Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2013 r.

Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 10 stycznia 2014 roku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 133, stanowiącego własność Miasta Łodzi
Treść:

2013-12-05

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 10 stycznia 2014 roku ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 133, stanowiącego własność Miasta Łodzi.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz powierzchni lokali.

Szczegóły przetargu >>>

Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Drewnowskiej 23, Nowomiejskiej 8, 6 Sierpnia 29
Treść:

2013-12-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do współwłaścicieli na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Drewnowskiej 23, obr. B-46, dz. nr 75/3 o pow. 1399 m2 (według ewidencji gruntów i budynków 1376 m2), KW LD1M/00118572/4.
  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/4) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
  Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 269 m2 i o powierzchni użytkowej lokali 571,96 m2.
  Budynek mieszkalny jest murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
  W budynku mieszkalnym znajdują się 22 lokale mieszkalne, z których 3 zajmowane są na podstawie decyzji administracyjnych, 16 zajmowanych jest na podstawie umów najmu, a 3 lokale zajmowane są bez tytułu prawnego. W budynku znajdują się również 2 lokale użytkowe, które są wynajmowane.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy Drewnowskiej. Istnieje możliwość dojścia pieszego z chodnika ulic Zachodniej i Lutomierskiej.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 249 600 zł netto, wadium: 49 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500 zł
  Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
  Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 5323/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 listopada 2013 r.


 • Nowomiejskiej 8, obr. S-1, dz. nr 86/2 o pow. 923 m2 (według ewidencji gruntów i budynków 910 m2), KW LD1M/00006764/9.
  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/32) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
  Działka jest zabudowana kamienicą o powierzchni zabudowy 367 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1085,36 m2.
  Budynek mieszkalny jest murowany z cegły ceramicznej, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
  W kamienicy znajduje się 16 lokali mieszkalnych, z których 15 jest wynajętych na czas nieokreślony, a jeden jest wolny. W kamienicy znajduje się również 7 lokali użytkowych, z których 4 są wynajęte na czas nieokreślony, a 3 są wolne.
  W budynku znajduje się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i telefoniczna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej ulicy Nowomiejskiej.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny funkcjonalnego obszaru ulicy Piotrkowskiej.
  Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 207 200 zł netto, wadium: 41 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 080 zł
  Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
  Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr
  5324/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 listopada 2013 r.


 • 6 Sierpnia 29, obr. P-19, dz. nr 182 o pow. 1401 m2, KW LD1M/00000193/3.
  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 62/300) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
  Działka jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią handlową na parterze o pow. zabudowy 313,00 m2, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią handlową na parterze o pow. zabudowy 485,00 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 74 m2.
  Budynek usytuowany na rogu ul. 6 Sierpnia i ul. Małej jest obiektem trzypiętrowym, podpiwniczonym z poddaszem o przeznaczeniu strychowym, wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną, w dobrym stanie technicznym. Drugi budynek usytuowany na rogu ul. Małej i Pl. Barlickiego jest obiektem jednopiętrowym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną, w dostatecznym stanie technicznym. Nieruchomość pozostaje w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Polesie.
  W obu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlową usytuowane są łącznie 23 lokale mieszkalne (o łącznej pow. użytkowej lokali 1108,08 m2), w tym 21 lokali wynajmowanych, 1 lokal wolny i 1 lokal zajmowany przez właściciela, a także 6 lokali użytkowych (o łącznej pow. użytkowej lokali 401,74 m2), które są wynajmowane.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Małej, z uwagi na istniejącą historyczną zabudowę, tworzącą pierzeję, nie planuje się poszerzenia ul. 6 Sierpnia i ul. Małej, pasy drogowe obu wymienionych ulic spełniają wymogi określone dla dróg publicznych klasy D.
  W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000193/3 prowadzonej dla nieruchomości przy ul. 6 Sierpnia 29 znajdują się następujące wpisy:
  1. ostrzeżenie dotyczące wpisu o wyegzekwowanie wierzytelności w kwocie jednego miliona złotych z % i kosztami przypadającej wierzytelności Spółdzielni Owocarsko Warzywniczej Samopomocy Chłopskiej w Warszawie od dłużnika Felicjana Waniela, współwłaściciela nieruchomości Nr Rep KW 193 w 1/3 części,
  2. ostrzeżenie dotyczące wszczęcia egzekucji skierowanej do jednej trzeciej części nieruchomości należącej do Felicjana Waniela Biura Ekspedycyjno Transportowego „Daltrous” sp. z ogr. odp. na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 1949 r. nr 174/49. Wpisano dnia 17 grudnia 1949 r.,
  3. wpis o treści: do części nieruchomości stanowiącej współwłasność Felicjana Waniela i Anieli Woloszczyk została wszczęta egzekucja przez Komornika Sądu Powiatowego dla m. Łodzi rew. XI-go Skarb Państwa Skarbowego Urzędu Komorniczego Wydz. Finan. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie,
  4. wpis o treści: do części nieruchomości stanowiącej własność Felicjana Waniela została wszczęta egzekucja z nieruchomości. Na podstawie wniosku z dnia 20 kwietnia 1966 r. dz. KW nr 1477/66. Wpisano dnia 23 kwietnia 1966 r.,
  5. roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą wynoszącego 100/300 części przysługującemu Tomaszowi Kosowskiemu, wynikające z zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w dniu 6 grudnia 2011 roku Rep A nr 1352/2011, sporządzonej przez notariusza w Krakowie – Tadeusza Celewicza.
  Nieruchomość obciążona jest następującymi hipotekami ujawnionymi w dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00000193/3:
  1. hipoteka przymusowa zwykła; 0,45 zł; hipoteka z 8% od dnia 28 lipca 1947 r. do dnia zapłaty, płatna w trzech równych ratach miesięcznych, poczynając od dnia 15 czerwca 1948 r. na 1/3 części tej nieruchomości, należącej do Felicjana Waniela. Wierzyciel hipoteczny – Biuro Ekspedycyjno Transportowe „Daltrus” Spółka z ogr. odp. w Łodzi,
  2. hipoteka przymusowa kaucyjna; 0,90 zł; hipoteka na nieruchomości należącej do Felicjana Waniela; wierzyciel hipoteczny - Wielkopolska Spółdzielnia Ogrodnicza z odp. udz.,
  3. hipoteka przymusowa zwykła; 1,11 zł; hipoteka zabezpieczona na jednej trzeciej części nieruchomości stanowiącej własność Felicjana Waniela; wierzyciel hipoteczny - Wielkopolska Spółdzielnia Ogrodnicza z odp. udz. w Poznaniu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego.
  Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 399 200 zł netto, wadium: 79 840 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 000 zł
  Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
  Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu ograniczonego” do Zarządzenia Nr 5367/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 listopada 2013 r.
W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele, którzy w okresie do końca terminu wywieszenia wykazu, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), złożyli wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi, zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (z późn. zm).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. w UMŁ
przy ul. Piotrkowskiej 104 - sala 371a, o godzinie 13.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 20 lutego 2014 r. do godz. 15.00 w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 21 lutego 2014 r. o godz. 11.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p., ul. Piotrkowska 104).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 lutego 2014 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 24.02.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia udziału w nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie udziału w prawie własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem udziału w nieruchomości ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2013-12-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach:

Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87

obr. W-26, działki nr: 4/4 (pow. 526 m2) i 5/1 (pow. 14400 m2), o łącznej pow. 14926 m2,
KW LD1M/00116171/9 i KW LD1M/00092200/7

Teren nieruchomości znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2. Na dz. nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza. Dz. nr 4/4 jest niezabudowana.
Dz. nr 5/1 jest zabudowana trzema budynkami handlowo-usługowymi, tj.:

 1. parterowym budynkiem z poddaszem usługowym,
 2. dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na dz. nr 5/1 – stanowiące własność TP S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A;
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89, oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
 5. miejski wodociąg ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do ww. wodociągu:
  1. ø 50 mm L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. ø 50 mm L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D=0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89;
  Dla przyłączy wymienionych w pkt 7 i 8 konieczne jest zachowanie pasów ochronnych o szerokości po 5 m każdy;
 9. na nieruchomości znajdują się również następujące przyłącza, które znajdują się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe ø 80 mm L = 17,45 m,
  2. wodociągowe ø 50 mm L = 13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D=0,15 m (2 szt. o łącznej długości L=10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D=0,15 m (4 szt. o łącznej długości L=35,40 m),
  5. przyłącze D=0,10 m L=3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
 10. na nieruchomościach znajdują się również przyłącza będące własnością dotychczasowych Inwestorów:
  1. wodociągowe ø 32 mm L=10,60 m i kanalizacji sanitarnej D=0,15 m L=5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.
Właściciele sieci opisanych: w pkt 3 (tj. Dalkia Łódź S.A.), w pkt 4 (tj. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi), w pkt 5, 6, 7, 8, 9 lit. a), b) i c) (tj. ŁSI Sp. z o.o.) zainteresowani są ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci.

Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez ZDiT. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu ze ZDiT koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, uwzględniającej konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych porozumienia ze ZDiT,
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części działek, dla których prowadzone są księgi wieczyste LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt. 3 lit. b, o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami; przeniesienie własności nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń;
  4. wybudowaniu - po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt. 3 lit. c - na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego zgodnie z koncepcją uzgodnioną ze ZDiT;
 4. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 5. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 6. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 6 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 6 i 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 9. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 6 i 7:
  1. hipoteki w wysokości 6 000 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 6 000 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki o której mowa w pkt. 10 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 6 i 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 6 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat.
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł, w przypadku nie przeniesienia własności części działek, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna - w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 750 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.10.2013 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 200 000,00 zł netto.
Wadium wynosi 920 000,00 zł

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Podatek od towarów i usług naliczony zostanie od ceny nabycia w odniesieniu do działki nr 4/4.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. w UMŁ
przy ul. Piotrkowskiej 104 - sala 371a, o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4680/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.,
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”
w terminie do dnia 24.02.2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4680/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. (0-42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ignacego Paderewskiego bez numeru, Pabianickiej 156/158 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62, Gdańskiej 101, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, Stefana Jaracza 7
Treść:

2013-12-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Ignacego Paderewskiego bez numeru, obr. G-11, dz. nr 2/10, o pow. 1260 m2, KW LD1M/00021794/9
   Nieruchomość jest niezabudowana. Część działki wykorzystywana jest obecnie jako teren zieleni miejskiej (trawnik, drzewa i krzewy ozdobne). Fragment działki utwardzony jest płytami chodnikowymi. Teren działki oświetlony (na działce usytuowane są słupy oświetleniowe). Od strony ulicy Zaolziańskiej zlokalizowane się kioski handlowe, które nieznacznie naruszają granice działki.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ulicy Wiwulskiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Część działki porośnięta jest drzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Na terenie nieruchomości znajduje się:
   1. kanalizacja rozdzielcza sieci telekomunikacyjnej, dla której wymagana jest strefa ochronna po 0,5 m od osi ciągu kanalizacji;
   2. czynne przyłącze gazowe niskiego ciśnienia 63 PE/80 stal dla którego strefa kontrolowana wynosi 1 m i pokrywa się z osią gazociągu. Właściciel sieci – Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi zainteresowana jest ustanowieniem służebności polegającej na zagwarantowaniu służbom eksploatacyjnym dostępności terenu w granicach strefy kontrolowanej, na którym znajdują się przyłącza w celu kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych;
   3. przyłącze sieci wodociągowej Ø 32 mm o dł. l=6,85 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia;
   4. przyłącze kanalizacji sanitarnej d = 0,20 m, dł. l= 8,90 m, kamionka dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia;
   5. instalacja wewnętrzna kanalizacji ogólnospławnej odprowadzająca ścieki z posesji przy ulicy Paderewskiego 11/11a do kanału ogólnospławnego JI 0,60X1,10 m w ulicy Zaolziańskiej poprzez przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 64/41;
   6. linia energetyczna oświetlenia ulic wraz z lampami, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Zaolziańskiej znajduje się:
   1. sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=422,34 m, żeliwo, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego, wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia. (do sieci należy hydrant przeciwpożarowy znajdujący się na wysokości działki, dla którego trzeba bezwzględnie zachować dostęp dla służb pożarniczych i technicznych);
   2. sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,25 m, dł. 1=131,62 m, kamionka, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Paderewskiego znajduje się:
   1. magistrala wodociągowa „Górna 14” Ø 800 m, dł. l=981,83 m, żeliwo, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. L=346,69 m, żeliwo, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,40 m, dł. L=90,58 m, kamionka, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   4. sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,60 m x 1,10 m dł. L=3505 m, cegła, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji, przeniesienia znajdujących się na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
   3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
   Cena wywoławcza: 400 000 zł netto, wadium: 80 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 000 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Pabianickiej 156/158, obr. G-24, dz. nr 129/1 o pow. 2374 m2, KW LD1M/00094728/8
   Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, będącymi w bardzo złym stanie technicznym i wyłączonymi z użytkowania. Jeden z budynków mieszkalnych, wzniesiony ok. 1902 r., zabytkowy budynek dawnej karczmy Adolfa Obermana wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym faktem, zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie istnieje możliwość jego rozbiórki a wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również trwałe zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
   Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
   1. należące do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Miasto Łódź, energetyczna linia kablowa SN, oświetlenie uliczne oraz abonencka linia kablowa nn;
   2. eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,82 od wodociągu Ø 300 mm w ul. Pabianickiej i nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=13,40 m od wodociągu w ul. 3-go Maja; ww. przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać od strony ul. 3-go Maja przez działkę nr 129/2, posiadającą użytek „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 1 846 000 zł netto, wadium: 184 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 18 460 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i1530, z 2013 r. poz. 35 i 1027) od ceny nabycia nieruchomości nie zostanie naliczony podatek od towarów i usług.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy:
  • ul. 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62, dz. nr 214/1, obr. P-19 o pow. 1085 m2, KW LD1M/00001045/8
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o powierzchni zabudowy 273 m2 i 255 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 64 m2.
   Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 273 m2 jest murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 255 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek gospodarczy o powierzchni 64 m2 jest parterowy, murowany.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się 19 lokali mieszkalnych (z których 17 zajmowanych jest na podstawie umów najmu) oraz 2 lokale użytkowe (z których 1 jest wynajmowany).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Gdańskiej.
   Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny orzeczeniem z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt III Ns 868/12, postanowił znieść współwłasność nieruchomości poprzez jej sprzedaż w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego. Postanowienie nie zostało przekazane do egzekucji. Osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości wyraziły chęć zbycia swoich udziałów.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 462 100 zł netto, wadium: 92 000 zł postąpienie nie mniej niż: 4 630 zł
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


  • ul. Gdańskiej 101, obr. P-20, dz. nr 195/1 o pow. 1226 m2, KW LD1M/00000094/9
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały). Działka jest zabudowana kamienicą o łącznej powierzchni użytkowej lokali 705 m2, trzema budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 40 m2, 115 m2 i 84 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 15 m2 i 23 m2.
   Kamienica jest murowana z cegły, trzykondygnacyjna, niepodpiwniczona. Trzy budynki niemieszkalne są murowane, dwukondygnacyjne.
   Na nieruchomości znajduje się 6 lokali mieszkalnych (z których: 2 zajmowane są na podstawie decyzji administracyjnych, 3 na podstawie umów najmu oraz 1 bez tytułu prawnego) oraz 3 lokale użytkowe (z których: 1 zajmowany jest na podstawie decyzji administracyjnej oraz 2 na podstawie umów najmu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz sieć ciepłownicza.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Marii Skłodowskiej – Curie.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1702/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej – Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 434 100 zł netto, wadium: 86 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 350 zł
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, obr. W-25, dz. nr 9 o pow. 1148 m2 (według danych zawartych w ewidencji gruntów 1321 m2), KW LD1M/00006107/6
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 139/160) oraz osoby fizycznej (pozostały udział). Działka jest zabudowana kamienicą o powierzchni zabudowy 414 m2 i powierzchni użytkowej lokali 747,09 m2 oraz budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 221 m2.
   Kamienica składa się z części frontowej i prawej oficyny, jest murowana z cegły, dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. Budynek handlowo - usługowy jest dwukondygnacyjny, murowany.
   W kamienicy znajduje się 15 lokali mieszkalnych (z których: 1 jest zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej, 6 na podstawie umów najmu, 7 zajmowanych jest bez tytułu prawnego, 1 jest wolny).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.
   Kamienica znajdująca się na nieruchomości wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą nr LXVII/1458/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 – tereny osi usługowej W-Z.
   Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 808 000 zł netto, wadium: 160 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 8 080 zł
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


  • ul. Stefana Jaracza 7, obr. S-1, dz. nr 361 o pow. 1 145 m2, KW LD1M/00124039/1
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 11/24) oraz osób fizycznych i prawnych (w udziale 13/24). W dziale II księgi wieczystej wpisana jest wzmianka DZ. KW./LD1M/35292/13/1 z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz wzmianka DZ. KW./LD1M/35292/13/2 z dnia 27 września 2013 r.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. budynkiem kamienicy o pow. zabudowy 808 m2 zbudowanym w kształcie czworoboku z niewielką lewą oficyną w drugim podwórzu, w którym znajduje się 35 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 628,90 m2 (z których: 6 zajmowanych jest na podstawie decyzji administracyjnych, 23 zasiedlone są na podstawie umów najmu i 6 jest wolnych) i 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 608,50 m2 (z których: 1 zajmowany jest na podstawie umowy najmu, 1 jest wolny).
   2. budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 30 m2.
   W dziale III księgi wieczystej LD1M/00124039/1 zawarty jest wpis, iż zarząd nieruchomością objętą księgą sprawuje Henryk Dębski na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 23 grudnia 1997 r. sygn. akt IV NS I 33/97. Obecnie tymczasowy zarząd sądowy sprawuje Spółka B&P Real Estate Sp. z o.o.
   Dział IV księgi wieczystej LD1M/00124039/1 zawiera następujące wpisy:
   1. hipoteka umowna łączna kaucyjna w wysokości 25000,00 USD - kaucja zabezpieczona na prawach Ojzera Milgroma (obecnie Skarbu Państwa) na mocy aktu z dnia 26 czerwca 1929 r. Nr 1324 - na rzecz Firmy „Gebrudor Mazur ETC” w Gdańsku;
   2. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 1,04 zł - hipoteka zabezpieczona na prawach Judessy Milgrom na podstawie tytułu egzekucyjnego z dnia 2 marca 1962 r. III FN 32/110/62 - na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 1,06 zł - hipoteka zabezpieczona na prawach Arona Milgroma i Mirli Milgrom na podstawie tytułu egzekucyjnego z dnia 26 kwietnia 1962 r. IV FN.III-355/Hip. 61 - na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 81,13 zł - hipoteka zabezpieczona na podstawie decyzji z dnia 12 września 1967 r. BZ-B-H/8/67 - na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 27,29 zł - hipoteka zabezpieczona na podstawie decyzji z dnia 6 sierpnia 1968 r. IV GM8/122/68 - na rzecz Skarbu Państwa;
   6. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 22,25 zł - hipoteka zabezpieczona na podstawie decyzji z dnia 21 sierpnia 1961 r. - na rzecz Skarbu Państwa;
   7. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 0,25 zł - hipoteka zabezpieczona na podstawie decyzji z dnia 12 kwietnia 1972 r. IV GM III-8/56/72 - na rzecz Skarbu Państwa;
   8. hipoteka przymusowa łączna zwykła w wysokości 35,76 zł - hipoteka zabezpieczona na podstawie decyzji z dnia 15 marca 1980 r. Nr 59/79/80 - na rzecz Skarbu Państwa.
   Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1- tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej, obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m n.p.t.), a w części południowej (tj. od Al. Piłsudskiego –Mickiewicza) dopuszcza się wysokość do 30 m n.p.t.
   Nieruchomość objęta jest urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej - zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności do Al. Piłsudskiego/Al. Mickiewicza, wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji Prezydium Rady Narodowej /m. Łodzi/ Konserwatora Zabytków m. Łodzi z dnia 20 stycznia 1971 r. Ldz.: KL.III-680/48/71 pod numerem rejestru A/48. Nieruchomość figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Wobec powyższego w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych, prac restauratorskich i konserwatorskich konieczne jest dopełnienie obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804, oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256 oraz z 2013 r. poz. 984), nakazujących uzyskanie uzgodnień i pozwoleń miejskich służb konserwatorskich. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczanie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz dopełnienia obowiązków wynikających z wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 1 106 000 zł netto, wadium: 221 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 11 060 zł
   Cenę nabycia udziału stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10.02.2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości przy ul. Paderewskiego b. nr, ul. Pabianickiej 156/158,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dot. nieruchomości przy ul. 6 sierpnia 19 i Gdańskiej 62, ul. Gdańskiej 101, al. Piłsudskiego 49,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz dopełnienia obowiązków wynikających z wpisu do gminnej ewidencji zabytków - dot. nieruchomości przy ul. Jaracza 7,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dot. nieruchomości przy ul. Pabianickiej 156/158,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw, zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dot. nieruchomości przy ul. Pabianickiej 156/158, ul. Jaracza 7.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10.02.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału w prawie własności nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Burtowej 13, Malborskiej 7, Stanisława Dubois 31, płk Piotra Wysockiego 21, Łowickiej 6, Przędzalnianej 91, Poznańskiej 10, alei Włókniarzy bez numeru, Równej 32, Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru oraz na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a, Człuchowskiej 6 i 6a
Treść:

2013-12-11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Burtowej 13, obr. G-9, dz. nr 173/4, o pow. 500 m2, KW LD1M/00055823/9.

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta; obecnie nie jest zagospodarowana. Na nieruchomości znajdują się drewniane pozostałości budynku (szkielet budynku) nadające się wyłącznie do usunięcia. Nieruchomość częściowo ogrodzona jest od strony ulicy Burtowej płotem z płyt betonowych prefabrykowanych. Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi wskazane jest zachowanie nasadzeń rosnących od strony ulicy Burtowej w linii ogrodzenia) .
   W pasie drogowym ulicy Burtowej są usytuowane następujące sieci: gazowa, energetyczna, wodociągowa ø 150 mm, telekomunikacyjna (kanalizacja kablowa). Przez teren nieruchomości przebiega przyłącze energetyczne napowietrzne NN o napięciu 0,4 KV należące do PGE Dystrybucja S.A. (gestor wystąpił o ustanowienie służebności przesyłu dla całkowitej powierzchni 18 m2 wzdłuż trasy przyłącza linii napowietrznej NN), przyłącze wodociągowe ø 40 mm o długości L=5,00 m będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Burtowej, nie stanowiącej własności Miasta.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Burtowej 13 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.

   Cena wywoławcza: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 17 200 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Malborskiej 7, obr. B-29, dz. nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4.

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do kwadratu, obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniami nieruchomości przyległych. Teren porośnięty jest drzewami i krzewami liściastymi. (zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zaleca się zachowanie drzewostanu występującego na nieruchomości)
   W pasie drogowym ulicy Malborskiej są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg ø 110 PE niskiego ciśnienia), wodociągowa ø 100 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia. Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia kablowa nn (obecnie nieczynna).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Malborskiej, nie stanowiącej własności Miasta. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Malborskiej 7 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza: 126 500 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium: 25 300 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1270 zł (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Stanisława Dubois 31, obr. G – 23, dz. nr 264/2 o pow. 1159 m2, KW LD1M/00115519/4.

   Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta.
   Na działce znajdują się:

   1. budynek biurowo – magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym nad częścią biurową;
   2. wiata stalowa dobudowana do ściany szczytowej budynku magazynowego;
   3. pozostałość fundamentu nieistniejącego budynku gospodarczego wzdłuż zachodniej granicy działki.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 264/2 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Stanisława Dubois i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe o średnicy ø 63/50 mm i długości L=17,8 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy D=0,15 m i długości L=6,77 m nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
   2. telekomunikacyjny kabel przyłączeniowy wybudowany w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na działce nr 264/2, stanowiący własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
   3. energetyczne przyłącza napowietrzne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto;
   4. czynne stalowe przyłącza gazu: ø 40 stal zasilające lokale usytuowane na działce nr 264/2 oraz ø 32 stal zasilające budynek znajdujący się na nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dubois 33, stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z. o. o.
   Nieruchomość zaopatrywana jest w wodę i odprowadzane są z niej ścieki poprzez przyłącza wodno – kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tych przyłączy nabywca winien skontaktować się z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Spółka z o. o.
   Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z terenami doliny rzeki Olechówki, której koryto znajduje się w odległości około 25 – 30 m od północnej granicy nieruchomości przy ul. Stanisława Dubois 31. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.

   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 19.07.2013 r. i 18.10.2013 r.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.

   Cena wywoławcza: 176 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 35 200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 760,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).  • płk Piotra Wysockiego 21, obr. G-14, dz. nr 123 o pow. 610 m2, KW LD1M/00033050/9.

   Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewniano-murowanej o powierzchni zabudowy 67,86 m2, w złym stanie technicznym oraz fragmentami ściany budynku gospodarczego. Teren porośnięty jest drzewami i krzewami liściastymi.
   W pasie drogowym ulicy płk Piotra Wysockiego są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg ø 110 stal niskiego ciśnienia), energetyczna, wodociągowa ø 150 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia) i telekomunikacyjna (kanalizacja kablowa rozdzielcza wraz z czynnymi kablami oraz słupek kablowy). Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe ø 32 mm dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony urządzenia oraz energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto .
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy płk Piotra Wysockiego, nie stanowiącej własności Miasta.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy płk Piotra Wysockiego 21 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.

   Cena wywoławcza: 172 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium: 34 400 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 720 zł (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia złotych).
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 322 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Łowickiej 6, obr. W-29 , dz. nr 69 o pow. 793 m2, KW LD1M/00094937/6.

   Nieruchomość posiada kształt prostokąta; obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana. Teren porośnięty jest drzewami (3 drzewa rosną w części środkowej, mogą stanowić utrudnienia w zabudowie) i krzewami liściastymi. W części środkowej widoczne są ślady fundamentów betonowych oraz bruku.
   W pasie drogowym ulicy Łowickiej są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg ø 150 stal niskiego ciśnienia), energetyczna, wodociągowa ø 100 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia) i telekomunikacyjne (kanalizacja kablowa rozdzielcza wraz z czynnymi kablami). Na terenie nieruchomości znajduje się studnia publiczna nie objęta ewidencją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej oraz przyłącze wodociągowe ø32 mm włączone do wodociągu ø 100 mm w ulicy Łowickiej; przyłącze jest nieczynne, brak jest także dokumentacji odbioru technicznego przejęcia ww. przyłącza.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Łowickiej, nie stanowiącej własności Miasta. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Łowickiej 6 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza: 218 000 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 43 600 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 180 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Przędzalnianej 91, obr. W-29, dz. nr 63 o pow. 1127 m2, KW LD1M/00142933/0.

   Działka zabudowana jest wykwaterowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 978 m2, znajdującymi się w złym stanie technicznym, w tym:

   1. dwukondygnacyjnym drewnianym budynkiem mieszkalnym wpisanym do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę drewnianego budynku mieszkalnego; istnieje możliwość dowolnej przebudowy wnętrza budynku w tym przekształcenia połaci dachowych na potrzeby zaadaptowania kondygnacji poddasza w pełnowartościową przestrzeń użytkową,
   2. dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym,
   3. parterowym budynkiem handlowo-usługowym, ze strychem, usytuowanym od strony ul. Przędzalnianej, z prawą oficyną gospodarczą dostępną z podwórza.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu istniejąca zabudowa ogranicza możliwość obsługi komunikacyjnej od strony ul. Łowickiej i w przypadku jej utrzymania obsługa komunikacyjna planowanej do zbycia nieruchomości będzie mogła odbywać się przez zjazd z ul. Przędzalnianej. W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ul. Łowickiej ze względu na niższą klasę tej drogi. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe ø 50mm o długości L=6,00 m, dla którego strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 1,5 m z każdej strony rurociągu, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości L=7,50 m, dla którego strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 1,5 m z każdej strony rurociągu, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   3. czynne przyłącze gazowe dn 40 PE n/c, stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.; nabywca nieruchomości winien zapewnić służbom eksploatacyjnym O/ZGŁ dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej, która wynosi 1 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego);
   4. energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   5. przyłącze teletechniczne, stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
   2. prowadzenia wszelkich prac w budynku drewnianym wpisanym do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871).

   Cena wywoławcza: 415 000,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 83 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 4 150,00 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Poznańskiej 10, obr. G-5, dz. nr 70 o pow. 724 m2, KW LD1M/00089287/6

   Nieruchomość zabudowana jest: parterowym budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej lokali 93 m2 w stanie technicznym dobrym, budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej lokali 35 m2 , w stanie technicznym dostatecznym, budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni użytkowej lokali 69 m2 w stanie technicznym dobrym. Nieruchomość objęta była umową dzierżawy do 31 lipca 2011 r. a od 1 sierpnia 2011 r. dzierżawcy obciążani są za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Teren porośnięty jest pojedyńczymi drzewami i krzewami.
   W pasie drogowym ulicy Poznańskiej są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg ø 150 stal niskiego ciśnienia), energetyczna linia kablowa nn, wodociągowa ø 100 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,50 dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia) i telekomunikacyjna. Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia kablowa nn, kable przyłączeniowe Orange oraz przyłącze wodociągowe ø 50 mm (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia) i przyłącze sanitarne (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Poznańskiej, nie stanowiącej własności Miasta.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Poznańskiej 10 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

   Cena wywoławcza: 368 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym wartość naniesień: 38 000 zł. (trzydzieści osiem tysięcy złotych).
   Wadium: 73 600 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 3 680 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

   Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 322 i Nr 134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).  • alei Włókniarzy bez numeru, obr. P-8 , dz. nr 12/26 o pow. 387 m2, KW LD1M/00140728/6

   Nieruchomość jest niezabudowana. Granica działki naruszona jest przez ogrodzenie od strony działki nr 12/6 w obrębie P-8. Od strony alei Włókniarzy znajduje się stara zniszczona brama z siatki w ramach stalowych.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest wewnętrzna instalacja wodociągowa nie stanowiąca własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz abonencka linia kablowa nN.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/25 w obrębie P-8, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00140728/6.
   Działka nr 12/25 obciążona zostanie ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową z prawem przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, która powstanie w związku z założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 12/26 w obrębie P-8. Powierzchnię gruntu zajętego przez ograniczone prawo rzeczowe określa się na 228 m2 (pas szerokości 4 m przy południowej granicy działki). Przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4466/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy bez numeru, oznaczonej jako działka nr 12/26 w obrębie P-8 i ogłoszenia jej wykazu, a także w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy alei Włókniarzy bez numeru oznaczonej jako działka nr 12/25 w obrębie P-8.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem UH – tereny usług i handlu wielkopowierzchniowego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1300 zł. (słownie: tysiąc trzysta złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Do ceny zostanie doliczona wartość służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 12/25 w wysokości 8 628 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%.  • Równej 32, obr. G-43, dz. nr 57 o pow. 979 m2, KW LD1M/00101999/1,

   Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta, konfiguracja terenu jest płaska. W północnej, wschodniej i zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległych, od frontu działka jest nieogrodzona. Powierzchnia nieruchomości pokryta jest roślinnością w postaci drzew i krzewów w różnym wieku, w większości z samosiewu, w tym również starszymi niż 10 lat. Na wschód i południe (po drugiej stronie ul. Równej) rozciąga się teren Giełdy Kwiatowej.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci:

   1. na nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ul. Równej 30, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
   2. w pasie drogowym ul. Równej znajdują się niżej wymienione sieci, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.:
    1. sieć wodociągowa ø 150 mm o długości l=429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia,
    2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m o długości l=448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia,
    3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m o długości l=442,11 m, beton, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. w ul. Granicznej znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia;
   4. według mapy zasadniczej na nieruchomości zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.
   Granica nieruchomości jest naruszona od strony działki nr 58 położonej przy ul. Równej 34 - na długości około 22 m i szerokości dochodzącej do 32 cm (w północnej części nieruchomości).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Równej (działki: nr 63/6 o użytku „dr” stanowiącej własność Miasta Łodzi i nr 63/10 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843).
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.
   Zgodnie z art.4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla sieci wodociągowej ø 150 mm o długości l=429,61 m, PEHD, rok budowy 2010 , o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   3. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla sieci: kanalizacji sanitarnej d=0,20 m o długości l=448,74 m, kamionka, rok budowy 2010 i kanalizacji deszczowej d=0,30 m o długości l=442,11 m, beton, rok budowy 2010, o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, obr. B-37, dz. nr: 170/2, 169/24 (w księdze wieczystej oznaczona jako część działki nr 169/2), 169/21 (w księdze wieczystej oznaczona jako część działki nr 169/20), 169/15, 169/11, 170/3, 169/12 i 170/4 o łącznej powierzchni 1696 m2, KW: LD1M/00060953/7, LD1M/00011785/0, LD1M/00068743/8 i LD1M/00068742/1.

   Nieruchomości objęte są sprzedażą łączną.
   Nieruchomości są niezabudowane, wymagające niwelacji, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości.
   Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości budynku garażowego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Hektarowej, która obecnie stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.
   Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:

   1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
   2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
   3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
   4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
   5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
   6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
   2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r. i 18.10.2013 r.

   Cena wywoławcza: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a, obr. G-17, dz. nr: 149/2, 150/1 i 151/1, o łącznej pow. 1519 m2, KW LD1M/00011367/4.

   Nieruchomość położona przy ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a stanowi zgodnie z księgą wieczystą LD1M/00011367/4 współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 16/64) oraz osób fizycznych (w udziale 48/64).
   Nieruchomość częściowo pozostaje we władaniu współwłaścicieli oraz ich spadkobierców. Działki nr 150/1 i 151/1 są niezabudowane. Na działce nr 149/2 znajduje się:

   1. budynek mieszkalny, parterowy, o pow. zabudowy 70 m2 i pow. użytkowej 45,90 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie dostatecznym wynoszącym około 40%,
   2. budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym,
   3. budynek gospodarczy wzniesiony w konstrukcji mieszanej, o pow. zabudowy 37 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie do remontu lub rozbiórki wynoszącym około 70%,
   4. trzystanowiskowy garaż o pow. zabudowy 78 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę na poziomie dobrym wynoszącym około 20%,
   5. dwa blaszane garaże nietrwale związane z gruntem, z których jeden usytuowany jest częściowo poza granicą nieruchomości na działce sąsiedniej nr 149/1.
   Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i strukturach rozluźnionych - osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 166 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 33 200 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 660 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału stanowi cena netto osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 i art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).

  • Człuchowskiej 6 i 6a, obr. G-9, dz. nr 335 i 336 o łącznej pow. 573 m2, KW LD1M/00015475/2

   Nieruchomość położona przy ulicy Człuchowskiej 6 i 6a, stosownie do treści księgi wieczystej LD1M/00015475/2, stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz trzech osób fizycznych (w udziałach odpowiednio: 4/12, 1/12 i 1/12).
   Działki wchodzące w skład nieruchomości posiadają kształt regularnych wąskich prostokątów. Na terenie działki nr 335 znajdują się drewniane obiekty budowlane typu: komórka i altana ogrodowa o bardzo dużym stopniu zużycia, jak również studnia kopana. Działka nr 335 pozostaje w zarządzie współwłaścicieli prywatnych. Na terenie działki nr 336 znajduje się drewniany jednolokalowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,55 m2 w stanie ruiny, drewniane komórki, a także studnia kopana. Działka nr 336 znajduje się w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do jednej drogi publicznej – ulicy Człuchowskiej, a jej obsługa komunikacyjna powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej – ulicy Człuchowskiej. Działki nr 330/20 i 330/23 w obrębie G-9 stanowiące ulicę Człuchowską mają nieuregulowany stan prawny (działka nr 330/20 stanowi własność prywatną wpisaną w repertorium hipotecznym, działka nr 330/23 nie ma ustalonego właściciela).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 66 100 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) netto.
   Wadium: 13 220 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 670 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Burtowej 13 , płk Piotra Wysockiego 21, Poznańskiej 10, alei Włókniarzy bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Malborskiej 7;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stanisława Dubois 31;
  • pisemnego oświadczenia,że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy płk Piotra Wysockiego 21, Przędzalnianej 91, Poznańskiej 10, Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30 a;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łowickiej 6;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy- dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Błogosławionego Wincentego Kadłubka 30 i 30/30a, Człuchowskiej 6 i 6a.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 03.02.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a , tel. ( 42 ) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Pokojowej, Stylowej, Franciszka Prożka, 3 Maja, Henryka Wieniawskiego, Bolesława Chrobrego i Wspólnej, Drwęckiej, Biskupińskiej oraz Tomaszowskiej
Treść:

2013-12-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Pokojowej 4, obr. G-40, dz. nr 70 o pow. 861 m2, KW LD1M/00097639/8.
  Nieruchomość zabudowana jest:
  1. budynkiem mieszkalnym parterowym, niepodpiwniczonym. Ściany zewnętrzne budynku drewniane, wewnątrz: część ścian drewnianych, część murowanych. Dach drewniany kryty papą. W budynku brak jest drzwi, okien, instalacji, części desek obiciowych ścian zewnętrznych. W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna Rejon Obsługi Najemców III z siedzibą w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47 jest następująca dokumentacja: książka obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego), protokół z okresowego 5-cio letniego przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego z dnia 20 czerwca 2009 r., okresowe kontrolne pomiary elektryczne z listopada 2009 r., orzeczenie o stanie technicznym budynku mieszkalnego z lutego 2010 r., z którego wynika że budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym i należy przeznaczyć go do rozbiórki; protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 24 lipca 2013 r.;
  2. murowanym budynkiem gospodarczym, który wykorzystywany był dawniej jako komórki lokatorskie. W budynku brak jest drzwi, okna, dachu, instalacji. Ww. budynki są w stanie ruiny i kwalifikują się do rozbiórki.
  Na nieruchomości znajduje się studnia kopana stanowiąca własność Miasta Łodzi. Nie jest to studnia publiczna, aktualnie jest nieczynna, zasypana ziemią, pokryta roślinnością. Ponadto na działce zlokalizowane są pozostałości po dawnych budynkach gospodarczych (z otworem w ziemi), fragment starego drewnianego wc oraz składowisko śmieci, liści i gałęzi.
  Na nieruchomości występują nieliczne drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący wjazd z ul. Pokojowej (nawierzchnia ulicy utwardzona płytami Jomb). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 175 000 zł netto, wadium: 35 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 750 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


 • Stylowej 3, 3A i 3B, obr. G-24, dz. nr 296/4 o pow 289 m2, dz. nr 296/3 o pow. 289 m2, dz. nr 296/2 o pow. 289 m2, KW LD1M/00125512/8. Łączna powierzchnia sprzedawanych działek wynosi 867 m2.
  Działka nr 296/4 jest niezabudowana, nie jest ogrodzona ani zagospodarowana. Posiada kształt prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Działka nr 296/3 jest niezabudowana, nie jest ogrodzona ani zagospodarowana. Posiada kształt prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Działka nr 296/2 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki, ogrodzenie jest zdewastowane. Posiada kształt prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami.
  Działki przeznaczone są do łącznej sprzedaży.
  W pasie ulicy Stylowej przebiega linia napowietrzna telekomunikacyjna, energia elektryczna, gazociąg dn 200 stal n/c. Na wysokości działek w ulicy Stylowej znajduje się wodociąg Ø 110 mm (od wodociągu konieczne jest zachowanie strefy ochronnej oraz pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 3 m z każdej strony) oraz kanalizacja sanitarna d=0,20 m i kanalizacja deszczowa d=0,60 m (dla każdej kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 5 m z każdej strony kanału).
  Obsługa komunikacyjna działek może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Stylowej, stanowiącej własność Miasta. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Ulica Stylowa została zakwalifikowana do przebudowy w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA’’.
  Dla powyższych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działki położone w Łodzi przy ulicy Stylowej 3, 3A i 3B położone są na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca działek zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania działek zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 136 000 zł netto, wadium: 27 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 360 zł
  Cenę nabycia działek stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Franciszka Prożka 16, obr. B–29, dz. nr 252 o pow. 446 m2, KW LD1M/00035131/5.
  Nieruchomość zabudowana jest parterowym drewnianym na podmurówce z cegły budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 98 m2 zakwalifikowanym do rozbiórki i ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach. W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź- Bałuty Rejon Obsługi Najemców V z siedzibą w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 16 jest następująca dokumentacja: książka obiektu, orzeczenie o stanie technicznym z listopada 2001 r., protokół z przeglądu 5- letniego z czerwca 2009 r., protokół z przeglądu okresowego 5- letniego instalacji elektrycznej budynku z lipca 2009 r., przeglądy kominiarskie, dokumentacja przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla w/w posesji z czerwca 2010 r. Na nieruchomości zlokalizowana jest studnia. Zgodnie z informacją z Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty Rejon Obsługi Najemców V przedmiotowa studnia, na wysokości dwóch metrów poniżej poziomu terenu, wypełniona jest wodą zanieczyszczoną mechanicznie (gałęzie, liście). Woda ze studni może być wykorzystywana do celów gospodarczych po uprzednim oczyszczeniu studni i wykonaniu badania technicznego wody pod kątem składu chemicznego.
  Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Franciszka Prożka 14 na ok. 2,5 m2 narusza teren działki nr 252.
  Na nieruchomości znajduje się kilka drzew liściastych. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Do nieruchomości doprowadzone są wybudowane w 2010 r.:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o długości l=6,39 m, PEHD;
  2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o długości l=10,50 m, PVC;
  3. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o długości l=3,97 m, kamionka (przyłącze, które w znacznej jego długości znajduje się w pasie drogowym).
  Dla każdego z wyżej wymienionych przyłączy konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń.
  Nieruchomość zaopatrywana jest w wodę i odprowadzane są z niej ścieki poprzez ww. przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., wybudowane w ramach zadania 07 – „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej miasta Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew”; w celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tych przyłączy, nabywca nieruchomości winien się skontaktować z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach dotychczasowych, czyli istniejącym zjazdem z ulicy Franciszka Prożka. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej. Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych doprowadzonych do nieruchomości, o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń.
  Cena wywoławcza: 90 000 zł netto, wadium: 18 000 zł, postąpienie nie mniej niż 900 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


 • 3 Maja 34, obr. G-24, dz. nr 272/3 o pow. 734 m2, KW LD1M/00048650/3.
  Działka jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do prostokąta, częściowo jest ogrodzona płotem betonowym bez podmurówki. Na działce rosną drzewa i krzewy oraz trawa.
  Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości I=10 m, (stanowiące na dalszym odcinku sieć wewnętrzną) dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień po 2,5 m z każdej strony przyłącza oraz energetyczne przyłącze napowietrzne nn wraz ze słupem pod przyłączeniowym do posesji na działce nr 272/2. W pasie ulicy Stylowej przebiega linia napowietrzna telekomunikacyjna, gazociąg dn 200 stal n/c. Na wysokości działki w ulicy Stylowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 110 mm (od wodociągu konieczne jest zachowanie strefy ochronnej oraz pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 3 m z każdej strony) oraz kanalizacja sanitarna wraz z odejściami bocznymi d=0,20 m i kanalizacja deszczowa d=0,60 m (dla każdej kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 5 m z każdej strony kanału). W pasie ulicy 3 Maja na wysokości ww. działki znajduje się gazociąg dn 100 stal n/c oraz sieć wodociągowa Ø 200 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 3 m z każdej strony rurociągu), sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,60 m (dla każdej kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 5 m z każdej strony kanału).
  Obsługa komunikacyjna działki może odbywać się tylko od strony ulicy Stylowej, stanowiącej własność Miasta. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Ulica Stylowa została zakwalifikowana do przebudowy w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA’’.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działka położona w Łodzi przy ulicy 3 Maja 34 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca działki zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania działki zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na działce w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 120 000 zł netto, wadium: 24 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 200 zł
  Cenę nabycia działki stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Henryka Wieniawskiego 12, obr. G-1, dz. nr 30/1 o pow. 526 m2, KW LD1M/00035673/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do trapezu, częściowo jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki, ogrodzenie jest zdewastowane. Na działce rosną drzewa i krzewy. Nieruchomość wymaga uporządkowania.
  W pasie ulicy Henryka Wieniawskiego przebiega kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnymi kablami, gazociąg dn 150 stal ś/c, wodociąg Ø 200 mm i kanalizacja ogólnospławna d=0,50/30 m.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Henryka Wieniawskiego, która nie stanowi własności Miasta. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Henryka Wieniawskiego 12 położona jest na terenach oznaczonych symbolem UH - tereny usług i handlu wielkopowierzchniowego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 171 000 zł netto, wadium: 34 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 710 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Henryka Wieniawskiego 14, obr. G-1, dz. nr 31/1 o pow. 582 m2, KW LD1M/00035664/0.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego, częściowo jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki, ogrodzenie jest zdewastowane. Na działce rosną drzewa i krzewy. Nieruchomość wymaga uporządkowania.
  W pasie ulicy Henryka Wieniawskiego przebiega kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnymi kablami, gazociąg dn 150 stal ś/c, wodociąg Ø 200 mm i kanalizacja ogólnospławna d=0,50/30 m.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Henryka Wieniawskiego, która nie stanowi własności Miasta. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Henryka Wieniawskiego 12 położona jest na terenach oznaczonych symbolem UH - tereny usług i handlu wielkopowierzchniowego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 191 000 zł netto, wadium: 38 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 910 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Bolesława Chrobrego 4 i ulicy Wspólnej 1a, obr. B-49, dz. nr 109/16 i 109/20, o łącznej pow. 870 m2, KW: LD1M/00003151/8 i LD1M/00032652/2.
  Działki nr 109/16 i 109/20 tworzą jeden teren inwestycyjny. Działki są niezabudowane. Działka nr 109/16 w części południowej jest utwardzona płytami typu YOMB i wykorzystywana jest jako miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Pozostała część działki wykorzystywana jest jako teren zielony osiedla. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa. Część granicy działki nr 109/16 została naruszona przez ogrodzenie posesji Chrobrego 6 (działka nr 110). Działka nr 109/20 w całości wykorzystywana jest jako teren zielony osiedla.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez drogę wewnętrzną ul. Bolesława Chrobrego (dz. nr 115/12, obręb B-49), która posiada włączenie w drogę publiczną ul. Zgierską. Droga wewnętrzna ul. Bolesława Chrobrego posiada nieuregulowany stan prawny, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. w linii regulacyjnej działki nr 109/16 i 109/20 od strony działki nr 109/12 przebiega kablowa linia energetyczna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. na działce nr 109/20 znajduje się odcinek przewodu podziemnego innych sieci kablowych;
  3. na działce nr 109/16 znajduje się przyłącze wodociągowe wraz ze studzienką.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Cena wywoławcza: 383 000 zł netto, wadium: 76 600 zł, postąpienie nie mniej niż 3 830 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Drwęckiej 35, obr. B-53, dz. nr 106/1 o pow. 1015 m2, KW LD1M/00112206/6.
  Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na części nieruchomości zostało wybudowane przez byłego Dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Nieogrodzona część działki porośnięta jest drzewami i krzewami z samosiewu.
  Nad terenem nieruchomości (południowo-zachodnim narożnikiem) usytuowane jest przyłącze energetyczne niskiego napięcia do budynku sąsiedniego znajdującego się pod numerem 33a.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 17.05.2013 r., 30.08.2013 r.
  Cena wywoławcza: 142 000 zł netto, wadium: 28 400 zł, postąpienie nie mniej niż 1 420 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Drwęckiej 41, obr. B-53, dz. nr 106/4 o pow. 1010 m2, KW LD1M/00033712/8.
  Nieruchomość niezabudowana. Częściowo ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na słupkach. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest stalowa furtka. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). W bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego narożnika nieruchomości przebiega wodociąg. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 11 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 17.05.2013 r., 30.08.2013 r.
  Cena wywoławcza: 141 000 zł netto, wadium: 28 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 410 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Drwęckiej 43, obr. B-53, dz. nr 106/5 o pow. 1007 m2, KW LD1M/00100320/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). Północna i północno-zachodnia część nieruchomości jest użytkowana jako droga. Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
  Na terenie nieruchomości usytuowany jest wodociąg oraz przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Drwęckiej 42. Dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m od każdej strony urządzenia, natomiast dla przyłącza wodociągowego obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od każdej strony urządzenia, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki wynosi 150 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 17.05.2013 r., 30.08.2013 r.
  Cena wywoławcza: 124 000 zł netto, wadium: 24 800 zł, postąpienie nie mniej niż 1 240 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Biskupińskiej 12, obr. G-25, dz. nr 319 o pow. 590 m2, KW LD1M/00131837/7.
  Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Biskupińskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ulica Biskupińska posiada nawierzchnię gruntową.
  W pobliżu ww. nieruchomości znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna. Dla wodociągu położonego wzdłuż ulicy Biskupińskiej zlokalizowanego w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż nieruchomości w pobliżu jej wschodniej granicy przebiega również sieć kablowa w kanalizacji. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w okolicy nieruchomości jest gazociąg w ulicy Ruchliwej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 88 000 zł netto, wadium: 17 600 zł, postąpienie nie mniej niż 880 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Biskupińskiej 14, obr. G-25, dz. nr 318/1 o pow. 583 m2, KW LD1M/00100575/6.
  Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Biskupińskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ulica Biskupińska posiada nawierzchnię gruntową.
  W pobliżu ww. nieruchomości znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna. Dla wodociągu położonego wzdłuż ulicy Biskupińskiej zlokalizowanego w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż nieruchomości w pobliżu jej wschodniej granicy przebiega również sieć kablowa w kanalizacji. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w okolicy nieruchomości jest gazociąg w ulicy Ruchliwej.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 87 000 zł netto, wadium: 17 400 zł, postąpienie nie mniej niż 870 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Tomaszowskiej 18, obr. G-7, dz. nr 157 o pow. 998 m2, KW LD1M/00117731/0.
  Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 20 m na 50 m i jest niezabudowana. Jej teren jest płaski, podwyższony w stosunku do poziomu drogi (ul. Tomaszowskiej). Nieruchomość jest od frontu ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach z furtką. W granicy północno-zachodniej i południowo-wschodniej znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od strony wschodniej nie jest ogrodzona. Działka porośnięta jest pojedynczymi drzewami (skoncentrowanymi przy ogrodzeniu od strony ulicy) i trawą. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej ul. Tomaszowskiej. Najbliższe jej sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Tomaszowskiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z zapisami studium nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji i wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy zrealizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia w/w zapisu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.06.2013 r., 30.08.2013 r.
  Cena wywoławcza: 163 000 zł netto, wadium: 32 600 zł, postąpienie nie mniej niż 1 630 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3.02.2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ulicy Chrobrego 4 i ulicy Wspólnej 1a
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dot. nieruchomości przy ulicach: Pokojowej 4, Prożka 16, Tomaszowskiej 18
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dot. nieruchomości przy ulicach: Stylowej 3, 3A i 3B, Wieniawskiego 12, Wieniawskiego 14, Biskupińskiej 12, Biskupińskiej 14
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania działki w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania działki zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na działce sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na działce w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dot. nieruchomości przy ulicy 3 Maja 34
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji – dot. nieruchomości przy ulicach: Drwęckiej 35, Drwęckiej 41, Drwęckiej 43
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dot. nieruchomości przy ulicach: Pokojowej 4, Prożka 16
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3.02.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej 33b
Treść:

2013-12-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Ekonomicznej 33b
obr. G-42, dz. nr 28/7 o pow. 46 m2, KW LD1M/00033417/0

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie G-42 jako działki nr: 28/3, 28/8, 28/10, 28/12 i 28/14.
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, nie może być samodzielnie zagospodarowana; może ona poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Nieruchomość zabudowana częścią murowanego budynku garażowego o pow. około 13,3 m2. Pozostała część budynku, tj. około 6,7 m2 znajduje się na działce sąsiedniej nr 28/3 będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. Stan techniczny garażu został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako do remontu. Budynek garażowy został wybudowany bez pozwolenia na budowę i stanowi samowolę budowlaną. Niezabudowana część działki porośnięta jest trawą. Obecnie nieruchomość użytkowana jest bezumownie przez użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, który został zobowiązany do wydania nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się w części na nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.11.2013 r.

Cena wywoławcza: 15 500 zł netto, wadium: 3 100 zł, postąpienie nie mniej niż: 160 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r. w UMŁ
przy ul. Piotrkowskiej 104 - sala 371a, o godzinie 13.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 23 stycznia 2014 r. do godz. 15.00 w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub jest w ich użytkowaniu wieczystym i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p., ul. Piotrkowska 104).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 27 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok.457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 27.01.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 4729/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 31 stycznia 2014 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 159/163
Treść:

2014-01-10

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 31 stycznia 2014 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

płk Jana Kilińskiego 159/163

obr. S-8, dz. nr 91/14 o pow. 2391 m2, KW LD1M/00121339/3

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana zasad obsługi komunikacyjnej sprzedawanej nieruchomości.

Powyższe uznane zostało za ważny powód uzasadniający odwołanie przetargu (zgodnie z § 15 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5097/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 159/163 oraz powołania Komisji Przetargowej).

Szczegóły przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Radwańskiej 68/70, Atutowej 20 c, Zamulnej 1/3, Beskidzkiej 44 A, płk Jana Kilińskiego 159/163, Wysokiej 11 oraz kpt. Stefana Pogonowskiego 83
Treść:

2013-11-12
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Radwańskiej 68/70, obr. P–29, działki nr: 32/1, 32/2 i 32/3 o łącznej pow. 2352 m2, KW LD1M/00125277/8, KW LD1M/00125281/9 i KW LD1M/00125511/1
  Działka nr 32/1 jest częściowo utwardzona i częściowo porośnięta trawą oraz znajduje się na niej blaszana wiata. W jej północnej i południowej granicy znajdują się ściany budynków posadowionych na nieruchomościach sąsiadujących. W obu tych ścianach znajdują się otwory okienne. Ponadto w części północnej granicy biegnie ceglany mur. Od zachodniej strony działka ogrodzona jest siatką stalową na ceglanym cokole.
  Działka nr 32/2 zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem o charakterze usługowym o powierzchni zabudowy 181 m2 i powierzchni użytkowej ok. 145 m2. Obiekt ten jest bezumownie użytkowany przez pomiot prywatny. Działka jest utwardzona i porośnięta drzewami. W jej północnej granicy z działką nr 31/2 biegnie ceglany mur oraz ogrodzenie z siatki stalowej z bramą wjazdową. Natomiast w północnej granicy z działką drogową nr 30/8 biegnie murowane ogrodzenie stanowiące część ogrodzenia działki nr 31/2.
  Działka nr 32/3 jest w całości porośnięta roślinnością. W jej południowej granicy znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą wjazdową na sąsiadującą nieruchomość – działkę nr 59/4. W pozostałych granicach posadowione jest ogrodzenie z siatki (w części zachodniej granicy dochodzi ono do wschodniej ściany budynku usytuowanego na działce nr 32/2).
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. na działce nr 32/1 - czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 40-32 wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej;
  2. na działce nr 32/2:
   1. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 40 wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej,
   2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=14,23 obsługujące znajdujący się na tej nieruchomości budynek;
  3. na działce nr 32/3:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=14,23,
   2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=7,5 m,
   3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 40 wykonana w 2004 r. w technologii preizolowanej.
  DALKIA S.A. zgłosiła konieczność ustanowienia służebności przesyłu dla wyżej opisanych sieci rozdzielczych wody gorącej o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym tej spółki dostęp do tych sieci, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Na nieruchomościach może znajdować się także inna infrastruktura techniczna nie opisana przez gestorów sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie. Usunięcie ewentualnej kolizji z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości należy do nabywcy.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomoścach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegających sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Radwańskiej, przy czym zjazd ten powinien być urządzony jako zjazd indywidualny. Określone parametry techniczne zjazdu jako zjazdu indywidualnego wprowadzają ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości, które zjazd ten będzie obsługiwał, do zagospodarowania ich pod obiekty użytkowane indywidualnie lub usługi, które nie stanowią znacznego generatora ruchu kołowego. Zgodnie z ww. opinią zachodzi konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz działki nr 59/4 poprzez ustanowienie na zbywanych nieruchomościach służebności drogowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości służebności przejścia i przejazdu obciążającej działkę nr 32/3 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 59/4; powierzchnia obciążona służebnością powinna obejmować pas gruntu o powierzchni 310 m2 - jak w załączniku graficznym do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5056/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2013 r.;
  3. zachowania strefy ochronnej dla sieci rozdzielczych wody gorącej (2 x Dn 40-32 oraz 2 x Dn 40), o szerokości 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej;
  4. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla przyłączy: wodociągowego Ø 50 mm o długości L=14,23 oraz kanalizacyjnego d=0,15 m o długości L=7,5 m, o szerokości 5 m symetrycznie po obu stronach przewodu.
  Cena wywoławcza: 1 240 000 zł netto, wadium 124 000 zł, postąpienie nie mniej niż 12 400 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Atutowej 20 c, obr. G-42, dz. nr 580, o pow. 3969 m2, KW LD1M/00120306/6
  Działka niezabudowana. Na terenie nieruchomości, ok. 85% jej powierzchni, znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa liściaste oraz pojedyncze stare drzewa owocowe). Teren nierówny, różnica poziomu pomiędzy najwyższym punktem działki znajdującym się w środkowej części działki, a najniższym punktem wynosi ok. 5 m. Od strony ul. Atutowej działka nie jest ogrodzona, w pozostałych granicach nieruchomości znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych.
  W ulicy Atutowej, w odległości ok. 1,6 m od wschodniej granicy działki zlokalizowany jest wodociąg Ø 100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazowa.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, działka przylega do drogi publicznej - ulicy Atutowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez istniejący zjazd z ulicy Atutowej. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 590 000 zł, wadium: 118 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 900 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zamulnej 1/3, obr. G-50, dz. nr 111/10 o pow. 2944 m2, KW LD1M/00157981/9
  Działka zabudowana jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, znajdującym się w złym stanie technicznym. Zgodnie z kartoteką budynków, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 301 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 363,55 m2. Budynek wykonany w konstrukcji murowanej z drewnianymi stropami i dachem. Teren działki jest zaniedbany. Na nieruchomości znajdują się liczne nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu: B/RIVa, Lz/IVa i IVa.
  Na terenie działki zlokalizowana jest wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, prawdopodobnie służąca do odwodnienia budynku. Instalacja nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji tej instalacji.
  Przez teren działki przebiega kanalizacja Telekomunikacji Polskiej S.A., w której nie ma kabli. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi publicznej – ulicy Zamulnej, z zachowaniem możliwie największej odległości od skrzyżowania z ulicą Patriotyczną. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 432 000 zł netto, wadium: 86 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 320 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).
 • Beskidzkiej 44 A, obr W- 6, dz. nr 271 o pow. 3660 m2, KW LD1M/00219625/9
  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana bezpośrednio przy ul. Beskidzkiej, do której przylega krótszym bokiem. Działka ma kształt dość regularny, zbliżony do prostokątnego trapezu, jest stosunkowo długa, wykazuje pochylenie terenu w kierunku północnym (w kierunku rzeki Łódki). Na sąsiedniej nieruchomości (działka nr 272) znajduje się piętrowy budynek mieszkalny, którego okna wychodzą na przedmiotową działkę nr 271. Na ok. 20 % powierzchni nieruchomości rosną drzewa i krzewy.
  Nieruchomość położona jest na południowym zboczu doliny rzeki Łódki. Północna część nieruchomości, sąsiadująca z dnem doliny, powinna ze względów przyrodniczych, historycznych i społecznych pozostać niezabudowana i drożna. Ochrona przed zabudową umożliwi zachowanie czytelnej w terenie struktury geomorfologicznej – doliny Łódki, będącej elementem dziedzictwa i tożsamości przyrodniczo-historycznej Miasta. Związane z doliną biocenozy łąkowe, murawowe i zaroślowe mogą w przyszłości stanowić element klina zieleni urządzonej będącej naturalnym przedłużeniem Parku Kobro, Parku Ocalałych i Parku Helenowskiego.
  W przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości powinny zostać uwzględnione wskazania wynikające z opracowania ekohydrologicznego „Analiza zasięgu terenów dolin na obszarze miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (Zalewski i in. 2007), opracowanego przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Północna część nieruchomości leży w zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1% (wody stuletniej) oraz w strefie ścisłej ochrony i regulacji ekohydrologicznej (strefa I). Według wskazanego opracowania strefa ta traktowana jest jako obszar wymagający ścisłej ochrony ze względów przyrodniczych oraz obszar koniecznej regulacji elementów poprawiających jej funkcjonowanie, w oparciu o zasady regulacji ekohydrologicznej. Dla tych terenów w ww. opracowaniu wskazuje się na konieczność wprowadzenia całkowitego zakazu zabudowy ze względu na potrzebę skutecznej regulacji procesów hydrologicznych, poprawy wydajności samooczyszczania wód oraz ochrony różnorodności biologicznej. Wyjątek stanowi zabudowa hydrotechniczna niezbędna dla właściwego funkcjonowania systemu rzecznego w obszarze zurbanizowanym. Obszar zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1% wskazany w „Analizie zasięgu terenów dolin na obszarze miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” nie jest tożsamy z obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165).
  Przepisy ograniczające sposób korzystania z nieruchomości przyległych do rzek zawarte są w ww. ustawie – Prawo wodne, gdzie:
  1. zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, przy czym zabrania się również zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;
  2. zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymywaniem oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno - meteorologicznych urządzeń pomiarowych;
  3. zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiających ten dostęp wyznacza Prezydent Miasta Łodzi w drodze decyzji, za co przysługuje właścicielowi odszkodowanie z budżetu gminy na podstawie art. 28 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci:
  1. na nieruchomości znajdują się: energetyczna linia napowietrzna nn SN, energetyczna linia kablowa SN oraz energetyczne przyłącze napowietrzne nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
  2. w pasie drogowym ul. Beskidzkiej znajduje się:
   1. studnia kablowa oraz kanalizacja teletechniczna wraz z czynnymi kablami należąca do Telekomunikacji Polskiej S.A.,
   2. gazociąg dn 150 stal średniego ciśnienia,
   3. sieć wodociągowa Ø 150 mm, żeliwo;
  3. według mapy zasadniczej na nieruchomości zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Beskidzkiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  W dniu 25 czerwca 2008 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXV/686/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej i Kłodzkiej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. południowa część nieruchomości znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast północny fragment nieruchomości znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
  Zgodnie z zapisami w ww. studium nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji miejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 385 000 zł netto, wadium 77 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 850 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • płk Jana Kilińskiego 159/163, obr. S-8, dz. nr 91/14 o pow. 2391 m2, KW LD1M/00121339/3

  Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, o charakterze usługowym, w stanie ruiny. Ściany budynku są murowane z cegły. Konstrukcja dachu jest drewniana. Budynek nie jest użytkowany i nie nadaje się do wykorzystania. Ściany budynku są popękane, a część dachu zarwana. Działka jest nieuporządkowana i porośnięta dziko rosnącym drzewostanem.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie poprzez działkę nr 91/13, położoną w obrębie P-8, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00121339/3. Działka nr 91/13 obciążona zostanie ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową z prawem przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, która powstanie w związku z założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 159/163, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 91/14 w obrębie S-8. Powierzchnię gruntu zajętego przez ograniczone prawo rzeczowe określa się na 600 m2. Przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4852/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 159/163, oznaczonej jako działka nr 91/14 w obrębie S-8 i ogłoszenia jej wykazu, a także w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 159/163 oznaczonej jako działka nr 91/13 w obrębie S-8.
  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia terenu. Sieć wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna są usytuowane w pasie drogowym ul. Kilińskiego. Dla działki 91/14 istnieje możliwość podłączenia do urządzeń sieci ciepłowniczej usytuowanych na działce nr 91/11. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto istnieje możliwość zasilenia działki nr 91/14 w energię elektryczną. Nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia działki nr 91/14 do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew inwestor zobowiązany jest do uzyskania opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nieruchomość objęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1707/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 720 000 zł netto, wadium: 72 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 7 200 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczona wartość służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 91/13 w wysokości 27 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%.
 • Wysokiej 11, obr. W-24, dz. nr 116/3 o pow. 840 m2, KW LD1M/00097091/4
  Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt prostokąta. Obecnie na działce znajdują się:
  1. budynek mieszkalny frontowy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiórki;
  2. budynki mieszkalne prawej i lewej oficyny, trzykondygnacyjne, nie podpiwniczone, przeznaczone do rozbiórki;
  3. budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, przeznaczony do rozbiórki.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 116/3 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Wysokiej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się przez istniejący zjazd z tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. nieczynne kable niskiego napięcia przeprowadzone do zlikwidowanego złącza kablowego znajdującego się w bramie budynku usytuowanego na działce nr 116/3, będące na majątku PGE Dystrybucja S. A.;
  2. kablowe przyłącze telekomunikacyjne biegnące wewnątrz budynków w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na działce nr 116/3, stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
  3. nieczynne przyłącze gazowe stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.;
  4. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, PEHD, o dł. L = 6,91 m (odcinek od miejsca włączenia do wodociągu miejskiego Ø 100 mm w ul. Wysokiej do zaworu głównego za wodomierzem w studni wodomierzowej) będące w eksploatacji ZWiK Spółka z o. o.; na wysokości wyżej wymienionej posesji występuje przyłącze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy D = 0,15 m i dł. 6,5 m będące w eksploatacji ZWiK Spółka z o. o.; w ul. Wysokiej na wysokości działki nr 116/3 znajdują się: wodociąg miejski Ø 100 oraz miejski kanał ogólnospławny J.IV 0,90 x 1,60 m.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr S. Kopcińskiego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.05.13 r., 20.09.13 r.
  Cena wywoławcza: 368 000 zł netto, wadium: 36 800 zł, postąpienie nie mniej niż 3 680 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • kpt. Stefana Pogonowskiego 83, obr. P-20, dz. nr 26, o pow. 2 100 m2, KW LD1M/00114977/5
  Nieruchomość jest płaska, częściowo utwardzona trylinką.
  Na działce znajdują się:
  - murowany, jednopiętrowy budynek pełniący dotychczas funkcję biurowo – dydaktyczną o pow. użytkowej 365,5 m2,
  - zbudowany z cegły budynek garażowy o pow. użytkowej 72 m2.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 26 przylega do pasa drogowego drogi publicznej klasy L – lokalna - ul. kpt. Stefana Pogonowskiego i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z tej ulicy. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2xDn 65-32 wykonana w technologii preiziolowanej, strefa ochronna dla tej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej; właściciel sieci – Dalkia Łódź S. A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S. A. prawo dostępu do sieci ciepłowniczej wraz ze strefą ochronną w zakresie niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, napraw, remontu i bieżącej eksploatacji;
  2. nieczynne stalowe przyłącze gazu dn 50;
  3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm oraz instalacja wodno – kanalizacyjna obsługująca działkę nr 26, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.; strefa ochronna wynosi 5 m symetrycznie po obu stronach przewodu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Łąkowej, gen. Lucjana Żeligowskiego i 6 sierpnia.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Cena wywoławcza: 895 000 zł netto, wadium 179 000 zł, postąpienie nie mniej niż 8 950 zł
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 27.01.2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Zamulnej 1/3, ul. Kilińskiego 159/163, ul. Atutowej 20 c, ul. Radwańskiej 68/70, ul. Beskidzkiej 44 A, ul. Pogonowskiego 83,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Wysokiej 11,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się w na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul. Kilińskiego 159/163,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Atutowej 20 c,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do: użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii lub ich likwidacji; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Zamulnej 1/3,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości przy ul. Wysokiej 11, ul. Zamulnej 1/3 i ul. Kilińskiego 159/163, ul. Pogonowskiego 83,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na działce nr 32/2 i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości przy ul. Radwańskiej 68/70.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 27.01.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami (a w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 159/163 także wartością służebności gruntowej przejścia i przejazdu ustanowionej na działce nr 91/13 położonej przy ulicy Kilińskiego 159/163 w wysokości 27 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%) winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

2013-12-03

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Czorsztyńskiej 11, obr. W - 13 , dz. nr 124/2 o pow. 742 m2, KW LD1M/00065756/1
   Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Ww. nieruchomość usytuowana jest po zachodniej stronie ulicy Czorsztyńskiej na odcinku pomiędzy ulicą Telefoniczną oraz ulicą Pszczyńską. Szerokość działki od frontu - 20 m. Działka jest ogrodzona (od frontu ogrodzenie z bramą – bardzo zniszczone). Na nieruchomości rosną drzewa owocowe. W narożniku północno – zachodnim działki posadowione są dwa parterowe przylegające do siebie budynki murowano – drewniane z werandą o łącznej powierzchni zabudowy 72 m2, które znajdują się w złym stanie technicznym. Zgodnie z zapisem w kartotece budynków obiekty zostały wybudowane w 1950 roku. Część budynków położonych na sąsiedniej działce nr 122 przy ulicy Czorsztyńskiej 9 wchodzi w działkę nr 124/2 przy ulicy Czorsztyńskiej 11. Zachodnia granica nieruchomości przy ulicy Czorsztyńskiej 11 przebiega częściowo wewnątrz budynku znajdującego się na ww. nieruchomości.
   Na terenie ww. nieruchomości znajdują się:
   1. kolektor sanitarny III B o średnicy d=0,40 m wybudowany w 2001 r., stanowiący własność Łódzkiej Spółki infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości 5 m z każdej strony, licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu;
   2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm wybudowane w 1976 r., dla którego obowiązują również pasy ochronne 2,5 m z obu stron urządzenia. Ww. urządzenia stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., która wystąpiła do Wydziału Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących na działce nr 124/2 ww. urządzeń, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzka Spółkę infrastrukturalną Sp. z o.o. do urządzenia na nieruchomości, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia. Możliwości zagospodarowania przedmiotowej działki są bardzo ograniczone;
   3. w ulicy Czorsztyńskiej na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny d= 0,20 m, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia, energia elektryczna.
   Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Czorsztyńskiej. Ulica Czorsztyńska posiada nieuregulowany stan prawny. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla powyższej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi , położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej do terenu kolejowego, zatwierdzony uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581), który obejmuje ww. nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:
   1. jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej z możliwością realizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali usługowych o powierzchni określonej w przepisach odrębnych,
   2. jako przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej w formie budynków wolnostojących,
   3. zakaz realizacji usług, których uciążliwość może wykraczać poza granice działki lub wpływać niekorzystnie na warunki zamieszkiwania terenu, dla którego jako przeznaczenie ustalono funkcję mieszkaniową.
   Nieruchomość została nabyta na rzecz Gminy Łódź aktem notarialnym Rep. A. nr 3579/2000 w dniu 7 lipca 2000 r. z przeznaczeniem pod budowę kolektora sanitarnego III B.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   2. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Data przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.10.2013 r.
   Cena wywoławcza : 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych , w tym 0 zł wartość naniesień) netto.
   Wadium: 12 000 zł (słownie : dwanaście tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 600 zł (słownie: sześćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Zimnej 1, obr. P-7 , dz. nr 10 o pow. 503 m2, KW LD1M/00039410/3
   Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, wzniesionym około 1936 r. Zgodnie z kartoteką budynków, powierzchnia zabudowy wynosi 122 m2, natomiast powierzchnia użytkowa lokali 154,94 m2. Na terenie nieruchomości znajdują się również pozostałości innych budowli (budynki gospodarcze). Wszystkie budynki są w złym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne.
   Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=4,74 oraz przyłącze kanalizacyjne d=150 mm o długości L=11,20 m. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami. Przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dla przyłączy koniecznie jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m symetrycznie po obu stronach przewodu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, gazowa.
   Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1622/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2001 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej oraz torów PKP, nieruchomość oznaczona jest symbolem 10 MJ – tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Plan ustala linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Wysokość zabudowy do 11 m od powierzchni terenu do kalenicy. Należy zachować 50 % powierzchni terenu jako aktywnej przyrodniczo. Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy oznaczonej symbolem 20KD – ulicy Zimnej. Ustala się zakaz podziału istniejących działek.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji.
   Cena wywoławcza: 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium: 28 800 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 440 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


  • Nowej 43 , obr. W-24, dz. nr 287/12 o pow. 153 m2, KW LD1M/00130307/6 oraz 287/14 o pow. 57 m2, KW LD1M/00125522/1. Łączna powierzchnia nieruchomości: 210 m2.
   Na całej długości działki nr 287/14 oraz wzdłuż wschodniej granicy działek nr 287/12 i 287/14 znajduje się fragment murowanej ściany dawnego budynku gospodarczego, kwalifikujący się do rozbiórki.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ulicy Nowej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 – tereny osi usługowej W-Z. Dla terenu, na którym znajdują się działki podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVII/304/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ksawerowskiej 65 d, obr. G-49 , dz. nr 24 o pow. 2711 m2, KW LD1M/00011024/8
   Nieruchomość jest niezabudowana, wąska i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Ogrodzenie między działką nr 24, a działkami nr: 21/2 i 21/3 (ul. Ksawerowska 67) narusza o około 1 m (na długości około 44 m) granice działki nr 24.
   W północnej granicy nieruchomości przebiega „Ciek z ul. Pabianickiej” (obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%). Pas eksploatacyjny wynosi 3 m po obu stronach od jego krawędzi skrajnych.
   Zgodnie z opracowaniem pn. „Analiza zasięgu dolin rzecznych na obszarze miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi" wykonanym w sierpniu 2007 r. przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, teren nieruchomości od jej północnej granicy wchodzi w skład zasięgu pasa ścisłej ochrony i regulacji hydrologicznej (strefa I). Strefa ta obejmuje dolinę zalewową cieku i jest traktowana jako obszar koniecznej regulacji elementów poprawiających jej funkcjonowanie w oparciu o zasady regulacji ekohydrologicznej. Pozostała część tej działki pomiędzy jej południową granicą (przy ul. Ksawerowskiej) do granicy strefy I wyznaczonej w bezpośrednim sąsiedztwie cieku nie została objęta żadnym z pasów przewidzianych do ochrony.
   Wszystkie zaplanowane na nieruchomości inwestycje powinny być zlokalizowane w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym. Analiza możliwości zabudowy nieruchomości winna uwzględniać takie zagospodarowanie nieruchomości, które zagwarantuje ochronę mienia i ludzi przed zalewaniem. Plany te powinny zostać poprzedzone przeprowadzeniem analizy zagrożenia powodziowego, wykonanego w oparciu o odrębne opracowanie, które precyzyjnie wyznaczy zakres przepływów maksymalnych w „Cieku z ul. Pabianickiej” i wynikającego z niego zasięgu stref obszarów zagrożonych powodzią.
   Przepisy ograniczające sposób korzystania z nieruchomości przyległych do rzek określają zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165), gdzie:
   • zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, przy czym zabrania się również zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
   • zgodnie z art. 28 ust. 1 właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymywaniem oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno – meteorologicznych urządzeń pomiarowych,
   • zgodnie z art. 28 ust. 2 właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych korzystaniem powszechnym jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, za co przysługuje właścicielowi nieruchomości odszkodowanie na podstawie art. 28 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 24 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Ksawerowskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.10.2013 r.
   Cena wywoławcza: 300 000 zł (słownie : trzysta tysięcy złotyc ) netto.
   Wadium : 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Okręgowej 26, obr. G-26, dz. nr 670 o pow. 400 m2, KW nr LD1M/00032882/3
   Nieruchomość zabudowana jest zakwalifikowanymi do rozbiórki:
   1. budynkiem mieszkalnym (w kształcie litery L) w części parterowym w części dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczonym w konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej o powierzchni użytkowej ok. 242 m2. Okna na parterze zabite płytami OSB, drzwi wejściowe do budynku zostały zamurowane. W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna Rejon Obsługi Najemców III z siedzibą w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47 jest następująca dokumentacja: książka obiektu budowlanego szt. 1, orzeczenie o stanie technicznym budynku mieszkalnego wraz z analizą opłacalności remontu z sierpnia 2000 r., karta przeglądu stanu sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetyki obiektu budowlanego z 21.10.2009 r., protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych za rok 2012, 2011, 2010, protokoły przeglądu rocznego dot. budynku mieszkalnego za rok 2012, 2011;
   2. murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 46 m2, w którym zlokalizowane były pralnia, komórki lokatorskie i wc. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź- Górna Rejon Obsługi Najemców III nie posiada żadnych dokumentów budynku.
   Na nieruchomości znajduje się nieczynna studnia.
   Na nieruchomości występują nieliczne drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Do nieruchomości doprowadzone są:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, o długości l=10,70 m, rok budowy 1972;
   2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o długości l=9,93 m, rok budowy 2001.
   Dla każdego z wyżej wymienionych przyłączy konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia. Ww. przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od dnia 24.09.2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
   W pobliżu przedmiotowej nieruchomości, w odległości ± 3,40 m od jej północno-zachodniej granicy zlokalizowany jest kanał deszczowy D-0,40 m, będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   W pobliżu ww. nieruchomości w ulicy Okręgowej znajdują się następujące sieci wodno-kanalizacyjne:
   1. sieć wodociągowa Ø 100 mm, o długości l=377,77 m, żeliwo, rok budowy 1962, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długości l=387,77 m, PVC, rok budowy 2000, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,40 m, o długości l=203,10 m, żelbet, rok budowy 2001, nie będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Okręgowej (działka nr 656/3 – o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla przyłączy: wodociągowego Ø 40 mm, o długości l=10,70 m, rok budowy 1972 i kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o długości l=9,93 m, rok budowy 2001 - o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń;
   3. zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla kanału deszczowego D-0,40 m - o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu.
   Cena wywoławcza: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


  • Świeckiej 1, obr. G – 43, dz. nr 288/1 o pow. 1444 m2, KW LD1M/00132366/1
   Nieruchomość posiada kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem. Na nieruchomości znajdują się: ruiny dawnego budynku gospodarczego wymagające usunięcia, fragmenty fundamentu dawnego ogrodzenia działki, gruz oraz śmieci. Zgodnie z Protokołem wyznaczenia punktów granicznych ogrodzenie działki sąsiedniej nr 289 jest cofnięte o około 1 m w stosunku do granicy z działką nr 288/1.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego dwóch dróg publicznych ul. Ustronnej i ul. Świeckiej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości jest przewidziana od strony ul. Ustronnej (zgodnie z projektem przebudowy ul. Ustronnej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN będące własnością PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto. Do granicy działki od strony ul. Ustronnej doprowadzone jest przyłącze kanalizacji deszczowej, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XXXIV/571/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Płytkiej 4, obr. G-25, dz. nr 234 o pow. 394 m2, KW LD1M/00024323/8
   Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt zbliżony do prostokąta, częściowo jest ogrodzona od strony sąsiednich nieruchomości. Na działce rosną drzewa i krzewy.
   W ulicy Płytkiej na wysokości tej nieruchomości znajduje się wodociąg Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna d=0,20 m, napowietrzna linia telekomunikacyjna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 250 stal. niskiego ciśnienia i dn 300 stal. średniego ciśnienia w ulicy Ruchliwej oraz dn 90 PE niskiego ciśnienia w ulicy Zgodnej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Płytkiej, która posiada nieuregulowany stan prawny. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Płytkiej 4 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 57 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 11 400 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Antoniego Książka bez numeru, obr. B-21 , dz. nr 460, o pow. 1520 m2, KW LD1M/00128485/0
   Działka jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt (w najszerszym miejscu ma szerokość 18 m a w najwęższym około 4 m; długość działki od ulicy Ametystowej - około 142 m).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z działki nr 468/4, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna – ulica Ametystowa. Działka nr 468/4 o użytku „dr” posiada nieuregulowany stan prawny. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na wysokości działki w ulicy Antoniego Książka usytuowane są: gazociąg dn 63 PE ś/c, sieć wodociągowa Ø 150 mm, kanał sanitarny d=0,20 m i kanał deszczowy d=0,80 m. Strefa ochrona dla kanału deszczowego wynosi 5 m po obu stronach licząc od krawędzi skrajnych (wolna od zabudowy i stałych naniesień). Na działce znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej (według posiadanej wiedzy nieużytkowany).
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR– tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej. Dla terenu na którym znajduje się działka podjęta została uchwała Nr XLVI/0916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 266 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 53 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.


  • Powstańców Wielkopolskich 13 i Powstańców Wielkopolskich bez numeru, obr. B-45, dz. nr 36/5 i 38/9 o łącznej pow. 337 m2, KW LD1M/00035291/4
   Powierzchnia działki nr 36/5 wynosi 14 m2 a powierzchnia działki 38/9 wynosi 323 m2.
   Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, na dużym osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym „Żubardź”. Nieruchomość jest niezabudowana. Na części działki nr 38/9 znajduje się zieleniec, częściowo jest utwardzona kostką betonową i płytami betonowymi tzw. „trylinką”.
   Dojazd do nieruchomości będzie odbywać się poprzez działkę nr 38/10, zlokalizowaną pomiędzy garażami w zabudowie szeregowej na działkach nr 38/2 i 38/3, na której zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 38/9 i 36/5 w obrębie B-45. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość położona przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 13 i bez numeru nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej. Po ustanowieniu służebności na działce nr 38/10 obsługa komunikacyjna działek nr 36/5 i 38/9 może odbywać się od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich – drogi gminnej klasy L – lokalnej poprzez urządzony zjazd indywidualny zlokalizowany na działce drogowej nr 44/8.
   Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na nieruchomości występują pojedyncze drzewa w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody, ochrona prawna naniesień roślinnych wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627); usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną prawną z ustawy o ochronie przyrody jest dopuszczalne po wcześniejszym zniesieniu ochrony przez organ ustanawiający daną formę ochrony oraz uzyskaniu zezwolenia od właściwego organu administracji, usunięcie innych drzew lub krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Przez teren działki nr 38/9 przechodzą sieci gestorów:
   1. czynna sieć ciepłownicza 2x Dn 50 wykonana w 2000 r. w technologii preizolowanej, ze strefą ochronną 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, nie przewiduje modernizacji tej sieci w najbliższych latach; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych DALKIA Łódź S.A.; przyszły właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym DALKIA Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
   3. gazociąg n/c dn 125 stal, przyłącze n/c dn 100 stal zasilające budynek przy ul. Klonowej nr 38/40, przyłącze n/c dn 40 stal zasilające budynek przy ul. Klonowej nr 36, ze strefą ochronną po 0,5m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; minimalne odległości obiektów budowlanych od przewodów gazowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); nabywca nieruchomości musi zagwarantować służbom eksploatacyjnym Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziałowi Zakład Gazowniczy w Łodzi dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   4. linia kablowa tv pomiędzy blokiem nr 82 przy ul. Klonowej 32 i blokiem nr 83 przy ul. Klonowej 38/40.
   Przez teren działki nr 36/5 nie przechodzą żadne sieci.
   Na działce znajduje się szopa drewniana wykonana z płyt paździerzowych, nietrwale związana z gruntem.
   W ulicy Powstańców Wielkopolskich znajduje się: wodociąg Ø 100 mm, kanał ogólnospławny d=0,60 x 1,10 m, energetyczna linia kablowa nn, gazociąg, kanalizacja kablowa teletechniczna, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej; w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych – koszt przebudowy poniesie inwestor. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmującym lata 2012-2014 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod. – kan. w ulicy.
   Dla nieruchomości przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 13 i Powstańców Wielkopolskich bez numeru brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 133 000 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium : 26 600 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 1330 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny zostanie doliczona wartość służebności gruntowej przejazdu i przechodu, ustanowionej na działce nr 38/10 w wysokości 6 467 zł netto plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Gnieźnieńskiej 24, obr. B-46, dz. nr 142 o pow. 587 m2, KW LD1M/00088959/1
   Nieruchomość w części frontowej jest ogrodzona siatką z bramą metalową i furtką. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Południowa granica działki biegnie wewnątrz budynków położonych na nieruchomości, tj. część budynków znajdujących się przy południowej granicy posadowiona jest również na działce sąsiedniej będącej własnością prywatną.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. budynkiem mieszkalnym z 1929 r., parterowym, podpiwniczonym, murowanym o pow. użytkowej 75,50 m2, przy którym w granicy północnej działki zlokalizowana jest ściana dawnego budynku; według rzeczoznawcy majątkowego budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu lub wyburzenia;
   2. budynkiem użytkowym, parterowym, murowanym o pow. użytkowej 42,71 m2, który według rzeczoznawcy majątkowego kwalifikuje się do wyburzenia;
   3. garażem murowanym o pow. użytkowej 17,50 m2, który według rzeczoznawcy majątkowego kwalifikuje się do wyburzenia;
   4. komórkami o pow. 29 m2, przy których fragment działki zadaszony jest dachem o konstrukcji drewnianej; według rzeczoznawcy majątkowego komórki kwalifikują się do wyburzenia.
   Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczne złącze kablowe, z którego zasilana jest przedmiotowa nieruchomość oraz wewnętrzne linie zasilające przyległe nieruchomości położone przy ul. Gnieźnieńskiej 20 (działka nr 149/1) i ul. Modrej 23 (działka nr 148).
   Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej przyłączem wodociągowym Ø 50 mm i miejskiej sieci kanalizacyjnej przyłączem kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, za pośrednictwem których podłączona jest również nieruchomość położona przy ul. Modrej 25. Powyższe przyłącza są wspólne dla potrzeb nieruchomości położonych przy ul. Modrej 25 (działka nr 141) i ul. Gnieźnieńskiej 24 (działka nr 142). W piwnicy budynku mieszkalnego położonego na działce nr 142 znajduje się wodomierz główny oraz podlicznik dla nieruchomości położonej przy ul. Modrej 25. Powyższe przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pas ochronny dla ww. przyłączy wynosi 5 m łącznie po obu stronach rurociągów.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć gazowa i telekomunikacyjna.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej- ul. Gnieźnieńskiej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji;
   4. zapewnienia właścicielom nieruchomości położonych przy ul. Gnieźnieńskiej 20 (działka nr 149/1) i ul. Modrej 23 (działka nr 148) możliwości korzystania z istniejącej na działce nr 142 infrastruktury energetycznej;
   5. zapewnienia właścicielom nieruchomości położonej przy ul. Modrej 25 (działka nr 141) możliwości korzystania z istniejącej na działce nr 142 sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z uwagi na wspólną gospodarkę wodno-ściekową dla tych nieruchomości.
   Cena wywoławcza: 271 500 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium : 54 300 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 720 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Piasecznej 11, obr. G-12, dz. nr 301 o pow. 745 m2, KW LD1M/00225850/0
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 4/10) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej lokali 636,48 m2 i 31,86 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 83 m2.
   Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 636,48 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny z poddaszem, nie podpiwniczony. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 31,86 m2 jest murowany, parterowy. Budynek gospodarczy jest murowany, parterowy. Stan techniczny budynków został określony jako należyty i estetyczny, zapewniający sprawność techniczną budynków i ich dalsze bezpieczne użytkowanie.
   Na nieruchomości znajduje się 21 lokali mieszkalnych.
   20 lokali jest przedmiotem umów najmu. 1 lokal jest pusty.
   Nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową zwykłą , która ujawniona jest w dziale IV KW LD1M/00225850/0 w wysokości 30,79 zł, której wierzycielem jest Skarb Państwa.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna i centralnego ogrzewania.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Piasecznej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału: 211 000 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 110 zł (słownie: dwa tysiące sto dziesięć złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027).


  • Drewnowskiej 52, obr. B-46 , dz. nr 91 o pow. 679 m2, KW LD1M/00003954/7
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. frontowym, 3 – kondygnacyjnym, murowanym, nie podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym;
   2. wyłączonym z użytkowania, częściowo rozebranym budynkiem prawej oficyny;
   3. drewnianymi komórkami lokatorskimi w dostatecznym stanie technicznym (w części wschodniej podwórza), nieużytkowaną, drewnianą komórką w złym stanie technicznym, przylegającą do budynku wyłączonego z użytkowania (w części zachodniej nieruchomości) oraz ubikacją drewnianą (tzw. suchą) w średnim stanie technicznym (w części południowo-wschodniej nieruchomości).
   Budynek frontowy wybudowany w 1945 roku znajduje się w dostatecznym stanie technicznym, wymagającym remontu. Budynek prawej oficyny został częściowo rozebrany do poziomu eliminującego występowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia (decyzja nr 689/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi). Wysokość pozostawionych ścian zewnętrznych budynku prawej oficyny wynosi 2,90 – 3,40 m.
   W budynku frontowym usytuowanych jest 13 lokali mieszkalnych, z których 2 zajmowane są bez tytułu prawnego, 5 zajmowanych jest na podstawie dawnych decyzji administracyjnych o przydziale, pozostałe zajmowane są na podstawie umów cywilno-prawnych.
   Nieruchomość obciążona jest hipotekami przymusowymi zwykłymi, które ujawnione są w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00003954/7, w wysokościach: 1,40 zł, 0,38 zł, 7,65 zł i 0,72 zł, których wierzycielem jest Skarb Państwa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UH – tereny usług handlu wielkopowierzchniowego.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.06.2013 r. i 30.08.2013 r.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału: 252 000 zł (słownie : dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium : 50 400 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 520 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   Do ceny nabycia udziału doliczony zostanie koszt poniesiony przez Miasto Łódź na wykonanie operatu szacunkowego wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w wysokości 2 091 zł brutto.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. O soba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Czorsztyńskiej 11 oraz ulicy Powstańców Wielkopolskich 13 i Powstańców Wielkopolskich bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do: użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zimnej 1;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do: użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji; zapewnienia właścicielom nieruchomości położonych przy ul. Gnieźnieńskiej 20 (działka nr 149/1) ul. Modrej 23 (działka nr 148) możliwości korzystania z istniejącej na działce nr 142 infrastruktury energetycznej; zapewnienia właścicielom nieruchomości położonej przy ul. Modrej 25 (działka nr 141) możliwości korzystania z istniejącej na działce nr 142 sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z uwagi na wspólną gospodarkę wodno-ściekową dla tych nieruchomości – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gnieźnieńskiej 24;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy- dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Okręgowej 26 i ulicy Piasecznej 11;
  • pisemnego oświadczenia, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i budowy zjazdu na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Płytkiej 4;
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomościach i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Czorsztyńskiej 11, Zimnej 1, Okręgowej 26, Gnieźnieńskiej 24.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 20.01.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a, tel. ( 42 ) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Miasta Łodzi zlokalizowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Zbiorczej 12 wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej
Treść:

2013-11-27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o II-im ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Miasta Łodzi zlokalizowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Zbiorczej 12 wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny, dla którego prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00204809/5, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w obrębie geodezyjnym W-26 jako działki nr 92/2 i 92/9 o łącznej powierzchni 1036 m2 oraz we własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie użytkowi właścicieli poszczególnych lokali, dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00022114/6.
Lokal mieszkalny nr 8 znajduje się w budynku wielolokalowym.
Stan techniczny budynku został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako średni.
Lokal o powierzchni użytkowej 25,80 m2 położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z jednego pokoju przejściowego, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Nie posiada balkonu. Do lokalu przypisana jest komórka zlokalizowana w podpiwniczeniu.
Właściciel lokalu mieszkalnego objętego księgą wieczystą LD1M/00204809/5 jest współwłaścicielem w 2580/106200 części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 92/9 i 92/2 o łącznej powierzchni 1036 m2 , dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00022114/6.
Dla lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić wykonanie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej:
63 000 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
Wadium: 12 600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych).
Postąpienie: nie mniej niż 630 zł ( słownie: sześćset trzydzieści złotych ).
Cenę nabycia lokalu stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z faktem, iż grunt, na którym usytuowany jest lokal, oddany jest w użytkowanie wieczyste, właściciel lokalu obowiązany jest do uiszczania Miastu Łódź z tego tytułu opłaty rocznej wynoszącej 1% wartości gruntu przypadającej na udział w nieruchomości. Opłaty roczne wnoszone są z góry do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem nr 1a do Zarządzenia Nr 4345/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r. zawierającym „Warunki drugiego przetargu”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4813/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Termin pierwszego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 2 sierpnia 2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 , sala nr 371a, godz. 13.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20 stycznia 2014 r. i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie należy dostarczyć także stosowne oświadczenia i dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Dokumenty winny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników należy dostarczyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. nr 457a.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu podmiotom, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz.15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a, tel. (42) 638-43-31 i 457 , tel. (0-42) 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.

Pliki do pobrania

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-11-25)
Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2014 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 60
Treść:

2014-01-10

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 17 stycznia 2014 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy

Wileńskiej 60

obr. P-26, dz. nr 2, o pow. 2794 m2, KW LD1M/00114146/1

Przyczyną odwołania przetargu są zaistniałe okoliczności – planowana na terenie nieruchomości, przez Dalkia Łódź S.A. inwestycja przebudowy ciepłociągu i trwająca procedura ustanowienia służebności przesyłu.
Powyższe uznane zostało za ważny powód uzasadniający odwołanie przetargu (zgodnie z § 15 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4941/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 60 oraz powołania Komisji Przetargowej).

Szczegóły przetargu >>>

Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2014 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Inflanckiej 31
Treść:

2014-01-10

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 17 stycznia 2014 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy

Inflanckiej 31

obr. B – 49, dz. nr 495/320 i dz. nr 495/322 o łącznej pow. 1426 m2,
KW LD1M/00025791/6 i KW LD1M/00058333/8

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność ponownego wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Powyższe uznane zostało za ważny powód uzasadniający odwołanie przetargu (zgodnie z § 15 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4373/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Inflanckiej 31 oraz powołania Komisji Przetargowej).

Szczegóły przetargu >>>

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 270
Treść:

2013-11-27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Pabianickiej 270
obr. G-39, dz. nr 35/1, o pow. 267 m2, KW LD1M/00094727/1.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych w obrębie G-39 jako działki nr: 34 i 35/2.
Ograniczony dostęp oraz niewielka powierzchnia uniemożliwiają samodzielne zagospodarowanie nieruchomości. W związku z powyższym możliwe jest jedynie jej wspólne zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich.
Nieruchomość jest niezabudowana. Posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dłuższym bokiem przylega do ulicy Pabianickiej; do dnia 30 czerwca 2013 r. nieruchomość była przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem pod miejsca postojowe. Nieruchomość częściowo ogrodzona ogrodzeniami nieruchomości przyległych z niewielkim naruszeniem granic ze wszystkich stron.
W pasie drogowym ulicy Pabianickiej są usytuowane następujące sieci: gazowa (gazociąg ś/c ø 80 stal) kanał sanitarny d=0,30 m, kanał deszczowy d=0,40 m, wodociąg ø 100 mm, kanalizacja telefoniczna kablowa 4 – otworowa oraz napowietrzna linia kablowa.
W związku z usytuowaniem ekranów akustycznych na ulicy Pabianickiej brak możliwości obsługi komunikacyjnej od strony tej ulicy. Dlatego obsługa komunikacyjna może być zapewniona jedynie przez nieruchomości przyległe posiadające własną obsługę komunikacyjną.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 270 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Postąpienie nie mniej niż: 400 zł (słownie: czterysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104,
sala nr 371a o godzinie 13.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 8 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. Nr 457 a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą rokowań, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 9 stycznia 2014 r. o godzinie 11.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń , danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi numer konta : 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 13 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg , od zawarcia umowy.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 5280/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi
Treść:

2013-10-14
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, obr. W-25, dz. nr 158/9, o pow. 1711 m2, KW LD1M/00088999/3
   Na terenie działki znajduje się budynek tzw. „Bielnik Kopischa” wpisany wraz z gruntem na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. do rejestru zabytków pod numerem A/8. Nieruchomość objęta także wpisem obszarowym dla kompleksu poprzemysłowego K. Scheiblera o numerze A/44. Nieruchomość podlega rygorom wynikającym z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871).
   W związku z faktem, że w budynku usytuowanym na nieruchomości prowadzone były prace renowacyjne, dla pomieszczeń budynku zlecono w latach 2008-2010 pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia:
   1. zgodnie ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego w 2008 roku w badanych pomieszczeniach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (na podstawie sprawozdania nr ZCS/18/2008 Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera);
   2. zgodnie z wynikami raportu wykonanym w 2010 roku stwierdzono, że warunki przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku były zgodne z normatywami higienicznymi (na podstawie raportu nr 313/10 Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB s.c.).
   W budynku znajdują się pomieszczenia użytkowane przez podmioty zewnętrzne.
   Użytkownicy opuszczą pomieszczenia do dnia 1 lutego 2014 r.
   Dział III księgi wieczystej LD1M/00088999/3 dla przedmiotowej nieruchomości zawiera wpis – „prawo pierwokupu przysługujące Gminie Łódź w związku z tym, że nieruchomość objęta niniejszą księgą wpisana jest do Rejestru Zabytków w Łodzi pod nr A/8”.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy Tymienieckiego. Zagospodarowanie nieruchomości nie powinno skutkować koniecznością tworzenia kolejnych zjazdów z ulicy Tymienieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości znajduje się:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm (A-2713), włączone do wodociągu miejskiego w ul. Tymienieckiego, które znajduje się w eksploatacji ZWIK Sp. z o.o. Pas ochronny dla przyłącza wolny od zabudowy i stałych naniesień wynosi 2,5 m z każdej strony licząc od jego osi;
   2. studnia wodomierzowa w której znajdują się dwa wodomierze główne, obsługujące posesję przy Tymienieckiego 5 oraz przy Tymienieckiego 7;
   3. na wysokości działki usytuowane jest przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D= 0,15 m, włączone do kanału w ulicy Tymienieckiego, które do jej granicy znajduje się w eksploatacji ZWIK Sp. z o.o. Pas ochronny dla przyłącza wolny od zabudowy i stałych naniesień wynosi 2,5 m z każdej strony licząc od jego osi;
   4. dwa odcinki kanalizacji teletechnicznej wybudowane w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się w budynku przy ul. Tymienieckiego 5;
   5. kablowe złącze energetyczne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   6. gazociąg dn 200 stal niskiego ciśnienia oraz przyłącze gazu dn 100 stal. niskiego ciśnienia. Strefa kontrolowana dla ww. przewodów, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu i wynosi 1,00 m (0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego. Właściciel sieci gazowych – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej. Nowy właściciel obiektu winien niezwłocznie wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego.
   Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedmiotową nieruchomość należy zbyć jednemu podmiotowi (osobie fizycznej, osobie prawnej, dopuszcza się również konsorcja).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny funkcjonalnego obszaru ulicy Piotrkowskiej. Nieruchomość objęta jest uchwałą nr XLVIII/982/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
   Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości, w tym z wytycznymi konserwatorskimi sformułowanymi w piśmie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08 lipca 2012 znak: WUOZ –A.5142.2.88.2012.ES, zgodnie z którymi, „budynek powinien zachować oryginalną formę i ekspozycję (zakazane są rozbudowy i przebudowy). Możliwe są przekształcenia wnętrz w zakresie dotyczącym nowych aranżacji i wszelkie prace konserwacyjne, zachowujące obiekt w dobrym stanie technicznym”.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest:
   1. przedłożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży do zaakceptowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem, uwzględniający sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację nowej funkcji) oraz zobowiązanie do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
   2. poinformować Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianach stanu prawnego tej nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży.
   Wszelkie prace o charakterze remontowo – konserwatorskim muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres i planowany przebieg prac każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania (ewentualnie uzgodnienia) służbom konserwatorskim.
   Po zastosowaniu 1 % bonifikaty cena wywoławcza wynosi 5 940 000 zł netto, wadium: 594 000 zł, postąpienie nie mniej niż 59 400 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Rzgowskiej 256, obr. G - 45, dz. nr 40/2, KW LD1M/00125117/9,
   Rzgowskiej 258, obr. G - 45, dz. nr 39/2, KW LD1M/00122940/6,
   Rzgowskiej b. nr, obr. G - 44, dz. nr 444/60, KW LD1M/00045165/5,
   Rzgowskiej b. nr, obr. G - 44, dz. nr 444/62, KW LD1M/00050702/0,
   Rzgowskiej b. nr, obr. G - 44, dz. nr 444/64, KW LD1M/00049469/4,
   o łącznej pow. 2083 m2
   Nieruchomości niezabudowane. Na nieruchomościach znajdują się krzewy oraz kilkuletnie drzewa. Ochrona zieleni odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627). Przez działkę nr 444/64 przebiega urządzony wjazd do nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Rzgowskiej 254.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się na dotychczasowych zasadach przez działkę nr 444/63, w obrębie G – 44 – posiadającą użytek faktyczny „dr” i będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. W zależności od sposobu zagospodarowania nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowania istniejącego zjazdu z ul. Rzgowskiej celem dostosowania do planowanego zagospodarowania. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. na działce nr 444/64 - przyłącze wodociągowe o średnicy Ø 32 mm i długości L=22,59 m nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., obsługujące posesję przy ul. Rzgowskiej 254;
   2. na działce nr 40/2 - sieć telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem do posesji położonej przy ul. Rzgowskiej 254, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
   3. na działce nr 444/64 - sieć telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem do posesji położonej przy ul. Rzgowskiej 254, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S. A.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
   2. ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/3 w obrębie G – 45 – nr księgi wieczystej LD1M/00045164/8 nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 444/64 w obrębie G – 44 - obecnie uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00049469/4, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez urządzony wjazd znajdujący się na działce nr 444/64 – zajmujący powierzchnię 28,5 m2 –w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 4741/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r.
   Cena wywoławcza: 400 000 zł netto, wadium 40 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  • Rojnej 123, obr. B-39, dz. nr 1/1, o pow. 9727 m2, KW LD1M/00016308/8
   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 poz. 503) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie.
   Na terenie sąsiedniej działki nr 1/2 znajdują się:
   1. wodociąg Ø 150 mm;
   2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 1 m po obu krawędziach tej kanalizacji;
   3. sieć gazowa;
   4. sieć energetyczna.
   Możliwość ewentualnego przyłączenia ww. sieci do zbywanych nieruchomości należy uzgodnić z ich właścicielem bądź podmiotem władającym.
   W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi najbardziej wskazanym sposobem obsługi komunikacyjnej zbywanego terenu jest obsługa poprzez zjazd z ul. Rysowniczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oznacza nieruchomość jako MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania pasa ochronnego wynoszącego po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu wodociągu Ø 150 mm, po obu jego stronach, w tym powstrzymania się od dokonywania w nim zabudowy i stałych naniesień;
   3. zachowania lasu.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r., 19.04.2013 r., 9.08.2013 r.
   Cena wywoławcza: 875 500 zł netto, wadium 175 100 zł, postąpienie nie mniej niż 8 760 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Wileńskiej 60, obr. P-26, dz. nr 2, o pow. 2794 m2, KW LD1M/00114146/1

   Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

   Nieruchomość objęta umową dzierżawy zawartą do dnia 31.12.2014 r. Zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 113 m2. W ramach obowiązującej umowy dzierżawca prowadzi działalność handlową oraz usługową – parking. Działka jest ogrodzona. Ogrodzenie od strony ulicy Retkińskiej i Wileńskiej wykonane z typowych elementów metalowych z bramą przesuwną. Pozostałe ogrodzenie wykonane z blachy trapezowej. Nawierzchnia terenu przed budynkiem utwardzona jest kostką betonową. Część nawierzchni działki utwardzona płytami JOMB.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach poprzez zjazd z ulicy Wileńskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości znajduje się:
   1. sieć telekomunikacyjna dla której wymagana jest strefa ochronna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);
   2. energetyczna linia kablowa SN i energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –Miasto;
   3. magistrala wodociągowa Ø 1000 mm, której właściciel - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zaniechaniu przez właściciela działki wznoszenia zabudowy i innych stałych naniesień na magistrali wodociągowej oraz w pasie ochronnym o szerokości 8 metrów z obu stron urządzenia od krawędzi przewodu (powierzchnia strefy ochronnej wynosi 742 m2), prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez ŁSI sp. z o.o. oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia;
   4. przyłącze sieci wodociągowej Ø 50 mm o dłg. L=16,65 m;
   5. sieć ciepłownicza 2 x Dn 400 i przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 50. W najbliższych latach planowana jest modernizacja tych sieci ze zmianą średnicy magistrali na 2 x Dn 800. Strefa ochronna dla sieci będzie wynosiła 5 m od skraju rury ochronnej preizolowanej. Właściciel sieci - Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   6. w odległości około 2 m od zachodniej granicy działki zlokalizowany jest kanał deszczowy D=0,30 metra, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 metrów od skraju przewodu w obrębie których nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
   2. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
   3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
   Cena wywoławcza: 1 500 000 zł netto, wadium: 300 000 zł, postąpienie nie mniej niż 15 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


  • al. Politechniki bez numeru, obr. G–2 jako działki nr 124/136 i 124/137, o pow. 1174 m2, KW LD1M/00214085/6
   Teren podlegający sprzedaży jest ogrodzony z trzech stron tj. od północy, południa i zachodu i posiada nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej. Ogrodzenie wykonane jest z siatki metalowej i rozpięte na słupkach stalowych osadzonych w gotowych cokołach betonowych. Utwardzenie terenu zostało wykonane przez użytkownika wieczystego sąsiedniej nieruchomości – działki nr 5/12 w tym samym obrębie. We wschodniej granicy posadowiony jest pięciokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy znajdujący się na działce nr 5/12, z oknami m.in. wychodzącymi na zachód tj. w kierunku działki nr 124/136. W północnej granicy nieruchomości, na działce nr 4, posadowiony jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny z oknami m.in. wychodzącymi na południe tj. również w kierunku działki nr 124/136. Może zaistnieć konieczność zapewnienia dojazdu przez zbywaną nieruchomość na rzecz działki sąsiedniej nr 5/12 w obrębie G-2, która znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Łodzi.
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
   1. hydrant przeciwpożarowy (działka nr 124/137) włączony do miejskiej sieci wodociągowej w al. Politechniki;
   2. energetyczne linie kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A.;
   3. czynne przyłącze gazowe n/c dn 90 PE zasilające w gaz budynek położony na sąsiedniej działce nr 5/12;
   4. na działce nr 124/136 - telekomunikacyjna kanalizacja kablowa rozdzielcza 1-otworowa wraz ze studnią kablową wybudowana w celu świadczenia usług dla lokali znajdujących się w budynku położonym na działce nr 5/12;
   5. na działce nr 124/137 - telekomunikacyjna kanalizacja kablowa magistralna 4-otworowa PCV i 2-otworowa betonowa wraz z 3 studniami SK-6 oraz kanalizacja kablowa rozdzielcza 1-otworowa betonowa; zgodnie ze stanowiskiem Telekomunikacji Polskiej S.A.:
    1. zajęcie tej działki pod urządzenia przesyłowe nastąpiło w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, na mocy stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji;
    2. z uwagi na datę budowy sieci oraz okres jej nieprzerwanej eksploatacji, zgodnie z art. 172 Kodeksu Cywilnego, nastąpiło faktyczne zasiedzenie służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu;
    3. zasadne jest zawarcie umowy służebności przesyłu jako nieodpłatnej, celem uniknięcia uciążliwości związanych ze stwierdzeniem wspomnianego zasiedzenia w drodze postępowania sądowego;
   6. ciepłociąg niskiego ciśnienia ze studzienką.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez istniejące zjazdy zgodnie z istniejącą organizacją ruchu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XLVII/901/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zapewnienia bezwarunkowego i bezwzględnie nieograniczonego dostępu służb remontowo-konserwatorskich Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. a także wszelkich służb przeciwpożarowych do hydrantu przeciwpożarowego (działka nr 124/137), włączonego do miejskiej sieci wodociągowej w al. Politechniki;
   3. zachowania strefy kontrolnej wynoszącej 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego (czynnego przyłącza gazowego n/c dn 90 PE zasilającego w gaz budynek położony na sąsiedniej działce nr 5/12);
   4. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego po 3 m po obu stronach licząc od krawędzi skrajnych wodociągu Ø 150 mm zlokalizowanego w al. Politechniki w odległości ok. 1,5 m od zachodniej granicy działki nr 124/137 - w zakresie w jakim pas ten obejmuje zbywaną nieruchomość;
   5. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi skrajnych kanału ogólnospławnego J.VII 130x210 mm zlokalizowanego w al. Politechniki w odległości ok. 2,15 m od zachodniej granicy działki nr 124/137 - w zakresie w jakim pas ten obejmuje zbywaną nieruchomość.
   Cena wywoławcza: 430 000 zł netto, wadium 86 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 300 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • płk. dr Stanisława Więckowskiego 79, obr. P - 9, dz. nr 176 o pow. 1 531 m2, KW LD1M/00073402/4
   Nieruchomość jest niezabudowana, prostokątna i płaska.
   Na nieruchomości na której urządzono parking strzeżony znajdują się:
   1. ogrodzenie od frontu z siatki rozpiętej na stalowych słupkach;
   2. stalowa brama;
   3. budynek do obsługi parkingu;
   4. przenośna toaleta.
   Powyższe elementy nie zostały uwzględnione w wycenie nieruchomości.
   Obecnie nieruchomość jest użytkowana bezumownie. Bezumowny użytkownik - został zobowiązany do opuszczenia nieruchomości w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; w przypadku nie opuszczenia nieruchomości bezumowny użytkownik pozostawi poczynione nakłady bez możliwości uzyskania ich zwrotu.
   Granica działki nr 176 jest częściowo naruszona (na odcinku około 30 cm) przez budynek znajdujący się na nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 77 (działka nr 175, obręb P – 9).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej – klasy „Z” - ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. dwa kable niskiego napięcia oraz złącze kablowe, znajdujące się na majątku PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu, która ograniczać się będzie do części nieruchomości stanowiącej pas gruntu o łącznej powierzchni 8,75 m2, na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej przedstawicielom PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto prawo wejścia na teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych wraz ze złączem kablowym i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji;
   2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm (L = 9,30 m) znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
   3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d = 0,15 m nie znajdujące się w dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 1.02.13 r., 19.04.13 r., 9.08.13 r.
   Cena wywoławcza: 640 000 zł netto, wadium: 64 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 400 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Inflanckiej 31, obr. B – 49, dz. nr 495/320 i dz. nr 495/322 o łącznej pow. 1426 m2, KW LD1M/00025791/6 i KW LD1M/00058333/8

   Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

   Teren podlegający sprzedaży zagospodarowany jest częściowo jako trawnik (ok. 100 m2) oraz częściowo pokryty jest płytami chodnikowymi o wymiarach 50 cm x 50 cm (ok. 60 m2). Pozostała powierzchnia tj. ok. 1266 m2 utwardzona jest zniszczonym w znacznym stopniu asfaltobetonem. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości rośnie 10 klonów w wieku 15-30 lat, a w środkowej części terenu rośnie szpaler 10 sztuk brzóz w wieku 15-30 lat. Na nieruchomościach znajdują się trzy niezwiązane trwale z gruntem kioski handlowe, stanowiące własność podmiotów prywatnych. Część nieruchomości znajdująca się pod kioskiem położonym w północno-wschodniej granicy działki nr 495/322 jest użytkowana bezumownie przez właściciela tego kiosku. Z właścicielami dwóch pozostałych kiosków zawarte są umowy dzierżawy obejmujące części terenu znajdujące się pod tymi obiektami. Umowy te obowiązują do dnia 31 lipca 2014 r.
   Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
   1. energetyczne przyłącza napowietrzne nn oraz oświetlenie ulic należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
   2. przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m;
   3. doziemna sieć kablowa;
   4. ciąg pieszy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się poprzez istniejący zjazd na działkę nr 495/320 z ul. Inflanckiej. Z uwagi na klasę drogi ulicy Inflanckiej (droga klasy G – główna), zagospodarowanie pasa drogowego drogi publicznej a także skrzyżowanie z ul. Marysińską, nie powinno się tworzyć nowego zjazdu z tej ulicy. Jak wynika ze wspomnianej opinii, w projekcie przebudowy ulicy Inflanckiej przewidziano przebudowę ww. zjazdu. Ponadto, obsługa komunikacyjna działki nr 495/322 może także odbywać się od strony ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działkach nr 495/321 i 495/323 włączonego w ul. Marysińską. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.09.13 r.
   Cena wywoławcza: 817 000 zł netto, wadium: 81 700 zł, postąpienie nie mniej niż 8 170 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Limanowskiego 113, obr. B-29, dz. nr 290 o pow. 945 m2, KW LD1M/00118718/0
   Działka niezabudowana, bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Limanowskiego. Zachodnią granicę działki stanowi ściana szczytowa czteropiętrowej kamienicy posadowionej na działce sąsiedniej. We wschodniej granicy znajdują się fundamenty i słupy – pozostałości po starym ogrodzeniu wykonanym z płyt betonowych. Od strony północnej sąsiaduje z działką zabudowaną obiektami produkcyjno-usługowymi. Na działce rosną drzewa i krzewy liściaste.
   Przez teren działek przebiega przyłącze wodociągowe Ø 40 mm (wyłączone z eksploatacji poprzez demontaż wodomierza) podłączone do wodociągu Ø 250 mm w ul. Limanowskiego oraz dwa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D-0,15 m, podłączone do kanału ogólnospławnego w ul. Limanowskiego (203-121) o łącznej długości 11,3 m. Powyższe przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. i wymagany jest dla nich pas ochronny o szerokości 5 m, łącznie po obu stronach przewodu w obszarze, którego nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Ponadto przez teren działki przebiegają nieczynne przewody gazowe.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ul. Limanowskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości w ramach rozbudowy układu drogowo-torowego ul. Limanowskiego został zrealizowany projekt zjazdu bramowego, ewentualna korekta zjazdu wybudowanego w ramach w/w inwestycji, może nastąpić jedynie na koszt właściciela omawianej działki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Ponadto przebudowana ulica objęta jest 3-letnim okresem gwarancyjnym i wszelkie prace muszą być wykonywane w porozumieniu z wykonawcą robót – gwarantem, tj. konsorcjum firm Unidro, Kral i MPK.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.09.13 r.
   Cena wywoławcza: 460 000 zł netto, wadium: 46 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 600 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Kilińskiego 227, obr. G-4, dz. nr 293, o pow. 795 m2, KW LD1M/00027265/4
   Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 40/80) oraz dwóch osób fizycznych na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (w udziale 40/80). W Dziale III księgi wieczystej LD1M/00027265/4 zawarte jest roszczenie osoby fizycznej o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości należącego do wymienionych wyżej współwłaścicieli prywatnych w terminie do dnia 26 sierpnia 2013 r.
   Nieruchomość zabudowana jest 4 – kondygnacyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym, frontowym budynkiem mieszkalnym oraz 2 – kondygnacyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczo – mieszkalnym lewej oficyny. Oba budynki wybudowane zostały w 1913 r. i znajdują się w dostatecznym stanie technicznym, wymagającym przeprowadzenia prac remontowych. Na terenie nieruchomości znajdują się również drewniane zabudowania gospodarcze w złym stanie technicznym.
   W budynku frontowym usytuowanych jest 26 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej łącznie: 857,87 m2 (w tym: 15 lokali zajętych jest na podstawie umów najmu, 11 lokali zajmowanych jest bezumownie) oraz 2 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej łącznie: 151,29 m2. W budynku lewej oficyny znajdują 2 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej łącznie: 50,06 m2 zajęte na podstawie umów najmu oraz 4 pomieszczenia gospodarcze. Nieruchomość znajduje się w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 402 600 zł netto, wadium: 80 520 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 030 zł.
   Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13.01.2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Więckowskiego 79,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będzie dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dot. nieruchomości przy ul. Wileńskiej 60, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 13.01.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-44-14, (0-42) 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38
Treść:

2013-10-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38
obr. S-1, działki nr: 68/2 (pow. 1896 m2), 67 (pow. 1837 m2), 66/3 (pow. 609 m2),
90/2 (pow. 320 m2), 89/2 (pow. 325 m2), 88/3 (pow. 1268 m2), o łącznej pow. 6255 m²,
KW LD1M/00000845/9, KW LD1M/00000889/9, KW LD1M/00092378/5,
KW LD1M/00159966/2, KW LD1M/00119508/2, KW LD1M/00100824/7

Teren zróżnicowany pod względem wysokościowym. Nieruchomości niezabudowane, w bardzo niewielkiej części utwardzone nawierzchnią asfaltową. Na dz. nr 88/3 znajdują się drzewa a ich ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ. W granicy dz. nr 88/3 znajduje się budynek usytuowany na nieruchomości położonej przy ul. Nowomiejskiej 4 (dz. nr 92/3), na ścianie którego zainstalowana jest reklama oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Na ścianie budynku od strony dz. nr 88/3 znajdują się otwory okienne. Na dz. nr 68/2 pozostał niewielki fragment muru, w którym znajduje się złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, zasilające nieruchomość sąsiednią przy ulicy Ogrodowej 6.

Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. kable teletechniczne należące do TP S.A.;
 2. dwa nieużytkowane przyłącza wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,94 m i długości 11,80 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 3. dwa nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o łącznej długości 18,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
 5. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 i czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200-125 z komorami i kanałem półprzechodnim oraz sieć 2xDn 200, stanowiące własność Dalkii Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej;
 6. dwa przyłącza gazowe n/c dn 100 stal, dwa nieczynne przyłącza n/c dn 80 stal (odcięte), nieczynne przyłącze n/c dn 65 stal (odcięte) oraz gazociąg n/c dn 250 stal (od strony ulicy Zachodniej), stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu w granicach strefy kontrolnej.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się z ulicy Ogrodowej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. do kwoty 6 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 6 000 000,00 zł, wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  2. hipoteki w wysokości 6 000 000,00 zł - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 8 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 6 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 2 000 000,00 zł za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. do kwoty 3 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.10.2013 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.390.000,00 zł netto.
Wadium wynosi 939.000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4683/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38”
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38”
w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4683/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457a lub 457, tel. (0-42) 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4
Treść:

2013-10-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4
obr. S-1, działki nr: 71/2 (pow. 937 m2) i 70/2 (pow. 1855 m2), o łącznej pow. 2792 m²,
KW LD1M/00086244/2 i KW LD1M/00001884/1

Na dz. nr 71/2 znajduje się kiosk o pow. zabudowy 8 m², nie związany trwale z gruntem, wzniesiony przez byłego dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła w dniu 31 grudnia 2011 r. Obecnie ta część nieruchomości jest zajmowana bezumownie. Użytkownik został zobowiązany do usunięcia kiosku w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a jego nieusunięcie w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 k.c.). Na części działki znajduje się słup reklamowy będący własnością Miasta Łodzi. W ścianie budynku zlokalizowanego na dz. nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z dz. nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę dz. nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12 (dz. nr 72/2) na długości ok. 15 m i szerokości ok. 60 cm. Około 50 % powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych.
Na dz. nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo – usługowy o pow. użytk. 549,33 m². Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy dz. nr 70/2. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości.

Na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu w granicach strefy kontrolnej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do TP S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm w ulicy Ogrodowej, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości dz. nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m; przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200, stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej.
Obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 2 250 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt. 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt. 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt. 4 i 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 2 250 000,00 zł, wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  2. hipoteki w wysokości 2 250 000,00 zł - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub w księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 8 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 250 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt. 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt. 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.10.2013 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.190.000,00 zł netto.
Wadium wynosi 419.000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony od ceny nabycia w odniesieniu do dz. nr 71/2.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4682/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4682/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. (0-42) 638-43-31, 638-44-14.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na: sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach Jarzynowej 26/28 i Armii Krajowej bez numeru oraz zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Antoniego Książka 52/54
Treść:

2013-10-11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Jarzynowej 26/28, obr. P-6, dz. nr 315/14, o pow. 4714 m2, KW LD1M/00019526/3
   Działka niezabudowana. Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zagospodarowanie nieruchomości należy dostosować do istniejącego drzewostanu, aby usunięcie drzew ograniczyć do niezbędnego minimum.
   W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości w ulicy Jęczmiennej (w odległości ok. 1,5 m) zlokalizowany jest miejski wodociąg Ø 100, dla którego należy zachować pas ochronny, wynoszący po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu. W pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Właścicielem przedmiotowych urządzeń jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., urządzenia te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   W pasie drogi ul. Jarzynowej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, znajduje się kanalizacja Telekomunikacji Polskiej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony dróg gminnych ulic Jarzynowej lub Jęczmiennej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XVI/267/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa do terenu kolejowego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Cena wywoławcza: 1 850 000 zł netto, wadium: 370 000 zł, postąpienie nie mniej niż 18 500 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Armii Krajowej bez numeru, obr. P-25, jako działki nr 197/8 i 198/54 o łącznej pow. 3734 m2, KW LD1M/00121608/0 i LD1M/00114269/9
   Nieruchomości zlokalizowane są na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym „Retkinia”. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości przylegają bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Armii Krajowej, ale ze względu na istniejący zamknięty parking na działce drogowej nr 198/92 obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z drogi wewnętrznej ulicy Kostki Napierskiego. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje realizacji inwestycji drogowej związanej z przebudową ulicy Armii Krajowej oraz ulicy Kostki Napierskiego.
   Działka nr 197/8 zlokalizowana jest od strony drogi wewnętrznej ul. Kostki Napierskiego. Działka ma kształt trójkątny, wykorzystywana jest jako zieleń osiedlowa. Działka nr 198/54 zlokalizowana jest od strony ulicy Armii Krajowej, ma kształt trójkątny, graniczy bezpośrednio z działką nr 197/8. Działki posiadają dostęp do drogi wewnętrznej ulicy Kostki Napierskiego. Przez teren działki nr 197/8 przechodzi chodnik z kostki betonowej. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na terenie obu nieruchomości brak jest pomników przyrody, zieleń występująca na nieruchomościach podlega ochronie ogólnej. Na działce nr 197/8 znajdują się drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, na powierzchni ok. 10% powierzchni działki, na działce nr 198/54 znajduje się zieleniec, brak nasadzeń roślinnych. Granica działki nr 197/8 obecnie jest nieznacznie naruszona bezumownie przez dzierżawcę parkingu wydzierżawianego przez Zarząd Dróg i Transportu na części działki drogowej nr 198/92 stanowiącej pas drogowy ulicy Armii Krajowej.
   Przez teren nieruchomości przechodzi abonencka linia kablowa nn nienależąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Na terenie działek nr 197/8 i 198/54 brak jest sieci i przyłączy gestorów. W pobliżu ww. działek w ulicy Armii Krajowej znajdują się następujące sieci (których strefy ochronne nie wchodzą na przedmiotowe działki): sieć wodociągowa Ø 300 mm, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy d=0,5 m, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy d=0,6 m, sieć gazowa – gazociągi średniego i niskiego ciśnienia dn 200 stal. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 - 2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie przewiduje inwestycji w ww. ulicy. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Armii Krajowej bez numeru brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ww. nieruchomości objęte są uchwałą Nr XVI/266/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie– Mania, Złotno, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Retkińska, Kusocińskiego, Armii Łódź, Brus, Przygraniczna, Spadochroniarzy, Namiotowa, Krańcowa, Konstantynowska. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) ww. nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza: 1 524 000 zł netto, wadium: 304 800 zł postąpienie nie mniej niż 15 240 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Antoniego Książka 52/54, dz. nr 45/1, obr. B-20, o pow. 3965 m2, KW LD1M/00034608/3
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi w wysokości 1/2 części oraz osoby fizycznej.
   Działka jest niezabudowana, ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach. Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami liściastymi i iglastymi w wieku 20-40 lat oraz młodymi samosiewami drzew i krzewów. Zdaniem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi należy zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan, tj. sosny zwyczajne, dęby szypułkowe oraz brzozy brodawkowate. Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali nieruchomość stanowi użytek LsVI.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, telekomunikacyjna (napowietrzna), wodociągowa oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Antoniego Książka.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XC/1574/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przepiórczej, Skrzydlatej, Kasztelańskiej, Kryształowej, Łupkowej, Łodzianka i Okólnej oraz północnej granicy miasta Łodzi.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 429 200 zł netto, wadium: 85 840 zł, postąpienie nie mniej niż 4 300 zł
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   Do ceny nabycia udziału w nieruchomości zostanie doliczony koszt poniesiony przez Miasto Łódź za wykonanie operatu szacunkowego w wysokości 366,54 zł.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9.12.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii lub ich likwidacji; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dot. nieruchomości przy ul. Jarzynowej 26/28,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dot. nieruchomości przy ul. Armii Krajowej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dot. udziału w nieruchomości przy ul. Antoniego Książka 52/54
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 9.12.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-44-14, (0-42) 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
Treść:

2013-10-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi, w obrębie geodezyjnym S-2,
przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru,
stanowiących działki nr: 282/12 (pow. 6406 m2), 282/13 (pow. 790 m2) i 282/15 (pow. 360 m2),
o łącznej powierzchni 7556 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste:
LD1M/00179931/4, LD1M/00216033/1 i LD1M/00005163/9

 1. Celem zbycia przedmiotowych działek, w ramach niniejszego przetargu jest realizacja założeń określonych w uchwale Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XLV/840/12 z dnia 4 lipca 2012 r., zgodnie z którą przedmiotowe działki wchodzą w skład „Strefy I”, na której obszarze przewidziane jest m.in. powstanie reprezentacyjnego budynku, tzw. „Bramy Miasta”. Nabywca winien wykonać umowę z uwzględnieniem powyższego celu.


 2. Na nieruchomościach brak jest zabudowy kubaturowej. Działki stanowiące przedmiot przetargu są w części utwardzone pozostałościami nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym, służącej realizowanej wcześniej na nieruchomościach funkcji parkingowej. Obecnie teren nieruchomości znajduje się we władaniu Konsorcjum w składzie: Torpol Sp. z o.o., Astaldi S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., na podstawie Aneksu Nr 1/2011 do Protokołu Nr 1/POIiŚ 7.1-24.2/LOT B2/2011 z przekazania terenu budowy w dniu 27 października 2011 r. dla realizacji robót wynikających z umowy na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczona dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych, przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową”, zwanej dalej Inwestycją budowy dworca Łódź Fabryczna, przekazany ww. Konsorcjum jako fragment terenu budowy i wykorzystywany obecnie przez ww. Konsorcjum na potrzeby zaplecza budowy.


 3. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 500 mm wraz z punktem pomiarowym, która znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., pozbawiona jest dokumentacji technicznej, numeru inwentarzowego i informacji o własności; dla ww. urządzenia obowiązuje pas ochronny wynoszący po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych; z informacji przekazanych przez ZWiK Sp. z o.o. wynika, że w ramach przebudowy układu drogowego i infrastruktury w związku z budową podziemnej stacji i dworca multimodalnego Łódź Fabryczna możliwa jest przebudowa przedmiotowego wodociągu i jego likwidacja na działce nr 282/12;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 90 mm, które obsługuje plac budowy dworca Łódź Fabryczna, jest podłączone do wodociągu Ø 160 mm w rejonie ul. Traugutta/ul. Kilińskiego i znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., pozbawione jest dokumentacji technicznej, numeru inwentarzowego i informacji o własności;
  3. przyłącze kanalizacyjne D=0,30 m odprowadzające wodę deszczową do kanału ogólnospławnego w ul. Kilińskiego, nie znajdujące się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., pozbawione jest dokumentacji technicznej, numeru inwentarzowego i informacji o własności;
  4. instalacja wewnętrzna odchodząca od przyłącza wodociągowego Ø 25 mm, znajdującego się poza terenem nieruchomości; dla przedmiotowej instalacji brak jest dokumentacji technicznej, numeru inwentarzowego i informacji o własności;
  5. energetyczna linia kablowa SN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
  6. kanalizacja kablowa, należąca do Telekomunikacji Polskiej S.A., dla której obowiązują strefy ochronne wynoszące po 0,5 m od osi kanalizacji;
  7. kanał wyłączonej z eksploatacji magistrali parowej Dn 600, stanowiący własność Dalkia Łódź S.A.

 4. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu, zgodnie z mapą zasadniczą znajdują się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.


 5. Odpowiednio do postanowień pkt 4, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 3 i 4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie stanowić będzie wady nieruchomości.


 6. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości znajdują się:
  1. dwie sieci kanalizacji ogólnospławnej d=0,45 i d=0,35 o długościach odpowiednio: 149,28 m i 90,53 m, nr inwentarzowy ŁSI 11610/AP, rok budowy 1933, dla których konieczne jest zachowanie pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z każdej strony urządzenia; właścicielem sieci jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 25 mm o długości 1,75 m, rok budowy 1996, nr inwentarzowy ŁSI 51934/AP, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia; właścicielem sieci jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

 7. Wedle aktualnego stanu faktycznego, nieruchomości będące przedmiotem przetargu przylegają do pasa drogowego ul. Kilińskiego, stanowiącej drogę publiczną. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie Inwestycji budowy dworca Łódź Fabryczna, odcinek ul. Kilińskiego, przylegający do przedmiotowych nieruchomości ma zostać przebudowany, w związku z czym wydana została decyzja Nr 22/2010 z dnia 27 września 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach określająca m.in. parametry tej przebudowy. Z chwilą wydania stosownych pozwoleń na budowę oraz wykonania na ich podstawie robót budowlanych obejmujących przebudowę przedmiotowego odcinka ul. Kilińskiego, istniejący obecnie zjazd nie będzie mógł zostać utrzymany. Z uwagi na powyższe, na rzecz nabywcy wraz z zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości, zostanie ustanowiona odpłatnie służebność drogowa przejścia i przejazdu, zapewniająca obsługę komunikacyjną nieruchomości, na działce nr 282/14 w obrębie S-2 o przebiegu i powierzchni określonych na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r., zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Ustanowienie przedmiotowej służebności nie zwalnia nabywcy z obowiązku urządzenia zjazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Dostosowanie obszaru objętego służebnością do potrzeb nabywcy związanych z wykonywaniem treści służebności leży w całości po stronie nabywcy i z tego tytułu nie będą przysługiwały nabywcy żadne roszczenia wobec Miasta Łodzi. Nabywca, w koncepcji stanowiącej element oferty przetargowej winien uwzględnić wskazany powyżej sposób obsługi komunikacyjnej nieruchomości, a w przypadku przyjmowania innych rozwiązań komunikacyjnych, po stronie nabywcy leży ryzyko związane z niemożliwością realizacji tych założeń, jak również niemożliwością uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  Informuje się przyszłego nabywcę, iż zgodnie z informacją przekazaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na nieruchomościach sąsiednich w obszarze od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego przewiduje się realizację inwestycji polegającej na budowie głowicy zachodniej stacji Łódź Fabryczna, na podstawie decyzji Nr DAR-UA-VI.2.P.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kolejowej Warszawa-Łódź, realizowanej w ramach inwestycji budowy dworca Łódź Fabryczna.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania, zgodnie z koncepcją stanowiącą element oferty przetargowej. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, określonej w koncepcji stanowiącej element oferty przetargowej, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.


 8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC3 – tereny lokalizacji Programu Nowego Centrum Łodzi.
  Uchwałą Nr XCIII/1704/10 z dnia 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Wiliama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, obejmującej również teren przedmiotowych nieruchomości.


 9. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, z zachowaniem następujących zasad realizacji inwestycji:
   1. nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia Miastu Łódź w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży dokumentu potwierdzającego udzielenie zlecenia opracowania dokumentacji projektowej i projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji,
   2. nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia Miastu Łódź w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży szczegółowego harmonogramu planowanej inwestycji, zgodnego z ogólnym harmonogramem realizacji planowanej inwestycji stanowiącym element oferty przetargowej,
   3. nabywca przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do przedstawienia projektu budowlanego Miastu Łódź do akceptacji pod kątem zgodności z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r. – w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; Miasto Łódź dokona takiej weryfikacji w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania projektu i zgłosi w tym terminie ewentualne zastrzeżenia co do stwierdzonych niezgodności projektu z koncepcją stanowiącą element oferty przetargowej; nabywca będzie zobowiązany do usunięcia wskazanych niezgodności w terminie 20 dni roboczych, o ile strony nie uzgodnią innego terminu usunięcia tych niezgodności,
   4. wprowadzenie do projektu odstępstw od koncepcji stanowiącej element oferty przetargowej jak też zmiana uzgodnionego projektu skutkująca odstępstwem od koncepcji wymaga zgody Miasta Łódź wyrażonej na piśmie, po uprzednim przedłożeniu przez nabywcę uzasadnienia wskazującego na celowość wprowadzenia takiej zmiany; w przypadku stwierdzenia przez Miasto Łódź wprowadzenia do projektu odstępstwa od koncepcji bez zgody Miasta Łódź, nabywca będzie zobowiązany do usunięcia tej niezgodności w terminie wyznaczonym przez Miasto Łódź, nie krótszym jednak niż 20 dni roboczych,
   5. nabywca na każdorazowe żądanie Miasta Łodzi zobowiązany będzie do przedłożenia raportu z postępu realizacji inwestycji, nie częściej jednak niż dwa razy w roku; przedmiotowy raport winien być przedłożony w terminie 30 dni od daty złożenia stosownego żądania przez Miasto Łódź i zawierać opis dotychczas podjętych działań i czynności związanych z realizacją inwestycji, wyjaśnienie ewentualnych odstępstw od ustalonego harmonogramu realizacji inwestycji oraz opis czynności i zadań planowanych do wykonania w okresie kolejnego miesiąca,
   6. nabywca zobowiązany jest do przedstawienia Miastu Łódź dokumentu potwierdzającego udzielenie zlecenia wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiotową inwestycję wraz z kopią harmonogramu realizacji inwestycji obowiązującego wykonawcę robót budowlanych, najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty uzyskania przez nabywcę pozwolenia na budowę,
   7. nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256 oraz z 2013 r. poz. 984),
   8. nabywca będzie zobowiązany do zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  2. ustanowienia w akcie notarialnym na działkach położonych w obrębie S-2 o numerach: 282/12, objętej obecnie księgą wieczystą LD1M/00179931/4, 282/15, objętej obecnie księgą wieczystą LD1M/00005163/9 i 282/13, objętej obecnie księgą wieczystą LD1M/00216033/1 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 282/16, objętej księgą wieczystą LD1M/00179931/4, działki nr 283/21, objętej księgą wieczystą LD1M/00268262/4, działki nr 462/54, objętej księgą wieczystą LD1M/00179931/4 oraz działki nr 462/55, objętej księgą wieczystą LD1M/00005163/9 służebności polegającej na:
   1. prawie przejścia i przechodu przez działki nr 282/12, 282/13 i 282/15;
   2. niepodejmowaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej działań zmierzających bezpośrednio lub pośrednio, do ograniczenia dostępu do działek numer 282/12, 282/13 i 282/15 od strony wschodniej i strony zachodniej przez wznoszenie na działkach ogrodzeń lub innych urządzeń, budowli ograniczających lub wyłączających swobodny do nich dostęp oraz swobodne przejście pomiędzy działkami o numerach 282/16 i 282/21 a działką nr 462/54 oraz działkami o numerach 282/16 i 282/21, a działką nr 462/55;
   3. zakazie zabudowy nieruchomości, w zakresie zgodnym z załącznikami graficznymi Nr 1 i 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r, z dopuszczalnością budowy nadwieszeń nad częścią obszaru nieruchomości w zakresie zgodnym z powyższymi załącznikami.
   Powierzchnia nieruchomości objęta służebnością w zakresie opisanym w pkt 9 ppkt 2 lit a - c wynosi w sumie 3006 m², zgodnie z załącznikami graficznymi Nr 1 i Nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r. Wykonywanie służebności będzie polegało na nieograniczonym przejściu pomiędzy działkami o numerach 282/16 i 282/21 a działką nr 462/54 oraz działkami o numerach 282/16 i 282/21, a działką nr 462/55 oraz zakazie grodzenia nieruchomości oraz zabudowy. Służebność będzie ustanowiona nieodpłatnie na czas nieoznaczony i zostanie ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości obciążonych. Koszty związane z utrzymaniem urządzeń potrzebnych do wykonania służebności gruntowych obciążały będą właściciela nieruchomości obciążonej.

 10. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kar umownych w następujących wysokościach i z następujących tytułów:
  1. kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w pkt 9 ppkt 1 lit a;
  2. kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w pkt 9 ppkt 1 lit b;
  3. kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wskazanych w pkt 9 ppkt 1 lit c;
  4. kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w pkt 9 ppkt 1 lit d;
  5. kary umownej w wysokości 50 000,00 zł za każdorazowe niewykonanie obowiązku wskazanego w pkt 9 ppkt 1 lit e;
  6. kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w pkt 9 ppkt 1 lit f;
  7. kary umownej w wysokości 8 000 000,00 zł w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 9 ppkt 1 lit g;
  8. kary umownej w wysokości 10 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 9 ppkt 1 lit h;
  9. kary umownej w wysokości 8 000 000,00 zł w przypadku gdy nabywca zagospodaruje nieruchomość z zachowaniem terminu określonego w pkt 9 ppkt 1 lit h, jednakże niezgodnie w całości lub w części z koncepcją przedstawioną w ofercie; na poczet powyższej kary zaliczeniu podlegają kary naliczone w związku z niewykonaniem obowiązków wskazanych w pkt 9 ppkt 1 lit c i d.
  Niezależnie od ilości i wysokości naliczonych kar z poszczególnych tytułów ich łączna i maksymalna suma nie może jednak przekroczyć kwoty 20 000 0000,00 zł.
  Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych.
  W przypadku naliczenia kary, o której mowa w pkt 10 ppkt 7, kara ta będzie podlegała anulowaniu w sytuacji, gdy nabywca wywiąże się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przedstawioną koncepcją w terminie określonym w pkt 9 ppkt 1 lit. h.


 11. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 10 ppkt 1-9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary;
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 10 ppkt 1-9:
   1. hipoteki w wysokości 30 000 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
   2. hipoteki łącznej w wysokości 30 000 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą.
   Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na wyżej określonych zasadach.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 10 ppkt 1-9, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 30 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 1-9. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on opisanych wymogów lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
  3. zawarcia w umowie sprzedaży zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 8 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
  4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 12 000 000, 00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w ppkt 3 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 1 stycznia 2019 roku, pod warunkiem uprzedniego wezwania na piśmie do zapłaty wskazanej kwoty i udzielenia terminu 14-dniowego na dokonanie wskazanej zapłaty;
  5. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  6. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci, o których mowa w pkt 3 i 4 na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łódź.

 12. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
  1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r.;
  2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
  3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
  4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

 13. Wydanie zbywanej nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w trybie art. 350 Kodeksu cywilnego poprzez samo zawiadomienie podmiotu wskazanego w pkt 2 o fakcie przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę i przeniesieniu posiadania, na co nabywca wyraża zgodę akceptując warunki przetargu.
  Równocześnie nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z żądaniem wydania przez podmiot wskazany w pkt 2 terenu do dnia 1 listopada 2014 r., do którego to zastrzeżenia zastosowanie ma art. 393 Kodeksu cywilnego, z tym wyłączeniem iż nabywca będzie jednak uprawniony do żądania od dzierżyciela terenu każdorazowego udostępnienia terenu nieruchomości na potrzeby wykonania ewentualnych badań gruntowych i prac geodezyjnych.
  Odmowa wydania terenu przez podmiot wskazany w pkt 2 lub opóźnienie w realizacji takiego wydania, jak też odmowa i utrudnienia w udostępnieniu nieruchomości na potrzeby badań gruntowych i prac geodezyjnych stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Miasta Łodzi.
  Akceptacja warunków przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez nabywcę, iż skalkulował powyższe uwarunkowania dotyczące warunków wydania terenu i związane z tym ryzyka w złożonej ofercie oraz uwzględnił ich wpływ na realizację harmonogramu wykonania inwestycji.
  W przypadku naruszenia przez nabywcę zobowiązania do wstrzymania się z żądaniem wydania przez podmiot wskazany w pkt 2 terenu do dnia 1 listopada 2014 r., w następstwie czego podmiot wskazany w pkt 2 zobowiązany będzie do przymusowego wydania terenu przed wskazaną datą i z tego tytułu wobec Miasta Łódź zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia, wówczas nabywca będzie zobowiązany do zwolnienia Miasta Łodzi z tych zobowiązań, a w przypadku pokrycia takich roszczeń przez Miasto wówczas Miastu Łódź będzie przysługiwał pełny regres wobec nabywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000 000,00 zł netto, wadium: 4 000 000,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Nabywca nieruchomości oprócz ceny nabycia nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za ustanowienie służebności drogowej przejścia i przejazdu, zapewniającej obsługę komunikacyjną nieruchomości, na działce nr 282/14 w obrębie S-2, wynoszącej 186 320,00 zł plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r. na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk Jana Kilińskiego bez numeru”
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk Jana Kilińskiego bez numeru”
w terminie do dnia 4.12.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji architektonicznej z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji architektonicznej może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji stanowiącej element oferty przetargowej, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej, o której mowa w § 6 pkt 2 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości i opłaty za ustanowienie służebności przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym koncie przed podpisaniem umowy notarialnej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr 5044/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania