujące tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych.
   W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkalna dopuszczona jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych. Nie dopuszcza się nowego zagospodarowania ternu poza systemem kanalizacji miejskiej.

   Cena wywoławcza wynosi: 211 000 zł (netto), wadium wynosi: 42 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 110 zł.

  5. Ziomkowej 5, obr. G-7, dz. nr 170, pow. 1006 m2, KW LD1M/00116965/2.
   Nieruchomość ogrodzona. Na nieruchomości rosną: lipa drobnolistna, jabłoń domowa, grusza domowa, brzoza brodawkowata, bluszcz pospolity i sosna pospolita. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi wycięcie brzozy porośniętej bluszczem wymaga uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi.
   Nieruchomość jest zabudowana parterowym drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 35,36 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 24 m2. Według oceny rzeczoznawcy budynki znajdują się w złym stanie technicznym.
   Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej w ulicy Ziomkowej przyłączem wodociągowym Ø 40 mm oraz kanalizacji sanitarnej D=0,20 m zlokalizowanej w ulicy Ziomkowej przyłączem kanalizacyjnym d=0,15 m. Dla ww. przyłączy konieczne jest zachowanie pasów ochronnych o szerokości łącznej 5 m symetrycznie po obu stronach rurociągu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć telefoniczna i energetyczna.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 172/5 (której właściciel jest nieustalony) na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ulica Ziomkowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej Tomaszowskiej poprzez drogi wewnętrzne – ulice Ziomkową oraz ulice Bławatną, zlokalizowaną między innymi na działce, która jest własnością osób prywatnych.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza wynosi: 118 000 zł (netto), wadium wynosi: 23 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 180 zł.

  6. Obozowej 10, obr. P-4, dz. nr 128/1, pow. 277 m2, KW LD1M/00035065/1.
   Nieruchomość przy ulicy Obozowej 10, oznaczona jako działka nr 128/1 jest niezabudowana i niezagospodarowana, położona na osiedlu domków jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulic: Krakowskiej i Złotno. Zabudowa osiedla jest zróżnicowana – znajdują się tu zarówno nowe, estetyczne domy jednorodzinne, budynki starsze lecz zadbane, jak i domy zniszczone, zaniedbane, a także pojedyncze działki niezagospodarowane. Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i pojedynczymi krzewami, ogrodzona jest od frontu oraz od strony północnej płotem, z siatki z metalową furtką. Od zachodu znajduje się zniszczone ogrodzenie z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Od strony południowej bezpośrednio przy granicy znajdują się budynki z nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową w granicy z działką nr 127/1 znajduje się studnia.
   Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=2,80 m włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm w ulicy Obozowej, oraz kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=2,00 m włączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej D=0,20 m w ul. Obozowej. Inwestorem przyłączy był Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. Z uwagi na brak złożenia wniosku przez zarządcę terenu o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, przyłącza nie zostały do dnia dzisiejszego uruchomione.
   W ulicy znajdują się następujące media: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg dn. 63 PE średniego ciśnienia w ul. Obozowej do wysokości posesji nr 22.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Obozowej, będącej obecnie w trakcie komunalizacji (dokumenty w tej sprawie zostały złożone do Wojewody Łódzkiego w dniu 21.05.2012 r.).
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi" z dnia 27.10.2010 r. nieruchomość przy ulicy Obozowej 10 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza wynosi: 43 000 zł (netto), wadium wynosi: 8 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 430 zł.

  7. Obozowej 18, obr. P-4, dz. nr 124/1, pow. 560 m2, KW LD1M/00035062/0.
   Nieruchomość przy ulicy Obozowej 18, oznaczona jako działka nr 124/1 jest niezabudowana i niezagospodarowana, położona na osiedlu domków jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulic: Krakowskiej i Złotno. Zabudowa osiedla jest zróżnicowana – znajdują się tu zarówno nowe, estetyczne domy jednorodzinne, budynki starsze lecz zadbane, jak i domy zniszczone, zaniedbane, a także pojedyncze działki niezagospodarowane. Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu. Teren jest zachwaszczony, porośnięty drzewami i krzewami. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości ogrodzenia oraz altany wykonanej z materiałów odpadowych (fragmenty ścian i dachu); mogą występować pozostałości po fundamentach nieistniejących budynków gospodarczych.
   Na nieruchomości znajduje się wewnętrzna sieć wodociągowa; na wysokości ww. działki w ulicy Obozowej znajdują się następujące sieci wod – kan: wodociąg Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna d=0,20 m.
   W ulicy znajdują się następujące media: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg dn 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Obozowej do wysokości posesji nr 22.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Obozowej, będącej obecnie w trakcie komunalizacji (dokumenty w tej sprawie zostały złożone do Wojewody Łódzkiego w dniu 21.05.2012 r.).
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" z dnia 27.10.2010 r. nieruchomość przy ulicy Obozowej 18 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza wynosi: 102 000 zł (netto), wadium wynosi: 20 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 020 zł.

  8. Zielonej 50, obr. P-19, dz. nr 15/3, pow. 638 m2, LD1M/00122420/5.
   Teren działki nr 15/3 jest zabudowany dwoma parterowymi budynkami o charakterze usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 144,51 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 13 m2. Od 2008 roku budynki są wyłączone z użytkowania; mają odłączone media. Budynki powstały w roku 1960 i 1980. Są to budynki parterowe i niepodpiwniczone. Jeden z budynków (o pow. 73,79 m2) nie jest zaewidencjonowany.
   Teren nieruchomości nie jest ogrodzony; po ogrodzeniu pozostały betonowe słupki. Nieruchomość częściowo utwardzona betonem. Wzdłuż ogrodzenia od ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich działka porośnięta jest drzewami.
   Na terenie działki nr 15/3 znajduje się przyłącze teletechniczne oraz przyłącze wodociągowe Ø 50 mm włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 (wyłączone z użytkowania) i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m. Doprowadzone przyłącza są własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. Dla istniejących przyłączy konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m symetrycznie po obu stronach rurociągów.
   Obsługa komunikacyjna działki odbywać się ma na dotychczasowych zasadach.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych „SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej-zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego”. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1700/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.

   Cena wywoławcza wynosi: 285 000 zł (netto), wadium wynosi: 28 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 850 zł.

  9. Hektarowej bez numeru, obr. B-37, dz. nr 326/5, 170/7, 169/19, 170/6, 169/14, 170/5 i 169/13 o łącznej pow. 1883 m2, KW: LD1M/00068741/4, LD1M/00068740/7 i LD1M/00113694/0.
   Nieruchomości niezabudowane, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości.
   Na działce nr 326/5 znajduje się rów. Nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951) Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi rów należy pozostawić jako otwarty, bez przykrycia, co pozwoli utrzymać jego funkcje retencyjne.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Hektarowej, która obecnie stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

   Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:
   1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
   2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
   3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
   4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
   5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
   6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

   Cena wywoławcza wynosi: 298 000 zł (netto), wadium wynosi: 59 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 980 zł

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  1. Wysockiego 9, obr. G-14, dz. nr 115, pow. 645 m2, KW LD1M/00126697/5.
   Nieruchomość, stosownie do treści księgi wieczystej nr LD1M00126697/5 stanowi współwłasność:
   1. Miasta Łodzi (w 1/12),
   2. 8 osób fizycznych (w 220/240).
   Nieruchomość zabudowana jest dwubudynkową kamienicą czynszową o łącznej powierzchni użytkowej 680 m2 oraz budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny frontowy lewej oficyny jest czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze strychem użytkowym, wybudowany ok. 1896 r. Budynek mieszkalny frontowy prawej oficyny jest trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany ok. 1937 r.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się łącznie 18 lokali mieszkalnych, z czego 4 zajmowane są przez współwłaścicieli natomiast 14 jest przedmiotem najmu. W budynkach tych znajdują się również lokale użytkowe będące przedmiotem najmu. Nieruchomość znajduje się w zarządzie prywatnym sprawowanym przez jednego ze współwłaścicieli.
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M00126697/5 zawiera:
   1. ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z 21 listopada 2001 r. sygn. akt I Ns 668/01 w sprawie stwierdzającej nabycie spadku po Janinie Muszyńskiej przez Annę Elżbietę Ludwiczak, Jarosława Jakuba Marczewskiego, Urszulę Izabellę Michalak i Henrykę Wiktorię Grelich;
   2. ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w niniejszej księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym wobec tego, iż spadek po Kazimierze Modrzejewskiej nabył Ludwik Modrzejewski w 12/24 częściach, Janina Muszyńska w 4/24 częściach, Henryka Grelich w 4/24 częściach, Anna Ludwiczak w 2/24 częściach, Jarosław Marczewski w 1/24 części, Urszula Michalak w 1/24 części;
   3. ostrzeżenie, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym z uwagi na fakt, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 11 lutego 2009 r., sygn. akt I Ns 773/08 spadek po Jarosławie Jakubie Marczewskim nabyli Jolanta Marczewska i Marzena Marczewska w 1/2 części każda z nich.
   W Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali suma udziałów współwłaścicieli w nieruchomości wynosi 234/240, co nie stanowi całości i jest niezgodna z księgą wieczystą, stosownie do treści której suma udziałów w nieruchomości wynosi 240/240.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa dopuszczalne być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 51 920 zł (netto), wadium wynosi: 10 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 520 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19.11.2012 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – "osiedle Kochanówka"; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Lechickiej 2;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości przy ulicach: Lechickiej 2, Koncertowej 25, Króla Władysława Jagiełły 38, Ziomkowej 5.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19.11.2012 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.

 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału w nieruchomości), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału w nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału w nieruchomości) uiszcza nabywca nieruchomości.

  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 16. Nabywca nieruchomości (udziału w nieruchomości) zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  4. dodatkowo w przypadku nieruchomości przy ul. Lechickiej 2 - zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – "osiedle Kochanówka";
  5. dodatkowo w przypadku nieruchomości przy ul. Hektarowej bez numeru:
   • zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej;
   • zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości;
   • zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji) rowu znajdującego się na działce nr 326/5, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951).

 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 457, IV p. tel. 638-44-14, 638-43-31.

 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 40
Treść:

2012-08-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi

przy ulicy Piotrkowskiej 40,

działka nr 373 w obręb S-1, o powierzchnia 1591 m2 , KW LD1M/00004622/8.

Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 2/10 oraz osób fizycznych w 8/10.

Nieruchomość zabudowana jest:

 1. budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użyt. 1363 m2 i pow. zab. 721 m2,
 2. budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 175 m2 i pow. zab. 121 m2,
 3. budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 212 m2 i pow. zab. 131 m2,
 4. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 30 m2 i pow. zab. 39 m2,
 5. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 38 m2 i pow. zab. 47 m2,
 6. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 5 m2 i pow. zab. 5 m2;
 7. budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 7 m2 i pow. zab. 7 m2.

Łącznie w budynkach usytuowanych na nieruchomości znajduje się 27 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe. Lokale są przedmiotem najmu. Nieruchomość pozostaje w zarządzie sądowym.

Nieruchomość obciążona jest następującymi hipotekami ujawnionymi w dziale IV Księgi Wieczystej nr LD1M00004622/8:

 1. hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 52,46 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów;
 2. hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 129,25 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów;
 3. hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 6,14 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Kamienica wzniesiona w czwartym ćwierćwieczu XIX wieku figuruje w gminnej ewidencji i położona jest przy ulicy, która jako zespół architektoniczno - urbanistyczny wpisana jest do rejestru zabytków.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 22.06.2012 r.
Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 837 000 zł netto, wadium wynosi: 167 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 8 370 zł..
Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 listopada 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371A o godzinie 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 29.10.12 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457).
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Pełną informację o nieruchomości i warunkach przetargu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1904/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2012 r. (publikowany poniżej).
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Negocjacje na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 114 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
Treść:

2012-08-02

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza negocjacje na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 114 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy al.:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

Lokal mieszkalny nr 114 znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na nieruchomości położonej w obr S–7, dz. nr 69/203, o pow. 2 199 m2, KW LD1M/00038277/1.
Działka nr 69/203 stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” i jest położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Lokal mieszkalny o pow. użyt. 58,95 m2 położony jest na XI piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz ubikacji.
Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
Terminy aukcji zakończonych wynikiem negatywnym: 23.03.2012 r., 29.06.2012 r.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: 211 000 zł netto.
Zaliczka: 42 200 zł.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w negocjacjach + należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Pisemne zgłoszenie udziału w negocjacjach (zawierające dane i dokumenty wskazane w „Warunkach przeprowadzenia negocjacji”) należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.09.2012 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty zaliczki do negocjacji na sprzedaż lokalu położonego w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 7”.

Negocjacje odbędą się w dniu 21 września 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który negocjacje wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 3 stanowiącym „Warunki przeprowadzenia negocjacji” do Zarządzenia Nr 672/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 maja 2011 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych negocjacji z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości
Treść:

2012-06-28

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Andrzeja Struga 62 i 64, obręb P-20, działka nr 20/1 o pow. 867 m2 i działka nr 21 o pow. 754 m2, KW LD1M/00099935/7, KW LD1M/00003471/7. Łączna powierzchnia działek wynosi 1 621 m2.
   Działki nr 21 i nr 20/1 zabudowane są budynkami w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki.
   Na działce nr 20/1, w narożniku północno – wschodnim, zlokalizowany jest budynek mieszkalny oficyny wybudowany najprawdopodobniej na początku XX wieku lub w końcu XIX wieku. Budynek jest w części czterokondygnacyjny, w części trzykondygnacyjny. Ściany budynku są murowane. Stropy drewniane. Brak tynków. Belki stropowe spróchniałe i porażone przez owady, w części uszkodzone, ugięcia przekraczają normy dopuszczalne. Na ścianach i nadprożach widoczne rysy. Okna parteru są zamurowane. Na pozostałych kondygnacjach stolarki okiennej brak, lub jest całkowicie zużyta fizycznie. Budynek kwalifikuje się do wyburzenia.
   Na działce nr 21 w granicy północnej i wschodniej zlokalizowane są jednokondygnacyjne budynki gospodarcze, najprawdopodobniej wybudowane na początku XX wieku. Ściany są murowane, tynki zewnętrzne zmurszałe, odparzone, zagrzybione, z licznymi ubytkami. Otwory okienne zamurowane. Budynki nie są wykorzystywane i nie nadają się do wykorzystania w stanie, w jakim obecnie się znajdują. Kwalifikują się do rozbiórki.
   W granicy zachodniej zlokalizowany jest budynek gospodarczy typu komórka, wykonany z płyt ogrodzeniowych pełnych. Kwalifikuje się do usunięcia.
   Na terenie działki nr 21 znajduje się przyłącze wodociągowe 63/50 Ø mm o długości 11,62 m i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,1 m. Na działce nr 20/1 znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm o długości 12,91 m. Przyłącza wodociągowe nie są użytkowane.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. Struga. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 853 000 zł (netto), wadium wynosi: 90 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 530 zł.


  2. Lutomierskiej 32 i 34 obręb B-46, działki nr 104/1 i 63/18, łączna pow.1063 m2, KW LD1M/00160989/9.
   Na nieruchomości brak jest trwałych naniesień budowlanych. Południową i część zachodniej granicy nieruchomości stanowią ściany szczytowe czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych posadowionych na działkach sąsiednich. Od wschodu nieruchomość nie jest ogrodzona i sąsiaduje z działką niezabudowaną, od strony ul. Lutomierskiej znajduje się fragment zniszczonego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajduje się fragment ogrodzenia z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych. Na terenie działki nr 63/18 urządzona jest droga dojazdowa do działki nr 63/6.
   Przez teren działek przebiega sieć kablowa, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A., umożliwiająca wykonanie przyłączy do obiektów na terenie przedmiotowej posesji. W odległości 3-4 m od południowej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa Ø 60 mm, stanowiąca część wewnętrznej instalacji wodociągowej, obsługującej nieistniejące już zabudowania. Ponadto, przez działkę nr 63/18 przebiega kablowa linia energetyczna należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
   Na działce nr 63/18 rosną trzy drzewa, w tym dwie tuje i jeden ponad trzydziestoletni klon. Ewentualne ich usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Lutomierskiej. Ze względu na lokalizację nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Lutomierskiej z ulicą Bazarową, jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ulicy Lutomierskiej. Tak ustalona obsługa komunikacyjna ogranicza możliwość zagospodarowania nieruchomości do inwestycji, których obsługa jest możliwa przez zjazd indywidualny. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Ponadto, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie projektowanej trasy komunikacyjnej ulicy Wojska Polskiego, zgodnie z obowiązującą koncepcją przebiegu tej trasy. Po budowie trasy ulicy Wojska Polskiego obsługa komunikacyjna nieruchomości może ulec zmianie w dostosowaniu do obowiązujących w projekcie budowy rozwiązań.
   W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej m.in. na działce nr 63/18. Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 38, oznaczonej jako działka nr 63/6 w obrębie B-46, na której rzecz miałaby zostać ustanowiona służebność.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „UC – tereny koncentracji usługowych – obejmują tereny jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej”.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 460 000 zł (netto), wadium wynosi: 46 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 600 zł.


  3. 3 Maja 46, obręb G-25, działka nr 315, pow. 2819 m2 , KW LD1M/00100680/5.
   Nieruchomość ma kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość ogrodzona jest z trzech stron starym ogrodzeniem z siatki stalowej, od strony wschodniej częściowo ogrodzona ogrodzeniem z płyt żelbetonowych, częściowo brak ogrodzenia.
   Nieruchomość zabudowana:
   1. budynkiem mieszkalnym, murowanym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, o pow. zabudowy 73,78 m2 i pow. użytkowej 51,76, niezamieszkałym;
   2. garażem murowanym o pow. zabudowy 23,36 m2;
   3. komórka drewnianą o pow. zabudowy 32 m2.
   Według wstępnej oceny Administracji administrującej ww. nieruchomością budynek mieszkalny oraz garaż znajdują się w stanie technicznym dostatecznym, natomiast komórka w stanie technicznym złym.
   Nieruchomość pokryta naniesieniami roślinnymi (lipy drobnolistne, jabłonie domowe, brzozy brodawkowate, orzech włoski). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowy właściciel powinien zachować 1 sztukę lipy drobnolistnej w wieku około 100 lat rosnącą w południowej części nieruchomości oraz dążyć do zachowania jak największej ilości pozostałych drzew rosnących na terenie nieruchomości.
   Na nieruchomości znajduje się:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm (L=5,00 m) i przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m (L=4,0 m). Dla każdego z przyłączy obowiązuje pas ochronny o łącznej szerokości 5,0 m.
   2. przyłącze napowietrzne o napięciu 0,4 KV. Gestor sieci PGE Dystrybucja S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu.
   3. czynna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 400, dla której strefa ochronna wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Gestor sieci Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej – ul. 3 Maja.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 495 500 zł (netto), wadium wynosi 99 100 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż 4 960 zł.


  4. Zgierskiej 31/33, obręb B-47, działka nr 20/1, pow. 1086 m2 , KW LD1M/00005576/7.
   Na nieruchomości znajduje się kompleks mieszkaniowo – gospodarczy w skład którego wchodzą:
   - 3 kondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony budynek mieszkalny frontowy z częścią użytkową, o powierzchni zabudowy 200,56 m2, powierzchni użytkowej 460 m2 i kubaturze 1948 m3; - 2 kondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny prawej oficyny, o powierzchni zabudowy 157 m2, powierzchni użytkowej 191,08 m2 i kubaturze 990 m3; - 3 kondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony budynek mieszkalny lewej oficyny, o powierzchni zabudowy 106 m2, powierzchni użytkowej 196,43 m2 i kubaturze 1097 m3;
   - 2 kondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy, o powierzchni zabudowy 110 m2 i kubaturze 772 m3. Wszystkie ww. budynki zostały wzniesione w początkach XX wieku, znajdują się w złym stanie technicznym, są wyłączone z użytkowania i zakwalifikowane do rozbiórki.
   Przez teren działki nr 20/1 przebiegają następujące przyłącza: - wodociągowe Ø=63/50 mm od wodociągu Ø 150 mm w ul. Zgierskiej o długości18,17 m, nr inw. B 26487; - kanalizacji ogólnospławnej: D=0,15m od kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ul. Zgierskiej oraz odpływ deszczowy D=0,15 m z rynien dachowych od kanału ogólnospławnego D=0,35 m w ul. Organizacji Wolności i Niezawisłości. Długość całkowita przyłączy wynosi 30 m, znajdują się one w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. Zgierskiej. Zdaniem ZDiT tak ustalona obsługa komunikacyjna ogranicza możliwość zagospodarowania nieruchomości do inwestycji których obsługa jest możliwa przez zjazd indywidualny. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472). W przypadku planowanych na terenie nieruchomości zmian zagospodarowania, zgodnie z art. 35 ww. ustawy, zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 443 500 zł (netto), wadium wynosi: 45 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 435 zł.


  5. dr. Władysława Biegańskiego 19, obręb B-26, działka nr 567, pow. 1091 m2, KW LD1M/00003075/1.
   Nieruchomość ma kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość ogrodzona jest od strony północnej, wschodniej i południowej siatką a od strony zachodniej murem. Teren działki utwardzony trylinką. Na nieruchomości rosną m. in. 2 klony jawory, które zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nabywca powinien zachować.
   Nieruchomość zabudowana:
   1. obiektem wzniesionym w 1920 r. jako rezydencja mieszkalna, wykorzystywanym obecnie jako budynek użytkowy. Jest to budynek murowany (2 kondygnacje nadziemne i nad częścią poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony, o pow. zabudowy 256 m2 i pow. użytkowej 436,17 m2. Budynek znajduje się w stanie technicznym wymagającym konieczność wykonania w nim szeregu robót remontowych o znacznym zakresie;
   2. budynkiem garaży, murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 83 m2 i pow. użytkowej 66,50 m2. Obiekt ten znajduje się w złym stanie technicznym i według orzeczenia o stanie technicznym kwalifikuje się do rozbiórki.
   Jeden z lokali znajdujących się w budynku użytkowym jest bezumownie użytkowany przez byłego Najemcę, za zgodą Miasta, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
   Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej Ø200 mm w ul. Biegańskiego przyłączem Ø 50 mm o długości L=24,15 m i miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,30 m w ul. Biegańskiego przyłączem d=0,15 m o długości L=11,50 m. Pas ochronny dla ww. przyłączy wynosi 5 m łącznie po obu stronach rurociągu.
   Na nieruchomości znajduje się również:
   1. linia 0,4 KV stanowiąca przyłącze napowietrzne zasilające budynek znajdujący się na nieruchomości;
   2. czynne przyłącze gazu, dla którego strefa ochronna wynosi 1,5 m;
   3. kanalizacja kablowa i kabel TP S.A. zasilający budynek znajdujący się na nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie zagospodarowania pasa drogowego może odbywać się od strony ulicy Biegańskiego. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 023 800 zł (netto), wadium wynosi: 204 760 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 10 240 zł.


  6. płk. Jana Kilińskiego 194, obręb G-5, działka nr 4/2, pow. 3 660 m2 , KW LD1M/00121708/1.
   Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków na działce nr 4/2 usytuowanych jest dziesięć obiektów budowlanych, oznaczonych częściowo jako budynki handlowo-usługowe (cztery obiekty), częściowo jako inne budynki niemieszkalne (cztery obiekty), oraz jako zbiorniki, silosy i budynki magazynowe(dwaobiekty).Budynki są parterowe, murowane lub o konstrukcji mieszanej, w przypadku wiat – konstrukcja stalowa. Większość zabudowań w złym stanie technicznym. Teren prawie na całej powierzchni jest utwardzony. Ponadto na przedmiotowej działce usytuowane są części budynków należących do sąsiedniej działki nr 4/1 – pokazane na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 2396/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca 2012 r.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. płk. Jana Kilińskiego i działkę nr 4/1 o użytku faktycznym „dr”. Działka nr 4/1 zarezerwowana jest pod przebudowę układu drogowego ulicy płk. Jana Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 321 oraz z 2012 r. poz. 472).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 160 000 zł (netto), wadium wynosi: 116 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 11 600 zł.

   Załącznik Nr 3
   do zarządzenia Nr 2396/VI/12
   Prezydenta Miasta Łodzi
   z dnia 18 czerwca 2012 r.

  7. Rzgowskiej 96, obręb G-16, działka 104/2, pow. 400 m2 , KW LD1M/00035227/5.
   Działka nr 104/2 posiada kształt foremnego wieloboku. Północno – wschodnia część działki jest obniżona w stosunku do jej pozostałej części. Działka nr 104/2 jest niezabudowana, częściowo utwardzona płytami betonowymi typu JOMB.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu ze względu na usytuowanie działki nr 104/2 w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic Rzgowskiej i Mazurskiej, nie powinno się lokalizować nowego zjazdu z ul. Rzgowskiej na nieruchomość. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez ustanowienie przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, posiadającej już obsługę komunikacyjną, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 104/2 polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość przyległą.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych, obejmujące obiekty, jak i jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 92 500 zł (netto), wadium wynosi: 9 250 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 925 zł.


 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  Pabianickiej 4, obręb G-3, działka nr 248, pow. 1157 m2 , KW LD1M/00001942/6.
  Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 18/36 oraz osoby fizycznej w 18/36.
  Nieruchomość zabudowana jest:

  1. frontowym, murowanym, pięciokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalno-usługowym (stary budynek wielorodzinny – kamienica z lokalem użytkowym w kondygnacji parteru) powierzchni użytkowej 1127 m2 i powierzchni zabudowy 320 m2, w złym stanie technicznym;
  2. częściowo drewnianymi (większość), częściowo murowanymi obiektami gospodarczymi o niewielkich powierzchniach zabudowy – w większości w bardzo złym stanie technicznym – do remontu lub likwidacji;
  3. murowanym budynkiem garażowym w zadowalającym stanie technicznym;
  4. zespołem garaży blaszanych nie związanych trwale z gruntem.
  W budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości znajdują się ogółem 22 lokale mieszkalne, w tym: 6 lokali zajętych jest na podstawie umów najmu, 7 na podstawie decyzji administracyjnej, 1 lokal zajmowany jest przez współwłaściciela, 6 lokali zajmowanych jest bezumownie (wyroki eksmisyjne), 2 lokale są wolne. W budynku usytuowany jest również 1 lokal użytkowy.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXXIX/781/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości Miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 985 000 zł (netto), wadium wynosi: 197 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 9 850 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (bądź udziału w nieruchomości) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 27.08.2012 r. do godziny 15.00.
 5. Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457.
 6. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawiają dowód wpłaty wadium, numer NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmę lub nazwę oraz adres siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:. Andrzeja Struga 62 i 64, 3 Maja 46, Zgierskiej 31/33, dr. Władysława Biegańskiego 19, Kilińskiego 194 jest złożenie przez uczestników pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 7. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości (bądź udziału w nieruchomości) zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy a także zaleceniami Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi oraz innych właściwych jednostek;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  4. zachowania 2 sztuk klonów jaworów – dotyczy nieruchomości przy ul. dr. Władysława Biegańskiego 19;
  5. zachowania 1 sztuki lipy drobnolistnej w wieku około 100 lat rosnącej w południowej części nieruchomości oraz dążenia do zachowania jak największej ilości pozostałych drzew na terenie nieruchomości – dotyczy nieruchomości przy ul. 3 Maja 46.
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 47 i ul. Zielonej 2A
Treść:

2012-05-29

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy:

ul. Piotrkowskiej 47 i ul. Zielonej 2A

działki nr 13/3 i nr 13/2 w obr. S-6, KW LD1M/00046431/8, o łącznej pow. 968 m2

Działka nr 13/3 wzdłuż linii zabudowy w pierzei ul. Piotrkowskiej i Zielonej zabudowana jest budynkiem kamienicy – frontowym, a w podwórzu budynkiem kamienicy – lewej oficyny, oraz wzdłuż granicy z pasem ul. Zielonej budynkiem gospodarczym. Łączna pow. użyt. budynków wynosi 1844,83 m2, a łączna pow. zab. wynosi 585,09 m2. Kamienica frontowa wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomości woj. łódzkiego na mocy decyzji Nr OWŁ.PSOZ-VIII-DN/6700/410/93 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi z dnia 2 grudnia 1993 r. z numerem rejestru A/344. Kamienica lewej oficyny ujęta jest w ewidencji gminnej zabytków. Do północnej ściany budynku frontowego przywieszona jest trakcja tramwajowa a także wmurowana jest w nią oprawa oświetleniowa. Obecnie obiekty są nie użytkowane z wyjątkiem znajdującego się na parterze lokalu użytkowego oraz części podcieni, z których bezumownie korzystają podmioty prywatne.
W zachodniej granicy oraz w poł-zach narożniku działki, budynki sąsiedniej nieruchomości (działki nr 12/7) naruszają granicę działki nr 13/3. Z budynków zlokalizowanych na sąsiedniej nieruchomości tj. działce nr 12/7 w obrębie S-6 wychodzą na teren sprzedawanej nieruchomości otwory okienne i drzwiowe.

Działka nr 13/2 jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej nr 50815 typu kontenerowego. Ze względu na znaczenie komunikacyjne ul. Zielonej związane z obsługą transportu zbiorowego multimodalnego dworca komunikacyjnego Łódź-Fabryczna, należy liczyć się z możliwością poważnych przekształceń jej pasa drogowego.
Przez teren działki nr 13/3 przebiegają:

 1. gazociąg niskiego ciśnienia DN 160, którego długość w granicach tej działki wynosi 25 m; szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1 m, a pas gruntu ze strefą kontrolowaną – 25 m2;
 2. linie kablowe SN, stanowiące zasilanie stacji transformatorowej nr 50815 usytuowanej na działce nr 13/2 oraz linie kablowe nN;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=4 m, które znajduje się w eksploatacji ZWiK sp. z o.o. i stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.,
 4. przyłącze do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Zielonej i Piotrkowskiej, będące w eksploatacji ZWiK sp. z o.o.;
 5. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące wewnątrz budynków w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na tej posesji.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Po zastosowaniu 20% bonifikaty cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.857.600 zł netto, wadium wynosi 285.760 zł., postąpienie wynosi nie mniej niż 28.576 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. wykonania remontu konserwatorskiego, w ramach którego zostaną wykonane co najmniej prace określone w ramowych wytycznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, (stanowiących Załącznik nr 5 do warunków przetargu) i po uzyskaniu szczegółowych wytycznych przez nabywcę dla ewentualnej nowej funkcji;
 2. rozpoczęcia remontu, w terminie najpóźniej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
 3. zakończenia remontu w terminie najpóźniej 48 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
 4. w przypadku konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - zagospodarowania nieruchomości zgodnie z tą decyzją a także zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz innych właściwych jednostek;
 5. ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - Oddziału Zakładu Gazowniczego Łódź dla gazociągu niskiego ciśnienia DN 160;
 6. ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. dla linii kablowych SN i nN oraz dla stacji transformatorowej znajdującej się na działce nr 13/2;
 7. ustanowienia, w umowie sprzedaży, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 536/4, obr. S-1, KW LD1M/00211211/8 – nieodpłatnej służebności gruntowej (oraz poniesienia kosztów wniosku o wpis), polegającej na:
  1. prawie podwieszenia do elewacji budynku od strony danej ulicy (Piotrkowskiej i Zielonej/Piotrkowskiej i Narutowicza), na koszt właściciela nieruchomości władnącej, odciągów sieci trakcyjnej oraz prawie dostępu do nich w celu przeprowadzania jej naprawy, konserwacji lub wymiany,
  2. prawie wzniesienia na nieruchomości, na koszt właściciela nieruchomości obciążonej, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej do elewacji budynku;
Ww. obowiązki zastrzeżone zostaną w umowie przenoszącej własność nieruchomości.

W umowie zastrzeżone zostaną również:

 1. prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę;
 2. kary umowne w wysokościach:
  1. 1.000.000 zł w przypadku nie rozpoczęcia remontu w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  2. 3.000.000 zł w przypadku nie zakończenia remontu w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
 3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty ww. kar umownych zgodnie z następującymi warunkami:
  1. Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30 dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
  2. Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

W przypadku wykonania prawa odkupu kary umowne nie będą podlegały doliczeniu do kosztów sprzedaży ani nakładów, o których mowa w art. 594 kodeksu cywilnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 6.08.12 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457).
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia stosownych oświadczeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wyciąg o wpisie z CEIDG. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Pełną informację o nieruchomości i warunkach przetargu zawiera Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2254/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania: