Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2013 r.

Drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 35a
Treść:

2013-11-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o II-ich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
Prezydenta Thomasa Wilsona 35 a
obr. P-15, dz. nr 527 o pow. 506 m2, KW LD1M/00106451/3

Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości frontu ok. 10 m i głębokości ok. 52 m (szerokość działki w przeciwnym końcu – ok. 9,60 m). Należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na jej terenie. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej jest przesunięte w kierunku południowym o 0,30 m w narożniku od strony działki nr 528 przy ul. Prezydenta Thomasa Wilsona 35.
Przez teren nieruchomości (dwa skrajne narożniki działki od strony ulicy) przebiegają energetyczne przyłącza napowietrzne 0,4 kV stanowiące zasilanie budynków przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej, zasilający w energię elektryczną nieruchomość przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z drogi publicznej – ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona (właściciel nieustalony, władający – Zarząd Dróg i Transportu).

Dla zbywanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/268/07 w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań względem osób trzecich.
Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r. i 8.03.2013 r.
Termin rokowań zakończonych wynikiem negatywnym: 28.06.2013 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000 zł. netto.
Zaliczka: 25 800 zł.

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje zawarte w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. nr 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem: „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 35a”.

Rokowania odbędą się w dniu 13 grudnia 2013 r. w UMŁ,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, godz. 12.00

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w terminie do dnia 9.12.2013 r.

Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przed złożeniem zgłoszenia należy zapoznać się z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 3174/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2012 r. stanowiącym „Warunki rokowań”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. nr: 457a , tel. (42) 638-43-31 i 457, tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi
Treść:

2013-11-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • gen. Józefa Bema 51, obr. B-25, dz. nr 150/9 o pow. 1116 m2, KW LD1M/00099936/4.
   Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowano-drewnianej o powierzchni zabudowy 108 m2 i kubaturze 700 m3 kwalifikującym się do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu, posadowionym w granicy z działką nr 153/16 . Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, teren nie jest ogrodzony ani od ulicy gen. Józefa Bema ani od ulicy Światowida. Nieruchomość powstała w wyniku podziału polegającego na wydzieleniu działki nr 150/11 jako trójkąt widoczności przeznaczony do włączenia w pas drogowy przyległej ulicy i działki nr 150/10 z istniejącą studnią publiczną, stanowiącą własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Od strony ulicy gen. Józefa Bema na działce znajduje się szafa kablowa TP S.A., której właściciel zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na obszarze 1,5 m x 3,00 m. Na nieruchomości znajduje się drzewostan w postaci: wierzby kruchej i olszy.
   Na terenie nieruchomości znajduje się :
   1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ulicy Światowida 49) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem, zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 ,,Energetyczne linie napowietrzne’’ w zależności od rodzaju budynku;
   2. przyłącze wodociągowe o Ø 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla powyższych przyłączy obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
   3. infrastruktura telekomunikacyjna (szafa kablowa z czynnymi kablami służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych). Telekomunikacja Polska S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na eksploatacji linii telefonicznej na obszarze 1,5 m x 3,00 m, zapewnieniu wstępu służb technicznych oraz sprzętu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, naprawy, a w szczególności usuwania awarii z prawem wymiany urządzeń, powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela od nasadzania drzew i krzewów w wyżej określonym pasie gruntu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłową eksploatację linii. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych, a koszt przebudowy poniesie inwestor;
   4. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, sieć gazowa i telefoniczna;
   5. obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulicy gen. Józefa Bema (stanowiącej własność Miasta) lub z jezdni ulicy Światowida (stanowiącej własność osób fizycznych).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r., 15.03.2013 r., 7.06.2013 r., 30.08.2013 r.
   Cena wywoławcza: 386 000 zł netto, wadium: 77 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 860 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Ekologicznej 2, obr. B-21, dz. nr 17/4 o pow. 1 165 m2, KW LD1M/00124170/1.
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 43,64 m2, po pożarze. Według opinii rzeczoznawcy budynek nie nadaje się do utrwalenia. Na nieruchomości znajdują się również drewniane budynki gospodarcze, wc oraz pozostałości ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych. Na nieruchomości rosną drzewa owocowe oraz pojedynczo występują klony oraz kasztanowce. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985, oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), usunięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie linii kolei obwodowej (w wykopie). Sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości od istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955).
   Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Równolegle do ulicy Ekologicznej przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z normy elektrycznej PN-E-05100-1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342, i 1513, oraz z 2013 r. poz. 21, 139 i 165) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883).
   Wzdłuż północno-wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm. Dla ww. miejskiej sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodów. W ww. pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Na wysokości nieruchomości w ulicy Ekologicznej znajduje się również kanał sanitarny d = 0,20 m i kanał deszczowy d = 0,50 m.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ulicy Ekologicznej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 415 000 zł netto, wadium: 83 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 150 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Brzezińskiej 10, obr. W-6, dz. nr 249/1 o pow. 1269 m2, KW LD1M/00107272/1.
   Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta, przy ulicy Brzezińskiej – arterii komunikacyjnej o dużym natężeniu ruchu samochodowego, stanowiącej drogę wylotową z Łodzi w stronę Warszawy. Obszar ma zróżnicowany charakter zabudowy. Znajdują się tutaj obiekty o charakterze usługowym (w szczególności wzdłuż ulicy Brzezińskiej) oraz mniej liczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (odsunięta od ulicy Brzezińskiej).
   Działka położona przy ul. Brzezińskiej 10 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 24 m x ok. 51 m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym o powierzchni zabudowy 159,00 m2, kubaturze 374,00 m3, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, wzniesionym w konstrukcji tradycyjnej, wyposażonym w instalację elektryczną (obecnie odłączoną); obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym; wymaga wymiany pokrycia dachowego (nad częścią mieszkalną należy dokonać wymiany więźby dachowej) i stolarki okiennej oraz uzupełnienia tynków zewnętrznych i opaski. W budynku usytuowany jest jeden lokal użytkowy o pow. użytkowej 56,93 m2 oraz jeden lokal mieszkalny o pow. użytkowej 65,54 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 37,29 m2, składający się z dwóch pokoi i kuchni (wyłączony z użytkowania). Lokale w budynku nie są objęte umowami najmu. W dokumentach archiwalnych Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi jest pozwolenie z dnia 23 czerwca 1954 r. na wykonanie robót budowlanych w lokalu przy ul. Brzezińskiej 10. Teren nieruchomości jest ogrodzony od linii frontu budynku; ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych, brama i furtka znajduje się po zachodniej stronie budynku. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą i drzewostanem mieszanym w wieku 10-20 lat, owocowym do 10 lat (m.in. jesion, klon, czeremcha pospolita, śliwa, wiśnia, bez czarny, sosna pospolita, żywotnik). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi istniejący drzewostan ma walory przyrodnicze lokalne dla samej nieruchomości, brak form ochrony przyrody i zaleceń dla właściciela; określa się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla obszarów zabudowy mieszkaniowo – usługowej o następujących wartościach: pora dnia (6-22): 60dB, pora nocy (22-6): 50 dB. Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa określa, że zasadna jest jedynie sprzedaż nieruchomości na cele prowadzenia działalności usługowej z wyłączeniem funkcji mieszkalnej. Podyktowane jest to faktem ponadnormatywnego oddziaływania ulicy Brzezińskiej na obszary przylegające do ww. pasa drogowego (obecnie w porze dnia i nocy normy hałasu przekroczone są w zakresie powyżej 10 dB).
   Przez południową część działki, od strony ulicy Brzezińskiej, przechodzi sieć gazowa średniego ciśnienia gsD400 i gsD160, eksploatowana przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla której strefa ochronna wynosi 3,0 m oraz napowietrzne przyłącze energetyczne nn zasilające posesję przy ul. Brzezińskiej 10. Przyszły właściciel jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową – do usunięcia kolizji na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budynku. Na terenie nieruchomości brak jest urządzeń przesyłowych stanowiących własność ŁSI sp. z o.o. oraz nie występują miejskie urządzenia wod. – kan. będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Pomiędzy zachodnią granicą działki i budynkiem znajduje się zbiornik bezodpływowy - szambo. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. nieruchomości w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. W ulicy Brzezińskiej przechodzą sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Brzezińskiej 10 przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ulicy Brzezińskiej – drogi krajowej klasy „G” (główna). Nie ma przeciwwskazań do zbycia działki położonej przy ul. Brzezińskiej 10, gdyż ZDiT nie planuje realizacji inwestycji polegającej na przedłużeniu ulicy Śnieżnej, ale jej obsługa komunikacyjna musi odbywać się jednym, wspólnym zjazdem na wysokości działki sąsiedniej nr 250 w obrębie W-6 (Brzezińska 12). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843): „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nie ma konieczności rezerwowania przedmiotowej nieruchomości pod ewentualną rozbudowę ulicy Brzezińskiej, gdyż północna linia rozgraniczająca ulicy Brzezińskiej pokrywa się z południową granicą ewidencyjną działki nr 249/1 w obrębie geodezyjnym W-6. Z uwagi na fakt, iż przedłużenie ulicy Śnieżnej w kierunku północnym jest jedynie założeniem koncepcyjnym i zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej praktycznie nie będzie kolidowało z działką nr 249/1, w aktualnym stanie zagospodarowania nie jest wymagane stosowanie narożnych ścięć linii rozgraniczających po północnej stronie skrzyżowania ulic Brzezińskiej i Śnieżnej.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobu zagospodarowania nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona w granicach obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i pełniące funkcje ogólnomiejskie; funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową, natomiast funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą pod warunkiem, że wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej; ulica Brzezińska opisana jest jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta. Rada Miejska w Łodzi w dniu 25 czerwca 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/686/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej, Kłodzkiej, w granicach którego znajduje się nieruchomość przy ul. Brzezińskiej 10, w którym jest propozycja przedłużenia ulicy Śnieżnej w kierunku północnym. Plan ten nie został objęty obowiązującym harmonogramem prac na lata 2011 – 2014. Zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nieruchomość położona przy ul. Brzezińskiej 10 nie będzie kolidowała z ewentualną propozycją przedłużenia ul. Śnieżnej i może podlegać prowadzonemu postępowaniu w sprawie możliwości zbycia w drodze przetargu; zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi na działce nr 249/1 wskazana jest zabudowa usługowa z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Brzezińskiej (uciążliwość akustyczna i aerosanitarna) oraz brak możliwości spełnienia norm dla zabudowy mieszkaniowej.
   Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 341 000 zł netto, w tym wartość naniesień budowlanych 77 200 zł, wadium: 68 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 410 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 p.10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Zuchów 13, obr. G-23, dz. nr 328 o pow. 657 m2, KW LD1M/00069769/3.
   Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na nieruchomości stanowi własność byłego Dzierżawcy, który zobowiązany jest, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne – topola osika i żywotnik zachodni.
   Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Zuchów 11. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Zuchów lub Łopianowej. Opinia nie stanowi zgody - zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 19.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 82 000 zł netto, wadium: 16 400 zł, postąpienie nie mniej niż 820 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Lipowej 42, obr. P–19, dz. nr 150/3 o pow. 731 m2, KW LD1M/00095902/9.
   Nieruchomość niezabudowana. W części przylegającej do ulicy Lipowej porośnięta trawą, natomiast w części wschodniej jest użytkowana jako parking. Przy granicy północnej działki rośnie kilka drzew liściastych.
   Granica nieruchomości jest naruszona:
   1. od strony działki nr 149/1 (ul. Lipowa 40) na długości około 9 m i szerokości około 30 cm;
   2. od strony działki nr 152/2 (ul. Lipowa 44) na długości około 7 m i szerokości około 30 cm.
   Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się przyłącza wodno-kanalizacyjne (nieczynne) oraz przyłącze gazu (nieczynne).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Lipowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1701/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 25.01.2013 r., 12.04.2013 r., 7.06.2013 r., 6.09.2013 r.
   Cena wywoławcza: 268 000 zł netto, wadium: 26 800 zł, postąpienie nie mniej niż 2 680 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Podbiałowej 2 i 4, obr. B-7, dz. nr 159/24, 159/26 i 159/28 o łącznej pow. 184 m2, KW: LD1M/00123407/5, LD1M/00251410/5 i LD1M/00108531/2.
   Nieruchomości niezabudowane, położone pomiędzy ulicą Podbiałową i Nagietkową, łącznie posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren obecnie nie jest zabudowany ani zagospodarowany. Na nieruchomościach rośnie jesion i jaśminowiec (średni wiek drzew to 5 lat). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki parterowe wpisane do ewidencji zabytków) oraz sklep spożywczy i szkoła.
   Na działkach nr 159/24 i 159/28 znajduje się infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne linii energetycznej nn i od ulicy Nagietkowej przebiega napowietrzna linia energetyczna nn). Obie linie eksploatowane są przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową właściciel działek usunie kolizję na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne’’ i jest ona zależna od rodzaju budynku.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Podbiałowej, stanowiącej własność Miasta. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Powyższe nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr LII/1075/12 z dnia 21 listopada 2012 r. zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu przyjęto jako przeznaczenie podstawowe działalność usługową a jako przeznaczenie uzupełniające zabudowę mieszkaniową. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.07.2013 r.
   Cena wywoławcza: 40 300 zł netto, wadium: 8 060 zł, postąpienie nie mniej niż 410 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sebastiana Felsztyńskiego 15, obr. G-1, dz. nr 217 o pow. 910 m2, KW LD1M/00117412/8.
   Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana. W jej wschodniej granicy oraz od frontu rosną drzewa i krzewy liściaste tj. klon zwyczajny, jesion pensylwański i śliwa domowa, których część może stanowić utrudnienie przy zabudowie działki. W granicy wschodniej oraz zachodniej nieruchomości znajdują się kamienice, których graniczące bezpośrednio z nieruchomością ściany zawierają otwory okienne. Wzdłuż frontowej granicy działki znajdują się betonowe słupy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna sprzedawanej nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do terenów IK/PL – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz, oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PL – tereny centrów logistycznych – obejmują tereny przeznaczone do magazynowania, przeładowywania, konfekcjonowania wyrobów i produktów przy współdziałaniu różnych środków transportu związanych z logistyką. Tereny te przeznaczone są również dla obiektów koordynacji i badań mających zapewnić sprawny system obsługi i zaopatrzenia obszaru metropolitalnego i regionu. Jako funkcje dopełniające uznaje się funkcję biurową, usługowo-handlową, hotelową oraz obejmującą centra konferencyjno-wystawiennicze i parkingi wielopoziomowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.06.2013 r.
   Cena wywoławcza: 190 000 zł netto, wadium: 19 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 900 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Familijnej 4, obr. G-22, dz. nr 449/1 o pow. 670 m2, KW LD1M/00088294/1.
   Działka jest niezabudowana. Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne oraz drewniany obiekt gospodarczy w złym stanie technicznym, nie związany trwale z gruntem. W części północnej i południowej granicy działki posadowione są ściany szczytowe budynków nieruchomości przyległych. Działka jest ogrodzona. Od frontu i od strony ul. Pabianickiej znajduje się stare, zniszczone ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na słupkach metalowych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi publicznej ulicy Familijnej. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza: 116 000 zł netto, wadium: 23 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 160 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Świeckiej 23, obr. G-43, dz. nr 300 o pow. 1106 m2, KW LD1M/00141321/0.
   Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest ogrodzona siatką z metalową bramą. Zgodnie z mapą zasadniczą część ogrodzenia działki sąsiedniej nr 301 (położonej przy ul. Świeckiej 25) narusza granice działki nr 300. W południowej granicy nieruchomości znajduje się hydrant (zdrój uliczny). W odległości około 2 m od południowej granicy nieruchomości znajduje się wodociąg Ø 150 mm, dla którego pas ochronny (po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych) obejmuje częściowo powierzchnię nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Świeckiej, która po zbudowaniu Trasy Górna zostanie podzielona na dwa niezależne odcinki. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXIV/571/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy Miasta i ul. Granicznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 210 000 zł netto, wadium: 42 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 100 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Przełomowej 26/28, obr. G-44, dz. nr 108/4 o pow. 615 m2, KW LD1M/00001093/9.
   Działka jest niezabudowana, zaśmiecona i porośnięta drzewami. Pokrycie powierzchni nieruchomości drzewostanem szacuje się na 15%.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa (gazociąg w ul. Obszernej).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Przełomowej.
   Ogrodzenie od strony wschodniej nie jest zlokalizowane zgodnie z granicą ewidencyjną działki nr 108/4.
   Na działkę nr 108/4 wchodzi część obiektu o konstrukcji drewniano – blaszanej niezwiązanego trwale z gruntem usytuowanego w większej części na działce sąsiedniej nr 110/1.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.08.2013 r.
   Cena wywoławcza: 110 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 110 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Biskupińskiej 8, obr. G-25, dz. nr 321 o pow. 557 m2, KW LD1M/00100686/7.
   Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości jest niewyrównany i częściowo zaśmiecony.
   Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Biskupińskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ulica Biskupińska posiada nawierzchnię gruntową.
   W pobliżu ww. nieruchomości znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna. Dla wodociągu położonego wzdłuż ulicy Biskupińskiej zlokalizowanego w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż nieruchomości w pobliżu jej wschodniej granicy przebiega również sieć kablowa w kanalizacji. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w okolicy nieruchomości jest gazociąg w ulicy Ruchliwej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 79 000 zł netto, wadium: 15 800 zł, postąpienie nie mniej niż 790 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Biskupińskiej 10, obr. G-25, dz. nr 320 o pow. 572 m2, KW LD1M/00100683/6.
   Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości jest częściowo zaśmiecony.
   Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Biskupińskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ulica Biskupińska posiada nawierzchnię gruntową.
   W pobliżu ww. nieruchomości znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna. Dla wodociągu położonego wzdłuż ulicy Biskupińskiej zlokalizowanego w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż nieruchomości w pobliżu jej wschodniej granicy przebiega również sieć kablowa w kanalizacji. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w okolicy nieruchomości jest gazociąg w ulicy Ruchliwej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 84 000 zł netto, wadium: 16 800 zł, postąpienie nie mniej niż 840 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Antoniego Książka 26, obr. B-20, dz. nr 122/19 o pow. 2990 m2, KW LD1M/00105199/1.
   Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIIIb i RIVa.
   Przez teren nieruchomości przebiega miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m mierząc po obu stronach przewodu licząc od jego skrajnych krawędzi. Ponadto na terenie nieruchomości zlokalizowana jest studnia publiczna, stanowiąca awaryjne źródło zaopatrzenia okolicznej ludności w wodę w warunkach specjalnych (ogólnodostępny punkt poboru wody). Dla zapewnienia służbom remontowym dostatecznych warunków do wykonywania rutynowych prac konserwacyjno-naprawczych urządzeń pompowych, niezbędny jest pas o długości 13 m i szerokości 5 m (studnia wraz z drogą dojazdową). Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży wyrazi zgodę na:
   1. dotychczasową lokalizację na działce 122/19 studni publicznej głębinowej, stanowiącej ogólnodostępny punkt poboru wody;
   2. dojście do studni dla ludności;
   3. w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy studni umożliwiony zostanie dojazd do niej, celem przeprowadzenia rutynowych prac konserwacyjno-naprawczych;
   4. udostępnienie 65 m2 powierzchni gruntu niezbędnej dla prawidłowej eksploatacji studni wraz z 5 – metrową drogą dojazdową zlokalizowaną w południowej części działki;
   5. w przypadku konieczności wykonania ogrodzenia działki zapewniony zostanie nieutrudniony dostęp do gruntu określonego ww. powierzchnią.
   Właścicielem przedmiotowych urządzeń jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., urządzenia te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Przez teren działki przebiega kablowa linia energetyczna SN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, jej właściciel usuwa kolizję własnym kosztem i staraniem.
   Na terenie nieruchomości znajdują się elementy sieci podziemnej odcinki kanalizacji i studnie kablowe stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Cena wywoławcza: 359 000 zł netto, wadium: 71 800 zł, postąpienie nie mniej niż 3 590 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Antoniego Książka 30, obr. B-20, dz. nr 122/3 o pow. 1801 m2, KW LD1M/00105199/1.
   Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. W południowo-zachodniej części działki znajdują się elementy ogrodzenia terenu (fundament, stalowe słupki ogrodzeniowe, murowany słupek narożny, siatka). Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVa.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja rozdzielcza służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych do lokali na terenie działek przy ulicy Książka i pozostałych ulic na terenie osiedla. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej – obejmują tereny zabudowy wolnostojącej na dużych działkach, nawiązujących do istniejących układów przestrzennych lub tworzące nowe zespoły o atrakcyjnym położeniu, nawiązujące do terenów otwartych, rolnych lub leśnych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji.
   Cena wywoławcza: 311 000 zł netto, wadium: 62 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 110 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Antoniego Książka 32, obr. B-20, dz. nr 122/11 o pow. 1394 m2, KW LD1M/00105199/1.
   Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RV.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja rozdzielcza służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych do lokali na terenie działek przy ulicy Książka i pozostałych ulic na terenie osiedla. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   Przez teren działki przebiegają kablowe linie energetyczne SN i nn zasilające stację transformatorową znajdującą się na działce oznaczonej numerem 122/18. Linie kablowe stanowią własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W związku z powyższym nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży wyrazi zgodę na dotychczasową lokalizację na działce 122/11 linii energetycznych. W przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, jej właściciel usuwa kolizję własnym kosztem i staraniem. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy ani wykonywać nasadzeń a utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej – obejmują tereny zabudowy wolnostojącej na dużych działkach, nawiązujących do istniejących układów przestrzennych lub tworzące nowe zespoły o atrakcyjnym położeniu, nawiązujące do terenów otwartych, rolnych lub leśnych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Cena wywoławcza: 190 000 zł netto, wadium: 38 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 900 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Rudzkiej 84, obr. G-42, dz. nr 445 o pow. 1429 m2, KW LD1M/00130243/9.
   Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w obrębie obszaru nazywanego Rudą Pabianicką. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Rudzkiej, drogi powiatowej klasy Z – zbiorczej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy przez istniejący zjazd. Zagospodarowanie nieruchomości powinno zostać dostosowane do możliwości obsługi przez istniejący zjazd indywidualny. Ulica Rudzka jest po przebudowie zakończonej w maju 2012 r., tym samym nie ma podstaw do rezerwowania fragmentu ww. działki pod ewentualne poszerzenie ulicy. Przyszły nabywca nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł dokonać przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego po upływie gwarancji na przebudowę ulicy Rudzkiej.
   Działka ma kształt prostokąta o szerokości frontu ok. 24 m. Konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Działka jest niezabudowana, zachwaszczona, zakrzaczona i porośnięta na powierzchni ok. 10% drzewostanem liściastym, w tym wierzbą białą i klonem zwyczajnym. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru
Treść:

2013-09-27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru
oraz Franciszkańskiej bez numeru,

w obrębie geodezyjnym B - 49, stanowiących działki o numerach: 544/15, 544/19, 544/20,
544/21, 544/22, 544/23, 544/24, 544/25, 535/59, 535/63, 535/65, 535/68 i 535/70,
o łącznej powierzchni 5 352 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste: LD1M/00117363/9, LD1M/00005031/5 i LD1M/00045475/1

Na działkach nr: 544/19, 544/20, 544/21, 544/22, 544/23, 544/24 i 544/25 oraz części działki nr 544/15 znajduje się budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji stalowej, wielofunkcyjny o charakterze usługowo – biurowo – handlowym, wybudowany w 1975 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1736 m², a powierzchnia użytkowa wynosi 4035 m².
W budynku znajduje się 25 lokali użytkowych; spośród lokali użytkowych:

 1. 12 lokali jest objętych umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia;
 2. 1 lokal jest objęty umową najmu zawartą na czas określony do dnia 31 marca 2017 r.;
 3. 1 lokal jest objęty umową użyczenia zawartą na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia;
 4. 1 lokal jest objęty porozumieniem zawartym na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia;
 5. 1 lokal to siedziba Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty Rejon Obsługi Najemców III.
Żadnemu podmiotowi działającemu w wyżej opisanym budynku nie została wypowiedziana umowa. Miasto Łódź zamierza wypowiedzieć umowy bezpośrednio po wyłonieniu nabywcy nieruchomości (z wyjątkiem umowy najmu zawartej na czas oznaczony do dnia 31 marca 2017 r.).

Na działkach nr: 535/59, 535/63, 535/65, 535/68 i 535/70 oraz części działki nr 544/15 usytuowany jest teren aktywny przyrodniczo (zintegrowany z działkami zabudowanymi budynkiem), zagospodarowany jako zieleńce porośnięte trawą, drzewami ozdobnymi oraz dojścia i dojazdy do budynku.

Opisany budynek usługowo – biurowo – handlowy na powierzchni około 30 m² usytuowany jest na działce nr 544/9 niestanowiącej własności Miasta Łodzi.

Na nieruchomościach znajdują się, zgodnie z opiniami gestorów sieci:

 1. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D = 0,15 m i dł. L = 8,80 będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D = 0,20 m i dł. L = 2,50 będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 65/50 mm będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 4. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kable telekomunikacyjne będące własnością Telekomunikacji Polskiej S. A., dla których minimalne odległości od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
 5. czynne kable energetyczne sN i nN będące własnością PGE Dystrybucja S. A. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy ani wykonywać nasadzeń, a utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej;
 6. przewód gazowy – czynne przyłącze gazu niskiego ciśnienia zasilające budynek usługowo – biurowo – handlowy, strefa ochronna wynosi 1,5 m.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Szklanej poprzez dwa istniejące zjazdy oraz od strony ul. Stefana Czarnieckiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi należy zachować:

 1. dęby czerwone rosnące na działce nr 535/63;
 2. ozdobne odmiany drzew owocowych, klonu zwyczajnego, jarzębu oraz robinii akacjowej rosnące na działkach nr: 535/65, 535/68 oraz 535/70.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256 oraz z 2013 r. poz. 984);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt. 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt. 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 250 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt. 4 i 5:
  1. hipoteki w wysokości 2 250 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 2 250 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt. 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 250 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt. 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt. 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt. 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt. 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt. 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 460 000,00 zł netto, wadium: 446 000,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i 1027)

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4940/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta sprzedaży nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru”
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru”
w terminie do dnia 2.12.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4940/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej 33b
Treść:

2013-10-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Ekonomicznej 33b
obr. G-42, dz. nr 28/7 o pow. 46 m2, KW LD1M/00033417/0

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie G-42 jako działki nr: 28/3, 28/8, 28/10, 28/12 i 28/14.
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, nie może być samodzielnie zagospodarowana; może ona poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Nieruchomość zabudowana częścią murowanego budynku garażowego o pow. około 13,3 m2. Pozostała część budynku, tj. około 6,7 m2 znajduje się na działce sąsiedniej nr 28/3 będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. Stan techniczny garażu został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako do remontu. Budynek garażowy został wybudowany bez pozwolenia na budowę i stanowi samowolę budowlaną. Niezabudowana część działki porośnięta jest trawą. Obecnie nieruchomość użytkowana jest bezumownie przez użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, który został zobowiązany do wydania nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się w części na nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 15 500 zł netto, wadium: 3 100 zł, postąpienie nie mniej niż: 160 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 28 października 2013 r. do godz. 15.00 w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457
następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub jest w ich użytkowaniu wieczystym i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 29 października 2013 r. o godz. 11.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p., ul. Piotrkowska 104).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 listopada 2013 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 4.11.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 4729/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Roosevelta 9, Krzywickiego bez numeru, 6 Sierpnia 26, Rodła 5, Pabianickiej 312, Kilińskiego 193, Jana Matejki 2, Wysokiej 30 oraz łączną sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 63 i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 63
Treść:

2013-09-13

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Roosevelta 9, obr. S - 6, dz. nr 398 o pow. 721 m2, KW LD1M/00004138/8
   Na działce znajduje się czterokondygnacyjna kamienica o funkcji biurowej o powierzchni zabudowy 411 m2, a powierzchni użytkowej – 1342,68 m2. Budynek częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym (czwarta kondygnacja). Kamienica została wzniesiona około 1895 r. i jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlega budynek frontowy w zakresie bryły, dachu, elewacji z artykulacją, detalem architektonicznym, stolarką okienną i drzwiową oraz oryginalnymi elementami wystroju wnętrza. Budynek posiada fundamenty murowane z cegły pełnej ceramicznej, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach drewniany dwuspadowy kryty papą na lepiku. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, drewniana i stalowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Podłogi w zależności od pomieszczenia drewniane, wykładzina PCV, terakota, wykładzina dywanowa. Zgodnie z protokołem przeglądu z 2011 r. budynek jest w dobrym stanie technicznym. Teren nieruchomości utwardzony jest kostką betonową, częściowo ogrodzony siatką w ramach stalowych.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci:
   1. w budynku usytuowanym na nieruchomości znajduje się sieć należąca do Telekomunikacji Polskiej S.A.;
   2. w bramie budynku znajduje się energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
   3. na nieruchomości znajduje się czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn 40, stanowiące własność Dalkii Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 2 m od skraju kanału ciepłowniczego; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych właściciela tej sieci tj. Dalkii Łódź S.A.;
   4. nieruchomość podłączona jest do wodociągu ø 100 mm zlokalizowanego w ul. Roosevelta przyłączem ø 50 mm o długości L=7,40 m, znajdującym się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   5. nieruchomość podłączona jest do kanału ogólnospławnego zlokalizowanego w ul. Roosevelta trzema przyłączami d=0,15 m o łącznej długości L=21,00 m, znajdującymi się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   6. w pobliżu nieruchomości, w ul. Roosevelta, znajduje się sieć gazowa dn 100 stal n/c.
   Zgodnie z opinią Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi budynek wyposażony jest w instalację klimatyzacyjną oraz lokalną sieć informatyczną.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Roosevelta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1707/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC4 - tereny skrzyżowania głównych osi kompozycyjnych Miasta – obejmują obszar zaliczany zarówno do grupy UC1 jak i UC2 i z uwagi na przecięcie tych dwóch osi: historycznej i współczesnej, tworzy rejon szczególnej koncentracji programowej, przestrzennej i kompozycyjnej, z dopuszczalną wysokością zabudowy do 110 m n.p.t. Symbol UC1 oznacza tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. Natomiast tereny oznaczone symbolem UC2 – to tereny osi usługowej W – Z – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą programu usługowego wynikającego z metropolitalnej funkcji miasta, wraz z systemem przestrzeni publicznych. Funkcję dopełniającą stanowić może program mieszkaniowy, a funkcje produkcyjno-magazynowe uznaje się za niepożądane.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. uzyskania wytycznych konserwatorskich - przed planowanymi do wykonania pracami remontowymi, modernizacyjnymi i konserwatorskimi, następnie zaopiniowania bądź uzgodnienia określonego zakresu prac z miejskimi służbami konserwatorskimi.
   W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
   1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
   2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
   3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
   Cena wywoławcza: 4 040 000 zł netto, wadium: 404 000 zł, postąpienie nie mniej niż 40 400 zł
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).


  • Krzywickiego bez numeru, obr. S-4, dz. nr 126/17, KW LD1M/00260426/6 o pow. 2226 m2
   Teren nieruchomości jest niezabudowany. Objęty był umową dzierżawy do dnia 31 maja 2013 r. W ramach zawartej umowy dzierżawca otrzymał pozwolenie na budowę Nr UA.III/28/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. Zgodnie powyższym pozwoleniem urządzone zostały na terenie nieruchomości miejsca postojowe wyłożone ażurowymi płytami betonowymi oraz dojazd do nieruchomości sąsiedniej (działki nr 128/12) utwardzony kostką betonową.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać poprzez istniejący zjazd na ulicę Krzywickiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Część działki porośnięta drzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 940 000 zł netto, wadium: 188 000 zł, postąpienie nie mniej niż 9 400 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • 6 Sierpnia 26, obr. P-19, działki nr: 226/4, 226/5, 226/6 i 230/3 o łącznej pow. 1005 m2, KW LD1M/00114987/8 i KW LD1M/00085310/9
   Nieruchomości są zabudowane budynkami o charakterze mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym, aktualnie w złym stanie technicznym, częściowo przeznaczonymi do rozbiórki. Na działkach znajduje się sześć obiektów budowlanych, tj.:
   1. dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 235 m2, niezamieszkały, przeznaczony do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny na podstawie zarządzenia Nr 2665/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi;
   2. budynek frontowy z lewą oficyną, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 263 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 423 m2, nieużytkowany wymagający przeprowadzenia remontu;
   3. budynek gospodarczy w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy, o powierzchni zabudowy 35 m2;
   4. dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 12 m2 i 21 m2; budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 12 m2 znajduje się częściowo na działce nr 226/5 (6 m2) i na działce nr 230/2 (6 m2) przy ul. Gdańskiej 73 – budynek narusza granice sprzedawanej działki;
   5. budynek mieszkalny połączony z budynkiem lewej oficyny o powierzchni zabudowy 75 m2.
   Budynki zlokalizowane na działce nr 277/1 przy ul. 6 Sierpnia 24 na długości ok. 14 m naruszają granicę działki nr 266/5 (w najszerszym miejscu na głębokość ok. 40cm).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. 6 Sierpnia. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe ø 80 mm o długości L=10,19 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
   2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=5,00 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
   3. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące wewnątrz budynków, stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A;
   4. energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź Miasto;
   5. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32, stanowiące własność Dalkii Łódź S.A., dla którego strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Dalkia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom Dalkia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji, bieżącej eksploatacji oraz usuwania awarii.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomości zostały objęte uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 1 325 000 zł netto, wadium: 265 000 zł, postąpienie nie mniej niż 13 250 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rodła 5, obr. B - 37, dz. nr 264 o pow. 1685 m2, KW LD1M/00031364/9
   Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt prostokąta.
   Na działce znajdują się:
   1. jednopiętrowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 358,25 m2, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wzniesiony około 1919 r., w złym stanie technicznym,
   2. parterowy budynek gospodarczy w złym stanie technicznym,
   zakwalifikowane do rozbiórki. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 264 może odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Rodła (ul. Rodła – działka nr 256,o użytku „dr” - droga, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu i nie posiada uregulowanego stanu prawnego). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajduje się przyłącze wodociągowe ø 40 mm, PEHD i długości L=9,93 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. przechodzące w odcinek o długości L=14,50 m nie będący własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 35MN – zabudowa mieszkaniowa.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 460 000 zł netto, wadium: 46 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 600 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Pabianickiej 312, obr. G - 49, dz. nr 23 o pow. 4683 m2, KW LD1M/00011024/8
   Nieruchomość jest niezabudowana, długa, wąska i posiada kształt zbliżony do prostokąta.
   W południowej granicy nieruchomości przebiega „Ciek z ul. Pabianickiej” (obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%). Pas eksploatacyjny wynosi 3 m po obu stronach od jego krawędzi skrajnych.
   Zgodnie z opracowaniem pn. „Analiza zasięgu dolin rzecznych na obszarze miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania dla potrzeb „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi" wykonanym w sierpniu 2007 r. przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, teren nieruchomości od jej południowej granicy wchodzi w skład zasięgu pasa ścisłej ochrony i regulacji ekohydrologicznej (strefa I). Strefa ta obejmuje dolinę zalewową cieku i jest traktowana jako obszar wymagający ścisłej ochrony ze względów przyrodniczych oraz obszar koniecznej regulacji elementów poprawiających jej funkcjonowanie w oparciu o zasady regulacji ekohydrologicznej. Przedmiotowa nieruchomość w odległości około 100 m w kierunku północnym od osi cieku wchodzi także w skład pasa buforowego (Stefa II). W obszarze tym planowane jest jedynie rozwiniecie lekkiej infrastruktury rekreacyjnej – otwartych terenów spacerowych, obszarów piknikowych. Pozostała część nieruchomości pomiędzy jej północna granicą (przy ul. Pabianickiej) do około połowy długości nieruchomości nie została objęta żadnym z pasów przewidzianych do ochrony.
   Wszystkie zaplanowane na nieruchomości inwestycje powinny być zlokalizowane w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym. Analiza możliwości zabudowy nieruchomości winna uwzględniać takie zagospodarowanie nieruchomości, które zagwarantuje ochronę mienia i ludzi przed zalewaniem. Plany te powinny zostać poprzedzone przeprowadzeniem analizy zagrożenia powodziowego, wykonanego w oparciu o odrębne opracowanie, które precyzyjnie wyznaczy zakres przepływów maksymalnych w „Cieku z ul. Pabianickiej” i wynikającego z niego zasięgu stref obszarów zagrożonych powodzią.
   Przepisy ograniczające sposób korzystania z nieruchomości przyległych do rzek określają zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165), gdzie:
   • zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, przy czym zabrania się również zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
   • zgodnie z art. 28 ust. 1 właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymywaniem oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno – meteorologicznych urządzeń pomiarowych,
   • zgodnie z art. 28 ust. 2 właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych korzystaniem powszechnym jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, za co przysługuje właścicielowi nieruchomości odszkodowanie na podstawie art. 28 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 23 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Pabianickiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna ŚN będąca własnością PGE Dystrybucja S. A., szerokość pasa technologicznego wynosi 6 m, właściciel sieci – PGE Dystrybucja S. A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia dostępu do tej sieci i prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 670 000 zł netto, wadium: 67 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 700 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Kilińskiego 193, obr. G-4, dz. nr 30/1 o pow. 1525 m2, KW LD1M/00140409/4
   Nieruchomość narożna, przylega od strony północnej do ul. Milionowej oraz od strony wschodniej do ul. Kilińskiego. Posiada kształt niestandardowy. Konfiguracja terenu płaska.
   W zachodniej granicy działki znajduje się niewielki murek oporowy. Od strony ul. Milionowej i ul. Kilińskiego działka jest ogrodzona ogrodzeniem murowano – metalowym o wysokości ponad 3 m z bramą i furtką urządzoną od strony ul. Kilińskiego. Cokół ogrodzenia o grubości ok. 0,4 m i wysokości zmiennej od ok. 0,5 m do 1,1 m wymurowany z cegły pełnej. Przęsła ogrodzenia metalowe o wysokości 2,1 m i długości 2,5 m wykonane z prętów o przekroju kwadratowym 15 mm x 15 mm oraz słupów metalowych 8 cm x 8 cm. Od strony ul. Kilińskiego urządzony jest wjazd na działkę wyłożony kostką betonową oraz wejście do budynku posadowionego na sąsiedniej nieruchomości. Na terenie działki znajduje się bilbord reklamowy oraz rośnie stary dąb. Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 28 lutego 2014 r.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest miejski wodociąg ø 150 mm, wybudowany w 1964 r., który znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Właściciel sieci wodociągowej tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia – sieci wodociągowej rozdzielczej ø 150 mm;
   2. niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3,0 m z obu stron urządzenia; łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 60 m2;
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia;
   4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do wskazanego urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzewa znajdującego się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza: 740 000 zł netto, wadium: 74 000 zł, postąpienie nie mniej niż 7 400 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Jana Matejki 2, obr. S-3, dz. nr 15/4 o pow. 4390 m2, KW LD1M/00126711/0
   Na działce nr 15/4 zlokalizowane są dwa, parterowe, murowane budynki biurowo-usługowe o łącznej powierzchni zabudowy ok. 160 m2, a także budynki o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1000 m2, tj.: hala magazynowa, budynki kontenerowe, wiaty magazynowe, bunkier oraz pakamery na podmurówce. Wszystkie budynki posadowione na nieruchomości są zdewastowane, część z nich nadaje się do rozbiórki. Fragment budynku hali magazynowej położony jest na działce nr 1/21, która posiada nieuregulowany stan prawny; dwie wiaty z działki nr 18/10 naruszają południową granicę nieruchomości. Teren działki w części utwardzony jest płytami betonowymi i ogrodzony siatką na słupkach z bramą wjazdową.
   Przez teren działki przebiegają:
   1. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32 wykonane w roku 1991 w technologii tradycyjnej; strefa ochronna dla tej sieci wynosi min. 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej; informuje się przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz jego właściciela – Dalkia Łódź S.A., służebności przesyłu polegającej na prawie:
    • dostępu dla służb eksploatacyjnych Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. kolektor ogólnospławny d=0,45/0,50 m, wybudowany w roku 1957 r.; informuje się przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz jego właściciela – Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., służebności przesyłu polegającej na prawie:
    • prowadzenia przez przedmiotową działkę ww. kolektora,
    • zaniechania przez właściciela wznoszenia na działce zabudowy i innych stałych naniesień i stałych nasadzeń po 5,0 m po obu stronach kolektora (łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 530 m2),
    • nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. i wjeździe pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji tego urządzenia, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
   3. miejski kanał sanitarny D=0,45 m, dla którego obowiązują pasy ochronne wynoszące po 5,0 m z każdej strony, licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu; w pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień, zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej działki do miejskiej sieci wodociągowej ø 150 mm w ul. Jana Matejki oraz miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej D=0,45 m.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z jezdni ul. Jana Matejki. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – „tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 1 865 000 zł netto, wadium: 186 500 zł, postąpienie nie mniej niż 18 650 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Wysokiej 30, obr. W – 24, dz. nr 193/1, o pow. 1389 m2, KW LD1M/00104667/6
   Nieruchomość jest zabudowana, zakrzewiona i posiada kształt prostokąta.
   Na działce znajdują się:
   1. parterowy budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wyłączony z użytkowania;
   2. budynki gospodarcze w złym stanie technicznym, kwalifikujące się do rozbiórki.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 193/1 przylega do ul. Wysokiej, której pas drogowy spełnia wymogi określone dla drogi klasy L. Obsługa komunikacyjna działki nr 193/1 może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wysokiej.
   Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe o średnicy ø 63/50 mm i długości L=12,63 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
    oraz przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, niebędące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.;
   2. energetyczna linia kablowa nN oraz energetyczne złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 835 000 zł netto, wadium: 83 500 zł, postąpienie nie mniej niż 8 350 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Łączną sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 63, obr. P-9, dz. nr 102, KW LD1M/00126183/9 i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 63, obr. P-9, dz. nr 92/4, KW LD1M/00118273/8, o łącznej pow. 1002 m2
  Nieruchomość przy ul. Legionów 63, oznaczona jako działka nr 102 w obrębie P-9 stanowi, stosownie do treści księgi wieczystej LD1M/00126183/9, własność Miasta Łodzi. Nieruchomość przy ul. Legionów 63, oznaczona jako działka nr 92/4 w obrębie P-9, zgodnie z treścią księgi wieczystej LD1M/00118273/8, stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Miasta Łodzi do dnia 5 grudnia 2089 r.
  Nabywca prawa użytkowania wieczystego (lub jego następca prawny) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92/4 zobowiązany jest do uiszczania z tego tytułu opłat rocznych ustalonych przez właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta Łodzi – Oddziału Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych – w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi nr rachunku:
  91 1560 0013 2026 0026 9540 1002. Aktualna wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 3 % wynosi 1 481,25 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 25/100). Opłata roczna w podanej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. i nie jest objęta podatkiem VAT. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  Nieruchomości są niezabudowane. Działka nr 102 przylega do pasa drogowego ulicy Legionów, natomiast działka nr 92/4 usytuowana jest na zapleczu i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obie działki tworzą zwarty teren o regularnym kształcie.
  W południowo-zachodniej granicy działki nr 102 zlokalizowany jest fragment muru w złym stanie technicznym, natomiast w granicy północno – wschodniej działki nr 102 rosną pojedyncze drzewa w wieku szacunkowym powyżej 10 lat. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy. Teren działki nr 92/4 utwardzony jest trylinką oraz ogrodzony od strony działki nr 102 ogrodzeniem wykonanym z elementów stalowych.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach z ulicy Legionów. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Działka nr 104/54 w obrębie P-9, stanowiąca część ulicy Legionów, do której przylega działka nr 102 obecnie nie ma ustalonego właściciela.
  Nieruchomość oznaczona jako działka nr 102 podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej ø 250 mm w ul. Legionów przyłączem ø 40 mm o długości L=31,50 m i do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 0,90 x 1,60 m w ul. Legionów przyłączem d=0,15 m o długości L=21,00 m. Dla ww. przyłączy konieczne jest zachowanie pasa ochronnego po 2,5 m z każdej strony urządzenia. W ww. pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Z dniem 14 sierpnia 2007 r. na wniosek właściciela nieruchomości, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprzestał świadczenia usług w zakresie dostarczania wody do przedmiotowej nieruchomości. Ponadto, z mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, iż na terenie działki nr 102 znajdują się, oprócz wymienionych wyżej również inne elementy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast na działce nr 92/4 – fragment instalacji kanalizacyjnej.
  Na terenie działki nr 102 znajduje się także energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Zgodnie z pismem gestora sieci złącze to zlikwidowane zostanie do końca kwietnia 2013 r. Do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102 było doprowadzone przyłącze gazu dn 63 PE niskiego ciśnienia. Aktualnie na terenie tej nieruchomości nie ma poboru gazu, gdyż przyłącze gazu zostało odcięte w pasie chodnika w 2007 r.
  W pobliżu ww. nieruchomości, w ulicy Legionów znajdują się: kanalizacja teletechniczna 2 otworowa (zgodnie z opinią Telekomunikacji Polskiej S.A. w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do T.P. S.A. w celu wydania warunków technicznych – koszt przebudowy poniesie inwestor), gazociąg dn 250 PE niskiego ciśnienia, wodociąg ø 250 mm, kanał ogólnospławny o średnicy 0,90 x 1,60 m, sieć energetyczna. W pobliżu nieruchomości, na działkach sąsiednich nr 101/1 i 101/2 (przy ul. Legionów 65) znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 500 (Dalkia Łódź S.A. przewiduje modernizację ww. sieci w latach 2013-2014 wraz ze zmianą przebiegu sieci po modernizacji).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomości objęte są uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.07.2013 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi łącznie: 497 000 zł netto, wadium: 99 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 970 zł
  Cenę łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18.11.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się udostępnić teren gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci - dotyczy nieruchomości przy ulicach: 6 Sierpnia 26, Pabianickiej 312, Wysokiej 30,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dotyczy nieruchomości przy ulicy Matejki 2,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ulicy Legionów 63,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ulicach: Roosvelta 9, 6 Sierpnia 26, Rodła 5, Matejki 2, Wysokiej 30
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 18.11.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej.
  Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (łącznym nabyciem nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) uiszcza nabywca nieruchomości (nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-44-14, (0-42) 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru
Treść:

2013-09-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
położonej w Łodzi przy ulicy:
Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru,
w obrębie geodezyjnym B-46, oznaczonej jako działki nr 315/51 i 315/53,
o łącznej powierzchni 3568 m2, KW LD1M/00091841/5

Teren nieruchomości jest zróżnicowany wysokościowo. Na działce nr 315/51 znajduje się nieużytkowany, trzy kondygnacyjny budynek przychodni lekarskiej o powierzchni zabudowy 679 m2 (budynek jest zabezpieczony i dozorowany) oraz budynek niemieszkalny (zadaszenie). Teren nieruchomości w części utwardzony jest trylinką. Na działce nr 315/53 utwardzonej kostką betonową urządzony jest parking. Działka nr 315/53 stanowi wspólne zagospodarowanie funkcjonalne z działką sąsiednią nr 315/49, niestanowiącą własności Miasta Łodzi. Działka nr 315/51 ogrodzona jest siatką w ramach stalowych, obsadzonych na słupkach murowanych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza przebieg działek drogowych ulicy Ogrodowej dokonano wydzielenia części obszaru istniejącej nieruchomości w wyniku czego schody wiodące do drzwi wejściowych budynku przychodni od ulicy Ogrodowej zostały rozebrane a część ogrodzenia działki nr 315/51 znajduje się poza terenem nieruchomości. Ponadto na nieruchomości zlokalizowany jest słup reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi.

Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest:

 1. sieć ciepłownicza 2x Dn 125-65 wykonana w 2003 r. w technologii preizolowanej (strefa ochronna 2m od skraju rury). Właściciel sieci ciepłowniczej zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 2. sieć wodociągowa ø 250 mm, z przyłączem ø 50 mm o długości L =8,47 m. Właściciel instalacji – Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia, zaniechaniu wznoszenia na urządzeniu oraz w strefie ochronnej zabudowy i innych stałych naniesień i nasadzeń po 3 m po obu stronach przyłącza wodociągowego licząc od jego krawędzi zewnętrznych (powierzchnia strefy ochronnej wynosi 246 m2) oraz prawie nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp z o.o. i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzenia, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów konserwacji i modernizacji;
 3. sieć kanalizacyjna JVII 1,20 x 20 m z dwoma przyłączami d = 0,15 m o łącznej długości L = 45,00 m;
 4. przyłącze telekomunikacyjne wybudowane na działce nr 315/51 w celu świadczenia usług dla abonenta. Strefa ochronna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);
 5. dwa kable nN przeprowadzone do złącza kablowego zlokalizowanego na froncie budynku przy ul. Ogrodowej 21. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy, utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Właściciel instalacji – PGE Dystrybucja S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu wzdłuż linii kablowych w tym na nieograniczonym dostępie do działki dla przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, wejściu i wjeździe na jej teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji oraz dostępie do złącza kablowego;
 6. przyłącze gazu zasilające posesję, dla którego wymagana jest strefa ochronna o szerokości 1,5 m. Właściciel przyłącza zainteresowany jest zapewnieniem prawa dostępu do przyłącza gazu służbom eksploatacyjnym - Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Zakład Gazownictwa Łódź.

Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejący wjazd bramowy zjazdem z ulicy Ogrodowej. Dopuszczalna jest możliwość zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu, bliżej istniejącego budynku transformacji tj. przy granicy z działką nr 98/31. Niniejsza opinia jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego obsługę komunikacyjną obszaru U1. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1620/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2001 r., zmieniającą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie ulic Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i projektowanego przebicia ulicy Gen. L. Żeligowskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem U1 – tereny z przeznaczeniem pod centrum handlowo – usługowo- rekreacyjne, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, usługi administracji, gastronomii, kultury, rekreacji, zdrowia, urządzenia obsługi komunikacyjnej, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wysoką i niską.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, który będzie zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia zlokalizowanych na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 200 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości hipoteki w wysokości 3 000 000,00 zł obciążającej nabywaną nieruchomość, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za zgodą Miasta Łodzi możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 3 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej obejmującej nabywaną nieruchomość.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 800 000,00 zł netto.
Wadium wynosi 480 000,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru”;
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i ulicy Ogrodowej bez numeru”
w terminie do dnia 25.11.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru
Treść:

2013-09-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi,
przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19
i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru
,
w obrębie geodezyjnym S-2, stanowiących działki nr: 168/11 (pow. 670 m2), 168/12 (pow. 983 m2), 168/13 (pow. 524 m2), 168/14 (pow. 720 m2), 168/15 (pow. 310 m2), 168/16 (pow. 583 m2), 168/18 (pow. 686 m2) i 177/9 (pow. 142 m2); o łącznej powierzchni 4618 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste: LD1M/00126086/9, LD1M/00126083/8, LD1M/00126085/2, LD1M/00122703/3 i LD1M/00122704/0

Teren nieruchomości jest płaski, otwarty, częściowo utwardzony płytami chodnikowymi. Na działce nr 168/12 znajdują się następujące, nieużytkowane obiekty w złym stanie technicznym (w znacznej części już rozebrane, zrujnowane lub nadające się do rozbiórki):

 1. piętrowy budynek mieszkalny o pow. zabudowy 30 m2;
 2. parterowy budynek garaży o pow. zabudowy 98 m2;
 3. parterowy budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 23 m2;
 4. parterowy budynek magazynowy o pow. zabudowy 40 m2;
 5. wiata stalowa o pow. zabudowy 40 m2.
Na działce nr 168/18 znajduje się podziemny budynek szaletu publicznego o pow. zabudowy 87 m2. Na działkach nr 168/14 i 168/16, poniżej poziomu 0, znajduje się odkryty basen przeciwpożarowy w konstrukcji żelbetowej wraz z częściową instalacją wodno-kanalizacyjną. Na działkach nr 168/15 i 168/16 znajduje się czerpnia powietrzna z kanałem podziemnym, częściowo ogrodzona siatką. Na działce nr 168/15 znajduje się podziemny zbiornik przeciwpożarowy z włazami na powierzchni. Ww. obiekty są nieużytkowane. Trzy ostatnie są funkcjonalnie związane z Teatrem Wielkim (działki nr 167/6 i 166/2).

Na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe ø 100 mm (dz. nr 168/15), włączone do wodociągu miejskiego ø 200 mm na placu Dąbrowskiego, obsługujące posesję przy ul. Jaracza 47 a (budynek techniczny Teatru Wielkiego), które znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 2. przyłącze wodociągowe ø 50/40 mm (dz. nr 168/18), włączone do wodociągu miejskiego ø 200 mm na placu Dąbrowskiego, obsługujące pawilon handlowy zlokalizowany na dz. 177/4, które znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. na odcinku od sieci miejskiej do dawnego budynku szaletu miejskiego;
 3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (dz. nr 168/16 i 168/18), włączone do kanału D=0,40 m na placu Dąbrowskiego, obecnie obsługujące budynek dawnego szaletu miejskiego; właściciel tego przyłącza a także przyłącza wodociągowego wymienionego w pkt 2 - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem na działkach nr 186/16 i 186/18 służebności przesyłu, polegającej na - prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzeń, - niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia, - prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia; powierzchnia objęta służebnością przesyłu wynosi 198 m2;
 4. energetyczna linia kablowa nN (dz. nr 168/18), należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 5. czynna wodna sieć ciepłownicza 2 x Dn 150 (dz. nr 168/11 i 168/12), wykonana w technologii preizolowanej; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; właściciel sieci - Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości znajdują się:
 1. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, zlokalizowane na wysokości działki nr 168/15, włączone do kanału D=0,40 m. na placu Dąbrowskiego, które obsługuje posesję przy ul. Jaracza 47 a;
 2. kanalizacja teletechniczna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, teren podlegający sprzedaży przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej – jezdni zachodniej placu Dąbrowskiego, nazywanej ul. Sterlinga i jego obsługa komunikacyjna przez bezpośredni zjazd jest możliwa tylko i wyłącznie od strony tej ulicy; opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Informuje się przyszłego nabywcę iż:

 1. obecnie, w związku z likwidacją „krańcówki autobusowej” Węglowa – Knychalskiego na jezdni ul. Sterlinga, na odcinku od ul. Jaracza w kierunku południowym zostały utworzone stanowiska postojowe dla komunikacji publicznej autobusowej, tak zwane miejsca odstawiania autobusów; miejsca te zlokalizowane są także na wysokości istniejącego zjazdu z ul. Sterlinga na działkę nr 168/15 i będą funkcjonowały do czasu przewidywanego terminu zakończenia budowy Dworca Łódź – Fabryczna (rok 2015) a ich lokalizacja może powodować utrudnienia w obsłudze komunikacyjnej terenu inwestycyjnego przez istniejący zjazd z ul. Sterlinga;
 2. z chwilą likwidacji miejsc postojowych dla komunikacji zbiorowej autobusowej z jezdni ul. Sterlinga, problemem dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej terenu inwestycyjnego, w tym także dla obsługi relacji skrętów w lewo na istniejącym zjeździe z ul. Sterlinga, może okazać się wielkość ruchu kołowego po tej ulicy oraz brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sterlinga/Jaracza, której istnienie powodowałoby przerwy w potokach ruchu na kierunku północ-południe, umożliwiające skręty w lewo z jezdni ul. Sterlinga na teren inwestycyjny;
 3. zgodnie z treścią aktu notarialnego z dnia 12 lutego 2013 r. rep. A nr 836/2013, nieruchomości uregulowane w księgach wieczystych nr: LD1M/00126083/8 i LD1M/00126085/2, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 168/13, 168/14, 168/15 i 168/16 zostały obciążone służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 47a i 49, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 167/6 i 178, w obrębie geodezyjnym S-2; powierzchnia gruntu zajęta przez ograniczone prawo rzeczowe wynosi 127,75 m2a sama służebność umożliwia komunikację obiektów Teatru Wielkiego oraz ich użytkowanie w stanie istniejącym (wykonywanie służebności ogranicza się do pasa gruntu na działkach nr 168/13 i 168/15).
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego.
Uchwałą Nr XCIII/1705/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego m.in. obszar sprzedawanych nieruchomości.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
Projekt nowej zabudowy musi zostać zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
Koncepcję będącą podstawą sporządzenia projektu budowlanego należy przedstawić Architektowi Miasta w celu zapewnienia odpowiedniej jakości projektowej zabudowy do wymogów jakie wynikają z tak istotnej dla Miasta Łodzi lokalizacji.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 6 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:
  1. hipoteki w wysokości 6 000 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 6 000 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka, wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na wyżej opisanych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 6 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 835 000,00 zł netto.
Wadium wynosi: 683 500,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 13.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4831/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2013 r.; zmienionego Zarządzeniem Nr 4918/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 września 2013 r. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru”
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 i placu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bez numeru”
w terminie do dnia 25.11.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4831/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2013 r.; zmienionego Zarządzeniem Nr 4918/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 września 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38
Treść:

2013-08-23

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38

obr. S-1, działki nr: 68/2 (pow. 1896 m2), 67 (pow. 1837 m2), 66/3 (pow. 609 m2), 90/2 (pow. 320 m2), 89/2 (pow. 325 m2), 88/3 (pow. 1268 m2), o łącznej pow. 6255 m2,
KW LD1M/00000845/9, KW LD1M/00000889/9, KW LD1M/00092378/5,
KW LD1M/00159966/2, KW LD1M/00119508/2, KW LD1M/00100824/7

Teren zróżnicowany pod względem wysokościowym. Nieruchomości niezabudowane, w bardzo niewielkiej części utwardzone nawierzchnią asfaltową. Na dz. nr 88/3 znajdują się drzewa a ich ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ. W granicy dz. nr 88/3 znajduje się budynek usytuowany na nieruchomości położonej przy ul. Nowomiejskiej 4 (dz. nr 92/3), na ścianie którego zainstalowana jest reklama oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Na ścianie budynku od strony dz. nr 88/3 znajdują się otwory okienne. Na dz. nr 68/2 pozostał niewielki fragment muru, w którym znajduje się złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, zasilające nieruchomość sąsiednią przy ulicy Ogrodowej 6.
Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. kable teletechniczne należące do TP S.A.;
 2. dwa nieużytkowane przyłącza wodociągowe Ø63/50 mm o długości 12,94 m i długości 11,80 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 3. dwa nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o łącznej długości 18,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
 5. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 i czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200-125 z komorami i kanałem półprzechodnim oraz sieć 2xDn 200, stanowiące własność Dalkii Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej;
 6. dwa przyłącza gazowe n/c dn 100 stal, dwa nieczynne przyłącza n/c dn 80 stal (odcięte), nieczynne przyłącze n/c dn 65 stal (odcięte) oraz gazociąg n/c dn 250 stal (od strony ulicy Zachodniej), stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu w granicach strefy kontrolnej.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się z ulicy Ogrodowej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. do kwoty 6 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 6 000 000,00 zł, wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  2. hipoteki w wysokości 6 000 000,00 zł - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 8 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 6 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 2 000 000,00 zł za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. do kwoty 3 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.390.000,00 zł netto.
Wadium wynosi 939.000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4683/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38”
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38”
w terminie do dnia 21.10.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4683/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4
Treść:

2013-08-23

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4

obr. S-1, działki nr: 71/2 (pow. 937 m2) i 70/2 (pow. 1855 m2), o łącznej pow. 2792 m2, KW LD1M/00086244/2 i KW LD1M/00001884/1

Na dz. nr 71/2 znajduje się kiosk o pow. zabudowy 8 m2, nie związany trwale z gruntem, wzniesiony przez byłego dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła w dniu 31 grudnia 2011 r. Obecnie ta część nieruchomości jest zajmowana bezumownie. Użytkownik został zobowiązany do usunięcia kiosku w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a jego nieusunięcie w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 kc). Na części działki znajduje się słup reklamowy będący własnością Miasta Łodzi. W ścianie budynku zlokalizowanego na dz. nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z dz. nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę dz. nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12 (dz. nr 72/2) na długości ok. 15 m i szerokości ok. 60 cm. Około 50 % powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych oraz trawnik.
Na dz. nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo – usługowy o pow. użytk. 549,33 m2. Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy dz. nr 70/2. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
Na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu w granicach strefy kontrolnej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do TP S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm w ulicy Ogrodowej, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości dz. nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m; przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200, stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej.
Obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 2 250 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt. 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt. 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt. 4 i 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 2 250 000,00 zł, wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  2. hipoteki w wysokości 2 250 000,00 zł - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub w księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 8 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 250 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat.
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt. 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt. 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.190.000,00 zł netto.
Wadium wynosi 419.000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony od ceny nabycia w odniesieniu do dz. nr 71/2.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4682/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 21.10.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4682/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2013-08-02

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach:

Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87

obr. W-26, działki nr: 4/4 (pow. 526 m2) i 5/1 (pow. 14400 m2), o łącznej pow. 14926 m2, KW LD1M/00116171/9 i KW LD1M/00092200/7

Teren nieruchomości znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2. Na dz. nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza. Dz. nr 4/4 jest niezabudowana.
Dz. nr 5/1 jest zabudowana trzema budynkami handlowo-usługowymi, tj.:

 1. parterowym budynkiem z poddaszem usługowym,
 2. dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości. Na ww. nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na dz. nr 5/1 – stanowiące własność TP S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A;
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89, oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
 5. miejski wodociąg Ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do ww. wodociągu:
  1. Ø 50 mm L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. Ø 50 mm L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D=0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89;
  Dla przyłączy wymienionych w pkt 7 i 8 konieczne jest zachowanie pasów ochronnych o szerokości po 5 m każdy;
 9. na nieruchomości znajdują się również następujące przyłącza, które znajdują się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe Ø 80 mm L = 17,45 m,
  2. wodociągowe Ø 50 mm L = 13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D=0,15 m (2szt. o łącznej długości L=10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D=0,15m (4szt. o łącznej długości L=35,40 m),
  5. przyłącze D=0,10 m L=3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
 10. na nieruchomościach znajdują się również przyłącza będące własnością dotychczasowych Inwestorów:
  1. wodociągowe Ø 32 mm L=10,60m i kanalizacji sanitarnej D=0,15 m L=5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.

Właściciele sieci opisanych: w pkt 3 (tj. Dalkia Łódź S.A.), w pkt 4 (tj. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi), w pkt 5, 6, 7, 8, 9 lit. a), b) i c) (tj. ŁSI Sp. z o.o.) zainteresowani są ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci.

Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez ZDiT. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu ze ZDiT koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, uwzględniającej konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych porozumienia ze ZDiT,
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części działek, dla których prowadzone są księgi wieczyste LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt. 3 lit. b, o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami; przeniesienie własności nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń;
  4. wybudowaniu - po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt. 3 lit. c - na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego zgodnie z koncepcją uzgodnioną ze ZDiT;
 4. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 5. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 6. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 6 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 6 i 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 9. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 6 i 7:
  1. hipoteki w wysokości 6 000 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 6 000 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki o której mowa w pkt. 10 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 6 i 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 6 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat.
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł, w przypadku nie przeniesienia własności części działek, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna - w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 750 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 200 000,00 zł netto.
Wadium wynosi 920 000,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Podatek od towarów i usług naliczony zostanie od ceny nabycia w odniesieniu do działki nr 4/4.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 11 października 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4680/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.,
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”
w terminie do dnia 7.10.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4680/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55 A i ulicy Zachodniej bez numeru
Treść:

2013-08-02

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicy:

Zachodniej 55 A i ulicy Zachodniej bez numeru
działki nr: 9/21, 6/28 i 1/13, obr. S-1, o łącznej pow. 1604 m2,
KW LD1M/00136209/1, KW LD1M/00118928/5 i KW LD1M/00140745/1

W części pd. granicy dz. nr 6/28 znajduje się ściana budynku położonego na nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 7/1, na której zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Na dz. nr 6/28 znajduje się także słup reklamowy objęty umową dzierżawy do dnia 31 grudnia 2013 r. Dz. nr 9/21 stanowi teren porośnięty drzewami i funkcjonalnie wchodzi w skład terenu Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, przy czym nie znajduje się ona w jego dyspozycji. W pn. granicy dz. nr 9/21 znajduje się murowane ogrodzenie o dł. ok. 29 m.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. kanalizacja kablowa wraz z kablami telefonicznymi oraz studzienkami należąca do TP S.A.; dla sieci tych zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu po obu ich stronach o łącznej pow. 96 m2;
 2. energetyczne linie kablowe nn (dz. nr 6/28 i 1/13) oraz złącza energetyczne nn (dz. nr 6/28) należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A.;
 3. sieć wodociągowa;
 4. należąca do Miasta Łodzi infrastruktura energetyczna tj. złącze kablowe, rozdzielnia oświetlenia ulicznego oraz rozdzielnia i sterownik sygnalizacji świetlnej.

Obsługa komunikacyjna terenu podlegającego sprzedaży powinna odbywać się od strony ul. Ogrodowej poprzez dz. nr 6/27 jedynie na zasadzie prawoskrętów z ograniczeniem wjazdów i wyjazdów o charakterze niezbędnym.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
  2. zakończenia inwestycji (budowy) – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 3. realizacji w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, na własny koszt, trwałego odgrodzenia dz. nr 9/21 od dz. nr 9/22, stanowiącej teren miejskiego żłobka;
 4. urządzenia na własny koszt na dz. nr 6/27 zjazdu obsługującego nabyty teren inwestycyjny oraz teren dz. nr 9/22 - w oparciu o umowę, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; realizacja tego zjazdu może wiązać się z koniecznością likwidacji podziemnego szaletu miejskiego znajdującego się na części dz. nr 6/27;
 5. urządzenia w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, na własny koszt, ogólnodostępnego miejskiego placu publicznego znajdującego się na dz. nr 6/29, 6/25, 6/21 oraz częściowo na dz. nr 6/30 i 1/12, zgodnie z wytycznymi Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, uzyskanymi przez nabywcę po rozstrzygnięciu przetargu,
 6. w razie gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji - przeniesienia sieci:
  1. kanalizacji kablowej wraz z kablami telefonicznymi oraz studzienkami należącymi do TP S.A.;
  2. energetycznych linii kablowych nn (dz. nr 6/28 i 1/13) oraz złącz energetycznych nn (dz. nr 6/28) należących do PGE Dystrybucja Łódź S.A.,
  3. wodociągowej
  na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kar umownych w wysokości:
  1. 300.000,00 zł, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku rozpoczęcia inwestycji w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
  2. 700.000,00 zł, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 8. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości po 100.000,00 zł, w przypadku nie wywiązania się w terminach z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w pkt 3 lub pkt 5 zgodnie z wytycznymi Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500.000,00 zł za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 1.300.000,00 zł, obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt. 7 i 8 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt. 2, pkt 3 i pkt 5;
 11. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 600.000,00 zł, obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej, o której mowa w pkt 9 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 12. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości - celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 7 i 8:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1.300.000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  2. hipoteki w wysokości 1.300.000,00 zł - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmuje nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa pkt. 12 na ww. zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa pkt 7 i 8 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości hipoteki opisanej pkt. 12. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane będzie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1.300.000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat.
 13. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 14. przeniesienia na własny koszt infrastruktury energetycznej (tj. złącza kablowego, rozdzielni oświetlenia ulicznego oraz rozdzielni i sterownika sygnalizacji świetlnej) w porozumieniu z właścicielem tej infrastruktury (tj. Miastem Łódź), poza obszar terenu inwestycyjnego w miejsce z nim uzgodnione; w przypadku zlokalizowania tej infrastruktury na nabytym terenie inwestycyjnym, nabywca zobowiązany będzie do całodobowego i nieograniczonego udostępnienia nieruchomości służbom Miasta Łodzi wraz z możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji ww. infrastruktury.

Realizacja przez nabywcę nieruchomości na własny koszt ww. obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na warunkach określonych w art. 596 i następnych kc;
 3. prawo odkupu i prawo pierwokupu zostaną ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.600.000,00 zł netto.
Wadium wynosi 160.000,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 11 października 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4681/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.,
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55A i ulicy Zachodniej bez numeru”
w terminie do dnia 7.10.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4681/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Informacja o odwołaniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55 A i ulicy Zachodniej bez numeru
Treść:

2013-07-26

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 6 września 2013 r. pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

Zachodniej 55 A i ulicy Zachodniej bez numeru

oznaczonych jako działki nr: 9/21, 6/28 i 1/13 w obrębie geodezyjnym S-1, o łącznej powierzchni 1604 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00136209/1, LD1M/00118928/5 i LD1M/00140745/1.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność zmiany istotnych warunków przetargu.

Ogłoszenie o przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wołowej, Pryncypalnej i Mocnej, Długiej oraz Wyścigowej
Treść:

2013-07-25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wołowej 2, obr. P–29, dz. nr 135, o pow. 16 518 m2, KW LD1M/00025299/7
  Teren podlegający sprzedaży jest porośnięty krzakami, chwastami i drzewami samosiejkami. Znajdują się na nim: konstrukcja zadaszenia dawnej hali tenisowej, pozostałości utwardzenia terenu oraz pozostałości trybuny i garażu. Konstrukcja hali tenisowej wykonana jest z rur stalowych. Jest to konstrukcja kratownicowa typu lekkiego i nie ma ona zadaszenia. Znaczna część granicy nieruchomości przebiega po ścianach budynków posadowionych na sąsiednich działkach. Budynki mają otwory okienne i drzwiowe usytuowane w ścianach biegnących po granicy zbywanej nieruchomości. Obiekty te nie są użytkowane i są w znacznym stopniu zniszczone. Obiekty zlokalizowane na nieruchomości sąsiedniej znajdującej się przy ul. Proletariackiej 10 – działka nr 116 w obrębie P-29 naruszają granicę zbywanej nieruchomości. Od strony ulicy Wołowej znajduje się dwuskrzydłowa brama wjazdowa oraz zużyte ogrodzenie z siatki w ramach na cokole murowanym ze słupkami metalowymi. Może zaistnieć konieczność zapewnienia dojazdu przez zbywaną nieruchomość na rzecz działki sąsiedniej nr 134/6 w obrębie P-29, która znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Łodzi.
  Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. gazociąg średniego ciśnienia dn 160 PE eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., która zgłosiła potrzebę zagwarantowania jej służbom eksploatacyjnym dostępu to tej sieci w celu kontroli, remontu lub modernizacji przewodów gazowych;
  2. przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40 stanowiące własność DALKIA Łódź S.A., która zgłosiła potrzebę ustanowienia służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym DALKIA Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  3. sieci ciepłownicze;
  4. sieci kanalizacyjne;
  5. skarpa (przy zachodniej granicy).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się od strony ulicy Wołowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania strefy ochronnej dla gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego;
  3. zachowania strefy ochronnej 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40.
  Cena wywoławcza: 12 100 000 zł netto, wadium: 1 210 000 zł, postąpienie nie mniej niż 121 000 zł.


 • Pryncypalnej 123-129 i Mocnej bez numeru, obr. G-25, działki: nr 145/2, KW LD1M/00154045/5, nr 102/12 i 102/19, KW LD1M/00034294/8, nr 143, KW LD1M/00104662/1 oraz nr 142/1, KW LD1M/00100684/3. Łącznie powierzchnia nieruchomości wynosi 6152 m2.
  Na terenie nieruchomości, na działkach o nr 102/12 i 143 zlokalizowane są stare budynki w stanie ruiny. Na działce 102/19 znajdują się fundamenty i podmurówka betonowego ogrodzenia oraz materiały budowlane pochodzące z rozbiórki. Na działce 102/12 zlokalizowane są dwa budynki, pierwszy usytuowany po środku działki i drugi posadowiony przy północnej granicy (fragment zabudowy znajduje się poza granicami działki). Budynki są w złym stanie technicznym. W granicy wschodniej działki nr 143 zlokalizowane są pozostałości po dawnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie odbywać się poprzez zjazd z ulicy Mocnej (ul. Mocna na wysokości sprzedawanych nieruchomości, oznaczona jako dz. nr 147/3 posiada użytek „dr” i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi – działka nie stanowi jednak własności Miasta Łodzi). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przez teren działki 145/2 przebiega gazociąg dn 300 ś/c stal. Strefa kontrolowana dla ww. przewodu wynosi 0,5 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego. Należy zagwarantować służbom eksploatacyjnym Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu i modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej. Do działki nr 102/12 doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 110 mm, dł. 1=4,48 m, będące własnością ŁSI sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia. Na terenie działek 102/19 i 102/12 istnieją wewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne nie będące własnością ŁSI sp. z o.o. Na działce 102/12 zlokalizowane są zbiorniki szamba.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Cena wywoławcza: 940 000 zł netto, wadium: 94 000 zł, postąpienie nie mniej niż 9 400 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/24, obr. G-49 o pow. 32877 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Konnej i Ksawerowskiej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ww. ulic. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nad terenem nieruchomości we wschodniej części działki w odległości ok. 30 m od granicy z działką numer 131/10 oraz w południowej części działki ok. 3 m od granicy z działką numer 131/47 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość od strony wschodniej i południowej posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Konnej i Ksawerowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej nieruchomości znajduje się działka oznaczona nr 131/23 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę dojazdową a od strony północnej z działką nr 131/16 stanowiącą zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjną. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura w ul. Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz; w ul. Ksawerowskiej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 17 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Nabywca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 4 175 000 zł netto, wadium: 835 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 41 750 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/30, obr. G-49 o pow. 11365 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Długiej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość od strony zachodniej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Długiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony południowej działka oznaczona numerem 131/40, od strony północnej działka numer 131/27 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe, od strony wschodniej działka numer 131/13 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzoną ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W ulicy Długiej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 160 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 1 490 000 zł netto, wadium: 298 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 14 900 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/46, obr. G-49 o pow. 10303 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Ksawerowskiej znajduje się ogrodzenie nieruchomości. W południowej części działki w odległości ok. 2 m od granicy z działką numer 165/7 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Ksawerowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki oznaczone numerami 131/39, 131/23, 131/21 i 131/45 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulice dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Ksawerowskiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W ulicy Ksawerowskiej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 31 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 1 350 000 zł netto, wadium: 270 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 13 500 zł


 • Wyścigowej bez numeru, dz. nr 131/6 i 132/16, obr. G-49, o łącznej pow. 13238 m2, KW LD1M/00169064/2
  Działki niezabudowane. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej nieruchomość posiada ogrodzenie. Przez północno-zachodni narożnik nieruchomości przebiega kanał deszczowy Ø 500 mm włączony do rzeki Ner. Kanał deszczowy eksploatowany jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na urządzeniu oraz w pasie ochronnym wynoszącym 5 m z obu stron urządzenia nie wolno dokonywać zabudowy oraz nasadzeń. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych tereny te są trudne do odwodnienia, a przedmiotowa kanalizacja deszczowa umożliwia prawidłową regulację stosunków wodnych tj. odprowadza nadmiar wody, chroni przed podtopieniami.
  Nad terenem nieruchomości w północno-wschodniej części działki nr 131/6 usytuowana jest w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Wyścigowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: działki oznaczone numerami 132/15, 131/5 i 131/7 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulice dojazdowe oraz działka nr 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Wyścigowej. Tereny położone w kwartale ulic Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjną. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości w ulicy Wyścigowej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa. Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miasta Łodzi w pasie ochronnym wynoszącym 5 m z obu stron kanału deszczowego oraz nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w tym wejścia osób oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, konserwacji, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 1 735 000 zł netto, wadium: 347 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 17 350 zł


 • Długiej bez numeru, działki nr: 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38, obr. G-49 o łącznej pow. 33611 m2, KW LD1M/00088825/3
  Nieruchomość niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działki nie posiadają urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki oznaczone nr: 131/21, 131/29 i 131/33 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W granicy działek numer 131/36 i 131/38 znajduje się działka oznaczona nr 131/37, która zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 26EE i przeznaczona w planie pod budowę urządzeń elektroenergetycznych. W związku z powyższym w przypadku zbycia przez Miasto działki nr 131/37 na rzecz dostawcy energii elektrycznej właściciel działek nr 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38 ustanowi służebność przesyłu. Nabywca działek 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38 ustanowi nieodpłatną służebność drogi koniecznej do działki nr 131/37 na rzecz Miasta Łódź, przez działkę numer 131/38.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej:
  1. działki o numerach 131/35 i 131/36 oznaczone są symbolami 24 MN i 22 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
   1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
   2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
    • podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
    • zespołów obowiązują następujące ustalenia: 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki; 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
    • linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
    • wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
    • kąt nachylenia dachu 36o–49o,
    • powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
    • zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
    • zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  2. działki o numerach 131/32 i 131/34 oznaczone są symbolami 21 MNS i 23 MNS – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Plan ustala:
   1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach,
   2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
    • linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
    • wysokość budynków do 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
    • elewacje wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 14KD1/2 symetrycznie w stosunku do osi ulicy oznaczonej symbolem 15KD1/2,
    • kąt nachylenia dachu 36o–49o,
    • powierzchnia biologiczne czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działek,
    • obowiązuje zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego.
  3. działka numer 131/38 oznaczona jest symbolem 25 ZP- tereny zieleni publicznej. Plan ustala:
   1. zieleń publiczną,
   2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
    • zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z przeznaczeniem terenu,
    • realizację ciągu pieszego o szerokości minimum 3 m zgodnie z oznaczeniami rysunku planu,
    • możliwość prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do
  1. ustanowienia służebności przesyłu, w przypadku sprzedaży przez Miasto Łódź działki numer 131/37 na rzecz dostawcy energii;
  2. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do działki 131/17 na rzecz Miasta Łódź, przez działkę numer 131/38.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 4 105 000 zł netto, wadium: 821 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 41 050 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/9, obr. G-49 o pow. 12837 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej i Konnej działka posiada ogrodzenie, natomiast od ulicy Konnej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa, która usytuowana jest również częściowo na działce numer 131/10 stanowiącej część pasa drogowego ul. Konnej. W północnej części działki w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 oraz we wschodniej części działki w odległości ok. 30 m od granicy z działką numer 131/10 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej oraz stacji transformatorowej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Wyścigowej i Konnej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: działka oznaczona numerem 131/7 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę dojazdową, działka numer 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura, w ulicy Wyścigowej: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa; w ulicy Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz. Infrastruktura posiada parametry pozwalające do zasilania i odprowadzania ścieków w przypadku podziału nieruchomości na mniejsze działki.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Nabywca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 1 625 000 zł netto, wadium: 325 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 16 250 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/20, obr. G-49 o pow. 5004 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się od strony północnej działka numer 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną, od strony wschodniej działka numer 131/21, od strony południowej działka numer 131/29 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulice dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Od zachodniej strony nieruchomość przylega do działki numer 131/18 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 13 ZP – stanowiącej zieleń publiczną. Przez działkę nr 131/18 przebiega rów, który stanowi element kanalizacji deszczowej. Jako kanał deszczowy włączony jest do rzeki Ner. Rów i kanał są eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Plan ustala na tych terenach adaptację i udrożnienie istniejącego rowu oraz możliwość lokalizacji zbiorników retencyjnych.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 15 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 590 000 zł netto, wadium: 118 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 900 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/22, obr. G-49 o pow. 28959 m2, KW LD1M/00088825/3
  Nieruchomość jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony północnej działka numer 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną, od strony wschodniej działka numer 131/23, od strony południowej działka numer 131/39 i od strony zachodniej działka numer 131/21 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach: Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 16 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 3 410 000 zł netto, wadium: 682 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 34 100 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/44, obr. G-49 o pow. 26194 m2, LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Na działce znajduje się ogrodzenie od ulicy Ksawerowskiej. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  W południowej części działki w odległości ok. 1,5 m od granicy z działką numer 131/47 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Ksawerowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony północnej działka oznaczona nr 131/21, od strony wschodniej działka 137/45 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe, od strony zachodniej działka numer 131/13 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Ksawerowskiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości w ulicy Ksawerowskiej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 30 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 3 430 000 zł netto, wadium: 686 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 34 300 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/31, obr. G-49 o pow. 10145 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony północnej działka oznaczona numerem 131/28, od strony południowej działka 131/21, od strony wschodniej działka nr 131/29, stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe oraz od strony zachodniej działka numer 131/13 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzoną ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 20 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.06.13 r.
  Cena wywoławcza: 1 200 000 zł netto, wadium: 240 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 12 000 zł
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 23.09.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Wielkopolskiej 88
Treść:

2013-07-09

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 44,41 m2, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Wielkopolskiej 88, stanowiącego własność Skarbu Państwa, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00158573/3 wraz z przynależnym temu lokalowi udziałem do 17/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 57/3 o powierzchni 655 m2, w obrębie B-44, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00046428/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 • Stan techniczno-użytkowy budynku został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako dobry. Budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal jest V-kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w latach 60. XX w. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, linia telefoniczna, c.o. Budynek jest ocieplony i pomalowany. Przed budynkiem zostały zlokalizowane miejsca parkingowe. Działka nr 57/3 ma kształt prostokąta, w całości zabudowana jest budynkiem.
 • Samodzielny lokal mieszkalny nr 4 położony jest na pierwszym piętrze budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju. Lokal o słabym standardzie wykończenia, wymagający generalnego remontu.
 • Właściciel lokalu mieszkalnego objętego księgą wieczystą LD1M/00158573/3 jest współwłaścicielem w 17/1000 części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikiem wieczystym działki gruntu nr 57/3, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00046428/4.
 • Dla lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
 • Dla wycenianej nieruchomości nie ma obowiązującego, planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) działka leży w terenie o przewidywanym kierunku rozwoju: MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi: 138 000 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 27 600 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 380 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Skarbu Państwa pokój 358.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r. do godziny 15.00.
 5. Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IIIp., pok. 347.
 6. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu, a także ze sposobem zagospodarowania nieruchomości i jej przeznaczeniem oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Skarbu Państwa jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Skarbu Państwa, przedstawiają dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numer identyfikacji podatkowej NIP albo nazwę firmy oraz adres siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 10. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 11. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr 91 1560 0013 2026 0026 9540 1002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10 ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 14. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty: 10, 11, 14 ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w punkcie 2 ogłoszenia, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 15. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa UMŁ, Piotrkowska 104 pok.347, III p. tel.638-43-11.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 48
Treść:

2013-06-05

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Prezydenta Gabriela Narutowicza 48
dz. nr 489/2 w obr. S-1, o pow. 790 m2 , KW LD1M/00140758/5.

Nieruchomość zabudowana pałacem w stylu neorenesansu, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. Budynek wymaga pilnie generalnego remontu konserwatorsko - rewaloryzacyjnego. Na nieruchomości znajduje się także drewniany budynek gospodarczy usytuowany w granicy z działką 489/10. Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków sprzedaż ma nastąpić jednemu właścicielowi.

Nabywca zobowiązany jest do:

 • wykonania remontu konserwatorskiego, w ramach wytycznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik do „Warunków przetargu”) i po uzyskaniu szczegółowych wytycznych dla ewentualnej nowej funkcji. Roboty budowlane i prace konserwatorskie winny być wykonane zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
 • wystąpienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o uzgodnienie programu prac konserwatorskich – w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży,
 • poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o zmianie stanu prawnego nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży,
 • zakończenia remontu konserwatorskiego w terminie najpóźniej 48 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży.
Ww. obowiązki zastrzeżone zostaną w umowie przenoszącej własność nieruchomości.
W umowie zastrzeżone zostaną również:
 • prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę;
 • kara umowna w wysokości 1 000 000 zł w przypadku nie zakończenia remontu w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty ww. kary umownej zgodnie z następującymi warunkami:
  • Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30 dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
  • Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • w celu zabezpieczenia kary umownej nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 1 250 000 zł obciążającą zbywaną nieruchomość bądź inną nieruchomość, której nabywca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym i zabezpieczającą również odsetki oraz przyznane koszty postępowania,
 • wniosek Miasta Łodzi o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Narutowicza 48 przysługującego Miastu ustawowego prawa pierwokupu, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 109 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.
W przypadku wykonania prawa odkupu kara umowna nie będzie podlegała doliczeniu do kosztów sprzedaży ani nakładów, o których mowa w art. 594 k.c.

Na terenie działki znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe ø 50/40 mm (L=7,50m) włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza;
 2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m (L=22,50m) włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej JI 60x110 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza.

  Przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWIK Spółka. z o. o.


 3. złącze kablowe będące w eksploatacji i na majątku PGE Dystrybucja S.A. Do złącza doprowadzone są 2 kable niskiego napięcia poprowadzone w pasie chodnika, ze złącza tego zasilana jest nieruchomość przy ul. Narutowicza 48;
 4. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące od budynku przy ul. Narutowicza jako kabel napowietrzny, dalej na budynku przy ul. Narutowicza 48 w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na tej posesji.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza, zatwierdzony uchwałą nr XXXV/649/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 roku
- przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 6U – tereny zabudowy usługowej.

Po zastosowaniu 1% bonifikaty cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 494 800 zł netto.
Wadium wynosi: 249 480 zł
Postąpienie wynosi nie mniej niż 24 950 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371A o godzinie 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5.08.13 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5.08.13 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z:

 • „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4030/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 48 oraz powołania Komisji Przetargowej,
 • „Wytycznymi konserwatorskimi” stanowiącymi Załącznik do warunków przetargu,
 • Zarządzeniem Nr 4173/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 48 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Armii Krajowej bez numeru, płk. dr. Stanisława Więckowskiego 79, Nawrot 101, Rojnej 123
Treść:

2013-06-05

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Armii Krajowej bez numeru, obr. P - 25, dz. nr 197/5 o pow. 1337 m2 i nr 197/6 o pow. 925 m2, KW LD1M/00121608/0 oraz dz. 198/56 o pow. 355 m2, KW LD1M/00114269/9. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2617 m2.
Nieruchomości są niezabudowane, usytuowane u zbiegu ulic Armii Krajowej i Kusocińskiego.
Na terenie działki nr 197/5 zlokalizowany jest kanał deszczowy D=0,40 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 5,0 m z każdej strony licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu i przyłącze do wpustu deszczowego zlokalizowanego na terenie działki nr 197/7. Na terenie działki nr 197/6 znajdują się:

 1. kablowa linia energetyczna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto;
 2. kanał deszczowy D=0,80 m i fragment kanału deszczowego D=0,40 m, dla których obowiązują pasy ochronne o szerokości 5,0 m z każdej strony licząc od zewnętrznej krawędzi przewodów.
Na terenie działki nr 198/56 zlokalizowany jest kanał deszczowy D=0,40 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 5,0 m z każdej strony licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu.
Wszystkie ww. kanały deszczowe znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 197/7, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna - ulica Kostki Napierskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. W dniu 12 lipca 2007 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XVI/266/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, Złotno, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Retkińska, Kusocńskiego, Armii Łódź, Brus, Przygraniczna, Spadochroniarzy, Namiotowa, Krańcowa, Konstantynowska. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. ustanowienia nieodpłatnie na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. znoszeniu przez właściciela istniejącego, posadowionego na nieruchomości obciążonej, urządzenia w postaci kanału deszczowego o przekroju D=0,40 m oraz kanału deszczowego o przekroju D=0,80 m,
  2. niedokonywaniu przez właściciela nieruchomości zabudowy, naniesień i nasadzeń na ww. urządzeniach (kanałach deszczowych) oraz w pasie ochronnym o szerokości po 5,0 m (z każdej strony urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych; powierzchnia obustronnych pasów ochronnych dla działki nr 197/5 wynosi 349 m2, dla działki nr 197/6 wynosi 467 m2 i dla działki 198/56 wynosi 108 m2; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 924 m2,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez uprawnionego do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń.
Zakres ograniczonego prawa rzeczowego na działkach nr: 197/5, 197/6 i 198/56 o łącznej powierzchni 924 m2, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4117/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 maja 2013 r.
Koszty wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej, ponosi Kupujący.
Cena wywoławcza: 880 000 zł netto, wadium: 88 000 zł, postąpienie nie mniej niż 8 800 zł.

płk. dr. Stanisława Więckowskiego 79, obr. P-9, dz nr działki 176 o pow. 1 531 m2, KW LD1M/00073402/4.
Nieruchomość jest niezabudowana, prostokątna i płaska.
Na nieruchomości na której urządzono parking strzeżony znajdują się:

 • ogrodzenie od frontu z siatki rozpiętej na stalowych słupkach,
 • stalowa brama,
 • budynek do obsługi parkingu,
 • przenośna toaleta.
Powyższe elementy nie zostały uwzględnione w wycenie nieruchomości.
Obecnie nieruchomość jest użytkowana bezumownie. Bezumowny użytkownik - został zobowiązany do opuszczenia nieruchomości w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; w przypadku nie opuszczenia nieruchomości bezumowny użytkownik pozostawi poczynione nakłady bez możliwości uzyskania ich zwrotu.
Granica działki nr 176 jest częściowo naruszona (na odcinku około 30 cm) przez budynek znajdujący się na nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 77 (działka nr 175, obręb P – 9).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej – klasy „Z” - ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki znajdują się:
 1. dwa kable niskiego napięcia oraz złącze kablowe, znajdujące się na majątku PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu, która ograniczać się będzie do części nieruchomości stanowiącej pas gruntu o łącznej powierzchni 8,75 m2, na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej przedstawicielom PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto prawo wejścia na teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych wraz ze złączem kablowym i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji;
 2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm (L = 9,30 m) znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
 3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d = 0,15 m nie znajdujące się w dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r., 19.04.2013 r.
Cena wywoławcza: 720 000 zł netto, wadium: 72 000 zł, postąpienie nie mniej niż 7 200 zł.

Nawrot 101, obr. W - 24, dz. nr 261/1 o pow. 704 m2, KW LD1M/00118638/5.
Nieruchomość jest prostokątna, płaska, utwardzona betonem oraz płytami chodnikowymi. Na działce znajdują się:

 • murowane, dwukondygnacyjne budynki poprzecznej i prawej oficyny,
 • parterowy budynek gospodarczy,
 • wiata.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 371,74 m2.
Środkowa część wschodniej granicy działki nr 261/1 przecina murowane ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działkami nr: 261/1 i 264/1 (granica działki naruszona).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 261/1 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej klasy Z – zbiorcza - ul. Nawrot i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z jedni tej ulicy. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki znajdują się:
 1. czynna magistralna sieć wody gorącej 2xDn 500 wykonana w technologii preiziolowanej, strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu dla tej sieci na rzecz Dalkia Łódź S. A., na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S. A. prawo dostępu do sieci ciepłowniczej wraz ze strefą ochronną w zakresie niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, napraw, remontu i bieżącej eksploatacji;
 2. przyłącze gazu dn 63 PE niskiego ciśnienia, strefa ochronna dla sieci wynosi 1 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego);
 3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm włączone do wodociągu miejskiego w ul. Nawrot, które znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość przy ul. Nawrot 101 została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XVII/304/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i dr Stefana Kopcińskiego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 – tereny osi usługowej W - Z – obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą programu usługowego wynikającego z metropolitarnej funkcji miasta wraz z systemem przestrzeni publicznych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.03.2013 r.
Cena wywoławcza: 480 000 zł netto, wadium: 48 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 800 zł

Rojnej 123, obr. B-39, dz. nr 1/1 o pow. 9727 m2, KW LD1M/00016308/8.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania lasu.
Na terenie sąsiedniej działki nr 1/2 znajdują się:

 1. wodociąg Ø 150 mm; Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasa ochronnego wynoszącego po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach, w tym powstrzymania się od dokonywania w nim zabudowy i stałych naniesień.
 2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 1 m po obu krawędziach tej kanalizacji;
 3. sieć gazowa;
 4. sieć energetyczna.
Możliwość ewentualnego przyłączenia ww. sieci do zbywanych nieruchomości należy uzgodnić z ich właścicielem bądź podmiotem władającym.
W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która jest nieutwardzona i nie jest przystosowana do ruchu ciężkiego, a także od strony ul. Rojnej przez działkę nr 1/2 ze zjazdu maksymalnie oddalonego od skrzyżowania ul. Rojnej z ul. Niemena. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oznacza nieruchomość jako MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r., 19.04.2013 r.
Cena wywoławcza: 1 030 000 zł netto, wadium: 103 000 zł, postąpienie nie mniej niż 10 300 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5.08.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Nawrot 101
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Więckowskiego 79
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5.08.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 457, IVp. tel. 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17
Treść:

2013-05-23

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działka nr 312/25 o powierzchni 398 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00112526/5.

 • Nieruchomość jest zabudowana dwoma połączonymi budynkami biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej 563 m2 wzniesionymi w latach międzywojennych. Budynki są w stanie nadającym się do kapitalnego remontu.
 • Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się przez działkę nr 312/20 (KW LD1M/00114591/5), na której została ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie bezpłatnego swobodnego przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 312/18 (obecnie działka nr 312/25).
 • Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działki nr 312/25 brak jest urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz czynnych sieci ciepłowniczych będących w posiadaniu Dalkia Łódź S.A. Na terenie powyższej działki nie znajdują się również żadne linie energetyczne oraz urządzenia przesyłowe będące na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. oraz nie występują przewody będące w eksploatacji przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi. Brak również sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej oraz nie znajdują się sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Cechą tych terenów jest wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcje mieszkaniową i usługową. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1703/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima i Wodnej.
 • Budynki usytuowane na nieruchomości objęte są gminną ewidencją zabytków. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków wszystkie prace remontowe planowane w budynkach usytuowanych na nieruchomości powinny mieć charakter odtworzeniowo-zachowawczy. Należy utrzymać artykulację bryły budynków, podziały poziome (gzymsy) i pionowe (pilastry) oraz detal architektoniczny. Istnieje możliwość wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem technologii drewnianej (dopuszczane szyby zespolone), kształtu, wielkości oraz podziałów okien istniejących oryginalnie. Elementy zabytkowego wystroju należy poddać pracom renowacyjno-konserwatorskim. Prowadzone prace powinny uzyskać akceptację miejskich służb konserwatorskich, a projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 456.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi 45.600,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 4.560,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Skarbu Państwa pokój 358.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 25 lipca 2013r. do godziny 15.00.
 5. Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IIIp., pok. 347.
 6. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, przedstawiają dowód wpłaty wadium, numer NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmę lub nazwę oraz adres siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 7. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna. w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 10. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 11. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr 91 1560 0013 2026 0026 9540 1002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 14. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 10, 11, 14 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 15. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 347, III p. tel. 638-43-11.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-09-23)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-09-23)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Czorsztyńskiej 11, Postępowej 10, Kujawskiej 16, Heleny 11, Ksawerowskiej 65d, Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, Tomasza Rychlińskiego 3, Tomasza Rychlińskiego 4, Tomasza Rychlińskiego 5, Choińskiej 29, Choińskiej 23, Stanisława Dubois 31, Obywatelskiej 76, Obywatelskiej 78, Henryka Wieniawskiego bez numeru i Henryka Wieniawskiego 72, Antoniego Książka bez numeru
Treść:

2013-09-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Czorsztyńskiej 11, obr. W-13, dz. nr 124/2 o pow. 742 m2, KW LD1M/00065756/1.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Ww. nieruchomość usytuowana jest po zachodniej stronie ulicy Czorsztyńskiej na odcinku pomiędzy ulicą Telefoniczną oraz ulicą Pszczyńską. Szerokość działki od frontu - 20 m. Działka jest ogrodzona (od frontu ogrodzenie z bramą – bardzo zniszczone). Na nieruchomości rosną drzewa owocowe. W narożniku północno – zachodnim działki posadowione są dwa parterowe przylegające do siebie budynki murowano – drewniane z werandą o łącznej powierzchni zabudowy 72 m2, które znajdują się w złym stanie technicznym. Zgodnie z zapisem w kartotece budynków obiekty zostały wybudowane w 1950 roku. Część budynków położonych na sąsiedniej działce nr 122 przy ulicy Czorsztyńskiej 9 wchodzi w działkę nr 124/2. Zachodnia granica nieruchomości przy ulicy Czorsztyńskiej 11 przebiega częściowo wewnątrz budynku znajdującego się na ww. nieruchomości.

Na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. kolektor sanitarny III B o średnicy d= 0,40 m wybudowany w 2001 r., stanowiący własność ŁSI sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości 5 m z każdej strony, licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu;
 2. przyłącze wodociągowe ø 40 mm wybudowane w 1976 r., dla którego obowiązują również pasy ochronne 2,5 m z obu stron urządzenia. Ww. urządzenia stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., która wystąpiła do Wydziału Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących na działce nr 124/2 ww. urządzeń, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez ŁSI sp. z o.o. do urządzenia na nieruchomości, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia. Wydział Praw do Nieruchomości został poinformowany o planowanej sprzedaży ww. nieruchomości w III kwartale bieżącego roku. Możliwości zagospodarowania przedmiotowej działki są bardzo ograniczone;
 3. w ulicy Czorsztyńskiej na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: wodociąg ø 150 mm, kanał sanitarny d= 0,20 m, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia, energia elektryczna.
Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Czorsztyńskiej. Ulica Czorsztyńska posiada nieuregulowany stan prawny. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Czorsztyńskiej 11 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe. W dniu 30 sierpnia 2007 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę Nr XVII/296/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego.
Nieruchomość została nabyta na rzecz Gminy Łódź aktem notarialnym Rep. A. nr 3579/2000 w dniu 7 lipca 2000 r. z przeznaczeniem pod budowę kolektora sanitarnego III B.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
Cena wywoławcza: 60 000 zł (w tym 0 zł wartość naniesień) netto, wadium: 12 000 zł, postąpienie nie mniej niż 600 zł

Postępowej 10, obr. G-44, dz. nr 98 o pow. 545 m2, KW LD1M/00099062/6.
Nieruchomość niezabudowana. Południo-wschodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, w przypadku konieczności usunięcia drzew posiadacz nieruchomości jest zobowiązany posiadać zgodę na ich usunięcie. Zgoda udzielona zostanie po złożeniu przez posiadacza nieruchomości wniosku, spełniającego wymogi wynikające z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) w trybie i na zasadach określonych w art. 83-87 ww. ustawy. Ponadto do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy, która będzie podstawą do przyjęcia, że rosnący na nieruchomości drzewostan uniemożliwia dopuszczalny, tj. zgodny z decyzją o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na nieruchomości znajduje się studnia, która nie jest studnią publiczną. Ponadto na nieruchomości znajduje się:
 1. kanalizacja kablowa 3-otworowa wraz z czynnymi kablami, która jest własnością Telekomunikacji Polskiej, dla której strefa ochronna wynosi 1 m. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 i z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
 2. przyłącze kanalizacji deszczowej d=0,20 m do wpustu deszczowego stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla przedmiotowego przyłącza obowiązuje pas ochronny o łącznej szerokości 5 m, w obrębie którego nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Postępowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/571/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Cena wywoławcza: 79 000 zł netto, wadium: 15 800 zł , postąpienie nie mniej niż 790 zł

Kujawskiej 16, obr. B-37, dz. nr 127/1 o pow. 1 191 m2, KW LD1M/00139200/9.
Nieruchomość niezabudowana, narożna przylegająca od strony północnej do ulicy Kujawskiej, a od strony wschodniej do ulicy Lechickiej. Od południowej i zachodniej strony nieruchomości w granicach znajdują się ogrodzenia z nieruchomości sąsiednich. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na nieruchomości znajduje się studnia, która nie jest studnią publiczną.
W pobliżu nieruchomości znajduje się kanał sanitarny d=0,20 m, kanał deszczowy d=0,40 m, wodociąg ø 150 mm, gazociąg n/c dn 150, telekomunikacyjna linia słupowa oraz sieć energetyczna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Kujawskiej. Działka pod ulicą Kujawską ma nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r., który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem 12 MN.

Dla terenów oznaczonych symbolem 12 MN, zgodnie z planem ustala się:
 1. przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną);
 2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
 3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,4; wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic, 20 m od osi istniejących napowietrznych linii energetycznych 110 kV, 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
 4. garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków mieszkaniowych;
 5. możliwość wprowadzania ulic wewnętrznych;
 6. adaptację linii napowietrznych 110 kV;
 7. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 500 m2;
 8. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza: 185 000 zł netto, wadium: 37 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 850 zł

Heleny 11, obr. G-40, dz. nr 233/4 o pow. 429 m2, KW LD1M/00033387/0.
Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od frontu siatką w złym stanie technicznym. W części południowej granicy nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny posadowiony na sąsiednich działkach. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
Na nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m, obsługujące nieruchomość położoną przy ul. Heleny 9 i stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu. Przyłącze to znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla ww. przyłącza wskazane jest zachowanie pasa ochronnego o łącznej szerokości 5 m. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
W pasie drogi ulicy Heleny wzdłuż przedmiotowej działki przebiega telekomunikacyjna kanalizacja rozdzielcza będąca własnością Telekomunikacji Polskiej.
W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć: energetyczna, wodociągowa i gazowa. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Heleny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
 4. zapewnienia użytkownikom/właścicielom nieruchomości położonej przy ul. Heleny 9 (działka nr 233/1) możliwości korzystania z istniejącego na działce nr 233/4 przyłącza kanalizacyjnego, obsługującego ich nieruchomość.
Cena wywoławcza: 61 000 zł netto, wadium: 12 200 zł, postąpienie nie mniej niż 610 zł

Ksawerowskiej 65d, obr. G–49, dz. nr 24 o pow. 2711 m2, KW LD1M/00011024/8.
Nieruchomość jest niezabudowana, wąska i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Ogrodzenie między działką nr 24, a działkami nr: 21/2 i 21/3 (ul. Ksawerowska 67) narusza o około 1m (na długości około 44 m) granice działki nr 24.
W północnej granicy nieruchomości przebiega „Ciek z ul. Pabianickiej” (obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%). Pas eksploatacyjny wynosi 3 m po obu stronach od jego krawędzi skrajnych.
Zgodnie z opracowaniem pn. „Analiza zasięgu dolin rzecznych na obszarze miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi" wykonanym w sierpniu 2007 r. przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, teren nieruchomości od jej północnej granicy wchodzi w skład zasięgu pasa ścisłej ochrony i regulacji hydrologicznej (strefa I). Strefa ta obejmuje dolinę zalewową cieku i jest traktowana jako obszar koniecznej regulacji elementów poprawiających jej funkcjonowanie w oparciu o zasady regulacji ekohydrologicznej. Pozostała część tej działki pomiędzy jej południową granicą (przy ul. Ksawerowskiej) do granicy strefy I wyznaczonej w bezpośrednim sąsiedztwie cieku nie została objęta żadnym z pasów przewidzianych do ochrony.
Wszystkie zaplanowane na nieruchomości inwestycje powinny być zlokalizowane w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym. Analiza możliwości zabudowy nieruchomości winna uwzględniać takie zagospodarowanie nieruchomości, które zagwarantuje ochronę mienia i ludzi przed zalewaniem. Plany te powinny zostać poprzedzone przeprowadzeniem analizy zagrożenia powodziowego, wykonanego w oparciu o odrębne opracowanie, które precyzyjnie wyznaczy zakres przepływów maksymalnych w „Cieku z ul. Pabianickiej” i wynikającego z niego zasięgu stref obszarów zagrożonych powodzią.
Przepisy ograniczające sposób korzystania z nieruchomości przyległych do rzek określają zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165), gdzie:
 • zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, przy czym zabrania się również zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
 • zgodnie z art. 28 ust. 1 właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymywaniem oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno – meteorologicznych urządzeń pomiarowych,
 • zgodnie z art. 28 ust. 2 właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych korzystaniem powszechnym jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, za co przysługuje właścicielowi nieruchomości odszkodowanie na podstawie art. 28 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 24 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Ksawerowskiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 300 000 zł netto, wadium: 30 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 000 zł

Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, obr. B-37, dz. nr: 170/2, 169/24 (w księdze wieczystej oznaczona jako część działki nr 169/2), 169/21 (w księdze wieczystej oznaczona jako część działki nr 169/20), 169/15, 169/11, 170/3, 169/12 i 170/4 o łącznej pow. 1 696 m2, KW: LD1M/00060953/7, LD1M/00011785/0, LD1M/00068743/8 i LD1M/00068742/1.
Nieruchomości niezabudowane, wymagające niwelacji, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości budynku garażowego.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Hektarowej, która obecnie stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r., który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:
 1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
 2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
 3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
 4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
 5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
 6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r.
Cena wywoławcza: 200 000 zł netto, wadium: 40 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 000 zł

Tomasza Rychlińskiego 3, obr. P–7, dz. nr 56 o pow. 457 m2, KW LD1M/00087770/5.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie ww. nieruchomości znajduje się jedynie wykonany z materiałów odpadowych obiekt nietrwale związany z gruntem. Działka jest prowizorycznie ogrodzona płotem z siatki. W ciągu ogrodzenia zamontowano stalową bramę. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony północnej, południowej i zachodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Naniesienia znajdujące się na ww. nieruchomości w postaci obiektu nietrwale związanego z gruntem, bramy, siatki zostały wzniesione przez byłego Dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Obecnie były dzierżawca obciążony jest za bezumowne korzystanie z gruntu. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa. W sąsiedztwie znajduje się działka niezabudowana (od północy) oraz z zabudową gospodarczą o niewielkiej kubaturze.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r., 7.06.2013 r.
Cena wywoławcza: 62 000 zł netto, wadium: 12 400 zł, postąpienie nie mniej niż 620 zł

Tomasza Rychlińskiego 4, obr. P–7, dz. nr 55 o pow. 468 m2, KW LD1M/00087637/1.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie ww. nieruchomości znajduje się studnia, która zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej nie stanowi studni publicznej i nie jest własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Wzdłuż granic północnej i zachodniej nieruchomości rośnie kilka drzew. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony zachodniej i południowej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r., 7.06.2013 r.
Cena wywoławcza: 63 000 zł netto, wadium: 12 600 zł, postąpienie nie mniej niż 630 zł

Tomasza Rychlińskiego 5, obr. P–7, dz. nr 54 o pow. 383 m2, KW LD1M/00087872/0.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony północnej, wschodniej i zachodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r., 7.06.2013 r.
Cena wywoławcza: 52 000 zł netto, wadium: 10 400 zł, postąpienie nie mniej niż 520 zł

Choińskiej 29, obr. G–7, dz. nr 29 o pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Na nieruchomości w południowo - wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Północna część nieruchomości jest utwardzona płytami betonowymi. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach, ze stalową furtką. Wzdłuż ogrodzenia od strony zachodniej rośnie kilka świerków. Pozostała część działki jest porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Ogrodzenie nieruchomości częściowo od strony wschodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości, jest zużyte i nadaje się do likwidacji. Na nieruchomości znajduje się również ogrodzenie z siatki przebiegające od południowej strony z płyt betonowych. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Górna, w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Zabudowa ulicy Choińskiej i równoległej ulicy Wiośnianej stanowi enklawę zabudowy o innej funkcji na terenie zdominowanym przez zabudowę przemysłowo – usługową (tzw. przemysłowa Dąbrowa). Przy ulicy Choińskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki przedwojenne, z lat 70 – 80 - tych XX wieku, pojedyncze – nowsze). Ulica Choińska jest drogą lokalną, o nawierzchni szutrowej i małym natężeniu ruchu.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Choińskiej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, wodociągowa ø 150 mm, kanalizacja deszczowa D = 0,50 m, kanalizacja sanitarna D = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Choińskiej. Ulica Choińska posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów PU – są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Choińska nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r., 19.07.2013 r.
Cena wywoławcza: 108 000 zł netto, wadium: 21 600 zł, postąpienie nie mniej niż 1 080 zł

Choińskiej 23, obr. G–7, dz. nr 32 o pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Na nieruchomości w południowo - wschodnim narożniku znajduje się szopa drewniana niezwiązana trwale z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka jest od frontu ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach, ze stalową furtką. Ogrodzenie jest zużyte i nadaje się do likwidacji. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony wschodniej, zachodniej i południowej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Teren jest porośnięty drzewami i krzewami z nasadzenia i samosiewu, zachwaszczony. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Górna, w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Zabudowa ulicy Choińskiej i równoległej ulicy Wiośnianej stanowi enklawę zabudowy o innej funkcji na terenie zdominowanym przez zabudowę przemysłowo – usługową (tzw. przemysłowa Dąbrowa). Przy ulicy Choińskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki przedwojenne, z lat 70 – 80 - tych XX wieku, pojedyncze – nowsze). Ulica Choińska jest drogą lokalną, o nawierzchni szutrowej i małym natężeniu ruchu.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Choińskiej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, wodociągowa ø 150 mm, kanalizacja sanitarna D = 0,20 m, kanalizacja deszczowa D = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Choińskiej. Ulica Choińska posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów PU – są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Choińska nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r., 19.07.2013 r.
Cena wywoławcza: 106 500 zł netto, wadium: 21 300 zł, postąpienie nie mniej niż 1 070 zł

Stanisława Dubois 31, obr. G-23, dz. nr 264/2 o pow. 1159 m2, KW LD1M/00115519/4.
Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta.

Na działce znajdują się:

 1. budynek biurowo – magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym nad częścią biurową;
 2. wiata stalowa dobudowana do ściany szczytowej budynku magazynowego;
 3. pozostałość fundamentu nieistniejącego budynku gospodarczego wzdłuż zachodniej granicy działki.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 264/2 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Dubois i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Na terenie działki znajdują się:
 1. przyłącze wodociągowe o średnicy ø 63/50 mm i długości L=17,8 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy D=0,15 m i długości L=6,77 m nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
 2. telekomunikacyjny kabel przyłączeniowy wybudowany w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na działce nr 264/2, stanowiący własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
 3. energetyczne przyłącza napowietrzne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto;
 4. czynne stalowe przyłącza gazu: ø 40 stal zasilające lokale na działce nr 264/2 oraz ø 32 stal zasilające budynek znajdujący się na nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dubois 33, stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z. o. o.
Nieruchomość zaopatrywana jest w wodę i odprowadzane są z niej ścieki poprzez przyłącza wodno – kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tych przyłączy nabywca winien skontaktować się z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o. o.
Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z terenami doliny rzeki Olechówki, której koryto znajduje się w odległości około 25 – 30 m od północnej granicy nieruchomości przy ul. Stanisława Dubois 31. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.07.2013 r.
Cena wywoławcza: 220 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 200 zł

Obywatelskiej 76, obr. G-1, dz. nr 272/7 i 272/9 o łącznej pow. 494 m2, KW LD1M/00044645/7.
W związku ze zmianą przeprowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w dniu 2 lipca 2013 r. działka nr 272/7 według wypisu z ewidencji gruntów i lokali posiada powierzchnię 347 m2. Przed wprowadzeniem zmiany działka nr 272/7 według wypisu z ewidencji gruntów i lokali posiadała powierzchnię 346 m2.
Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest zakrzaczona, zachwaszczona oraz porośnięta pojedynczymi drzewami. W granicy działki od strony ul. Obywatelskiej znajdują się pozostałości po starym, zniszczonym ogrodzeniu z siatki.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Obywatelskiej 76 posiada dostęp do drogi publicznej, powiatowej – ul. Obywatelskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 170 000 zł netto, wadium: 17 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 700 zł

Obywatelskiej 78, obr. G-1, dz. nr 269/4 i 269/6 o łącznej pow. 591 m2, KW LD1M/00044644/0.
Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest zakrzaczona, zachwaszczona oraz porośnięta pojedynczymi drzewami. W granicy działki od strony ul. Obywatelskiej znajdują się pozostałości po starym, zniszczonym ogrodzeniu z siatki.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Obywatelskiej 78 posiada dostęp do drogi publicznej, powiatowej – ul. Obywatelskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczne złącze kablowe, należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 200 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 000 zł

Henryka Wieniawskiego bez numeru i Henryka Wieniawskiego 72, obr. G-1, dz. nr: 79/25, 81 i 80/6, o łącznej pow. 1310 m2, KW LD1M/00035671/2.
W południowo-zachodniej części działki nr 80/6 zlokalizowany jest fragment drewnianego obiektu budowlanego w bardzo złym stanie technicznym, nietrwale związanego z gruntem, położonego częściowo na sąsiedniej działce nr 80/5. Teren nieruchomości jest w znacznej części zadrzewiony.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony drogi wewnętrznej (dz. nr 83/10, 83/12), posiadającej włączenie do drogi publicznej ul. Henryka Wieniawskiego (dz. nr 79/42 i 79/44). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy terenu w zakresie dróg wewnętrznych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź na lokalizację zjazdu z ul. Wieniawskiego. Wszystkie ww. działki posiadają użytek „dr”, jednakże za wyjątkiem dz. nr 83/12, nie stanowią własności Miasta Łodzi.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 310 000 zł netto, wadium: 31 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 100 zł

Antoniego Książka bez numeru, obr. B-20, dz. nr 122/4 o pow. 2123 m2, KW LD1M/00105199/1.
Działka niezabudowana. Częściowo zadrzewiona. W znacznej przewadze są to młode samosiewy powstałe na skutek nieużytkowania działek przez dłuższy czas. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIIIb.
Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja rozdzielcza służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych do lokali na terenie działek przy ulicy Książka i pozostałych ulic na terenie osiedla. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestor zobowiązany będzie o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ulicy Książka. Zjazdy powinny zostać odsunięte od skrzyżowań. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej – obejmują tereny zabudowy wolnostojącej na dużych działkach, nawiązujących do istniejących układów przestrzennych lub tworzące nowe zespoły o atrakcyjnym położeniu, nawiązujące do terenów otwartych, rolnych lub leśnych.
Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji.
Cena wywoławcza: 366 000 zł netto, wadium: 73 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 660 zł
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14.10.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii lub ich likwidacji – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Czorsztyńskiej 11, Rychlińskiego 3, Rychlińskiego 4, Rychlińskiego 5, Choińskiej 23, Choińskiej 29, Książka bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunka