Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2014 r.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Dobrzyńskiej 21
Treść:

2014-12-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Dobrzyńskiej 21, obr. G-9, dz. nr 25/16 o pow. 170 m2, KW LD1M/00110185/8

  Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się w formie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-9 jako działki o numerach 25/12 i 95/25.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka posiada niewielką powierzchnię i nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich. Działka nr 25/16 jest porośnięta drzewami i krzewami.
  Zachodnia granica sprzedawanej działki na całej zachodniej granicy naruszona jest przez ogrodzenie działki nr 25/12 (szerokość naruszenia dochodzi do 0,5 m).
  Sprzedawana działka nr 25/16 powstała z podziału dawnej działki nr 25/13, użytkowanej w znacznej części jako ogródki działkowe Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Łódzkiego. Działka nr 25/16 nie jest użytkowana przez wyżej wymieniony Związek. Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali prowadzona przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi nie została uaktualniona i wskazuje jako władającego działką nr 25/16 – Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Łódzki.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000 zł netto, wadium: 3 600 zł, postąpienie nie mniej niż 180 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.

 • Dobrzyńskiej 21, obr. G- 9, dz. nr 25/17 o pow. 185 m2, KW LD1M/00110185/8

  Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się w formie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-9 jako działki o numerach 25/12 i 95/26.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka posiada niewielką powierzchnię i nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich. Działka nr 25/17 jest porośnięta drzewami i krzewami.
  Zachodnia granica sprzedawanej działki naruszona częściowo przez ogrodzenie działki nr 25/12 (szerokość naruszenia dochodzi do 0,5 m).
  Sprzedawana działka powstała z podziału dawnej działki nr 25/13, użytkowanej w znacznej części jako ogródki działkowe Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Łódzkiego. Działka nr 25/17 nie jest użytkowana przez wyżej wymieniony Związek. Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali prowadzona przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi nie została uaktualniona i wskazuje jako władającego działką nr 25/17 – Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Łódzki.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000 zł netto, wadium: 4 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 200 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.

 • Dobrzyńskiej 21, obr. G -9, dz. nr 25/18, o pow. 135 m2, KWLD1M/00110185/8

  Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się w formie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-9 jako działki o numerach 95/22 i 95/27.
  Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działka posiada niewielką powierzchnię i nie posiada dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich.
  Działka nr 25/18 jest porośnięta drzewami i krzewami.
  Działka nr 25/18 powstała z podziału dawnej działki nr 25/13, użytkowanej w znacznej części jako ogródki działkowe Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Łódzkiego. Działka nr 25/18 nie jest użytkowana przez wyżej wymieniony Związek. Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali prowadzona przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi nie została uaktualniona i wskazuje jako władającego działką nr 25/18 – Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Łódzki.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000 zł netto, wadium: 3 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 150 zł Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371 o godzinie 10.00

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 12 lutego 2015 r. do godziny 15.00 w UMŁ , Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub jest w ich użytkowaniu wieczystym i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 13 lutego 2015 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 lutego 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ ( Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 ) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. - numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym , którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 16 lutego 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457a tel. ( 42 ) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wilanowskiej, Rudzkiej, Trudnej, Malborskiej, Skierniewickiej, Równej, Rysowniczej, Samopomocy oraz Srebrnej
Treść:

2014-12-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wilanowskiej 16 i Wilanowskiej bez numeru, obr. W-15, dz. nr 74 i 65/6, o łącznej pow. 680 m2, KW LD1M/00118158/6.
  Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy nietrwale związany z gruntem, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne. Teren działki nr 74 jest w części ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej w złym stanie technicznym. Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy warzywno – kwiatowe, zawartą do dnia 31 grudnia 2016 r. Naniesienia roślinne, ogrodzenie oraz budynek stanowią własność dzierżawcy i nie zostały uwzględnione w wycenie nieruchomości. Do granicy działki nr 74 przylegają budynki posadowione na działkach sąsiednich. Jeden z budynków posadowiony przy ulicy Antoniewskiej 37 (działka nr 90), nieznacznie narusza granicę działki nr 74. Naruszenie granicy powstało najprawdopodobniej na skutek przeprowadzonej termomodernizacji budynku. Działka nr 65/6 stanowiła uprzednio fragment nieurządzonego pasa drogowego, jest niezagospodarowana i nieogrodzona.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Wilanowskiej urządzonej na działce nr 65/23, będącej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu i posiadającej nieustalonego właściciela. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny koncentracji usługowych.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Rudzkiej 21, obr. G-40, dz. nr 466, pow. 1031 m2, KW LD1M/00168827/2.
  Na terenie nieruchomości znajdują się nietrwale związane z gruntem w bardzo złym stanie technicznym nadające się jedynie do rozbiórki drewniane: stara altana, komórki, dwie ubikacje, pozostałości po ogrodzeniu. Na nieruchomości rosną pojedyncze stare drzewa owocowe bez żadnej wartości użytkowej. Nieruchomość jest zaniedbana, zaśmiecona, zakrzaczona i zachwaszczona – wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w pobliżu ww. nieruchomości w ul. Rudzkiej znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m (rok budowy 1988), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m (rok budowy 1997), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m (rok budowy 1937), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  4. przed działką – zdrój wodociągowy uliczny nr inwentarzowy ŁSI 50173/AP.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rudzkiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz do zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń: magistrali wodociągowej Ø 300 mm, sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.09.2014 r. i 21.11.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Trudnej 1, obr. G-40, dz. nr 433/2, pow. 467 m2, KW LD1M/00058309/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt prostokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granice nieruchomości są nieznacznie naruszone przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 434.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na nieruchomości znajdują się:i przyłącze energetyczne napowietrzne nN wraz ze słupem przyłączeniowym do posesji przy ulicy Trudnej 3, należące do PGE Dystrybucja S.A., przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=5,15 m, włączonee do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Trudnej, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna obsługująca posesję przy ulicy Trudnej 1 i 3. W ulicy Trudnej znajduje się gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego), sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m dla którejj konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego napowietrznego nN wraz ze słupem przyłączeniowym i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej obsługującej nieruchomości przy ulicy Trudnej 1 i 3, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r. i 24.10.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 16 400 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 820 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Trudnej 10, obr. G-40, dz. nr 415/5, pow. 687 m2, KW LD1M/00057995/9.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt prostokąta. Teren jest nierówny ze spadkiem w kierunku ulicy Trudnej, różnica poziomu najwyższego punktu w stosunku do korony drogi wynosi prawie 13 m. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego Granice działki nieznacznie naruszone są ogrodzeniem nieruchomości sąsiedniej nr 411/1.
  Na nieruchomości (w północno – zachodniej części) znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Z ulicy Trudnej z sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku działki wyprowadzony jest sięgacz kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, dł l=0,95 m. W ulicy Trudnej znajduje się kanalizacja kablowa rozdzielcza jednootworowa i linia napowietrzna stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej SA., gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego), sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.08.2014 r. i 24.10.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 97 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi: 19 400 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 970 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Malborskiej 10, obr. B – 29, dz. nr 343, pow. 367 m2, KW LD1M/00095327/4. Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do kwadratu, porośnięta jest drzewami.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Malborskiej (działka nr 348/10, w obrębie B – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Skierniewickiej 10, obr. W – 29, dz. nr 23, pow. 711 m2, KW LD1M/00033722/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
  2. nieczynne przyłącze gazu należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Skierniewickiej (działka nr 28/1, w obrębie W – 29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr” we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Równej 32, obr. G-43, dz. nr 57, pow. 979 m2, KW LD1M/00101999/1.
  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta, konfiguracja terenu jest płaska. W północnej, wschodniej i zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległych, od frontu działka jest nieogrodzona. Powierzchnia nieruchomości pokryta jest roślinnością w postaci drzew i krzewów w różnym wieku, w większości z samosiewu, w tym również starszymi niż 10 lat. Na wschód i południe (po drugiej stronie ul. Równej) rozciąga się teren Giełdy Kwiatowej.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci:
  1. na nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne zasilające posesję przy ul. Równej 30, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
  2. w pasie drogowym ul. Równej znajdują się niżej wymienione sieci, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.:
   1. sieć wodociągowa Ø 150 mm o długości l=429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia,
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m o długości l=448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia,
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m o długości l=442,11 m, beton, rok budowy 2010, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  3. w ul. Granicznej znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia;
  4. według mapy zasadniczej na nieruchomości zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.
  Granica nieruchomości jest naruszona od strony działki nr 58 położonej przy ul. Równej 34 - na długości około 22 m i szerokości dochodzącej do 32 cm (w północnej części nieruchomości).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się z ul. Równej (działki: nr 63/6 o użytku „dr” stanowiącej własność Miasta Łodzi i nr 63/10 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm sieci, o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
  3. zachowania pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień dla sieci: kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i kanalizacji deszczowej d=0,30 m, o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.02.2014 r., 4.04.2014 r., 4.07.2014 r. i 24.10.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 153 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi 30 600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 530 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Rysowniczej 56, obr. B-49, dz. nr 278, pow. 589 m2, KW LD1M/00034330/3.
  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ul. Rysowniczej siatką stalową, stanowiącą własność byłego dzierżawcy. Pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na posesji sąsiedniej (działka nr 279) zlokalizowany jest budynek mieszkalny, zaś przy granicy wschodniej, na posesji sąsiedniej (działka nr 277) znajduje się budynek gospodarczy. Na działce znajduje się szopa drewniana, nie związana trwale z gruntem. Działka użytkowana jest obecnie bezumownie.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się studnia kablowa, słup kablowy i odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej stanowiące własność Orange S.A.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rysowniczej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Samopomocy 15, obr. B-3, dz. nr 215, pow. 473 m2, KW LD1M/00118721/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki naruszone są przez budynki oraz ogrodzenia zlokalizowane na działkach sąsiednich numer: 165, 164 i 156. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Samopomocy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 10MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 59 200 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 11 840 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 600 zł (słownie: sześćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Srebrnej 12, obr. B-29, dz. nr 313, pow. 803 m2, KW LD1M/00051966/5.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 21,0 m x ok. 38,0 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy Srebrnej, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 312) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i garaż w zwartej zabudowie, wszystkie naniesienia są w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny posiada konstrukcję drewnianą, kryty papą, ze ścianą murowaną znajdującą się w granicy działki nr 312 i nr 313, w ścianie tej na drugiej kondygnacji znajduje się otwór okienny. Zgodnie z opinią Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi brak dokumentacji dotyczącej budynku nie pozwala na ocenę, czy został on wzniesiony zgodnie z obowiązującym prawem. Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 312 nieznacznie narusza granicę działki nr 313 (w narożniku – ok. 0,41 m). Na działce nr 314, przylegającej do działki nr 313 od strony wschodniej, znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 2007 roku oraz połączony z nim parking podziemny, który dochodzi do wschodniej granicy działki nr 313.
  Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 313 znajduje się nieczynny kabel energetyczny eNB (nieużyteczny), natomiast w granicy działki, od strony ulicy Srebrnej, znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy północno – wschodnim narożniku działki), ze strefą ochronną do 0,5 m od złącza. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Srebrnej, znajdują się: gazociąg dn 160 PE n/c, sieć wodociągowa Ø 200 mm (azbest/cement, rok budowy 1971) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 2008) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć energetyczna eND, sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Srebrnej - drogi publicznej gminnej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Srebrna, jest własnością Gminy Łódź, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową. Dla nieruchomości przy ul. Srebrnej 12, oznaczonej jako działka nr 313 w obrębie B-29, zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy nr UA.II.233/05 i UA.II.234/05 z dnia 14.04.2005 r. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w parterze, decyzje te w dalszym ciągu są w obrocie prawnym.
  Budynek, który będzie projektowany na działce nr 313 musi spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9 lutego 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa - dotyczy nieruchomości przy ul. Malborskiej 10, Skierniewickiej 10, Srebrnej 12, Wilanowskiej 16 i Wilanowskiej bez numeru, Samopomocy 15;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Malborskiej 10, Rysowniczej 56, Skierniewickiej 10, Wilanowskiej 16 i Wilanowskiej bez numeru, Samopomocy 15;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Srebrnej 12, Trudnej 1, Trudnej 10, Rudzkiej 21;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 32.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 9 lutego 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Sygnałowej, Rudzkiej, Równej, Starorudzkiej, Magdaleny i Świetlików oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Kadłubka i Pogranicznej
Treść:

2014-12-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Sygnałowej 2, obr. G-41, dz nr 362/1 o pow. 1087 m2, KW LD1M/00116663/5

   Działka niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Teren nie jest równy występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na działce zlokalizowany jest nieczynny słup teletechniczny oraz energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych,
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 195 000 zł netto, wadium: 39 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 950 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sygnałowej 4, obr.G-41, dz. nr 363 o pow. 855 m2, KW LD1M/00139418/0

   Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nie jest równy występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Miasto i w granicy znajduje się słup energetyczny. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna, a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 154 000 zł netto, wadium: 30 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 540 zł;
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sygnałowej 6, obr. G-41, dz nr 364/1 o pow. 933 m2, KW LD1M/00129128/7

   Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nie jest równy, występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto oraz słupy energetyczne. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 80%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 167 000 zł netto, wadium: 33 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 670 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Rudzkiej 72, obr. G-40, dz. nr 433/6 o pow. 719 m2, KW LD1M/00058306/0

   Nieruchomość jest niezabudowana, narożna, ma kształt nieregularnego wielokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granica południowa nieruchomości częściowo jest naruszona przez ogrodzenie działki przyległej.
   Przy południowej granicy działki rosną pojedyńcze drzewa i krzewy iglaste i liściaste. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego, od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Na działce znajduje się przyłącze telekomunikacyjne stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości L= 5,60 m włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Trudnej. Przyłącze obsługuje posesje przy ulicy Trudnej 1 i Trudniej 3. W ulicy Trudnej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, hydrant przeciwpożarowy, dla którego należy zachować bezwzględnie dostęp dla służb pożarniczych i ratunkowych, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długość l=21,97 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego). W ulicy Rudzkiej znajduje się: kanalizacja kablowa, rozdzielcza, jednootworowa stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A, magistrala wodociągowa Ø 300 mm, długości L=1120,46 m i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długości l=50,25 m; dla magistrali i kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych ;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza telekomunikacyjnego stanowiącego własność Telekomunikacji Polskiej S.A. i przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m włączonego do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Trudnej nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 08.08.2014 r. i 03.10.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 123 000 zł netto, wadium: 24 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 230 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Równej 24, obr. G-43, dz nr 53 o pow.1325 m2, KW LD1M/00021286/5

   Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, jest niezabudowana, zaniedbana (zaśmiecona), częściowo ogrodzona, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.
   Granicę sprzedawanej nieruchomości narusza budynek znajdujący się na działce sąsiedniej nr 52/1 (prywatnej) położonej przy ul. Równej 22 - szerokość naruszenia dochodzi do ok. 50 cm.
   Według mapy zasadniczej na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w ul. Równej, znajduje się:
   1. sieć wodociągowa Ø 160 mm, dł. l= 429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=442,11 m, beton, rok budowy 2010.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Równej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 160 mm, dł. 429,61 m, PEHD oraz sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=448,74 m, kamionka, o szerokości 3 m z obu stron sieci wodociągowej oraz 5 m z obu stron sieci kanalizacji sanitarnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 03.10.2014 r.
   Cena wywoławcza: 270 000 zł netto, wadium: 54 000, zł, postąpienie nie mniej niż 2 700 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Starorudzkiej 54, obr. G-41, dz nr 360 o pow. 1090 m2, KW LD1M/00052094/8

   Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od strony działki nr 359 granica nieznacznie naruszona ogrodzeniem działki przyległej.
   W ulicy Starorudzkiej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł l=1327,16 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=126,58 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=131,71 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Starorudzkiej znajduje się linia telekomunikacyjna, sieć energetyczna i gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Starorudzkiej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 205 000 zł netto, wadium 41 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 050 zł;
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Starorudzkiej 56, obr.G-41, dz nr 361/1 o pow.1462 m2 , KW LD1M/00100907/3

   Działka niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta.
   Na działce zlokalizowany jest słup teletechniczny i gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia eksploatowany przez PGNiG SPV4 Sp. z o.o. W ulicy Starorudzkiej znajdują się; sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł l=1327,16 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=126,58 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=131,71 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Starorudzkiej znajduje się sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Starorudzkiej lub Ekonomicznej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 270 000 zł netto, wadium 54 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 700 zł;
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Magdaleny 2, obr. G-40, dz nr 398/1 i 398/2 o łącznej pow. 634 m2, KW LD1M/00034166/2

   Nieruchomość niezabudowana, narożna o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego.
   Od strony południowo-zachodniej nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Magdaleny i Rudzkiej. Od strony północno - wschodniej przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przy czym budynek na działce nr 397 narusza północną granicę nieruchomości zbywanej w ten sposób, że cała ściana szczytowa budynku na działce 397 narusza granice działek nr 398/1 i 398/2.W północnej i wschodniej granicy znajduje się ogrodzenie działek przyległych.
   Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. W ulicy Magdaleny znajduje się wodociąg o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm (obie sieci stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.), gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal. W ulicy Rudzkiej znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 300 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm (obie sieci stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.) i deszczowej o średnicy 300 mm.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 70%). Ponadto nieruchomość porośnięta jest spontaniczną roślinnością ruderalną. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Magdaleny. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości energetycznego przyłącza napowietrznego nN należącego do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich
   Cena wywoławcza: 101 000 zł netto, wadium: 20 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 010 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Świetlików 5, obr. B-11, dz nr 162/1 o pow. 1333 m2, KW LD1M/00078310/7

   Nieruchomość zabudowana parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 47 m2 i powierzchni użytkowej 28,66 m2, w złym stanie technicznym, wzniesionym w 1960 r. Na nieruchomości znajdują się również pozostałości budynku gospodarczego. Nieruchomość częściowo ogrodzona płotem z siatki. Od strony ulicy Świetlików w ogrodzeniu zamontowana jest brama wraz z furtką z elementów stalowych. W południowo-wschodniej granicy działki znajdują się budynki posadowione na nieruchomości sąsiedniej. Teren nieruchomości nieuporządkowany, zaśmiecony. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn ze słupem podprzyłączowym należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   W ulicy Świetlików znajdują się: sieć energetyczna, gazociąg dn 40 stal ś/ć, sieć wodociągowa Ø 150 mm oraz podziemna sieć telekomunikacyjna stanowiąca własność Orange Polska. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie inwestor; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Świetlików. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działki pod ulicą Świetlików stanowią własność prywatną i Miasta Łodzi.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Studium nie dopuszcza nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji miejskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 nie przewiduje się inwestycji w pobliżu ww. lokalizacji, co dotyczy także budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, nieruchomość położona przy ulicy Świetlików 5 usytuowana w okolicy istniejących zabudowanych nieruchomości, mogłaby czasowo posiadać ekologiczny system odprowadzenia ścieków (do czasu rozbudowy istniejącej kanalizacji miejskiej) co nie powinno pogorszyć warunków środowiska. Zagospodarowanie nieczystości na ww. nieruchomości powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) oraz Uchwały Nr LXXVI/1574/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5579 i 5630).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonej przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 174 000 zł netto, wadium: 34 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 740 zł
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Kadłubka 30 i 30/30a, obr. G-17, dz nr: 149/2, 150/1 i 151/1 o łącznej pow.1519 m2, KW LD1M/00011367/4

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 16/64) oraz osób fizycznych (w udziale 48/64).
   Nieruchomość częściowo pozostaje we władaniu współwłaścicieli oraz ich spadkobierców.
   Działki nr 150/1 i 151/1 są niezabudowane. Na działce nr 149/2 znajdują się:
   1. budynek mieszkalny, parterowy, o pow. zabudowy 70 m2 i pow. użytkowej 45,90 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie dostatecznym wynoszącym około 40%;
   2. budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym;
   3. budynek gospodarczy wzniesiony w konstrukcji mieszanej, o pow. zabudowy 37 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie do remontu lub rozbiórki wynoszącym około 70%;
   4. trzystanowiskowy garaż, o pow. zabudowy 78 m2, którego zużycie techniczne zostało określone przez rzeczoznawcę na poziomie dobrym wynoszącym około 20%;
   5. dwa blaszane garaże nietrwale związane z gruntem, z których jeden usytuowany jest częściowo poza granicą nieruchomości na działce sąsiedniej nr 149/1.
   Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i strukturach rozluźnionych - osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca udziału zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 07.02.2014 r., 04.07.2014 r., 12.09.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 116 000 zł netto, wadium: 23 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 160 zł
   Cenę nabycia udziału stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Pogranicznej 19, obr. W-15, dz nr 169/1 o pow. 778 m2, KW LD1M/00270663/2

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 58/160) oraz osób fizycznych (w pozostałym udziale).
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi: frontowym o pow. zabudowy 73 m2, wniesionym w 1927 r. i prawej oficyny o pow. zabudowy 37 m2, wzniesionym w 1958 r. oraz budynkami gospodarczymi. W budynku frontowym znajdują się 2 lokale mieszkalne o pow. 55 m2 a w budynku prawej oficyny znajduje się jeden lokal mieszkalny o pow. 32 m2, wykorzystywany sezonowo przez współwłaściciela nieruchomości. Budynki gospodarcze znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Na nieruchomości znajduje się również nietrwale związany z gruntem garaż, stanowiący własność współwłaściciela nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ściany istniejących budynków w granicach sąsiednich działek budowlanych powinny spełniać wymogi prawa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Pogranicznej. Działka przez którą odbywa się zjazd stanowi własność prywatną. Działka pod ulicą Pograniczną ma nieustalonego właściciela.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC. MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. UC - tereny koncentracji usługowych - obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskiej. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 70 800 zł netto, wadium: 14 160 zł, postąpienie nie mniej niż: 710 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 09.02.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa - dotyczy nieruchomości przy ul. Magdaleny 2;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, a także w przypadku nabycia budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy Sygnałowej 2, Sygnałowej 4, Sygnałowej 6, Starorudzkiej 56.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Magdaleny 2, Pogranicznej 19.
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul. Świetlików 5;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zasterzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, a także w przypadku nabycia budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy Starorudzkiej 54.
  • pisemnego oświadczenia, o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdującego się na nieruchomości i niedochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązaniu się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Świetlików 5, Kadłubka 30 i 30/30 a,Pogranicznej 19;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 24;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul.Kadłubka 30 i 30/30a,Rudzkiej 72.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. ..Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 09.02.2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. ..Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna numer rachunku 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

2014-12-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Włodzimierza Puchalskiego 1 i 3, obr. W-37, dz. nr: 227/1 i 228 o łącznej pow. 789 m2, KW LD1M/00086967/6 i LD1M/00086968/3

   Nieruchomości są niezabudowane, ich kształt zbliżony jest do prostokąta. Działka nr 227/1 ma ścięty północno-zachodni narożnik pod tzw. „trójkąt widoczności”. Nieruchomości nie są ogrodzone. Porośnięte są krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z ewidencją gruntów działki posiadają klasę gruntu RV.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek może odbywać się zarówno od strony ulicy Alicji Dorabialskiej i ulicy Włodzimierza Puchalskiego, przy czym ulica Włodzimierza Puchalskiego w chwili obecnej nie jest zrealizowana i przejazd nią nie jest możliwy. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 160 mm oraz energia elektryczna.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 115 000 zł netto, wadium: 23 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 150 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3 o pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3

   Nieruchomość niezabudowana. Teren nieruchomości nieuporządkowany. W południowej granicy działki znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia. Północno-wschodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez mur zlokalizowany na działce sąsiedniej. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej. W szczytowej ścianie budynku mieszkalnego znajdującego się w zachodniej granicy nieruchomości znajdują się otwory okienne.
   Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa). Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805 i 850), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel nieruchomości powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki.
   Na nieruchomości znajduje się podpora jednosłupowa. Przez teren nieruchomości przebiega czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Gestor sieci ciepłowniczej Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze kanalizacyjne wraz z włazem okrągłym, służące odwodnieniu komory sieci ciepłowniczej.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna i telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działka pod ulicą Joselewicza ma nieuregulowany stan prawny.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej - zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miasta. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.07.2014 r., 10.10.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000 zł netto, wadium: 38 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 900 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Dachowej 8, obr. G-26, dz. nr 753, o pow. 460 m2, KW LD1M/00101450/1

   W północnej i południowej granicy działki znajduje się ogrodzenie i ściany szczytowe zabudowy przyległych działek, od strony wschodniej na słupkach stalowych rozpięte jest ogrodzenie z siatki. Od frontu w granicy działki pozostałości po ogrodzeniu wykonanym z przęseł metalowych osadzonych w cokole wykonanym z kamienia i betonu. Ogrodzenie nie jest zgodne z przebiegiem granic geodezyjnych działki, wschodnia granica działki naruszona przez budynek posadowiony na działce nr 752. Działka porośnięta drzewami. Powierzchnia nieruchomości częściowo utwardzona płytami chodnikowymi i betonem. Teren wymaga uporządkowania.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Dachowej (dz. nr 749/1 o użytku „dr” o nieuregulowanych stanie prawnym, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Na wysokości działki w ulicy Dachowej (w odległości ok. 4,6 m od północno-zachodniej granicy działki) zlokalizowany jest kanał sanitarny, D = 0,20 m, będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny po 5 m od krawędzi skrajnych przewodu.
   Działka porośnięta jest roślinnością (drzewa i krzewy). Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.07.2014 r., 12.09.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 000 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Anieli Krzywoń 18, obr. G-40, dz. nr 43/4 o pow. 753 m2, KW LD1M/00283769/9

   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Działka nr 43/4 jest częściowo ogrodzona (ogrodzenie jest zdewastowane), porośnięta krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki powinna odbywać się z ulicy Anieli Krzywoń w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Zjednoczenia. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 43/4 znajduje się przewód wodociągowy oraz komora podziemna wodociągowa z okrągłym włazem. Infrastruktura ta nie stanowi własności ŁSI Sp. z o.o. i nie pozostaje w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura:
   1. wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. kanalizacyjna sanitarna d=0,20 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. kanalizacyjna deszczowa d=0,50 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   4. elektroenergetyczna;
   5. teletechniczna kanalizacja kablowa;
   6. gazowa, przy czym najbliższy gazociąg ś/ć dn 63 PE zlokalizowany jest w ulicy Anieli Krzywoń na wysokości ulicy Komunalnej.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
   3. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 127 000 zł netto, wadium: 25 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 270 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • gen. Józefa Bema bez numeru, obr. B-9, dz. nr 48/2 o pow. 504 m2, KW LD1M/00117723/1

   Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona i utwardzona płytami chodnikowymi na powierzchni około 20 m2. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Przy wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym znajdują się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w zachodniej granicy nieruchomości znajduje się studnia. Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości, na działce sąsiedniej, znajduje się przyłącze wodociągowe.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od ulicy Szczęśliwej. Zjazd należy zlokalizować poza oddziaływaniem skrzyżowania z ulicą Bema. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działki pod ulicą Bema i Szczęśliwą mają nieuregulowany stan prawny bądź stanowią własność prywatną.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 4.04.2014 r., 23.05.2014 r., 22.08.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000 zł netto, wadium: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 100 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Łagiewnickiej 29, obr. B-47, dz. nr 150 o pow. 688 m2, KW LD1M/00069687/4

   Teren działki zróżnicowany pod względem wysokościowym, w części utwardzony. Na nieruchomości znajduje się fragment muru oporowego o długości ok. 19 m, wykonanego z pełnej cegły i elementów stalowych. Obecnie działka wykorzystywana jest jako dojście do budynku przy ul. Łagiewnickiej 29/31 oraz parking (teren ogólnodostępny). We wschodniej części nieruchomości znajduje się trawnik.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
   1. energetyczna linia kablowa nn i Sn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. w odległości ok. 7 m od południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, dla której pas ochronny (o szerokości 8 m mierząc po obu stronach krawędzi przewodu) obejmuje częściowo powierzchnię nieruchomości; właściciel urządzenia, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni całkowitej 26 m2 polegającej na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną strefy ochronnej od magistrali wodociągowej Ø 800 mm;
    2. niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń w pasie ochronnym magistrali wodociągowej, której szerokość od południowej granicy działki wynosi 1,5 m;
    3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji, likwidacji i demontażu urządzenia posadowionego na działce 140/3.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Łagiewnickiej lub ul. Organizacji Wolność i Niezawisłość poprzez zjazd zaprojektowany w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania ulic Łagiewnicka/Organizacji Wolność i Niezawisłość. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość objęta została uchwałą Nr XVII/303/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Wąskiej, Stefana, Żurawiej, Żabiej, Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Młynarskiej, płk. B. Joselewicza i Krótkiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm, wynoszącej 1,5 m od południowej granicy działki.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 330 000 zł netto, wadium: 66 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 300 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rumiankowej 9, obr. B-7, dz. nr 157/8, o pow. 1194 m2, KW LD1M/00123407/5

   Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (wpisanym do ewidencji zabytków) o pow. użytkowej 115,04 m2 i częścią budynku gospodarczego (w której znajdowały się dotychczas komórki dla lokatorów nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Trawiastej 10 i 12 oraz Rumiankowej 7). Wejścia do komórek zostały przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Bałuty zamurowane w miesiącu kwietniu 2014 roku. Budynki mieszkalny i gospodarczy są w złym stanie technicznym. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się krąg betonowy stanowiący element starej zasypanej studni. Na działce rosną drzewa i krzewy.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia kablowa SN oraz energetyczna linia napowietrzna nn, przyłącze wodociągowe Ø 32/40 mm i kanalizacji sanitarnej d=150 mm (dla każdego z przyłączy konieczne jest zachowanie pasa ochronnego po 2,5 m z każdej strony urządzenia). W ulicy Rumiankowej na wysokości tej nieruchomości znajduje się wodociąg Ø 100 mm i Ø 150 mm (dla wodociągu należy zachować pas ochronny, który wynosi po 3,0 m po obu stronach licząc od skrajnych krawędzi przewodu; w pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień), kanalizacja sanitarna d=0,20 m, kanalizacja deszczowa d=0,40 m (dla kanalizacji pas ochronny wynosi po 5,0 m po obu stronach licząc od skrajnych krawędzi przewodu; w pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień). W ulicy Ziołowej znajduje się gazociąg dn 150 stal n/c.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Rumiankowej, stanowiącej własności Miasta. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LII/1075/12 z dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 25) zgodnie z którym dla przedmiotowego terenu położonego w jednostce oznaczonej symbolem 2M przyjęto jako przeznaczenie zabudowę mieszkaniową. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu powinny być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości energetycznej linii kablowej SN oraz energetycznej linii napowietrznej nn, przyłącza wodociągowego Ø 32/40 mm i kanalizacji sanitarnej d=150 mm nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 27.06.2014 r., 22.08.2014 r., 10.10.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 141 000 zł netto (w tym wartość budynków i budowli 3000 zł), wadium: 28 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 410 zł
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608 oraz z 2014 r. poz. 312).


  • Wiośnianej 31, obr. G-7, dz. nr 73/2, o pow. 849 m2, KW LD1M/00116655/6

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 20,0 m x ok. 42,4 m. Teren nieruchomości jest płaski. Działka jest od frontu ogrodzona starą stalową siatką rozpiętą na stalowych słupach, ze stalową furtką i bramą wjazdową. Od strony północnej i południowej w granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Na nieruchomości od strony południowej i w północnym narożniku znajdują się drewniane obiekty niezwiązane trwale z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej nieznacznie narusza granicę działki nr 74/2 w narożniku – ok. 0,55 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody, procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów: ok. 65%. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej Miasta Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Lodowej. Przy ulicy Wiośnianej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieco dalej rozciągają się tereny przemysłowo – usługowe tzw. Dąbrowy Przemysłowej. Intensywność zabudowy mała, w najbliższym sąsiedztwie jednorodzinne budynki wolnostojące oraz działki niezabudowane. Ulica Wiośniana jest drogą lokalną o nawierzchni gruntowej.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 73/2 nie znajdują się sieci, wpływające na zagospodarowanie nieruchomości. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się kanalizacja teletechniczna i napowietrzna linia słupowa. Obecnie nie ma konieczności zastosowania ochrony infrastruktury. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestorzy zobowiązani są o wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. W pasie drogowym ulicy Wiośnianej usytuowane są następujące sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa Ø 150 mm oraz około 70 m od działki znajduje się sieć kanalizacyjna ks500. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Wiośnianej. Działka, na której zlokalizowana jest ulica Wiośniana, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe – obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych. Ulica Wiośniana nie ma określonej klasy w podstawowym układzie drogowym Miasta, przedstawione przeznaczenie terenu odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję – nie może być odnoszone do poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z zapisami w/w studium uwarunkowań nie dopuszcza się nowego zagospodarowania terenu poza systemem kanalizacji miejskiej, wyklucza się również uruchamianie nowych terenów budowlanych opartych na przydomowych szambach. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest pomiędzy realizowaną już zabudową jednorodzinną i jej zagospodarowanie stanowić będzie architektoniczną kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. W związku z powyższym zabudowa działki zgodnie z pozwoleniem na budowę nie będzie stanowiła naruszenia ww. zapisu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 109 000 zł netto, wadium wynosi: 21 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 090 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • ul. Romualda Mielczarskiego 31, obr. P-9, dz. nr 44 o pow. 839 m2, KW LD1M/00095698/5

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 112 o powierzchni zabudowy 173 m2. Budynek został wzniesiony w 1910 r., jest murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze nr 113 (parterowy, drewniany) i 115 (parterowy, murowany) o powierzchni zabudowy odpowiednio 43 m2 i 25 m2. Według danych z ewidencji budynków na nieruchomości znajdował się budynek gospodarczy nr 114 o powierzchni zabudowy 48 m2, jednak w chwili sporządzania wyceny nieruchomości był już wyburzony.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 8 lokali mieszkalnych (4 wynajmowane na podstawie umów najmu, 4 zajmowane na podstawie decyzji administracyjnych).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Romualda Mielczarskiego.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00095698/5, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 121 000 zł netto, wadium: 24 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 210 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • ul. Wacława 14, obr. W-28, dz. nr 39 o pow. 757 m2, KW LD1M/00022145/2

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 26/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 58 i 59 o powierzchni zabudowy odpowiednio 173 m2 i 56 m2 oraz powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 344 m2 i 39,40 m2. Budynek nr 58 wzniesiony w 1912 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nr 59 jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Oba budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajdują się 2 budynki gospodarcze nr 60 i 61 o powierzchni zabudowy odpowiednio 29 m2 i 43 m2, murowane, parterowe, niepodpiwniczone, wyposażone w instalację elektryczną.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się 11 lokali mieszkalnych (6 lokali zajmowanych jest na podstawie decyzji administracyjnych, 5 lokali jest wynajmowanych - 1 umowa najmu została wypowiedziana).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Wacława.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00022145/2, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2,07 zł ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Łódź–Widzew;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 23,11 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,60 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,12 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 14,24 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 94 300 zł netto, wadium: 18 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 950 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • ul. Zgierskiej 267, obr. B-8, dz. nr 12/1 o pow. 673 m2, KW LD1M/00205126/0

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 13 o powierzchni zabudowy 258 m2 i powierzchni użytkowej lokali 209,68 m2. Budynek wzniesiony w 1934 r. jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek użytkowy nr 14 o powierzchni zabudowy 118 m2, wzniesiony w 1940 r., parterowy, niepodpiwniczony oraz budynek gospodarczy drewniany w bardzo złym stanie technicznym.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne ( 1 lokal zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej, 3 lokale zajmowane są bez tytułu prawnego – wypowiedziane umowy najmu) oraz lokal użytkowy (wyłączony z użytkowania).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Poziomkowej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00205126/0, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 20,09 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 15,34 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 72,66 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 66 000 zł netto, wadium: 13 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 660 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 97, obr. W-26, dz. nr 24 o pow. 909 m2, KW LD1M/00091625/5

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 12/48) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 36 o powierzchni zabudowy 441 m2 wzniesionym w 1892 r., murowanym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Na nieruchomości znajduje się parterowy budynek gospodarczy nieujawniony w ewidencji budynków. Według przeprowadzonych oględzin, budynek wymaga rozbiórki.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 16 lokali mieszkalnych (2 lokale wynajęte przez współwłaściciela nieruchomości) oraz 2 lokale użytkowe.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, drogi gminnej ulicy Niskiej oraz drogi wewnętrznej ulicy Głębokiej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00091625/5, nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 20 850,30 zł ustanowioną na udziale współwłaściciela z tytułu podatku od spadku na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 101 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 010 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 2.02.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wiośnianej 31, Anieli Krzywoń 18;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Włodzimierza Puchalskiego 1 i 3;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. płk. Berka Joselewicz 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Dachowej 8, Rumiankowej 9;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Anieli Krzywoń 18;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Łagiewnickiej 29;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. gen. Józefa Bema bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii, a także w przypadku nabycie - budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wiośnianej 31;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Romualda Mielczarskiego 31, ul. Wacława 14, ul. Zgierskiej 267, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 97;
  • pisemnego oświadczenia o poinformowaniu o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i niedochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa, zobowiązaniu się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Romualda Mielczarskiego 31, ul. Wacława 14, ul. Zgierskiej 267, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 97, ul. Rumiankowej 9.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 2.02. 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości(udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2014-12-29)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

2014-12-05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Zielonej 51, obr P-9, dz. nr 302 o pow. 733 m2, KW LD1M/00118543/2

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Na działce znajduje się jednokondygnacyjny (parterowy), nie podpiwniczony budynek o charakterze usługowo–handlowym w kształcie litery „L”.
   Część nieruchomości o powierzchni 293 m2 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 grudnia 2014 r.
   Na wysokości nieruchomości przy ul. Zielonej 51 zlokalizowane są dwa przyłącza kanalizacyjne włączone do sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej i kpt. Stefana Pogonowskiego (znajdujące się w złym stanie technicznym, co uniemożliwia ich wykorzystywanie) oraz przyłącze wodociągowe zasilane z sieci wodociągowej w ul. kpt. Stefana Pogonowskiego. Wyżej wymienione przyłącza nie znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Zielonej 51 przylega do pasów drogowych dróg publicznych: ul. kpt. Stefana Pogonowskiego (klasa L – lokalna) oraz ul. Zielonej (klasa Z – zbiorcza). Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ul. kpt Stefana Pogonowskiego maksymalnie odsunięty od skrzyżowania ulic: kpt. Stefana Pogonowskiego/Zielona. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 370, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XCIII/1700/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Osoba ustalona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
   2. zrealizowania na nieruchomości zabudowy pierzejowej w terminie do 60 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży. Przez zrealizowanie zabudowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz 2014 r. poz. 40 i 768);
   3. zapłaty na rzecz Miasta kary umownej w wysokości 250 000 zł w przypadku niezrealizowania na nieruchomości zabudowy pierzejowej w terminie do 60 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
   4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w pkt 3 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
   5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
   6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3 hipoteki w wysokości 375 000 zł, zabezpieczającej również odsetki oraz przyznane koszty postępowania;
   7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 150 000 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
   8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 225 000 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 7;
   9. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
   Hipoteka, o której mowa w pkt 6 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym, wykonanym na koszt nabywcy bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 6 na wyżej opisanych zasadach.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 375 000 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 13.06.2014 r., 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 470 000 zł netto, wadium: 94 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 700 zł
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Przędzalnianej 101 i 103, obr. W-29, dz. nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1, o łącznej pow. 1581 m2, KW: LD1M/00140204/7, LD1M/00046958/8, LD1M/00035296/9 i LD1M/00189200/4

   Na działce nr 76 znajdują się naniesienia budowlane w postaci parterowego, niepodpiwniczonego budynku o konstrukcji stalowo-drewnianej o powierzchni użytkowej 41 m2 oraz wiaty o powierzchni użytkowej 12 m2, których stan techniczny określony został jako dobry. Naniesienia wybudowane zostały przez byłego dzierżawcę gruntu. Od strony północnej i południowej nieruchomość jest ogrodzona płytami betonowymi z elementów prefabrykowanych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wykorzystują nieruchomości jako drogę dojazdową do swoich budynków mieszkalnych, zaś część działki nr 84/1 wykorzystywana jest jako parking samochodowy.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, która ograniczać będzie część działki nr 84/1 w pasie gruntu o szerokości 1 m i długości 21 m (w pasie tym utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej), polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do linii energetycznej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   2. czynne przyłącze gazowe dn 40 n/c stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Przędzalnianej 103 (działka nr 77/2); dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
   3. gazociąg dn 125 stal n/c i czynne przyłącze gazowe dn 110 PE n/c, stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zasilające budynek przy ul. Łęczyckiej 22a (działka nr 84/4); dla gazociągu i przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 1,5 m;
   4. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2 x Dn 65-32 wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju sieci ciepłowniczej; Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości L=6,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2,5 m z obu stron urządzenia;
   6. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, które nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   W pobliżu działek nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1 znajduje się sieć wodociągowa Ø 300 mm, długości l=448,15 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia – pas strefy ochronnej obejmuje działki nr: 76, 84/1 i 84/3 na długości l=51 m i szerokości 1,5 m wzdłuż urządzenia. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może się odbywać od strony ul. Przędzalnianej (działka nr 42/17 o użytku „dr” i nieustalonym stanie prawnym), zjazdem na działkę nr 76 lub działkę nr 77/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.05.2014 r., 31.10.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 585 000 zł netto, wadium: 117 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 850 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rodła 5, obr. B–37, dz. nr 264 o pow. 1 685 m2, KW LD1M/00031364/9

   Nieruchomość jest zabudowana i posiada kształt prostokąta.
   Na działce znajdują się:
   1. jednopiętrowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 358,25 m2, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wzniesiony około 1919 r., w złym stanie technicznym;
   2. parterowy budynek gospodarczy w złym stanie technicznym,
   zakwalifikowane do rozbiórki.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 264 może odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Rodła (ul. Rodła – działka nr 256, o użytku „dr” - droga, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu i nie posiada uregulowanego stanu prawnego). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, PEHD i długości L=9,93 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. przechodzące w odcinek o długości L=14,50 m nie będący własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zatwierdzonym uchwałą nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 35MN – zabudowa mieszkaniowa.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którym objęta jest ww. nieruchomość.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22.11.2013 r., 9.05.2014 r., 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 335 000 zł netto, wadium: 67 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 350 zł
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Olechowskiej 38, obr.W-36, dz. nr 16/1 o pow. 3544 m2, KW LD1M/00149013/4

   Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo–wschodniej części Łodzi przy ulicy Olechowskiej, pomiędzy ulicą Zakładową i ulicą Tomaszowską. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane (od strony południowo–zachodniej czterema budynkami jednorodzinnymi w trakcie budowy przez developera, po stronie północno–wschodniej budynkiem jednorodzinnym). Nieruchomość jest niezabudowana, naniesienia dokonane przez wieloletniego dzierżawcę zostały usunięte, z wyjątkiem studni betonowej i obiektu nietrwale związanego z gruntem, drewnianego, stanowiącego wc. Działka nie jest ogrodzona, ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach: ok. 20,0 m x ok. 176,0 m. Nawierzchnia działki jest nieutwardzona, porośnięta trawą, chwastami, samosiewami drzew i krzewów zajmujących około 1% jej powierzchni. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na działce nr 16/1 brak form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody, usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali nieruchomość stanowi użytek rolny RV.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi publicznej powiatowej klasy technicznej „L” – ulicy Olechowskiej, jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od ulicy Olechowskiej poprzez istniejący zjazd, a aktualna szerokość ulicy w liniach granicznych pasa drogowego na wysokości działki nie wymaga zmiany jej dotychczasowych parametrów, tym samym nie ma podstaw do rezerwowania fragmentu ww. działki pod ewentualne poszerzenie ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu istnieje ryzyko ewentualnej kolizji północnej części przedmiotowej nieruchomości z przewidzianym w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) przebiegiem drogi publicznej klasy GP – tzw. Wschodniej Obwodnicy Łodzi, aktualnie Zarząd Dróg i Transportu nie jest w posiadaniu opracowań koncepcyjnych mogących jednoznacznie określić przebieg docelowych linii rozgraniczających omawianej drogi.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nabywca nieruchomości winien liczyć się z ryzykiem ewentualnego pomniejszenia działki o teren planowanych korytarzy drogowych wynikających z przebiegu drogi klasy GP, będących w ewentualnej kolizji z działką 16/1.
   Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto, brak jest innych urządzeń i przyłączy gestorów sieci.
   Nieruchomość posiada dostęp w ulicy do sieci energetycznej, wodociągowej Ø 200 mm (w odległości ok. 1,0 m–1,8 m od południowo–wschodniej granicy ww. działki), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu, kanalizacji sanitarnej d=0,30 m (rok budowy 2011) oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej i kanalizacji z czynnymi kablami w ulicy Olechowskiej. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE ś/ć w ulicy Technicznej. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną TP na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie przewiduje inwestycji w ulicy Olechowskiej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013–2015. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.05.2014 r. , 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 391 000 zł netto, wadium: 78 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 910 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami


  • Pabianickiej 312, obr. G-49, dz. nr 23 o pow. 4683 m2, KW LD1M/00011024/8

   Nieruchomość jest niezabudowana, długa, wąska i posiada kształt zbliżony do prostokąta.
   W południowej granicy nieruchomości przebiega „Ciek z ul. Pabianickiej” (obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%). Pas eksploatacyjny wynosi 3 m po obu stronach od jego krawędzi skrajnych. Zgodnie z opracowaniem pn. „Analiza zasięgu dolin rzecznych na obszarze miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania dla potrzeb „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi" wykonanym w sierpniu 2007 r. przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, teren nieruchomości od jej południowej granicy wchodzi w skład zasięgu pasa ścisłej ochrony i regulacji ekohydrologicznej (strefa I). Strefa ta obejmuje dolinę zalewową cieku i jest traktowana jako obszar wymagający ścisłej ochrony ze względów przyrodniczych oraz obszar koniecznej regulacji elementów poprawiających jej funkcjonowanie w oparciu o zasady regulacji ekohydrologicznej. Przedmiotowa nieruchomość w odległości około 100 m w kierunku północnym od osi cieku wchodzi także w skład pasa buforowego (Stefa II). W obszarze tym planowane jest jedynie rozwinięcie lekkiej infrastruktury rekreacyjnej – otwartych terenów spacerowych, obszarów piknikowych. Pozostała część nieruchomości pomiędzy jej północna granicą (przy ul. Pabianickiej) do około połowy długości nieruchomości nie została objęta żadnym z pasów przewidzianych do ochrony. Wszystkie zaplanowane na nieruchomości inwestycje powinny być zlokalizowane w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym. Analiza możliwości zabudowy nieruchomości winna uwzględniać takie zagospodarowanie nieruchomości, które zagwarantuje ochronę mienia i ludzi przed zalewaniem. Plany te powinny zostać poprzedzone przeprowadzeniem analizy zagrożenia powodziowego, wykonanego w oparciu o odrębne opracowanie, które precyzyjnie wyznaczy zakres przepływów maksymalnych w „Cieku z ul. Pabianickiej” i wynikającego z niego zasięgu stref obszarów zagrożonych powodzią. Przepisy ograniczające sposób korzystania z nieruchomości przyległych do rzek określają zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146), gdzie:
   1. zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, przy czym zabrania się również zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
   2. zgodnie z art. 28 ust. 1 właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymywaniem oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno–meteorologicznych urządzeń pomiarowych,
   3. zgodnie z art. 28 ust. 2 właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych korzystaniem powszechnym jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, za co przysługuje właścicielowi nieruchomości odszkodowanie na podstawie art. 28 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 23 przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej – ul. Pabianickiej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony tej ulicy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna ŚN będąca własnością PGE Dystrybucja S. A., szerokość pasa technologicznego wynosi 6 m, właściciel sieci – PGE Dystrybucja S. A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia dostępu do tej sieci i prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontowych Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 540 000 zł netto, wadium: 54 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 400 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Nowe Sady bez numeru, obr. P-36, dz. nr 24/76 o pow. 2997 m2, KW LD1M/00052590/5

   Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem stanowiące własność byłego dzierżawcy gruntu. Działka utwardzona płytami betonowymi. Obecnie działka zajmowana jest bezumownie.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P – 36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange S.A;
   2. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
   3. magistrala wodociągowa Ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż jej północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych oraz wodociąg Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych; właściciel urządzeń, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni całkowitej 898 m2 polegającej na:
    • prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną ww. urządzeń oraz strefy ochronnej dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm i wodociągu Ø 250 mm;
    • niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń w pasie ochronnym magistrali wodociągowej i wodociągu;
    • prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń;
    • prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do urządzeń i stref ochronnych, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji, likwidacji i demontażu tych urządzeń; obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia przedmiotowej służebności;
   4. czynna magistralna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 250 stanowiąca własność Dalkia Łódź S.A., dla której pas ochronny wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
   5. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajdują się również: kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera–Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm, wodociągu Ø 250 mm, czynnej magistralnej parowej sieci ciepłowniczej 1 x Dn 250.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000 zł netto, wadium: 200 000 zł postąpienie nie mniej niż: 10 000 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Nowe Sady bez numeru, obr. P-36, dz. nr 24/75 o pow. 2888 m2, KW LD1M/00052590/5

   Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem stanowiące własność byłego dzierżawcy gruntu. Działka utwardzona płytami betonowymi. Obecnie działka zajmowana jest bezumownie.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Nowe Sady poprzez istniejący zjazd. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Na terenie nieruchomości znajdują się:
   1. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange S.A;
   2. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
   3. wzdłuż północnej granicy działki na terenie działki sąsiedniej - nr 24/74 zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, dla której pas ochronny (po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych) obejmuje częściowo powierzchnię nieruchomości; właściciel urządzenia, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu o powierzchni całkowitej 541 m2 polegającej na:
    • prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną ww. urządzenia i strefy ochronnej dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm;
    • niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń w pasie ochronnym magistrali wodociągowej;
    • prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia;
    • prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do urządzenia i strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji, likwidacji i demontażu urządzenia posadowionego na działce 24/74; obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia przedmiotowej służebności;
   4. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajduje się również kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Wyżej wymienione Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera – Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla magistrali wodociągowej Ø 800 mm.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 970 000 zł netto, wadium: 194 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 9 700 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Piotrkowskiej 50, obr. S-1, dz. nr 404/1 o pow. 1331 m2, KW LD1M/00004568/1

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 7/8) oraz osoby prawnej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi nr 1753, 1754 i 1755 w dostatecznym stanie technicznym.
   Budynek mieszkalny nr 1753 – frontowy i prawej oficyny o powierzchni zabudowy 613 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1639,90 m2 jest murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek mieszkalny nr 1754 o powierzchni zabudowy 252 m2 i powierzchni użytkowej lokali 376,39 m2 jest murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek mieszkalny nr 1755 o powierzchni zabudowy 92 m2 i powierzchni użytkowej lokali 171,88 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nieruchomością zarządza Administracja Zasobów Komunalnych Łódź–Śródmieście z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 86.
   Budynki są w dostatecznym stanie technicznym. Wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną.
   W budynkach znajduje się łącznie 25 lokali mieszkalnych i 12 lokali użytkowych. Wszystkie lokale mieszkalne i 10 lokali użytkowych jest wynajmowanych, 1 lokal użytkowy jest wolny, 1 lokal użytkowy jest zajmowany przez współwłaściciela nieruchomości, który jest w posiadaniu lokalu użytkowego w budynku frontowym na zasadzie quad usum.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest na zasadach stanu istniejącego zjazdem z ulicy Piotrkowskiej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny funkcjonalnego obszaru ulicy Piotrkowskiej, które obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta.
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego i al. Mickiewicza, nr rejestru A/48.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 9.05.2014 r., 8.08.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 2 336 000 zł netto, wadium: 467 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 23 360 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Piotrkowskiej 64, obr. S-6, dz. nr: 37/4 i 37/6 o łącznej pow. 2133 m2, KW LD1M/00000981/4

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 18/42) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 132 (front) i 133 (oficyna) o powierzchni zabudowy odpowiednio 324 m2 i 506 m2 i powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 905,62 m2 i 656,46 m2. Oba budynki zostały wzniesione w 1900 r., są murowane, wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową. Budynek nr 132 jest czterokondygnacyjny i niepodpiwniczony. Budynek nr 133 jest trzykondygnacyjny i podpiwniczony.
   Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 12 m2, wzniesiony w 1900 r., murowany, parterowy, wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   W budynkach znajduje się łącznie 25 lokali mieszkalnych (15 lokali jest wynajmowanych, 10 lokali jest wolnych) oraz 3 lokale użytkowe (1 lokal jest wynajmowany, 1 lokal znajduje się w użytkowaniu właściciela, 1 lokal stanowi piwnicę).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi wewnętrznej ulicy Piotrkowskiej.
   Nieruchomość usytuowana jest na obszarze układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku pomiędzy placem Wolności oraz aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/48 (wpis obszarowy).
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00000981/4 zawiera wpisy o:
   1. obciążeniu nieruchomości prawem dożywotniego użytkowania przez osobę fizyczną 1/3 części z 18/42 części nieruchomości (wpis z dnia 29.12.1948 r.);
   2. ostrzeżeniu o toczącym się postępowaniu ze skargi o wznowieniu postępowania o stwierdzeniu przedawnienia przez Skarb Państwa w sprawie V Ns I 1796/59.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00000981/4, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,02 zł ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4,95 zł z tytułu należności od wzbogacenia wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta Uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 2 000 000 zł netto, wadium: 400 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 20 000 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • płk. Jana Kilińskiego 166, obr. W-25, dz. nr 40 o pow 1129 m2, KW LD1M/00099943/6

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (kamienicą) nr 731 o powierzchni zabudowy 589 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1429 m2. Budynek wzniesiony w 1908 r. jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy nr 732 o powierzchni zabudowy 149 m2. Budynek został wybudowany w 1908 r., jest murowany, parterowy i jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 37 lokali mieszkalnych (10 lokali jest zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 13 lokali zajmowanych jest na podstawie umowy najmu, 11 lokali zajmowanych jest bez tytułu prawnego, 3 lokale są wolne) oraz 4 lokale użytkowe.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy płk. Jana Kilińskiego.
   Kamienica znajdująca się na nieruchomości wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00099943/6, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr LXVII/1458/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitalnych.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Do elewacji kamienicy przymocowane są odciągi sieci trakcji tramwajowej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi odciągów sieci trakcyjnej w celu przeprowadzania ich napraw, konserwacji, wymiany oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania urządzeń.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 735 700 zł netto, wadium: 147 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 360 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3, obr. S-1, dz. nr 393 o pow. 2537 m2, KW LD1M/00007569/9

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5523/12600) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość jest zabudowana 3 budynkami mieszkalnymi oraz 2 budynkami użytkowymi.
   Budynek mieszkalny nr 1626 (ul. Zielona 3) o powierzchni zabudowy 900 m2 i powierzchni użytkowej lokali 2426 m2, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/102 (wpis do rejestru 20.01.1971 r.). Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 1627 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - front) o powierzchni zabudowy 857 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1928 m2 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 489. Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 2503 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - oficyna) o powierzchni zabudowy 194 m2 i powierzchni użytkowej lokali 439 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Dwa budynki użytkowe nr 1629 i 1628 o powierzchni zabudowy odpowiednio 30 m2 i 18 m2 wzniesione w 1900 r. są murowane, parterowe, wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   W budynkach znajduje się łącznie 35 lokali mieszkalnych (27 lokali jest zamieszkałych, 8 lokali jest wolnych) oraz 33 lokale użytkowe (25 lokali jest wynajmowanych, 7 lokali jest wolnych, 1 lokal zajmowany jest przez współwłaściciela nieruchomości).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy Zielonej.
   Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9 zawiera wpisy o:
   1. ustanowieniu współwłaściciela nieruchomości zarządcą sądowym;
   2. ustanowieniu służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia przez część nieruchomości o powierzchni 193 m2 (położoną u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Zielonej stanowiącej podcienia);
   3. prawie pierwokupu przysługującego Gminie Łódź w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków Miasta Łodzi pod nr A/102.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 98,71 zł z tytułu podatków ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 2,52 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Do elewacji kamienicy przymocowane są odciągi sieci trakcji tramwajowej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi odciągów sieci trakcyjnej w celu przeprowadzania ich napraw, konserwacji, wymiany oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania urządzeń.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 5 178 160 zł netto, wadium: 1 000 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 51 790 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 2.02.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Zielonej 51, Nowe Sady b. nr dz. nr 24/76 i dz. nr 24/75;
  • pisemnego oświadczenia o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynków znajdujących się na nieruchomości i niedochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. Zielonej 51, Przędzalnianej 101 i 103, Rodła 5, Piotrkowskiej 50, Piotrkowskiej 64, płk. Jana Kilińskiego 166, Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 101 i 103, Pabianickiej 312;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Rodła 5;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Olechowskiej 38, Piotrkowskiej 50;
  • pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia teren gestorowi sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorem tej sieci – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Pabianickiej 312;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 64, płk. Jana Kilińskiego 166, Piotrkowsk
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Żwawej 16, Żwawej 18, Żwawej 20, Krynickiej 9, Antoniego Książka bez numeru, Wrześnieńskiej bez numeru, Stylowej bez numeru, Przełomowej 26/28 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Srebrnej 14/14a, Sokolej 19, Krośnieńskiej 12, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38
Treść:

2014-12-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Żwawej 16, obr. G-41, dz. nr 403/6, pow. 783 m2, KW LD1M/00267568/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie prostokąta. Od strony północno-wschodniej znajduje się ogrodzenie działek przyległych, od strony południowo-zachodniej nieruchomość nie jest ogrodzona. Nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Żwawej.
   Na działce znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia (strefa ochronna wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego). W ulicy Żwawej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=370,41 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=224,18 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia oraz sieć energetyczna. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w kierunku działki nr 403/6 wyprowadzony jest sięgacz kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,15 m o długości 2,70 m.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 80 %). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 131 000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 26 200 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 310 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Żwawej 18, obr. G-41, dz. nr 403/7, pow. 785 m2, KW LD1M/00267568/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie prostokąta. Od strony wschodniej granica nieruchomości naruszona jest ogrodzeniem działki przyległej nr 405/1, z pozostałych stron nieruchomość nie jest ogrodzona. Nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Żwawej. W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia doprowadzony do rejonu nieruchomości przy ulicy Żwawej 16 (dz. nr 403/6), sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=370,41 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=224,18 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia oraz sieć energetyczna. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w ulicy Żwawej w kierunku działki nr 403/8 wyprowadzony jest sięgacz kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,15 m o długości 1,90 m.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 70%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania znajdujących się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 138 000 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 600 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 380 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Żwawej 20, obr. G-41, dz. nr 403/8, pow. 784 m2, KW LD1M/00267865/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie prostokąta. Od strony północno-wschodniej znajduje się część ogrodzenia, z pozostałych stron nieruchomość nie jest ogrodzona. Nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Żwawej. W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia doprowadzony do rejonu nieruchomości przy ulicy Żwawej 16 (dz. nr 403/6), sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=370,41 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=224,18 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia oraz sieć energetyczna. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w kierunku działki nr 403/7 wyprowadzony jest sięgacz kanalizacji sanitarnej o średnicy d=0,15 m o długości 2,20 m.
   Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 50%). Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania znajdujących się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 138 000 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 600 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 380 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Krynickiej 9, obr. B-3, dz. nr 133, pow. 522 m2, KW LD1M/00111394/3.
   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do kwadratu. W północnej i wschodniej granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Granicę z działką nr 141 nieznacznie narusza ściana zlokalizowanego na tej działce budynku.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki powinna odbywać się z ulicy Krynickiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zgodnie z opiniami ŁSI Sp. z o.o. oraz ZWiK Sp. z o.o. na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm, dł l=4,80, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 2,5 m z każdej strony urządzenia. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S.A. na działce znajduje się napowietrzne przyłącze energetyczne. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce zlokalizowana jest również komora podziemna kanalizacyjna. Infrastruktura ta nie stanowi własności ŁSI Sp. z o.o. i nie pozostaje w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
   Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 11MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
   3. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 14 600 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 730 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Antoniego Książka bez numeru, obr. B-21, dz. nr 460, pow. 1520 m2, KW LD1M/00128485/0.
   Działka jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt (w najszerszym miejscu ma szerokość 18 m a w najwęższym około 4 m; długość działki od ulicy Ametystowej około 142 m).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z działki nr 468/4, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna – ulica Ametystowa. Działka nr 468/4 o użytku „dr” posiada nieuregulowany stan prawny. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na wysokości działki w ulicy Antoniego Książka usytuowane są: gazociąg dn 63 PE ś/c, sieć wodociągowa Ø 150 mm, kanał sanitarny d=0,20 m i kanał deszczowy d=0,80 m. Strefa ochronna dla kanału deszczowego wynosi 5 m po obu stronach licząc od krawędzi skrajnych (wolna od zabudowy i stałych naniesień). Na działce znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej (według posiadanej wiedzy nieużytkowany).
   Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej. Dla terenu na którym znajduje się działka podjęta została uchwała Nr XLVI/0916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.01.2014 r., 23.05.2014 r. 3.10.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.


  • Wrześnieńskiej bez numeru, obr. B-45, dz. nr 244/1, pow. 416 m2, KW LD1M/00088960/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ulicy Wrześnieńskiej oraz od ulicy Popiela siatką stalową, pozostałe ogrodzenie należy do nieruchomości sąsiednich. Od strony ul. Wrześnieńskiej znajduje się furtka i brama stalowa. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi nieruchomości. Południowa granica działki została naruszona przez budynek usytuowany na działce nr 245 przy ul. Popiela 14.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wrześnieńskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.10.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 650 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Stylowej bez numeru, obr. G-41, dz. nr 273/2, pow. 592 m2, KW LD1M/00098349/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana i nieuporządkowana, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość częściowo ogrodzona jest siatką stalową, ogrodzenie jest zdewastowane. Od strony działek przyległych nr 267 i 268 występuje niewielkie naruszenie granic ogrodzeniem.
   W ulicy Stylowej znajduje się fragment napowietrznej infrastruktury telekomunikacyjnej, gazociąg niskiego ciśnienia dn 200 stal, wodociąg, d=150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 0,60 m. Zgodnie z treścią mapy na nieruchomości znajduje się fragment kanalizacji lokalnej kl 150 mm.
   Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 40%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Stylowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 104 000 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 20 800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 040 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Przełomowej 26/28, obr. G-44, dz. nr 108/4, pow. 615 m2, KW LD1M/00001093/9.
   Działka jest niezabudowana, zaśmiecona i porośnięta drzewami. Pokrycie powierzchni nieruchomości drzewostanem szacuje się na 15%.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa (gazociąg w ul. Obszernej).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Przełomowej.
   Ogrodzenie od strony wschodniej nie jest zlokalizowane zgodnie z granicą ewidencyjną działki nr 108/4.
   Na działkę nr 108/4 wchodzi część obiektu o konstrukcji drewniano–blaszanej niezwiązanego trwale z gruntem usytuowanego w większej części na działce sąsiedniej nr 110/1.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 30.08.2013 r., 6.12.2013 r., 9.05.2014 r., 29.08.2014 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88 000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 880 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Srebrnej 14/14a, obr. B-29, dz. nr 311, pow. 420 m2 i nr 312, pow. 368 m2, KW LD1M/00005285/0.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 3/48) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka nr 311 zabudowana jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym. Dwie ściany zewnętrzne budynku są murowane, pozostałe ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop są drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 41 m2. W budynku jest jedno pomieszczenie o powierzchni około 15 m2, pozostała część uległa zniszczeniu. Do budynku mieszkalnego dobudowany jest budynek gospodarczy murowano-drewniany o powierzchni zabudowy 16 m2. Zarówno budynek mieszkalny jak i gospodarczy pozostają w złym stanie technicznym.
   Działka nr 312 zabudowana jest jednopiętrowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym. Dwie ściany zewnętrzne budynku są murowane, pozostałe ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop są drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą, częściowo zapadnięty. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 111 m2. Na działce znajduje się grupa budynków gospodarczych w zwartej zabudowie i dobudowany garaż. Wszystkie naniesienia pozostają w złym stanie technicznym.
   Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez prywatnych współwłaścicieli. Budynek zlokalizowany na działce nr 311 zamieszkuje jedna osoba.
   Nieruchomość jest fragmentarycznie ogrodzona zniszczonym ogrodzeniem z siatki. Od frontu znajduje się brama dwuskrzydłowa z elementów stalowych z furtką. Dodatkowo wygrodzona jest również część terenu działki nr 311.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza oraz telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej ulicy Srebrnej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00005285/0, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.10.2014 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 15 690 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) netto.
   Wadium wynosi: 3 138 zł (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści osiem złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Sokolej 19, obr. G-12, dz. nr 129, pow. 803 m2, KW LD1M/00013918/6.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 382 o powierzchni zabudowy 293 m2 murowanym, dwukondygnacyjnym. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajduje się parterowy budynek gospodarczy nr 383 o powierzchni zabudowy 79 m2, drewniany, parterowy i wyposażony w instalację elektryczną.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 10 lokali mieszkalnych, z czego 6 lokali wynajmowanych jest na podstawie umów najmu, 3 lokale wyłączone są czasowo z użytkowania, a 1 lokal zajmowany jest przez współwłaściciela nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi wewnętrznej ulicy Sokolej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00013918/6, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.10.2014 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Krośnieńskiej 12, obr. G-12, dz. nr 21, pow. 701 m2, KW LD1M/00000465/1.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 2/3) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 224 m2. Budynek został wzniesiony w 1898 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek został wyłączony z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz decyzją z dnia 13.07.2005 r. został przeznaczony do rozbiórki.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Krośnieńskiej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej LD1M/00000465/1, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38, obr. P-19, dz. nr 107, pow. 743 m2, KW LD1M/00009291/3.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 59/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana czterema budynkami użytkowymi nr 365, 366, 367 i 368 o powierzchni użytkowej odpowiednio 42 m2, 151 m2, 46 m2 i 22 m2. Trzy budynki nr 365, 366 i 367 są murowane, budynek nr 368 jest drewniany, wszystkie budynki są parterowe i wyposażone w instalację elektryczną, przy czym budynki nr 366 i 367 są dodatkowo wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i telefoniczną.
   Wszystkie budynki stanowią jeden lokal użytkowy, zajmowany na podstawie umowy najmu przez jeden podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej LD1M/00009291/3, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1701/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 143 000 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 430 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26 stycznia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa - dotyczy nieruchomości przy ul. Krynickiej 9, Stylowej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Antoniego Książka bez numeru, Przełomowej 26/28;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Wrześnieńskiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Srebrnej 14/14a;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38, Sokolej 19, Krośnieńskiej 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Żwawej 16, Żwawej 18, Żwawej 20;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Krynickiej 9;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. Stylowej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynków, znajdujących się na nieruchomości i niedochodzenia z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa, zobowiązania się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi - dotyczy nieruchomości przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 38, Sokolej 19, Krośnieńskiej 12, Srebrnej 14/14a.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26 stycznia 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy Nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności).
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a , tel. ( 42 ) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych nr 532 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182 oraz nr 11 w Łodzi przy ul. Gen. Karola Kniaziewicza 13/15
Treść:

2014-12-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • nr 532 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182

  Lokal mieszkalny o powierzchni 33,33 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działkach nr 69/137, 69/162, 69/165, 69/167, 69/174, 69/178, 69/181 w obrębie S-7, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035349/6.
  Działki nr 69/137, 69/162, 69/165, 69/167, 69/174, 69/178, 69/181 opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00035349/6 stanowią własność Miasta Łodzi i pozostają we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w udziale wynoszącym 3051397/3621216 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
  Lokal położony jest na ósmym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Okna usytuowane są w kierunku zachodnim. Na podłogach płytki PCV. Stolarka okienna typowa, okna podwójne, drewniane, stare, drzwi typowe płycinowe. Brak glazury i terakoty w kuchni oraz łazience. Mieszkanie wyposażone w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłą wodę i centralne ogrzewanie miejskie.
  Rzeczoznawca majątkowy określił stan lokalu jako do dużego remontu.
  Budynek przy ul. Piotrkowskiej 182 to czternastokondygnacyjny, sześcioklatkowy blok mieszkalny, oddany do eksploatacji 30 listopada 1976 r.
  Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia, kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.06.2014 r., 22.08.2014 r.
  Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 97 000 zł netto, wadium: 19 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 970 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • nr 11 znajdującego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Gen. Karola Kniaziewicza 13/15

  Lokal mieszkalny o powierzchni 25,91 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działce nr 51/5 w obrębie B-27, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00029746/4.
  Działka nr 51/5 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00029746/4 stanowi własność Miasta Łodzi i pozostaje we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w udziale wynoszącym 118449/244218 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
  Lokal położony jest na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i składa się z jednego pokoju, ślepej kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Okno w pokoju usytuowane jest w kierunku zachodnim. W kuchni znajduje się zlewozmywak żeliwny oraz kuchenka gazowa. W łazience znajduje się wanna żeliwna oraz sedes w złym stanie technicznym.
  Rzeczoznawca majątkowy określił stan lokalu jako wymagający kapitalnego remontu.
  Budynek przy ul. Gen. Karola Kniaziewicza 13/15 to pięciokondygnacyjny, jednoklatkowy, podpiwniczony blok mieszkalny, oddany do eksploatacji w 1967 r.
  Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia, kupujący zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.06.2014 r., 22.08.2014 r.
  Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 62 000 zł netto, wadium: 12 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 620 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w aukcji plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 30.01.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26.01.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji zobowiązane są do dostarczenia:
  • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia kolejnej aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla lokalu i nie dochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457 a.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017
 6. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 7. Przewodniczący Komisji otwiera aukcję przekazując uczestnikom aukcji informacje, o przedmiocie aukcji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia i podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firm osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).
 8. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 9. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne ustne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 10. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 11. Prowadzący aukcję udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 12. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 13. Wadium wniesione przez innych uczestników aukcji podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania aukcji.
 14. Uczestnik aukcji, który wygrał aukcję zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji, o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 15. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 14, nie przysługuje roszczenie o sprzedaż wyżej wymienionego prawa, a wadium nie podległa zwrotowi.
 16. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonej aukcji.
 17. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 18. Dodatkowe informacje n/t aukcji można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a tel. (42) 638-43-31 i nr 457 , tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Atutowej 20c, Postępowej 58 i 60, Demokratycznej 114, Chocianowickiej 112, Generała Zygmunta Sierakowskiego 40 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 164, Nowej 5, Nowomiejskiej 9
Treść:

2014-11-21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Atutowej 20c, obr. G-42, dz. nr 580 o pow. 3969 m2, KW LD1M/00120306/6

   Działka jest niezabudowana. Na terenie nieruchomości, ok. 85% jej powierzchni, znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa liściaste oraz pojedyncze stare drzewa owocowe). Teren jest nierówny, różnica poziomu pomiędzy najwyższym punktem działki znajdującym się w środkowej części działki, a najniższym punktem wynosi ok. 5 m. Od strony ul. Atutowej działka nie jest ogrodzona, w pozostałych granicach nieruchomości znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych.
   W ulicy Atutowej, w odległości ok. 1,6 m od wschodniej granicy działki zlokalizowany jest wodociąg Ø 100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, działka przylega do drogi publicznej - ulicy Atutowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez istniejący zjazd z ulicy Atutowej. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 31.01.2014 r., 13.06.2014 r., 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza: 590 000 zł netto, wadium: 118 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 5 900 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Postępowej 58 i 60, obr. G-43, dz. nr: 109/4, 108/4, 109/5 i 108/5 o łącznej pow. 2734 m2, KW LD1M/00098583/7 i LD1M/00101451/8

   Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone, w znacznym stopniu porośnięte drzewami i krzewami.
   Przez teren działki nr 108/4 przebiega kanalizacja kablowa 1 – otworowa rozdzielcza, zgodnie ze stanowiskiem Telekomunikacji Polskiej S.A.:
   1. trwałe zajęcie tej działki pod przedmiotowe urządzenie przesyłowe nastąpiło w latach 80 – tych ubiegłego wieku, na mocy stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie realizacji inwestycji;
   2. z uwagi na datę budowy sieci oraz okres jej nieprzerwanej eksploatacji, zgodnie z art. 172 Kodeksu Cywilnego, nastąpiło faktyczne zasiedzenie nieruchomości o treści odpowiadającej służebności przesyłu;
   3. zasadne jest zawarcie umowy służebności przesyłu jako nieodpłatnej, celem uniknięcia uciążliwości związanych ze stwierdzeniem wspomnianego zasiedzenia w drodze postępowania sądowego.
   Na w/w działkach, mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazanych powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ul. Postępowej, natomiast zjazdy na działki powinny zostać odsunięte od skrzyżowania z ulicą Graniczną, na maksymalną odległość wynikającą z granic tych działek. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543, z 2014 r. poz. 659 i 1310); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Uchwałą Nr XXXIV/571/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego m.in. teren zbywanych nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Cena wywoławcza: 645 000 zł netto, wadium: 64 500 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 450 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Demokratycznej 114, obr. G-25, dz. nr 346/59 o pow. 48 054 m2, KW LD1M/00071609/1

   Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana obiektami budowlanymi i budowlami po byłym Zakładzie Energetyki Cieplnej „Ustronna”, w postaci m.in.: budynku biurowego, budynków magazynowych, zbiorników, silosów, budynku kotłowni, budynku warsztatowego, budynku wagowego, budynku zmiękczalni z łącznikiem, neutralizatorów ściekowych, wiat, żelbetowego komina, estakady z bunkrem zasypowym, zbiorników retencyjnych, betonowych placów składowych (węgla i żużla), zewnętrznego oświetlenia terenu oraz nawierzchni asfaltowych, betonowych, żużlowych i chodników. Łączna powierzchnia zabudowy jest równa 4296 m2, a współczynnik zabudowy wynosi 9 %. Budynki i budowle w większości nie posiadają protokołów z przeglądów technicznych, brak jest również orzeczeń o ich stanie technicznym a także dokumentów dotyczących maszyn i urządzeń zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości, w tym dot. elementów przeznaczonych do złomowania czy utylizacji.
   Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
   1. kanalizacja teletechniczna, stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A., wybudowana w celu świadczenia usług dla tej posesji;
   2. będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
    • przyłącze wodociągowe Ø 100 mm o długości L=34,40 m, włączone do wodociągu Ø 150 mm w rejonie ul. Demokratycznej,
    • przyłącze wodociągowe Ø 150 mm o długości L=35,75 m, włączone do wodociągu Ø 200 mm w ul. Pryncypalnej (przyłącze od 2005 r. nie jest użytkowane),
    • przyłącze kanalizacji sanitarnej d=200 mm o długości L=27,55, włączone do kanału sanitarnego zlokalizowanego po południowej stronie rzeki Olchówki;
   3. kanał deszczowy D=0,80 m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m po obu stronach, licząc od jego krawędzi zewnętrznych; w pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień. Właściciel urządzenia, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem na działce służebności przesyłu, wynikającej z lokalizacji przewodu wraz z jego obustronnym pasem ochronnym wolnym od zabudowy oraz stałych naniesień. Służebność przesyłu winna obejmować zobowiązania właściciela terenu do zachowania ww. pasa ochronnego i udostępniania terenu eksploatatorowi sieci w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w przypadku zaistnienia awarii;
   4. czynne przyłącze wody gorącej 2 x Dn 150, wykonane w 1994 r. oraz sieć rozdzielcza 2 x Dn 100, wykonana w 2012 r. w technologii preizolowanej; zgodnie z informacją Dalkia Łódź S.A., strefa ochronna dla tych sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej. Właściciel urządzenia, Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu obciążającej nieruchomość, w zakresie zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   6. należący do Miasta Łódź, system sieci ciepłowniczych zasilających byłą Jednostkę Wojskową Nr 1933 przy ul. Pryncypalnej 94 i byłą Kopalnię Surowców Mineralnych (obecnie firma Biowin) przy ul. Pryncypalnej 129/141.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazanych powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna działki nr 346/59, jest możliwa od strony drogi publicznej – ul. Demokratycznej oraz fragmentem drogi dojazdowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310 ); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Część terenu nieruchomości, ciepłociąg oraz powierzchnia komina są dzierżawione i wynajmowane przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownych umów zawartych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi. Przedmiotowe umowy uwzględniają maksymalnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XXXIV/571/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek;
   2. zachowania stref ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień, dla kanału deszczowego D=0,80 i czynnego przyłącza wody gorącej 2 x Dn 150.
   Cena wywoławcza: 7 460 000 zł netto, wadium: 746 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 74 600 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami


  • Chocianowickiej 112, obr. G-36, dz. nr 132/3 o pow. 24 177 m2, KW LD1M/00052252/4

   Nieruchomość jest niezabudowana, znajduje się na niej droga dojazdowa, z której korzystają bezumownie współwłaściciele sąsiednich nieruchomości, oznaczonych w obrębie G-36 jako działki nr: 133/1 i 133/2. Część nieruchomości o powierzchni 893 m2 objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2016 r.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej działce zlokalizowane są:
   1. jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV należąca do PGE Dystrybucja S.A.; zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101 i 1146) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) na nieruchomości nie zostały przekroczone dopuszczalne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego 50 Hz dla przebywania ludzi 24 godziny na dobę; w ustaleniu odległości ochronnej pod zabudowę mieszkaniową każdy projekt powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowych pomiarów pod linią i w jej pobliżu, poświadczających nieprzekroczenie wartości dopuszczalnych;
   2. sieć doziemna w postaci 1 – otworowej kanalizacji teletechnicznej należąca do Orange Polska S.A.;
   3. w ul. Chocianowickiej znajdują się: napowietrzna linia telekomunikacyjna, gazociąg dn 180 PE średniego ciśnienia oraz sieć wodociągowa Ø 200 mm, żeliwo, rok budowy 1974, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Chocianowickiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
   W dniu 27 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXVIII/753/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje część ww. nieruchomości (w pasie ok. 150 m od ul. Chocianowickiej) symbolem oznaczonym MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast pozostałą jej część symbolem oznaczonym PP (tereny przemysłowe).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania dla sieci wodociągowej Ø 200 mm, strefy ochronnej wolnej od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Cena wywoławcza: 1 830 000 zł netto, wadium: 183 000 zł, postąpienie nie mniej niż 18 300 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, obr. B-29, dz. nr 317 o pow. 1141 m2, KW LD1M/00034524/0

   Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 m x ok. 50,5 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W południowej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 321) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, w północnej granicy działki, na działce nr 316, zlokalizowany jest budynek gospodarczy. Ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej, od strony działki nr 318 (płot betonowy) nieznacznie narusza granicę działki nr 317 w narożniku – ok. 0,35 m.
   Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 317 znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy wschodniej granicy działki), przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, długości L=4,85 m, z polietylenu, wybudowane w 1971 r., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, długości l=6,50 m, z kamionki, wybudowane w 1971 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla których konieczne jest pozostawienie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń, które są w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na wniosek odbiorcy od dnia 22 kwietnia 2004 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług tymi przyłączami. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową w południowej części działki znajduje się kratka ściekowa kanalizacji deszczowej z przewodem podziemnym kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 m, włączonym do przyłącza kanalizacji sanitarnej, studzienka kanalizacyjna wraz z włazem okrągłym na przyłączu kanalizacji sanitarnej oraz hydrant - w granicy działki od strony ulicy.
   Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na wysokości przedmiotowej posesji na miejskiej sieci wodociągowej brak jest hydrantu, a ww. urządzenia stanowią wewnętrzną instalację wod. - kan., która jest własnością osoby posiadającej prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością. Złącze kablowe znajduje się w szafce kablowej o wymiarach ok. 1,20 x 0,50 m x 1,0 m, wymurowanej, z drzwiczkami metalowymi. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego, znajdują się: gazociąg dn 300 stal n/c, sieć wodociągowa Ø 150 mm (azbest/cement, rok budowy 1963) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 1968) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć energetyczna eND. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego - drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej, poprzez istniejący zjazd. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Generała Zygmunta Sierakowskiego, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   W południowej granicy działki nr 317 znajduje się budynek mieszkalny 3- kondygnacyjny, zlokalizowany na działce przyległej nr 321. W ścianie budynku w granicy nieruchomości znajdują się 3 okna: 2 okna o wymiarach: ok. 0,40 m x 0,60 m na wysokości II kondygnacji, 1 okno o wymiarach ok. 0,50 m x 0,70 m na wysokości III kondygnacji. Na ścianie granicznej budynku zamocowane są rury instalacji wentylacyjnej wychodzącej z mieszkań na I, II i III kondygnacji w kierunku dachu budynku, które faktycznie zlokalizowane są na działce nr 317.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Cena wywoławcza: 448 000 zł netto, wadium: 89 600 zł postąpienie nie mniej niż: 4 480 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • płk. Jana Kilińskiego 164, obr. W-25, dz. nr 39 o pow. 1209 m2 KW LD1M/00083998/1

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi w wysokości 1/2 części oraz osoby fizycznej.
   Działka jest zabudowana kamienicą mieszkalną (front i prawa oficyna), o łącznej powierzchni użytkowej lokali 1578 m2 oraz budynkiem gospodarczo–użytkowym, usytuowanym w głębi posesji. W budynku mieszkalnym jest 39 lokali (29 w najmie, 6 zajętych bez tytułu prawnego, 4 wolne).
   Budynek mieszkalny jest czterokondygnacyjny ze strychem, niepodpiwniczony. Budynek gospodarczo – użytkowy jest murowany, o powierzchni zabudowy 182 m2. Budynki te zostały wzniesione w 1909 r.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. płk. Jana Kilińskiego.
   Do elewacji kamienicy przymocowane są odciągi sieci trakcji tramwajowej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi odciągów sieci trakcyjnej w celu przeprowadzania ich napraw, konserwacji, wymiany oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania urządzeń.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00083998/1, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 12,40 zł z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanowią na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 2,32 zł z tytułu nakładów, ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 171,71 zł z tytułu nakładów na roboty remontowe, ustanowioną na rzecz Państwa;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 46,91 zł z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanowioną na rzecz Państwa;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 10,82 zł z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanowioną na rzecz Państwa;
   6. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 10,10 zł z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanowioną na rzecz Państwa.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą nr XCIII/1707/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.08.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości: 484 000 zł netto, wadium: 96 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 840 zł.
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Nowej 5, obr. W-24, dz. nr 241/4 o pow. 2638 m2, KW LD1M/00006674/1

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi nr 746, 743 i 745 o powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 83,10 m2, 319,80 m2 i 127,60 m2. Wszystkie budynki zostały wzniesione w 1905 r. Budynki nr 746 i 745 są murowane, dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynek nr 743 jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wszystkie budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłej wody, telefoniczną i gazową.
   Na nieruchomości znajduje się budynek użytkowy nr 742 o powierzchni użytkowej 450 m2, który został wzniesiony w 1905 r. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony i wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłej wody i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze nr 741 i 744 o powierzchni zabudowy odpowiednio 39 m2 i 66 m2, które częściowo są usytuowane na działce sąsiedniej nr 241/3 (działka ta stanowi własność współwłaściciela działki nr 241/4). Oba budynki zostały wzniesione w 1905 r., są parterowe, wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Nieruchomość znajduje się w zarządzie osoby fizycznej, nie będącej współwłaścicielem nieruchomości, na podstawie umowy zawartej w 1999 r.
   W budynkach znajduje się łącznie 14 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy. Wszystkie lokale są wynajmowane.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Nowej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej LD1M/00006674/1, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami osób trzecich.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XVII/304/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. marsz. J. Piłsudskiego i ulic: Wodnej, J. Tuwima i dr. S. Kopcińskiego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 457 000 zł netto, wadium: 91 000 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 570 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


  • Nowomiejskiej 9, obr S-1, dz. nr 83 o pow. 873 m2, KW LD1M/00006514/2

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 349 o powierzchni zabudowy 675 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1845,73 m2. Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony oraz wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Nieruchomość znajduje się w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź–Śródmieście.
   W budynku znajduje się 41 lokali mieszkalnych (19 lokali jest wynajmowanych na podstawie umowy najmu, 16 lokali jest zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 3 lokale są wolne) oraz 6 lokali użytkowych ( 5 lokali jest wynajmowanych, 1 lokal znajduje się we władaniu administracji).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej ulicy Nowomiejskiej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00006514/2, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,70 zł z tytułu nakładów na roboty remontowo-budowlane ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1, 54 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,40 zł ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny funkcjonalnego obszaru ul. Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 26.09.2014 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 920 000 zł netto, wadium wynosi: 184 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 9 200 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19.01.2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Postępowej 58 i 60, Demokratycznej 114, Chocianowickiej 112;
  • pisemnego oświadczenia, o poinformowaniu o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i niedochodzenia z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi. - dotyczy nieruchomości przy ul. Demokratycznej 114, płk. Jana Kilińskiego 164, Nowej 5, Nowomiejskiej 9;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Atutowej 20 c; Nowej 5, Nowomiejskiej 9;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul. płk. Jana Kilińskiego 164;
  • pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dotyczy nieruchomości przy ul. Demokratycznej 114;
  • pisemnego oświadczenia, iż w przypadku nabycia nieruchomości, zobowiązują się do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Atutowej 20 c;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul. Generała Zygmunta Sierakowskiego 40.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19.01.2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2014-12-17)
Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru
Treść:

2014-11-21

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy
Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru,

obr. B-46, działki nr 315/51 i 315/53 o łącznej pow. 3568 m2, KW LD1M/00091841/5.

Teren nieruchomości jest zróżnicowany wysokościowo. Na działce nr 315/51 znajduje się nieużytkowany, trzy kondygnacyjny budynek przychodni lekarskiej o powierzchni zabudowy 679 m2 (budynek jest zabezpieczony i dozorowany) oraz budynek niemieszkalny (zadaszenie). Teren nieruchomości w części utwardzony jest trylinką.
Na działce dz. nr 315/53 utwardzonej kostką betonową urządzony jest parking. Działka nr 315/53 stanowi wspólne zagospodarowanie funkcjonalne z działką sąsiednią nr 315/49, niestanowiącą własności Miasta Łodzi. Działka nr 315/51 ogrodzona jest siatką w ramach stalowych, obsadzonych na słupkach murowanych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza przebieg działek drogowych ulicy Ogrodowej dokonano wydzielenia części obszaru istniejącej nieruchomości w wyniku czego schody wiodące do drzwi wejściowych budynku przychodni od ulicy Ogrodowej zostały rozebrane a część ogrodzenia działki nr 315/51 znajduje się poza terenem nieruchomości. Ponadto na nieruchomości zlokalizowany jest słup reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi.

Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest:

 1. sieć ciepłownicza 2x Dn 125-65 wykonana w 2003 r. w technologii preizolowanej (strefa ochronna 2 m od skraju rury). Właściciel sieci ciepłowniczej zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 2. sieć wodociągowa ø 250 mm, z przyłączem ø 50 mm o długości L =8,47 m. Właściciel instalacji – Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia, zaniechaniu wznoszenia na urządzeniu oraz w strefie ochronnej zabudowy i innych stałych naniesień i nasadzeń po 3 m po obu stronach przyłącza wodociągowego licząc od jego krawędzi zewnętrznych (powierzchnia strefy ochronnej wynosi 246 m2) oraz prawie nieograniczonego wejścia osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji urządzenia, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów konserwacji i modernizacji;
 3. sieć kanalizacyjna JVII 1,20 x 20 m z dwoma przyłączami d = 0,15 m o łącznej długości L = 45,00 m;
 4. przyłącze telekomunikacyjne wybudowane na działce nr 315/51 w celu świadczenia usług dla abonenta. Strefa ochronna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
 5. dwa kable nN przeprowadzone do złącza kablowego zlokalizowanego na froncie budynku przy ul. Ogrodowej 21. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy, utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej. Właściciel instalacji – PGE Dystrybucja S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu wzdłuż linii kablowych w tym na nieograniczonym dostępie do działki dla przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, wejściu i wjeździe na jej teren wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z budową kablowych linii energetycznych i ewentualnego usuwania awarii, dokonania kontroli, przeglądu, konserwacji, remontów i modernizacji oraz dostępnie do złącza kablowego;
 6. przyłącze gazu zasilające posesję, dla którego wymagana jest strefa ochronna o szerokości 1,5 m. Właściciel przyłączą zainteresowany jest zapewnieniem prawa dostępu do przyłącza gazu służbom eksploatacyjnym - Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Zakład Gazownictwa Łódź.
Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejący wjazd bramowy zjazdem z ulicy Ogrodowej. Dopuszczalna jest możliwość zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu, bliżej istniejącego budynku transformacji tj. przy granicy z działką nr 98/31. Niniejsza opinia jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego obsługę komunikacyjną obszaru U1. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1620/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2001 r., zmieniającą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie ulic Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i projektowanego przebicia ulicy Gen. L. Żeligowskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem U1 – tereny z przeznaczeniem pod centrum handlowo – usługowo- rekreacyjne, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, usługi administracji, gastronomii, kultury, rekreacji, zdrowia, urządzenia obsługi komunikacyjnej, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń wysoką i niską.

Osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, który będzie zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia zlokalizowanych na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 200 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5, hipoteki w wysokości 3 000 000,00 zł obciążającej nabywaną nieruchomość.
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot rokowań, za zgodą Miasta Łodzi możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w rokowaniach jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 3 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych. Nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej obejmującej nabywaną nieruchomość.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym zostały przeprowadzone w dniach: 29.11.2013 r., 14.03.2014 r. oraz 12.09.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 800 000,00 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia zawierającego dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 4 „Warunków rokowań” stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru”;
 • złożenie dowodu wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Dowód wpłaty zaliczki w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i Ogrodowej bez numeru”
w terminie do dnia 19.01.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Rokowania odbędą się w dniu 23 stycznia 2015 r.
w UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w sali 371a o godzinie 10.00.

Zaliczkę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE BANK S.A. numer rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami przed zawarciem umowy sprzedaży, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem podpisania umowy notarialnej sprzedaży we wskazanym przez organizatora rokowań miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed złożeniem zgłoszenia, należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 4886/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2013 r., stanowiącym „Warunki rokowań”. Ogłoszenie oraz warunki rokowań dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uml.lodz.pl (Tablica informacyjna: Zamówienia publiczne – przetargi / Sprzedaż nieruchomości) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl / przetargi / Sprzedaż nieruchomości, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IVp.).
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5
Treść:

2014-11-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5, oznaczonej w obrębie Rowy Nr 0020, jako działki nr 139/1, 139/2 i 140 o łącznej powierzchni 24 620 m2, KW SL1S/00051948/8

 1. Właścicielem gruntu przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Ustka, a użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 21 września 2089 r. oraz właścicielem budynków i budowli jest Gmina Miasto Łódź. Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 2% jest równa kwocie 85 636 zł (stan na rok 2014). Ustawowy termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca każdego roku kalendarzowego.


 2. Nieruchomość, stanowiąca ośrodek wczasowo–kolonijny położona jest w odległości ok. 250 m od ogólnodostępnej plaży Morza Bałtyckiego, ogrodzona ogrodzeniem przęsłowym z siatki stalowej na słupkach stalowych (wysokość ok. 1,8 m, długość ok. 870 m) i zabudowana następującymi naniesieniami:
  1. budynkiem domu wczasowego, w kształcie dwóch przylegających prostokątów, wybudowanym w południowej części nieruchomości, - w części północnej trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi w poziomie parteru: recepcją, świetlicą, gabinetami i lokalami wczasowymi; - w części południowej, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi pomieszczeniami: kuchni, stołówki i technicznymi; ww. części budynku wczasowego połączone są dużym holem, w części trzykondygnacyjnej (głównej) wydzielone są 2, 3 i 4 osobowe pokoje, zawierające łącznie 132 miejsca noclegowe; dom wczasowy jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach żelbetowy prefabrykowany, schody żelbetowe płytowe, tynki cementowo–wapienne malowane farbami wewnętrznymi, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo–wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa jest równa 2527,5 m2, powierzchnia zabudowy 1413,3 m2 a kubatura 11643 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  2. budynkiem kolonijnym, wybudowanym w centralnej części nieruchomości, w kształcie sześciu przystających prostokątów, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym; w budynku wyodrębnione są: sale wieloosobowe kolonijne, świetlica, gabinety, pokoje wychowawców, sanitariaty i pomieszczenia techniczne; każde skrzydło budynku wyposażone jest w niezależne wejście; budynek kolonijny jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach kryty papą, tynki cementowo–wapienne malowane farbami wewnętrznymi i wyłożone glazurą, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo–wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa jest równa 2467,8 m2, powierzchnia zabudowy 2790,6 m2 a kubatura 5966 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  3. domkami kempingowymi typu Dąbrowa – 20 sztuk, usytuowanymi w południowo-zachodniej części nieruchomości, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o dachach dwuspadowych, w kształcie prostokąta z werandami wewnętrznymi; domki w konstrukcji drewnianej, ściany z bali, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna krosnowa i drzwiowa płycinowa typowa, podłoga drewniana; domki wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną; łączna powierzchnia użytkowa jest równa 371 m2, powierzchnia zabudowy 409 m2, a kubatura 1395 m3; domki zostały wybudowane około 1975 r. i znajdują się w średnim stanie technicznym;
  4. budynkiem garaży, wybudowanym w południowo-wschodniej części nieruchomości, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu jednospadowym; w budynku wyodrębnione są 2 boksy garażowe, wjazdy i wejścia do budynku odbywają się z podwórza nieruchomości od strony północnej; budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą, posadzka cementowa, tynki cementowo – wapienne, malowane farbami wewnętrznymi, elewacja wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowana farbą emulsyjną; budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i wentylację grawitacyjną; powierzchnia użytkowa jest równa 39,9 m2, powierzchnia zabudowy 45,6 m2, a kubatura 100 m3; budynek został wybudowany ok. 1975 r., znajduje się w średnim stanie technicznym, eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowym wykonywaniem remontów bieżących oraz kapitalnych;
  5. budynkiem gospodarczym, w konstrukcji tradycyjnej, o dachu drewnianym krytym papą, o powierzchni zabudowy 5,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  6. budynkiem śmietnika na pojemniki kontenerowe;
  7. budynkiem hydroforni, w konstrukcji tradycyjnej o dachu drewnianym, o powierzchni użytkowej 30,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  8. budynkiem stacji trafo typu MStw, posadowionym wzdłuż zachodniej granicy kompleksu działek, na wydzielonej działce nr 139/2, jego wyposażenie stanowi własność operatora linii elektroenergetycznej.

 3. Środkowa i północna część kompleksu działek zagospodarowana jest jako ogród rekreacyjno–wypoczynkowy z piaskownicami, huśtawkami i innym wyposażeniem małej architektury; wzdłuż budynków wydzielone są chodniki z płyt betonowych o powierzchni około 100 m2 oraz drogi i place postojowe o nawierzchni betonowej o powierzchni około 1500 m2; na pozostałej powierzchni nieruchomości znajduje się poszycie leśne, na którym rosną pojedyncze drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy; w ogrodzeniu jest 7 bram wjazdowych i furtek w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowych.


 4. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza i sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefoniczna. Z informacji uzyskanych od Energa-Operator S.A. Oddział w Słupsku wynika, że przez teren działek nr 139/1, 139/2 i 140 przebiegają wybudowane w latach 1974 - 1996 kable elektroenergetyczne 15 kV i 0.4 kV, znajdujące się na majątku spółki i zasilające przedmiotową nieruchomość oraz innych okolicznych odbiorców. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku poinformował ponadto, że nieruchomość posiada jedno czynne przyłącze wodociągowe z włączeniem w ulicy Wczasowej oraz pomiarem zainstalowanym w studni wodomierzowej na terenie nieruchomości, a także, że ścieki bytowo–gospodarcze z nieruchomości odprowadzane są do gminnego systemu kanalizacyjnego trzema czynnymi przyłączami, a granice ich eksploatacji stanowią studzienki połączeniowe przy linii rozgraniczającej nieruchomość z ulicą Głogową.


 5. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu, mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.


 6. Odpowiednio do postanowień pkt 5, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.


 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka nie określa sposobu ani warunków obsługi komunikacyjnej dla przedmiotowej nieruchomości. Z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych wynika, że ww. działki przylegają do dróg gminnych – ulic Wczasowej i Głogowej, od nich też możliwy jest dojazd i wejście na teren nieruchomości.


 8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 769 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXVIII.338.2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, nieruchomość położona jest na terenach zainwestowania rekreacyjnego, zabudowy letniskowej, ośrodków wypoczynkowych itp. Ponadto znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu na wschód od Ustki. Działki nr: 139/1, 139/2 i 140, należą do obszaru, dla którego Gmina Ustka, zgodnie z uchwałą Nr XV/150/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 25 kwietnia 2008 r., zmienioną uchwałą Nr XXIV/288/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 9 marca 2009 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy w Gminie Ustka. Przedmiotowe działki leżą w obszarze chronionego krajobrazu na wschód od Ustki.

  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 19.09.2014 r.


 9. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości: 4 365 000 zł netto
  Wadium: 436 500 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 43 650 zł
  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


 10. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia ośrodka wczasowo–kolonijnego, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6519/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2014 r., którego cena, określona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wynosi 56 614 zł plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 11. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz stanem technicznym wyposażenia, o którym mowa w punkcie 10.


 12. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 – sala 371 a.


 13. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 12 stycznia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, o niewnoszeniu uwag do stanu technicznego wyposażenia, wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu”, którego stopień zużycia został określony na 90%;
  • pisemnego oświadczenia, o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia;
  • pisemnego oświadczenia, o poinformowaniu o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i niedochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw, o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.

 14. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 13, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, IVp., pok. 457 lub 457a.


 15. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna w Łodzi - nr rachunku 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.


 16. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 12 stycznia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 15 – przed datą przetargu.


 17. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.


 18. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.


 19. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.


 20. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi na wskazane konto, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.


 21. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


 22. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wpłata ceny nabycia wyposażenia, określona w punkcie 10, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli wraz z ich wyposażeniem. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości i ceny nabycia wyposażenia w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 21, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


 23. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.


 24. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.


 25. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6519/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2014 r., ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367, z 2011 r. Nr 85, poz.458 oraz z 2013 r. poz. 1650).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości. Punkty 21, 22 i 25 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w podpunkcie 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 26. Nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz zaleceniami innych właściwych jednostek.


 27. Informacje o przetargu dostępne są w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.


 28. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru
Treść:

2014-11-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru
oraz Franciszkańskiej bez numeru,

w obrębie geodezyjnym B-49, stanowiących działki o numerach: 544/15, 544/19, 544/20, 544/21, 544/22, 544/23, 544/24, 544/25, 535/59, 535/63, 535/65, 535/68 i 535/70, o łącznej powierzchni 5 352 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste: LD1M/00117363/9, LD1M/00005031/5 i LD1M/00045475/1

Na działkach nr: 544/19, 544/20, 544/21, 544/22, 544/23, 544/24 i 544/25 oraz części działki nr 544/15 znajduje się budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji stalowej, wielofunkcyjny o charakterze usługowo–biurowo–handlowym, wybudowany w 1975 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1736 m2, a powierzchnia użytkowa wynosi 4035 m2.
W budynku znajduje się 25 lokali użytkowych; spośród lokali użytkowych:

 1. 6 lokali jest objętych umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia;
 2. 1 lokal jest objęty umową najmu zawartą na czas oznaczony do dnia 31 marca 2017 r.;
 3. 1 lokal jest objęty umową użyczenia zawartą na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Żadnemu podmiotowi działającemu w ww. budynku nie została wypowiedziana umowa. Miasto Łódź zamierza wypowiedzieć umowy bezpośrednio po wyłonieniu nabywcy nieruchomości. Miasto nie ma możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przed upływem okresu na jaki została zawarta, tj. przed dniem 31 marca 2017 r. Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą rozwiązać najem w wypadkach określonych w umowie. Zgodnie z § 8 wyżej wymienionej umowy najmu zawartej na czas oznaczony, Wynajmujący może rozwiązać stosunek najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca:
 1. zmieni rodzaj prowadzonej działalności bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 2. odda przedmiot najmu w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 3. dokona adaptacji lub modernizacji określonej w wyżej wymienionej umowie bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 4. dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu i opłat określonych w wyżej wymienionej umowie za dwa pełne okresy płatności;
 5. używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami powyższej umowy;
 6. nie podpisze aneksu do umowy w terminie określonym w wyżej wymienionej umowie.
Na działkach nr: 535/59, 535/63, 535/65, 535/68 i 535/70 oraz części działki nr 544/15 usytuowany jest teren aktywny przyrodniczo (zintegrowany z działkami zabudowanymi budynkiem), zagospodarowany jako zieleńce porośnięte trawą, drzewami ozdobnymi oraz dojścia i dojazdy do budynku.
Opisany budynek usługowo–biurowo–handlowy na powierzchni około 30 m2 usytuowany jest na działce nr 544/9 niestanowiącej własności Miasta Łodzi.

Na nieruchomościach znajdują się, zgodnie z opiniami gestorów sieci:

 1. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D = 0,15 m i dł. L = 8,80 m będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 2. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D = 0,20 m i dł. L = 2,50 m będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 65/50 mm będące w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. dla którego konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 4. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kable telekomunikacyjne będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., dla których minimalne odległości od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
 5. czynne kable energetyczne sN i nN będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Na trasie kabli nie można wznosić zabudowy ani wykonywać nasadzeń, a utwardzenie terenu należy wykonać za pomocą nawierzchni rozbieralnej;
 6. przewód gazowy – czynne przyłącze gazu niskiego ciśnienia zasilające budynek usługowo–biurowo–handlowy, strefa ochronna wynosi 1,5 m.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Szklanej poprzez dwa istniejące zjazdy oraz od strony ul. Stefana Czarnieckiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi należy zachować:

 1. dęby czerwone rosnące na działce nr 535/63;
 2. ozdobne odmiany drzew owocowych, klonu zwyczajnego, jarzębu oraz robinii akacjowej, rosnące na działkach nr: 535/65, 535/68 oraz 535/70.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256 oraz z 2013 r. poz. 984);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lit. b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 250 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 7. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:
  1. hipoteki w wysokości 2 250 000,00 zł w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 2 250 000,00 zł wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym (wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 250 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 lub 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 lub 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 – 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.10.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 960 000,00 zł netto.
Wadium wynosi 396 000,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371a o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6578/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2014 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru”
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru”
w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również nie stawi się bez usprawiedliwienia celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6578/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 i 457a, tel. (42) 638-44-14, 638-47-81 i 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2014-11-25)
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru
Treść:

2014-11-21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Pabianickiej bez numeru, stanowiącej działkę nr 540/1, w obrębie geodezyjnym G-24, o powierzchni 825 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00281691/7.

Działka nr 540/1 ma nieregularny kształt, na przeważającej części nieruchomości znajduje się urządzony parking wyłożony kostką granitową. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana przez osobę fizyczną, na podstawie umowy z dnia 12 sierpnia 2010 r., zawartej pomiędzy inwestorem a Zarządem Dróg i Transportu.

Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

 1. sieć wodociągowa Ø 200 mm i kolektor sanitarny d=1,300 x 1,625 m. Właściciel tych urządzeń, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem na działce służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość w/w urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniach oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron sieci wodociągowej oraz 5 m z obu stron kolektora sanitarnego licząc od krawędzi zewnętrznych, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów, a także prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. do ww. urządzeń. Ponadto przedmiotowa służebność miałaby sankcjonować istnienie stref ochronnych, zlokalizowanych na działce nr 540/1, obowiązujących od stanowiących własność spółki sieci wodociągowych Ø 225 mm, posadowionych na działkach sąsiednich nr 540/2 i 539 i polegać na zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w pasie ochronnym powyższych sieci, którego szerokość od wschodniej granicy działki nr 540/1 wynosi 2,20 m, natomiast od północnej granicy 1,20 m, jak również prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp z o.o. do ww. strefy ochronnej.
 2. energetyczna linia kablowa Nn oraz energetyczne złącze kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.

Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać poprzez ustanowienie przez użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, (działki nr 407/3 w obrębie G-22), posiadającej już obsługę komunikacyjną, służebności drogowej (droga konieczna) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 540/1, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość przyległą, zgodnie z treścią art. 145 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 540/1 przez zjazd z ul. Pabianickiej, ze względu na jej specyficzny kształt byłaby utrudniona, o ile w ogóle możliwa. Ponadto taki zjazd mógłby funkcjonować na zasadzie wjazdu na nieruchomość bez możliwości wyjazdu. Ze względu na bliskość skrzyżowania z ul. Pabianicką nie jest również możliwe zlokalizowanie dodatkowego wyjazdu z przedmiotowej działki na ul. Świętojańską. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 3. w razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 i zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 5. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 4 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt. 2;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej LD1M/00281691/7 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 4;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości podlegającej sprzedaży, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 4, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 4. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 4. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych powyżej; opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 7. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7498/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 listopada 2014 r., na której należy umieścić napis „oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Pabianickiej bez numeru”,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Pabianickiej bez numeru”.
w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Nabywcy, który nie uiścił całości ceny sprzedaży nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się, celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7498/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 listopada 2014 r.
Ogłoszenie oraz warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uml.lodz.pl (Tablica informacyjna: Zamówienia publiczne – przetargi / Sprzedaż nieruchomości) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl / przetargi / Sprzedaż nieruchomości, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p.).
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, i 638-47-81.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2014-10-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi
przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru / Marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87,
obr. W-26, dz. nr 4/4 (526 m2) i 5/1 (14400 m2), o łącznej pow. 14926 m2,
KW LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7.

Nieruchomości włączone są do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Teren nieruchomości jest płaski, ale znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2. Na działce nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza. Działka nr 4/4 jest niezabudowana.
Działka nr 5/1 jest zabudowana trzema budynkami handlowo-usługowymi, tj.:

 1. parterowym budynkiem z poddaszem usługowym, który usytuowany jest w pierzei alei Marszałka Józefa Piłsudskiego; budynek posiada podwórko wydzielone betonowym prefabrykowanym ogrodzeniem z dwiema metalowymi bramami oraz furtką;
 2. dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn i SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na działce nr 5/1 – stanowiące własność Orange S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 wykonana w latach 1974-2004 w technologii tradycyjnej i preizolowanej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Dalkii Łódź S.A.
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89 oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa;
 5. miejski wodociąg Ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do ww. wodociągu:
  1. Ø 50 mm, L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. Ø 50 mm, L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D = 0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89;
  Dla przyłączy wymienionych w pkt 7 i 8 konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 9. na nieruchomościach znajdują się również następujące przyłącza, które znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe Ø 80 mm, L = 17,45 m,
  2. wodociągowe Ø 50 mm, L = 13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m (2 szt. o łącznej długości L = 10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D = 0,15 m (4 szt. o łącznej długości L = 35,40 m),
  5. przyłącze D = 0,10 m, L = 3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
 10. na nieruchomościach znajdują się również przyłącza będące własnością dotychczasowych Inwestorów:
  1. wodociągowe Ø 32 mm, L = 10,60 m i kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m, L = 5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.
Właściciel sieci opisanej w pkt. 3, tj. Dalkia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Właściciel sieci opisanej w pkt 4, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci gazowniczej w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Właściciel sieci opisanych w pkt 5-8 i 9 lit. a-c, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez Zarząd Dróg i Transportu. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej niezbędne jest dokonanie przebudowy układu drogowego polegającego na:
 1. budowie zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie zarazem pełnił funkcję zatoki autobusowej;
 2. przebudowie chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, który w wyniku budowy pasa wyłączeń należy zlokalizować częściowo poza obecnym pasem drogowym wyznaczonym działką nr 30/34 w obrębie W-23;
 3. budowie zjazdu z al. Śmigłego-Rydza;
 4. budowie zjazdu z ul. Zbiorczej.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:
  1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2. zakończenia pierzejowej zabudowy od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ul. Zbiorczej – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego; koncepcja winna uwzględniać konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1446) porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu, które określi warunki dotyczące przebudowy układu drogowego od strony al. Piłsudskiego;
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 w obrębie W-26, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób, aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt 3 lit. b o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeniesienie własności na zasadach opisanych powyżej, nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń (Miasto Łódź wyrazi zgodę na wykreślenie ustanowionej na rzecz Miasta Łodzi hipoteki w zakresie którym hipoteka ta będzie obciążać nieruchomości przenoszone na własność Miasta Łodzi, zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Warunkach przetargu”);
  4. wybudowaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego (pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Zarządem Dróg i Transportu; wybudowanie elementów pasa drogowego nastąpi po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt 3 lit c.
 4. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 5. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 6. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 2 lit. a;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lit. b i zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 6 i 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;
 9. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 6 i 7:
  1. hipoteki w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka, o której mowa w pkt 10 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej sprzedawanych nieruchomości, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 10 na w/w zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 6 i 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 6 lub 7. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 6 lub 7. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 6 i 7 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach opisanych powyżej; opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie przeniesienia własności nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna, zgodnie z zapisami pkt 3 lit. c – w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt. 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium: 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia w odniesieniu do działki nr 4/4 o powierzchni 526 m2 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów, natomiast sprzedaż działki nr 5/1 o powierzchni 14400 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. w UMŁ
przy ul. Piotrkowskiej 104 - sala 371a, o godzinie 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis: „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7202/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2014 r.,
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”.
w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Jeżeli Nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami przed zawarciem aktu notarialnego lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 7202/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2014 r. stanowiącym „Warunki przetargu”, dostępnym, wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (Tablica informacyjna: Zamówienia publiczne – przetargi / Sprzedaż nieruchomości), w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl / Urząd Miasta / Przetargi / Sprzedaż nieruchomości, a także na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.).

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6
Treść:

2014-10-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza:

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 107, uregulowanego w KW LD1M/00145993/9, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6, wraz z udziałem w wysokości 30/8000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w obrębie B-49 jako działka gruntu nr 541/1, opisanego w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8 oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Samodzielny lokal mieszkalny stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osoby fizycznej (w udziale 3/8).
Samodzielny lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr 541/1 w obrębie geodezyjnym B-49, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Lokal zamieszkiwany jest przez współwłaścicielkę i zameldowane są w nim na pobyt stały 2 osoby.
Samodzielny lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 38,30 m2, położony jest na trzecim piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.
Właściciele lokalu mieszkalnego są współwłaścicielami w 6/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 541/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00145993/9 (urządzoną dla lokalu nr 107) określony jest do dnia 17 marca 2099 r. Termin ten jest różny od terminów przypisanych innym wyodrębnionym lokalom usytuowanym w tym budynku. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2014 r. Nr 141, poz. 1492) jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. Ujednolicenie terminu pozwoli na ujawnienie prawa współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu w dziale II księgi wieczystej nr LD1M/00048127/8 prowadzonej dla gruntu.
Dla lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. W przypadku zaistnienia potrzeby bądź obowiązku jego sporządzenia nabywca zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nabywca udziału we współwłasności lokalu i związanego z nim udziału w prawie do użytkowania wieczystego gruntu będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu tego użytkowania opłaty rocznej wynoszącej 1% wartości gruntu przypadającej na udział w działce. Opłaty roczne wnoszone są z góry do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200).
Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej: 72 400 zł netto.
Wadium: 14 480 zł.
Postąpienie nie mniej niż: 730 zł.
Cenę nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w sali 371a.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8 grudnia 2014 r. do godziny 15.00, którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem prawnym i technicznym lokalu i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla lokalu i nie dochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
 3. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej.
 7. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 8. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8 grudnia 2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 4.
 9. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9 , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367, z 2011 r. Nr 85, poz. 458 oraz z 2013 r. poz. 1650).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Postanowienia pkt. 9, 10 i 13 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 11. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej ponosi nabywca.
 13. Dodatkowe informacje n/t ustnego przetargu nieograniczonego można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457, i ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81. tel. 457a ( 42 ) 638-43-31.
 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, Minerskiej bez numeru, Rawskiej 5, Pabianka 14, Trybunalskiej 19, Zespołowej 5, Polarnej 4, Ekologicznej 14
Treść:

2014-10-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/7, pow. 1187 m2, KW LD1M/00253772/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 50,7 m, nie jest ogrodzona, od strony działki nr 533/1 istnieje ogrodzenie należące do tej posesji. Od strony frontowej działki, od ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Na działce występują drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/7 brak jest sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona znajdują się: sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 500 mm oraz kanał tłoczny d=0,28 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna, gazociąg ś/c dn 63 PE. W celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje żadnych inwestycji w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona - drogi publicznej gminnej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/7 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/7, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 338 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 67 600 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 3 380 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/10, pow. 1132 m2, KW LD1M/00253772/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,1 m x ok. 51,1 m, nie jest ogrodzona. Działka od strony wschodniej graniczy z zabudowaną działką nr 548, w granicy znajduje się niewielki budynek gospodarczy. Od strony frontowej działki, od ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Na działce występują drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/10 brak jest sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona znajdują się: sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 500 mm oraz kanał tłoczny d=0,28 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna, gazociąg ś/c dn 63 PE. W celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje żadnych inwestycji w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona - drogi publicznej gminnej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/10 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/10, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 323 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium: 64 600 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 3 230 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/9, pow. 1155 m2, KW LD1M/00253772/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,5 m x ok. 51,1 m, nie jest ogrodzona. Od strony frontowej działki, od ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Na działce występują drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/9 brak jest sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona znajdują się: sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 500 mm oraz kanał tłoczny d=0,28 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna, gazociąg ś/c dn 63 PE. W celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje żadnych inwestycji w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona - drogi publicznej gminnej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/9 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/9, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 329 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 65 800 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 3 290 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Prezydenta Thomasa Wilsona bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/8, pow. 1156 m2, KW LD1M/00253772/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,6 m x ok. 50,9 m, nie jest ogrodzona. Od strony frontowej działki, od ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Na działce występują drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/8 brak jest sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona znajdują się: sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 500 mm oraz kanał tłoczny d=0,28 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna, gazociąg ś/c dn 63 PE. W celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. Bezpośrednio przy granicy nieruchomości, od strony ulicy, jest usytuowany słup dla napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje żadnych inwestycji w ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Prezydenta Thomasa Wilsona - drogi publicznej gminnej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/8 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310).
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/8, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 329 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 65 800 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 3 290 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/6, pow. 1192 m2, KW LD1M/00253772/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/6 brak jest sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a). W celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3, z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działki nr 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje inwestycji w ulicy Minerskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 orazz 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 326 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 65 200 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 3 260 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Rawskiej 5, obr. W-29, dz. nr 46/28, pow. 319 m2, KW LD1M/00294075/7.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 8,0 m x ok. 40,0 m, nie jest ogrodzona. Na działce znajduje się zatoka parkingowa, wiata śmietnikowa nietrwale związana z gruntem, stanowiąca własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, znaczną jej część stanowi teren biologicznie czynny (zadrzewiony) pełniący funkcję zieleni osiedlowej. Działka od wschodu i zachodu sąsiaduje z posesjami zabudowanymi 5-kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Spółdzielnia została poinformowana, że w przypadku rozstrzygnięcia przetargu, gdyby nie wygrała licytacji, zostanie wezwana do usunięcia naniesienia w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieusunięcie naniesienia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia. W tym przypadku Spółdzielnia nie będzie miała prawa roszczeń o zwrot nakładów zarówno do Miasta jak i ewentualnego nabywcy. Nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/28 znajduje się: kanalizacja ogólnospławna d=0,20 m stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., ze strefą ochronną o szerokości 5,0 m z jednej strony urządzenia, a z drugiej do granicy działki, o powierzchni strefy ochronnej 260 m2, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. wpisana w Dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00294075/7, pięć przyłączy kanalizacyjnych o przekroju d=150 mm odprowadzających ścieki i wody opadowe z posesji Rawska 5 i Rawska 7 do ww. kanalizacji ogólnospławnej, ze strefą ochronną o szerokości 5,0 m łącznie po obu stronach przewodu, kablowa linia energetyczna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A., gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia ze strefą ochronną 1,0 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego), sieć teletechniczna przebiegająca w granicy południowej działki nr 46/28, czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2xDn65 ze strefą ochronną 2,0 m od skraju rury kanału ciepłowniczego. Wszelkie prace w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Dalkia Łódź S.A.. Przyszły właściciel zobowiązany jest do zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej wpisana w Dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00294075/7 polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za działanie których Spółka przyjmuje odpowiedzialność, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Rawskiej znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, ciepłownicza.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Rawskiej - drogi publicznej gminnej z wykorzystaniem dotychczasowego zjazdu. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Rawską ma nieuregulowany stan prawny, jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 370 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Pabianka 14, obr. B-3, dz. nr 163, pow. 894 m2, KW LD1M/00112706/1.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Od strony południowej granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Od strony północnej granica działki biegnie wzdłuż wierzchołka skarpy, poza którym następuje strome obniżenie terenu. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Frontowa część działki utwardzona jest płytami betonowymi. Na nieruchomości znajduje się stara murowana toaleta (do rozbiórki) oraz dwa metalowe kontenery, nietrwale związane z gruntem. Kontenery, utwardzenie terenu oraz pozostałości ogrodzenia z siatki od strony ulicy Pabianka, stanowią własność byłego dzierżawcy nieruchomości, który zobowiązał się, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Przy wschodniej granicy działki, w pasie drogowym ulicy Pabianka, znajdują się odcinki kanalizacji teletechnicznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
  W ulicy Pabianka znajduje się również sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z przyległej drogi 24 KD-D 1/2 – ulicy Pabianka. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Działka pod ulicą Pabianka stanowi własność prywatną.
  Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem 10 MN.
  Dla terenów oznaczonych symbolem 10 MN, zgodnie z ww. planem ustala się między innymi:
  1. przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej lub bliźniaczej a jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość realizacji usług w budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy przeznaczonej pod funkcje mieszkaniową,
  2. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
  3. wysokość zabudowy nie większą niż 10 m,
  4. liczbę kondygnacji nie większą niż 2, w tym poddasze użytkowe.
  Uregulowanie dostępu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinno nastąpić zgodnie z § 14 ust. 4 ww. planu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.10.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 87 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 17 400 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 870 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Trybunalskiej 19, obr. G-27, dz. nr 662, pow. 1082 m2, KW LD1M/00192114/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona. Ogrodzenie wschodniej granicy nieruchomości narusza nieznacznie granice sąsiedniej działki drogowej. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej, przebiega kanalizacja telekomunikacyjna. W przypadku wystąpienia kolizji, na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości, w pasie drogi ulicy Trybunalskiej i Czynnej, przebiega infrastruktura telewizji kablowej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się również sieć: wodociągowa (Ø 100 mm), kanalizacji sanitarnej (d=0,25 m), kanalizacji deszczowej (d=0,30 m), energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 110 PE n/c w ulicy Luźnej.
  Nieruchomość przylega do pasa drogowego jednej drogi publicznej ulicy Trybunalskiej oraz pasa drogowego jednej drogi wewnętrznej ulicy Czynnej, która obecnie jest własnością prywatną i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony drogi wewnętrznej ulicy Czynnej (obecnie nieruchomość nie posiada żadnej obsługi komunikacyjnej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/571/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.04.2014 r., 4.07.2014 r., 12.09.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 209 000 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 41 800 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 2 090 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Zespołowej 5, obr. G-24, dz. nr 229, pow. 306 m2, KW LD1M/00114908/1.
  Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 11,50 m na ok. 26,50 m. Działka ogrodzona jest stalową siatką. Od frontu znajduje się brama z furtką. Granica działki nieznacznie jest naruszona przez ogrodzenie zlokalizowane od strony działki nr 230/1. Działka zabudowana jest jednorodzinnym, murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzeczoznawca określił stan budynku na wymagający kapitalnego remontu. Budynek wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną. Na nieruchomości znajduje się również murowany budynek gospodarczy w dostatecznym stanie technicznym, drewniana komórka w bardzo złym stanie technicznym oraz studnia z kręgów betonowych. W w/w budynku gospodarczym mieści się suche wc, pomieszczenie pralni i komórka lokatorska.
  Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 40 mm o długości l=7,34 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości l=13,75 m. Przyłącza nie stanowią własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i nie pozostają w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Możliwy jest pobór wody ze zdroju podwórzowego. Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa Ø 150 mm, kanalizacja sanitarna d=0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej d=0,40 m, energia elektryczna.
  Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy o szacunkowym wieku powyżej 10 lat. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Zespołowej poprzez istniejący wjazd bramowy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.09.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) netto.
  Wadium: 25 740 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 1 290 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


 • Polarnej 4, obr. G-22, dz. nr 160/1, pow. 632 m2, KW LD1M/00108975/6.
  Nieruchomość zabudowana jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 60,30 m2 (zniszczonym w wyniku pożaru) oraz budynkiem gospodarczym; budynki nadają się do rozbiórki. Nieruchomość jest ogrodzona od frontu ogrodzeniem z siatki. Teren jest mocno zachwaszczony, porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, zaśmiecony. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Ocieplenie budynku usytuowanego na zbywanej działce na około 20 cm narusza granicę działki drogowej nr 164/3. Północna granica nieruchomości naruszona jest przez budynek (jego ocieplenie) zlokalizowany na działce sąsiedniej nr 159/4 przy ul. Polarnej 6 i ogrodzenie tej nieruchomości. Południową granicę zbywanej nieruchomości częściowo narusza ogrodzenie (mur od strony działki nr 163 przy ul. Stanisława Dubois 93).
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczne przyłącze napowietrzne nn oraz energetyczne przyłącze napowietrzne do sąsiedniej posesji przy ul. Polarnej 6;
  2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o długości l=11,20 m wraz z dwoma odwodnieniami l=3,30 m i l=7,90 m oraz przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości l=16,33 m, PCV; wymienione przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wybudowane zostały w 2010 r. przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Przedmiotowe przyłącza dzierżawione są przez Miasto Łódź, które z tego tytułu płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o. o. miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości: za przyłącze sanitarne - 581,48 zł, za przyłącze wodociągowe - 414, 36 zł, za przyłącze sanitarne w pasie drogi - 253,42 zł. Nabywca zobowiązany będzie dzierżawić te przyłącza od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tych przyłączy, nabywca nieruchomości winien się skontaktować z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. Dla przyłącza wodociągowego Ø 50 mm obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy i trwałych naniesień wynosząca 2,5 m od skrajnych krawędzi urządzenia;
  3. zdrój podwórzowy, który zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. o.o. zlokalizowany jest na przyłączu wodociągowym Ø 50 mm i stanowi jej własność. Przedmiotowy punkt czerpalny powinien zostać objęty strefą ochronną wolną od zabudowy i trwałych naniesień analogiczną do strefy przyłącza, na którym się on znajduje wynoszącą 2,5 m od skrajnych krawędzi zdroju;
  4. ponadto na wysokości działki nr 160/1 w ulicy Polarnej znajdują się sieci wod-kan:
   1. sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=368,99 m, PCV (rok budowy 1977),
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=277,69 m, kamionka (rok budowy 2010),
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. L=245,45 m, beton (rok budowy 2010).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Polarnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla zdroju podwórzowego i przyłączy: kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, o długości l=11,20 m wraz z dwoma odwodnieniami l=3,30 m i l=7,90 m i wodociągowego Ø 50 mm o długości l=16,33 m - wynoszących 2,5 m od skrajnych krawędzi tych urządzeń.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171).


 • Ekologicznej 14, obr. B-21, dz. nr 12, pow. 1411 m2, KW LD1M/00029466/7.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Ekologicznej 16 (działki nr 11). Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Przez teren nieruchomości, równolegle do ulicy Ekologicznej, przebiega jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna o napięciu 110 kV. Przy zagospodarowaniu nieruchomości przebieg ww. linii wymaga zastosowania przepisów wynikających z norm elektrycznych, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
  Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie linii kolejowej obwodowej (w wykopie). Przy zagospodarowaniu nieruchomości sąsiedztwo linii kolejowej wymaga zastosowania przepisów określających odległości istniejących torów kolejowych do przyszłej zabudowy, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644 i 768) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 oraz z 2013 r. poz. 435).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej d=0,20 m i deszczowej d=0,30 m. Dla ww. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej konieczne jest zachowanie pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg dn 63 PE ś/c w ulicy Wakacyjnej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Ekologicznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  2. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 4.04.2014 r., 23.05.2014 r., 22.08.2014 r., 10.10.2014 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 186 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 37 200 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 1 860 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 grudnia 2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty
Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 156/158
Treść:

2014-10-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy
ulicy Pabianickiej 156/158,
obr. G-24, dz. nr 129/1, o pow. 2374 m2, KW LD1M/00094728/8.

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 156/158, oznaczonej w obrębie G-24, jako działka nr 129/1, o powierzchni 2374 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00094728/8.
Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, będącymi w bardzo złym stanie technicznym i wyłączonymi z użytkowania. Jeden z budynków mieszkalnych, wzniesiony ok. 1902 r., zabytkowy budynek dawnej karczmy Adolfa Obermana wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym faktem, zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, nie istnieje możliwość jego rozbiórki a wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również trwałe zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:

 1. należące do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Miasto Łódź, energetyczna linia kablowa SN, oświetlenie uliczne oraz abonencka linia kablowa nn;
 2. eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=6,82 m od wodociągu Ø 300 mm w ul. Pabianickiej i nieużytkowane przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, l=13,40 m od wodociągu w ul. 3-go Maja; ww. przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna się odbywać od strony ul. 3-go Maja przez działkę nr 129/2, posiadającą użytek „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446 oraz z 2014 r. poz. 379) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 14.02.2014 r. , 8.08.2014 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 846 000 zł netto
Zaliczka: 184 600 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w rokowaniach plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312) od ceny nabycia nieruchomości nie zostanie naliczony podatek od towarów i usług.

 1. Rokowania odbędą się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15 grudnia do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok 455. Ponadto, w powyższym terminie i miejscu, należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 156/158”.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  4. oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia;
  5. oświadczenie, że zgłaszający został poinformowany o braku świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości i z tego tytułu nie będzie dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectw, zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
  6. kopię dowodu wniesienia zaliczki na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  7. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa współwłasności nieruchomości, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca udziału.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz.1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów (0-42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Chochoła 2a, Amatorskiej 39, Marynarskiej 29
Treść:

2014-11-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Chochoła 2a, obr. B-37, dz. nr 51/16, pow. 260 m2, KW LD1M/00120443/8.
  Działka jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej. Jest to tzw. stacja wieżowa o powierzchni zabudowy 35 m2. Budynek został zbudowany w 1966 roku. Ściany budynku są murowane, tynkowane tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym i malowane farbą elewacyjną. Stropodach żelbetowy, kryty papą.
  W budynku stacji transformatorowej znajdują się czynne urządzenia energetyczne, ponadto z budynku wychodzą czynne linie kablowe średniego i niskiego napięcia. Urządzenia energetyczne oraz linie kablowe stanowią własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Nabywca nieruchomości zobowiąże się w umowie przenoszącej własność nieruchomości, że ustanowi służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci energetycznej – urządzeń energetycznych i linii kablowych średniego i niskiego napięcia, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 18 200 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 910 zł (słownie: dziewięćset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Amatorskiej 39, obr. G-42, dz. nr 762/1, pow. 167 m2, KW LD1M/00080382/9.
  Działka jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii prefabrykowanej w 1990 roku.
  W budynku stacji transformatorowej znajdują się czynne urządzenia energetyczne, ponadto z budynku wychodzą czynne linie kablowe średniego i niskiego napięcia. Urządzenia energetyczne oraz linie kablowe stanowią własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości, w ulicy Bulwarowej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, gazowa.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
  Nabywca nieruchomości zobowiąże się w umowie przenoszącej własność nieruchomości, że ustanowi służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci energetycznej – urządzeń energetycznych i linii kablowych średniego i niskiego napięcia, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium: 11 600 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 580 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Marynarskiej 29, obr. B-48, dz. nr 44/127, pow. 40 m2, KW LD1M/00120160/0.
  Działka jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 1934 roku. Powierzchnia zabudowy wynosi 39 m2. Ściany budynku są murowane z cegły ceramicznej pełnej, tynkowane tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym i malowane farbą elewacyjną. Stropodach żelbetowy, kryty papą. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej. Drzwi stalowe malowane olejno.
  W budynku stacji transformatorowej znajdują się czynne urządzenia energetyczne, ponadto z budynku wychodzą czynne linie kablowe średniego i niskiego napięcia. Urządzenia energetyczne oraz linie kablowe stanowią własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 poz. 659 i 1310). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, gazowa, ciepłownicza.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Nabywca nieruchomości zobowiąże się w umowie przenoszącej własność nieruchomości, że ustanowi służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci energetycznej – urządzeń energetycznych i linii kablowych średniego i niskiego napięcia, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie nie mniej niż: 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i aktualnym sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15 grudnia 2014 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  • pisemnego oświadczenia o poinformowaniu o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i niedochodzeniu z tego tytułu wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązanie się do pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 15 grudnia 2014 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.