Archiwum przetargów - 2013 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ołowianej, Zwiadowczej, Sebastiana Felsztyńskiego, Kreciej oraz zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Doły
Treść:

2013-05-21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  Ołowianej 62, obr. B-21, dz. nr 47/1, 47/2, 47/3 o łącznej pow. 682 m2, KW: LD1M/00223773/2, LD1M/00003443/2, LD1M/00003444/9.
  Nieruchomości przeznaczone do łącznej sprzedaży znajdują się na obszarze osiedla Marysin II wpisanego do ewidencji zabytków. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga uzgodnienia z miejskimi służbami konserwatorskimi.
  Działki zabudowane są dwukondygnacyjnymi, murowanymi budynkami o charakterze mieszkalnym o łącznej pow. zabudowy 123 m2. Budynki powstały w latach 30-tych XX wieku i są w złym stanie technicznym. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów budynki są podpiwniczone. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi należy zachować drzewostan rosnący na nieruchomościach z wyjątkiem jednej sztuki brzozy martwej i jednej sztuki brzozy próchniejącej. Od frontu działki są ogrodzone płotem z siatki na słupkach metalowych z metalową furtką.
  Do działki numer 47/2 doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm (długość przyłącza L=6,10 m, rok budowy - 1971), które zostało wyłączone z eksploatacji (poprzez zamknięcie zasuwy podłączeniowej, demontaż wodomierza i zakorkowanie przyłącza na zaworze głównym przed wodomierzem oraz zaplombowanie korka), przez ZWiK Sp. z o.o.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa poprzez zjazd z jezdni ulicy Ołowianej.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomości objęte są uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.12.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub likwidacji.
  Cena wywoławcza: 215 000 zł netto, wadium: 43 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 150 zł.

  Zwiadowczej 5 i Zwiadowczej bez numeru, obr. P-4, dz. nr 207 o pow. 528 m2, KW LD1M/00100163/5 i dz. nr 187/7 o pow. 32 m2, KW LD1M/00268935/3.
  Nieruchomości przeznaczone do łącznej sprzedaży, położone są w Łodzi przy ulicy:

  1. Zwiadowczej 5 oznaczonej jako działka nr 207. Działka zabudowana, posiadająca kształt zbliżony do kwadratu. W części północnej nieruchomości znajduje się dwukondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny niepodpiwniczony o pow. zabudowy 75 m2, w złym stanie technicznym, wybudowany w 1931 r. Aktualnie budynek jest nieużytkowany. Na nieruchomości znajduje się również drewniany budynek gospodarczy o pow. zabudowy 13 m2.
  2. Zwiadowczej bez numeru oznaczonej jako działka nr 187/7. Działka niezabudowana.
  Nieruchomości te, znajdują się w stosunkowo niedużym oddaleniu od centralnej części Łodzi, położone na obszarze osiedla mieszkaniowego z przewagą zabudowy jednorodzinnej, zarówno wolnostojącej, jak i szeregowej.
  Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ulicy Zwiadowczej. Ulica Zwiadowcza jest stosunkowo wąska drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, o charakterze osiedlowym, bez komunikacji publicznej.
  Teren na którym położone są przedmiotowe nieruchomości, jest uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Zwiadowczej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna (d = 0,20 m), ogólnospławna (d = 0,50 m), gazociąg dn 63 PE średniego ciśnienia. Łączna powierzchnia sprzedawanych nieruchomości wynosi 560 m2.
  Na terenie nieruchomości przy ulicy:
  1. Zwiadowczej 5 i Zwiadowczej bez numeru zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm (L = 9,12 m, B – 13206, A – 31209), stanowiące własność ŁSI Sp. z o. o., które zostało włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej w ulicy Zwiadowczej. Dla ww. przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości łącznej 5 m (po 2,5 m z każdej strony, licząc od osi przyłącza);
  2. Zwiadowczej bez numeru znajduje się słup teletechniczny linii napowietrznej, do którego powinien być zapewniony dostęp.
  Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomości położone w Łodzi przy ulicy Zwiadowczej 5 i Zwiadowczej bez numeru znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową; przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję, nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości. Położenie ww. nieruchomości nie koliduje z zapisami studium uwarunkowań w zakresie infrastruktury technicznej.
  Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na ww. działkach sieci infrastruktury technicznej, na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na ww. nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii.
  Cena wywoławcza: 147 000 zł netto (na którą składa się wartość: działki nr 207 – 138 300 zł i działki nr 187/7 – 8 700 zł), wadium: 29 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 470 zł.

  Sebastiana Felsztyńskiego 15, obr. G-1, dz. nr 217 o pow. 910 m2, KW LD1M/00117412/8.
  Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana. W jej wschodniej granicy oraz od frontu rosną drzewa i krzewy liściaste tj. klon zwyczajny, jesion pensylwański i śliwa domowa, których część może stanowić utrudnienie przy zabudowie działki. W granicy wschodniej oraz zachodniej nieruchomości znajdują się kamienice, których graniczące bezpośrednio z nieruchomością ściany zawierają otwory okienne. Wzdłuż frontowej granicy działki znajdują się betonowe słupy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna sprzedawanej nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do terenów IK/PL – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz, oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PL – tereny centrów logistycznych – obejmują tereny przeznaczone do magazynowania, przeładowywania, konfekcjonowania wyrobów i produktów przy współdziałaniu różnych środków transportu związanych z logistyką. Tereny te przeznaczone są również dla obiektów koordynacji i badań mających zapewnić sprawny system obsługi i zaopatrzenia obszaru metropolitalnego i regionu. Jako funkcje dopełniające uznaje się funkcję biurową, usługowo-handlową, hotelową oraz obejmującą centra konferencyjno-wystawiennicze i parkingi wielopoziomowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 190 000 zł netto, wadium: 19 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 900 zł.

  Kreciej 78, obr. B-10, dz. nr 200 o pow. 839 m2, KW LD1M/00078143/5.
  Nieruchomość niezabudowana. Na jej terenie znajduje się zdewastowana altana, nie związana trwale z gruntem, stanowiąca samowolę budowlaną. Na zapleczu nieruchomości znajduje się torowisko kolejowe. Bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości od istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy mieszkaniowej, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955). Zgodnie z art. 53 ust. 2 ww. ustawy „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m (…)”.
  Na terenie działki znajdują się nasadzenia roślinne – wiek drzew ok. 20 – 40 lat. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie kasztanowca znajdującego się w tylnej części działki.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie zagospodarowania pasa drogowego może odbywać się od strony ulicy Kreciej. Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Ulica Krecia, do której przylega nieruchomość, stanowi własność prywatną.
  W pobliżu ww. nieruchomości, w ulicy Kreciej znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna (elementy sieci telekomunikacyjnej podziemnej zlokalizowane są przy wschodniej granicy nieruchomości). Zgodnie z opinią TP S.A. w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do TP S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLVI/915/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Łagiewnickiej i Przepiórczej oraz północnej granicy miasta i terenów kolejowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r.
  Cena wywoławcza: 160 000 zł netto, wadium: 32 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 600 zł.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  Doły 41, obr. B-53, dz. nr 29/2 o pow. 983 m2, KW LD1M/00128232/2.
  Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/2).
  Na terenie nieruchomości znajduje się murowany, zdewastowany budynek garażu z kanałem o powierzchni zabudowy 33 m2 oraz zrujnowana drewniana altana, stanowiące samowolę budowlaną. Rzeczoznawca majątkowy ocenił stan techniczny wyżej wymienionych obiektów jako zły. Według rzeczoznawcy majątkowego obiekty te nie posiadają realnej wartości użytkowej.
  Nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej (z przewagą jednorodzinnej), na wschód od kompleksu cmentarzy. Zabudowa mieszkaniowa obejmuje tereny przyległe do trzech równolegle położonych ulic: Doły, Drwęckiej i Bystrzyckiej.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315) odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości do cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Doły (drogi gminnej klasy L – lokalna) i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy przez istniejący zjazd. Działka drogowa, do której nieruchomość przylega od strony wschodniej stanowi obecnie własność prywatną. Od frontu (granica wschodnia) nieruchomość posiada zniszczone ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych oraz metalową bramę i furtkę. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową północne ogrodzenie działki nie przebiega zgodnie z faktyczną granicą, lecz jest przesunięte o około 8 metrów w kierunku południowym.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 72 000 zł netto, wadium: 14 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 720 zł.
  Do ceny nabycia udziału doliczony zostanie koszt poniesiony przez Miasto Łódź na wykonanie operatu szacunkowego w wysokości 1 107 zł brutto.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 17.06.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usuwania awarii lub ich likwidacji – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ołowianej 62 oraz Zwiadowczej 5 i Zwiadowczej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ołowianej 62 oraz Zwiadowczej 5 i Zwiadowczej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kreciej 78,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Felsztyńskiego 15 i Doły 41.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 17.06.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok.457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ul. Zdrowie 6 i 8
Treść:

2013-04-25

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ul.:

Zdrowie 6 i 8

obr. P-15, działki nr 625/2 i 624/2, o łącznej pow. 1295 m2, KW LD1M/00106816/0 i LD1M/00107590/6

Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości: przeznaczenie na cele związane z realizacją usług, obejmujących obsługę funkcji rekreacyjnych - Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Ogrodów Zoologicznego i Botanicznego, zlokalizowanych w sąsiedztwie zbywanej nieruchomości.

Nieruchomości są niezabudowane, ich teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości ogrodzenia i dwie studzienki pozbawione włazów.
Na terenie działki nr 625/2 zlokalizowane jest wyłączone z eksploatacji przyłącze wodociągowe Ø32mm (L=7,58m, nr inw. B-13199, A-31206).
Na terenie działki nr 624/2 znajduje się studnia, a na terenie działki nr 625/5 fragment instalacji telekomunikacyjnej.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości objęte są Uchwałą Nr XVI/270/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Krakowska, Siewna, Wieczność, Srebrzyńska, do terenu kolejowego.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest m. in. do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcję zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie;
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 250.000,00 zł, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 i zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc do kwoty 375.000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanych w KW LD1M/00106816/0 i LD1M/00107590/6 hipotek na rzecz Miasta Łodzi, obciążających każdą nieruchomość w wysokości do 187.500,00 zł lub w przypadku utworzenia dla nieruchomości jednej księgi wieczystej, w wysokości do 375.000,00 zł celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3. Hipoteki wpisane zostaną na pierwszym miejscu w dziale IV w księgach wieczystych istniejących lub w księdze wieczystej powstałej z połączenia nieruchomości i będzie im przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.

Cena wywoławcza nieruchomości: 400.000,00 zł netto.
Wadium: 40.000,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r.
w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3895/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 marca 2013 r.,
 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zdrowie 6 i 8”;
w terminie do dnia 3.06.2013 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3895/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 marca 2013 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Morgowej, Rzgowskiej, gen. Józefa Bema, Tomaszowskiej, Tomasza Rychlińskiego, Lipowej i płk. Berka Joselewicza oraz zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej
Treść:

2013-05-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  Morgowej 20, obr. B-36, dz. nr 171/2 o pow. 1385 m2, KW LD1M/00007922/2.
  Działka jest niezabudowana. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa (wodociąg Ø 150 mm w ul. Morgowej), kanalizacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna d = 0,20 m w ul. Morgowej), gazowa (gazociąg n/c Ø 100 stal w ul. Morgowej) i ciepłownicza.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Morgowej.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r., nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”. Zgodnie z zapisami ww. planu działka nr 171/2 znajduje się w jednostce 36 UM – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.
  Dla terenów tych ustalono:

  1. zachowanie istniejącej funkcji usługowej i mieszkaniowej;
  2. możliwość lokalizacji nowych budynków usługowych i mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków:
   1. intensywność zabudowy do 0,4,
   2. wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
   3. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczającej ul. Aleksandrowskiej, 5 m od linii rozgraniczającej ulic lokalnych, 20 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej 110 kV;
  3. obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
  4. garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków usługowych i mieszkaniowych;
  5. adaptację kabla energetycznego 15 kV, linii napowietrznej 110 kV i wodociągu Ø 200 mm;
  6. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
  7. obowiązek zachowania minimum 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;
  8. obowiązek ochrony dębów – pomników przyrody, zaznaczonych na rysunku planu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”.
  Cena wywoławcza: 200 500 zł netto, wadium: 40 100 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 010 zł.

  Rzgowskiej 76, obr. G-14, dz. nr 92/2 o pow. 758 m2, KW LD1M/00038620/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Znajdują się na niej drewniane podpory ścian budynków posadowionych na nieruchomości sąsiedniej tj. działce nr 93 w obrębie G-14. Zgodnie z projektem zrealizowanej rozbiórki budynku mieszkalnego znajdującego się na zbywanej nieruchomości, podpory te stanowią tymczasowe zabezpieczenie ściany szczytowej, do której przylegają budynki znajdujące się na działce nr 93 w obrębie G-14. Z projektu tego wynika, że właściciel nieruchomości położonej przy ul. Rzgowskiej 78 – działka nr 93 w obrębie G-14 powinien wykonać własną ścianę szczytową oraz zapewnić w granicach swojej własności oparcie dla stropów i dachów dla wszystkich zabudowań na własnej nieruchomości. Północno – zachodnia część nieruchomości jest zajęta pod parking i ogrodzona wspólnie z nieruchomością sąsiednią. W południowej części nieruchomości znajduje się drewniany obiekt bez fundamentów.
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

  1. kable telekomunikacyjne wybudowane w celu świadczenia usług na zbywanej nieruchomości;
  2. czynna energetyczna linia kablowa nn stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm;
  4. wodociąg Ø 30 mm ze studzienką;
  5. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m;
  6. latarnia.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna działki nr 92/2 powinna odbywać się istniejącym zjazdem z drogi publicznej ul. Rzgowskiej poprzez działkę drogową nr 432/15 na działkę nr 91/19 o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącą drogę wewnętrzną – ul. Mochnackiego, a następnie z działki nr 91/19 na działkę nr 92/2. Względy bezpieczeństwa tj. bliskość skrzyżowania z ul. Lokatorską i istniejące przejście dla pieszych, nie pozwalają na obsługę komunikacyjną sprzedawanej nieruchomości bezpośrednio z ul. Rzgowskiej przez działkę nr 604 w obrębie G-12. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz do zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony licząc od osi przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
  Cena wywoławcza: 270 000 zł netto, wadium: 27 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 700 zł.

  gen. Józefa Bema 51, obr. B-25, dz. nr 150/9 o pow. 1116 m2, KW LD1M/00099936/4.
  Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowano-drewnianej o powierzchni zabudowy 108 m2 i kubaturze 700 m3 kwalifikującym się do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu, posadowionym w granicy z działką nr 153/16 . Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, teren nie jest ogrodzony ani od ulicy gen. Józefa Bema ani od ulicy Światowida. Nieruchomość powstała w wyniku podziału polegającego na wydzieleniu działki nr 150/11 jako trójkąt widoczności przeznaczony do włączenia w pas drogowy przyległej ulicy i działki nr 150/10 z istniejącą studnią publiczną, stanowiącą własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Od strony ulicy gen. Józefa Bema na działce znajduje się szafa kablowa TP S.A., której właściciel zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na obszarze 1,5 m x 3,00 m. Na nieruchomości znajduje się drzewostan w postaci: wierzby kruchej i olszy.
  Na terenie nieruchomości znajduje się :

  1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ulicy Światowida 49) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem, zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 ,,Energetyczne linie napowietrzne’’ w zależności od rodzaju budynku;
  2. przyłącze wodociągowe o Ø 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla powyższych przyłączy obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
  3. infrastruktura telekomunikacyjna (szafa kablowa z czynnymi kablami służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych). Telekomunikacja Polska S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na eksploatacji linii telefonicznej na obszarze 1,5 m x 3,00 m, zapewnieniu wstępu służb technicznych oraz sprzętu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, naprawy, a w szczególności usuwania awarii z prawem wymiany urządzeń, powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela od nasadzania drzew i krzewów w wyżej określonym pasie gruntu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłową eksploatację linii. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych, a koszt przebudowy poniesie inwestor;
  4. w pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, sieć gazowa i telefoniczna;
  5. obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulicy gen. Józefa Bema (stanowiącej własność Miasta) lub z jezdni ulicy Światowida (stanowiącej własność osób fizycznych).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r., 15.03.2013 r.
  Cena wywoławcza: 386 000 zł netto, wadium: 77 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 860 zł.

  Tomaszowskiej 18, obr. G-7, dz. nr 157 o pow. 998 m2, KW LD1M/00117731/0.
  Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 20 m na 50 m i jest niezabudowana. Jej teren jest płaski, podwyższony w stosunku do poziomu drogi (ul. Tomaszowskiej). Nieruchomość jest od frontu ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach z furtką. W granicy północno-zachodniej i południowo-wschodniej znajdują się ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Od strony wschodniej nie jest ogrodzona. Działka porośnięta jest pojedynczymi drzewami (skoncentrowanymi przy ogrodzeniu od strony ulicy) i trawą. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej ul. Tomaszowskiej. Najbliższe jej sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Tomaszowskiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z zapisami studium nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji i wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy zrealizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia w/w zapisu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza: 163 000 zł netto, wadium: 32 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 630 zł.

  Tomasza Rychlińskiego 3, obr. P – 7, dz. nr 56 o pow. 457 m2, KW LD1M/00087770/5.
  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie ww. nieruchomości znajduje się jedynie wykonany z materiałów odpadowych obiekt nietrwale związany z gruntem. Działka jest prowizorycznie ogrodzona płotem z siatki. W ciągu ogrodzenia zamontowano stalową bramę. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony północnej, południowej i zachodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Naniesienia znajdujące się na ww. nieruchomości w postaci obiektu nietrwale związanego z gruntem, bramy, siatki zostały wzniesione przez byłego Dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Obecnie były dzierżawca obciążony jest za bezumowne korzystanie z gruntu. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa. W sąsiedztwie znajduje się działka niezabudowana (od północy) oraz z zabudową gospodarczą o niewielkiej kubaturze.
  Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r.
  Cena wywoławcza: 62 000 zł netto, wadium: 12 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 620 zł.

  Tomasza Rychlińskiego 4, obr. P – 7, dz. nr 55 o pow. 468 m2, KW LD1M/00087637/1.
  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie ww. nieruchomości znajduje się studnia, która zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej nie stanowi studni publicznej i nie jest własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Wzdłuż granic północnej i zachodniej nieruchomości rośnie kilka drzew. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony zachodniej i południowej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa.
  Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r.
  Cena wywoławcza: 63 000 zł netto, wadium: 12 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 630 zł.

  Tomasza Rychlińskiego 5, obr. P – 7, dz. nr 54 o pow. 383 m2, KW LD1M/00087872/0.
  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony północnej, wschodniej i zachodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa.
  Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.04.2013 r.
  Cena wywoławcza: 52 000 zł netto, wadium: 10 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 520 zł.

  Lipowej 42, obr. P – 19, dz. nr 150/3 o pow. 731 m², KW LD1M/00095902/9.
  Nieruchomość nie jest zabudowana. W części przylegającej do ulicy Lipowej porośnięta trawą, natomiast w części wschodniej jest użytkowana jako parking. Przy granicy północnej działki rośnie kilka drzew liściastych.
  Granica nieruchomości jest naruszona:

  1. od strony działki nr 149/1 (ul. Lipowa 40) na długości około 9 m i szerokości około 30 cm;
  2. od strony działki nr 152/2 (ul. Lipowa 44) na długości około 7 m i szerokości około 30 cm.
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się przyłącza wodno-kanalizacyjne (nieczynne) oraz przyłącze gazu (nieczynne).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Lipowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1701/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 25.01.2013 r., 12.04.2013 r.
  Cena wywoławcza: 268 000 zł netto, wadium: 26 800 zł, postąpienie nie mniej niż 2 680 zł.

  płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3 pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3.
  Nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do prostokąta. Od frontu oraz wzdłuż granicy północnej występują pozostałości betonowego ogrodzenia (fragmenty cokołu i słupy). W środkowej części działki znajdują się pozostałości betonowych elementów. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa, wiąz). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowy właściciel powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej nr 252/1, które w części posadowione są również na przedmiotowej nieruchomości.
  Na nieruchomości znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Gestor sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy działki zlokalizowane jest nieczynne przyłącze kanalizacyjne.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz cieplna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest Uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
  Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 21.09.2012 r., 7.12.2012 r., 8.03.2013 r.
  Cena wywoławcza: 192 000 zł netto, wadium: 38 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 920 zł.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  Drewnowskiej 52, obr. B-46, dz. nr 91 o pow. 679 m2, KW LD1M/00003954/7.
  Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/2).
  Nieruchomość zabudowana jest:

  1. frontowym, 3 – kondygnacyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym;
  2. wyłączonym z użytkowania, częściowo rozebranym budynkiem prawej oficyny;
  3. drewnianymi komórkami lokatorskimi w dostatecznym stanie technicznym (w części wschodniej podwórza), nieużytkowaną, drewnianą komórką w złym stanie technicznym, przylegającą do budynku wyłączonego z użytkowania (w części zachodniej nieruchomości) oraz ubikacją drewnianą (tzw. suchą) w średnim stanie technicznym (w części południowo-wschodniej nieruchomości).
  Budynek frontowy wybudowany w 1945 roku znajduje się w dostatecznym stanie technicznym, wymagającym remontu. Budynek prawej oficyny został częściowo rozebrany do poziomu eliminującego występowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia (decyzja nr 689/07 z dnia 18 czerwca 2001 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi). Wysokość pozostawionych ścian zewnętrznych budynku prawej oficyny wynosi 2,90 – 3,40 m.
  W budynku frontowym usytuowanych jest 13 lokali mieszkalnych, z których 2 zajmowane są bez tytułu prawnego, 5 zajmowanych jest na podstawie dawnych decyzji administracyjnych o przydziale, pozostałe zajmowane są na podstawie umów cywilno-prawnych.
  Nieruchomość obciążona jest hipotekami przymusowymi zwykłymi, które ujawnione są w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00003954/7, w wysokościach: 1,40 zł, 0,38 zł, 7,65 zł i 0,72 zł, których wierzycielem jest Skarb Państwa.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UH – tereny usług handlu wielkopowierzchniowego.
  Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 252 000 zł netto, wadium: 50 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 520 zł.
  Do ceny nabycia udziału doliczony zostanie koszt poniesiony przez Miasto Łódź na wykonanie operatu szacunkowego w wysokości 2 091 zł brutto.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3.06.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń a także, iż zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń– dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lipowej 42,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń– dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Berka Joselewicza 12,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy gen. Józefa Bema 51,
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3.06.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok.457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy: Wysokiej 11 oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Pabianickiej 4, Piotrkowskiej 64
Treść:

2013-03-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Wysokiej 11, obr. W – 24, dz. nr 116/3, pow. 840 m2, KW LD1M/00097091/4
   Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt prostokąta. Obecnie na działce znajdują się:
   1. budynek mieszkalny frontowy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiórki;
   2. budynki mieszkalne prawej i lewej oficyny, trzykondygnacyjne, nie podpiwniczone, przeznaczone do rozbiórki;
   3. budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, przeznaczony do rozbiórki.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 116/3 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Wysokiej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się przez istniejący zjazd z tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445). Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. nieczynne kable niskiego napięcia przeprowadzone do zlikwidowanego złącza kablowego znajdującego się w bramie budynku usytuowanego na działce nr 116/3, będące na majątku PGE Dystrybucja S. A.;
   2. kablowe przyłącze telekomunikacyjne biegnące wewnątrz budynków w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na działce nr 116/3, stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
   3. nieczynne przyłącze gazowe stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.;
   4. przyłącze wodociągowe ø 40 mm, PEHD, o dł. L = 6,91 m (odcinek od miejsca włączenia do wodociągu miejskiego ø 100 mm w ul. Wysokiej do zaworu głównego za wodomierzem w studni wodomierzowej) będące w eksploatacji ZWiK Spółka z o. o.; na wysokości wyżej wymienionej posesji występuje przyłącze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy D = 0,15 m i dł. 6,5 m będące w eksploatacji ZWiK Spółka z o. o.; w ul. Wysokiej na wysokości działki nr 116/3 znajdują się: wodociąg miejski ø 100 oraz miejski kanał ogólnospławny J.IV 0,90 x 1,60 m.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr S. Kopcińskiego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Cena wywoławcza: 460 000 zł. netto, wadium wynosi: 46 000 zł., postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 600 zł.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Pabianickiej 4, obr. G-3, dz. nr 248 o pow. 1157 m2, KW LD1M/00001942/6.
   Nieruchomość położona przy ulicy Pabianickiej 4 stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 18/36 oraz osoby fizycznej w 18/36.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. frontowym, murowanym, pięciokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalno-usługowym (stary budynek wielorodzinny – kamienica z lokalem użytkowym w kondygnacji parteru) o powierzchni użytkowej 1127 m2 i powierzchni zabudowy 320 m2, w złym stanie technicznym;
   2. częściowo drewnianymi (większość), częściowo murowanymi obiektami gospodarczymi o niewielkich powierzchniach zabudowy – w większości w bardzo złym stanie technicznym – do remontu lub likwidacji;
   3. murowanym budynkiem garażowym w zadowalającym stanie technicznym;
   4. zespołem garaży blaszanych nie związanych trwale z gruntem.
   W budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości znajdują się ogółem 22 lokale mieszkalne, w tym: 8 lokali zajętych jest na podstawie umów najmu, 7 na podstawie decyzji administracyjnej, 1 lokal zajmowany jest przez współwłaściciela, 6 lokali zajmowanych jest bezumownie (wyroki eksmisyjne). W budynku usytuowany jest również 1 lokal użytkowy.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXXIX/781/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta.
   Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości Miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.08.12 r., 14.12.12 r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 640 000 zł netto, wadium: 128 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 400 zł.

  • Piotrkowskiej 64, obr. S-6, dz. nr 37/6 i 37/4, pow. 2 133 m2 , KW LD1M/00000981/4.
   Nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 64 stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 18/42 oraz osób fizycznych w 24/42.
   Nieruchomość zabudowana jest:
   1. frontowym, murowanym, czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym (budynek wielorodzinny - kamienica z lokalami użytkowymi w kondygnacji parteru) o powierzchni użytkowej 442,04 m2 i powierzchni zabudowy 324 m2, wybudowanym w 1900 r., wymagającym przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich, wyposażonym w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną;
   2. murowanym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (budynek wielorodzinny - kamienica), o powierzchni zabudowy 506 m2, wybudowanym w 1900 r., wyposażonym w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telefoniczną;
   3. murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 12 m2, wybudowanym w 1900 r., aktualnie w złym stanie technicznym, wyposażonym w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.
   Łącznie w budynkach usytuowanych na nieruchomości znajduje się 34 lokali mieszkalnych, z czego 24 jest przedmiotem najmu oraz 2 lokale użytkowe będące przedmiotem najmu.
   W dziale III Księgi Wieczystej nr LD1M00000981/4 wpisane są następujące ostrzeżenia:
   1. prawo dożywotniego użytkowania 1/3 częścią 18/42 części nieruchomości należącej do Jehoszua i Sary Krajeman na rzecz Rychli z Bursztynowiczów Krajeman, wpisane w 1948 r.;
   2. ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 7.10.1957 r. stwierdzającym zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa, zabezpieczające roszczenie skarżącego Jehoshua Krilk – Mona. Postępowanie to zostało prawomocnie zakończone wyrokiem z dnia 18.01.2007 r. Ostrzeżenie to nie ma znaczenia dla stanu prawnego nieruchomości i powinno być wykreślone.
   Nieruchomość obciążona jest następującymi hipotekami ujawnionymi w dziale IV Księgi Wieczystej nr LD1M00000981/4:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 0,02 zł na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 4,95 zł na rzecz Skarbu Państwa.”
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej - obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości Miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m. n.p.t.).
   Nieruchomość położona przy ulicy Piotrkowskiej 64 znajduje się na obszarze objętym opracowaniem konkursowym ,,Wielkomiejska Piotrkowska”, zgodnie z którym zaplanowano budowę wielopoziomowego parkingu powierzchniowego (na działce nr 38/22) a przez przedmiotową nieruchomość, zgodnie z opinią, powinien przebiegać ciąg komunikacji pieszej łączący działkę numer 38/22 z ulicą Piotrkowską. Miasto nie jest w stanie zagwarantować funkcjonowania ciągu komunikacyjnego ze względu na stan prawny nieruchomości (współwłasność). Nieruchomość położona jest przy ulicy, która jako zespół architektoniczno - urbanistyczny wpisana jest do rejestru zabytków.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.11.12 r.
   Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi: 2 625 000 zł netto, wadium: 525 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 26 250 zł.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości (udziału) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20.05.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Pabianickiej 4
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Wysokiej 11
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 20.05.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności (współwłasności) nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości (udziału).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości (udziału) zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokali (mieszkalnych) położonych w Łodzi przy ulicach: Lnianej 8, Żubardzkiej 9, Jana 8, Lnianej 15, Bratysławskiej 13 oraz na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ulicy Tatarakowej 8
Treść:

2013-03-22

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na:

 1. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokali (mieszkalnych):

  • nr 32, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Lnianej 8
   Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi i znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce nr 23/109 w obr. B-41, KW LD1M/00173304/8.
   Działka nr 23/109 stanowi własność Miasta Łodzi i jest oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” do dnia 26 marca 2063 r.
   Lokal (mieszkalny) o pow. użyt. 30,00 m2 położony jest na dziesiątym piętrze, z balkonem i składa się z dwóch pokoi, kuchni, ubikacji z łazienką, przedpokoju. Winda w budynku dochodzi do dziewiątego piętra. Lokal wymaga remontu.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 70 000 zł netto, wadium: 14 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 700 zł. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 3020/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2012 r. oraz Załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia Nr 3020/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2012 r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia drugiej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3628/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 stycznia 2013 r.

  • nr 60, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 9.
   Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja w Łodzi i znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działce nr 94/111 w obr. B-44, KW LD1M/00171284/7.
   Działka nr 94/111 stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
   Lokal (mieszkalny) o pow. użyt. 37,67 m2 położony jest na czwartym (ostatnim) piętrze, z balkonem i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki razem z wc. Stan techniczny lokalu jest średni.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 120 500 zł netto, wadium: 24 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 205 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 3656/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 stycznia 2013 r. zmienionym zarządzeniem Nr 3927/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. oraz Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 3656/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 stycznia 2013 r. stanowiącym „Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego”.

  • nr 28, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Jana 8.
   Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Łodzi i znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działkach nr 60/7 i 60/8 w obr. B-28, KW LD1M/00035864/2. Ww. księga wieczysta obejmuje działki nr 60/7, 60/8 i 64/1, które stanowią współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
   Lokal (mieszkalny) o pow. użyt. 37,68 m2 położony jest na czwartym (ostatnim) piętrze, z balkonem i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Stan techniczny lokalu jest niski.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 119 000 zł netto, wadium: 23 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 190 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 stanowiącym „Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego” do Zarządzenia Nr 3655/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 stycznia 2013 r.

  • nr 16, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Lnianej 15.
   Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi i znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działce nr 20/133 w obr. B-41, KW LD1M/00174107/4.
   Działka nr 20/133 stanowi własność Miasta Łodzi. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Teofilów” oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
   Lokal (mieszkalny) o pow. użyt. 45,13 m2 położony jest na parterze, bez balkonu i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki razem z wc. Stan techniczny lokalu określony jako w podstawowym standardzie wykończenia.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 157 000 zł netto, wadium: 31 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 570 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 stanowiącym „Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego” do Zarządzenia Nr 3797/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r.

  • nr 13, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Bratysławskiej 13
   Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Łodzi i znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działkach nr 375/59 i 375/73 w obr. P-27, KW LD1M/00032814/6.
   Działki nr 375/59 i 375/73 stanowią współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych oraz właścicieli wyodrębnionych lokali. Lokal (mieszkalny) o pow. użyt. 18,80 m2 położony jest na trzecim piętrze, z balkonem i składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki i wc. Stan techniczny lokalu określony jako zły.
   Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 55 000 zł netto, wadium: 11 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 550 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 stanowiącym „Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” do Zarządzenia Nr 3673/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 r.

 2. sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego:

  • nr 77, w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Tatarakowej 8 wraz z udziałem w prawie własności gruntu.
   Samodzielny lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce nr 347 w obr. B-8, KW LD1M/00024556/0.
   Samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,42 m2 położony jest na trzecim piętrze, z balkonem i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal do remontu. Do lokalu przypisana jest komórka.
   Przedmiotowy lokal posiada księgę wieczystą KW LD1M/00193840/3. Właściciel lokalu (Miasto Łódź) jest współwłaścicielem w 4242/858510 części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współwłaścicielem działki gruntu nr 347 - KW LD1M/00024556/0.
   Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu: 151 000 zł netto, wadium: 30 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 510 zł.
   Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym „Warunki przetargu” do Zarządzenia Nr 3668/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 stycznia 2013 r.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji (ustnym przetargu nieoganiczonym) + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 r. w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A, o godzinie 10.00.

W aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 22.04.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym). W powyższym terminie należy dostarczyć również stosowne oświadczenia, dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg o wpisie z CEIDG; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję (ustny przetarg nieograniczony) wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym), jeżeli wpłacone do dnia 22.04.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym).

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 1/3 i Łagiewnickiej 109, Zielonej 12, Andrzeja Struga 49 i 51
Treść:

2013-03-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Inflanckiej 1/3 i Łagiewnickiej 109, obręb B-49, działki nr: 265/12, 265/24 i 265/19 o łącznej pow. 3020 m2, KW: LD1M/00168986/4, LD1M/00248500/9 i LD1M/00034344/4.
  Działka nr 265/12 zagospodarowana jest wspólnie z sąsiednią działką nr 265/27, stanowiącą własność prywatną. Znajduje się na niej część budynku handlowo-usługowego salonu samochodowego, wybudowanego przez byłego dzierżawcę nieruchomości, który z niej bezumownie korzysta i prowadzi na niej działalność gospodarczą – salon samochodowy. Budynek jest parterowy, w części dwukondygnacyjny i posiada konstrukcję stalową. Linia rozgraniczająca części budynku o różnej wysokości nie pokrywa się z przebiegiem granicy działek nr 265/12 i 265/27.
  Budynek ten posiada następujące cechy:
  1. elewacja zewnętrzna: okładziny aluminiowe;
  2. układ konstrukcyjny: szkieletowy stalowy;
  3. stropodach o konstrukcji stalowej ze świetlikiem dachowym kryty papą;
  4. stolarka okienna w części z profili aluminiowych a w części PCV;
  5. posadzki: terakota;
  6. sufity podwieszone Armstrong (w salonie i części biurowej);
  7. ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.
  Na działce nr 265/12 usytuowana jest myjnia dla samochodów i jest to obiekt rozbieralny stanowiący własność dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości. Obszar działek nr 265/12 i 265/24 jest utwardzony kostką brukową i ogrodzony ramami stalowymi mocowanymi do metalowych słupków. Ogrodzenie obejmuje także działkę nr 265/19, która nie posiada nawierzchni utwardzonej.
  Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. wodociąg Ø 150 mm stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (działka nr 265/19). Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 3 m symetrycznie po obu stronach przewodu oraz do ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=10,62 m (działka nr 265/12). Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m symetrycznie po obu stronach przyłącza;
  3. czynne linie kablowe należące do PGE Dystrybucja sp. z o.o.,
  4. telekomunikacyjne przyłącze doziemne stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A. (działka nr 265/12);
  5. sieci kanalizacyjne.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi najbardziej wskazanym sposobem obsługi komunikacyjnej zbywanego terenu jest obsługa poprzez zjazd z ul. Rysowniczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych.
  Cena wywoławcza: 1 900 000 zł netto, wadium: 190 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 19 000 zł

 • Zielonej 12, obręb P-19, działka nr 208 o pow. 1071 m2, KW LD1M/00089526/4.
  Nieruchomość jest zabudowana od frontu parterowym budynkiem – (dawniej usługowym) oraz wzdłuż pozostałych granic działki jako prawa, poprzeczna i lewa oficyna - budynkami mieszkalnymi o wysokości 4 kondygnacji. Budynki zostały zakwalifikowane do rozbiórki.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, poprzez istniejący zjazd z ulicy Zielonej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na działce znajduje się energetyczna linia kablowa nn i złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja S.A. oraz infrastruktura będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. znajdująca się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., tj. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d= 0,15 m. Dla przyłączy wodnych i kanalizacyjnych wymagane jest zachowanie strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień i zabudowy o szerokości 5 m, symetrycznie po obu stronach rurociągów.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  • zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  • zrealizowania na nieruchomości zabudowy pierzejowej w terminie do 60 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży. Przez zrealizowanie zabudowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz.472, 951 i 1256).
  Ww. obowiązki zastrzeżone zostaną w umowie przenoszącej prawo własności nieruchomości.
  W umowie zastrzeżone zostaną również:
  • kara umowna w wysokości 300 000 zł w przypadku niezrealizowania na nieruchomości zabudowy pierzejowej w terminie do 60 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
  • oświadczenie o poddaniu egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zapłaty ww. kary umownej zgodnie z następującymi warunkami:
   • Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30 dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
   • Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
   • w celu zabezpieczenia ww. kary umownej, nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łódź hipotekę w kwocie 450 000 zł, zabezpieczającą również odsetki oraz przyznane koszty postępowania.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i ulic 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2082/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2011-2014, rozpoczęcie prac związanych ze sporządzeniem planu miejscowego dla obszaru, na których znajduje się przedmiotowa nieruchomość przewiduje się po roku 2014 r. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przyszłe zagospodarowanie nieruchomości należy kształtować w formie intensywnej - wielofunkcyjnej zabudowy o gabarytach nawiązujących do istniejącej w sąsiedztwie wielokondygnacyjnej pierzejowej zabudowy.
  Cena wywoławcza: 685 000 zł netto, wadium: 68 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 850 zł

 • Andrzeja Struga 49 i 51, obręb P-19, działka nr 140 o pow. 676 m2, KW LD1M/00091089/5 oraz działka nr 136/3 o pow. 786 m2, KW LD1M/00104904/0. Łączna powierzchnia działek 1462 m2.
  Teren działek nr 140 i nr 136/3 jest niezabudowany, w części zadrzewiony, mogą na nim występować fundamenty rozebranych budynków. Wzdłuż granicy południowej i zachodniej terenu znajduje się betonowy mur o wysokości 1 m.
  Na terenie działki nr 140 znajduje się przyłącze wodociągowe 63/50 Ø mm o długości 6,89 m (nieużytkowane) i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 9,60 m. Na działce nr 136/3 znajduje się przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m, o długości 7,0 m. Przyłącza są własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. i znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Dla istniejących przyłączy konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 2,5 m z każdej strony rurociągów licząc od ich osi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Pogonowskiego, w miejscu możliwie najbardziej oddalonym od przejścia dla pieszych. W przypadku gdyby działki nr 140 i nr 136/3 miały zostać zagospodarowane oddzielnie, obsługa komunikacyjna działki nr 140 może odbywać się z ulicy Struga, a działki nr 136/3 z ulicy Pogonowskiego w miejscu możliwie najbardziej oddalonym od przejścia dla pieszych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256). Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Teren nieruchomości objęty jest uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 540 000 zł netto, wadium: 54 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 400 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 6.05.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Andrzeja Struga 49 i 51,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Inflanckiej 1/3 i Łagiewnickiej 109, ul. Zielonej 12.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 6.05.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek;
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IV p. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Andrzeja Struga 62 i 64, dr. Władysława Biegańskiego 19, Plonowej 41, Żelaznej 12, płk. dr Stanisława Więckowskiego 79, Limanowskiego 104, Rojnej 123
Treść:

2013-02-15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Andrzeja Struga 62 i 64, obr. P-20, dz. nr 20/1 o pow. 867 m2, KW LD1M/00099935/7 oraz dz. nr 21 o pow. 754 m2 , KW LD1M/00003471/7
  Działki nr 21 i nr 20/1 zabudowane są budynkami w złym stanie technicznym, kwalifikującymi się do rozbiórki. Na działce nr 20/ 1, w narożniku północno – wschodnim, zlokalizowany jest budynek mieszkalny oficyny wybudowany najprawdopodobniej na początku XX wieku lub w końcu XIX wieku. Budynek jest w części czterokondygnacyjny, w części trzykondygnacyjny. Ściany budynku są murowane. Stropy drewniane. Brak tynków. Belki stropowe spróchniałe i porażone przez owady, w części uszkodzone, ugięcia przekraczają normy dopuszczalne. Na ścianach i nadprożach widoczne rysy. Okna parteru są zamurowane. Na pozostałych kondygnacjach stolarki okiennej brak, lub jest całkowicie zużyta fizycznie. Budynek kwalifikuje się do wyburzenia. Na działce nr 21 w granicy północnej i wschodniej zlokalizowane są jednokondygnacyjne budynki gospodarcze, najprawdopodobniej wybudowane na początku XX wieku. Ściany są murowane, tynki zewnętrzne zmurszałe, odparzone, zagrzybione, z licznymi ubytkami. Otwory okienne zamurowane. Budynki nie są wykorzystywane i nie nadają się do wykorzystania w stanie, w jakim obecnie się znajdują. Kwalifikują się do rozbiórki. W granicy zachodniej zlokalizowany jest budynek gospodarczy typu komórka, wykonany z płyt ogrodzeniowych pełnych. Kwalifikuje się do usunięcia.
  Na terenie działki nr 21 znajduje się przyłącze wodociągowe 63/50 ø mm o długości 11,62 m i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,1 m. Na działce nr 20/1 znajduje się przyłącze wodociągowe ø 50/40 mm o długości 12,91 m. Przyłącza wodociągowe nie są użytkowane.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z jezdni ul. Struga. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256)
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”. Dla obszaru w którym położone są nieruchomości podjęto Uchwałę Nr XCIII/1701/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r., 30.11.2012 r.,
  Cena wywoławcza: 520 000 zł netto, wadium: 52 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 200 zł.

 • dr. Władysława Biegańskiego 19, obr. B-26, dz. nr 567 o pow. 1091 m2, KW LD1M/00003075/1.
  Nieruchomość ma kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość ogrodzona jest od strony północnej, wschodniej i południowej siatką a od strony zachodniej murem. Teren działki jest utwardzony trylinką. Na nieruchomości rosną m. in. 2 klony jawory, które zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nabywca zobowiązany jest zachować.
  Nieruchomość jest zabudowana:
  1. obiektem wzniesionym w 1920 r. jako rezydencja mieszkalna, wykorzystywanym obecnie jako budynek użytkowy; jest to budynek murowany (2 kondygnacje nadziemne i nad częścią poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony, o pow. zabudowy 256 m2 i pow. użytkowej 436,17 m2; budynek znajduje się w stanie technicznym wymagającym konieczność wykonania w nim szeregu robót remontowych o znacznym zakresie;
  2. budynkiem garaży, murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 83 m2 i pow. użytkowej 66,50 m2; obiekt ten znajduje się w złym stanie technicznym i według orzeczenia o stanie technicznym kwalifikuje się do rozbiórki.
  Jeden z lokali znajdujących się w budynku użytkowym jest bezumownie użytkowany przez byłego Najemcę, za zgodą Miasta Łodzi, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
  Nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej ø200 mm w ul. Biegańskiego przyłączem ø 50 mm o długości L=24,15 m i miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej D=0,30 m w ul. Biegańskiego przyłączem d=0,15 m o długości L=11,50 m. Pas ochronny dla ww. przyłączy wynosi 5 m łącznie po obu stronach rurociągu.
  Na nieruchomości znajduje się również:
  1. linia 0,4 KV stanowiąca przyłącze napowietrzne zasilające budynek znajdujący się na nieruchomości;
  2. czynne przyłącze gazu, dla którego strefa ochronna wynosi 1,5 m;
  3. kanalizacja kablowa i kabel TP S.A. zasilający budynek znajdujący się na nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie zagospodarowania pasa drogowego może odbywać się od strony ulicy Biegańskiego. Opinia nie stanowi zgody - zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r., 30.11.2012 r.
  Cena wywoławcza: 650 000 zł netto, wadium: 130 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 500 zł

 • Plonowej 41, obr. B- 38, dz. nr 92 o pow. 3859 m2, KW LD1M/00103174/6.
  Działka posiada kształt nieregularny. Obecnie na działce znajdują się:
  1. budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony (dawna pralnia i suchy ustęp);
  2. zbiornik bezodpływowy (szambo) obsługujące nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  3. zbiornik bezodpływowy (szambo) obsługujące budynek położony przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  4. część budynku znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (fragment drewnianej szopy do likwidacji).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 92 przylega do pasów drogowych dróg publicznych – ulic: Plonowej i Tatarczanej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się przez zjazd z jezdni tych ulic. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256). Budowa i lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. napowietrzna sieć kablowa na podbudowie słupowej, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
  2. przyłącze wodociągowe ø 32 mm, o dł. L = 5,23 m (włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Plonowej) i instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Aleksandrowskiej 176;
  3. przyłącze wodociągowe ø 32 mm, o dł. L = 10,55 m (włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Plonowej) i instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Aleksandrowskiej 174;
  4. przyłącze wodociągowe ø 32 mm, o dł. L = 11,94 m (włączone do miejskiej sieci wodociągowej ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Plonowej) i instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Aleksandrowskiej 172;
  dla każdego z wyżej wymienionych przyłączy wodociągowych obowiązuje pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
  1. dwa zbiorniki bezodpływowe szamba o powierzchni 20 m2 i 7,5 m2 oraz pojemności 18,9 m3 i 14,5 m3.
  Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości został zaprojektowany i wybudowany wodociąg ø 160 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 3 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodów. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Na terenie działki rosną: drzewa – samosiejki, chwasty i dzikie krzewy.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy a także zaleceniami innych właściwych jednostek;
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93 w obrębie B – 38 – nr księgi wieczystej LD1M/00101492/7 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:
   1. prawie przejścia i korzystania z toalety oraz szamba zajmujących powierzchnię 50 m2 na działce nr 92, znajdujących się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00103174/6, w zakresie wskazanym w załączniku do „Warunków drugiego przetargu”,
   2. prawie przejścia, przejazdu i korzystania w celu opróżniania, naprawy, konserwacji zbiornika bezodpływowego - szamba oraz toalety; opróżnianie, naprawa, konserwacje toalety – ustępu suchego oraz zbiornika bezodpływowego – szamba obciąża właściciela nieruchomości władnącej;
  3. ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94 w obrębie B – 38 – nr księgi wieczystej LD1M/00103175/3 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:
   1. prawie przejścia i korzystania z szamba zajmującego powierzchnię 36 m2 na działce nr 92, znajdującego się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00103174/6,w zakresie wskazanym w załączniku do „Warunków drugiego przetargu”,
   2. prawie przejścia, przejazdu i korzystania w celu opróżniania, naprawy i konserwacji zbiornika bezodpływowego – szamba; opróżnianie, naprawa, konserwacje zbiornika bezodpływowego – szamba obciąża właściciela nieruchomości władnącej;
  4. poniesienia kosztów wniosków o wpis ww. służebności do księgi wieczystej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 390 000 zł netto (w tym wartość naniesień 0 zł), wadium: 78 000 zł postąpienie nie mniej niż: 3 900

 • Żelaznej 12, obr. W – 25, dz. nr 116/1 o pow. 721 m2, KW LD1M/00095919/1
  Nieruchomość jest pięciokątna, porośnięta murawą. Na działce znajdują się:
  • trzykondygnacyjny budynek mieszkalny (w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania), o powierzchni użytkowej 234,83 m2,
  • dwa jednokondygnacyjne budynki gospodarcze (pralnia i komórki),
  • ogrodzenie z płyt betonowych od strony wschodniej,
  • ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych z pozostałych stron (częściowo zdemontowane i uszkodzone),
  • drzewa liściaste.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 116/1 przylega bezpośrednio do pasa drogowego dwóch dróg publicznych: ul. Żelaznej – drogi gminnej klasy D – dojazdowej i al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza - drogi krajowej klasy GP – głównej ruchu przyspieszonego. Obsługa komunikacyjna działki nr 116/1 powinna odbywać się przez zjazd z jezdni ul. Żelaznej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. energetyczne złącze kablowe nn będące własnością PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto,
  2. kanalizacja teletechniczna, jedno otworowa wraz z czynnymi kablami, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S. A.;
  3. przyłącze wodociągowe ø 40 mm i przyłącze kanalizacyjne d = 0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., dla tych przyłączy konieczne jest zachowanie stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony przewodów licząc od ich osi;
  4. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 500 wykonana w technologii preiziolowanej wraz z komorą ciepłowniczą oraz sieć ciepłownicza 2xDn 50 wykonana w technologii preizolowanej; strefa ochronna dla sieci 2xDn 500 wynosi 3 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej, a dla sieci 2xDn 50 wynosi 2 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu dla tych sieci na rzecz Dalkia Łódź S. A., na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S. A. prawo dostępu do sieci ciepłowniczych wraz ze strefą ochronną w zakresie niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, napraw, remontu i bieżącej eksploatacji;
  5. przyłącze służące odwadnianiu komory ciepłowniczej i włączone do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – przyłącze to nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość przy ul. Żelaznej 12 została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XCIII/1710/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego i Targowej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych.
  Cena wywoławcza: 445 000 zł netto, wadium 44 500 zł, postąpienie nie mniej niż 4 450 zł

 • płk. dr Stanisława Więckowskiego 79, obr. P - 9, dz. nr 176 o pow. 1531 m2, KW LD1M/00073402/4
  Nieruchomość jest niezabudowana, prostokątna i płaska.
  Na nieruchomości na której urządzono parking strzeżony znajdują się:
  • ogrodzenie od frontu z siatki rozpiętej na stalowych słupkach,
  • stalowa brama,
  • budynek do obsługi parkingu,
  • przenośna toaleta.
  Powyższe elementy nie zostały uwzględnione w wycenie nieruchomości.
  Obecnie nieruchomość jest użytkowana bezumownie. Bezumowny użytkownik - został zobowiązany do opuszczenia nieruchomości w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; w przypadku nie opuszczenia nieruchomości bezumowny użytkownik pozostawi poczynione nakłady bez możliwości uzyskania ich zwrotu.
  Granica działki nr 176 jest częściowo naruszona (na odcinku około 30 cm) przez budynek znajdujący się na nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego 77 (działka nr 175, obręb P – 9).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej – klasy „Z” - ul. płk. dr Stanisława Więckowskiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. dwa kable niskiego napięcia oraz złącze kablowe, znajdujące się na majątku PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu, która ograniczać się będzie do części nieruchomości stanowiącej pas gruntu o łącznej powierzchni 8,75 m2, na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej przedstawicielom PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto prawo wejścia na teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych wraz ze złączem kablowym i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji;
  2. przyłącze wodociągowe ø 50 mm (L = 9,30 m) znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
  3. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d = 0,15 m nie znajdujące się w dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r.
  Cena wywoławcza: 800 000 zł netto, wadium: 80 000 zł, postąpienie nie mniej niż 8 000 zł


 • Limanowskiego 104, obr. B-45, dz. nr 225/7, o pow. 1005 m2, KW LD1M/00089996/9
  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana; działka częściowo utwardzona jest trylinką.
  Granica nieruchomości naruszona przez:
  1. budynek usytuowany na działce nr 225/5 przy ulicy Limanowskiego 106:
   • na długości około 12 m i głębokości dochodzącej do około 30 cm,
   • szerokości około 8 m i głębokości około 30 cm;
  2. ogrodzenie nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 226/2 przy ul. Sierakowskiego 16
   • na długości około 30 m,
   • głębokości dochodzącej do około 50 cm.
  Na terenie nieruchomości znajduje się wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna, która nie znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Sierakowskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych– osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r.
  Cena wywoławcza: 425 000 zł netto, wadium: 42 500 zł, postąpienie nie mniej niż 4 250 zł

 • Rojnej 123, obr. B-39, dz. nr 1/1 o pow. 9727 m2, KW LD1M/00016308/8.
  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania lasu.
  Na terenie sąsiedniej działki nr 1/2 znajdują się:
  1. wodociąg ø 150 mm; Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasa ochronnego wynoszącego po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach, w tym powstrzymania się od dokonywania w nim zabudowy i stałych naniesień.
  2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 1 m po obu krawędziach tej kanalizacji;
  3. sieć gazowa;
  4. sieć energetyczna.
  Możliwość ewentualnego przyłączenia ww. sieci do zbywanych nieruchomości należy uzgodnić z ich właścicielem bądź podmiotem władającym.
  W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która jest nieutwardzona i nie jest przystosowana do ruchu ciężkiego, a także od strony ul. Rojnej przez działkę nr 1/2 ze zjazdu maksymalnie oddalonego od skrzyżowania ul. Rojnej z ul. Niemena. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oznacza nieruchomość jako MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 1.02.2013 r.
  Cena wywoławcza: 1 030 000 zł netto, wadium: 103 000 zł, postąpienie nie mniej niż 10 300 zł.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15.04.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Plonowej 41
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Struga 62 i 64, ul. Biegańskiego 19
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Struga 62 i 64, ul. Biegańskiego 19, ul. Żelaznej 12
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 15.04.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 48
Treść:

2013-01-28

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Prezydenta Gabriela Narutowicza 48
dz. nr 489/2 w obr. S-1, o pow. 790 m2 , KW LD1M/00140758/5.

Nieruchomość zabudowana PAŁACEM W STYLU NEORENESANSU, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. Budynek wymaga pilnie generalnego remontu konserwatorsko - rewaloryzacyjnego. Na nieruchomości znajduje się także drewniany budynek gospodarczy usytuowany w granicy z działką 489/10. Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków sprzedaż ma nastąpić jednemu właścicielowi.

Nabywca zobowiązany jest do:

 • wykonania remontu konserwatorskiego, w ramach wytycznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik do „Warunków przetargu”) i po uzyskaniu szczegółowych wytycznych dla ewentualnej nowej funkcji. Roboty budowlane i prace konserwatorskie winny być wykonane zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
 • wystąpienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o uzgodnienie programu prac konserwatorskich – w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży,
 • poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o zmianie stanu prawnego nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży,
 • rozpoczęcia remontu konserwatorskiego w terminie najpóźniej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości; zakończenia remontu konserwatorskiego w terminie najpóźniej 48 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Ww. obowiązki zastrzeżone zostaną w umowie przenoszącej własność nieruchomości.

W umowie zastrzeżone zostaną również:

 • prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę;
 • kary umowne w wysokościach:
  • 1.000.000 zł w przypadku nie rozpoczęcia remontu w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • 3.000.000 zł w przypadku nie zakończenia remontu w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty ww. kar umownych, zgodnie z następującymi warunkami:
  • Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30 dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
  • Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • w celu zabezpieczenia kar umownych nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 5 000 000 zł zabezpieczającą również odsetki oraz przyznane koszty postępowania,
 • wniosek Miasta Łodzi o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 48 przysługującego Miastu ustawowego prawa pierwokupu.

W przypadku wykonania prawa odkupu kary umowne nie będą podlegały doliczeniu do kosztów sprzedaży ani nakładów, o których mowa w art. 594 kodeksu cywilnego.

Na terenie działki znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm (L=7,50m) włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 160 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza;
 2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m (L=22,50m) włączone do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej JI 60x110 mm zlokalizowanej w ul. Narutowicza.
  Przyłącza te znajdują się w dzierżawie i eksploatacji ZWIK Spółka. z o. o.
 3. złącze kablowe będące w eksploatacji i na majątku PGE Dystrybucja S.A. Do złącza doprowadzone są 2 kable niskiego napięcia poprowadzone w pasie chodnika, ze złącza tego zasilana jest nieruchomość przy ul. Narutowicza 48;
 4. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące od budynku przy ul. Narutowicza jako kabel napowietrzny, dalej na budynku przy ul. Narutowicza 48 w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla lokali znajdujących się na tej posesji.

Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza, zatwierdzony uchwałą nr XXXV/649/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 roku - przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 6U – tereny zabudowy usługowej.

Po zastosowaniu 1% bonifikaty cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 494 800 zł netto.
Wadium wynosi: 249 480 zł
Postąpienie wynosi nie mniej niż 24 948 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371A o godzinie 10.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25.03.13 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455) i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia stosownych oświadczeń, danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z CEIDG. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25.03.13r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży.
Pełną informację o nieruchomości i przetargu zawierają „Warunki przetargu” stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3507/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14.12.2012 r. oraz „Wytyczne konserwatorskie” stanowiące Załącznik do warunków przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach: Limanowskiego, Olechowskiej, Wójtowskiej, Szczecińskiej, Choińskiej, Łozowej, Granitowej, Hektarowej, Uprawnej, Akademickiej, Przybyszewskiego i Drwęckiej
Treść:

2013-04-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Limanowskiego 93, obr. B-29, dz. nr 363/3 o pow. 312 m2, KW LD1M/00160312/3.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z poddaszem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.
Obsługa komunikacyjna od ulicy Sierakowskiego. Zorganizowanie indywidualnego zjazdu na działkę jest możliwe po dokonaniu rozbiórki istniejącego budynku. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki znajduje się instalacja wodociągowa obsługująca posesję przy ul. Limanowskiego 95, zasilana przez przyłącze zlokalizowane na działce nr 363/4.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW– tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 105 000 zł netto, wadium: 10 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 050 zł.

Olechowskiej 37, obr. W-36, dz. nr 38/2 o pow. 3 793 m2, KW LD1M/00009718/3.
Nieruchomość jest zabudowana murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym z parterową dobudówką o bardzo znacznym stopniu zużycia, obecnie nieużytkowanym. Obiekt jest usytuowany we frontowej części działki, jego ściana szczytowa postawiona jest równolegle do ulicy. Frontowa część budynku nakryta jest dwuspadowym dachem, a część dobudowana – dachem płaskim. Budynek konstrukcji tradycyjnej, posiada stolarkę okienną zespoloną drewnianą. Jego powierzchnia zabudowy wynosi 69 m2, natomiast powierzchnia użytkowa ok. 59 m2.
Działka ma kształt bardzo wydłużonego prostokąta o szerokości 18 m i długości ponad 220 m. Od frontu nieruchomość jest ogrodzona siatką na słupkach metalowych z metalową bramą i furtką. Ogrodzenie wchodzi w głąb działki. Jego długość wynosi ok. 60 m. Teren nieruchomości jest płaski, z niewielkim spadkiem w kierunku rzeki, porośnięty w sposób naturalny murawą, krzakami i samosiejkami. Wzdłuż południowej granicy działki nr 38/2 zlokalizowany jest zbiornik wodny na rzece Olechówka.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. energetyczne przyłącze napowietrzne nn;
 2. gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 3,2 MPa relacji: ZZU Konstantyna – SRP I Łódź ul. Brzezińska. Strefa kontrolowana dla przedmiotowego gazociągu wynosi 8,00 m (po 4,00 m na stronę od osi). Odległości bezpiecznej zabudowy wynoszą:
  1. dla wolnostojących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych po 15,00 m w odległości poziomej z obu stron osi gazociągu,
  2. dla budynków użyteczności publicznej po 16,25 m w odległości poziomej z obu stron osi gazociągu,
  3. dla parkingów samochodowych (od granicy terenu) po 15,00 m w odległości poziomej z obu stron osi gazociągu,
  4. dla przewodów kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej, wodociągów, kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych mających bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, układanych wzdłuż osi gazociągu po 15,00 m w odległości poziomej z obu stron osi gazociągu,
  5. dla przewodów kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej, wodociągów, kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie mających bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, układanych wzdłuż osi gazociągu po 7,00 m w odległości poziomej z obu stron osi gazociągu; pas gruntu o szerokości po 2,00 m w odległości poziomej z obu stron osi gazociągu musi być wolny od drzew i krzewów,
  6. w przypadku skrzyżowania gazociągu z przewodami kanalizacyjnymi, rurociągowymi, kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy dokonać odrębnego uzgodnienia z Oddziałem Zakładu Gazowniczego Łódź, Działem Sieci Wysokiego Ciśnienia i Stacji Gazowych w Piotrkowie Trybunalskim;
  7. w przypadku skrzyżowania gazociągu wysokiego ciśnienia z drogą dojazdową należy zachować 1,20 m w odległości pionowej od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni drogi;
 3. fragment nieczynnego gazociągu DN 400, stanowiącego własność PGNiG S.A. w Warszawie;
 4. kolektor sanitarny „Widzew 8” o średnicy 1,20x2,10 m, wybudowany w 1983 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. (właściciel tego urządzenia) zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na:
  1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia – kolektora sanitarnego „Widzew 8”,
  2. zaniechaniu wznoszenia, na kolektorze sanitarnym oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m od każdej strony urządzenia, zabudowy i innych stałych naniesień; łączna powierzchnia strefy ochronnej wynosi 262,5 m2,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia.
Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Olechówce. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury Lokali Urzędu Miasta Łodzi, zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno - meteorologicznych urządzeń pomiarowych. Ponadto właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie (po wyznaczeniu części nieruchomości umożliwiających ten dostęp przez organ w drodze decyzji, za co przysługuje mu odszkodowanie z budżetu gminy), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165). Teren działki od strony południowej wchodzi w skład zasięgu pasa ścisłej ochrony i regulacji ekohydrologicznej (strefa I). Strefa ta obejmuje dolinę zalewową rzeki i jest traktowana jako obszar wymagający ścisłej ochrony przyrodniczej. Obszar ten wchodzi również w skład pasa buforowego (strefa II), w którym planowana jest lekka infrastruktura rekreacyjna, otwarte tereny spacerowe, obszary piknikowe. Południowa część nieruchomości znajduje się w zasięgu pasa powodziowego o 1% prawdopodobieństwie wystąpienia. Planowana na nieruchomości inwestycja powinna być zlokalizowana w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym. Określenie bezpieczeństwa zabudowy powinno być potwierdzone przez inwestora analizą zagrożenia powodziowego.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez urządzony zjazd z ul. Olechowskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje północno - zachodnią część nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych. Natomiast południowo - wschodnia część nieruchomości znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 160 000 zł netto, wadium: 16 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 600 zł.

Wójtowskiej 10, obr. G-12, dz. nr 385 o pow. 618 m2, KW LD1M/00162093/5.
Na nieruchomości znajdują się naniesienia (garaże blaszane nietrwale związane z gruntem) będące przedmiotem umów dzierżaw zawartych do dnia 31 marca 2013 r. Nie usunięcie naniesień w terminie do dnia 31 marca 2013 r. zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanych naniesień (art. 180 Kodeksu cywilnego).
Nieruchomość przylega do pasa drogowego drogi publicznej – ulicy Wójtowskiej. Obsługa komunikacyjna może odbywać się przez zjazd z tej ulicy. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 185 000 zł netto, wadium: 18 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 850 zł.

Szczecińskiej 57a, obr. B-35, dz. nr 9/8, pow. 942 m2, KW LD1M/00118155/5.
Na nieruchomości znajdują się naniesienia stanowiące własność byłego dzierżawcy (budynek o konstrukcji lekkiej i ogrodzenie), który został zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie usunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduję utratę dokonanych naniesień (art. 180 Kodeksu cywilnego). Działka przylega do fragmentarycznie otwartego rowu, stanowiącego koryto Cieku wodnego Spod rzeki Kochanówki. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa uważa za konieczne zachowanie i utrzymanie koryta cieku.
Nieruchomość nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 9/4 przylegającą do drogi publicznej ulicy Szczecińskiej. Zdaniem zarządcy drogi obsługa komunikacyjna nieruchomości może pozostać na warunkach stanu istniejącego do czasu przebudowy układu drogowego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki nr 9/8 zlokalizowany jest kanał sanitarny d=0,50 m i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla tych urządzeń wynosi 390 m2. Właściciel ww. infrastruktury - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Służebność polegać ma na prowadzeniu przez nieruchomość istniejących urządzeń, zaniechaniu wznoszenia na działce zabudowy i stałych naniesień, nieograniczonego dostępu do urządzeń dla osób upoważnionych przez właściciela, wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
Cena wywoławcza: 135 000 zł netto, wadium 13 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 350 zł.

Choińskiej 29, obr. G – 7, dz. nr 29 o pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Na nieruchomości w południowo - wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Północna część nieruchomości jest utwardzona płytami betonowymi. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach, ze stalową furtką. Wzdłuż ogrodzenia od strony zachodniej rośnie kilka świerków. Pozostała część działki jest porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Ogrodzenie nieruchomości częściowo od strony wschodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości, jest zużyte i nadaje się do likwidacji. Na nieruchomości znajduje się również ogrodzenie z siatki przebiegające od południowej strony z płyt betonowych. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Górna, w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Zabudowa ulicy Choińskiej i równoległej ulicy Wiośnianej stanowi enklawę zabudowy o innej funkcji na terenie zdominowanym przez zabudowę przemysłowo – usługową (tzw. przemysłowa Dąbrowa). Przy ulicy Choińskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki przedwojenne, z lat 70 – 80 tych XX wieku, pojedyncze – nowsze). Ulica Choińska jest drogą lokalną, o nawierzchni szutrowej i małym natężeniu ruchu.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Choińskiej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacja deszczowa D = 0,50 m, kanalizacja sanitarna D = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Choińskiej. Ulica Choińska posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów PU – są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Choińska nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 108 000 zł netto, wadium: 21 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 080 zł.

Choińskiej 23, obr. G – 7, dz. nr 32 o pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski. Na nieruchomości w południowo - wschodnim narożniku znajduje się szopa drewniana niezwiązana trwale z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka jest od frontu ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach, ze stalowa furtką. Ogrodzenie jest zużyte i nadaje się do likwidacji. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony wschodniej, zachodniej i południowej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Teren jest porośnięty drzewami i krzewami z nasadzenia i samosiewu, zachwaszczony. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Górna, w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Lodowej. Zabudowa ulicy Choińskiej i równoległej ulicy Wiośnianej stanowi enklawę zabudowy o innej funkcji na terenie zdominowanym przez zabudowę przemysłowo – usługową (tzw. przemysłowa Dąbrowa). Przy ulicy Choińskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki przedwojenne, z lat 70 – 80 tych XX wieku, pojedyncze – nowsze). Ulica Choińska jest drogą lokalną, o nawierzchni szutrowej i małym natężeniu ruchu.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Choińskiej są usytuowane następujące sieci: energetyczna, wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna D = 0,20 m, kanalizacja deszczowa D = 0,20 m.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Choińskiej. Ulica Choińska posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów PU – są to tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych, ulica Choińska nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości; zgodnie z zapisami ww. studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza system kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 106 500 zł netto, wadium: 21 300 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 065 zł.

Łozowej 46, obr, B-8, dz. nr 119 o pow. 847 m2, KW LD1M/00103789/0.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Łódź - Bałuty, po północnej stronie ulicy Łozowej w odległości ok. 730 m od ul. Zgierskiej oraz w odległości ok. 62 m od torów kolejowych. W sąsiedztwie nieruchomości – od strony wschodniej i północnej – znajdują się działki niezabudowane, od strony zachodniej – działka zabudowana budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym.
Ulica Łozowa jest drogą publiczną gminną klasy D – dojazdową, urządzoną, o nawierzchni utwardzonej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Łozowej. Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Działka pod ulicą Łozową, do której przylega nieruchomość, ma nieuregulowany stan prawny, jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 21 m x ok. 40,5 m. Nawierzchnia działki jest nieutwardzona, porośnięta trawą, chwastami, rosną na niej drzewa owocowe oraz pojedyncze inne drzewa. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na działce nr 119 brak form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody. Drzewostan nie jest starodrzewem, niemniej jednak w przypadku projektowania zagospodarowania nieruchomości należy koncepcję dostosować do istniejącego drzewostanu, aby usunięcie drzew ograniczyć do niezbędnego minimum. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73, i 165), usunięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi.
Działka jest zabudowana parterowym, drewnianym budynkiem mieszkalnym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, wyłączonym z użytkowania, wykwaterowanym, w złym stanie technicznym. Stopień zniszczenia budynku w orzeczeniu o stanie technicznym budynku mieszkalnego został oceniony na 85%.
Nieruchomość w całości posiada ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych; w części frontowej znajduje się metalowa brama oraz furtka. Ponadto wewnątrz obszaru działki znajduje się ogrodzenie wydzielające podwórze od reszty obszaru.
Zachodnia granica działki jest częściowo naruszona przez ogrodzenie działki przyległej nr 118 położonej przy ul. Łozowej 44, ze względu na usytuowanie drzew w granicy obu działek i przejście ogrodzeniem poza ich korony.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej Ø 100 mm, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej w ulicy Łozowej. Na terenie nieruchomości brak jest urządzeń i przyłączy gestorów sieci. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmującym lata 2012-2014, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje budowy sieci wod.- kan. w ulicy Łozowej. W przypadku wystąpienia kolizji z linią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestorzy są zobowiązani o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Ponadto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.
Dalkia Łódź SA nie posiada czynnych sieci ciepłowniczych na nieruchomości przy ulicy Łozowej 46, ale odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. nieruchomości w ciepło systemowe w postaci wody gorącej będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Sąsiedztwo linii kolejowej oraz projektowanej łącznicy kolei obwodowej może wymagać zastosowania przepisów, określających odległości od torów kolejowych do przyszłej zabudowy mieszkaniowej, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza: 125 000 zł netto, wadium: 25 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 250 zł.

Granitowej 1, obr. G-12, dz. nr 204/1 o pow. 381 m2, KW LD1M/00032907/5.
Działka zabudowana wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, który jest w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny wzniesiony w pierzei ulicy Sanockiej róg Granitowej. Zgodnie z kartoteką budynków, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 171 m2. Teren działki jest zaniedbany. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Na terenie nieruchomości znajduje się studnia, która nie jest w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od południowo wschodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które przebiega około 30-50 cm na południe od granicy działki nr 204/1.
W budynku znajduje się czynny kabel będący własnością Telekomunikacji Polskiej, który został wybudowany w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor jest zobowiązany wystąpić do Telekomunikacji Polskiej Techniczna Obsługa Klienta w Katowicach w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławna, gazowa, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych warunkach przez zjazd z ul. Granitowej.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Cena wywoławcza: 172 000 zł netto, wadium: 34 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 720 zł.

Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, obr. B-37, dz. nr: 170/2, 169/24 (w księdze wieczystej oznaczona jako część działki nr 169/2), 169/21 (w księdze wieczystej oznaczona jako część działki nr 169/20), 169/15, 169/11, 170/3, 169/12 i 170/4 o łącznej pow. 1 696 m2, KW: LD1M/00060953/7, LD1M/00011785/0, LD1M/00068743/8 i LD1M/00068742/1.
Nieruchomości niezabudowane, wymagające niwelacji, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości.
Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości budynku garażowego.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Hektarowej, która obecnie stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.
Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:

 1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
 2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
 3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
 4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
 5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
 6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości.
Cena wywoławcza: 250 000 zł netto, wadium: 50 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500 zł.

Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, obr. B-37, dz. nr: 169/16, 169/17, 169/18 i 326/4 o łącznej pow. 1295 m2, KW LD1M/00113693/3, LD1M/00113690/2, LD1M/00011785/0.
Nieruchomości niezabudowane, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości.
Na działce nr 326/4 znajduje się rów. Nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951). Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi rów należy pozostawić jako otwarty, bez przykrycia, co pozwoli utrzymać jego funkcje retencyjne.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od przez zjazd z ulicy Uprawnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.
Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:

 1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
 2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
 3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
 4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
 5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
 6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości;
 3. zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji) rowu znajdującego się na działce nr 326/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951).
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 15.03.2013 r.
Cena wywoławcza: 173 000 zł netto, wadium: 34 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 730 zł.

Akademickiej bez numeru i Akademickiej 8a, obr. B-22, dz. nr 574/2 o pow. 624 m2 KW LD1M/00094909/1 i dz. nr 574/1 o pow. 624 m2, KW LD1M/00029804/9. Łączna pow. nieruchomości wynosi 1248 m2.
Nieruchomości przeznaczone do łącznej sprzedaży, położone w Łodzi przy ulicy:

 1. Akademickiej bez numeru oznaczonej jako działka nr 574/2. Działka ma kształt prostokąta, porośnięta jest głównie drzewami owocowymi;
 2. Akademickiej 8a oznaczonej jako działka nr 574/1. Działka zabudowana, ma kształt prostokąta. W części frontowej w granicy z działką nr 574/2 posadowiony jest budynek mieszkalny, parterowy ze strychem o powierzchni użytkowej 28,68 m2 wybudowany w 1937 r. oraz częściowo do niego przylegający murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 37 m2 wybudowany w 1946 r. Ww. budynki nie nadają się do utrwalenia z uwagi na stan techniczny i funkcjonalny. Działka jest ogrodzona od frontu (ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych) oraz jest ogrodzona od nieruchomości sąsiednich. Nawierzchnia działki jest nieutwardzona; rosną głównie drzewa owocowe, lilak, żywotnik.
Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ulicy Akademickiej.
Na terenie nieruchomości przy ulicy:
 1. Akademickiej bez numeru zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 50 mm. (L = 6,30 m, B – 3573/323), które od 2007 r. nie jest użytkowane oraz instalacja wewnętrzna (biegnąca niemal przez całą długość działki nr 574/2, w układzie północ – południe do budynku znajdującego się na nieruchomości przy ulicy Barbary 18); do 2007 r. przyłącze obsługiwało posesję przy ulicy Barbary 18; na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi;
 2. Akademickiej 8a doprowadzone są następujące przyłącza: przyłącze kanalizacyjne D = 0,15 m o długości L = 5,62 m; wodociągowe Ø 40 mm o długości L = 3,46 m; z uwagi na rozbiórkę obiektów znajdujących się na ww. nieruchomości przyłącza nie zostały uruchomione; przez fragment działki nr 574/1 przebiega przyłącze wody do działki nr 586/3 położonej przy ulicy Barbary 18; przez działkę nr 574/1 przebiega przyłącze energetyczne linii napowietrznej nn należące do PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź – Miasto;
 3. w ulicy Akademickiej na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa (Ø w 250 mm), kanalizacja sanitarna (d = 0,20 m), deszczowa (d = 0,30 m), gazowa.
Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Akademickiej bez numeru i nieruchomość zabudowana położona w Łodzi przy ulicy Akademickiej 8a znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem – MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomości objęte są uchwałą Nr XLVI/916/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych, ww. plan nie został uwzględniony w harmonogramie prac planistycznych na lata 2011 – 2014.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej, na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usuwania awarii.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 15.03.2013 r.
Cena wywoławcza: 300 000 zł netto (na którą składa się wartość: działki nr 574/2 – 149 000 zł i działki nr 574/1 – 151 000 zł), wadium: 60 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 000 zł.

Przybyszewskiego bez numeru, obr. W-21, dz. nr 629/49, pow. 379 m2, KW LD1M/00264965/4.
Nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do foremnego wieloboku, stanowi ogród przydomowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dębu szypułkowego, rosnącego bezpośrednio przy południowej granicy działki (30-40 letni). Teren na którym położona jest ww. nieruchomość jest w pełni uzbrojony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej- (ks.400 – w ulicy Przybyszewskiego), kanalizacji deszczowej (kd 500 – w ul. Mechanicznej), gazowej (g 100 – w ul. Mechanicznej) oraz sieci wodociągowej (w 150 na terenie działki).
Na terenie nieruchomości:

 1. zlokalizowany jest wodociąg o Ø 150 mm, dla którego zgodnie z umową notarialną z dnia 26.05.2011r została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z o.o. polegająca na:
  • znoszeniu istniejącego posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia w postaci przewodu wodociągowego Ø 150 mm i zachowaniu stref ochronnych po obu jego stronach, tj. po 3 m licząc od skrajnych jego krawędzi, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń,
  • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o. za których działanie Spółka przejmie odpowiedzialność;
 2. zlokalizowana jest również czynna sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV, dla której zgodnie z umową notarialną z dnia 1.06.2011r została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. polegająca na:
  • znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia w postaci napowietrznej linii energetycznej NN 0,4 kV służącego do przesyłu energii elektryczneji prowadzenia za jego pomocą dystrybucji energii elektrycznej,
  • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem przez pracowników PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, a za działanie których przejmuje odpowiedzialność.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z treścią ww. aktów notarialnych dotyczących ustanowionych służebności przesyłu.
Obsługa komunikacyjna może odbywać się zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu poprzez zjazd z jezdni ulicy Przybyszewskiego (dz. 629/50) pod warunkiem, że zjazd ten będzie zlokalizowany w możliwie największej odległości od skrzyżowania ulic: Przybyszewskiego/ Mechanicznej. Ponadto zjazd może posiadać parametry techniczne zjazdu indywidualnego lub publicznego, w zależności od planowanego zagospodarowania.
Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Zjazd na ulice powinien być wykonany na koszt nabywcy nieruchomości.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MN – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.10.2012r., 7.12.2012r., 8.03.2013r.
Cena wywoławcza: 48 300 zł netto, wadium: 9 660 zł, postąpienie nie mniej niż: 490 zł.

Drwęckiej 35, obr. B-53, dz. nr 106/1, pow. 1015 m2, KW LD1M/00112206/6.
Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na części nieruchomości zostało wybudowane przez byłego dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Nieogrodzona część działki porośnięta jest drzewami i krzewami z samosiewu.
Nad terenem nieruchomości (południowo-zachodnim narożnikiem) usytuowane jest przyłącze energetyczne niskiego napięcia do budynku sąsiedniego znajdującego się pod numerem 33a.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012r., 8.03.2013r.
Cena wywoławcza: 157 000 zł netto, wadium: 31 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 570 zł.

Drwęckiej 41, obr. B-53, dz. nr 106/4, pow. 1010 m2, KW LD1M/00033712/8.
Nieruchomość niezabudowana. Częściowo ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na słupkach. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest stalowa furtka. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). W bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego narożnika nieruchomości przebiega wodociąg. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki 106/4 wynosi 11 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej we różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012r., 8.03.2013r.
Cena wywoławcza: 156 000 zł netto, wadium: 31 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 560 zł.

Drwęckiej 43, obr. B-53, dz. nr 106/5, pow. 1007 m2, KW LD1M/00100320/4.
Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). Północna i północno-zachodnia część nieruchomości jest użytkowana jako droga. Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
Na terenie nieruchomości usytuowany jest wodociąg oraz przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Drwęckiej 42. Dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m od każdej strony urządzenia, natomiast dla przyłącza wodociągowego obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od każdej strony urządzenia, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki 106/5 wynosi 150 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
 2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
 3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012r., 8.03.2013r.
Cena wywoławcza: 137 000 zł netto, wadium: 27 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 370 zł

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13.05.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dot. nieruchomości przy ulicach: Limanowskiego 93, Olechowskiej 37, Łozowej 46, Granitowej 1, Akademickiej 8a
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer d
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Kazimierza Deczyńskiego bez numeru, Tomasza Rychlińskiego 3, Tomasza Rychlińskiego 4, Tomasza Rychlińskiego 5, Kreciej 78, Lipowej 42, Tokarskiej 5
Treść:

2013-03-11
ostatnia aktualizacja: 2013-03-14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Kazimierza Deczyńskiego bez numeru, obręb B-23, działka nr 318/15 o pow. 1524 m2, KW LD1M/00068040/0.
Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowią domy jednorodzinne o zróżnicowanej estetyce i stopniu zużycia, pojedynczo występują obiekty o innej niż mieszkaniowa funkcji (usługowe i produkcyjne).
Na nieruchomości znajdującą się urządzenia infrastruktury technicznej w postaci magistrali wodociągowej o średnicy d=800 mm i kanalizacji deszczowej d=0,50 m oraz projektowanego kanału deszczowego. Eksploatacja wodociągu wymaga zachowania pasa ochronnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynoszącego 8 metrów po obu stronach przewodu licząc od jego skrajnej krawędzi. Dla kanału deszczowego pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień i nasadzeń wynosi 5 metrów po obu stronach przewodu licząc od jego skrajnej krawędzi. Strefa ochronna dla projektowanego kanału deszczowego mieści się w granicach pasa ochronnego magistrali wodociągowej. Łódzka Spółka Infrastrukturalna złożyła wniosek o ustanowienie służebności; wniosek rozpatrywany jest przez Wydział Praw do Nieruchomości.
W ulicach Deczyńskiego i Powojowej na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gazowa i telekomunikacyjna.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Kazimierza Deczyńskiego (droga gminna).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Kazimierza Deczyńskiego bez numeru znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem – MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza: 187 000 zł netto, wadium: 37 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 870 zł.

Tomasza Rychlińskiego 3, obręb P – 7, działka nr 56 o pow. 457 m2, KW LD1M/00087770/5.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie ww. nieruchomości znajduje się jedynie wykonany z materiałów odpadowych obiekt nietrwale związany z gruntem. Działka jest prowizorycznie ogrodzona płotem z siatki. W ciągu ogrodzenia zamontowano stalową bramę. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony północnej, południowej i zachodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Naniesienia znajdujące się na ww. nieruchomości w postaci obiektu nietrwale związanego z gruntem, bramy, siatki które zostały wzniesione przez byłego Dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nie usunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Obecnie były dzierżawca obciążony jest za bezumowne korzystanie z gruntu. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa. W sąsiedztwie znajduje się działka niezabudowana (od północy) oraz z zabudową gospodarczą o niewielkiej kubaturze.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
Cena wywoławcza: 62 000 zł netto, wadium: 12 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 620 zł.

Tomasza Rychlińskiego 4, obręb P – 7, działka nr 55 o pow. 468 m2, KW LD1M/00087637/1.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie ww. nieruchomości znajduje się studnia, która zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej nie stanowi studni publicznej i nie jest własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Wzdłuż granic północnej i zachodniej nieruchomości rośnie kilka drzew. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony zachodniej i południowej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej.
Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
Cena wywoławcza: 63 000 zł netto, wadium: 12 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 630 zł.

Tomasza Rychlińskiego 5, obręb P – 7, działka nr 54 o pow. 383 m2, KW LD1M/00087872/0
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest płaski, obniżony w stosunku do poziomu Al. Włókniarzy. Nieruchomość jest niezabudowana. Ogrodzenie ww. nieruchomości od strony północnej, wschodniej i zachodniej nie przebiega zgodnie z granicami prawnymi nieruchomości. Otoczenie nieruchomości jest zróżnicowane. W pobliżu dominuje stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Ulica Tomasza Rychlińskiego to wąska droga gruntowa usytuowana pomiędzy Al. Włókniarzy, a pasem zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wapiennej. Działka przylega do pasa drogowego Al. Włókniarzy (jedna z głównych tras komunikacyjnych w układzie północ – południe oraz droga krajowa nr 1). Od jezdni Al. Włókniarzy działkę oddziela szeroki skwer ze szpalerem wysokich drzew i ścieżka rowerowa.
Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, jest częściowo uzbrojony. W pasie drogowym ulicy Tomasza Rychlińskiego jest usytuowana jedynie sieć energetyczna (napowietrzna). W pasie drogowym Al. Włókniarzy (części na której znajduje się skwer, w odległości około 15 m od zachodniej granicy nieruchomości) jest usytuowany gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal n/c, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacji. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa jest usytuowana w pasie drogowym ulicy Wapiennej.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tomasza Rychlińskiego. Ulica Tomasza Rychlińskiego posiada nieuregulowany stan prawny.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem MW – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową; ulica Tomasza Rychlińskiego nie ma określonej klasy drogi, Al. Włókniarzy jest opisana jako ulica klasy głównej „G” w podstawowym układzie drogowym miasta.
Cena wywoławcza: 52 000 zł netto, wadium: 10 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 520 zł.

Kreciej 78, obręb B-10, działka nr 200 o pow. 839 m2, KW LD1M/00078143/5.
Nieruchomość niezabudowana. Na jej terenie znajduje się zdewastowana altana, nie związana trwale z gruntem, stanowiąca samowolę budowlaną. Na zapleczu nieruchomości znajduje się torowisko kolejowe. Bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości od istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy mieszkaniowej, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.z2007r.Nr16,poz.94,Nr176,poz.1238iNr191,poz.1374,z2008r.Nr59,poz.359,Nr144,poz.902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955). Zgodnie z art. 53 ust. 2 ww. ustawy „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m(…)”.
Na terenie działki znajdują się nasadzenia roślinne – wiek drzew ok. 20 – 40 lat. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie kasztanowca znajdującego się w tylnej części działki.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie zagospodarowania pasa drogowego może odbywać się od strony ulicy Kreciej. Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Ulica Krecia, do której przylega nieruchomość, stanowi własność prywatną.
W pobliżu ww. nieruchomości, w ulicy Kreciej znajduje się sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna (elementy sieci telekomunikacyjnej podziemnej zlokalizowane są przy wschodniej granicy nieruchomości). Zgodnie z opinią Telekomunikacji Polskiej w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLVI/915/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Łagiewnickiej i Przepiórczej oraz północnej granicy miasta i terenów kolejowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza: 200 000 zł netto, wadium: 40 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 000 zł.

Lipowej 42, obręb P – 19, dz. nr 150/3 o pow. 731 m2, KW LD1M/00095902/9.
Nieruchomość nie jest zabudowana. W części przylegającej do ulicy Lipowej porośnięta trawą, natomiast w części wschodniej jest użytkowana jako parking. Przy granicy północnej działki rośnie kilka drzew liściastych.
Granica nieruchomości jest naruszona:

 1. od strony działki nr 149/1 (ul. Lipowa 40) na długości około 9 m i szerokości około 30 cm;
 2. od strony działki nr 152/2 (ul. Lipowa 44) na długości około 7 m i szerokości około 30 cm.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się przyłącza wodno-kanalizacyjne (nieczynne) oraz przyłącze gazu (nieczynne).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Lipowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1701/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej, zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 25.01.2013 r.
Cena wywoławcza: 268 000 zł netto, wadium: 26 800 zł, postąpienie nie mniej niż 2 680 zł.

Tokarskiej 5, obręb B-47, działki nr 45/1 i 45/4 o łącznej pow. 833 m2, KW LD1M/00034350/9.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma, parterowymi, murowanymi budynkami o łącznej pow. zabudowy 272 m2 i powierzchni użytkowej 208,68 m2, wybudowanymi w 1935 r. Ponadto, od strony wschodniej działki nr 45/1 usytuowany jest murowany budynek węzła cieplnego o pow. 8 m2 wybudowany w 1952 r. Teren posesji posiada ogrodzenie murowane od strony frontowej ze stalową bramą i furtką, a także w części od strony zachodniej (13 mb). Nieruchomość pozostaje nie użytkowana od kilku lat, ma odłączone media, część terenu posesji nie utwardzoną betonem, porastają samosiejki drzew i krzewów.
Na działce nr 45/1 znajduje się czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 200, wykonana w 2003 r. w technologii preizolowanej oraz przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40, wykonane w 2003 r. w technologii preizolowanej. Strefy ochronne wynoszą odpowiednio: dla sieci 3 m a dla przyłącza 2 m. od skraju rury ochronnej sieci preizolowanej; informuje się przyszłego nabywcę o konieczności ustanowienia na rzecz właściciela ww. urządzeń ciepłowniczych - Dalkia Łódź S.A., na warunkach ustalonych przez strony, służebności przesyłu polegającej na prawie: - dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Posesja przy ul. Tokarskiej 5 podłączona jest do sieci miejskiej następującymi przyłączami: - wodociągowym ø 40 mm, L=5,5m; - kanalizacyjnym D=0,20m, L=2m. Ww. przyłącza znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa na zasadach stanu istniejącego, poprzez istniejący zjazd z jezdni ulicy Tokarskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445). W przypadku planowanych na terenie nieruchomości zmian zagospodarowania, zgodnie z art. 35 ww. ustawy, zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej”. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 25.01.2013 r.
Cena wywoławcza: 236 000 zł netto, w tym wartość budynków: 44 000 zł, wadium: 23 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 360 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8.04.2013 r. do godz. 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działkach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Lipowej 42, Tokarskiej 5,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tokarskiej 5.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8.04.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Nawrot 101, kpt. Stefana Pogonowskiego 83, Karolewskiej bez numeru, Gen. Józefa Bema 40a i Julii Zbijewskiej bez numeru oraz na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marcina Kasprzaka 6, Wschodniej 34
Treść:

2013-01-28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  Nawrot 101, obr. W-24, dz. nr 261/1 o pow. 704 m2, KW LD1M/00118638/5.
  Nieruchomość jest prostokątna, płaska, utwardzona betonem oraz płytami chodnikowymi. Na działce znajdują się:
  • murowane, dwukondygnacyjne budynki poprzecznej i prawej oficyny,
  • parterowy budynek gospodarczy,
  • wiata.
  Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 371,74 m2.
  Środkowa część wschodniej granicy działki nr 261/1 przecina murowane ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działkami nr: 261/1 i 264/1 (granica działki naruszona).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 261/1 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej klasy Z – zbiorcza - ul. Nawrot i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z jedni tej ulicy. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152,poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. czynna magistralna sieć wody gorącej 2xDn 500 wykonana w technologii preiziolowanej, strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu dla tej sieci na rzecz Dalkia Łódź S. A., na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S. A. prawo dostępu do sieci ciepłowniczej wraz ze strefą ochronną w zakresie niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, napraw, remontu i bieżącej eksploatacji;
  2. przyłącze gazu dn 63 PE niskiego ciśnienia, strefa ochronna dla sieci wynosi 1 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego);
  3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm włączone do wodociągu miejskiego w ul. Nawrot, które znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość przy ul. Nawrot 101 została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XVII/304/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima i dr Stefana Kopcińskiego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 – tereny osi usługowej W - Z – obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą programu usługowego wynikającego z metropolitarnej funkcji miasta wraz z systemem przestrzeni publicznych.

  Cena wywoławcza: 600 000 zł netto, wadium: 60 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 000 zł.

  kpt. Stefana Pogonowskiego 83, obr. P-20, dz. nr 26, o pow. 2 100 m2, KW LD1M/00114977/5.
  Nieruchomość jest płaska, częściowo utwardzona trylinką. Na działce znajdują się:

  • murowany, jednopiętrowy budynek pełniący dotychczas funkcję biurowo – dydaktyczną opow. użytkowej 365,5 m2,
  • zbudowany z cegły budynek garażowy o pow. użytkowej 72 m2.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 26 przylega do pasa drogowego drogi publicznej klasy L – lokalna - ul. kpt. Stefana Pogonowskiego i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z tej ulicy. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr152,poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki znajdują się:
  1. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2xDn 65-32 wykonana w technologii preiziolowanej, strefa ochronna dla tej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej, preizolowanej; nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu dla tej sieci na rzecz Dalkia Łódź S. A., na warunkach uzgodnionych przez strony o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S. A. prawo dostępu do sieci ciepłowniczej wraz ze strefą ochronną w zakresie niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, napraw, remontu i bieżącej eksploatacji;
  2. nieczynne stalowe przyłącze gazu dn 50;
  3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm oraz instalacja wodno – kanalizacyjna obsługująca działkę nr 26, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.; strefa ochronna wynosi 5 m symetrycznie po obu stronach przewodu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Nieruchomość przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 83 została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej – Curie, Łąkowej, gen. Lucjana Żeligowskiego i 6 sierpnia. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.

  Cena wywoławcza: 992 000 zł netto, wadium: 99 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 9 920 zł.

  Karolewskiej bez numeru, obr. P-18, dz. nr 48/32, 48/30, 48/28, 48/26, 48/24, 48/22, 48/18, łączna pow. 2101 m2, KW: LD1M/00033291/0, LD1M/00033573/1, LD1M/00033572/4, LD1M/00033287/9, LD1M/00132360/9, LD1M/00033289/3, LD1M/00140201/6.
  Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są zabudowane. Działki nr 48/32 i nr 48/30 są częściowo ogrodzone. Pozostałe działki nie mają trwałego ogrodzenia i bezpośrednio graniczą z inwestycją deweloperską. Na nieruchomościach znajduje się gruz. Ponadto na działkach rosną (dość gęsto) drzewa oraz krzewy liściaste i iglaste (samosiewy).
  W ścianach budynku graniczącego ze zbywanymi nieruchomościami znajdują się otwory okienne. Na działce nr 48/26 znajduje się betonowy podjazd. Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:

  1. linie energetyczne, będące na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. - na działce nr 48/26; linie te przewidziane są do wymiany w 2015 r. bądź w terminie wcześniejszym w przypadku ich awarii bądź wymiany na sieci o wyższych parametrach przesyłowych w celu przyłączenia do sieci energetycznej nowych odbiorców. Nabywca nieruchomości dla ww. sieci, zobowiązany jest do ustanowienia służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. o treści zapewniającej przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. nieograniczony dostęp do pasa gruntu wzdłuż sieci energetycznych tj. prawo wejścia i wjazdu wraz z potrzebnym sprzętem w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji;
  2. linie energetyczne na działkach nr 48/22 i 48/28;
  3. przyłącze gazu średniego ciśnienia Ø 90 PE - na działce nr 48/26 - doprowadzające gaz do nieruchomości pod adresem ul. Kopernika 53a. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia nieruchomości służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w celu kontroli, remontu lub modernizacji ww. przewodów gazowych;
  4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m - na działce nr 48/32 służące posesji przy ul. Kopernika 53a. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasa ochronnego wynoszącego 5 m łącznie po obu stronach ww. przewodu, w którym nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień;
  5. kabel telefoniczny - na działce nr 48/26.
  Przez wszystkie zbywane nieruchomości przebiega instalacja podwyższonego ciśnienia zasilająca budynek przy ul. Karolewskiej 24/28 – blok nr 16. Instalacja ta nie jest częścią miejskiej sieci wodociągowej i warunki jej ochrony należy uzgodnić z właścicielem bądź władającym. W pasie drogowym ulicy Karolewskiej przebiegają sieci: telefoniczna, ciepłownicza, wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz kanał ogólnospławny. Możliwość ewentualnego przyłączenia ww. sieci do zbywanych nieruchomości należy uzgodnić z ich właścicielem bądź podmiotem władającym.
  Na działkach nr 48/26 i 48/28 ustanowiona jest na czas nieokreślony nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub po przekształceniu tego prawa w prawo własności na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00120583/1 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez część działki nr 48/26 w pasie o powierzchni 122 m2 oraz przez część działki nr 48/28 w pasie o powierzchni 5 m2 do ulicy Karolewskiej stanowiącej drogę publiczną.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oznacza nieruchomości jako PU/MW – gdzie PU to tereny przemysłowo–usługowe – obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych. Symbol MW oznacza tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 19.10.2012 r.

  Cena wywoławcza: 501 600 zł netto, wadium: 50 160 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 016 zł.

  Gen. Józefa Bema 40a i Julii Zbijewskiej bez numeru, obr B-9, dz. nr 74/3 pow. 46 m2, dz. nr 74/4 pow. 1792 m2, dz. nr 73/20 pow. 431 m2, tj. o łącznej pow. 2269 m2, KW LD1M/00119040/3.
  Nieruchomość ww. posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Obecnie na działce znajdują się:

  1. jednokondygnacyjny drewniany budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 245 m2 w złym stanie technicznym;
  2. budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 85 m2 w którym znajdowały się komórki lokatorskie, wc suche oraz garaż; w złym stanie technicznym;
  3. budynek gospodarczy murowano – drewniany o powierzchni zabudowy 52 m2 w złym stanie technicznym.
  Na terenie nieruchomości:
  1. na działce nr 74/4 zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm od końcówki wodociągu Ø 160 mm w ulicy Zbijewskiej (103 – 3196) do studni wodomierzowej A 36715; przyłącze wybudowano w 2006 r., ma długość 21,86 m;
  2. przez działkę nr 74/4 przebiega przyłącze napowietrzne zasilające ww. nieruchomość; nabywca ww. nieruchomości winien zobowiązać się do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw; w przypadku kolizji linii urządzeń energetycznych z przyszłą zabudową właściciel działki usuwa kolizję na własny koszt; odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN - E – 5100-1 „Energetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budynku.
  Zgodnie z opinią Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty w Departamencie Obsługi i Administracji Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi ww. nieruchomość posiada obsługę komunikacyjną od strony ulicy Julii Zbijewskiej i jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym sposobie zagospodarowania może odbywać się przez istniejący zjazd z tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Julii Zbijewskiej znajduje się infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
  Granica działki nr 73/20 naruszona jest przez:
  1. budynek mieszkalny położony przy ulicy Julii Zbijewskiej 15 (0,125m x 25,35m = 3,17m2);
  2. budynek gospodarczy położony przy ulicy Gontyny 48 (0,325 mx 7,95 m = 2,58m2).
  Na części działki nr 73/20 znajduje się murowana ścianka o wymiarach ca: wys. 3 m, dł. 8.30 m, szer 0,10 m pozostawiona przez byłego dzierżawcę. Od strony ul. J. Zbijewskiej w poł.-zach. części ww. działki znajduje się część betonowego słupka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MN – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarczą, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 27.04.2012 r., 27.07.2012 r., 19.10.2012 r.

  Cena wywoławcza: 697 000 zł netto, wadium: 139 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 970 zł.

 2. Zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  Marcina Kasprzaka 6 obr. P-8, dz. nr 13/8, pow. 6 123 m2 , KW LD1M/00171254/8.
  Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 1/4 oraz osób fizycznych w 3/4.
  Nieruchomość zabudowana jest:
  1. budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 2 575 m2 i pow. zabudowy 734 m2, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylacyjną i centralnego ogrzewania;
  2. budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 1 910 m2 i pow. zabudowy 1 993 m2, wyposażonym w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylacyjną, centralnego ogrzewania i alarmową;
  3. parterowym, niepodpiwniczonym łącznikiem o pow. użytkowej 158 m2 i pow. zabudowy 174 m2, wyposażonym w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i wentylacyjną;
  4. budynkiem stacji trafo o pow. zabudowy 38 m2.
  Część przedmiotowej nieruchomości użytkowana jest przez współwłaścicieli: budynek parterowy jest w całości zagospodarowany na potrzeby hurtowni, w budynku łącznika znajduje się magazyn hurtowni, natomiast budynek czterokondygnacyjny wykorzystywany jest w niewielkim zakresie.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych, obejmują obiekty jak i zespoły obiektów wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcje mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.

  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 30.11.2012 r.

  Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 1 688 000 zł netto, wadium wynosi: 337 600 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 16 880 zł.

  Wschodniej 34, obr. S-1, dz. nr 228, pow. 945 m2, KW LD1M/00000876/5.
  Nieruchomość, stosownie do treści księgi wieczystej nr LD1M/00000876/5 stanowi współwłasność:

  • Miasta Łodzi (w 1/2),
  • osoby fizycznej (w 1/2).
  Nieruchomość zabudowana:
  1. budynkiem frontowym, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w 1869 r.,
  2. budynkiem lewej oficyny, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w 1869 r.,
  3. budynkiem prawej oficyny, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w 1878 r.
  W budynkach położonych na nieruchomości znajduje się 38 lokali mieszkalnych (o łącznej powierzchni użytkowej 1 828,17 m2) oraz 5 lokali użytkowych (o łącznej powierzchni użytkowej 157 m2). Nieruchomość znajduje się w zarządzie prywatnym.
  Budynki położone na nieruchomości wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, telewizję kablową.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XCIII/1705/10 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulic: Narutowicza, Wschodniej, Północnej, Wierzbowej, POW, Jaracza i Piramowicza.

  Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 803 500 zł netto, wadium wynosi: 160 700 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 040 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Cenę nabycia nieruchomości (bądź udziału w nieruchomości) stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25.03.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Karolewskiej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gen. Józefa Bema 40a i Julii Zbijewskiej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku/ów znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nawrot 101, kpt. Stefana Pogonowskiego 83, Gen. Józefa Bema 40a i Julii Zbijewskiej bez numeru, Marcina Kasprzaka 6.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Ogłoszenia, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25.03.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 Ogłoszenia – przed datą przetargu.

 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału w nieruchomości), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11 Ogłoszenia, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału w nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału w nieruchomości) uiszcza nabywca nieruchomości.

  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 16. Nabywca nieruchomości (udziału w nieruchomości) zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IV p. tel.638-44-14, 638-43-31.

 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 15 marca 2013 r. ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 57a
Treść:

2013-02-28

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 15 marca 2013 r. ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 57a

Nieruchomość oznaczona jest w obrębie B-35, jako działka nr 9/8 o powierzchni 942 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00118155/5.

Przyczyną odwołania przetargu jest wystąpienie istotnych okoliczności dotyczących stanu zagospodarowania nieruchomości. Okoliczności te nie były znane na etapie ogłoszenia przetargu.

Szczegóły przetargu >>>

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Regatowej 61, Doły 1, Akademickiej bez numeru i Akademickiej 8a, Szczecińskiej 57a, Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, Lutomierskiej 32 i 34, Zielonej 50, Gen. Józefa Bema 51, Zielonej 39 a
Treść:

2013-02-12
ostatnia aktualizacja: 2013-02-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Regatowej 61, obr. G-8, dz. nr 143 o pow. 542 m2, KW LD1M/00027206/3.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni szutrowej (natężenie ruchu jest niewielkie) natomiast dojazd do centrum dogodny - ulicami o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość porośnięta jest pojedynczymi drzewami (dąb szypułkowy) i krzewami owocowymi (śliwa domowa). Na ww. nieruchomości zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo).
W ulicy Regatowej na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna D=0,20 m, gazowa i telekomunikacyjna – kanalizacja kablowa 1-otworowa.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Regatowej (droga gminna).
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r. poz. 21), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Regatowej 61 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem – MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 90 000 zł netto, wadium: 18 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 900 zł.

Doły 1, obr. B-53, dz. nr 12, o pow. 1709 m2, KW LD1M/00096121/7.

Nieruchomość posiada kształt trapezu, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 181,17 m2, murowanym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym w budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych – budynek w złym stanie technicznym, komórkami murowanymi i trzema drewnianymi budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej z przewagą jednorodzinnej; zabudowa mieszkaniowa obejmuje tereny przyległe do trzech równoległych ulic: Doły, Drwęckiej i Bystrzyckiej. Nieruchomość porośnięta jest drzewami (klonami jesionolistnymi i zwyczajnymi, jesionami, lipami), i krzewami owocowymi (bzem czarnym, kasztanowcem, żywotnikiem i krzewami leszczyny). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zachowania kasztanowca i lip rosnących na terenie w/w nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm (L=10,20 m) i przyłącze kanalizacyjne d=0,15 (L=9,50m) oraz linia napowietrzna 110kV, będąca własnością PGE Dystrybucja S.A. (gestor złożył wniosek o ustanowienie służebności przesyłu). Wydział Gospodarki Komunalnej w piśmie z dnia 19.12.2012 r. poinformował o istnieniu na nieruchomości studni, która nie jest studnią publiczną w związku z powyższym nie można określić warunków jej ochrony.
W ulicy Doły na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna d=0,25 i deszczowa d=0,30 oraz telekomunikacyjna (szafa kablowa oraz kanalizacja kablowa 3 otworowa wraz z czynnymi kablami).
Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Doły. Ulica Telefoniczna posiada nieuregulowany stan prawny, natomiast ulica Doły stanowi własność prywatną.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz 2013 r., poz. 21), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Doły 1 znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem – MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednocześnie przyszłe zagospodarowanie nieruchomości powinno uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie pod cmentarze.

Cena wywoławcza: 212 000 zł netto, wadium: 42 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 120 zł.

Akademickiej bez numeru i Akademickiej 8a, obr. B-22, dz. nr 574/2 o pow. 624 m2 , KW LD1M/00094909/1 i dz. nr 574/1 o pow. 624 m2, KW LD1M/00029804/9. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1248 m2.

Nieruchomości przeznaczone do łącznej sprzedaży, położone są w Łodzi przy ulicy:

 1. Akademickiej bez numeru oznaczonej w obrębie B-22 jako działka nr 574/2 o powierzchni 624 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00094909/1; nieruchomość ma kształt prostokąta, porośnięta jest głównie drzewami owocowymi;
 2. Akademickiej 8a, zabudowanej oznaczonej w obrębie B-22 jako działka nr 574/1 o powierzchni 624 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00029804/9. Nieruchomość posiada kształt prostokąta. W części frontowej ww. nieruchomości w granicy z działką nr 574/2 posadowiony jest budynek mieszkalny, parterowy ze strychem o powierzchni użytkowej 28,68 m2 wybudowany w 1937 r. oraz częściowo do niego przylegający murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 37 m2 wybudowany w 1946 r. Ww. budynki nie nadają się do utrwalenia z uwagi na stan techniczny i funkcjonalny. Działka jest ogrodzona od frontu (ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych) oraz jest ogrodzona od nieruchomości sąsiednich. Nawierzchnia działki jest nieutwardzona; rosną głównie drzewa owocowe, lilak, żywotnik. Łączna powierzchnia sprzedawanych nieruchomości wynosi 1248 m. Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ulicy Akademickiej.
Na terenie nieruchomości przy ulicy:
 1. Akademickiej bez numeru zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 50 mm. (L=6,30 m, B – 3573/323), które od 2007 r. nie jest użytkowane oraz instalacja wewnętrzna (biegnąca niemal przez całą długość działki nr 574/2, w układzie północ – południe do budynku znajdującego się na nieruchomości przy ulicy Barbary 18); do 2007 r. przyłącze obsługiwało posesję przy ulicy Barbary 18; na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi;
 2. Akademickiej 8a doprowadzone są następujące przyłącza: przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m o długości L=5,62 m; wodociągowe Ø 40 mm o długości L=3,46 m; z uwagi na rozbiórkę obiektów znajdujących się na ww. nieruchomości przyłącza nie zostały uruchomione; przez fragment działki nr 574/1 przebiega przyłącze wody do działki nr 586/3 położonej przy ulicy Barbary 18; przez działkę nr 574/1 przebiega przyłącze energetyczne linii napowietrznej nn należące do PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź – Miasto.
W ulicy Akademickiej na wysokości ww. nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa (Ø w 250 mm), kanalizacja sanitarna (d=0,20 m), deszczowa (d=0,30 m), gazowa.
Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Akademickiej bez numeru i nieruchomość zabudowana położona w Łodzi przy ulicy Akademickiej 8a znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem – MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ww. nieruchomości objęte są uchwałą Nr XLVI/916/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych, ww. plan nie został uwzględniony w harmonogramie prac planistycznych na lata 2011–2014.

Cena wywoławcza: 300 000 zł netto, na którą składa się wartość:
 1. niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Akademickiej bez numeru oznaczonej jako działka nr 574/2 – 149 000 zł;
 2. zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Akademickiej 8a oznaczonej jako działka nr 574/1 – 151 000 zł.
Wadium: 60 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 000 zł.

Szczecińskiej 57a Uwaga: Odwołanie przetargu >>>
obr. B-35, dz. nr 9/8, pow. 942 m2, KW LD1M/00118155/5.

Nieruchomość jest ogrodzona, zabudowana budynkiem parterowym w konstrukcji lekkiej o powierzchni 30 m2. Działka przylega do fragmentarycznie otwartego rowu, stanowiącego koryto Cieku wodnego Spod rzeki Kochanówki. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa uważa za konieczne zachowanie i utrzymanie koryta cieku.
Nieruchomość nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 9/4 przylegającą do drogi publicznej ulicy Szczecińskiej. Zdaniem zarządcy drogi obsługa komunikacyjna nieruchomości może pozostać na warunkach stanu istniejącego do czasu przebudowy układu drogowego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która z godnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Na terenie działki nr 9/8 zlokalizowany jest kanał sanitarny d=0,50 m i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla tych urządzeń wynosi 390 m2. Właściciel ww. infrastruktury - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Służebność polegać ma na prowadzeniu przez nieruchomość istniejących urządzeń, zaniechaniu wznoszenia na działce zabudowy i stałych naniesień, nieograniczonego dostępu do urządzeń dla osób upoważnionych przez właściciela, wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.

Cena wywoławcza: 135 000 zł netto, wadium 13 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 350 zł.

Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, obr. B-37, dz. nr 169/16, 169/17, 169/18 i 326/4 o łącznej pow. 1295 m2, KW LD1M/00113693/3, LD1M/00113690/2, LD1M/00011785/0.

Nieruchomości niezabudowane, gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel powinien zachować najstarszy i najcenniejszy drzewostan znajdujący się na terenie nieruchomości.
Na działce nr 326/4 znajduje się rów. Nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951). Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi rów należy pozostawić jako otwarty, bez przykrycia, co pozwoli utrzymać jego funkcje retencyjne.
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od przez zjazd z ulicy Uprawnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 1326), który obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami jednostki oznaczonej symbolem 29 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.
Dla omawianego terenu, zgodnie z planem ustala się:

 1. zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;
 2. możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;
 3. możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków: intensywność zabudowy do 0,6; wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu – 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;
 4. możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;
 5. powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż 1000 m2;
 6. obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 2. zachowania najstarszego i najcenniejszego drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości;
 3. zachowania i utrzymywania (eksploatacji, konserwacji oraz remontu w celu zachowania jego funkcji) rowu znajdującego się na działce nr 326/5, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951).
Cena wywoławcza: 173 000 zł netto, wadium: 34 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 730 zł.

Lutomierskiej 32 i 34 obr. B-46, dz. nr 104/1 i 63/18, łączna pow. 1063 m2, KW LD1M/00160989/9.

Na nieruchomości brak jest trwałych naniesień budowlanych. Południową i część zachodniej granicy nieruchomości stanowią ściany szczytowe czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych posadowionych na działkach sąsiednich. Od wschodu nieruchomość nie jest ogrodzona i sąsiaduje z działką niezabudowaną, od strony ul. Lutomierskiej znajduje się fragment zniszczonego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajduje się fragment ogrodzenia z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych. Na terenie działki nr 63/18 urządzona jest droga dojazdowa do działki nr 63/6. Przez teren działek przebiega sieć kablowa, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A., umożliwiająca wykonanie przyłączy do obiektów na terenie przedmiotowej posesji. W odległości 3-4 m od południowej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa Ø 60 mm, stanowiąca część wewnętrznej instalacji wodociągowej, obsługującej nieistniejące już zabudowania. Ponadto, przez działkę nr 63/18 przebiega kablowa linia energetyczna należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
Na działce nr 63/18 rosną trzy drzewa, w tym dwie tuje i jeden ponad trzydziestoletni klon. Ewentualne ich usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Lutomierskiej. Ze względu na lokalizację nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Lutomierskiej z ulicą Bazarową, jej obsługa komunikacyjna przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ulicy Lutomierskiej.
Tak ustalona obsługa komunikacyjna ogranicza możliwość zagospodarowania nieruchomości do inwestycji, których obsługa jest możliwa przez zjazd indywidualny. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Ponadto, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie projektowanej trasy komunikacyjnej ulicy Wojska Polskiego, zgodnie z obowiązującą koncepcją przebiegu tej trasy. Po budowie trasy ulicy Wojska Polskiego obsługa komunikacyjna nieruchomości może ulec zmianie w dostosowaniu do obowiązujących w projekcie budowy rozwiązań.
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej m.in. na działce nr 63/18. Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 38, oznaczonej jako działka nr 63/6 w obrębie B-46, na której rzecz miałaby zostać ustanowiona służebność.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość zaliczona została do terenów oznaczonych symbolem „UC – tereny koncentracji usługowych – obejmują tereny jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej”.

Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 31.08.2012 r., 25.01.2013 r.

Cena wywoławcza: 368 000 zł netto, wadium: 36 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 680 zł.

Zielonej 50, obr. P-19, dz. nr 15/3, pow. 638 m2, LD1M/00122420/5.

Teren działki nr 15/3 jest zabudowany dwoma parterowymi budynkami o charakterze usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 144,51 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 13 m2. Od 2008 roku budynki są wyłączone z użytkowania; mają odłączone media. Budynki powstały w roku 1960 i 1980. Są to budynki parterowe i niepodpiwniczone. Jeden z budynków (o pow. 73,79 m2) nie jest zaewidencjonowany. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony; po ogrodzeniu pozostały betonowe słupki. Nieruchomość częściowo utwardzona betonem. Wzdłuż ogrodzenia od ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich działka porośnięta jest drzewami.
Na terenie działki 15/3 znajduje się przyłącze teletechniczne oraz przyłącze wodociągowe Ø 50 mm włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 (wyłączone z użytkowania) i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m. Doprowadzone przyłącza są własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. Dla istniejących przyłączy konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m symetrycznie po obu stronach rurociągów.
Obsługa komunikacyjna działki odbywać się ma na dotychczasowych zasadach. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem „SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej-zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego”. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1700/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.

Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 23.11.2012 r.

Cena wywoławcza: 228 000 zł netto, wadium: 22 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 800 zł.

Gen. Józefa Bema 51, obr. B-25, dz. nr 150/9 o pow. 1116 m2, KW LD1M/00099936/4.

Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji murowano-drewnianej o powierzchni zabudowy 108 m2 i kubaturze 700 m3 kwalifikującym się do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu, posadowionym w granicy z działką nr 153/16 . Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana, teren nie jest ogrodzony ani od ulicy gen. Józefa Bema ani od ulicy Światowida. Nieruchomość powstała w wyniku podziału polegającego na wydzieleniu działki nr 150/11 jako trójkąt widoczności przeznaczony do włączenia w pas drogowy przyległej ulicy i działki nr 150/10 z istniejąca studnią publiczną, stanowiącą własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. Od strony ulicy gen. Józefa Bema na działce znajduje się szafa kablowa TP SA, której właściciel zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na obszarze 1,5 m x 3,00 m.
Na nieruchomości znajduje się drzewostan w postaci: wierzby kruchej i olszy.
Na terenie nieruchomości znajduje się:

 1. infrastruktura energetyczna (przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ulicy Światowida 49) eksploatowana przez PGE Dystrybucja S.A. przy czym nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw, w przypadku kolizji linii z przyszłym zagospodarowaniem działki, usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem, zachowania odległości zbliżenia do linii niskiego napięcia, które określa norma PN-E-5100-1 ,,Energetyczne linie napowietrzne’’ w zależności od rodzaju budynku;
 2. przyłącze wodociągowe o o 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla powyższych przyłączy obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
 3. infrastruktura telekomunikacyjna (szafa kablowa z czynnymi kablami służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych). Telekomunikacja Polska zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na eksploatacji linii telefonicznej na obszarze 1,5 m x 3,00 m, zapewnieniu wstępu służb technicznych oraz sprzętu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, naprawy, a szczególności usuwania awarii z prawem wymiany urządzeń, powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela od nasadzania drzew i krzewów w wyżej określonym pasie gruntu, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić prawidłową eksploatację linii. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do Telekomunikacji Polskiej w celu wydania warunków technicznych, koszt przebudowy poniesie inwestor;
W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, sieć gazowa i telefoniczna;
Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulicy gen. Józefa Bema (stanowiącej własność Miasta) lub z jezdni ulicy Światowida (stanowiącej własność osób fizycznych).
W przyjętym uchwałą Nr
XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gen. Józefa Bema 51 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, szeregowe. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 14.12.2012 r.

Cena wywoławcza: 386 000 zł netto, wadium: 77 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 860 zł.

Zielonej 39 a, obr. P-9, dz. nr 357/2, pow. 451 m2, KW LD1M/00128244/9.

Działka nr 357/2 jest niezabudowana, utwardzona płytami betonowymi i posiada kształt nieregularny. Teren nieruchomości jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. Różnica poziomów południowej i północnej części działki wynosi około 0,8 m. Na terenie nieruchomości jest urządzony parking.
Na nieruchomości wzdłuż jej południowej granicy znajduje się murek oporowy.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla działki nr 357/2 została ustalona przez zjazd z jezdni ul. Zielonej, usytuowany w miejscu ustalonym decyzją znak: ZDiT.UU.402262-45/11 z dnia 8 września 2011 roku, w której zostały określone parametry techniczne zjazdu. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466, z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 z 2012 r. poz. 472, 965 i 1256). Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego.
Działka nr 357/2 objęta jest uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1700/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.

Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 07.12.2012 r.

Cena wywoławcza: 232 000 zł netto, wadium: 23 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 320 zł.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11.03.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dot. nieruchomości położonej przy ulicach: Lutomierskiej 32 i 34, Zielonej 50, gen. Józefa Bema 51, Zielonej 39a.
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi – dotyczy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Doły 1, Akademickiej 8a, gen. Józefa Bema 51.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 455.

 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 11.03.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.

 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.

 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.

 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IV p. tel.638-44-14, 638-43-31.

 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Prezydenta Thomasa Wilsona 35a, Zuchów 13, płk. Berka Joselewicza 12, Siewnej 3, Drwęckiej 35, Drwęckiej 41, Drwęckiej 43, Przybyszewskiego bez numeru
Treść:

2013-02-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Prezydenta Thomasa Wilsona 35a, obr. P-15, dz. nr 527, o pow. 506 m2, KW LD1M/00106451/3
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości frontu ok. 10 m i głębokości ok. 52 m (szer. działki w przeciwnym końcu – ok. 9,60 m), teren jej jest płaski. Działka jest porośnięta trawą oraz drzewami ozdobnymi i owocowymi (grusza, wiśnia, śliwa, lilak zwyczajny, ligustr pospolity, brzoza, wierzba), zachwaszczona. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali dla nieruchomości brak form ochrony przyrody wg art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na jej terenie. Działka jest ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach stalowych. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej jest przesunięte w kierunku południowym o 0,30 m w narożniku od strony działki nr 528 przy ul. Prezydenta Thomasa Wilsona 35.
  Przez teren nieruchomości (dwa skrajne narożniki działki od strony ulicy) przebiegają energetyczne przyłącza napowietrzne 0,4 kV stanowiące zasilanie budynków przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37. W przypadku kolizji linii z przyszłą zabudową, właściciel działki powinien usunąć kolizję na własny koszt. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budynku.
  Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej Ø150 mm, kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny D=0,50 m i rurociąg tłoczny D=0,28 m), kanalizacji deszczowej D=0,40 m, sieci gazowej oraz linii telefonicznej w ulicy. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej, zasilający w energię elektryczną nieruchomości przy ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona 33a i 37.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z drogi publicznej - ul. Prezydenta Thomasa Wilsona (właściciel nieustalony, władający – Zarząd Dróg i Transportu) o nawierzchni asfaltowej, z urządzonymi chodnikami, zielenią i oświetleniem. Parametry techniczne zjazdu powinny być dostosowane do istniejącego lub planowanego zagospodarowania działki i zgodne z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 2010 r. Nr 65, poz. 407 oraz z 2012 r. poz. 560). Aktualna szerokość pasa drogowego ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona (20 m) spełnia wymagania ww. rozporządzenia w odniesieniu do minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających dla drogi publicznej klasy D, tj. 10 m.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/268/07 w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012r.
  Cena wywoławcza: 129 000 zł netto, wadium: 25 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 290 zł


 2. Zuchów 13, obr. G-23, dz. nr 328 o pow. 657 m2, KW LD1M/00069769/3.
  Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na nieruchomości stanowi własność byłego dzierżawcy, który zobowiązany jest, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne – topola osika i żywotnik zachodni.
  Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Zuchów 11. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Zuchów lub Łopianowej. Opinia nie stanowi zgody - zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej we różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012r.
  Cena wywoławcza: 97 000 zł netto, wadium: 19 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 970 zł


 3. płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3, pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3
  Nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do prostokąta. Od frontu oraz wzdłuż granicy północnej występują pozostałości betonowego ogrodzenia (fragmenty cokołu i słupy). W środkowej części działki znajdują się pozostałości betonowych elementów. Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa, wiąz). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowy właściciel powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej nr 252/1, które w części posadowione są również na przedmiotowej nieruchomości.
  Na nieruchomości znajduje się czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Gestor sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy działki zlokalizowane jest nieczynne przyłącze kanalizacyjne.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz cieplna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego może odbywać się przez zjazd z jezdni ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody-zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej – zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miejsca. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
  Nieruchomość objęta jest Uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.09.2012r., 7.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 192 000 zł netto, wadium: 38 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 920 zł.


 4. Siewnej 3, obr. P-6, dz. nr 61/7 i 61/8 o łącznej pow. 1736 m2, KW LD1M/00053845/5
  Nieruchomość jest niezabudowana.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. od strony drogi publicznej ul. Siewnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na terenie działki nr 61/8 znajdują się pojedyncze słupy żelbetowe (pozostałość po ogrodzeniu) oraz studnia z kręgów betonowych, która jest zasypana i nieczynna. Część działki nr 61/7 utwardzona jest płytami betonowymi typu JOMB. W północno-zachodnim narożniku działki znajduje się studzienka rewizyjna oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, które nie jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. W granicy działek na 61/7 i 60/33 usytuowane są podziemne zbiorniki paliw (brak szczegółowych dokumentów inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe – obejmujące tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 264 000 zł netto, wadium: 26 400 zł. , postąpienie nie mniej niż: 2 640 zł.


 5. Drwęckiej 35, obr. B-53, dz. nr 106/1, pow. 1015 m2, KW LD1M/00112206/6
  Nieruchomość niezabudowana. Ogrodzenie znajdujące się na części nieruchomości zostało wybudowane przez byłego dzierżawcę, który zobowiązany będzie, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości. Nieogrodzona część działki porośnięta jest drzewami i krzewami z samosiewu.
  Nad terenem nieruchomości (południowo-zachodnim narożnikiem) usytuowane jest przyłącze energetyczne niskiego napięcia do budynku sąsiedniego znajdującego się pod numerem 33a.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 157 000 zł netto, wadium: 31 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 570 zł


 6. Drwęckiej 41, obr. B-53, dz. nr 106/4, pow. 1010 m2, KW LD1M/00033712/8
  Nieruchomość niezabudowana. Częściowo ogrodzona płotem z siatki rozpiętej na słupkach. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest stalowa furtka. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe).
  W bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego narożnika nieruchomości przebiega wodociąg. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki 106/4 wynosi 11 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej we różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 156 000 zł netto, wadium: 31 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 560 zł


 7. Drwęckiej 43, obr. B-53, dz. nr 106/5, pow. 1007 m2, KW LD1M/00100320/4.
  Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się drzewostan pochodzenia naturalnego – samosiewy (brzozy, klony jesionolistne oraz drzewa owocowe). Północna i północno-zachodnia część nieruchomości jest użytkowana jako droga. Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.
  Na terenie nieruchomości usytuowany jest wodociąg oraz przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Drwęckiej 42. Dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m od każdej strony urządzenia, natomiast dla przyłącza wodociągowego obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od każdej strony urządzenia, w którym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Łączna powierzchnia strefy ochronnej dla działki 106/5 wynosi 150 m2. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego jednej drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. Drwęckiej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 137 000 zł netto, wadium: 27 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 370 zł


 8. Przybyszewskiego bez numeru, obr. W-21, dz. nr 629/49, pow. 379 m2, KW LD1M/00264965/4.
  Nieruchomość niezabudowana, kształtem zbliżona do foremnego wieloboku, stanowi ogród przydomowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania dębu szypułkowego, rosnącego bezpośrednio przy południowej granicy działki (30-40 letni). Teren na którym położona jest ww. nieruchomość jest w pełni uzbrojony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej- (ks.400 – w ulicy Przybyszewskiego), kanalizacji deszczowej (kd 500 – w ul. Mechanicznej), gazowej (g 100 – w ul. Mechanicznej) oraz sieci wodociągowej (w 150 na terenie działki).
  Na terenie nieruchomości:
  1. zlokalizowany jest wodociąg o Ø 150 mm, dla którego zgodnie z umową notarialną z dnia 26.05.2011r została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z o.o. polegająca na:
   • znoszeniu istniejącego posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia w postaci przewodu wodociągowego Ø 150 mm i zachowaniu stref ochronnych po obu jego stronach, tj. po 3 m licząc od skrajnych jego krawędzi, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń,
   • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o. za których działanie Spółka przejmie odpowiedzialność;
  2. zlokalizowana jest również czynna sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV, dla której zgodnie z umową notarialną z dnia 1.06.2011r została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. polegająca na:
   • znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej urządzenia w postaci napowietrznej linii energetycznej NN 0,4 kV służącego do przesyłu energii elektryczneji prowadzenia za jego pomocą dystrybucji energii elektrycznej,
   • prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem przez pracowników PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, a za działanie których przejmuje odpowiedzialność.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z treścią ww. aktów notarialnych dotyczących ustanowionych służebności przesyłu.
  Obsługa komunikacyjna może odbywać się zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu poprzez zjazd z jezdni ulicy Przybyszewskiego (dz. 629/50) pod warunkiem, że zjazd ten będzie zlokalizowany w możliwie największej odległości od skrzyżowania ulic: Przybyszewskiego/ Mechanicznej. Ponadto zjazd może posiadać parametry techniczne zjazdu indywidualnego lub publicznego, w zależności od planowanego zagospodarowania.
  Opinia ta nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi w drodze decyzji administracyjnej. Zjazd na ulice powinien być wykonany na koszt nabywcy nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. nieruchomość zaliczona została do terenów MN – są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.10.2012r., 7.12.2012 r.
  Cena wywoławcza: 48 300 zł netto, wadium: 9 660 zł, postąpienie nie mniej niż: 490 zł.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4.03.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników oferentów – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązują się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, zachowania stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii,
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości położonej przy ul. Berka Joselewicza 12
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości położonej przy ul. Siewnej 3
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi Nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4.03.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna w Łodzi numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
 17. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, Piotrkowska 104 pok.457, IVp. tel.638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 13, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Szafera 9
Treść:

2013-01-21

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego) nr 13, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy:

Szafera 9

Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi i znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na dz. nr 206/8 w obr. W-19, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00184910/9.
Działka nr 206/8 stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w udziale wynoszącym 351612/564123 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
Lokal (mieszkalny) o powierzchni użytkowej 37,94 m2 położony jest na drugim piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu. Stan techniczny lokalu jest niski.
Przedmiotowy lokal nie posiada księgi wieczystej.
Dla lokalu (mieszkalnego) nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego): 126 000 zł netto.
Wadium: 25 200 zł
Postąpienie nie mniej niż 1 260 zł
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym)
+ podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 r.
w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A, o godzinie 10.00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 18.02.2013 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie należy dostarczyć również stosowne oświadczenia, dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciąg o wpisie z CEIDG; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą aukcji. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W celu dostarczenia dokumentów należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w aukcji osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w aukcji, jeżeli wpłacone do dnia 18.02.2013 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta przed datą przetargu.
Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 stanowiącym „Warunki przeprowadzenia aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego)” do Zarządzenia Nr 3380/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Rokowania na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 24
Treść:

2013-01-21

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na zbycie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi

przy ulicy Przybyszewskiego 24

działka nr 60, obr. G-4, o pow. 875 m2, KW LD1M/00169771/1.

Nieruchomość stanowi współwłasność: Miasta Łodzi w 1/2 części oraz osób fizycznych w 1/2 części.
Nieruchomość zabudowana jest:

 1. budynkiem mieszkalnym składającym się z części frontowej i oficyny podłużnej o pow. użytk. ok. 189 m2, wyłączony z użytkowania. Budynek jest zarejestrowany w gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków;
 2. murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 89 m2;
 3. drewnianymi budynkami gospodarczymi.

Nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową zwykłą w kwocie 0,34 zł na rzecz Skarbu Państwa, ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00169771/1.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 20.07.2012 r., 19.10.2012 r.
Cena wywoławcza udziału Miasta Łodzi wynosi: 180 000 zł netto.
Zaliczka wynosi: 36 000 zł.

Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w rokowaniach + podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające informacje wskazane w warunkach rokowań) należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18.02.2013 r. do godz. 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Ponadto w powyższym terminie należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 24”.

Rokowania odbędą się w dniu 22 lutego 2013 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104 w sali 371A o godzinie 11.00.

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Zaliczka ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.
Przed złożeniem zgłoszenia udziału w rokowaniach, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 2264/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2012 r. stanowiącym „Warunki rokowań”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy udziału.

Pliki do pobrania: