Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2013 r.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 47/53 oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Orlej 17/19, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-09-16)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-08-08)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 31, Limanowskiego 113, Zgierskiej 75/77, Wysokiej 11
Treść:

2013-07-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Inflanckiej 31, obr. B – 49, dz. nr 495/320 i dz. nr 495/322 o łącznej pow. 1426 m2, KW LD1M/00025791/6 i KW LD1M/00058333/8
  Teren podlegający sprzedaży zagospodarowany jest częściowo jako trawnik (ok. 100 m2) oraz częściowo pokryty jest płytami chodnikowymi o wymiarach 50 cm x 50 cm (ok. 60 m2). Pozostała powierzchnia tj. ok. 1266 m2 utwardzona jest zniszczonym w znacznym stopniu asfaltobetonem. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości rośnie 10 klonów w wieku 15-30 lat, a w środkowej części terenu rośnie szpaler 10 sztuk brzóz w wieku 15-30 lat. Na nieruchomościach znajdują się trzy niezwiązane trwale z gruntem kioski handlowe, stanowiące własność podmiotów prywatnych. Część nieruchomości znajdująca się pod kioskiem położonym w północno-wschodniej granicy działki nr 495/322 jest użytkowana bezumownie przez właściciela tego kiosku. Z właścicielami dwóch pozostałych kiosków zawarte są umowy dzierżawy obejmujące części terenu znajdujące się pod tymi obiektami. Umowy te obowiązują do dnia 31 lipca 2014 r.
  Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczne przyłącza napowietrzne nn oraz oświetlenie ulic należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
  2. przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m;
  3. doziemna sieć kablowa;
  4. ciąg pieszy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się poprzez istniejący zjazd na działkę nr 495/320 z ul. Inflanckiej. Z uwagi na klasę drogi ulicy Inflanckiej (droga klasy G – główna), zagospodarowanie pasa drogowego drogi publicznej a także skrzyżowanie z ul. Marysińską, nie powinno się tworzyć nowego zjazdu z tej ulicy. Jak wynika ze wspomnianej opinii, w projekcie przebudowy ulicy Inflanckiej przewidziano przebudowę ww. zjazdu. Ponadto, obsługa komunikacyjna działki nr 495/322 może także odbywać się od strony ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działkach nr 495/321 i 495/323 włączonego w ul. Marysińską. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 817 000 zł netto, wadium 81 700 zł, postąpienie nie mniej niż 8 170 zł


 • Limanowskiego 113, obr. B-29, dz. nr 290 o pow. 945 m2, KW LD1M/00118718/0
  Działka niezabudowana, bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Limanowskiego. Zachodnią granicę działki stanowi ściana szczytowa czteropiętrowej kamienicy posadowionej na działce sąsiedniej. We wschodniej granicy znajdują się fundamenty i słupy – pozostałości po starym ogrodzeniu wykonanym z płyt betonowych. Od strony północnej sąsiaduje z działką zabudowaną obiektami produkcyjno-usługowymi. Na działce rosną drzewa i krzewy liściaste.
  Przez teren działek przebiega przyłącze wodociągowe ø 40 mm (wyłączone z eksploatacji poprzez demontaż wodomierza) podłączone do wodociągu ø 250 mm w ul. Limanowskiego oraz dwa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D-0,15 m, podłączone do kanału ogólnospławnego w ul. Limanowskiego (203-121) o łącznej długości 11,3 m. Powyższe przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. i wymagany jest dla nich pas ochronny o szerokości 5 m, łącznie po obu stronach przewodu w obszarze, którego nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Ponadto przez teren działki przebiegają nieczynne przewody gazowe.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ul. Limanowskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości w ramach rozbudowy układu drogowo-torowego ul. Limanowskiego został zrealizowany projekt zjazdu bramowego, ewentualna korekta zjazdu wybudowanego w ramach w/w inwestycji, może nastąpić jedynie na koszt właściciela omawianej działki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Ponadto przebudowana ulica objęta jest 3-letnim okresem gwarancyjnym i wszelkie prace muszą być wykonywane w porozumieniu z wykonawcą robót – gwarantem, tj. konsorcjum firm Unidro, Kral i MPK.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Cena wywoławcza: 460 000 zł netto, wadium: 46 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 600 zł


 • Zgierskiej 75/77, obr. B-49, dz. nr 204/57 o pow. 1059 m2, KW LD1M/00010020/3
  Na terenie nieruchomości znajdują się murki okalające narożniki trawników oraz część podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku usytuowanego na działce sąsiedniej (tj. działce nr 204/10, obręb B-49). Podjazd posiada podłoże asfaltowe. Przeważająca powierzchnia działki (ok. 950 m2) utwardzona jest kostką brukową. Część nieruchomości wykorzystywana jest jako parking.
  Obsługa komunikacyjna od ulicy Stefana, poprzez działkę drogową o numerze 204/58. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajduje się przyłącze wodociągowe ø 50 mm o długości L=35,70 m, dwa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m obsługujące budynek na działce nr 204/10, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o.o. (dla ww. przyłączy obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m w obrębie którego nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień); przyłącze doziemne telekomunikacyjne, stanowiące własność TP S.A., służące świadczeniu usług telekomunikacyjnych w budynku na działce nr 204/10; linia kablowa energetyczna nn, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Ponadto na działce zlokalizowany jest gazociąg n/c dn 160 PE i dn 200 stal i przyłącze gazowe dn 40 stal n/c. Właściciel instalacji gazowych – Mazowiecka Spółka Gazownictwa wnosi o zagwarantowanie służbom eksploatacyjnym dostępności do ww. sieci w przypadku kontroli terenu, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach stery kontrolowanej w formie ustanowienia służebności przesyłu. Strefa kontrolowana pokrywa się z osią gazociągu i wynosi 1 m (po 0,5 m po obydwu stronach przewodu gazowego).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Cena wywoławcza: 650 000 zł netto, wadium: 65 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 500 zł


 • Wysokiej 11, obr. W-24, dz. nr 116/3 o pow. 840 m2, KW LD1M/00097091/4
  Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt prostokąta. Obecnie na działce znajdują się:
  1. budynek mieszkalny frontowy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiórki;
  2. budynki mieszkalne prawej i lewej oficyny, trzykondygnacyjne, nie podpiwniczone, przeznaczone do rozbiórki;
  3. budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, przeznaczony do rozbiórki.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 116/3 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Wysokiej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się przez istniejący zjazd z tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. nieczynne kable niskiego napięcia przeprowadzone do zlikwidowanego złącza kablowego znajdującego się w bramie budynku usytuowanego na działce nr 116/3, będące na majątku PGE Dystrybucja S. A.;
  2. kablowe przyłącze telekomunikacyjne biegnące wewnątrz budynków w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na działce nr 116/3, stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
  3. nieczynne przyłącze gazowe stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.;
  4. przyłącze wodociągowe ø 40 mm, PEHD, o dł. L = 6,91 m (odcinek od miejsca włączenia do wodociągu miejskiego ø 100 mm w ul. Wysokiej do zaworu głównego za wodomierzem w studni wodomierzowej) będące w eksploatacji ZWiK Spółka z o. o.; na wysokości wyżej wymienionej posesji występuje przyłącze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy D = 0,15 m i dł. 6,5 m będące w eksploatacji ZWiK Spółka z o. o.; w ul. Wysokiej na wysokości działki nr 116/3 znajdują się: wodociąg miejski ø 100 oraz miejski kanał ogólnospławny J.IV 0,90 x 1,60 m.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr S. Kopcińskiego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.05.13 r.
  Cena wywoławcza: 368 000 zł netto, wadium: 36 800 zł, postąpienie nie mniej niż 3 680 zł
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16.09.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Inflanckiej 31, ul. Limanowskiego 113, ul. Zgierskiej 75/77;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Wysokiej 11,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości przy ul. Wysokiej 11.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16.09.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ulicy Starorudzkiej 15/17
Treść:

2013-08-05

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ulicy Starorudzkiej 15/17, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-40, jako działka o numerze 2/2 o powierzchni 1572 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00055580/3.

 • Nieruchomość ma kształt wieloboku foremnego zbliżonego do trapezu, zabudowana jest wolnostojącym, murowanym, parterowym budynkiem z lat 70. XX w., bez podpiwniczenia, o funkcji użytkowej niemieszkalnej, którego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 309 m2 oraz budynkiem garażu i wiatą śmietnikową. Powyższe obiekty są w bardzo złym stanie technicznym. Brak jest zabezpieczenia dostępu na nieruchomość.
 • Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wjazd i wejście na nieruchomość zlokalizowane są od strony ulicy Starorudzkiej, przez działkę nr 573.
 • Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działki nr 2/2 brak jest urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz czynnych sieci ciepłowniczych będących w posiadaniu Dalkia Łódź S.A. Na terenie powyższej działki nie znajdują się również przewody będące w eksploatacji przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz nie znajdują się sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Na ww. działce występują energetyczne linie należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz sieć Telekomunikacji Polskiej, z przeznaczeniem na świadczenie usług dla tej nieruchomości. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony infrastruktury należącej do Telekomunikacji Polskiej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy ponosi inwestor.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy do czasu jego uchwalenia.
 • Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe – obejmuje tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 402.000,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące złotych) netto.

Wadium wynosi 40.200,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych).

Postąpienie wynosi nie mniej niż 4.020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 –Wydział Skarbu Państwa pokój 358.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 9 września 2013 r. do godziny 15.00.
 5. Celem pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, należy zgłaszać się do Wydziału Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, III p., pok. 347.
 6. Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Skarbu Państwa jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Skarbu Państwa, przedstawiają dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numer identyfikacji podatkowej NIP albo nazwę firmy oraz adres siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Osoby prawne odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 10. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 11. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi nr 91 1560 0013 2026 0026 9540 1002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10 ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 14. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty: 10, 11, 14 ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w punkcie 2 ogłoszenia, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 15. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa UMŁ, Piotrkowska 104 pok.347, III p. tel.638-43-11.
 16. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Morgowej 20, Lipowej 42, Szumnej 5, Szumnej 11, Ołowianej 62
Treść:

2013-08-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Morgowej 20, obr. B-36, dz. nr 171/2 o pow. 1385 m2, KW LD1M/00007922/2.
Działka niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa (wodociąg ø 150 mm w ul. Morgowej), kanalizacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna d = 0,20 m w ul. Morgowej), gazowa (gazociąg n/c ø 100 stal w ul. Morgowej) i ciepłownicza.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Morgowej.
Zgodnie z uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r., nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”. Zgodnie z zapisami ww. planu działka nr 171/2 znajduje się w jednostce 36 UM – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Dla terenów tych ustalono:

 1. zachowanie istniejącej funkcji usługowej i mieszkaniowej;
 2. możliwość lokalizacji nowych budynków usługowych i mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków:
  1. intensywność zabudowy do 0,4,
  2. wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczającej ul. Aleksandrowskiej, 5 m od linii rozgraniczającej ulic lokalnych, 20 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej 110 kV;
 3. obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
 4. garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków usługowych i mieszkaniowych;
 5. adaptację kabla energetycznego 15 kV, linii napowietrznej 110 kV i wodociągu ø 200 mm;
 6. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
 7. obowiązek zachowania minimum 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;
 8. obowiązek ochrony dębów – pomników przyrody, zaznaczonych na rysunku planu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.06.2013 r.
Cena wywoławcza: 200 500 zł netto, wadium: 40 100 zł, postąpienie nie mniej niż 2 010 zł

Lipowej 42, obr. P–19, dz. nr 150/3 o pow. 731 m2, KW LD1M/00095902/9.
Nieruchomość niezabudowana. W części przylegającej do ulicy Lipowej porośnięta trawą, natomiast w części wschodniej jest użytkowana jako parking. Przy granicy północnej działki rośnie kilka drzew liściastych.

Granica nieruchomości jest naruszona:

 1. od strony działki nr 149/1 (ul. Lipowa 40) na długości około 9 m i szerokości około 30 cm;
 2. od strony działki nr 152/2 (ul. Lipowa 44) na długości około 7 m i szerokości około 30 cm.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się przyłącza wodno-kanalizacyjne (nieczynne) oraz przyłącze gazu (nieczynne).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Lipowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1701/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 25.01.2013 r., 12.04.2013 r., 7.06.2013 r.
Cena wywoławcza: 268 000 zł netto, wadium: 26 800 zł, postąpienie nie mniej niż 2 680 zł

Szumnej 5, obr. G-29, dz. nr 319 o pow. 330 m2, KW LD1M/00020689/3.
Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w kwadracie wyznaczonym przez ul. Kurczaki, ul. Władysława Łokietka, ul. Szumną i ul. Arego Sternfelda.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane, wykorzystywane obecnie jako parking samochodowy, po drugiej stronie ul. Szumnej zlokalizowany jest cmentarz. Konfiguracja terenu płaska, powierzchnia działki utwardzona płytami betonowymi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Szumnej, która jest drogą wewnętrzną. Ulica jest utwardzona płytami betonowymi. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Szumnej poprzez działkę nr 476/5 w obrębie G-29, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ulica Szumna. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Nie ma konieczności rezerwowania nieruchomości pod ewentualne poszerzenie drogi wewnętrznej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rozbudowy drogi wewnętrznej ulicy Szumnej.
Na działce znajduje się słup oświetleniowy oraz przechodzi linia 0,4 kV oświetlenia. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto potwierdza, że na terenie działki brak linii energetycznych, będących w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Przy północnej granicy działki znajduje się studzienka kanalizacyjna na końcu przyłącza kanalizacyjnego nieużytkowanego zlokalizowanego na przyległej działce nr 318. Wzdłuż wschodniej granicy działki w ul. Szumnej zlokalizowany jest wodociąg ø 200 mm, którego pas ochronny obejmuje również działkę nr 319. W pasie ochronnym o szerokości po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi zewnętrznych nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Wzdłuż działki w pasie drogowym ulicy Szumnej przebiega linia napowietrzna będąca własnością Telekomunikacji Polskiej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Działka ma dostęp do sieci zlokalizowanych w ulicy Szumnej: sieci energetycznej, sieci gazowej dn 300 Stal średniego ciśnienia, sieci wodociągowej ø 200 mm, napowietrznej linii komunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej. W pobliżu ww. działki Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod. – kan. do 2014 r.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 84 000 zł netto, wadium: 16 800 zł, postąpienie nie mniej niż 840 zł

Szumnej 11, obr. G-29, dz. nr 322 o pow. 384 m2, KW LD1M/00070207/6.
Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w kwadracie wyznaczonym przez ul. Kurczaki, ul. Władysława Łokietka, ul. Szumną i ul. Arego Sternfelda.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane, wykorzystywane obecnie jako parking samochodowy, po drugiej stronie ul. Szumnej zlokalizowany jest cmentarz. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Konfiguracja terenu płaska, powierzchnia utwardzona płytami betonowymi. Od strony ul. Władysława Łokietka na działce znajduje się fragment starego zniszczonego ogrodzenia wykonanego z siatki stalowej rozpiętej na słupkach metalowych. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Szumnej i ulicy Władysława Łokietka, które są drogami wewnętrznymi. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 476/39 w obrębie G-29, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ulica Szumna lub poprzez działkę nr 340/19 w obrębie G-29, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ulica Władysława Łokietka. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Działki drogowe o numerach 476/39 i 340/19 mają nieuregulowany stan prawny, są we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Nie ma konieczności rezerwowania działki nr 322 pod ewentualne poszerzenie dróg wewnętrznych. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rozbudowy drogi wewnętrznej ulicy Szumnej.
Na działce znajduje się słup oświetleniowy oraz przechodzi linia 0,4 kV oświetlenia. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto potwierdza, że na terenie działki brak linii energetycznych, będących w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
Wzdłuż południowej granicy działki w ul. Władysława Łokietka zlokalizowany jest wodociąg ø 150 mm, którego pas ochronny obejmuje przedmiotową działkę. Wzdłuż wschodniej granicy działki w ul. Szumnej zlokalizowany jest wodociąg ø 200 mm, którego pas ochronny również obejmuje działkę nr 322. W pasach ochronnych o szerokości po 3,0 m po obu stronach przewodów licząc od ich krawędzi zewnętrznych nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Wzdłuż działki w pasie drogowym ulicy Szumnej przebiega linia napowietrzna będąca własnością Telekomunikacji Polskiej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Działka ma dostęp do sieci zlokalizowanych w ulicy Szumnej: sieci energetycznej, sieci gazowej dn 300 Stal średniego ciśnienia, sieci wodociągowej ø 200 mm, kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m, napowietrznej linii telekomunikacyjnej. W pobliżu ww. działki Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod. – kan. do 2014 r.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 98 000 zł netto, wadium: 19 600 zł, postąpienie nie mniej niż 980 zł

Ołowianej 62, obr. B-21, dz. nr 47/1, 47/2, 47/3 o łącznej pow. 682 m2, KW: LD1M/00223773/2, LD1M/00003443/2, LD1M/00003444/9.
Nieruchomości przeznaczone do łącznej sprzedaży znajdują się na obszarze osiedla Marysin II wpisanego do ewidencji zabytków. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga uzgodnienia z miejskimi służbami konserwatorskimi.
Działki zabudowane są dwukondygnacyjnymi, murowanymi budynkami o charakterze mieszkalnym o łącznej pow. zabudowy 123 m2. Budynki powstały w latach 30-tych XX wieku i są w złym stanie technicznym. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów budynki są podpiwniczone. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi należy zachować drzewostan rosnący na nieruchomościach z wyjątkiem jednej sztuki brzozy martwej i jednej sztuki brzozy próchniejącej. Od frontu działki są ogrodzone płotem z siatki na słupkach metalowych z metalową furtką.
Do działki numer 47/2 doprowadzone jest przyłącze wodociągowe ø 40 mm (długość przyłącza L=6,10 m, rok budowy - 1971), które zostało wyłączone z eksploatacji (poprzez zamknięcie zasuwy podłączeniowej, demontaż wodomierza i zakorkowanie przyłącza na zaworze głównym przed wodomierzem oraz zaplombowanie korka), przez ZWiK Sp. z o.o.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa poprzez zjazd z jezdni ulicy Ołowianej.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomości objęte są uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.12.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomościach.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce nr. 47/2 sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.06.2013 r.
Cena wywoławcza: 172 000 zł netto, wadium: 34 400 zł, postąpienie nie mniej niż 1 720 zł
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 2.09.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości, których pasy ochronne obejmują część działki, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Szumnej 5 i Szumnej 11,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Morgowej 20,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Lipowej 42 i Ołowianej 62,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomościach i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ołowianej 62.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 2.09.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ,
 17. ul. Piotrkowska 104, IV p., pok.457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Orlej 17/19 (2013-07-22)
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru
Treść:

2013-07-05

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Wólczańskiej bez numeru
obr. S-06, dz. nr 324/27 o pow. 115 m2, KW LD1M/00131663/6

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych w obr. P-19 jako dz. nr 281 i 282. Ograniczony dostęp do nieruchomości i jej niewielka powierzchnia uniemożliwiają samodzielne zagospodarowanie nieruchomości. W związku z powyższym możliwe jest jedynie jej wspólne zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich.
Nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami. W ścianach budynków zlokalizowanych przy ul. Struga 13 i ul. Wólczańskiej 67, przylegających bezpośrednio do działki nr 234/27 znajdują się otwory okienne. Z uwagi na otwór drzwiowy zlokalizowany w budynku przy ulicy Wólczańskiej 67, poprzez teren działki odbywa się ruch pieszy osób korzystających z lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku.
Nieruchomość zlokalizowana w rejonie dwóch dróg publicznych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic: Wólczańskiej oraz Struga. Nie ma możliwości zorganizowania zjazdu na działkę.
Przez teren nieruchomości przebiegają kable energetyczne SN i nN. Przyszły właściciel winien się zobowiązać do zapewnienia dostępu do powyższych urządzeń energetycznych. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy ani wykonywać naniesień. Ponadto przez teren działki przebiega gazociąg niskiego ciśnienia Dn 100 oraz dwa przyłącza n/c Dn 80. Szerokość strefy kontrolowanej dla tych sieci wynosi 1,5 m.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.

Cena wywoławcza: 90 000 zł netto, wadium: 9 000 zł, postąpienie nie mniej niż 900 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00 w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 14 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (IV p. ul. Piotrkowska 104).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19 sierpnia 2013 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19.08.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 4274/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych i samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2013-07-05)
Informacja o dwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 62
Treść:

2013-07-29

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 30 sierpnia 2013 r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy:

Limanowskiego 62

oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-46, jako działka numer 116/6 o powierzchni 505 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00167248/2.

Przyczyną odwołania przetargu są zaistniałe okoliczności prawne, dotyczące obecnego zagospodarowania działki tj. znajdującego się na działce budynku.

Ogłoszenie o przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: gen. Józefa Bema, Drwęckiej, Limanowskiego, Stylowej, Łozowej, Rudzkiej, Przełomowej, Tomaszowskiej i 3 Maja oraz zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej
Treść:

2013-07-18
Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  gen. Józefa Bema 51, obr. B-25, dz. nr 150/9 o pow. 1116 m2, KW LD1M/00099936/4.
  Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowano-drewnianej o powierzchni zabudowy 108 m2 i kubaturze 700 m3 kwalifikującym się do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu, posadowionym w granicy z działką nr 153/16 . Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, teren nie jest ogrodzony ani od ulicy gen. Józefa Bema ani od ulicy Światowida. Nieruchomość powstała w wyniku podziału polegającego na wydzieleniu działki nr 150/11 jako trójkąt widoczności przeznaczony do włączenia w pas drogowy przyległej ulicy i działki nr 150/10 z istniejącą studnią publiczną, stanowiącą własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Od strony ulicy gen. Józefa Bema na działce znajduje się szafa kablowa TP S.A., której właściciel zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na obszarze 1,5 m x 3,00 m. Na nieruchomości znajduje się drzewostan w postaci: wierzby kruchej i olszy.
  Na terenie nieruchomości znajduje się:

  1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ulicy Światowida 49) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem, zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 ,,Energetyczne linie napowietrzne’’ w zależności od rodzaju budynku;
  2. przyłącze wodociągowe o Ø 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla powyższych przyłączy obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
  3. infrastruktura telekomunikacyjna (szafa kablowa z czynnymi kablami służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych). Telekomunikacja Polska S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na eksploatacji linii telefonicznej na obszarze 1,5 m x 3,00 m, zapewnieniu wstępu służb technicznych oraz sprzętu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, naprawy, a w szczególności usuwania awarii z prawem wymiany urządzeń, powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela od nasadzania drzew i krzewów w wyżej określonym pasie gruntu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłową eksploatację linii. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych, a koszt przebudowy poniesie inwestor;
  4. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, sieć gazowa i telefoniczna;
  5. obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulicy gen. Józefa Bema (stanowiącej własność Miasta) lub z jezdni ulicy Światowida (stanowiącej własność osób fizycznych).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r., 15.03.2013 r., 7.06.2013 r.
  Cena wywoławcza: 386 000 zł netto, wadium: 77 200 zł, postąpienie nie mniej niż 3 860 zł

  Drwęckiej 35, obr. B-53, dz. nr 106/1 o pow. 1015 m2, KW LD1M/00112206/6.
  Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na części nieruchomości zostało wybudowane przez byłego Dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Nieogrodzona część działki porośnięta jest drzewami i krzewami z samosiewu.
  Nad terenem nieruchomości (południowo-zachodnim narożnikiem) usytuowane jest przyłącze energetyczne niskiego napięcia do budynku sąsiedniego znajdującego się pod numerem 33a.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 17.05.2013 r.
  Cena wywoławcza: 142 000 zł netto, wadium: 28 400 zł, postąpienie nie mniej niż 1 420 zł

  Drwęckiej 41, obr. B-53, dz. nr 106/4 o pow. 1010 m2, KW LD1M/00033712/8.
  Nieruchomość niezabudowana. Częściowo ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na słupkach. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest stalowa furtka. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). W bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego narożnika nieruchomości przebiega wodociąg. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 11 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 17.05.2013 r.
  Cena wywoławcza: 141 000 zł netto, wadium: 28 200 zł, postąpienie nie mniej niż 1 410 zł

  Drwęckiej 43, obr. B-53, dz. nr 106/5 o pow. 1007 m2, KW LD1M/00100320/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). Północna i północno-zachodnia część nieruchomości jest użytkowana jako droga. Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
  Na terenie nieruchomości usytuowany jest wodociąg oraz przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Drwęckiej 42. Dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m od każdej strony urządzenia, natomiast dla przyłącza wodociągowego obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od każdej strony urządzenia, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki wynosi 150 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r., 17.05.2013 r.
  Cena wywoławcza: 124 000 zł netto, wadium: 24 800 zł, postąpienie nie mniej niż 1 240 zł

  Limanowskiego 62, obr. B-46, dz. nr 116/6 o pow. 505 m2, KW LD1M/00167248/2.

  Uwaga: Informacja o dwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 62 >>>

  Działka zabudowana niedokończonym budynkiem o charakterze usługowo – handlowym. Nieruchomość od listopada 1990 r. objęta była umową dzierżawy, która została rozwiązana z dniem 31 stycznia 1993 r. Dla nieruchomości wydano kilka indywidualnych pozwoleń na budowę zespołu pawilonów handlowo-usługowych (Nr WUAiNB/8381/66-74/91 z dnia 27 marca 1991 r.).
  Nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Limanowskiego. Zdaniem zarządcy drogi obecne zagospodarowanie nieruchomości uniemożliwia prawidłowe zorganizowanie obsługi komunikacyjnej tj. wykonanie bezpośredniego zjazdu na tę nieruchomość. Urządzenie indywidualnego zjazdu na nieruchomość będzie możliwe po usunięciu istniejącej zabudowy. Z uwagi na zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Limanowskiego, możliwa będzie jedynie obsługa pojazdów skręcających w prawo. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na wysokości działki w ul. Limanowskiego znajduje się sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 250 mm oraz sieć kanalizacji ogólnospławnej d = 0,50 m.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Cena wywoławcza: 200 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 000 zł

  Limanowskiego 93, obr. B-29, dz. nr 363/3 o pow. 312 m2, KW LD1M/00160312/3.
  Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z poddaszem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.
  Obsługa komunikacyjna od ulicy Sierakowskiego. Zorganizowanie indywidualnego zjazdu na działkę jest możliwe po dokonaniu rozbiórki istniejącego budynku. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajduje się instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Limanowskiego 95, zasilana przez przyłącze zlokalizowane na działce nr 363/4.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r.
  Cena wywoławcza: 84 000 zł netto, wadium: 8 400 zł, postąpienie nie mniej niż 840 zł

  Stylowej 1 i Stylowej 1A, obr. G-24, dz. nr 296/6 o pow. 500 m2 oraz dz. nr 296/5 o pow. 287 m2, KW LD1M/00125512/8.
  Działki przeznaczone do łącznej sprzedaży, położone są w Łodzi przy ulicy:

  1. Stylowej 1, oznaczonej w obrębie G-24 jako działka nr 296/6 o powierzchni 500 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00125512/8; działka niezabudowana, częściowo ogrodzona zdewastowanym ogrodzeniem z siatki. Posiada kształt prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami;
  2. Stylowej 1A, oznaczonej w obrębie G-24 jako działka nr 296/5 o powierzchni 287 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00125512/8; działka niezabudowana, częściowo ogrodzona zdewastowanym ogrodzeniem z siatki. Posiada kształt prostokąta, porośnięta jest drzewami i krzewami;
  Łączna powierzchnia sprzedawanych działek wynosi 787 m2.
  Na terenie działki przy ulicy Stylowej 1 znajduje się magistralna sieć parowa 1xDn400 wykonana w 1973 r. w technologii tradycyjnej, strefa ochronna dla sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego, wszelkie prace prowadzone w rejonie ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Dalkii SA. Zgodnie z uzyskanymi w Dalkii bieżącymi informacjami magistrala została wyłączona z użytkowania w grudniu 2012 r.
  W pasie ulicy Stylowej przebiega linia napowietrzna telekomunikacyjna, gazociąg dn 200 stal n/c. Na wysokości działek w ulicy Stylowej znajdują się wodociągi Ø 150 mm, Ø 200 mm i Ø 110 mm (od każdego wodociągu konieczne jest zachowanie strefy ochronnej oraz pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 3 m z każdej strony) oraz kanalizacja sanitarna d=0,20 m i kanalizacja deszczowa d=0,60 m (dla każdej kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 5 m z każdej strony kanału). W pasie ulicy 3 Maja na wysokości ww. działek znajduje się gazociąg dn 100 stal n/c oraz sieć wodociągowa Ø 200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,60 m.
  Obsługa komunikacyjna działek może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Stylowej, stanowiącej własność Miasta. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Ulica Stylowa została zakwalifikowana do przebudowy w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działki położone są na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca działek zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania działek zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na działkach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 127 000 zł netto, wadium: 25 400 zł, postąpienie nie mniej niż 1 270 zł

  Łozowej 48, obr. B-8, dz. nr 120/1 o pow. 836 m2, KW LD1M/00104921/5.
  Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej strefie Miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz tereny jeszcze niezagospodarowane. W bliskim sąsiedztwie znajduje się przejazd kolejowy. Sąsiedztwo linii kolejowej oraz projektowanej łącznicy kolei obwodowej może wymagać zastosowania przepisów, określających odległości od torów kolejowych do przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Ulica Łozowa jest drogą publiczną gminną klasy D – dojazdową, urządzoną, o nawierzchni utwardzonej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Łozowej. Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Działka pod ulicą Łozową, do której przylega nieruchomość, ma nieuregulowany stan prawny, jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  W planach inwestycyjnych Miasta nie ma przebudowy ulicy Łozowej, tym samym nie ma podstaw do rezerwowania fragmentu ww. działek pod ewentualne poszerzenie ulicy. Działka niezabudowana. Od strony północnej, zachodniej i wschodniej w granicach działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od frontu działka nie jest ogrodzona.
  Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 21 m x ok. 40 m. Nawierzchnia działki jest nieutwardzona, porośnięta trawą, chwastami, samosiewami drzew i krzewów oraz pojedynczym kilkudziesięcioletnim drzewostanem. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na działce brak form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody. Drzewostan nie jest starodrzewem, niemniej jednak w przypadku projektowania zagospodarowania nieruchomości należy koncepcję dostosować do istniejącego drzewostanu, aby usunięcie drzew ograniczyć do niezbędnego minimum. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej Ø 100 mm, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej w ulicy Łozowej. Na terenie nieruchomości brak jest urządzeń i przyłączy gestorów sieci.
  Na działce znajduje się studnia betonowa (zbiornik bezodpływowy), która nie jest studnią publiczną. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmującym lata 2012-2014, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod.- kan. w ulicy Łozowej. W przypadku wystąpienia kolizji z linią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestorzy są zobowiązani o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Ponadto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.
  Dalkia Łódź SA nie posiada czynnych sieci ciepłowniczych na nieruchomości, ale odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia w ciepło systemowe w postaci wody gorącej będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 115 000 zł netto, wadium: 23 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 150 zł

  Łozowej bez numeru, obr. B-8, dz. nr 144 o pow. 859 m2, KW LD1M/00109205/5.
  Nieruchomość zlokalizowana jest na północnym krańcu osiedla mieszkaniowego Radogoszcz – Wschód, w odległości ok. 450 m od ulicy Zgierskiej. Działka usytuowana jest przy ulicy Łozowej – drodze publicznej gminnej klasy D – dojazdowej, o nawierzchni asfaltowej, z urządzonymi chodnikami i oświetleniem. Według opinii Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Łozowej. W sąsiedztwie – od strony wschodniej i zachodniej – znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, przy czym budynek przy ulicy Łozowej 27 jest usytuowany bezpośrednio przy granicy, natomiast nielegalna przybudówka do budynku położonego przy ul. Łozowej 25 o pow. 1,25 m x 4,70 wchodzi na działkę nr 144. Budynek na działce przyległej nr 143 jest przeznaczony do rozbiórki. Od strony południowej, na działce nr 148/5 znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny.
  Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 21 m x ok. 41.5 m. Teren nieruchomości jest niemal płaski. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zagospodarowanie nieruchomości należy dostosować do istniejącego drzewostanu, aby usunięcie drzew ograniczyć do niezbędnego minimum. Szczegółowe uzgodnienia podjęte zostaną z chwilą opiniowania ewentualnego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
  Przez teren działki nie przechodzą sieci gestorów. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej, znajdujących się w ulicy Łozowej. W niniejszej ulicy na wysokości ww. działki Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod. – kan. do roku 2014. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg n/c Ø 100 mm stal w ulicy Łozowej.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 292 000 zł netto, wadium: 58 400 zł, postąpienie nie mniej niż 2 920 zł

  Łozowej 25, obr. B-8, dz. nr 143 o pow. 859 m2, KW LD1M/00109205/5.
  Nieruchomość zlokalizowana jest na północnym krańcu osiedla mieszkaniowego Radogoszcz – Wschód, w odległości ok. 450 m od ulicy Zgierskiej. W sąsiedztwie – od strony wschodniej – znajduje się działka niezabudowana, oznaczona numerem 144, od strony południowej na działce nr 148/5 znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny. Działka usytuowana jest przy ulicy Łozowej – drodze publicznej gminnej klasy D – dojazdowej, o nawierzchni asfaltowej, z urządzonymi chodnikami i oświetleniem, przylega do drogi wewnętrznej – ulicy Uroczej. Według opinii Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Łozowej, jednak ze względu na zagospodarowanie pasa drogowego obecnie usytuowany zjazd z ulicy powinien zostać odsunięty od skrzyżowania ulic Łozowej i Uroczej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w formie decyzji.
  Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 21 m x ok. 41.5 m. Teren nieruchomości jest niemal płaski. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ zagospodarowanie nieruchomości należy dostosować do istniejącego drzewostanu (usytuowanego głównie wzdłuż granic działki), aby usunięcie drzew ograniczyć do niezbędnego minimum. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi. Działka zabudowana parterowym, drewnianym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, z 1902 roku, o powierzchni zabudowy 140 m2, usytuowanym w części frontowej posesji; ściana wschodnia przybudówki budynku przekracza wschodnią granicę działki, wkraczając na sąsiednią działkę nr 144. W budynku znajdują się trzy obecnie wykwaterowane lokale mieszkalne. Dodatkowo w południowej części działki znajdują się obiekty gospodarcze w złym stanie technicznym. Zgodnie z orzeczeniem technicznym z sierpnia 2011 r. zużycie budynku na działce wynosi powyżej 75%, remont kapitalny jest nieopłacalny, do czasu wyłączenia z eksploatacji budynek należy poddać szczególnemu nadzorowi eksploatacyjnemu.
  Teren, na którym jest położona nieruchomość nie jest w pełni uzbrojony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej, znajdujących się w ulicy. Na nieruchomości przy ul. Łozowej 25 nie występuje sieć wodno-kanalizacyjna, jednak doprowadzone jest do niej przyłącze wodociągowe Ø 40 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ulicy Uroczej, stanowiące własność ŁSI sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m symetrycznie po obu stronach rurociągów. W ulicy Łozowej na wysokości ww. działki ŁSI Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod. – kan. do roku 2014. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się dwa bezodpływowe zbiorniki kanalizacyjne (szamba) oraz studnia, która nie jest studnią publiczną. Przez działkę przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto oraz przyłącze napowietrzne Telekomunikacji Polskiej służące świadczeniu usług telekomunikacyjnych w obiekcie zlokalizowanym na ww. działce. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Ponadto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864, z 2010 r. Nr 115, poz. 773), określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg n/c Ø 100 mm stal w ulicy Łozowej.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), obejmujących tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Cena wywoławcza: 296 000 zł netto, wadium: 59 200 zł, postąpienie nie mniej niż 2 960 zł

  Rudzkiej 84, obr. G-42, dz. nr 445 o pow. 1429 m2, KW LD1M/00130243/9.
  Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w obrębie obszaru nazywanego Rudą Pabianicką. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Rudzkiej, drogi powiatowej klasy Z – zbiorczej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy przez istniejący zjazd. Zagospodarowanie nieruchomości powinno zostać dostosowane do możliwości obsługi przez istniejący zjazd indywidualny. Ulica Rudzka jest po przebudowie zakończonej w maju 2012 r., tym samym nie ma podstaw do rezerwowania fragmentu ww. działek pod ewentualne poszerzenie ulicy. Przyszły nabywca nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł dokonać przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego po upływie gwarancji na przebudowę ulicy Rudzkiej.
  Działka ma kształt prostokąta o szerokości frontu ok. 24 m. Konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Działka niezabudowana, zachwaszczona, zakrzaczona i porośnięta na powierzchni ok. 10% drzewostanem liściastym, w tym wierzbą białą i klonem zwyczajnym. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ na terenie nieruchomości brak jest ustanowionych form ochrony przyrody. Granica nieruchomości od strony wschodniej jest częściowo naruszona przez zabudowania gospodarcze zlokalizowane na sąsiedniej działce nr 444, które wchodzą na działkę nr 445 na głębokość 0,34 m na odcinku ok. 9,5 m.
  W granicy działki od strony zachodniej znajduje się studzienka teletechniczna. Wzdłuż północnej granicy działki, na działce nr 431/3, która sąsiaduje z przedmiotową działką, zlokalizowany jest kanał deszczowy D=0,50 m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym, który częściowo wchodzi na działkę od strony północnej, nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Działka ma dostęp do sieci zlokalizowanych w ulicy Rudzkiej: gazociągu dn 225 PE niskiego ciśnienia (sieć ta nie wpływa na zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości), kanału sanitarnego d=0,20 m, sieci wodociągowej Ø 400 mm, napowietrznej linii energetycznej 0,4 kV, napowietrznej linii Telekomunikacji Polskiej (obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony tej infrastruktury, ale w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy są zobowiązani o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych, koszt przebudowy poniesie inwestor). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmującym lata 2012 – 2014 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Rudzkiej.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), które obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 255 000 zł netto, wadium: 51 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 550 zł

  Przełomowej 26/28, obr. G-44, dz. nr 108/4 o pow. 615 m2, KW LD1M/00001093/9.
  Działka niezabudowana, zaśmiecona i porośnięta drzewami. Pokrycie powierzchni nieruchomości drzewostanem szacuje się na 15%.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa (gazociąg w ul. Obszernej).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Przełomowej.
  Ogrodzenie od strony wschodniej nie jest zlokalizowane zgodnie z granicą ewidencyjną działki.
  Na działkę wchodzi część obiektu o konstrukcji drewniano – blaszanej niezwiązanego trwale z gruntem usytuowanego w większej części na działce sąsiedniej nr 110/1.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 110 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 110 zł

  Tomaszowskiej 18, obr. G-7, dz. nr 157 o pow. 998 m2, KW LD1M/00117731/0.
  Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 20 m na 50 m i jest niezabudowana. Jej teren jest płaski, podwyższony w stosunku do poziomu drogi (ul. Tomaszowskiej). Nieruchomość jest od frontu ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach z furtką. W granicy północno-zachodniej i południowo-wschodniej znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od strony wschodniej nie jest ogrodzona. Działka porośnięta jest pojedynczymi drzewami (skoncentrowanymi przy ogrodzeniu od strony ulicy) i trawą. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej ul. Tomaszowskiej. Najbliższe jej sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Tomaszowskiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z zapisami studium nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji i wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy zrealizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia w/w zapisu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.06.2013 r.
  Cena wywoławcza: 163 000 zł netto, wadium: 32 600 zł, postąpienie nie mniej niż 1 630 zł

  3 Maja 34, obr. G-24, dz. nr 272/1 o pow. 790 m2, KW LD1M/00048650/3.
  Działka ma kształt zbliżony do trapezu, częściowo jest ogrodzona betonowym płotem bez podmurówki. Na jej terenie rosną drzewa i krzewy oraz trawa. Na działce znajduje się zagłębienie terenowe (dawny staw bezodpływowy o głębokości około 3,0 m wymagający renowacji lub zasypania).
  W pobliżu działki znajduje się infrastruktura energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazowa i telekomunikacyjna. Z opinii gestorów sieci wynika, iż w pasie ulicy Stylowej przebiega linia napowietrzna telekomunikacyjna, gazociąg dn 200 stal n/c, wodociąg Ø 110 mm (dla którego obowiązuje zachowanie strefy ochronnej wolnej od zabudowy i naniesień o szerokości po 3 m z każdej strony rurociągu), sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,60 m (dla każdej kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości po 5 m z każdej strony kanału).
  Działka nie posiada urządzonego zjazdu z ulicy. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się od strony ulicy Stylowej, stanowiącej własność Miasta. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Ulica Stylowa została zakwalifikowana do przebudowy w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę działkę granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca działki zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania działki zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 123 000 zł netto, wadium: 24 600 zł, postąpienie nie mniej niż 1 230 zł.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  Drewnowskiej 52, obr. B-46, dz. nr 91 o pow. 679 m2, KW LD1M/00003954/7.
  Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/2).
  Nieruchomość zabudowana jest:

  1. frontowym, 3–kondygnacyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym;
  2. wyłączonym z użytkowania, częściowo rozebranym budynkiem prawej oficyny;
  3. drewnianymi komórkami lokatorskimi w dostatecznym stanie technicznym (w części wschodniej podwórza), nieużytkowaną, drewnianą komórką w złym stanie technicznym, przylegającą do budynku wyłączonego z użytkowania (w części zachodniej nieruchomości) oraz ubikacją drewnianą (tzw. suchą) w średnim stanie technicznym (w części południowo-wschodniej nieruchomości).
  Budynek frontowy wybudowany w 1945 roku znajduje się w dostatecznym stanie technicznym, wymagającym remontu. Budynek prawej oficyny został częściowo rozebrany do poziomu eliminującego występowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia (decyzja nr 689/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi). Wysokość pozostawionych ścian zewnętrznych budynku prawej oficyny wynosi 2,90–3,40 m.
  W budynku frontowym usytuowanych jest 13 lokali mieszkalnych, z których 2 zajmowane są bez tytułu prawnego, 5 zajmowanych jest na podstawie dawnych decyzji administracyjnych o przydziale, pozostałe zajmowane są na podstawie umów cywilno-prawnych.
  Nieruchomość obciążona jest hipotekami przymusowymi zwykłymi, które ujawnione są w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00003954/7, w wysokościach: 1,40 zł, 0,38 zł, 7,65 zł i 0,72 zł, których wierzycielem jest Skarb Państwa.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UH – tereny usług handlu wielkopowierzchniowego.
  Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.06.2013 r.
  Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 252 000 zł netto, wadium: 50 400 zł, postąpienie nie mniej niż 2 520 zł
  Do ceny nabycia udziału doliczony zostanie koszt poniesiony przez Miasto Łódź na wykonanie operatu szacunkowego w wysokości 2 091 zł brutto.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – mała sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26.08.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejących na nieruchomościach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Limanowskiego 62, Łozowej 48, Łozowej bez numeru, Przełomowej 26/28, Tomaszowskiej 18, 3 Maja 34, Drewnowskiej 52, Stylowej 1 i Stylowej 1A, Łozowej 25, Rudzkiej 84,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: gen. Józefa Bema 51, Limanowskiego 93,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Drwęckiej 35, Drwęckiej 41, Drwęckiej 43,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomościach i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: gen. Józefa Bema 51, Limanowskiego 62, Łozowej 25.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26.08.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok.457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Aukcja na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali (mieszkalnych), aukcja na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego oraz ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych
Treść:

2013-06-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza:

 1. aukcję na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali (mieszkalnych):

  • nr 60, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 9
   Lokal (mieszkalny) wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja w Łodzi.
   Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działce nr 94/111 w obrębie B-44, położonej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00171284/7.
   Działka nr 94/111 stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja w udziale 276176/371500 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w pozostałej części.
   Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,67 m2 położony jest na czwartym (ostatnim) piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu w budynku środkowe. Stan techniczny lokalu jest średni.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Budynek przy ul. Żubardzkiej 9 to czteropiętrowy, podpiwniczony blok mieszkalny, wzniesiony systemem uprzemysłowionym.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 26.04.2013 r.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 97 000 zł netto, wadium: 19 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 970 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia 3656/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 stycznia 2013r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4196/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2013 r.

  • nr 28, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Jana 8
   Lokal (mieszkalny) wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Łodzi.
   Lokal nr 28 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działkach nr 60/7 i 60/8 w obrębie B-28, położonych w Łodzi przy ul. Jana 8, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035864/2.
   Księga wieczysta nr LD1M/00035864/2 obejmuje działki nr 60/7, 60/8 i 64/1, które stanowią współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w udziale wynoszącym 111394/185801 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
   Lokal o powierzchni użytkowej 37,68 m2 położony jest na czwartym (ostatnim) piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu w budynku środkowe. Stan techniczny lokalu jest niski.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Budynek przy ul. Jana 8 to czteropiętrowy, podpiwniczony blok mieszkalny, wzniesiony systemem uprzemysłowionym.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 26.04.2013 r.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 95 000 zł netto, wadium: 19 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 950 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem 2a do Zarządzenia Nr 3655/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 stycznia 2013 r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4194/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2013 r.


  • nr 16, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Lnianej 15.
   Lokal (mieszkalny) wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ”TEOFILÓW”.
   Lokal nr 16 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym usytuowanym na działce nr 20/133 w obrębie B-41, położonej w Łodzi przy ul. Lnianej 15, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00174107/4.
   Działka nr 20/133 stanowi własność Gminy Łódź. Użytkownikiem wieczystym działki nr 20/133 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „TEOFILÓW” oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
   Lokal o powierzchni użytkowej 45,13 m2 położony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki razem z wc. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie lokalu w budynku środkowe. Stan techniczny lokalu określony jako w podstawowym standardzie wykończenia.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Budynek przy ul. Lnianej 15 to pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wieloklatkowy blok mieszkalny, wykonany w technologii żelbetonowo – tradycyjnej, systemowej.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 26.04.2013 r.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 126 000 zł netto, wadium: 25 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 260 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z z Załącznikiem 2a do Zarządzenia Nr 3797/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4195/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2013 r.


 2. aukcję na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego:

  • położonego w Łodzi przy ulicy Abrahama Szwajcera 35
   Dom jednorodzinny stanowiący samodzielną cześć domu szeregowego położony jest w Łodzi przy ulicy Abrahama Szwajcera 35 i wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego „Liściasta” z siedzibą w Łodzi.
   Miastu Łódź przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego położonego w Łodzi przy ulicy Abrahama Szwajcera 35.
   Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego „Liściasta”. Dom jednorodzinny położony jest przy ulicy Szwajcera 35 na działce nr 121/85 w obrębie B-4. W skład terenu związanego z domem jednorodzinnym wchodzi również działka nr 120/27.
   Dom jednorodzinny położony jest w północnej części Łodzi, w dzielnicy Bałuty, na tzw. Osiedlu Liściasta B, które powstało na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku jako zespoły domów jednorodzinnych w formie zabudowy szeregowej. Opłaty miesięczne za użytkowanie domu wynoszą od dnia 1 kwietnia 2013 r. 241,27 zł.
   Dom jednorodzinny znajduje się w zabudowie szeregowej. Dom jest murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym oraz z przyziemiem użytkowym. Na parterze znajdują się: salon z kominkiem, kuchnia, toaleta oraz przedsionek i klatka schodowa.
   Na piętrze znajdują się trzy pokoje oraz łazienka. Na poddaszu znajdują się dwa pokoje.
   W przyziemiu znajdują się garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Dom jednorodzinny ma powierzchnię użytkową 107,58 m2 i powierzchnię zabudowy 68,40 m. Dom posiada pełne uzbrojenie w media, w tym centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Przyłącza do sieci są wspólne dla całego szeregu domów, w których rurociągi przechodzą kolejno przez piwnice poszczególnych domów.
   Teren działki jest ogrodzony. Z tyłu domu znajduje się zaniedbany ogród z nasadzeniami z iglaków oraz pozostałościami po oczku wodnym.
   Działka nr 121/85 ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr LD1M/00015040/4 natomiast działka nr 120/27 ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr LD1M/00068997/3.
   Działki są położone na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość, na której znajduje się dom jednorodzinny, zlokalizowana jest na obszarze objętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/233/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte Uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku) zalicza nieruchomość położoną przy ulicy Abrahama Szwajcara 35 do terenów MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące zarówno obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Istniejące wydzielenia przedmiotowych działek oraz ich zagospodarowanie odpowiada zasadom zagospodarowania istniejącego osiedla mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego szeregowego.
   Dalkia Łódź S.A. realizuje zadanie zmiany sposobu rozliczania za dostawę Ciepła Systemowego m.in. do segmentu przy ul. Szwajcera 35. Rozpoczęcie realizacji prac nastąpi w momencie podpisania stosownych umów przez wszystkich Odbiorców w szeregu segmentów przy ul. Ajnenkiela od nr 42 do nr 60 i ul. Szwajcera od nr 17 do nr 35.
   Dla domu jednorodzinnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 14.09.2012 r., 7.12.13 r.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego: 354 000 zł netto, wadium: 70 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 540 zł
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia Nr 2329/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2012 r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3119/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2012 r.,


 3. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych:

  • nr 77, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Tatarakowej 8 wraz z udziałem w prawie własności gruntu
   Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny uregulowany w księdze wieczystej LD1M/00193840/3, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego w obrębie geodezyjnym B-8 jako działka nr 347 uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00024556/0.
   Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym. Stan techniczno-użytkowy budynku został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako dobry.
   Lokal o powierzchni użytkowej 42,42 m2 położony jest na trzecim piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Mieszkanie rozkładowe, z balkonem, do remontu. Do lokalu przypisana jest komórka zlokalizowana w podpiwniczeniu.
   Właściciel lokalu objętego księgą wieczystą LD1M/00193840/3 jest współwłaścicielem w 4242/858510 części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współwłaścicielem działki gruntu nr 347, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00024556/0.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 26.04.2013 r.
   Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu: 120 000 zł netto, wadium: 24 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 200 zł.
   Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia Nr 3668/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 stycznia 2013 r. stanowiącym „Warunki drugiego przetargu” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4199/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2013 r.

  • nr 17, w budynku położonym przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 36/38 wraz z udziałem w prawie własności gruntu
   Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny uregulowany w księdze wieczystej LD1M/00191615/3 wraz z udziałem w wysokości 3838/238600 w prawie własności gruntu oznaczonego w obrębie geodezyjnym S-2 jako działka nr 269/3, uregulowanego w księdze wieczystej LD1M/00000173/7 i w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznemu użytkowi właścicieli poszczególnych lokali.
   Nieruchomość objęta księgą wieczystą LD1M/00000173/7 obciążona jest służebnością gruntową na czas nieograniczony na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1M/00162814/6, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 269/3 celem dostępu do drogi publicznej.
   Lokal o powierzchni użytkowej 36,90 m2, położony jest na piątym piętrze (kondygnacja VI) budynku wielolokalowego. Mieszkalnie rozkładowe, środkowe, z balkonem („loggia”). Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – komórkę o powierzchni 1,48 m2, znajdującą się w piwnicy budynku.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) nieruchomość, na której znajduje się przedmiotowy lokal, położona jest na obszarze terenów lokalizacji programu nowego centrum Łodzi. Nieruchomość, na której znajduje się przedmiotowy lokal, zlokalizowana jest na obszarze objętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIII/1704/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza.
   Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu: 118 000 zł netto, wadium: 23 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 180 zł.
   Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 4220/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21maja 2013r. stanowiącym „Warunki przetargu”.


  • nr 8 w budynku położonym przy ulicy Zbiorczej 12 wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej
   Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny uregulowany w księdze wieczystej LD1M/00204809/5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w obrębie geodezyjnym W-26 jako działki gruntu nr 92/2 i 92/9 oraz we własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie użytkowi właścicieli poszczególnych lokali uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00022114/6.
   Lokal znajduje się w budynku wielolokalowym. Stan techniczny budynku został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako średni.
   Lokal o powierzchni użytkowej 25,80 m2, położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z jednego pokoju przejściowego, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Nie posiada balkonu. Do lokalu przypisana jest komórka zlokalizowana w podpiwniczeniu.
   Właściciel lokalu objętego księgą wieczystą LD1M/00204809/5 jest współwłaścicielem w 2580/106200 części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 92/9 i 92/2, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00022114/6.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
   Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Cena wywoławcza lokali wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej: 79 600 zł netto, wadium: 15 920 zł, postąpienie nie mniej niż: 800 zł. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikem Nr 1 do Zarządzenia Nr 4345/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji / ustnym przetargu nieograniczonym
+ podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aukcja / ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2013 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104 , mała sala obrad, o godzinie 10.00.

W aukcji / ustnym przetargu nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29.07.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji / ustnym przetargu nieograniczonym. W powyższym terminie należy dostarczyć również stosowne oświadczenia, dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z KRS a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z CEIDG; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji / ustnego przetargu nieograniczonego. W przypadku pełnomocników należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję / ustny przetarg nieograniczony wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji / ustnym przetargu nieograniczonym, jeżeli wpłacone do dnia 29.07.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą aukcji / ustnego przetargu nieograniczonego.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji / ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Warunki aukcji / ustnego przetargu nieograniczonego:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55 A i ulicy Zachodniej bez numeru
Treść:

2013-07-03
Ostatnia aktualizacja: 2013-07-26

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicy:

Zachodniej 55 A i ulicy Zachodniej bez numeru
działki nr: 9/21, 6/28 i 1/13, obr. S-1, o łącznej pow. 1604 m2,
KW LD1M/00136209/1, KW LD1M/00118928/5 i KW LD1M/00140745/1

W części poł. granicy dz. nr 6/28 znajduje się ściana budynku położonego na nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 7/1, na której zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Na dz. nr 6/28 znajduje się także słup reklamowy objęty umową dzierżawy do dnia 31 grudnia 2013 r. Dz. nr 9/21 stanowi teren porośnięty drzewami i funkcjonalnie wchodzi w skład terenu Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, przy czym nie znajduje się ona w jego dyspozycji. W pół. granicy dz. nr 9/21 znajduje się murowane ogrodzenie o dł. ok. 29 m.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. kanalizacja kablowa wraz z kablami telefonicznymi oraz studzienkami należąca do TP S.A.; dla sieci tych zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu po obu ich stronach o łącznej powierzchni 96 m2;
 2. energetyczne linie kablowe nn (dz. nr 6/28 i 1/13) oraz złącza energetyczne nn (dz. nr 6/28) należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A.;
 3. sieć wodociągowa.
Nabywca zobowiązany będzie do przeniesienia na własny koszt infrastruktury energetycznej (złącza kablowego, rozdzielni oświetlenia ulicznego, rozdzielni i sterownika sygnalizacji świetlnej) w porozumieniu z właścicielem tej infrastruktury, poza obszar terenu inwestycyjnego w miejsce z nim uzgodnione. W przypadku zlokalizowania tej infrastruktury na nabytym terenie inwestycyjnym, nabywca zobowiązany będzie do całodobowego i nieograniczonego udostępnienia nieruchomości służbom Miasta Łodzi wraz z możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji ww. infrastruktury.

Obsługa komunikacyjna terenu podlegającego sprzedaży powinna odbywać się od strony ul. Ogrodowej poprzez dz. nr 6/27 jedynie na zasadzie prawoskrętów z ograniczeniem wjazdów i wyjazdów o charakterze niezbędnym.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest m.in. do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. realizacji w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, na własny koszt, trwałego odgrodzenia dz. nr 9/21 od dz. nr 9/22, stanowiącej teren miejskiego żłobka;
 4. urządzenia na własny koszt na dz. nr 6/27 zjazdu obsługującego nabyty teren inwestycyjny oraz teren dz. nr 9/22 - w oparciu o umowę, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; realizacja tego zjazdu może wiązać się z koniecznością likwidacji podziemnego szaletu miejskiego znajdującego się na części dz. nr 6/27;
 5. urządzenia w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, na własny koszt, ogólnodostępnego miejskiego placu publicznego znajdującego się na dz. nr 6/29, 6/25, 6/21 oraz częściowo na dz. nr 6/30 i 1/12, zgodnie z wytycznymi Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, uzyskanymi przez nabywcę po rozstrzygnięciu przetargu,
 6. w razie gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji - przeniesienia sieci:
  • kanalizacji kablowej wraz z kablami telefonicznymi oraz studzienkami należącymi do TP S.A.;
  • energetycznych linii kablowych nn (dz. nr 6/28 i 1/13) oraz złącz energetycznych nn (dz. nr 6/28) należących do PGE Dystrybucja Łódź S.A.,
  • wodociągowej
  na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt. 2 i zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 8. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 100.000,00 zł, w przypadku nie wywiązania się w terminach z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w pkt 3 lub pkt 5 zgodnie z wytycznymi Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ;
 9. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc, do kwoty 1.300.000,00 zł, obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt. 7 i 8 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt. 2, pkt 3 i pkt 5;
 10. ustanowienia - celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 7 i 8 - w umowie sprzedaży nieruchomości:
  1. w przypadku pozostawienia którejkolwiek z nabytych nieruchomości w dotychczasowych księgach – hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości do 1.300.000,00 zł,
  2. w przypadku utworzenia z ksiąg wieczystych nr: LD1M/00136209/1, LD1M/00118928/5 lub LD1M/00140745/1 dla nieruchomości jednej księgi wieczystej – hipoteki w wysokości do 1.300.000,00 zł;
  Hipoteki, wpisane zostaną na pierwszym miejscu w dziale IV w księgach wieczystych i będzie im przysługiwało pierwszeństwo, przed innymi hipotekami.
Realizacja przez nabywcę nieruchomości na własny koszt ww. obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.600.000,00 zł netto.
Wadium wynosi 160.000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT
wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 6 września 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4349/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r.,
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 55A i ulicy Zachodniej bez numeru”
w terminie do dnia 2.09.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4349/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Łodzi, przy ulicach: Piotrkowskiej 68, Nawrot 30, Ludwika Zamenhofa 17, Północnej 55 i dr. Adama Próchnika 17 oraz samodzielnego lokalu użytkowego, położonego w Łodzi przy ul. dr. Adama Próchnika 17 (2013-06-06)
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 13, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Szafera 9
Treść:

2013-05-17

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 13, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy:

Szafera 9

Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi i znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na dz. nr 206/8 w obr. W-19, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00184910/9.
Działka nr 206/8 stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w udziale wynoszącym 351612/564123 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,94 m2 położony jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu. Stan techniczny lokalu jest niski.
Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
Dla lokalu (mieszkalnego) nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.

Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 22.02.2013 r.
Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 100 000 zł netto.
Wadium: 20 000 zł
Postąpienie nie mniej niż 1 000 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A, o godzinie 10.00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 17.06.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie należy dostarczyć również stosowne oświadczenia, dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w aukcji osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji, jeżeli wpłacone do dnia 17.06.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą przetargu.
Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 3380/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Załącznikiem Nr 2a stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” do Zarządzenia Nr 3380/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3963/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Rokowania na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Marcina Kasprzaka 6
Treść:

2013-05-14

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Marcina Kasprzaka 6
obr. P-8, dz. nr 13/8 o pow. 6 123 m2, KW LD1M/00171254/8

Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 1/4 oraz osób fizycznych w 3/4.
Nieruchomość zabudowana jest:

 1. budynkiem czterokondygnacyjnym o pow. użytkowej 2 575 m2 i pow. zabudowy 734 m2;
 2. budynkiem parterowym o pow. użytkowej 1 910 m2 i pow. zabudowy 1 993 m2;
 3. parterowym łącznikiem o pow. użytkowej 158 m2 i pow. zabudowy 174 m2;
 4. budynkiem stacji trafo o pow. zabudowy 38 m2.
Część przedmiotowej nieruchomości użytkowana jest przez współwłaścicieli: budynek parterowy jest w całości zagospodarowany na potrzeby hurtowni. W budynku łącznika znajduje się magazyn hurtowni, natomiast budynek czterokondygnacyjny wykorzystywany jest w niewielkim zakresie. Pozostała, nie użytkowana część budynków nie jest wykorzystywana ze względu na zły stan techniczny.
Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetargi na zbycie udziału zakończone wynikiem negatywnym odbyły się: 30.11.2012 r., 29.03.2013 r.

Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 1 688 000 zł netto.
Zaliczka: 337 600 zł.
Cenę nabycia udziału stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 4 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2944/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2012 r.) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.07.2013 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Marcina Kasprzaka 6.”

Rokowania odbędą się w dniu 19 lipca 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 2944/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2012 r. stanowiącym „Warunki rokowań”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na: sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Swojskiej, Postępowej, Północnej, Ekologicznej, Andrzeja Struga; zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej przy ulicy Wschodniej; łączną sprzedaż nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Legionów
Treść:

2013-05-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Swojskiej bez numeru, obr. B-31, dz. nr 161/43 i 161/45 o łącznej pow. 3476 m2, KW LD1M/00036366/8.
   Działka nr 161/43 jest ogrodzona i prawie w całości utwardzona płytami betonowymi. Działka nr 161/45 ogrodzona jest od strony wschodniej. W części północnej znajduje się ogrodzenie z płyt betonowych, brama wjazdowa z prętów stalowych. Na nieruchomości znajdują się również słupy oświetleniowe wraz z instalacją i budynek handlowo-usługowy o pow. 42 m2, wzniesiony przez dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła w dniu 31.05.2011 r. Były dzierżawca zobowiązał się do usunięcia pawilonu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie usunięcie naniesienia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduję utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Działki nr 161/43 i 161/45 przylegają bezpośrednio do działek drogowych w pasie ulicy Swojskiej o nr 161/44 i 161/46. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Swojskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przez teren działek przebiega miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm w ul. Zbąszyńskiej, miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm w ul. Swojskiej, dwa miejskie kanały ogólnospławne 0,8 x 1,40 o nr inwent. B-1686 i B-1306 oraz miejski kanał ogólnospławny 0,70 x 1,25 nr inwent. B-1305/148. Dla sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości 6 metrów. Dla sieci kanalizacyjnej obowiązuje pas ochronny o szerokości 10 metrów. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Właściciel sieci – ŁSI Sp. z o.o. wnosi o ustanowienie służebności przesyłu dla sieci znajdujących się na działkach. Ponadto przez teren działek przebiega magistralna parowa sieć ciepłownicza 1x Dn 600, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 10 m. Właściciel sieci Dalkia Łódź S.A. przewiduje wycofanie sieci z użytkowania od dnia 1.10.2013 roku.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 490 000 zł netto, wadium: 49 000 zł., postąpienie nie mniej niż 4 900 zł.


  • Postępowej 31, 33 i 35, obr. G-43, jako działki nr 97, 98/1, 98/2, 99/1 i 99/2, o łącznej pow. 4948 m2, KW: LD1M/00085681/0, LD1M/00085700/0 i LD1M/00085680/3
   Na nieruchomościach nie występuje zabudowa kubaturowa. Naniesienia znajdujące się na nieruchomościach w postaci ogrodzenia z elementów żelbetowych prefabrykowanych z zamontowaną stalową bramą i elementów oświetlenia, powstały w ramach zagospodarowania terenu w trakcie obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2014 r. umów dzierżaw, zawartych z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, wydzierżawiający, tj. Miasto Łódź dokona niezwłocznego rozwiązania istniejących umów dzierżaw za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, a obecny dzierżawca zostanie równocześnie wezwany do usunięcia naniesień budowlanych i innych urządzeń dokonanych przez niego na nieruchomościach i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Nie usunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanych naniesień (art. 180 kodeksu cywilnego).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu: - nieruchomości przylegają do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Postępowej i ich obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy; - nieruchomości nie znajdują się w kolizji z przebiegiem Trasy Górna jak również planowaną rozbudową ul. Ustronnej oraz ul. Siostrzanej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Ww. nieruchomości objęte są Uchwałą Nr XVI/270/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej Ustronnej, Rzgowskiej, płd. granicy miasta i Granicznej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 630 000 zł netto, wadium: 63 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 300 zł.


  • Północnej 15, obr. S-1, dz. nr 65/4, o pow. 885 m2, KW LD1M/00145922/1
   Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie nieruchomości nie występuje zabudowa kubaturowa. Teren jest zagospodarowany jako parking ogólnodostępny – nawierzchnia utwardzona jest trylinką na powierzchni ok. 665 m2. W części południowo-wschodniej działki zlokalizowany jest słup ogłoszeniowy, który zostanie przez miasto usunięty w przypadku zbycia nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się od strony drogi publicznej – ul. Wschodniej, w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania z ul. Północną. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajdują się czynne sieci elektroenergetyczne Sn i nN (przeprowadzone m.in. do działki 65/3, na której znajduje się stacja transformatorowa) będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Dodatkowo na działce znajduje się sieć oświetlenia ulic, składająca się z 4 latarni, kabli zasilających i kabli sterowniczych.
   Na trasie kabli nie wolno wznosić zabudowy ani dokonywać nasadzeń, a utwardzenie terenu winno być wykonane za pomocą nawierzchni rozbieralnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony dla sieci elektroenergetycznych Sn i nN oraz sieci oświetlenia ulic o treści zapewniającej służbom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto prawo dostępu i wejścia na teren nieruchomości wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z ewentualnym usuwaniem awarii, dokonywaniem kontroli, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji oraz do prowadzenia prac eksploatacyjnych.
   W ścianie wschodniej budynku zlokalizowanego przy ul. Północnej 13, w granicy z działką nr 65/4, znajduje się kilkanaście otworów okiennych oraz reklama.
   Granica nieruchomości od strony południowej w części naruszona jest przez stację transformatorową usytuowaną na działce nr 65/3 w obrębie S-1 przy ul. Wschodniej 5a.
   W południowej granicy działki nr 65/4 na długości ok. 17,5 m znajduje się betonowy mur oporowy.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga, tj. obszaru na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m n.p.t.), a w części południowej (tj. od Al. Piłsudskiego – Mickiewicza) dopuszcza się wysokość do 30 m n.p.t. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 600 000 zł netto, wadium 60 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 000 zł


  • Ekologicznej 2, obr. B-21, dz. nr 17/4 o pow. 1 165 m2, KW LD1M/00124170/1
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 43,64 m², po pożarze. Według opinii rzeczoznawcy budynek nie nadaje się do utrwalenia. Na nieruchomości znajdują się również drewniane budynki gospodarcze, wc oraz pozostałości ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych. Na nieruchomości rosną drzewa owocowe oraz pojedynczo występują klony oraz kasztanowce. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985, oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), usunięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
   Nieruchomość położona w sąsiedztwie linii kolei obwodowej (w wykopie). Sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości od istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955)
   Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne nn należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Równolegle do ulicy Ekologicznej przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z normy elektrycznej PN-E-05100-1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342, i 1513, oraz z 2013 r. poz. 21, 139 i 165) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883).
   Wzdłuż północno-wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm. Dla ww. miejskiej sieci wodociągowej obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodów. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Na wysokości nieruchomości w ulicy Ekologicznej znajduje się również kanał sanitarny d = 0,20 m i kanał deszczowy d = 0,50 m.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z ulicy Ekologicznej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonej przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 415 000 zł netto, wadium: 83 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 150 zł


  • Andrzeja Struga 62 i 64, obr. P-20, dz. nr 20/1 o pow. 867 m2, KW LD1M/00099935/7 oraz dz. nr 21 o pow. 754 m2 , KW LD1M/00003471/7
   Działki nr 21 i nr 20/1 zabudowane są budynkami w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki. Na działce nr 20/ 1, w narożniku północno – wschodnim, zlokalizowany jest budynek mieszkalny oficyny wybudowany najprawdopodobniej na początku XX wieku lub w końcu XIX wieku. Budynek jest w części czterokondygnacyjny, w części trzykondygnacyjny. Ściany budynku są murowane. Stropy drewniane. Brak tynków. Belki stropowe spróchniałe i porażone przez owady, w części uszkodzone, ugięcia przekraczają normy dopuszczalne. Na ścianach i nadprożach widoczne rysy. Okna parteru są zamurowane. Na pozostałych kondygnacjach stolarki okiennej brak, lub jest całkowicie zużyta fizycznie. Budynek kwalifikuje się do wyburzenia. Na działce nr 21 w granicy północnej i wschodniej zlokalizowane są jednokondygnacyjne budynki gospodarcze, najprawdopodobniej wybudowane na początku XX wieku. Ściany są murowane, tynki zewnętrzne zmurszałe, odparzone, zagrzybione, z licznymi ubytkami. Otwory okienne zamurowane. Budynki nie są wykorzystywane i nie nadają się do wykorzystania w stanie, w jakim obecnie się znajdują. Kwalifikują się do rozbiórki. W granicy zachodniej zlokalizowany jest budynek gospodarczy typu komórka, wykonany z płyt ogrodzeniowych pełnych. Kwalifikuje się do usunięcia.
   Na terenie działki nr 21 znajduje się przyłącze wodociągowe 63/50 Ø mm o długości 11,62 m i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,1 m. Na działce nr 20/1 znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm o długości 12,91 m. Przyłącza wodociągowe nie są użytkowane.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. Struga. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256)
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”. Dla obszaru w którym położone są nieruchomości podjęto Uchwałę Nr XCIII/1701/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r., 30.11.2012 r., 19.04.13 r.
   Cena wywoławcza: 520 000 zł netto, wadium: 52 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 200 zł.


 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Wschodniej 34, obr. S-1, dz. nr 228 o pow. 945 m2, KW LD1M/00000876/5.
   Nieruchomość stanowi współwłasność:
   • Miasta Łodzi (w 1/2),
   • osoby fizycznej (w 1/2).
   Nieruchomość zabudowana:
   1. budynkiem frontowym, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w 1869 r.,
   2. budynkiem lewej oficyny, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w 1869 r.,
   3. budynkiem prawej oficyny, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w 1878 r.
   W budynkach położonych na nieruchomości znajduje się 38 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użyt. 1 828,17 m², w tym 36 objętych umowami najmu oraz 5 lokali użytkowych o łącznej pow. użyt. 157 m² objętych umowami najmu. Nieruchomość znajduje się w zarządzie prywatnym.
   Budynki położone na nieruchomości wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, telewizję kablową.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1705/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulic: Narutowicza, Wschodniej, Północnej, Wierzbowej, POW, Jaracza i Piramowicza.

   W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia. Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.03.2013 r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 803 500 zł netto, wadium: 160 700 zł, postąpienie nie mniej niż: 8 040 zł.


 3. Łączną sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 63, obr. P-9, dz. nr 102, KW LD1M/00126183/9 i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 63, obr. P-9, dz. nr 92/4, KW LD1M/00118273/8, o łącznej pow. 1002 m2

  Nieruchomość przy ul. Legionów 63, dz. nr 102, obr. P-9, KW LD1M/00126183/9, stanowi własność Miasta Łodzi. Nieruchomość przy ul. Legionów 63, dz. nr 92/4, obr. P-9, KW LD1M/00118273/8, stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Miasta Łodzi do dnia 5 grudnia 2089 r. Nabywca prawa użytkowania wieczystego (lub jego następca prawny) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92/4 zobowiązany jest do uiszczania z tego tytułu opłat rocznych ustalonych przez właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta Łodzi– Oddziału Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych – w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi nr rachunku: 91 1560 0013 2026 0026 9540 1002. Aktualna wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 3 % wynosi 1 481,25 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 25/100). Opłata roczna w podanej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. i nie jest objęta podatkiem VAT. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  Nieruchomości są niezabudowane. Działka nr 102 przylega do pasa drogowego ulicy Legionów, natomiast działka nr 92/4 usytuowana jest na zapleczu i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obie działki tworzą zwarty teren o regularnym kształcie.
  W południowo-zachodniej granicy działki nr 102 zlokalizowany jest fragment muru w złym stanie technicznym, natomiast w granicy północno – wschodniej działki nr 102 rosną pojedyncze drzewa w wieku szacunkowym powyżej 10 lat. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy. Teren działki nr 92/4 utwardzony jest trylinką oraz ogrodzony od strony działki nr 102 ogrodzeniem wykonanym z elementów stalowych.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach z ulicy Legionów. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Działka nr 104/54 w obrębie P-9, stanowiąca część ulicy Legionów, do której przylega działka nr 102 obecnie nie ma ustalonego właściciela.
  Nieruchomość oznaczona jako działka nr 102 podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej Ø 250 mm w ul. Legionów przyłączem Ø 40 mm o długości L=31,50 m i do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 0,90 x 1,60 m w ul. Legionów przyłączem d=0,15 m o długości L=21,00 m. Dla ww. przyłączy konieczne jest zachowanie pasa ochronnego po 2,5 m z każdej strony urządzenia. W ww. pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Z dniem 14 sierpnia 2007 r. na wniosek właściciela nieruchomości, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprzestał świadczenia usług w zakresie dostarczania wody do przedmiotowej nieruchomości. Ponadto, z mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, iż na terenie działki nr 102 znajdują się, oprócz wymienionych wyżej również inne elementy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast na działce nr 92/4 – fragment instalacji kanalizacyjnej.
  Do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102 było doprowadzone przyłącze gazu dn 63 PE niskiego ciśnienia. Aktualnie na terenie tej nieruchomości nie ma poboru gazu, gdyż przyłącze gazu zostało odcięte w pasie chodnika w 2007 r.
  W pobliżu ww. nieruchomości, w ulicy Legionów znajdują się: kanalizacja teletechniczna 2 otworowa (zgodnie z opinią Telekomunikacji Polskiej S.A. w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do T.P. S.A. w celu wydania warunków technicznych – koszt przebudowy poniesie inwestor), gazociąg dn 250 PE niskiego ciśnienia, wodociąg Ø 250 mm, kanał ogólnospławny o średnicy 0,90 x 1,60 m, sieć energetyczna. W pobliżu nieruchomości, na działkach sąsiednich nr 101/1 i 101/2 (przy ul. Legionów 65) znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 500 (Dalkia Łódź S.A. przewiduje modernizację ww. sieci w latach 2013-2014 wraz ze zmianą przebiegu sieci po modernizacji).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomości objęte są uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Cena wywoławcza nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi łącznie: 497 000 zł netto, wadium 99 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 970 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8.07.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Struga 62 i 64,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi
  • - dotyczy nieruchomości przy ul. Struga 62 i 64 i ul. Ekologicznej 2
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8.07.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (współwłasności/prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału/łącznego nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Długiej i Wyścigowej
Treść:

2013-04-09

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/24, obr. G-49 o pow. 32877 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Konnej i Ksawerowskiej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ww. ulic. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nad terenem nieruchomości we wschodniej części działki w odległości ok. 30 m od granicy z działką numer 131/10 oraz w południowej części działki ok. 3 m od granicy z działką numer 131/47 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość od strony wschodniej i południowej posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Konnej i Ksawerowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej nieruchomości znajduje się działka oznaczona nr 131/23 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę dojazdową a od strony północnej z działką nr 131/16 stanowiącą zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjną. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura w ul. Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz; w ul. Ksawerowskiej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 17 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Cena wywoławcza: 4 175 000 zł netto, wadium: 835 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 41 750 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/30, obr. G-49 o pow. 11365 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Długiej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość od strony zachodniej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Długiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony południowej działka oznaczona numerem 131/40, od strony północnej działka numer 131/27 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe, od strony wschodniej działka numer 131/13 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzoną ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W ulicy Długiej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 160 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Cena wywoławcza: 1 490 000 zł netto, wadium: 298 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 14 900 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/46, obr. G-49 o pow. 10303 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Ksawerowskiej znajduje się ogrodzenie nieruchomości. W południowej części działki w odległości ok. 2 m od granicy z działką numer 165/7 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Ksawerowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki oznaczone numerami 131/39, 131/23, 131/21 i 131/45 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulice dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Ksawerowskiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W ulicy Ksawerowskiej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 31 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Cena wywoławcza: 1 350 000 zł netto, wadium: 270 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 13 500 zł


 • Wyścigowej bez numeru, dz. nr 131/6 i 132/16, obr. G-49, o łącznej pow. 13238 m2, KW LD1M/00169064/2
  Działki niezabudowane. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej nieruchomość posiada ogrodzenie. Przez północno-zachodni narożnik nieruchomości przebiega kanał deszczowy Ø 500 mm włączony do rzeki Ner. Kanał deszczowy eksploatowany jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na urządzeniu oraz w pasie ochronnym wynoszącym 5 m z obu stron urządzenia nie wolno dokonywać zabudowy oraz nasadzeń. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych tereny te są trudne do odwodnienia, a przedmiotowa kanalizacja deszczowa umożliwia prawidłową regulację stosunków wodnych tj. odprowadza nadmiar wody, chroni przed podtopieniami.
  Nad terenem nieruchomości w północno-wschodniej części działki nr 131/6 usytuowana jest w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Wyścigowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: działki oznaczone numerami 132/15, 131/5 i 131/7 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulice dojazdowe oraz działka nr 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Wyścigowej. Tereny położone w kwartale ulic Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjną. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości w ulicy Wyścigowej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miasta Łodzi w pasie ochronnym wynoszącym 5 m z obu stron kanału deszczowego oraz nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w tym wejścia osób oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, konserwacji, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Cena wywoławcza: 1 735 000 zł netto, wadium: 347 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 17 350 zł


 • Długiej bez numeru, działki nr: 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38, obr. G-49 o łącznej pow. 33611 m2, KW LD1M/00088825/3
  Nieruchomość niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działki nie posiadają urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki oznaczone nr: 131/21, 131/29 i 131/33 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W granicy działek numer 131/36 i 131/38 znajduje się działka oznaczona nr 131/37, która zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 26EE i przeznaczona w planie pod budowę urządzeń elektroenergetycznych. W związku z powyższym w przypadku zbycia przez Miasto działki nr 131/37 na rzecz dostawcy energii elektrycznej właściciel działek nr 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38 ustanowi służebność przesyłu. Nabywca działek 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38 ustanowi nieodpłatną służebność drogi koniecznej do działki nr 131/37 na rzecz Miasta Łódź, przez działkę numer 131/38.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej:
  1. działki o numerach 131/35 i 131/36 oznaczone są symbolami 24 MN i 22 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
   1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
   2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
    • podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
    • zespołów obowiązują następujące ustalenia: 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki; 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
    • linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
    • wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
    • kąt nachylenia dachu 36o–49o,
    • powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
    • zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
    • zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  2. działki o numerach 131/32 i 131/34 oznaczone są symbolami 21 MNS i 23 MNS – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Plan ustala:
   1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach,
   2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
    • linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
    • wysokość budynków do 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
    • elewacje wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 14KD1/2 symetrycznie w stosunku do osi ulicy oznaczonej symbolem 15KD1/2,
    • kąt nachylenia dachu 36o-49o,
    • powierzchnia biologiczne czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działek,
    • obowiązuje zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego.
  3. działka numer 131/38 oznaczona jest symbolem 25 ZP- tereny zieleni publicznej. Plan ustala:
   1. zieleń publiczną,
   2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
    • zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z przeznaczeniem terenu,
    • realizację ciągu pieszego o szerokości minimum 3 m zgodnie z oznaczeniami rysunku planu,
    • możliwość prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej.
  Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do
  1. ustanowienia służebności przesyłu, w przypadku sprzedaży przez Miasto Łódź działki numer 131/37 na rzecz dostawcy energii;
  2. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do działki 131/17 na rzecz Miasta Łódź, przez działkę numer 131/38.
  Cena wywoławcza: 4 105 000 zł netto, wadium: 821 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 41 050 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/9, obr. G-49 o pow. 12837 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej i Konnej działka posiada ogrodzenie, natomiast od ulicy Konnej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa, która usytuowana jest również częściowo na działce numer 131/10 stanowiącej część pasa drogowego ul. Konnej. W północnej części działki w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 oraz we wschodniej części działki w odległości ok. 30 m od granicy z działką numer 131/10 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej oraz stacji transformatorowej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Wyścigowej i Konnej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: działka oznaczona numerem 131/7 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę dojazdową, działka numer 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura, w ulicy Wyścigowej: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa; w ulicy Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz. Infrastruktura posiada parametry pozwalające do zasilania i odprowadzania ścieków w przypadku podziału nieruchomości na mniejsze działki.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Cena wywoławcza: 1 625 000 zł netto, wadium: 325 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 16 250 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/20, obr. G-49 o pow. 5004 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się od strony północnej działka numer 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną, od strony wschodniej działka numer 131/21, od strony południowej działka numer 131/29 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulice dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Od zachodniej strony nieruchomość przylega do działki numer 131/18 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 13 ZP – stanowiącej zieleń publiczną. Przez działkę nr 131/18 przebiega rów, który stanowi element kanalizacji deszczowej. Jako kanał deszczowy włączony jest do rzeki Ner. Rów i kanał są eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Plan ustala na tych terenach adaptację i udrożnienie istniejącego rowu oraz możliwość lokalizacji zbiorników retencyjnych.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 15 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Cena wywoławcza: 590 000 zł netto, wadium: 118 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 900 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/22, obr. G-49 o pow. 28959 m2, KW LD1M/00088825/3
  Nieruchomość jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony północnej działka numer 131/16 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną, od strony wschodniej działka numer 131/23, od strony południowej działka numer 131/39 i od strony zachodniej działka numer 131/21 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowe. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach: Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 16 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Cena wywoławcza: 3 410 000 zł netto, wadium: 682 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 34 100 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/44, obr. G-49 o pow. 26194 m2, LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Na działce znajduje się ogrodzenie od ulicy Ksawerowskiej. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  W południowej części działki w odległości ok. 1,5 m od granicy z działką numer 131/47 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Ksawerowskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony północnej działka oznaczona nr 131/21, od strony wschodniej działka 137/45 stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe, od strony zachodniej działka numer 131/13 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicy Ksawerowskiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  W pobliżu nieruchomości w ulicy Ksawerowskiej znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 30 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Cena wywoławcza: 3 430 000 zł netto, wadium: 686 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 34 300 zł


 • Długiej bez numeru, dz. nr 131/31, obr. G-49 o pow. 10145 m2, KW LD1M/00088825/3
  Działka niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu co skutkuje podtopieniami tego terenu.
  Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody, natomiast ewentualne usunięcie drzew lub krzewów przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: od strony północnej działka oznaczona numerem 131/28, od strony południowej działka 131/21, od strony wschodniej działka nr 131/29, stanowiące zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzone ulice dojazdowe oraz od strony zachodniej działka numer 131/13 stanowiąca zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieurządzoną ulicę lokalną. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Transportu ww. ulice wymagają przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjno – budowlanego oraz zaliczenia nowopowstałych dróg do kategorii dróg publicznych, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje w 2013 i 2014 roku prac mających na celu realizację budowy ww. dróg.
  Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków należy zorganizować poprzez istniejącą sieć zlokalizowaną w ulicach przyległych tj. ul. Wyścigowej, Konnej, Ksawerowskiej i Długiej. Tereny położone w kwartale ww. ulic posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydzielone ulice, które nie są urządzone i wyposażone w infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowę sieci może zrealizować inwestor w myśl art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; osoby, które wybudują z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Zasady odpłatnego przejmowania sieci określa zarządzenie Nr 1738/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Miasto Łódź urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 20 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala:
  1. zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach;
  2. warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i zabudowy:
   1. podział terenów na zespoły działek obsługiwanych przez przylegającą ulicę publiczną,
   2. przy podziale terenu na działki w ramach zespołów obowiązują następujące ustalenia:
    • 1300 m2 jako minimalna powierzchnia działki,
    • 20 m jako minimalna długość boku działki przylegającego do obsługującej tę działkę ulicy,
   3. linie zabudowy nieprzekraczalne i ściśle określone, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
   4. wysokość budynków do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   5. kąt nachylenia dachu 36o–49o,
   6. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki,
   7. zakaz sytuowania na działce obiektów wolnostojących niezintegrowanych z bryłą budynku mieszkalnego,
   8. zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych.
  Cena wywoławcza: 1 200 000 zł netto, wadium: 240 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 12 000 zł

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10.06.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, użytkowania istniejącej na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci z zachowaniem stref ochronnych i udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii lub ich likwidacji - dot. ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/24
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i aktualnym sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej - dot. ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/30, ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/20, ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/22, ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/31
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji - dot. ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/46, ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/9, ul. Długiej bez numeru dz. nr 131/44
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do:
   - zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej,
   - nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miasta Łodzi w pasie ochronnym wynoszącym 5 m z obu stron kanału deszczowego oraz nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, wejścia osób oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, dokonywania napraw remontu, konserwacji, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji - dot. ul. Wyścigowej bez numeru działki nr 131/6 i 132/16
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i aktualnym sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej,
   2. ustanowienia służebności przesyłu, w przypadku sprzedaży przez Miasto Łódź działki numer 131/37 na rzecz dostawcy energii,
   3. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do działki 131/17 na rzecz Miasta Łódź, przez działkę numer 131/38
   - dot. ul. Długiej bez numeru działki nr 131/32, 131/34, 131/35, 131/36 i 131/38
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10.06.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i aktualnym sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie.
 17. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 19. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel. 638-44-14, 638-43-31.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Stylowej 11, Piołunowej 4, Limanowskiego 104, Zuchów 13, Stanisława Dubois 31, Piasta 43, Piasta 41, Choińskiej 29, Choińskiej 23, Kierunkowej 10, Podbiałowej 2 i 4, Ciesielskiej 10
Treść:

2013-06-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Stylowej 11, obr. G-24, dz. nr 293 o pow. 688 m2, KW LD1M/00096952/1.
Nieruchomość niezabudowana, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość częściowo ogrodzona jest płotem z siatki stalowej, w złym stanie technicznym. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy, (szacunkowy wiek drzew powyżej 10 lat). Zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody i Prawie ochrony środowiska. Usunięcie drzew lub krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa ø 150 mm i ø 200 mm, kanalizacji sanitarnej d = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Stylowej, stanowiącej własność Miasta. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Ulica Stylowa została zakwalifikowana do przebudowy w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA’’. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu zgoda na lokalizację zjazdów może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27.10.2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Stylowej 11 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 110 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 100 zł

Piołunowej 4, obr. B-7, dz. nr 166/25 o pow. 660 m2, KW LD1M/00123407/5.
Nieruchomość położona jest pomiędzy ulicą Piołunową i Ziołową, posiada kształt zbliżony do prostokąta, ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki na słupkach. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (wpisanym do ewidencji zabytków) o powierzchni zabudowy 126,64 m2. Budynek w złym stanie technicznym. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy, w szacunkowym wieku powyżej 10 lat. Zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody i Prawie ochrony środowiska. Usunięcie drzew lub krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki parterowe wpisane do ewidencji zabytków) oraz szkoła.
Na nieruchomości znajduje się infrastruktura energetyczna (energetyczna linia napowietrzna nn) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowany jest wodociąg ø 100 mm (nr arch. 103-3966), znajdujący się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. (która wystąpiła do Wydziału Praw do Nieruchomości z wnioskiem o ustanowienie służebności) oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Dla wodociągu należy zachować pasy ochronne o szerokości po 3,0 m po obydwu stronach od skrajów przewodu; w pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Ponadto na nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,15 m i długości 10,76, wybudowane w 2005 r., włączone do kanału sanitarnego w ulicy Piołunowej (przyłącze zostało zakorkowane w studni rewizyjnej w kanale sanitarnym na wniosek AN Łódź-Bałuty ,,Bałuty Nowe’’).
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i telekomunikacyjna.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Piołunowej, stanowiącej własność Miasta. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
Powyższa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LII/1075/12 z dnia 21 listopada 2012 r. zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu oznaczonego symbolem 8M przyjęto jako przeznaczenie zabudowę mieszkaniową. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Cena wywoławcza: 78 000 zł netto, wadium: 15 600 zł, postąpienie nie mniej niż 780 zł

Limanowskiego 104, obr. B-45, dz. nr 225/7 o pow. 1005 m2, KW LD1M/00089996/9.
Nieruchomość niezabudowana, częściowo utwardzona trylinką.
Granica nieruchomości naruszona przez:

 1. budynek usytuowany na działce nr 225/5 przy ulicy Limanowskiego 106:
  • na długości około 12 m i głębokości dochodzącej do około 30 cm,
  • szerokości około 8 m i głębokości około 30 cm;
 2. ogrodzenie nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 226/2 przy ul. Sierakowskiego 16:
  • na długości około 30 m,
  • głębokości dochodzącej do około 50 cm.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajduje się wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna, która nie znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Sierakowskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r., 19.04.2013 r.
Cena wywoławcza: 390 000 zł netto, wadium: 39 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 900 zł

Zuchów 13, obr. G-23, dz. nr 328 o pow. 657 m2, KW LD1M/00069769/3.
Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na nieruchomości stanowi własność byłego Dzierżawcy, który zobowiązany jest, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne – topola osika i żywotnik zachodni. Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Zuchów 11. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Zuchów lub Łopianowej. Opinia nie stanowi zgody - zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r., 8.03.2013 r.
Cena wywoławcza: 82 000 zł netto, wadium: 16 400 zł, postąpienie nie mniej niż 820 zł

Stanisława Dubois 31, obr. G - 23, dz. nr 264/2 o pow. 1159 m2, KW LD1M/00115519/4.
Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta.

Na działce znajdują się:

 1. budynek biurowo – magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym nad częścią biurową;
 2. wiata stalowa dobudowana do ściany szczytowej budynku magazynowego;
 3. pozostałość fundamentu nieistniejącego budynku gospodarczego wzdłuż zachodniej granicy działki.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 264/2 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Ksawerowskiej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Na terenie działki znajdują się:
 1. przyłącze wodociągowe o średnicy ø 63/50 mm i długości L=17,8 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy D=0,15 m i długości L=6,77 m nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
 2. telekomunikacyjny kabel przyłączeniowy wybudowany w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na działce nr 264/2, stanowiący własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
 3. energetyczne przyłącza napowietrzne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto;
 4. czynne stalowe przyłącza gazu: ø 40 stal zasilające lokale na działce nr 264/2 oraz ø 32 stal zasilające budynek znajdujący się na nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dubois 33, stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z. o. o.
Nieruchomość zaopatrywana jest w wodę i odprowadzane są z niej ścieki poprzez przyłącza wodno – kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tych przyłączy nabywca winien skontaktować się z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o. o.
Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z terenami doliny rzeki Olechówki, której koryto znajduje się w odległości około 25 – 30 m od północnej granicy nieruchomości przy ul. Stanisława Dubois 31. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 220 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 200 zł

Piasta 43, obr. G–1, dz. nr 125 o pow. 503 m2, KW LD1M/00118532/2.
Nieruchomość niezabudowana. Znajdują się na niej obiekty niezwiązane z gruntem tj. kiosk handlowy oraz blaszany garaż, stanowiące własność osoby bezumownie korzystającej z nieruchomości. Na nieruchomości znajdują się także drzewa owocowe oraz krzewy lilaka. Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie krzewów lilaka wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych oraz żelbetowych słupkach. W ciągu ogrodzenia znajdują się metalowa brama i furtka. Południowo-wschodnią część nieruchomości przecina czynna sieć telekomunikacyjna. Przez nieruchomość przebiega przyłącze napowietrzne zasilające w energię elektryczną położony na nieruchomości obiekt nie związany z gruntem.

Nieruchomość posiada dostęp do:

 1. zlokalizowanych w ulicy Piasta wodociągu ø 100 mm i kanału ogólnospławnego d=0,3 m;
 2. sieci ciepłowniczej znajdującej się na działce nr 184/72 w obrębie G-1;
 3. sieci energetycznej;
 4. sieci telekomunikacyjnej;
 5. sieci gazowej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. dla czynnej sieci telekomunikacyjnej o treści zapewniającej przedstawicielom Telekomunikacji Polskiej S.A. dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej w związku z jej remontem bądź usuwaniem awarii;
 3. respektowania ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomości polegającego na możliwości sytuowania budowli w odległości nie mniejszej niż 1 m od obrysu czynnej sieci telekomunikacyjnej.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r., 25.01.2013 r.
Cena wywoławcza: 114 500 zł netto, wadium: 11 450 zł, postąpienie nie mniej niż 1 150 zł

Piasta 41, obr. G–1, dz. nr 127 o pow. 634 m2, KW LD1M/00101371/3.
Nieruchomość niezabudowana. Znajduje się na niej następujący drzewostan: dąb (1 szt.), jesion (6 szt.), drzewa owocowe (6 szt.), klon ginnala (1 szt.), lilak (1 szt.), bez czarny (1 szt.). Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie pozostałych drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Nieruchomość jest ogrodzona zniszczonym ogrodzeniem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach, na betonowym cokole.
Na nieruchomości mogą występować fundamenty po rozebranych budynkach.
Nieruchomość posiada dostęp do:

 1. zlokalizowanych w ulicy Piasta wodociągu ø 100 mm i kanału ogólnospławnego d=0,3 m;
 2. sieci ciepłowniczej znajdującej się na działce nr 184/72 w obrębie G-1;
 3. sieci energetycznej;
 4. sieci telekomunikacyjnej;
 5. sieci gazowej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 26.10.2012 r., 25.01.2013 r.
Cena wywoławcza: 140 000 zł netto, wadium: 14 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 400 zł

Choińskiej 29, obr. G – 7, dz. nr 29 o pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Na nieruchomości w południowo - wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Północna część nieruchomości jest utwardzona płytami betonowymi. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach, ze stalową furtką. Wzdłuż ogrodzenia od strony zachodniej rośnie kilka świerków. Pozostała część działki jest porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Ogrodzenie nieruchomości częściowo od strony wschodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości, jest zużyte i nadaje się do likwidacji. Na nieruchomości znajduje się również ogrodzenie z siatki przebiegające od południowej strony z płyt betonowych. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Górna, w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Zabudowa ulicy Choińskiej i równoległej ulicy Wiośnianej stanowi enklawę zabudowy o innej funkcji na terenie zdominowanym przez zabudowę przemysłowo – usługową (tzw. przemysłowa Dąbrowa). Przy ulicy Choińskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki przedwojenne, z lat 70 – 80 - tych XX wieku, pojedyncze – nowsze). Ulica Choińska jest drogą lokalną, o nawierzchni szutrowej i małym natężeniu ruchu.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony.
W pasie drogowym ulicy Choińskiej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, wodociągowa ø 150 mm, kanalizacja deszczowa D = 0,50 m, kanalizacja sanitarna D = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Choińskiej. Ulica Choińska posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów PU – są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Choińska nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r.
Cena wywoławcza: 108 000 zł netto, wadium: 21 600 zł, postąpienie nie mniej niż 1 080 zł

Choińskiej 23, obr. G – 7, dz. nr 32 o pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Na nieruchomości w południowo - wschodnim narożniku znajduje się szopa drewniana niezwiązana trwale z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka jest od frontu ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach, ze stalową furtką. Ogrodzenie jest zużyte i nadaje się do likwidacji. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony wschodniej, zachodniej i południowej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Teren jest porośnięty drzewami i krzewami z nasadzenia i samosiewu, zachwaszczony. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Górna, w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Zabudowa ulicy Choińskiej i równoległej ulicy Wiośnianej stanowi enklawę zabudowy o innej funkcji na terenie zdominowanym przez zabudowę przemysłowo – usługową (tzw. przemysłowa Dąbrowa). Przy ulicy Choińskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki przedwojenne, z lat 70 – 80 - tych XX wieku, pojedyncze – nowsze). Ulica Choińska jest drogą lokalną, o nawierzchni szutrowej i małym natężeniu ruchu.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Choińskiej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, wodociągowa ø 150 mm, kanalizacja sanitarna D = 0,20 m, kanalizacja deszczowa D = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Choińskiej. Ulica Choińska posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów PU – są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Choińska nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.05.2013 r.
Cena wywoławcza: 106 500 zł netto, wadium: 21 300 zł, postąpienie nie mniej niż 1 070 zł

Kierunkowej 10, obr. G-39, dz. nr 377 o pow. 1039 m2, KW LD1M/00036414/0.
Nieruchomość niezabudowana, posiada kształt prostokątny. Od strony wschodniej, w granicy działki, znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej od strony zachodniej narusza granice przedmiotowej działki o około 36 cm do 70 cm (na długości około 44,5 m). Od strony południowej do działki przylega częściowo ściana budynku.
Teren działki jest płaski, zachwaszczony, z pojedynczym drzewostanem. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Kierunkowej. Zjazd z ulicy nie jest urządzony. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Część ulicy Kierunkowej (działka nr 362/16 w obrębie G-39) na odcinku przylegającym między innymi do nieruchomości położonej przy ulicy Kierunkowej 10 stanowi własność prywatną. Ponadto na terenie ww. działki nr 362/16 znajduje się rów.
W obrębie działki, przy jej północnej granicy, usytuowany jest słupek kablowy Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz przebiega kanalizacja kablowa TP S.A. (z czynnymi kablami) wraz ze studnią kablową, natomiast w pobliżu nieruchomości przebiega linia napowietrzna. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony infrastruktury Telekomunikacji Polskiej S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. W pobliżu nieruchomości znajduje się ponadto sieć: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i energetyczna. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
 4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Cena wywoławcza: 185 000 zł netto, wadium: 37 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 850 zł

Podbiałowej 2 i 4, obr. B-7, dz. nr 159/24, 159/26 i 159/28 o łącznej pow. 184 m2, KW: LD1M/00123407/5, LD1M/00251410/5 i LD1M/00108531/2.
Nieruchomości niezabudowane, położone pomiędzy ulicą Podbiałową i Nagietkową, łącznie posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren obecnie nie jest zabudowany ani zagospodarowany. Nieruchomości ogrodzone są płotem z siatki stalowej na słupkach drewnianych w złym stanie technicznym, stanowiącym własność byłego dzierżawcy. Ogrodzenie nie jest trwale związane z gruntem. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia ww. ogrodzenia w terminie do 21.06.2013 r. Na nieruchomościach rośnie jesion i jaśminowiec (średni wiek drzew to 5 lat). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki parterowe wpisane do ewidencji zabytków) oraz sklep spożywczy i szkoła.
Na działkach nr 159/24 i 159/28 znajduje się infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne linii energetycznej nn i od ulicy Nagietkowej przebiega napowietrzna linia energetyczna nn). Obie linie eksploatowane są przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową właściciel działek usunie kolizję na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne’’ i jest ona zależna od rodzaju budynku.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Podbiałowej, stanowiącej własność Miasta. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
Powyższe nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr LII/1075/12 z dnia 21 listopada 2012 r. zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu przyjęto jako przeznaczenie podstawowe działalność usługową a jako przeznaczenie uzupełniające zabudowę mieszkaniową. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Cena wywoławcza: 40 300 zł netto, wadium: 8 060 zł, postąpienie nie mniej niż 410 zł

Ciesielskiej 10, obr. B-28, dz. nr 590 o pow. 498 m2, KW LD1M/00109588/3.
Na nieruchomości nie występuje zabudowa kubaturowa. Działka nr 590 ogrodzona jest siatką stalową i porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość od strony północnej graniczy z niskim budynkiem wielorodzinnym, którego okna wychodzą na działkę nr 590.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Ciesielskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Na terenie działki nr 590 zlokalizowany jest gazociąg dn 150 stal niskiego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Strefa kontrolowana dla ww. przewodu gazowego wynosi 1 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu). Ponadto przez ww. działkę przebiega przyłącze gazowe niskiego ciśnienia, które zasila budynek zlokalizowany na sąsiedniej działce nr 589.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 200 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 000 zł

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15.07.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stylowej 11, Dubois 31, Choińskiej 23, Choińskiej 29,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dubois 31,
  • pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się udostępnić teren gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dubois 31,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o tym, że nieruchomość jest zaopatrywana w wodę i odprowadzane są z niej ścieki poprzez przyłącza wodno – kanalizacyjne stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 oraz że zostali poinformowani o możliwości ponoszenia opłat z tytułu korzystania z wyżej wymienionych przyłączy – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dubois 31,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kierunkowej 10,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Piołunowej 4, Podbiałowej 2 i 4,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zuchów 13, Limanowskiego 104, Piasta 41, Piasta 43,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ciesielskiej 10.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 15.07.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok.457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 35a
Treść:

2013-05-24

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
Prezydenta Thomasa Wilsona 35a

obr. P-15, dz. nr 527 o pow. 506 m2, KW LD1M/00106451/3

Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości frontu ok. 10 m i głębokości ok. 52 m (szer. działki w przeciwnym końcu – ok. 9,60 m). Należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na jej terenie. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej jest przesunięte w kierunku południowym o 0,30 m w narożniku od strony działki nr 528 przy ul. Prezydenta Thomasa Wilsona 35.
Przez teren nieruchomości (dwa skrajne narożniki działki od strony ulicy) przebiegają energetyczne przyłącza napowietrzne 0,4 kV stanowiące zasilanie budynków przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej, zasilający w energię elektryczną nieruchomości przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z drogi publicznej - ul. Prezydenta Thomasa Wilsona (właściciel nieustalony, władający – Zarząd Dróg i Transportu).

Dla zbywanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/268/07 w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.12 r., 8.03.13 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000 zł netto.
Zaliczka: 25 800 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24.06.2013 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455. Ponadto należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem ”Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 35a”.

Rokowania odbędą się w dniu 28 czerwca 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 3174/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2012 r. stanowiącym „Warunki rokowań”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej bez numeru
Treść:

2013-06-04

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Szczecińskiej bez numeru
obr. P-41, dz. nr 130/2 o pow. 502 m2, KW LD1M/00113888/7

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości bezpośrednio graniczących z nieruchomością. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi, nie może być samodzielnie zagospodarowana; może ona poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt trójkąta prostokątnego. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej od strony wschodniej nieznacznie narusza granice przedmiotowej działki. Zaleca się dążenie do zachowania jak największej ilości drzew, rosnących na terenie nieruchomości.
Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka nr 130/2 oznaczona jest jako użytki:
N oraz Lz na konturze klasyfikacyjnym RVI.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XC/1578/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kirasjerów, Muszkieterów, Szczecińskiej, Podchorążych i Rąbieńskiej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.01.2013 r.
Cena wywoławcza: 31 200 zł netto, wadium: 6 240 zł, postąpienie nie mniej niż: 320 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz. 15.00 w UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 455 następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością, będącą przedmiotem przetargu;
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p.).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 lipca 2013 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1.07.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z:

 • Załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia Nr 3050/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2012 r. stanowiącym „Warunki drugiego przetargu”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3824/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2013 r.,
 • Zarządzeniem Nr 4198/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania: