Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2015 r.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ujazd bez numeru, Demokratycznej 43, Samopomocy 15, Jana Pietrusińskiego 41, Równej 24, Marynarskiej 67 oraz na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 267, Wacława 14, Stefana 16
Treść:

2015-12-23

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Ujazd bez numeru, obr. G-27, dz nr 11 o pow. 969 m2, KW LD1M/00281695/5

   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta spontaniczną roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   W ulicy Ujazd znajdują się stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o:
   1. wodociąg o średnicy 100 (mat. PEHD),
   2. sieć sanitarna o średnicy 200 (mat. kamionka), która zlokalizowana jest w odległości ± 2,40 m od granicy nieruchomości (działki nr 11), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się od strony ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi ;przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł netto, wadium: 28 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 400,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Demokratycznej 43, obr. G-41, dz. nr 353, pow. 886 m2, KW LD1M/00100301/5.

   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od południa działka graniczy z Rudzką Górą, część działki, około 30% znajduje się na podwyższeniu terenu – różnica w poziomach pomiędzy północną i południową granicą wynosi około 4,0 m. W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z dawnych nasadzeń - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 40% - najstarszy drzewostan powinien zostać zachowany. Ogrodzenie działki od strony zachodniej nieznacznie nie pokrywa się z granicą ewidencyjną. Na działce znajdował się budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, który we wrześniu 2008 r. został rozebrany.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Demokratycznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. włączone do wodociągu Ø 200 mm w ul. Demokratycznej (przyłącze wyłączone jest z użytkowania) oraz kabel przyłączeniowy teletechniczny do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się nieczynne przyłącze wodno -kanalizacyjne o charakterze lokalnym wyłączone z użytkowania, z możliwością ponownego uruchomienia i studnia.
   W ulicy Demokratycznej znajduje się zdrój uliczny oraz przebiega sieć wodociągowa Ø 200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Demokratycznej znajduje się sieć energetyczna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Demokratycznej 43 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny zabudowy jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r., 16.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000,00 zł netto, wadium: 31 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 550,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Samopomocy 15, obr. B-3, dz. nr 215, pow. 473 m2, KW LD1M/00118721/4.

   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki naruszone są przez budynki oraz ogrodzenia zlokalizowane na działkach sąsiednich numer: 165, 164 i 156. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 i 1688).
   Działka nr 215 objęta jest umową dzierżawy, dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, przy czym umowa ta zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Samopomocy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 10MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 13.02.2015r., 30.04.2015 r.,17.07.2015 r., 16.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 59 200,00 zł netto, wadium: 11 840,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 600,00 zł. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Jana Pietrusińskiego 41, obr. P-7, dz nr 418 o pow. 677 m2, KW LD1M/00099970/4

   Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Od frontu znajduje się wydzielona działka nr 419/1 zabudowana niewysokim budynkiem. Wjazd na działkę istnieje od strony północno-zachodniej i ma szerokość 7,5 m. Działka obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana, nie jest też ogrodzona. Od strony wschodniej przylega do wysokiego muru cmentarza. Na działce rosną drzewa i krzewy (powierzchnia zajęta przez rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 30%) . Otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi (kamienicami) w złym stanie technicznym. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać bliskie sąsiedztwo cmentarza i przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1741) o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Jana Pietrusińskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 50 mm znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (od 2003 r. wyłączone z eksploatacji – dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia). W ulicy Pietrusińskiego znajduje się gazociąg dn 200 stal n/c, sieć wodociągowa o Ø 200 mm dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Jana Pietrusińskiego znajduje się także sieć telekomunikacyjna i energia elektryczna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Jana Pietrusińskiego 41 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny budownictwa wielorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r., 25.09.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 235 000,00 zł netto, wadium: 47 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 350,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Równej 24, obr. G-43, dz nr 53 o pow. 1325 m2, KW LD1M/00021286/5

   Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, jest niezabudowana, zaniedbana (zaśmiecona), częściowo ogrodzona, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.
   Granicę sprzedawanej nieruchomości narusza budynek znajdujący się na działce sąsiedniej nr 52/1 (prywatnej) położonej przy ul. Równej 22 - szerokość naruszenia dochodzi do ok. 50 cm.
   Według mapy zasadniczej na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w ul. Równej, znajduje się:
   1. sieć wodociągowa Ø 160 mm, dł. l= 429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=442,11 m, beton, rok budowy 2010.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Równej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,774, 870 i 1336).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień dla sieci: wodociągowej Ø 160 mm, dł. l= 429,61 m o szerokości 3 m z obu stron urządzenia oraz dla sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m szerokości - 5 m z obu stron urządzenia.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.10.2014r., 13.02.2015 r., 24.07.2015 r., 9.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł netto, wadium: 50 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Marynarskiej 67, obr. B-49, dz nr 615/43, pow. 515 m2, KW LD1M/00046912/4

   Nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki jest nieregularny wielokątny, zbliżony do trójkąta. Konfiguracja terenu jest płaska. Na działce znajdują się chodniki osiedlowe, które w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysińska-Doły” winny być przebudowane w celu zapewnienia komunikacji pieszej dla mieszkańców pobliskiego osiedla.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajdują się:
   1. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabel doprowadzony do posesji Marynarska 65 i 65a, stanowiący własność Orange Polska S.A.;
   2. trzy kable elektroenergetyczne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Marysińskiej (działka nr 615/44 w obrębie B-49). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   W celu zapewnienia ładu przestrzennego, zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy narożnika ul. Marynarskiej i Szklanej. Wysokość zabudowy powinna odpowiadać wysokości sąsiedniego budynku pod numerem 65a lub nieznacznie go przewyższać.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł netto, wadium: 38 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 900,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.


 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Zgierskiej 267, obr. B-8, dz. nr 12/1 o pow. 673 m2, KW LD1M/00205126/0

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 13 o powierzchni zabudowy 258 m2 i powierzchni użytkowej lokali 209,68 m2. Budynek wzniesiony w 1934 r. jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek użytkowy nr 14 o powierzchni zabudowy 118 m2, wzniesiony w 1940 r., parterowy, niepodpiwniczony oraz budynek gospodarczy drewniany w bardzo złym stanie technicznym.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne (1 zajmowany na podstawie umowy najmuj, 3 zajmowane bez tytułu prawnego) oraz lokal użytkowy (wyłączony z użytkowania).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Poziomkowej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00205126/0, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 20,09 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 15,34 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 72,66 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r., 24.07.2015 r.,6.11.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 56 000,00 zł netto, wadium: 11 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 560,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Wacława 14, obr. W-28, dz. nr 39 o pow. 757 m2, KW LD1M/00022145/2.

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 26/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 58 i 59 o powierzchni zabudowy odpowiednio 173 m2 i 56 m2 oraz powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 344 m2 i 39,40 m2. Budynek nr 58 wzniesiony w 1912 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nr 59 jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Oba budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajdują się 2 budynki gospodarcze nr 60 i 61 o powierzchni zabudowy odpowiednio 29 m2 i 43 m2, murowane, parterowe, niepodpiwniczone, wyposażone w instalację elektryczną.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się 11 lokali mieszkalnych (6 zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 5 wynajmowanych).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Wacława.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00022145/2, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2,07 zł ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Łódź – Widzew;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 23,11 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,60 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,12 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 14,24 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r. 24.07.2015 r., 6.11.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 80 000,00 zł netto, wadium: 16 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 800,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Stefana 16, obr. B-49, dz nr 119 o pow. 698 m2, KW LD1M/00056178/9

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 10/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka nr 119 zabudowana jest drewniano-murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym ze strychem użytkowym. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych, w tym jeden zamieszkany na podstawie umowy najmu i dwa zamieszkiwane bez tytułu prawnego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 187,96 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną. Pobór wody ze zdroju na terenie działki. Na działce zlokalizowane są również: budynek gospodarczy, wc oraz studnia.
   Budynek mieszkalny został wybudowany w 1910 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie działania związane z obiektem muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505). Na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
   Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z ulicy Sadowej. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00056178/9 nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,70 zł z tytułu remontów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 3,10 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,53 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 2.10.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 17 000,00 zł netto, wadium: 3 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 170,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Ujazd bez numeru, Marynarskiej 67;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Demokratycznej 43, Samopomocy 15, Jana Pietrusińskieo 41;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 24, Zgierskiej 267,Wacława 14, Stefana 16.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ( udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014. poz. 1380 i z 2015 r., poz. 1433).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2481/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadania należące do kompetencji Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ w zakresie sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane będą przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Łucji bez numeru, Skibowej 10, Wojska Polskiego 12, Wczesnej bez numeru, Kwietniowej bez numeru, Trójskok bez numeru, Biernej 19, Biernej bez numeru, Skośnej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 22
Treść:

2015-12-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Łucji bez numeru, obr. B-9, dz. nr 370, pow. 1038 m2, KW LD1M/00264542/3.
   Działka jest zlokalizowana na obrzeżach osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Radogoszcz – Wschód”, posiada kształt zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 20,20 m x 51,50 m, krótszym bokiem przylega do ulicy Łucji. Teren działki nie jest ogrodzony. Na nieruchomości znajdują się pozostałości budynku mieszkalnego murowanego, parterowego, o powierzchni zabudowy 145 m2, wzniesionego w 1930 r. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania – w stanie ruiny. Konstrukcja dachu – drewniana, praktycznie w całości spalona w wyniku pożaru mającego miejsce w 2010 r., budynek odłączony jest od zasilania energią elektryczną i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W budynku są 3 lokale mieszkalne, które pozostają wolne prawnie i ewidencyjnie. Ogólnie pozostałości budynku kwalifikują go do rozbiórki. Na terenie nieruchomości znajdują się również pozostałości dwóch budynków gospodarczych: drewnianego o powierzchni zabudowy 26,50 m2 i murowanego o powierzchni zabudowy 28,50 m2, w bardzo złym stanie technicznym.
   Na nieruchomości brak sieci i urządzeń gestorów. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość pokryta jest drzewami oraz krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów wynosi ok. 30%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   W pobliżu nieruchomości w ulicy Łucji znajdują się następujące sieci: wodociąg Ø150 mm, kanalizacja sanitarna d=0,20 m, gazociąg dn150Stal n/c, linia energetyczna i telekomunikacyjna.
   Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Łucji, która jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 370 może odbywać się z ulicy Łucji poprzez projektowany zjazd, a Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi postępowania administracyjnego mającego na celu nabycie przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję celu publicznego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Łucji posiada nawierzchnię utwardzoną szlaką oraz żwirem.
   Nieruchomość przylega bezpośrednio do terenów kolejowych (kolei obwodowej – w perspektywie kolei regionalnej). Dla nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej ze szlakiem kolejowym istnieją ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości wynikające z zapisów art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753 i 1777) oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227). Działka nr 370 w obrębie B-9 nie jest objęta zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ale nabywca nieruchomości musi liczyć się z ograniczeniami w zagospodarowaniu nieruchomości w związku z negatywnym oddziaływaniem istniejącej linii kolejowej jak i zadań realizowanych w przyszłości przez spółkę. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m”.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).


  • Łucji bez numeru, obr. B-9, dz. nr 371, pow. 957 m2, KW LD1M/00264542/3.
   Działka jest zlokalizowana na obrzeżach osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Radogoszcz – Wschód”, posiada kształt zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok.18,50 m x 52,0 m, krótszym bokiem przylega do ulicy Łucji. Teren działki nie jest ogrodzony. Na działce znajduje się fragment przyłącza wodociągowego Ø 40 mm o długości 1,5 m (całkowita długość przyłącza wynosi 7,50 m), zakończonego studnią wodomierzową, będące na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (wybudowane do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 370 – obecnie w stadium ruiny). Inwestorem tego przyłącza było Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź – Bałuty. Na wniosek odbiorcy usług w dniu 25.06.2009 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączem. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. istnieje możliwość jego ponownego uruchomienia, po uzyskaniu na wniosek nabywcy pozytywnej opinii wydanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Istnieje także możliwość likwidacji przedmiotowego przyłącza, wówczas na powyższe należy uzyskać zgodę Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Dla przyłącza znajdującego się na działce nr 371 konieczne jest zachowanie pasa ochronnego po 2,5 m z każdej strony urządzenia. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji przyłącza. Instalacja wewnętrzna zlokalizowana na terenie działki nie jest w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zgodnie z opinią Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty studzienka wodomierzowa na działce jest zasypana śmieciami i gruzem, tym samym sprawdzenie czy jest sprawna instalacja wodociągowa znajdująca się na działce w chwili obecnej jest niemożliwe. Na działce znajduje się drewniany, zdewastowany obiekt gospodarczy, nietrwale związany z gruntem, nieczynna studnia, a właściwie zasypane pozostałości po studni z kręgów betonowych. Na działce znajduje się również bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne (dwukomorowe szambo), obecnie zdewastowane i zabezpieczone.
   W pobliżu nieruchomości, w ulicy Łucji, znajdują się następujące sieci: wodociąg Ø150 mm, kanalizacja sanitarna d=0,20 m, gazociąg dn150Stal n/c, linia energetyczna i telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość pokryta jest drzewami oraz krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów wynosi ok. 30%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Nieruchomość przylega bezpośrednio do terenów kolejowych (kolei obwodowej – w perspektywie kolei regionalnej). Dla nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej ze szlakiem kolejowym istnieją ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości wynikające z zapisów art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753 i 1777) oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227). Działka nr 371 w obrębie B-9 nie jest objęta zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ale nabywca nieruchomości musi liczyć się z ograniczeniami w zagospodarowaniu nieruchomości w związku z negatywnym oddziaływaniem istniejącej linii kolejowej jak i zadań realizowanych w przyszłości przez spółkę. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m”.
   Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego ulicy Łucji, która jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy technicznej „D” (dojazdowej). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 371 może odbywać się z ulicy Łucji poprzez projektowany zjazd, a Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi postępowania administracyjnego mającego na celu nabycie przedmiotowej nieruchomości pod inwestycję celu publicznego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Łucji posiada nawierzchnię utwardzoną szlaką oraz żwirem.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcja podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 157 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 31 400 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 570 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Skibowej 10, obr. B – 2, dz. nr 41/4, pow. 1193 m2, KW LD1M/00114782/1.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana i ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach betonowych i stalowych. Znajduje się na niej niezwiązana trwale z gruntem, zniszczona drewniana altana oraz drzewa owocowe i ozdobne.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości odbywać się powinna w sposób określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla obszaru miasta, w którym położona jest zbywana nieruchomość, tj. z drogi oznaczonej w tym planie symbolem „11 KD-D 1/2”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336).
   Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość podlegająca sprzedaży objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199). Zgodnie z ww. planem przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 46U – tereny zabudowy usługowej, dla których ustala się zabudowę usługową przeznaczoną wyłącznie pod handel detaliczny związany z obsługą cmentarza, w tym usługi kamieniarskie.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.06.2015 r., 25.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług według stawki 23%.


  • Wojska Polskiego 12, obr. B-47, dz. nr 291/1, pow. 695 m2, KW LD1M/00085071/1.
   Nieruchomość ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony płytami typu Jomb. Część północna jest praktycznie wyłączona z użytkowania ze względu na kształt, a także porośnięta jest drzewami i krzewami. Według mapy sytuacyjno-wysokościowej w części północnej znajduje się fragment budynku zlokalizowanego na działkach nr 292/1 i 290/1 przy ul. Wojska Polskiego 10 i 14. Od frontu nieruchomość ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest brama przesuwna wykonana z elementów stalowych.
   Na sprzedawanej działce znajdują się:
   1. budynek magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych, o powierzchni zabudowy 64 m2;
   2. parterowy budynek niemieszkalny, murowany, o powierzchni zabudowy 30 m2, w którym mieści się lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 25,61 m2.
   Brak świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 291/1 w obrębie B-47, według opracowywanej koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dla przebicia ul. Wojska Polskiego przez Stare Miasto, nie znajduje się w kolizji z przebiegiem ulicy i może posiadać obsługę komunikacyjną od ulicy Wojska Polskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XCIII/1698/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 25.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
   Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 189,35 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649). ), zaś sprzedaż nieruchomości o powierzchni 505,65 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


  • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 181/3, pow. 1066 m2, KW LD1M/00282218/5.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działki znajduje się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. czynna magistrala ciepłownicza 2xDn700, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,3 m, zajmuje pas gruntu o powierzchnia 392,6 m2, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. zgodnie z mapą zasadniczą: przewód kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 181/3 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Działka nr 181/3 objęta jest krótkoterminową umową dzierżawy zawartą do dnia 31 maja 2017 r., dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, za wyjątkiem sytuacji gdy dzierżawca zostanie wyłoniony jako nabywca nieruchomości. Umowa zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Dzierżawca zostanie zobowiązany do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej oraz wiata.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 91 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 200 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 910 zł (słownie: dziewięćset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 155 i 156 o łącznej pow. 1066 m2, KW LD1M/00005965/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działek znajduje się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. czynna magistrala ciepłownicza 2xDn700, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,3 m, zajmuje na działkach nr 155 i 156 pas gruntu o powierzchni 190,9 m2 na każdej z nich, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. nieużytkowane przyłącze wodociągowe o średnicy 50 mm;
   5. zgodnie z mapą zasadniczą przewód kanalizacji deszczowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek nr 155 i 156 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po wydaniu terenu przez bezumownych użytkowników, którzy zostaną wezwani do wydania nieruchomości niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Użytkownicy zostaną zobowiązani do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Użytkownikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z bramą wjazdową oraz furtką od strony ulicy Wczesnej i prowizoryczną bramą wjazdową z ram stalowych wypełnionych blachą falistą od strony ulicy Szkolnej.
   Na działce rosną drzewa i krzewy w dużej mierze pochodzące z nasadzeń. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 93 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 600 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 930 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Wczesnej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 157, pow. 1019 m2, KW LD1M/00014899/3.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działki znajdują się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm oraz sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pasy ochronne dla ww. urządzeń wynoszą odpowiednio 8 m i 3 m po obu stronach urządzenia. Dla urządzeń ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzeń, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. sieci ciepłownicze: 2xDn700, 2xDn150 i 2xDn100 oraz komora ciepłownicza K-4381, dla których ustanowiona jest służebność przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej i komory ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania ich awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. przyłącze kanalizacji deszczowej D=0,15 m;
   5. zgodnie z mapą zasadniczą: przewód kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką, podziemny przewód niskiego napięcia oraz szafka kablowa przewodu niskiego napięcia.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 157 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Działka nr 157 objęta jest krótkoterminową umową dzierżawy zawartą do dnia 31 maja 2017 r., dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, za wyjątkiem sytuacji gdy dzierżawca zostanie wyłoniony jako nabywca nieruchomości. Umowa zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Dzierżawca zostanie zobowiązany do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta Łodzi ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z furtką.
   Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 87 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 400 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 870 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Kwietniowej bez numeru, obr. G-27, dz. nr 182/1, pow. 1030 m2, KW LD1M/00005869/8.
   Nieruchomość jest niezabudowana.
   Na terenie działki znajduje się:
   1. czynna magistrala wodociągowa „Górna 12” o średnicy 1000 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Pas ochronny dla magistrali wynosi 8 metrów po obu stronach urządzenia. Dla magistrali ustanowiona jest służebność polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia i zachowaniu pasów ochronnych, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
   2. czynna magistrala ciepłownicza 2xDn700, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, prawie korzystania przez Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.) z części nieruchomości w zakresie utrzymywania i eksploatacji sieci ciepłowniczej, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,3 m, zajmuje pas gruntu o powierzchnia 271,4 m2, prawie nieograniczonego w czasie nieodpłatnego dostępu do znajdującej się na nieruchomości sieci ciepłowniczej w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji oraz usuwania jej awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez spółkę, za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność, zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   3. gazociąg dn 100 stal niskiego ciśnienia, dla którego należy zapewnić gestorowi sieci dostęp do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji w granicach stref ochronnych przewodu;
   4. zgodnie z mapą zasadniczą, przewód kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 182/1 może odbywać się przez zjazd z ulicy Wczesnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Działka nr 182/1 objęta jest krótkoterminową umową dzierżawy zawartą do dnia 31 maja 2017 r., dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, za wyjątkiem sytuacji gdy dzierżawca zostanie wyłoniony jako nabywca nieruchomości. Umowa zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Dzierżawca zostanie zobowiązany do usunięcia z działki wzniesionych przez siebie naniesień. Jeżeli naniesienia nie zostaną usunięte do czasu zawarcia umowy sprzedaży przejdą one na własność nabywającego. Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Miasta Łodzi ani nabywcy nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów. Obecnie na działce znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej z prowizoryczną bramą wjazdową.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna i gazowa.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionych dla zlokalizowanej na działce infrastruktury technicznej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 89 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 800 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 890 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Trójskok bez numeru, obr. P-27, dz. nr 500/6, pow. 218 m2, KW LD1M/00106642/9.
   Na nieruchomości znajdują się dwa blaszane obiekty nietrwale związane z gruntem. Granice działki od strony północno-wschodniej narusza blaszany obiekt usytuowany częściowo na działkach sąsiednich oznaczonych numerami 596/85 i 500/5. Na działce znajdują się fragmenty starego, zniszczonego ogrodzenia z siatki oraz pojedyncze drzewa i krzewy. Należy dążyć do zachowania jak największej ilości drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Teren nieruchomości wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach z końcowego nieutwardzonego odcinka ulicy Trójskok (działka 500/5). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Trójskok znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 10 400 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Biernej 19, obr. G-41, dz. nr 406/3, pow. 1065 m2, KW LD1M/00036391/2, Biernej bez numeru, obr. G-41, dz. nr 407/20, pow. 11 m2, KW LD1M/00266320/5 i Skośnej bez numeru, obr. G-41, dz. nr 450/6, pow. 31 m2, KW LD1M/00266326/7.
   Działki niezabudowane, łącznie posiadają kształt zbliżony do trapezu, Od strony północnej działki nr 406/3 i 407/20 są ogrodzone – ogrodzenie należy do posesji sąsiednich. Na działkach rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5 %). Na działce nr 406/3 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Na działce nr 450/6 znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm (należy zachować pas ochronny o szer. 3,0 m po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy ani naniesień – Łódzka Spółka Infrastrukturalna zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu), na działkach nr 406/3 i 407/20 znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange S.A.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna łącznie działek nr 450/6, 406/3 i 407/20 powinna odbywać się poprzez jeden zjazd (projektowany) z ulicy Biernej lub z ulicy Skośnej. W przypadku lokalizacji zjazdu z pasa drogowego ulicy Biernej projektowany zjazd powinien być maksymalnie oddalony od skrzyżowania ulicy Biernej z ulicą Skośną tj. przy północnej granicy działki. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, miejski kanał sanitarny D=0,20 m. W ulicy Skośnej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal i urządzenia wodno-kanalizacyjne. Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajduje się również energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sieć gazowa.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomościach i w ich pobliżu;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomościach i w ich pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 188 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 37 600 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 880 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Kruczej 12, obr. G – 3, dz. nr 128, pow. 722 m2, KW LD1M/00096951/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Przez teren nieruchomości zostało poprowadzone ogrodzenie z siatki, dzielące zbywaną działkę na dwie części. Granica nieruchomości jest naruszona o około 25 cm przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Kruczej 10 (działka nr 122, w obrębie G – 3).
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
   1. zdrój podwórkowy i nie użytkowane przyłącze wodociągowe, nie będące własnością, ani nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
   2. czynna rozdzielcza sieć ciepłownicza 2xDn 80, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu w celu konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji sieci ciepłowniczej, w granicach strefy ochronnej. Szerokość strefy ochronnej dla wyżej wymienionej sieci wynosi 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z jezdni ul. Kruczej (działka nr 111/1, w obrębie G – 3, o użytku „dr”, posiadająca nieustalony stan prawny) zespolony ze zjazdem na nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Kruczej 14. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla czynnej rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2xDn 80.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r., 22.05.2015 r., 4.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 212 000 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 42 400 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 120 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Stefana Żeromskiego 22, obr. P-9, dz. nr 391/2, pow. 616 m2, KW LD1M/00133236/8.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 22/100) oraz osoby fizycznej (w udziale 78/100).
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 261 m2. Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy nieruchomości, ogólna powierzchnia mieszkalna wynosi 754,67 m2. Wszystkie lokale mieszkalne są zasiedlone. Budynek został wzniesiony w 2000 roku, jest murowany, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Stan techniczny określony jako dobry. W budynku znajduje się 15 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe. Ponadto na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 80 m2 i 20 m2, które są parterowe i murowane. Budynki wyposażone są w instalację elektryczną. Nieruchomość znajduje się w zarządzie współwłaściciela nieruchomości.
   Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nr LD1M/00133236/8, nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową kaucyjną w wysokości 242 995,83 zł, ustanowionej na mocy postanowienia V DS. 18/04 z dnia 1.08.2005 r. Prokuratury Okręgowej Wydziału Śledczego w Łodzi w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego na rzecz Agencji Poszanowania Energii Spółki Akcyjnej w Likwidacji. Hipoteka została ustanowiona przed nabyciem w drodze dziedziczenia udziału przez Miasto Łódź.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej. Zgodnie z wymogami ładu przestrzennego należy zachować pierzejową wielokondygnacyjną zabudowę z usługami w parterze z dostępem do drogi publicznej ulicy Stefana Żeromskiego przez istniejący przejazd bramowy w parterze.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto (w tym wartość udziału Miasta Łodzi w budynkach: 252 500 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Wadium wynosi: 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami czwartego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Kruczej 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Biernej 19, Biernej bez numeru, Skośnej bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział W Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisj
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Sienkiewicza bez numeru, Budziszyńskiej 20, Pustej 14, Turnie 18, Pszczelnej 21 B, Łagiewnickiej 302, Alabastrowej bez numeru, Nowogrodzkiej 15, Prostej 24 i Prostej bez numeru, Prostej 26 i Prostej bez numeru, Obszernej 70, 70a i Obszernej bez numeru
Treść:

2015-12-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Sienkiewicza bez numeru, obr. S-8, dz nr 87/30 i 87/31 o łącznej pow. 391 m2, KW LD1M/00133360/6

  Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona i utwardzona, wykorzystywana pod parking samochodowy na podstawie zawartej umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 30 listopada 2017 r. Przez działkę nr 87/30 prowadzi dojście do budynku zlokalizowanego na działce prywatnej nr 54/8 w obrębie S-8, położonej przy ul. Wigury 19. Zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków, użytkownikiem nieruchomości jest V Szpital Miejski im. Świętej Rodziny w Łodzi. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00133360/6 wpisana jest nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność gruntowa obciążająca działkę nr 87/32 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 55/4 objętej księgą nr LD1M/00129811/2; działek nr: 55/17, 54/14 i 54/12 objętych księgą nr LD1M/00052532/1; działki nr 52 objętej księgą nr LD1M/00054629/2; działek nr: 46/13, 55/16, 54/13 i 54/11 objętych księgą nr LD1M/00047176/9 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez wskazaną działkę oraz na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 57/23, 59/52, 61/26, 55/15, 57/16 i 59/53 objętych księgą nr LD1M/00047039/7, działek nr: 46/12, 56/7, 57/22, 55/18 i 48/45 objętych księgą nr LD1M/00046533/3; działek nr: 48/47, 46/11, 56/6, 57/21, 59/61, 48/42, 61/24 i 59/55 objętych księgą nr LD1M/0047185/5; działek nr 48/46, 46/10, 56/5, 57/20, 59/60, 45/2 i 47/4 objętych księgą nr LD1M/00046536/4 polegająca na prawie przejścia przez wskazaną działkę.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na nieruchomości znajdują się:
  1. czynna sieć ciepłownicza 2xDn250mm wraz z komorą ciepłowniczą wykonana w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
  2. czynna sieć ciepłownicza 2xDn200mm wykonana w 1980 r. w technologii tradycyjnej kanałowej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
  3. czynna sieć ciepłownicza 2xDn200mm wykonana w 1968 r. w technologii tradycyjnej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
  4. czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm wykonana w 1968 r. w technologii tradycyjnej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel sieci ciepłowniczych wymienionych w pkt 1 – 4, tj. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką;
  5. instalacja odprowadzająca ścieki z odwodnienia komór ciepłowniczych do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej posesji przy ul. Wigury 19;
  6. odwodnienie od sieci ogólnospławnej biegnącej w ul. Sienkiewicza;
  7. podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.; w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Sienkiewicza. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Sąsiednie działki prywatne oznaczone nr 54/8 i 54/3, mają zapewniony dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 87/30.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr IX/181/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1- tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości miasta. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu. W części północnej obszaru, wysokość zabudowy powinna nawiązywać do wysokości występującej w danym kwartale (max. do 25 m n.p.t.), a w części południowej (tj. od Al. Piłsudskiego – Mickiewicza) dopuszcza się wysokość do 30 m n.p.t.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych dla sieci ciepłowniczych 2x Dn250, 2xDn 200, 2xDn150.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł netto, wadium: 40 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 000,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Budziszyńskiej 20, obr. G-25, dz nr 115 o pow. 752 m2, KW LD1M/00022225/7

  Nieruchomość zabudowana drewnianym parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 48 m2, którego stopień zużycia wynosi 70%. Nieruchomość od frontu ogrodzona jest płotem z siatki rozpiętej na żelbetowych słupkach osadzonych w betonowym cokole (wymaga naprawy) wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką z elementów stalowych (skorodowana). Teren nieruchomości jest gęsto porośnięty drzewami i krzewami z nasadzeniami i samosiewu, zachwaszczony i zaśmiecony. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Woda ze zdroju ulicznego, wc suche poza budynkiem.
  Dla budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego z ulicy Budziszyńskiej (działka nr 31/1 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł netto, wadium: 22 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 100,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Pustej 14, obr. G-22 dz. nr 98/2 o pow. 338 m2,, KW LD1M/00278989/9

  Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana jest na osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym w rejonie ulic St. Dubois i I. Prądzyńskiego.
  Działka 98/2 ma wymiary ok. 11,55 m x ok. 29,10 m.
  Na nieruchomości znajdują się: obiekt gospodarczy nietrwale związany z gruntem oraz ogrodzenie betonowe z bramą i furtką stalową. Naniesienia stanowią własność dzierżawcy.
  Zgodnie z zapisami w Dziale III KW LD1M/00278989/9 nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. polegająca na:
  1. znoszeniu istnienia znajdującego się na nieruchomości oznaczonej jako działka 98/2 urządzenia – przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0, 15 m i zachowania pasa ochronnego nad tym urządzeniem o szerokości 5 m, a także strefy ochronnej obowiązującej dla sieci kanalizacji sanitarnej D=0,20 m znajdującej się w ulicy Pustej i zachowania wyżej opisanych stref wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw konserwacji remontów modernizacji usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalna sp. z o.o.;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności;
  powierzchnia nieruchomości obciążona służebnością przesyłu wynosi 33 m2.
  Na działce znajdują się drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat. Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew - ok. 40%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Działka nr 98/2 objęta jest umową dzierżawy na uprawy warzywno – kwiatowe zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 roku.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada zorganizowaną obsługę komunikacyjną przez zjazd bramowy od strony ulicy Pustej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcja podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, a także strefy ochronnej obowiązującej dla sieci kanalizacji sanitarnej D=0,20 m znajdującej się w ulicy Pustej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 54 500,00 zł netto, wadium: 10 900,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 550,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Turnie 18, obr. W-11, dz nr 33/3 o powierzchni 202 m2, KW LD1M/00064359/1

  Nieruchomość zabudowana jest murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 33 m2 i powierzchni użytkowej 47,89 m2, wzniesionym około 1936 roku. Budynek składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i wc na parterze oraz jednego pokoju z bokówką na piętrze. Pod pomieszczeniem kuchennym znajduje się piwniczka ziemna. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną.
  Na nieruchomości brak sieci i urządzeń gestorów. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ± 1 m od wschodniej granicy działki zlokalizowany jest wodociąg Ø 125 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu oraz ± 3,5 m od wschodniej granicy działki zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m mierząc od zewnętrznych krawędzi przewodu. W pasach ochronnych nie wolno wykonywać zabudowy i stałych naniesień. Wzdłuż ulicy Turnie przy granicy działki przebiega energetyczna linia napowietrzna nN. Na działce znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do dróg wewnętrznych ulicy Turnie i ulicy Rysy. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z tych ulic. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581) nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 37.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego „Dawna Kolonia Mieszkalna Towarzystwa Osiedli Robotniczych” tworzącego zespół zabudowy wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci, których strefy ochronne znajdują się w granicach działki w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 138 000,00 zł netto, wadium: 27 600,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 380,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 1223, 1504 i 1649).


 • Pszczelnej 21 B, obr. B-11, dz nr 277 o pow. 1220 m2, KW LD1M/00043235/3

  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 2,4 m). Nieruchomość obecnie użytkowana jest bezumownie. Na nieruchomości znajdują się:
  1. parterowy, niepodpiwniczony, drewniany budynek letniskowy (altana) zbudowany w 1970 r., trwale związany z gruntem o powierzchni zabudowy 41 m2;
  2. ogrodzenie z siatki z dwuskrzydłową bramą i furtką (od frontu);
  3. ozdobne i owocowe drzewa i krzewy.
  Naniesienia opisane powyżej zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę nieruchomości. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
  Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Pszczelnej (działka nr 78/46, w obrębie B – 11 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla budynku nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego - zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151). Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:.6.11.2015r. Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł netto, wadium: 34 000,00 zł. postąpienie nie mniej niż: 1 700,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Łagiewnickiej 302, obr. B-11, dz nr 276 o pow. 1179 m2, KW LD1M/00099274/5

  Nieruchomość posiada kształt prostokąta, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 1 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Łagiewnickiej. Nieruchomość obecnie użytkowana jest bezumownie. Na nieruchomości znajdują się:
  1. parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek letniskowy, trwale związany z gruntem o powierzchni zabudowy 16 m2;
  2. zniszczone ogrodzenie z siatki z dwuskrzydłową bramą i furtką (od frontu);
  3. ozdobne i owocowe drzewa i krzewy.
  Naniesienia opisane powyżej zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę nieruchomości. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
  Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Łagiewnickiej (działka nr 7/51, w obrębie B – 14 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774, 870 i 1336)„budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 4.09.2015 r., 6.11.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 netto, wadium: 34 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 700,00 zł.
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 1223, 1504 i 1649).


 • Alabastrowej bez numeru, obr. G-55, dz nr 580 i 581 o łącznej pow. 633 m2, KW LD1M/00147979/9

  Nieruchomość jest niezabudowana, zakrzewiona i zachwaszczona.
  Na terenie nieruchomości (od strony działek nr: 592/4 i 593/1) usytuowane są ogrodzenia, które naruszają granicę nieruchomości na całej długości (około 38 m) o około 2,20 m. Właściciele działek nr: 592/4 i 593/1 zostali zobowiązani do przesunięcia ogrodzeń w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie ogrodzeń w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Alabastrowej bez numeru posiada dostęp do odnogi drogi wewnętrznej – ul. Alabastrowej, będącej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Obsługa komunikacyjna może odbywać się z wyżej wymienionej drogi (o nawierzchni gruntowej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Przez nieruchomość przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia będąca własnością PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.11.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł netto, wadium: 13 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 650,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Nowogrodzkiej 15, obr. W-15, dz nr 19/1 o pow. 1926 m2, KW LD1M/00285683/6

  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu, od strony zaplecza sąsiaduje z terenem kolejowym. Na działce znajdują się: nieużytkowany budynek letniskowy o powierzchni zabudowy 34 m2, stanowiący samowolę budowlaną (wpisany do kartoteki budynków), budynek szaletu suchego, ogrodzenie oraz drzewa owocowe i iglaste w wieku 30-50 lat. Granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie i budynek znajdujący się na działce sąsiedniej oznaczonej nr 243/1 w obrębie W-15, położonej przy ul. Nowogrodzkiej 17 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 20 cm).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci:
  1. na nieruchomości znajduje się czynna magistrala wody gorącej 2xDn 600 wykonana w 1982 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego (wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką);
  2. nad nieruchomością przebiega elektroenergetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia (zasilające tę posesję), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
  W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenie o udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19/1 w celu przeprowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Nowogrodzkiej 15, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Dalkia Łódź Spółka Akcyjna (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.).
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Ryzyko i koszty związane z legalizacją samowoli budowlanej opisanej powyżej lub jej rozbiórką obciążają podmioty określone w przepisach prawa budowlanego w tym nabywcę nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Nowogrodzkiej (działki nr 8/19 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 870 i 1336).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny koncentracji usługowych.
  W przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości zaleca się uwzględnienie przepisów określających odległości przyszłej zabudowy od torów kolejowych, tj. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 i 1152, z 2014 poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz. 200) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości, z uwzględnieniem wynikającego z działu III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenia o udostępnienie nieruchomości, w celu prowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez w/w nieruchomość, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Veolia Energia Łódź S.A.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 2.10.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł netto, wadium: 50 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500,00 zł.
  Cena wywoławcza nieruchomości określa wartość nieruchomości niezabudowanej (wartość gruntu) – nie uwzględnia wartości budynku, stanowiącego samowolę budowlaną.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Prostej 24 i Prostej bez numeru, obr. G-43 dz. nr 36 o pow. 1199 m2 i 31/28 o pow. 41 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 1240 m2, KW: LD1M/00103176/0 i LD1M/00176106/1

  Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte drzewami i krzewami, posiadają kształt dość regularny, zbliżony do trapezu.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce nr 36 znajduje się energetyczna linia kablowa SN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Prostej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336 ).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł netto, wadium: 40 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 000,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Prostej 26 i Prostej bez numeru, obr. G-43, dz nr 35 o pow. 1261 m2, dz nr 31/27 o pow. 202 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 1463 m2. KW: LD1M/00102001/6 i LD1M/00176106/1

  Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte drzewami i krzewami, posiadają kształt dość regularny, zbliżony do trapezu. Granica działki nr 35 jest naruszona przez ogrodzenie znajdujące się na nieruchomości położonej przy ul. Równej 34 (działce nr 58 w obrębie G-43). Szerokość naruszenia występuje na odcinku ok. 15 m i dochodzi do ok. 40 cm.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce nr 31/27 znajduje się wodociąg Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3 m od skraju przewodu oraz kanał sanitarny D=0,20 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m od skrajów przewodów. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wskazane urządzenia stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Prostej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870 i 1336).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 3 m z obu stron wodociągu Ø 150 mm oraz o szerokości 5 m z obu stron kanału sanitarnego D=0,20 m.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 235 000,00 zł netto, wadium: 47 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 2 350,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Obszernej 70, 70a i Obszernej bez numeru, obr. G-44, dz nr 146/4, 146/5, 146/6 i 146/7 o łącznej pow. 872 m2, KW: LD1M/00123372/0 i LD1M/00123371/3

  Nieruchomości są niezabudowane. Działki nr 146/5 i 146/7 objęte są umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 grudnia 2015 r. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po wygaśnięciu tej umowy. Dzierżawca zostanie wezwany do usunięcia wzniesionych przez niego naniesień oraz wykonanych nasadzeń roślinnych tak aby wydanie nieruchomości nastąpiło z dniem wygaśnięcia umowy. Wszystkie naniesienia i nasadzenia nieusunięte przez dzierżawcę, znajdujące się na nieruchomościach w dniu zawarcia umowy sprzedaży przejdą na własność nabywcy bez prawa roszczeń dzierżawcy do zwrotu za poniesione nakłady. Na działce nr 146/7 przy granicy z działką nr 143/3 znajduje się rów melioracyjny. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nie stanowi on części systemu kanalizacyjnego miasta Łodzi. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) utrzymywanie rowu melioracyjnego należy do właściciela nieruchomości. Ewentualna przebudowa lub likwidacja rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Na działce nr 146/4 przy zachodniej jej granicy zlokalizowana jest szafa sterownicza przewodu TV kablowej.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna niskiego napięcia, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć telekomunikacyjna i sieć gazowa.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Obszernej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł netto, wadium: 34 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 700,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości , zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta, usytuowanych w nieruchomościach położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Żeromskiego 42, Wschodniej 65, Andrzeja Struga 11, Próchnika 34, Emilii Plater 20, Radwańskiej 7 oraz Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 47/51 (2015-12-31)
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10
Treść:

2015-11-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości położonych w Łodzi
przy ul. Rewolucji 1905 r. 10,
oznaczonych w obrębie S-1 jako działki nr: 158/2, 158/4 i 158/5
o łącznej powierzchni 1876 m2,
uregulowanych w księgach wieczystych nr: LD1M/00084036/7 i LD1M/00084034/3

Działki nr: 158/2 i 158/4 są niezabudowane, natomiast działka nr 158/5 jest zabudowana 4 budynkami o funkcji niemieszkalnej: I lewą oficyną o powierzchni użytkowej 64,65 m2, II lewą oficyną o powierzchni użytkowej 295,10 m2, I prawą oficyną o powierzchni użytkowej 575,79 m2 i II prawą oficyną o powierzchni użytkowej 171,90 m2 (według informacji z Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi). Budynki zostały wzniesione w konstrukcji tradycyjnej, wyposażone są w instalację elektryczną i wodno–kanalizacyjną, ich zużycie techniczne wynosi 40–60 %. W budynkach usytuowanych jest 6 lokali użytkowych oraz garaż, z których: 1 lokal objęty jest umową najmu obowiązującą do dnia 31 stycznia 2016 r., 1 lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego, natomiast pozostałe 4 lokale oraz garaż objęte są umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony. Osoba bezumownie korzystająca z lokalu użytkowego złożyła w formie aktu notarialnego oświadczenie, w którym zobowiązała się do wydania Miastu Łódź tego lokalu w posiadanie oraz poddania tego obowiązku egzekucji w oparciu o art. 777 Kpc. Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych. Część działki nr 158/5 o powierzchni 235 m2 jest wydzierżawiona pod parking. Umowa obowiązuje do dnia 29 lutego 2016 r. Od strony wschodniej granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez budynek znajdujący się na sąsiedniej nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej 33, oznaczonej jako działka nr 161 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 40 cm).
Budynki usytuowane w granicy nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Rewolucji 1905 r. 8 (działka nr 157/3 w obrębie S-1) posiadają otwory okienne wychodzące na stronę sprzedawanej nieruchomości.

Na nieruchomościach, zgodnie z opiniami gestorów sieci, znajdują się:

 1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; obecnie Miasto Łódź prowadzi procedurę zmierzającą do nabycia tego przyłącza od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.; jeżeli nie dojdzie do jego nabycia, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uzgodnienia z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. warunków (w tym finansowych) korzystania z tego przyłącza;
 2. energetyczne linie kablowe nN wraz ze złączem, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto;
 3. przyłącze stalowe niskiego ciśnienia DN 80 stal, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie; w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) określone zostały szerokości stref kontrolowanych dla przewodów gazowych;
 4. przyłącze teletechniczne, stanowiące własność Orange Polska S.A, poprowadzone do budynku znajdującego się na działce nr 158/5; w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.

Nieruchomość sprzedawana obsługiwana jest przez 2 przyłącza kanalizacyjne d=0,20 m i d=0,15 m, które znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z mapy zasadniczej wynika, że na wysokości przedmiotowej posesji zlokalizowane są ponadto 2 przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, które nie znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i na które brak jest dokumentacji powykonawczej.

Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

W posiadaniu Administracji Zasobów Komunalnych Łódź–Śródmieście znajdują się: książki obiektu budowlanego, inwentaryzacja budowlana budynku użytkowego I prawej oficyny oraz I i II lewej oficyny z września 2005 r., projekt budowlany i wykonawczy przebudowy poddasza i dachu w budynku I prawej oficyny, opinia o samodzielności lokali użytkowych w budynkach użytkowych I i II lewej oficyny oraz I prawej oficyny z września 2005 r., orzeczenie o stanie technicznym budynku użytkowego (I prawa oficyna, pierwsza lewa oficyna i druga lewa oficyna) wraz z analizą opłacalności remontu, projekt budowlany remontu budynku I lewej oficyny (część architektoniczno–budowlana z elementami wykonawczymi), protokół z kontroli okresowej sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetyki obiektu budowlanego z listopada 2014 r., projekt budowlany wzmocnienia stropu nad piwnicą, zabezpieczenia ściany zewnętrznej od strony północnej oraz wymiany posadzki parteru w części podpiwniczonej budynku I lewej oficyny (część architektoniczno–budowlana z elementami wykonawczymi z listopada 2002 r.), specyfikacja techniczna remontu budynku I lewej oficyny posesji, projekt budowlany remontu budynku I lewej oficyny (część architektoniczno–budowlana z elementami wykonawczymi – kosztorys inwestorski, przedmiar robót – październik/listopad 2002 r.), przegląd 5 letni z elementami przeglądu rocznego budynku użytkowego II prawej oficyny z listopada 2014 r.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Rewolucji (działki nr 290/24 w obrębie S-1). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ww. nieruchomości przewidziane są pod tereny zabudowy parkingowej, z dopuszczeniem funkcji usługowej.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w niniejszych warunkach przetargu zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.

Realizacja oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

 1. zagospodarowania nieruchomości, w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję oraz wizualizację obiektów;
 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych koncepcją bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1265, 1549, 1642 i 1777);
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 lub 2;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Kupujący:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu w księdze wieczystej (księgach wieczystych) hipoteki, o której mowa w pkt 6, na rzecz Miasta Łodzi,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wykreśleniu hipoteki (hipotek) ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wykreślenie hipoteki (hipotek) nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty niniejszego aktu notarialnego a przed wykreśleniem hipoteki (hipotek) nieruchomość nie zostanie zagospodarowana zgodnie z ustaleniami wynikającymi z protokołu przeprowadzonego przetargu,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 7 lit. a lub b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 7 lit. a lub b;
 9. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych; prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 960 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 392 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Cenę nabycia działek nr: 158/2 i 158/4 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedaż działki nr 158/5 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 13.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10”,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 10”
w terminie do dnia 25.01.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2356/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2015 r., stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Basenowej bez numeru
Treść:

2015-11-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio przyległych,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ul. Basenowej bez numeru, oznaczonej jako działka nr 253/2 w obrębie G-8, o powierzchni 114 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00121836/7.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki nr 253/2.
Działka jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta.
Brak dostępu do drogi publicznej i niewielkie rozmiary działki uniemożliwiają samodzielne jej zagospodarowanie. Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio do niej przyległych.
Działka pokryta jest urządzoną roślinnością przydomową z zadrzewieniami liściastymi. Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew - ok. 25%. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 300 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych) netto.
Wadium wynosi: 3 460 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ , Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub pozostaje w ich użytkowaniu wieczystym i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub prawa użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 22 stycznia 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ ( Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 ) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym , którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 25 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie stawi się celem podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 2185/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 94
Treść:

2015-11-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 94, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działka nr 142/2 o powierzchni 2668 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00005121/3

Na nieruchomości znajdują się:

 1. czterokondygnacyjny murowany budynek mieszkalny, o pow. zabudowy 135 m2;
 2. jednokondygnacyjny, murowany budynek użytkowy (handlowo-usługowy) o pow. zabudowy 36 m2;
 3. jednokondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy o pow. zabudowy 67 m2.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych, z tym, że dla budynku użytkowego opisanego w pkt 2 nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego - zgodnie z art. 3, ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
Wyżej wymienione budynki znajdują się w złym stanie technicznym.
Od strony północnej w granicy z działką nr 140/2 znajduje się wjazd (brama z furtką) na nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Piotrkowskiej 92 (działka nr 140/2, w obrębie S-6).
Na nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 92 (działka nr 140/2, w obrębie S-6), przy granicy z nieruchomością położoną przy ul. Piotrkowskiej 94 znajduje się toaleta publiczna, do której prowadzi wejście m.in. przez bramę z furtką, o której mowa powyżej.
Budynki usytuowane w granicach nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej 92 (działka nr 140/2, w obrębie S-6) i ul. Piotrkowskiej 96 (działka nr 143/1, w obrębie S-6) posiadają otwory okienne, balkonowe i balkony wychodzące na stronę sprzedawanej nieruchomości.

W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00005121/3 prowadzonej dla nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 94 ujawnione są wpisy, iż:

 1. toczy się postępowanie wywłaszczeniowe do niniejszej nieruchomości o pow. 876 m2 na podstawie decyzji z dnia 09.04.1958 r.;
 2. do nieruchomości uregulowanej w księdze niniejszej o pow. 471 m2 wszczęte zostało postępowanie wywłaszczeniowe na podstawie zawiadomienia z dnia 28.09.1961 r.
Do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi został złożony wniosek o wykreślenie powyższych wpisów.

W dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00005121/3 prowadzonej dla nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 94 ujawnione są następujące wpisy:

 1. hipoteka przymusowa zwykła - 0,14 zł na rzecz Skarbu Państwa;
 2. hipoteka przymusowa zwykła - 1,02 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatków;
 3. hipoteka przymusowa zwykła - 0,27 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nakładów na nieruchomości;
 4. hipoteka przymusowa zwykła - 20,58 zł na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzenia administracji.
Do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi został złożony wniosek o wykreślenie hipotek opisanych powyżej.

Na nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. napowietrzne przyłącze telefoniczne;
 2. instalacja wodociągowa Ø 50 mm, l=10 m zakończona dwoma zestawami wodomierzowymi - od wodociągu Ø 250 mm w ul. Piotrkowskiej;
 3. instalacja kanalizacyjna D=0,15 m, l=9,50 m - od kanału ogólnospławnego D=0,30 m w ul. Piotrkowskiej.
Na nieruchomości zaprojektowane zostało przyłącze ciepłownicze 2Dn65 mm planowane do wykonania w latach 2015-2016 przez Veolia Energia Łódź S. A.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego przyłącza wynosi po 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.

W pobliżu wyżej wymienionych działek znajdują się:

 1. sieć wodociągowa Ø 250 mm;
 2. sieć ogólnospławna Ø 300 mm.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zbywana nieruchomość uzyska dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd z projektowanej ulicy dojazdowej tj. przez działki nr: 148/5 i 148/6, w obrębie S-6 od ul. Tuwima, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do "Warunków przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r. I etap inwestycji, który obejmuje zapewnienie komunikacji dla zbywanej nieruchomości planowany jest do realizacji do końca listopada 2015 roku. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Nieruchomość została objęta uchwałą Rady Miejskiej Łodzi Nr XCIII/1706/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga. Zgodnie z projektem planu miejscowego, wschodnia część nieruchomości przeznaczona jest pod parking wielopoziomowy, a część zachodnia pod zabudowę mieszkaniową z usługami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do "Warunków przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego UC1 - tereny obszaru funkcjonalnego ul. Piotrkowskiej obejmujące obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną rolę tego obszaru dla tożsamości Miasta Łodzi.
Nieruchomość jest objęta urbanistycznym (obszarowym) wpisem do rejestru zabytków nieruchomych jako historyczny układ urbanistyczny ul. Piotrkowskiej, na odcinku od Placu Wolności do al. Marszałka Józefa Piłsudskiego/al. Adama Mickiewicza, który nastąpił na podstawie decyzji Konserwatora Zabytków miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 1970 r. (nr rejestru zabytków A/48). W przedmiotowej decyzji zabudowana nieruchomość położona przy ul. Piotrkowskiej 94 nie jest indywidualnie wyszczególniona. Wszelkie działania na nieruchomości wymagają uzgodnień i akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.
Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

 1. zagospodarowania nieruchomości, w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję oraz wizualizację obiektów;
 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych koncepcją bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 lub 2;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr: LD1M/00005121/3 hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych powyżej; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Kupujący:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz Miasta Łodzi, o której mowa w pkt 6,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w ppkt a) po wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wygaśniecie hipoteki nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty niniejszego aktu notarialnego,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w ppkt a) i b) nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7, ppkt c) wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętych niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 7 ppkt a) i b), ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 7 ppkt a) i b);
 9. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej obejmującej nabywaną nieruchomość.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605 i 978).

Przetarg ( część jawna ) odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r., na kopercie należy umieścić napis: „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 94”;
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 94”
w terminie do dnia 18 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany podmiot zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2289/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2015 r.
Dodatkowych informacji n/t przetargu udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 a , tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy Paradnej bez numeru
Treść:

2015-11-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi, przy ulicy:

Paradnej bez numeru

oznaczonej jako działka nr 755/11, w obrębie geodezyjnym G-27, o powierzchni 6656 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00078570/7

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, położona w sąsiedztwie koryta rzeki Olechówki, przylegająca do kompleksu rekreacyjno-sportowego Stawy Jana, konfiguracja terenu z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki Olechówki. Według zapisu w ewidencji gruntów, grunt oznaczony jest jako rodzaj użytku ŁIV, RIVb i RIVa – są to grunty orne i łąki trwałe. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zieleń występująca na nieruchomości podlega ochronie ogólnej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045) oraz art. 74 i art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223 i 1434). Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów w wieku szacunkowym powyżej 10 lat wynosi 15%. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomość znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%).

Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 300 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla tej sieci wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych, i w terminie uzgodnionym z Veolia Energia Łódź S.A. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 2. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,30 m, dł. L=32 m; właściciel przyłącza, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasach ochronnych o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza kanalizacji sanitarnej, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tego urządzenia; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi ca 173 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
 3. instalacja kanalizacji sanitarnej obsługująca teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8; z uwagi na opisaną instalację, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości opisanych w księgach wieczystych o numerach LD1M/00049744/6 i LD1M/00078570/7 oraz właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00184077/7 służebność gruntową o treści służebności przesyłu,
 4. kanał deszczowy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2, kanał deszczowy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, dla którego pas ochronny wynosi 25 m2; wyżej wymienione kanały stanowią własność Miasta Łodzi; z uwagi na opisane kanały deszczowe nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową/przesyłu; łączna powierzchnia całkowita objęta służebnością wynosi 1234 m2.

Według mapy zasadniczej w części północnej nieruchomości przebiega kanał sanitarny 2ksD500; na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-4, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Paradnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
W wydanych opiniach Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż pierwotnie południowa część działki nr 755/11 miała zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Paradnej w ramach realizacji tzw. Trasy nad Olechówką – drogi klasy technicznej G, której przebieg w śladzie ulicy Paradnej wynika z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. W „Aktualizacji optymalnego wariantu studium systemu transportowego dla Miasta Łodzi” w śladzie tzw. „Trasy nad Olechówką” pozostawiono ulicę Paradną bez poszerzenia. Opracowana aktualizacja ww. studium transportowego będzie stanowić materiał bazowy w zakresie układu komunikacyjnego dla opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej z programem usługowym z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.
Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wydane zostały następujące decyzje Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy:

 • Nr DAR–UA–X.550.2015 z dnia 23.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handowo-usługowego,
 • Nr DAR–UA–X.987.2015 z dnia 29.06.2015 r. oraz Nr DAR–UA–X.1457.2015 z dnia 28.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami.

Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej w przyszłości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę przedkładając jako charakterystykę zabudowy koncepcję zagospodarowania terenu zaproponowaną w ofercie oraz pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165 i 1265);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany zgodny z zaproponowaną w ofercie koncepcją oraz zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w pkt 2 lub nie zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu przedstawioną w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 900 000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00078570/7 hipoteki wraz z odsetkami na rzecz Miasta Łodzi, w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 7. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość dwóch kanałów deszczowych tj.
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w zachodniej części działki nr 755/11), którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 1209 m2,
   • kanału deszczowego o średnicy D=1,40 m (w północno-wschodnim narożniku działki nr 755/11), dla którego pas ochronny wynosi 25 m2.
   zwanych dalej „urządzeniem”,
  2. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach (kanałach deszczowych) oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzenia), licząc od jego krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 1234 m2,
  3. prawie dokonywania przyłączeń do urządzenia (kanałów deszczowych),
  4. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez Miasto Łódź (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek o numerach: 746/5, 746/26, 746/27, 746/28, 746/29 w obrębie G-27, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00049744/6 i działki numer 755/10 w obrębie G-27, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00078570/7 oraz na rzecz właściciela działki o numerze 745/1 w obrębie G-27, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00184077/7, bez wynagrodzenia, służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, na czas nieokreślony, polegającej na:
  1. prawie do prowadzenia przez nieruchomość kanalizacji sanitarnej, obsługującej teren Chojeńskiego Klubu Sportowego, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 18 i teren Firmy „Cegal” Sp. jawna, Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8,
  2. prawie do korzystania z tej kanalizacji,
  3. prawie nieograniczonego dostępu osób uprawnionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego ww. działek opisanych w księgach wieczystych o numerach: LD1M/00049744/6, LD1M/00078570/7 i LD1M/00184077/7, (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzenia w celu dokonywania przyłączeń, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji i przebudowy kanalizacji, o której mowa w pkt 8 lit a;
 9. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Zakres ograniczonego prawa rzeczowego o łącznej powierzchni 1234 m2, dla urządzeń opisanych w pkt 7 lit a i przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 8 lit a, przedstawia mapa stanowiąca Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r.
Koszty wniosku o wpis ograniczonych praw rzeczowych do księgi wieczystej, opisanych w pkt 7 i 8, ponosi Kupujący.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (na rok 2015 r. obowiązuje stawka w wysokości 23%).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej bez numeru”,
 • złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Paradnej bez numeru”

w terminie do dnia 18.01.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (w 2015 r. wysokość stawki podatku VAT wynosi 23 %) winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2180/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r., stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34
Treść:

2015-11-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pływackiej 34
obr. P-23, działka nr 1327 o pow. 101 m2, KW LD1M/00070798/5.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych, położonych w Łodzi, oznaczonych jako działki nr 103/5 i 1321 w obrębie geodezyjnym P-23.
Nieruchomość ma kształt prostokąta. Niewielkie rozmiary nieruchomości (szerokość ok. 4,40 m) uniemożliwiają zagospodarowanie jej z jednoczesnym zachowaniem „ładu przestrzennego”. Działka może poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i cieplna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Pływackiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336)). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Termin I przetargu: 31.07.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a o godzinie 11.00
.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 7 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104 , IV p. pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 8 stycznia 2016 r. o godzinie 13.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ ( Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 ) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym , którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta, przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 942/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457a tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. (42) 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4
Treść:

2015-11-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,
położonych w Łodzi, w obrębie S-1, przy ulicach:
Nowomiejskiej 14,
działka nr 71/2 o powierzchni 937 m2, KW LD1M/00086244/2
oraz
Ogrodowej 4,
działka nr 70/2 o powierzchni 1855 m2, KW LD1M/00001884/1.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2792 m2.

Działka nr 71/2 ma kształt prostokąta. W ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z działką nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę działki nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie (siatka i betonowe słupki) należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, oznaczonej jako działka nr 72/2 (na długości około 15 m i szerokości około 60 cm). Około 50 % powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych oraz trawnik.
Na działce nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo - usługowy, wybudowany w 1938 r. o powierzchni użytkowej 549,33 m2. Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy działki nr 70/2. Budynki znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne i posadzki są zawilgocone, stropy i pokrycie nieszczelne, krokwie konstrukcji dachu zawilgocone, zagruzowane i zamurowane kanały wentylacyjne, stolarka okienna i drzwiowa wypaczona, nieszczelna. Budynki nie posiadają świadectwa energetycznego. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do Orange Polska S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm (III.22) w ulicy Ogrodowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m i nr inw. B 468/3111, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości działki nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (od kanału w ulicy Ogrodowej do granicy nieruchomości); przyłącza te stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 wykonana w 1972 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 7. szafa sygnalizacji świetlnej PSW, która zostanie przeniesiona przez Miasto Łódź, w trakcie prowadzonych robót może zaistnieć potrzeba czasowego wejścia na teren działki nr 71/2 przez wykonawcę ww. prac.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-7, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielczej pod nazwą „Nowe Miasto”, figurującego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną dla tego obszaru tożsamość Miasta Łodzi. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 7 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3, lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 7. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.05.2015 r., 25.09.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r.
w UMŁ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 13.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 11.01.2016 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu” oraz Załącznikiem do „Warunków przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Bankowej 18, Jarosławskiej 18, Bronisława Zapały 25, Jaskółczej 10, Listopadowej 14, Listopadowej 16, Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Gontowej 8, Gontowej 10, Gontowej 12, Gontowej 14 oraz Młynarskiej 29
Treść:

2015-11-06

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Bankowej 18, obr. G-13, dz. nr 137, pow. 488 m2, KW LD1M/00091462/4.
  Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. Wszystkie okna na parterze budynku oraz wejścia zostały zamurowane. Powierzchnia zabudowy wynosi 256 m2. W budynku znajduje się 13 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 294,69 m2. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów budynków i lokali budynek został wybudowany w 1935 r. Do budynku doprowadzone są instalacje: elektryczna i wodociągowa. Na nieruchomości znajduje się szambo.
  Na nieruchomości znajduje się infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd. Przy zmianie zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
  W ulicy Bankowej znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 196 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 39 200 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 960 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35,1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1504).


 • Jarosławskiej 18, obr. G-13, dz. nr 161/175, pow. 290 m2, KW LD1M/00042008/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką metalową wraz z bramą i furtką metalową. Na nieruchomości znajduje się nietrwale związany z gruntem garaż stanowiący własność byłych dzierżawców - obecnie bezumownych użytkowników części ww. nieruchomości, którzy zobowiązali się do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu w przypadku gdy nie zostaną wyłonieni w nim jako nabywcy nieruchomości. W przypadku nieusunięcia garażu we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości a byłym dzierżawcom nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za jego pozostawienie w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. W północnej i południowej granicy nieruchomości zlokalizowane są ściany szczytowe budynków posadowionych na nieruchomościach przyległych, przy czym w ścianie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy południowej granicy nieruchomości znajduje się otwór okienny. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
  Na nieruchomości znajdują się: energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, słup energetyczny podprzyłączowy wraz z trzema przyłączami linii napowietrznej niskiego napięcia doprowadzonymi do pobliskich nieruchomości oraz energetyczny kabel niskiego napięcia, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łodź - Miasto. Odległości dopuszczalnych zbliżeń i skrzyżowań urządzeń elektroenergetycznych z innymi urządzeniami lub obiektami wynikają z norm: PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz PN-E/76-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną a planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej i gazowa.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Jarosławskiej. Działka pod ulicą Jarosławską stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dział IV księgi wieczystej nr LD1M/00042008/6 zawiera wpis o hipotece umownej łącznej zwykłej w wysokości 4,50 zł na rzecz Banku Inwestycyjnego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 81 000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 16 200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Bronisława Zapały 25, obr. G-17, dz. nr 524, pow. 804 m2, KW LD1M/00170266/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana, teren nieruchomości nieuporządkowany. Południowo-zachodnia granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenia działek sąsiednich.
  Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia wraz z podporą jednosłupową. Przy północnej granicy nieruchomości w ulicy Zapały znajduje się energetyczne złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W ulicy Zapały znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 250 stal w ulicy Śląskiej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi wewnętrznej - ulicy Zapały. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ulicy Śląskiej wąską drogą - ulicą Szymańskiego i Zapały. Parametry ulicy Szymańskiego (szerokość ulicy około 3 m) nie spełniają przepisów dotyczących minimalnej szerokości dojazdu i dojścia do działek budowlanych. Działki pod ulicą Szymańskiego i Zapały stanowią własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości. W niewielkiej odległości od nieruchomości planowana jest budowa ulicy Konstytucyjnej. Zgodnie z posiadaną przez Zarząd Dróg i Transportu koncepcją drogową nieruchomość znajduje się poza wyznaczonymi w koncepcji liniami rozgraniczającymi planowanej inwestycji drogowej.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej w granicy nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się w granicy nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 108 000 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 21 600 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 080 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Jaskółczej 10, obr. B-11, dz. nr: 339/9 i 349/1 o łącznej pow. 1385 m2, KW: LD1M/00043234/6 i LD1M/00069454/2.
  Nieruchomości są niezabudowane, wspólnie ogrodzone. Ogrodzenie nieruchomości stanowi własność byłego dzierżawcy - obecnie bezumownego użytkownika nieruchomości, który ma prawo do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w nim jako nabywca nieruchomości. W przypadku nieusunięcia ogrodzenia we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za jego pozostawienie w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się nietrwale związany z gruntem drewniany domek letniskowy. Zachodnia granica działki nr 349/1 nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
  Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto na nieruchomości znajduje się energetyczna linia kablowa niskiego napięcia należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Wzdłuż granicy nieruchomości zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, w skład której wchodzi sieć rozdzielcza i oświetlenia ulicy. Linia stanowi majątek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Odległości dopuszczalnych zbliżeń i skrzyżowań urządzeń elektroenergetycznych z innymi urządzeniami lub obiektami wynikają z norm: PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz PN-E/76-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną a planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Jaskółczej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości i w jej granicy sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości i w jej granicy w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 29 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 480 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Listopadowej 14, obr. W-10, dz. nr 25/6, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 25/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 25/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 070 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Listopadowej 16, obr. W-10, dz. nr 27/6, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6.
  Działka jest niezabudowana. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, które narusza przebieg granicy działki 27/6. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada klasę gruntu RIVb.
  Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
  W ulicy Listopadowej, w pobliżu działki 27/6 znajduje sieć wodociągowa Ø 160/150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia; pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Listopadowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336 ). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. przez teren działki 27/6 przebiega napowietrzne przyłącze energetyczne zasilające posesję przy ul. Listopadowej 18.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa regresu wobec sprzedającego.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Lodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 183 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 36 600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 830 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, obr. B – 39, dz. nr 3/4 i 5/8 o łącznej pow. 3015 m2, KW: LD1M/00299091/0 i LD1M/00266342/5.
  Obie podlegające sprzedaży nieruchomości są niezabudowane oraz porośnięte krzewami i drzewami z samosiewu. Działka nr 3/4 jest zadarniona, a w północnej części działki nr 5/8 – znajduje się las składający się głównie z wierzb i olch, co może wskazywać na wysoki poziom wód gruntowych. Jak wynika z opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nieruchomości nie są podłączone do systemu kanalizacji miejskiej i do czasu zapewnienia odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej mogłyby być wyposażone w inny system odprowadzania ścieków, zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami w zakresie ochrony środowiska. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 3/4 oznaczona jest jako grunty rolne, a działka nr 5/8 – w części jako pastwiska stałe i w części jako las.
  Na nieruchomościach znajdują się:
  1. elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia;
  2. elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia;
  3. elektroenergetyczne przewody linii napowietrznej nn;
  4. gazociąg dn 63 PE średniego ciśnienia;
  5. fragment przyłącza gazu DN 32 PE średniego ciśnienia eksploatowanego przez PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie - Zakład w Łodzi i obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 5;
  6. wodociąg o średnicy Ø 160 mm;
  7. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 3; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  8. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 5 i stanowiącego własność osoby prywatnej; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  9. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 7/Rojnej 109 i stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
  Zgodnie z informacją uzyskaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. dla sieci wymienionej w pkt 6 obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi, a dla przyłączy wymienionych w pkt 7-9 obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m po obu ich stronach licząc od ich krawędzi. Na nieruchomości sąsiadującej oznaczonej jako działka nr 3/3 w obrębie B - 39 znajduje się wodociąg o średnicy Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m po obu jego stronach licząc od jego krawędzi i który obejmuje także południowy fragment działki nr 3/4. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy i trwałych naniesień.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych, o których mowa powyżej.
  Obie zbywane nieruchomości obciążone są służebnością przesyłu dla sieci, o której mowa w pkt 6 oraz przyłącza, o którym mowa w pkt 9, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
  i polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia tych urządzeń i zachowaniu obowiązujących dla nich pasów ochronnych wolnych od zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonych, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do tych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości podlegające sprzedaży przylegają bezpośrednio do pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Szarej Piechoty, przez co mają zapewniony dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Rojnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Gontowej 8, obr. G-43, dz. nr 212 o pow. 1188 m2, KW LD1M/00100826/1.
  Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 70%. Działka wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na działce znajduje się czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 50 wykonane w 2012 r. w technologii preizolowanej, dla sieci konieczne jest zachowanie strefy ochronnej, która wynosi 2 m od skraju rury ochronnej.
  W ulicy Siostrzanej przebiega sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 8 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo - usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r., 25.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Gontowej 10, obr. G-43, dz. nr 211 o pow. 1183 m2, KW LD1M/00100901/1.
  Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 80%. Działka wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Siostrzanej przebiega sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 10 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo - usługowe. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r., 25.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Gontowej 12, obr. G-43, dz. nr 210 o pow. 1199 m2, KW LD1M/00103414/1.
  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu, procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 60%. Nieruchomość wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Siostrzanej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 12 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r., 25.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 153 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 530 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Gontowej 14, obr. G-43, dz. nr 209/2, pow. 889 m2, KW LD1M/00106453/7.
  Działka jest niezabudowana, znajduje się pomiędzy pasem drogowym ulicy Ustronnej, a pasem drogowym wybudowanej Trasy Łódź-Górna. Ma kształt prostokąta, wymaga uporządkowania. Na działce rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 40 %). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny niezabudowane.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 209/1, która jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu i stanowi własność Gminy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Leszczyńskiej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal. W ulicy Siostrzanej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z nich konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia i sieć kanalizacji deszczowej d=1,00 m. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 160 mm, przygotowywana do przekazania do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 4 m z obu stron urządzenia. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie Trasy Łódź – Górna i w jej pobliżu znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej.
  Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU. Są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 2.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 127 000 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 25 400 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 270 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Młynarskiej 29, obr. B-47, dz. nr 122, pow. 595 m2, KW LD1M/00255371/7.
  Działka jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Na terenie nieruchomości rośnie kilkudziesięcioletni drzewostan, w tym między innymi klony i akacje. Istniejący drzewostan należy zachować, w szczególności znajdujący się w granicy z działkami drogowymi, tj. ulicą Organizacji „Wolność i Niezawisłość” oraz Młynarską. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
  Na nieruchomości równolegle do południowej granicy nieruchomości przebiega odcinek kanalizacji kablowej z kablami służącymi świadczeniu usług telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  W odległości 4,3 m – 4,6 m od południowej granicy działki, w pasie drogi zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W ww. pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Młynarskiej z projektowanym zjazdem zlokalizowanym w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania dróg. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w jej pobliżu sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 283 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 56 600 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 830 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Młynarskiej 29, Jaskółczej 10, Bronisława Zapały 25, Jarosławskiej 18, Bankowej 18,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Gontowej 8, Gontowej 10, Gontowej 12,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Gontowej 14,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 14,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem strefy ochronnej; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji usunięcia awarii; budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Listopadowej 16.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy bocznicy kolejowej, obr. G-18, dz. nr 194/9 i 194/10
Treść:

2015-10-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych
w Łodzi przy bocznicy kolejowej, obr. G-18, dz. nr 194/9 i 194/10, o łącznej pow. 2005 m2, KW: LD1M/00020019/6 i LD1M/00016359/0.

W przetargu mogą brać udział właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-18 jako działki nr 43/22, 43/23, 214/95, 214/96 i 207/27.

Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, co uniemożliwia ich samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne ich zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich.
Działki są niezabudowane i posiadają kształty zbliżone do prostokątów. Działki stanowiły część bocznicy kolejowej, prowadzącej do zakładu przemysłowego. Północna granica działek jest naruszona przez ogrodzenia znajdujące się od strony działek nr 43/22 i 43/23 (naruszenie dochodzi do około 40-45 cm).
Zgodnie z opiniami gestorów na terenie działek znajduje się czynna nadziemna magistralna sieć ciepłownicza 2 x Dn 200 wykonana w technologii tradycyjnej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 3 m od skraju kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się:

 1. przewód telekomunikacyjny;
 2. przewody energetyczne wraz z dwiema latarniami.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia , należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443,774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 200.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.09.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł, netto, wadium: 90 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 500,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 7 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 8 stycznia 2016 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 898/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 tel. (42) 638-47-81, (42) 638-44-14 i 457a tel. (42) 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, Paradnej bez numeru, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, Żwawej 22, Srebrnej 12, Generała Zygmunta Sierakowskiego 40 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Romualda Mielczarskiego 14
Treść:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Milionowej bez numeru i Łęczyckiej 1-7, obr. G-5, dz. nr 7/26 o pow. 3 669 m2, KW LD1M/00117410/4 i dz. nr 7/29 o pow. 1076 m2, KW LD1M/00087835/9
   Teren nieruchomości jest niezabudowany i porośnięty drzewami i dziką roślinnością. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się z ulicy Milionowej (dz. nr 169/18 w obrębie W-25, nie stanowiąca własności Miasta, posiadająca użytek "dr"). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie sprzedawanych nieruchomości zlokalizowane są urządzenia ciepłownicze, stanowiące własność Veolia S.A.:
   1. magistralna sieć ciepłownicza 2xDn800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m z każdej strony, licząc od skraju kanału ciepłowniczego;
   2. sieć ciepłownicza 2XDn250 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m z każdej strony, licząc od skraju kanału ciepłowniczego;
   3. sieć ciepłownicza 2XDn65 mm dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2 m z każdej strony, licząc od skraju rury ochronnej preizolowanej;
   4. komora ciepłownicza zlokalizowana na sieci magistralnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń przesyłowych opisanych w pkt 1-3.
   Właściciel sieci ciepłowniczych jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu dostępu służbom esploatacyjnym do sieci ciepłowniczych w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej esploatacji. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Veolia S.A.
   Ponadto na nieruchomościach zlokalizowane są:
   1. gazociąg średniego ciśnienia Dn 150, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   2. przewód podziemny kanalizacji deszczowej nie stanowiący sieci miejskiej, usytuowany wzdłuż ciepłociągu, który poprzez przyłącze kanalizacyjne odwadnia komorę CO.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej LD1M/00117410/4 istnieją wpisy, obciążające nieruchomość pięcioma służebnościami gruntowymi, polegającymi na prawie nieodpłatnego przejazdu przez działkę nr 7/15 na czas nieokreślony na rzecz użytkowników garaży usytuowanych na działkach sąsiednich. W wyniku decyzji Nr 173.2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. działka nr 7/15 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00117410/4 została podzielona na działki o nr 7/25, 7/26 i 7/27, a działka nr 7/23 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00087835/9 na działki nr 7/28, 7/29 i 7/30. Z treści ww. decyzji wynika, iż działki nr 7/25 i 7/28 będą wspólnie zagospodarowane z nieruchomościami sąsiednimi - zespołem garaży zapewniając im dostęp do drogi publicznej - ulicy Milionowej. Garaże usytuowane są na działkach o nr 6/26 i 6/37.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Cena wywoławcza: 1 300 000 zł netto, wadium: 130 000 zł, postąpienie nie mniej niż 13 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Paradnej bez numeru, obr. G-44, dz. nr 3/22 o pow. 3869 m2, KW LD1M/00158012/3
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością ruderalną z dużym udziałem traw i wysokich bylin w mozaice ze spontanicznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Na nieruchomości nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045). Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Konfiguracja terenu nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki ”Olechówki”; szata roślinna i ukształtowanie powierzchni terenu (pomimo położenia w pobliżu rzeki „Olechówki”) nie wykazują cech charakterystycznych dla dolin rzecznych; północna część działki graniczy z działką wyznaczoną pod koryto rzeki Olechówki i położona jest na granicy zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1%, co oznacza że mogą wystąpić podtopienia. W sytuacji gdy obszary narażone na wystąpienie podtopień występują w sąsiedztwie lub bezpośrednio przy terenach zalewowych rzek, wówczas w czasie ekstremalnych zdarzeń hydro-meteorologicznych strefa zalewu wód wezbraniowych wraz z wodami powodziowymi może rozszerzyć się. Z uwagi na fakt, iż dla ww. terenu nie zostały opracowane mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego, nie ma podstaw prawnych do określenia jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu sprzedawanej nieruchomości, związanych z sąsiedztwem koryta rzecznego, a wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Niemniej jednak dla terenów obejmujących m. in. koryto rzeki „Olechówki” wydano specjalistyczne opracowania pt: „Analiza zasięgu terenów dolin na obszarze Miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania” (2007 r.) i „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (2013 r.), które nie wskazują na przeciwwskazania hydrograficzne dla inwestycyjnego wykorzystania terenu, jednocześnie określają iż teren nieruchomości należy do obszarów narażonych na podtopienia tzw. strefy I. Dokumenty (opracowania) te nie stanowią podstawy prawnej uwzględnianej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
   Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości winna przeprowadzić analizę możliwości realizowania na sprzedawanej nieruchomości ewentualnej zabudowy, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) oraz innych właściwych przepisów prawa w tym art. 27 ust. 1, art. 28, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany przestrzegać zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania w tym zakaz naruszania naturalnych stosunków spływu powierzchniowego z wyłączeniem działań służących zwiększeniu retencji. Wszelka zabudowa powinna być lokalizowana w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym, jak również występującej na przedmiotowym obszarze szacie roślinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania wyżej opisanych ograniczeń w zagospodarowaniu.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce znajdują się:
   1. stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.:
    • nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn700 (na odcinku o długości 66,30 m), dla której szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynosi 8,50 m,
    • naziemna komora ciepłownicza K-4384 (o wymiarach 6,0 m x 3,6 m), dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń o szerokości 8,0 m i długości 5,6 m,
   2. energetyczna linia napowietrzna SN oraz energetyczny słup SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-2, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 w zakresie dotyczącym działki nr 3/22 ujawniona jest służebność przesyłu obejmująca część nieruchomości o łącznej powierzchni 571,2 m2, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. polegająca na:
   1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą urządzeń opisanych poniżej,
   2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Paradnej bez numeru, stanowiącej część działki nr 3/22 w obrębie G-44, w zakresie utrzymania i eksploatacji, należących do Veolia Energia Łódź S.A. urządzeń ciepłowniczych w zakresie:
    • nadziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn700 na odcinku o długości 66,30 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,50 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 526,4 m2,
    • naziemnej komory ciepłowniczej K-4384 o wymiarach 6,0 m x 3,6 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,0 m i długości 5,6 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 44,8 m2,
   3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
   4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zapisów dotyczących wyżej opisanej służebności przesyłu.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 ujawnione są również służebności w stosunku do działki nr 3/18 na rzecz: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i na rzecz Veolia Energia Łódź S.A.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Paradnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym.
   Cena wywoławcza: 670 000 zł netto, wadium: 134 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 700 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Paradnej bez numeru, obr. G-44, dz. nr 3/18 o pow. 4706 m2, KW LD1M/00158012/3
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością ruderalną z dużym udziałem traw i wysokich bylin w mozaice ze spontanicznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Na nieruchomości nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045). Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Konfiguracja terenu nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku koryta rzeki ”Olechówki”; szata roślinna i ukształtowanie powierzchni terenu (pomimo położenia w pobliżu rzeki „Olechówki”) nie wykazują cech charakterystycznych dla dolin rzecznych; północna część działki graniczy z działką wyznaczoną pod koryto rzeki Olechówki i położona jest na granicy zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1%, co oznacza że mogą wystąpić podtopienia. W sytuacji gdy obszary narażone na wystąpienie podtopień występują w sąsiedztwie lub bezpośrednio przy terenach zalewowych rzek, wówczas w czasie ekstremalnych zdarzeń hydro-meteorologicznych strefa zalewu wód wezbraniowych wraz z wodami powodziowymi może rozszerzyć się. Z uwagi na fakt, iż dla ww. terenu nie zostały opracowane mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego, nie ma podstaw prawnych do określenia jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu sprzedawanej nieruchomości, związanych z sąsiedztwem koryta rzecznego, a wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Niemniej jednak dla terenów obejmujących m. in. koryto rzeki „Olechówki” wydano specjalistyczne opracowania pt: „Analiza zasięgu terenów dolin na obszarze Miasta Łodzi i zasad ich zagospodarowania” (2007 r.) i „Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych” (2013 r.), które nie wskazują na przeciwwskazania hydrograficzne dla inwestycyjnego wykorzystania terenu, jednocześnie określają iż teren nieruchomości należy do obszarów narażonych na podtopienia tzw. strefy I. Dokumenty (opracowania) te nie stanowią podstawy prawnej uwzględnianej przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości winna przeprowadzić analizę możliwości realizowania na sprzedawanej nieruchomości ewentualnej zabudowy, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) oraz innych właściwych przepisów prawa w tym art. 27 ust. 1, art. 28, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany przestrzegać zasad i dopuszczalnych form zagospodarowania w tym zakaz naruszania naturalnych stosunków spływu powierzchniowego z wyłączeniem działań służących zwiększeniu retencji. Wszelka zabudowa powinna być lokalizowana w sposób nie zagrażający istniejącym stosunkom wodnym, jak również występującej na przedmiotowym obszarze szacie roślinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania wyżej opisanych ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce znajdują się:
   1. magistrala wodociągowa Ø 1000 mm wraz z instalacją odwadniającą magistralę do rzeki Olechówki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdująca się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 8 m po obu stronach urządzenia od skrajnych jego krawędzi,
   2. stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.:
    • nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn300 (na odcinku o długości 27,50 m), dla której szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń wynosi 5,18 m,
    • nadziemna sieć ciepłownicza 2xDn700 (na odcinku o długości 44,59 m), dla której szerokość strefy ochronnej wolnej od zabudowy stałych naniesień i nasadzeń wynosi 8,45 m do 8,50 m,
    • naziemna komora ciepłownicza K-4383 (o wymiarach 14,4 m x 8,5 m), dla której obowiązuje strefa ochronna wolna od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń o szerokości 10,5 m i długości 16,4 m,
   3. kanalizacja teletechniczna; w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wystąpienia do Orange Polska S.A. w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie nabywca.
   Według mapy zasadniczej na terenie nieruchomości zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-3, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 w zakresie działki nr 3/18 ujawnione są:
   1. odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., polegająca na znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej magistrali wodociągowej i zachowania pasów ochronnych 8 m po obu stronach urządzenia od skrajnych jego krawędzi, wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzenia, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności (przy czym Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie uprawnień z tytułu służebności na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego). Wskazana służebność przesyłu obciąża część nieruchomości o powierzchni 1337 m2 ,
   2. służebność przesyłu obejmująca część nieruchomości o łącznej powierzchni 521,07 m2, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. polegająca na:
    1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą urządzeń opisanych poniżej,
    2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Paradnej bez numeru, stanowiącej część działki nr 3/18 w obrębie G-44, w zakresie utrzymania i eksploatacji, należących do Veolia Energia Łódź S.A. urządzeń ciepłowniczych w zakresie:
     • nadziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn300 na odcinku o długości 27,50 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 5,18 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 98,57 m2,
     • nadziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn700 na odcinku o długości 44,59 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 8,45 m do 8,50 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 250,3 m2,
     • naziemnej komory ciepłowniczej K-4383 o wymiarach 14,4 m x 8,5 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 10,5 m i długości 16,4 m, zajmuje pas gruntu o powierzchni 172,2 m2,
    3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
    4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zapisów dotyczących opisanych służebności przesyłu.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00158012/3 ujawniona jest również służebność przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. w stosunku do działki nr 3/22.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Paradnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym.
   Cena wywoławcza: 680 000 zł netto, wadium: 136 000 zł, postąpienie nie mniej niż 6 800 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, obr. B – 39, działki nr 46/2 i 47/43 o łącznej pow. 1439 m2, KW LD1M/00142646/1 i KW LD1M/00132388/1
   Na działce nr 46/2 znajduje się drewniany obiekt (szopa) nietrwale związany z gruntem, zasypana studnia oraz drzewa i krzewy. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest niezabudowana i znajdują się na niej drzewa i krzewy. Jest ona ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37. Właściciel działki nr 47/37 został wezwany do przesunięcia należących do niego ogrodzeń naruszających granice zbywanego terenu.
   Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzką, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r., 9.10.2015 r.
   Cena wywoławcza: 350 000 zł netto, wadium: 70 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 500 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Żwawej 22, obr. G-41, dz. nr 406/2 o pow. 2161 m2, KW LD1M/00119278/0
   Działka niezabudowana, o kształcie trapezu prostokątnego, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Żwawej. Działka nie jest ogrodzona rosną na niej drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat, (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5 %). Działka wymaga uporządkowania. Na działce znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm. Dla ww. sieci została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z. o. o.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, sieć wodociągowa Ø 150 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), miejski kanał sanitarny D=0,20 m, (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia. Dla miejskiego kanału sanitarnego została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z. o. o. Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajdują się także sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w jej pobliżu;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w jej pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r.
   Cena wywoławcza: 402 000 zł netto, wadium: 80 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 020 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Srebrnej 12, obr. B-29, dz. nr 313 o pow. 803 m2, KW LD1M/00051966/5
   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 21,0 m x ok. 38,0 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy Srebrnej, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 312) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i garaż w zwartej zabudowie, wszystkie naniesienia są w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny posiada konstrukcję drewnianą, kryty papą, ze ścianą murowaną znajdującą się w granicy działki nr 312 i nr 313, w ścianie tej na drugiej kondygnacji znajduje się otwór okienny. Zgodnie z opinią Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi brak dokumentacji dotyczącej budynku nie pozwala na ocenę, czy został on wzniesiony zgodnie z obowiązującym prawem. Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 312 nieznacznie narusza granicę działki nr 313 (w narożniku – ok. 0,41 m). Na działce nr 314, przylegającej do działki nr 313 od strony wschodniej, znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 2007 roku oraz połączony z nim parking podziemny, który dochodzi do wschodniej granicy działki nr 313. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 313 znajduje się nieczynny kabel energetyczny eNB (nieużyteczny), natomiast w granicy działki, od strony ulicy Srebrnej, znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy północno – wschodnim narożniku działki), ze strefą ochronną do 0,5 m od złącza. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Srebrnej, znajdują się: gazociąg dn 160 PE n/c, sieć wodociągowa Ø 200 mm (azbest/cement, rok budowy 1971) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 2008) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., sieć energetyczna eND, sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia wyżej wymienionego terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Dalkia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Srebrnej - drogi publicznej gminnej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Srebrna, jest własnością Gminy Łódź, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową. Dla nieruchomości przy ul. Srebrnej 12, oznaczonej jako działka nr 313 w obrębie B-29, zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy nr UA.II.233/05 i UA.II.234/05 z dnia 14.04.2005 r. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w parterze, decyzje te w dalszym ciągu są w obrocie prawnym.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 17.07.2015 r.
   Cena wywoławcza: 290 000 zł netto, wadium: 58 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 900 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Generała Zygmunta Sierakowskiego 40, obr. B-29, dz. nr 317 o pow. 1141 m2, KW LD1M/00034524/0
   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 m x ok. 50,5 m, nie jest ogrodzona od strony ulicy, pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W południowej granicy działki, na sąsiedniej posesji (działka nr 321) jest zlokalizowany budynek mieszkalny, w północnej granicy działki, na działce nr 316, zlokalizowany jest budynek gospodarczy. Ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej, od strony działki nr 318 (płot betonowy) nieznacznie narusza granicę działki nr 317 w narożniku – ok. 0,35 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Na terenie nieruchomości znajduje się złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (przy wschodniej granicy działki), przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, długości L=4,85 m, z polietylenu, wybudowane w 1971 r., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, długości l=6,50 m, z kamionki, wybudowane w 1971 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalna sp. z o.o., dla których konieczne jest pozostawienie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń, które są w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na wniosek odbiorcy od dnia 22.04.2004 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprzestał świadczenia usług tymi przyłączami. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową w południowej części działki znajduje się kratka ściekowa kanalizacji deszczowej z przewodem podziemnym kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 m, włączonym do przyłącza kanalizacji sanitarnej, studzienka kanalizacyjna wraz z włazem okrągłym na przyłączu kanalizacji sanitarnej oraz hydrant - w granicy działki od strony ulicy. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na wysokości przedmiotowej posesji na miejskiej sieci wodociągowej brak jest hydrantu, a ww. urządzenia stanowią wewnętrzną instalację wod. - kan., która jest własnością osoby posiadającej prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością. Złącze kablowe znajduje się w szafce kablowej o wymiarach ok. 1,20 x 0,50 m x 1,0 m, wymurowanej, z drzwiczkami metalowymi. Odległość zbliżenia do linii niskiego napięcia określa norma PN-E-5100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i jest ona zależna od rodzaju budowli. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego, znajdują się: gazociąg dn 300 stal n/c, sieć wodociągowa Ø 150 mm (azbest/cement, rok budowy 1963) i sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (kamionka, rok budowy 1968) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., sieć energetyczna eND.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Generała Zygmunta Sierakowskiego - drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej, poprzez istniejący zjazd. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Działka, na której zlokalizowana jest ulica Generała Zygmunta Sierakowskiego, jest własnością osoby fizycznej, we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   W południowej granicy działki znajduje się budynek mieszkalny 3- kondygnacyjny, zlokalizowany na działce przyległej nr 321. W ścianie budynku w granicy nieruchomości znajdują się 3 okna: 2 okna o wymiarach: ok. 0,40 m x 0,60 m na wysokości II kondygnacji, 1 okno o wymiarach ok. 0,50 m x 0,70 m na wysokości III kondygnacji. Na ścianie granicznej budynku zamocowane są rury instalacji wentylacyjnej wychodzącej z mieszkań na I, II i III kondygnacji w kierunku dachu budynku, które faktycznie zlokalizowane są na działce nr 317. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.01.2015 r., 29.05.2015 r. 21.08.2015 r.
   Cena wywoławcza: 448 000 zł netto, wadium: 89 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 480 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Romualda Mielczarskiego 14, obr. P-9, dz. nr 58 o pow. 762 m2, KW LD1M/00005454/6
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi (frontowym i lewej oficyny) oraz budynkiem gospodarczym. W budynkach mieszkalnych znajduje się łącznie 26 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1340,84 m2, w tym: 13 lokali zajmowanych jest na podstawie umów najmu, 11 lokali zajmowanych jest bez tytułu prawnego i 2 lokale są wolne – stan na dzień ogłoszenia przetargu. Zgodnie z przeprowadzonym w 2010 r. przeglądem stanu technicznego nieruchomości, zużycie techniczne budynków mieszkalnych wynosi 50-70%. Budynek gospodarczy jest nieużytkowany i znajduje się w złym stanie technicznym.
   Dział IV księgi wieczystej zawiera wpis o hipotece przymusowej zwykłej w kwocie 69,08 zł.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na istniejących zasadach z ulicy Mielczarskiego.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej. Dla obszaru, na którym znajduje się ww. nieruchomość, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XLI/805/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności: 427 000 zł netto, wadium: 85 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 270 zł
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 10.07.2015 r.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1162).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul.: Generała Zygmunta Sierakowskiego 40;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dotyczy nieruchomości przy ul.: Srebrnej 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, a w przypadku nabycia nieruchomości o zobowiązaniu się do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul.: Żwawej 22.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Cepowej 3, Choińskiej 29 i 23, Minerskiej bez numeru, Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, Usługowej 1, Rokicińskiej bez numeru, Bajecznej 6, Paradnej 104a,Franciszkańskiej 122, Krzywej 8, Rudzkiej 21; na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Współzawodniczej 4a wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali
Treść:

2015-10-13

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Cepowej 3, obr. B-32, dz. nr 70, pow. 980 m2, KW LD1M/00092904/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana i porośnięta dziką roślinnością. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Ogrodzenie oraz fragment budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 71/3 w obrębie B-32, naruszają granicę geodezyjną sprzedawanej nieruchomości (naruszenie dochodzi do około 0,5 m).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Cepowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU- tereny przemysłowo-usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, na sprzedawanej nieruchomości możliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, z uwagi na jej położenie w rejonie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Choińskiej 29, obr. G-7, dz. nr 29, pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
   W północnej części działki znajduje się nawierzchnia z płyt betonowych. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona. Przy południowej granicy rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 29 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 200 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 640 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 240 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Choińskiej 23, obr. G-7, dz. nr 32, pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
   Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
   W południowo-wschodnim narożniku znajduje się drewniana szopa nietrwale związana z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka ogrodzona jest siatką stalową z bramą i furtką w złym stanie technicznym. Ogrodzenie nie jest zgodne z geodezyjnymi granicami działki. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 23 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 121 500 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy trzysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Minerskiej bez numeru, obr. P-15, dz. nr 533/6, pow. 1192 m2, KW LD1M/00253772/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23,4 m x ok. 51,0 m, nie jest ogrodzona. Przyległa działka nr 534 położona przy ul. Minerskiej 20a jest zabudowana, trzy budynki znajdują się w granicy z przedmiotową działką, istniejące ogrodzenie od strony wschodniej należy do posesji przy ul. Minerskiej 20a. Od strony frontowej działki, od ulicy Minerskiej, znajdują się słupki betonowe o wysokości ok. 1,0 m. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 533/6 brak sieci, przyłączy i urządzeń stanowiących własność gestorów związanych z infrastrukturą sieciową. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Minerskiej znajdują się: magistrala wodociągowa o średnicy 1000 mm, dla której należy zachować strefę ochronną 8,0 m po obu stronach urządzenia licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu (strefa ochronna zajmuje 53 m2 powierzchni działki nr 533/6), sieć wodociągowa o średnicy 200 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Na terenie strefy ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń, możliwość nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. do strefy ochronnej, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 533/6 jest gazociąg n/c dn 100 stal i ś/c dn 63 PE w ulicy Minerskiej (doprowadzony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 20a, z drugiej strony do wysokości nieruchomości przy ulicy Minerskiej 30a), w celu przyłączenia do sieci gazowej nabywca nieruchomości winien wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, w zależności od wielkości zapotrzebowania na gaz oraz warunków techniczno – ekonomicznych zostanie rozpatrzona możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W ulicy Minerskiej znajduje się również kanalizacja sanitarna D=0,20 m doprowadzona do wysokości działki nr 533/3, z odejściem bocznym d=0,15 m od kanału sanitarnego do granicy działki nr 533/3, z drugiej strony doprowadzona do wysokości działki nr 534 przy ulicy Minerskiej 20a (brak kanału sanitarnego w ulicy Minerskiej na wysokości działki nr 533/3, 533/4, 533/5 i 533/6). W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie planuje inwestycji w ulicy Minerskiej. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działki do kanalizacji sanitarnej (konieczność wybudowania odcinka sieci i przyłącza indywidualnego), ale o możliwość i wymagania techniczne należy zwrócić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Minerskiej - drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Zarząd Dróg i Transportu nie planuje rezerwowania części działki nr 533/6 pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Minerskiej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Działka pod ulicą Minerską ma nieuregulowany stan prawny.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest działka nr 533/6, podjęto uchwałę Nr XVI/268/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie – Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem strefy ochronnej, zakazem zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń w strefie ochronnej;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu strefy ochronnej osobom upoważnionym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzenia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 5.12.2014 r., 27.02.2015 r., 22.05.2015 r., 4.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 326 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 65 200 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 260 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, obr. B-32, dz. nr: 129/1, 124/9, 129/2 i 124/10 o łącznej pow. 1150 m2, KW: LD1M/00173352/9 i LD1M/00263380/2.
   Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Nieruchomości są niezabudowane. Północna granica nieruchomości nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomości porośnięte drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na działce nr 124/10 znajduje się zdrój przewodu ogólnego z fragmentem przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego. Zgodnie z opinią Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zdrój wraz z zasilającym go przyłączem został zlikwidowany.
   W ulicy Sierpowej znajdują sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W pobliżu wschodniej granicy nieruchomości w pasie drogowym ulicy Sierpowej znajdują się elementy linii napowietrznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią telekomunikacyjną na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych; koszt przebudowy poniesie inwestor; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Sierpowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r., 22.05.2015 r., 4.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 238 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 47 600 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 380 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, obr. W-40, dz. nr 781/1, pow. 906 m2, KW LD1M/00138409/7 i dz. nr 779/5, pow. 91 m2, KW LD1M/00155262/9. Łączna powierzchnia działek wynosi : 997 m2.
   Na działce nr 781/1 znajdują się dwa budynki przemysłowe, jednokondygnacyjne i niepodpiwniczone oraz garaż blaszany i suchy szalet. Zabudowania znajdują się w złym stanie technicznym.
   Z uwagi zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   W pomieszczeniach budynków i wiacie znajdują się znaczne ilości odpadów produkcyjnych i śmieci. Granice działek nr 781/1 i 779/5 od strony północno-wschodniej są naruszone przez budynek znajdujący się na działce nr 780/1. Granica działki nr 779/5 od strony północno-zachodniej jest naruszona przez ogrodzenie usytuowane od strony działek o nr 778/1 i 779/2. Teren posesji porośnięty jest drzewami i krzewami samosiejkami. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Usługowej (droga publiczna kategorii gminnej klasa techniczna D - dojazdowa), która jest drogą gruntową i dlatego mogą występować czasowe pogorszenia stanu nawierzchni z powodu których, nie ma gwarancji komfortu dojazdu do przedmiotowych nieruchomości. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki 781/1 zlokalizowane są dwa energetyczne przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto oraz odcinek napowietrznej infrastruktury teletechnicznej. Ponadto w odległości 4,6 m zachodniej granicy działki 781/1 usytuowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 8 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień, a w odległości 2,3 m od granicy działki (w ulicy Ustronnej) usytuowany jest wodociąg Ø 100 mm, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości 3 metrów po obydwu stronach przewodu, wolne od zabudowy i stałych naniesień.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla urządzeń wodociągowych: magistrali wodociągowej Ø 800 mm, i wodociągu Ø 100 mm.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Bajecznej 6 i Paradnej 104a, obr. G-44, dz. nr: 85/7 i 18/7 o łącznej pow. 1396 m2, KW: LD1M/00130302/1 i LD1M/00030730/9.
   Nieruchomości są niezabudowane. Granica działki nr 18/7 naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Na nieruchomościach znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Bajecznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości. Ulica Bajeczna urządzona jest na odcinku do wysokości nieruchomości położonej przy ul. Bajecznej 15. Działka nr 579/5 pod ulicą Bajeczną stanowi własność prywatną.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.08.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Franciszkańskiej 122, obr. B-49, dz. nr 410/1, pow. 491 m2, KW LD1M/00031673/8.
   Nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana pomiędzy ulicami: Franciszkańską i Kaletniczą. Nieruchomość jest ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach metalowych. Część północna i zachodnia ogrodzenia nie pokrywa się z granicami działki – ogrodzenie przesunięte jest w głąb nieruchomości.
   Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów - 10%.
   Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi powiatowej klasy Z – ulicy Franciszkańskiej oraz do drogi wewnętrznej ulicy Kaletniczej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość w chwili obecnej posiada zorganizowaną obsługę komunikacyjną od strony ulicy Franciszkańskiej poprzez zjazd indywidualny, jednak w miarę możliwości powinna odbywać się ona od strony drogi niższej klasy tj. od drogi wewnętrznej, przy czym przy ustalaniu warunków zagospodarowania nieruchomości należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z szerokości ulicy Kaletniczej 4,50 – 5,00 m oraz rodzaju nawierzchni (gruntowej).Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego jak działalność gospodarcza dopuszczane są pod warunkiem, ze nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.08.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Krzywej 8, obr. G-5, dz. nr 206, pow. 692 m2, KW LD1M/00100175/2.
   Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 88 m2 i powierzchni użytkowej ok. 62 m2. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, posiada jedną kondygnację, poddasze użytkowe i jest podpiwniczony. Budynek jest w złym stanie technicznym i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
   Z uwagi zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Administracja Zasobów Komunalnych jest w posiadaniu następującej dokumentacji dotyczącej budynku: książek obiektu budowlanego, orzeczenia o stanie technicznym budynku z m-ca grudnia 2004 r., analizy opłacalności remontu z m-ca grudnia 2004 r., opinii mykologicznej dla lokalu mieszkalnego nr 1 z m-ca sierpnia 2001 r., karty przeglądu rocznego z dnia 20 maja 2013 r., protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 16 maja 2011 r., karty przeglądu 5-cio letniego z m-ca lipca 2011 r., protokołu z badań i pomiarów instalacji elektrycznej z m-ca grudnia 2009 r. Zgodnie z informacją otrzymaną od administratora obiektu, przyłącza wodne i kanalizacyjne zlokalizowane są na terenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Krzywej 6. Na terenie działki znajduje się studnia oraz fragment starego ogrodzenia (słupki betonowe), poprowadzonego niezgodnie z granicą geodezyjną działki. Zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, dla nieruchomości wskazana jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. Teren porośnięty drzewami i krzewami. Od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Krzywej – z działki nr 209/6 (działka posiada użytek „dr”, stanowi własność osoby fizycznej i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na działce znajduje się: energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. W pobliżu działki, przy ulicy Krzywej znajdują się następujące sieci wodno-kanalizacyjne: sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=74,75 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d = 0,25 m, dł. l=84,46 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł. l=188,79 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla sieci wodno-kanalizacyjnych: wodociągowej Ø 150 mm, dł. l=74,75 m, kanalizacji ogólnospławnej d=0,25 m, dł. l=84,46 m, wodociągowej Ø 150 mm, dł. l=188,79 m.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 245 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 450 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rudzkiej 21, obr. G-40, dz.nr 466, pow. 1031 m2, KW LD1M/00168827/2.
   Na terenie nieruchomości od strony frontowej widoczne są pojedyncze słupy betonowe po starym ogrodzeniu. Przy południowo-zachodniej granicy posadowiona jest stara drewniana komórka (albo garaż) do rozbiórki. Teren nieruchomości zadarniony, na którym rosną pojedyncze stare drzewa owocowe bez żadnej wartości użytkowej.
   Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w pobliżu ww. nieruchomości w ul. Rudzkiej znajdują się:
   1. magistrala wodociągowa Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m (rok budowy 1988), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m (rok budowy 1997), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m (rok budowy 1937), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   4. przed działką – zdrój wodociągowy uliczny nr inwentarzowy ŁSI 50173/AP.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rudzkiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń: magistrali wodociągowej Ø 300 mm, dł. l=1120,46 m, sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m, sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Współzawodniczej 4a, uregulowanego w księdze wieczystej nr LD1M/00106735/8, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w obrębie B-48 jako działka gruntu nr 95/1, opisanego w księdze wieczystej nr LD1M/00046017/0 oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

  Samodzielny lokal mieszkalny nr 8 stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 3/4) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/4).
  Samodzielny lokal mieszkalny nr 8 znajduje się w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr 95/1 w obrębie geodezyjnym B-48, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046017/0.
  Samodzielny lokal mieszkalny, uregulowany w księdze wieczystej nr LD1M/00106735/8, o powierzchni użytkowej 41,59 m2, położony jest na pierwszym piętrze budynku. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal jest niezamieszkany, ewidencyjnie wolny.
  Właściciele lokalu mieszkalnego objętego księgą wieczysta nr LD1M/00106735/8 są współwłaścicielami w 14/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 95/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046017/0. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00106735/8 urządzoną dla lokalu nr 8 określony jest do dnia 28 września 2093 r. Termin ten jest różny od terminów przypisanych innym wyodrębnionym lokalom usytuowanym w tym budynku. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2014 r. Nr 141, poz. 1492) jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. Ujednolicenie terminu pozwoli na ujawnienie prawa współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu w dziale II księgi wieczystej nr LD1M/00046017/0 prowadzonej dla gruntu.
  W dziele III i IV księgi wieczystej nr LD1M/00106735/8, prowadzonej dla lokalu, znajdują się zapisy obciążające udział prywatnego współwłaściciela.
  Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal, granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca udziału we współwłasności lokalu i związanego z nim udziału w prawie do użytkowania wieczystego gruntu będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu tego użytkowania opłat rocznych ustalonych przez właściciela gruntu tj. Miasto Łódź - stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985 i 1039).
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.

  Cena wywoławcza udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej wynosi: 94 200 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 18 840 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej stanowi cena osiągnięta w przetargu.
  Nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605 i 978).

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
  3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
  4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 listopada do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
   W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
   • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
   • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
   • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Cepowej 3, Usługowej 1 i Rokicińskiej bez numeru, Bajecznej 6 i Paradnej 104a, Franciszkańskiej 122, Krzywej 8, Rudzkiej 21.
   • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem prawnym i technicznym lokalu i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy lokalu przy ul. Współzawodniczej 4a;
   • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Choińskiej 29 i Choińskiej 23.
   • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Minerskiej bez numeru i Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru.
  5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
  6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
  7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16 listopada 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
  8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej), na które zostało wpłacone.
  9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej).
  10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
  12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej) przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
  14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
  15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej) uiszcza nabywca.
   1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
   2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
   3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
    1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
    2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
    3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
    4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
  16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
  17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-11-26)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Czerwcowej 8, Czerwcowej 10, Czerwcowej 12, Stalowej bez numeru, Lublinek 44, Sebastiana Felsztyńskiego 15, Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Trębackiej 63, Wrześnieńskiej bez numeru, Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, Wapiennej 18, Jugosłowiańskiej bez numeru
Treść:

2015-11-16
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-19

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Czerwcowej 8, obr. G-43, dz. nr 205 o pow. 1130 m2, KW LD1M/00100908/0

   Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, posiada kształt zbliżony do prostokąta.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości ok. 4 m od północno–zachodniej granicy nieruchomości zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Do sprzedawanej nieruchomości dochodzi sięgacz od sieci sanitarnej biegnącej w ul. Czerwcowej o długości 3,55 m.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Czerwcowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo–usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obu stronach kanału sanitarnego, D=0,20 m.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 181 000,00 zł netto, wadium: 36 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 810,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Czerwcowej 10, obr. G-43, dz. nr 204 o pow. 1051 m2, KW LD1M/00104663/8

   Nieruchomość jest ogrodzona starym zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej z urządzoną bramą i furtką od strony ul. Gontowej. Znajdują się na niej stare, nie związane trwale z gruntem drewniane komórki i baraki nadające się do rozbiórki oraz śmieci. Teren porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami liściastymi, wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości ok. 4 m od północno–zachodniej granicy nieruchomości zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Do sprzedawanej nieruchomości dochodzi sięgacz od sieci sanitarnej biegnącej w ul. Czerwcowej o długości 4,24 m.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazanych powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Czerwcowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo–usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obu stronach kanału sanitarnego D=0,20.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł netto, wadium: 33 600,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 680,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Czerwcowej 12, obr. G-43, dz. nr 203 o pow. 1159 m2, KW LD1M/00102017/1

   Nieruchomość jest niezabudowana, zakrzaczona, z pojedynczym starym drzewostanem liściastym, posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości ok. 4 m od północno–zachodniej granicy nieruchomości zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujący się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Do sprzedawanej nieruchomości dochodzi sięgacz od sieci sanitarnej biegnącej w ul. Czerwcowej o długości 3,44 m.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do wyżej wymienionych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazanych powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Czerwcowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo–usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obu stronach kanału sanitarnego D=0,20 m.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 185 000,00 zł netto, wadium: 37 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 850,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Stalowej bez numeru, obr. B-23, dz. nr 489/2 o powierzchni 1182 m2, KW LD1M/00003481/0

   Nieruchomość częściowo ogrodzona, posiada kształt niezbyt regularny (dłuższym bokiem przylega do ul. Stalowej), rosną na niej drzewa i krzewy. W granicę nieruchomości wchodzi fragment chodnika (od strony ul. Stalowej).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na nieruchomości znajduje się:
   1. energetyczna linia napowietrzna nN i linia oświetlenia ulicznego wraz z oprawami (latarnia), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto;
   2. odcinek telekomunikacyjnej infrastruktury podziemnej, należący do Orange Polska S.A.;
   3. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Admiralskiej i Stalowej (działka 86/4 i 425/1 o użytku „dr”). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,774, 870 i 1336).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia chodnika poza granice sprzedawanej nieruchomości, na własny koszt, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 2.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł netto, wadium: 40 000,00 zł postąpienie nie mniej niż: 2 000,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Lublinek 44, obr. P-37, dz. nr 101/1 o pow. 929 m2, KW LD1M/00102866/7

   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Działka jest ogrodzona siatką stalową z furtką i bramą - zagospodarowana. Na działce znajdują się naniesienia bez trwałych fundamentów; naniesienia stanowią własność byłego dzierżawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia naniesień we wskazanym terminie dzierżawca nie będzie miał roszczeń do Miasta oraz do przyszłego nabywcy o zwrot naniesień. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej i zachodniej nieznacznie odbiega od granicy ewidencyjnej. Na działce rosną drzewa i krzewy (roślinność ogrodowa i ozdobna, brak obiektów podlegających ochronie). Na terenie posesji znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm L=9,0 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przyłącze energetyczne (brak dokumentów potwierdzających legalność jego wykonania).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Lublinek lub poprzez działkę 101/2 wydzieloną jako dojazd do działek.
   Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Lublinek znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
   W przyjętym uchwałą Nr XXXIX/782/08 z dnia 10 września 2008 r. przez Radę Miejską w Łodzi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulicy Maratońskiej, torów PKP, północnej granicy miasta, granicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Nowy Józefów-Srebrna’’ nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Lublinek 44 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 40MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 9.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 104 000,00 zł netto, wadium: 20 800,00 zł postąpienie nie mniej niż: 1 040,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sebastiana Felsztyńskiego 15, obr. G-1, dz. nr 217 o pow. 910 m2, KW LD1M/00117412/8

   Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie jest zabudowana ani zagospodarowana. W jej wschodniej granicy oraz od frontu rosną drzewa i krzewy liściaste tj. klon zwyczajny, jesion pensylwański i śliwa domowa, których część może stanowić utrudnienie przy zabudowie działki. W granicy wschodniej oraz zachodniej nieruchomości znajdują się kamienice, których graniczące bezpośrednio z nieruchomością ściany zawierają otwory okienne. Wzdłuż frontowej granicy działki znajdują się betonowe słupy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna sprzedawanej nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Ulica ta położona jest na działce nr 225/13 w obrębie G-1, która nie ma ustalonego właściciela i w ewidencji gruntów posiada klasę użytku „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do terenów IK/PU – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PU - tereny przemysłowo-usługowe – obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 2.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł netto, wadium: 52 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 2 600,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, obr. B-45, dz. nr: 197/1 i 219/17 o łącznej pow. 682 m2, KW: LD1M/00189670/9 i LD1M/00210763/5

   Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Nieruchomości są niezabudowane. Północno-zachodnia granica działki nr 197/1 biegnie wewnątrz muru ogrodzenia działki sąsiedniej nr 193/5. Na nieruchomościach znajdują się nasadzenia roślinne.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Na nieruchomościach znajdują się:
   1. dwie energetyczne linie kablowe nN oraz dwie energetyczne linie kablowe SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność firmy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie; dla której w strefie ochronnej powinny być zachowane odległości poziome i pionowe nie mniejsze niż 0,5 m;
   3. wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, służąca prawdopodobnie do odwodnienia nieruchomości, dla której brak jest dokumentacji.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na nieruchomościach znajduje się przewód podziemny telewizji kablowej.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Obornickiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejących na nieruchomościach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r., 16.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 276 000,00 zł netto, wadium: 55 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 760,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Trębackiej 63, obr. G-26, dz. nr 32/2 o pow. 648 m2, KW LD1M/00032891/9.

   Działka jest niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Teren działki nie jest wyrównany, znajdują się tutaj śmieci oraz pryzmy ziemi. Na działce rosną drzewa (wierzby i klony w wieku powyżej lat 10) i krzewy (z dominacją wysokich bylin). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Trębackiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Trębackiej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE. W pobliżu działki nr 32/2 znajdują się urządzenia: sieć wodociągowa Ø 100 mm i Ø 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej D=0,30 m i D=0,315 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W ulicy Średniej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 100 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 3,0 m po obydwu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych. Na działce nr 32/1 (stanowiącej część pasa drogowego ulicy Średniej) zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Do działki nr 32/1 doprowadzone jest także przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443,774, 1265 i 1434), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN – są to tereny mieszkaniowe jednorodzinne.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r., 16.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 103 000,00 zł netto, wadium: 20 600,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1030,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Wrześnieńskiej bez numeru, obr. B-45 dz. nr 244/1 o pow. 416 m2, KW LD1M/00088960/1.

   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ulicy Wrześnieńskiej oraz od ulicy Popiela siatką stalową, pozostałe ogrodzenie należy do nieruchomości sąsiednich. Od strony ul. Wrześnieńskiej znajduje się furtka i brama stalowa. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi nieruchomości. Południowa granica działki została naruszona przez budynek usytuowany na działce nr 245 przy ul. Popiela 14.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wrześnieńskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zaleceniami innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 24.10.2014 r., 30.01.2015 r., 10.04.2015 r., 3.07.2015 r., 16.10.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 165 000,00 zł netto, wadium: 33 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 650,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Świetlików 2a i Świetlików bez numeru, obr. B-11, dz. nr 136/2 i 136/4 o łącznej pow. 1090 m2, KW: LD1M/00080648/2 i LD1M/00080647/5

   Działka 136/2 nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Świetlików – znajduje się na zapleczu, w odległości ok. 30 m od ulicy. Dojazd do niej stanowi działka 136/4, będąca przedmiotem wspólnej oferty inwestycyjnej. Działki stanowią jedną całość gospodarczą. Na działce 136/2 znajduje się część budynku mieszkalnego parterowego, niepodpiwniczonego (altana działkowa). Pozostała część budynku znajduje się na działce sąsiedniej numer 136/3. Budynek jest w stanie ruiny, ściany murowane z cegły ceramicznej, obustronnie tynkowane (widoczne wykruszenia muru, liczne ubytki tynku). Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą, zarwany. Stolarka okienna drewniana, kilkudziesięcioletnia ze znacznymi ubytkami oszklenia. Stolarki drzwiowej brak. Powierzchnia zabudowy wynosi 34 m2.
   Roślinność działek stanowi mozaika zadrzewień pochodzących z nasadzeń, zbiorowisk ruderalnych i ogrodowych (częściowo spontanicznych).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek 136/2 i 136/4 może odbywać się od strony ulicy Świetlików. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł netto, wadium: 30 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 500,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Wapiennej 18, obr. P-7, dz. nr 99/3 o pow. 23 m2, KW LD1M/00115793/8

   Nieruchomość jest zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 20 m2. Budynek jest niepodpiwniczony, zabudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych (cegła wapienno-piaskowa), nadproże wykonano z szyny kolejowej. Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachowe z papy. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa. Wrota stalowe, uchylne. Budynek jest wyposażony w kanał.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości poprzez obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki przyległej nr 99/4, stanowiącej własność Miasta Łodzi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 99/3.
   Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy, dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, przy czym umowa ta zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku gdy dzierżawca zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, roszczenie z tytułu zwrotu wartości nakładów poniesionych na nieruchomości w kwocie wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Miasta Łodzi w wysokości 9 700 zł plus podatek VAT w wysokości 23% rozliczone zostanie poprzez wzajemne potrącenie z ceną nabycia nieruchomości, co wyczerpie wszelkie roszczenia nabywcy z tytułu zwrotu wartości nakładów poniesionych na działce nr 99/3.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), określenie sposobu zagospodarowania nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość położona jest na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).
   Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 zł netto, wadium: 4 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 200,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649). Do ceny zostanie doliczona wartość służebności gruntowej przejazdu i przechodu ustanowiona na działce nr 99/4 w obrębie P-7 w wysokości 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%.


  • Jugosłowiańskiej bez numeru, obr. W-47, dz. nr 533/13 o pow. 875 m2, KW LD1M/00048514/8

   Na terenie nieruchomości brak jest naniesień budowlanych. Działka jest częściowo ogrodzona i porośnięta kilkoma drzewami.
   Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z informacjami pozyskanymi od gestorów sieci, znajdują się:
   1. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, wraz z instalacją wewnętrzną. Przyłącze to obsługuje sąsiednią działkę nr 533/12, stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Dla ww. przyłącza należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5,0 m po obydwu stronach przewodu. W ul. Jugosłowiańskiej w odległości ok. 1,50 m od granicy działki nr 533/13 usytuowana jest miejska sieć wodociągowa, dla której obowiązują pasy ochronne szerokości po 3,0 m po obydwu stronach przewodu, licząc od jego krawędzi skrajnych. W ww. pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień.
   2. podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomość powinna się odbywać od strony ul. Jugosłowiańskiej, przy czym parametry zjazdu powinny być dostosowane do planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości (stanowiąca ul. Jugosłowiańską działka nr 390/7, w obrębie W-47, nie stanowi własności Miasta Łodzi, posiada użytek „dr” i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uchwałą Nr XLVIII/977/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – obszaru centrum osiedla Nowosolana objęto m.in. teren działki nr 533/13.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.11.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000, 00 zł netto, wadium: 28 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 400,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Czerwcowej 8, Czerwcowej 10, Czerwcowej 12, ul. Wrześnieńskiej bez numeru, ul. Stalowej bez numeru, Sebastiana Felsztyńskiego 15, Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru,Wapiennej 18, Jugosłowiańskiej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, a w przypadku nabycia o zobowiązaniu się do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Lublinek 44, ul. Trębackiej 63,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, a w przypadku nabycia o zobowiązaniu się do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa regresu wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Świetlików 2a i Świetlików bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji , usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia - dotyczy nieruchomości przy ul. Jugosłowiaskiej bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości , zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-11-13)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi (2015-10-14)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marysińskiej 107, Słupskiej 9/13, Prostej 2/4, Prostej bez numeru, Ustronnej bez numeru, Ustronnej 47/49, 49a i 51, Ustronnej 19/21, Ustronnej 13, 15 i 17; sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3; sprzedaż nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie
Treść:

2015-10-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Marysińskiej 107, obr. B-23, dz. nr 555/13 o pow. 3101 m2, KW LD1M/00123663/7
   Na terenie działki zorganizowany jest parking wielostanowiskowy. Teren działki jest oświetlony, ogrodzony i częściowo utwardzony. Budynek gospodarczy posadowiony na działce jest nietrwale związany z gruntem i stanowi integralną część ogrodzenia. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do dnia 31 grudnia 2015 r. Dzierżawcy nie przysługuje zwrot nakładów do istniejących naniesień. Po upływie ww. terminu, Miasto ma możliwość kontynuowania umowy dzierżawy pod warunkiem złożenia przez Dzierżawcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu cywilnego, na okoliczność wydania nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Okopowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na terenie działki zlokalizowane są:
   • kanał ogólnospławny d = 0,6 m x 1,10 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m z każdej strony licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym do sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji oraz pozostawienia strefy ochronnej, wolnej od stałych naniesień; obecnie UMŁ prowadzi procedurę w wyniku której działka nr 555/13 może zostać zajęta pod służebność przesyłu dla ww. urządzenia na obszarze o powierzchni 466 m2, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o., w przypadku ustanowienia służebności przesyłu, do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych zostanie złożony wniosek o odłączenie działki nr 555/13 z księgi wieczystej LD1M/00123663/7 oraz założenie dla niej odrębnej księgi wieczystej;
   • przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm nie znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o. o., dla którego obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5 m (wolne od zabudowy i stałych naniesień);
   • energetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia, stanowiącę własność PGE Dystrybucja S.A. i linia energetyczna oświetlenia terenu nie stanowiąca własności PGE Dystrybucja S.A.;
   • gazociąg niskiego ciśnienia DN 300 mm (wyłączony z eksploatacji), stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
   Na terenie nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane powyżej. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Nabywca zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień dla kanału ogólnospławnego d = 0,6 m x 1,10 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i przyłącza kanalizacji sanitarnej, Ø 200 mm nie znajdującego się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK sp. z o. o.
   Cena wywoławcza: 1 100 000 zł netto, wadium: 110 000 zł, postąpienie nie mniej niż 11 000 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Słupskiej 9/13, obr. G-40, dz. nr 457/1 o pow. 6 908 m2, KW LD1M/00000740/3
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma murowanymi, niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi przylegającymi do siebie: jeden z nich częściowo jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 106 m2 (rok budowy 1937), drugi dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 78 m2 (rok budowy 1927) oraz murowanym niepodpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 76 m2 (rok budowy 1980). Ww. budynki są nieużytkowane, zdewastowane, kwalifikujące się do rozbiórki. Na terenie nieruchomości występują również pozostałości budynków gospodarczych.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Teren nieruchomości gęsto porośnięty drzewami i krzewami, zachwaszczony, zaśmiecony. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie dna doliny rzeki Ner.
   W części południowo-zachodniej nieruchomości znajduje się staw o głębokości ok. 1 m (wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej) i powierzchni ok. 700 m2 (wg. mapy InterSIT) wraz z towarzyszącymi mu biocenozami mokradłowymi. Stanowi on miejsce żerowania i rozrodu płazów, które w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) należą do gatunków prawnie chronionych. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt chronionych wprowadzone są m. in. zakazy: umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania, niszczenia ich siedlisk i ostoi. Naruszenie zakazów wobec gatunków chronionych pociąga za sobą odpowiedzialność wynikającą z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774). Zniszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego bez zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyczerpuje przesłanki zaistnienia szkody środowisku w znaczeniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277) z konsekwencjami przewidzianymi przez ww. ustawę. Prowadzenie robót prowadzących do zmiany stosunków wodnych na cennych przyrodniczo terenach mokradłowych jest jedynie możliwe po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która ustala warunki prowadzenia robót (art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi dla części zbywanej nieruchomości, na której znajduje się m. in. staw, określone zostały następujące warunki: wskazana część nieruchomości zostanie zachowana w postaci niezabudowanej, zachowane zostaną występujące w tej części nieruchomości naturalne i półnaturalne biocenozy leśne i hydrofilne.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. studnia nieczynna, niepubliczna, w złym stanie technicznym,
   2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=12,00 m włączone do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Słupskiej,
   3. przyłącze kanalizacyjne d=0,20 m o długości L=4,00 włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Słupskiej.
   Ww. przyłącza nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Stanowią one własność Miasta Łodzi; wybudowane zostały w 2007 r. dla potrzeb przedmiotowej nieruchomości i były użytkowane przez ówczesną Administrację Nieruchomościami Łódź-Górna i jako część składowa nieruchomości podlegają sprzedaży. Obecnie tj. od kwietnia 2013 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprzestał świadczenia usług ww. przyłączami.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000740/3 dla:
   1. magistrali wodociągowej Ø1000 mm posadowionej na działce nr 457/2, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości 8 m po obu stronach urządzenia, od skrajnych jego krawędzi,
   2. sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m znajdującej się w ulicy Słupskiej, dla której obowiązuje strefa ochronna o szerokości 5 m z obu stron przewodu, od zewnętrznych krawędzi sieci,
   polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń opisanych powyżej, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób uprawnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych powyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki nr 457/1 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 301 m2.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się istniejącym zjazdem z drogi wewnętrznej ulicy Słupskiej lub nowo zaprojektowanym zjazdem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania części nieruchomości na której znajduje się staw, przedstawionej na mapie stanowiącej Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1962/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2015 r., zgodnie z warunkami określonymi przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz z przepisami;
    • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774).
    • Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277),
    • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348),
   2. przestrzegania zapisów dotyczących służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., ujawnionej w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000740/3 dla:
    • magistrali wodociągowej Ø1000 mm posadowionej na działce nr 457/2,
    • sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m znajdującej się w ulicy Słupskiej.
   Cena wywoławcza: 970 000 zł netto, wadium: 194 000 zł, postąpienie nie mniej niż 9 700 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Prostej 2/4, obr. G-43, dz. nr 44/8 o pow. 3511 m2, KW LD1M/00026025/3.
   Nieruchomość jest niezabudowana w nieznacznym stopniu porośnięta roślinnością - tworzą ją spontaniczne zadrzewienia (z udziałem topoli, klonów, czeremchy amerykańskiej) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych; pionowy rzut koron do 5% powierzchni nieruchomości. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Teren nieruchomości jest wyrównany. W odległości około 60 m znajduje się „trasa Górna”.
   Według mapy zasadniczej przez teren działki:
   1. przebiega ciepłociąg częściowo podziemny i częściowo nadziemny z komorą ciepłowniczą. Zgodnie z informacją Veolia Energia Łódź S.A. są to nieczynne i wycofane z eksploatacji (w 2012 r.): parowa sieć ciepłownicza 1xDn200mm wraz z komorą ciepłowniczą wykonana w 2003 roku w technologii tradycyjnej kanałowej, parowa sieć ciepłownicza 2xDn150mm wykonana w 1987 roku w technologii tradycyjnej kanałowej oraz nadziemna parowa sieć ciepłownicza 2xDn150mm wykonana w 1987 roku w technologii tradycyjnej;
   2. znajduje się przyłącze kanalizacyjne włączone do kanału sanitarnego D=0,40 m w ulicy Prostej, odwadniające komorę ciepłowniczą. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie posiada informacji na temat przedmiotowego przyłącza.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z pasa drogowego ulicy Prostej (działka nr 31/26, w obrębie G-43). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Cena wywoławcza: 499 000 zł netto, wadium: 99 800 zł, postąpienie nie mniej niż 4 990 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Prostej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 43/15 o pow. 1071 m2, KW LD1M/00093292/5
   Nieruchomość jest niezabudowana w nieznacznym stopniu porośnięta roślinnością - tworzą ją spontaniczne zadrzewienia (z udziałem topoli, klonów, czeremchy amerykańskiej) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych; pionowy rzut koron do 5% powierzchni nieruchomości. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Teren nieruchomości jest wyrównany. W odległości około 30 m znajduje się „trasa Górna”.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z pasa drogowego ulicy Prostej (działka nr 43/16, w obrębie G-43). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Cena wywoławcza: 160 000 zł netto, wadium: 32 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 600 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ustronnej bez numeru, obr. G-43, dz. nr 45/1 o pow. 591 m2, KW LD1M/00038678/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana (narożna – ul. Ustronna/Prosta) w nieznacznym stopniu porośnięta roślinnością - tworzą ją spontaniczne zadrzewienia (z udziałem topoli, klonów, czeremchy amerykańskiej) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych; pionowy rzut koron do 5% powierzchni nieruchomości. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Teren nieruchomości jest wyrównany. W odległości około 150 m znajduje się „trasa Górna”.
   W granicy działki nr 45/1 od strony ulicy Prostej znajduje się energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Według mapy zasadniczej przez teren działki przebiega nadziemny ciepłociąg. Zgodnie z informacją Veolia Energia Łódź S.A. jest to nieczynna i wycofana z eksploatacji (w 2012 r.) nadziemna parowa sieć ciepłownicza 2xDn150mm wykonana w 1987 roku w technologii tradycyjnej.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z pasa drogowego ulicy Prostej (działka nr 427/53, w obrębie G-43). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.
   Cena wywoławcza: 90 000 zł netto, wadium: 18 000 zł, postąpienie nie mniej niż 900 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ustronnej 47/49, 49a i 51, obr. G-43 jako działki nr: 332/2, 355/5, 356/3, 356/4, 354/7, 355/1, 356/1, 354/9, 357/21, 357/25, 359/23, 361/30, 360/3 i 361/32, o łącznej pow. 24 828 m2, KW: LD1M/00033623/7, LD1M/00032514/3, LD1M/00068257/4, LD1M/00033622/0, LD1M/00012170/3, LD1M/00047265/0, LD1M/00045312/1 i LD1M/00047264/3
   Teren nieruchomości jest ogrodzony i utwardzony. Na nieruchomościach znajdują się następujące naniesienia budowlane: - budynek produkcyjny o pow. użytkowej 6955 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, wyposażony w suwnicę i węzeł cieplny; - budynek administracyjny o pow. użytkowej 1446,81 m2, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, prefabrykowanej; - budynek magazynowy o pow. użytkowej 441,54 m2, parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, prefabrykowanej; - wiaty magazynowe o pow. użytkowej 75 i 76 m2, o konstrukcji stalowej, szkieletowej; - budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 23148. Ogólny stan techniczny ww. naniesień jest zadowalający.
   Na przedmiotowych nieruchomościach, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
   1. usytuowana na terenie działek nr 332/2 i 356/3 podziemna infrastruktura teletechniczna służąca świadczeniu usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska Spółka Akcyjna; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);
   2. będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
    • zlokalizowany na działce nr 354/9 fragment przyłącza wodociągowego Ø 100 mm wraz z nabudowaną komorą wodomierzową oraz wewnętrzną instalacją wodociągową, przyłącze przebudowane zostało w 2013 r. w ramach przebudowy sieci wodociągowej w ul. Giełdowej w rejonie projektowanej Trasy Górnej (całkowita długość przyłącza po przebudowie l=50,29 m);
    • zlokalizowany na działkach nr 356/4 i 356/3 fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d= 0,15 m o całkowitej długości l=7,08 m, wraz z nadbudowaną studnią rewizyjną oraz instalacją wewnętrzną kanalizacji sanitarnej, przyłącze jest włączone do kanału sanitarnego D=0,3 m, zlokalizowanego na terenie działki nr 322/8;
    • zlokalizowany na działkach nr 332/2 i 356/3 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m o całkowitej długości l=26,9 m, wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze włączone jest do kanału deszczowego D=0,6 m w ul. Ustronnej;
    • zlokalizowany na działkach nr 357/21 i 357/25 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m o całkowitej długości l=25,5 m, wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze włączone jest do kanału deszczowego D=0,6 m w ul. Ustronnej;
    • zlokalizowany na działce nr 354/9 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze przebudowane zostało w 2013 r. w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Giełdowej w rejonie projektowanej Trasy Górnej (całkowita długość przyłącza po przebudowie l=32,20 m);
    • zlokalizowany na działce nr 357/25 fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,2 m wraz z nadbudowaną studnią kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze przebudowane zostało w 2013 r. w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Giełdowej w rejonie projektowanej Trasy Górnej (całkowita długość przyłącza po przebudowie l=24,49 m).
    Dla wszystkich ww. przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z informacją uzyskaną od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., niezależnie od średnicy przewodu obowiązują pasy ochronne o łącznej szerokości 5 m., w których nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień;
   3. nie będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – fragment przyłącza wodociągowego Ø 90 mm o całkowitej długości l=22,33, wraz z nabudowaną komorą wodomierzową oraz wewnętrzną instalacją wodociągową, w lipcu 2013 r. na wniosek odbiorcy usług, Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprzestał świadczenia usług w oparciu o to przyłącze, które stanowi własność odbiorcy usług;
   4. usytuowana na działce nr 354/9 czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm, wykonana w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej; - usytuowane na działce nr 355/5: czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm, czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn125mm oraz czynne przyłącze 2xDn50mm, wszystkie wykonane w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej; - usytuowane na działce nr 356/3 czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn50mm, wykonane w 1987 r. w technologii tradycyjnej kanałowej.
    Strefa ochronna dla ww. sieci wynosi 2,0 m. od skraju kanału ciepłowniczego. Zgodnie z informacją uzyskaną od właściciela urządzeń ciepłowniczych, Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna, wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i od stałym nadzorem służb eksploatacyjnych spółki oraz w terminie z nią uzgodnionych. Dodatkowo, Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu jej służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. przebiegająca przez działki nr 332/2, 356/3, 356/1, 357/25, 357/21, 359/23, 361/30, 360/3 i 361/31 elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia – rozdzielcza i oświetlenia ulicy, należąca do PGE Dystrybucja S.A; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych, wolnych od zabudowy i stałych naniesień, dla urządzeń o których mowa w pkt 1-5.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomościach jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomościach brak jest świadectw energetycznych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się z ul. Ustronnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336); budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W ramach rozbudowy ul. Ustronnej zostały wykonane zjazdy indywidualne na działki nr 356/3 oraz 359/23.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, obecnie może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wszelkie wnioski w tym zakresie należało będzie kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   W Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, jako podmiot władający niezabudowanymi działkami nr: 332/2, 356/4, 359/23, 361/30, 361/32 i 360/3 figuruje nieistniejąca już Spółka Przedsiębiorców Handlowych „Polryn” Spółka z o.o.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 roku, obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Cena wywoławcza: 8 310 000 zł netto, wadium: 831 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 83 100 zł.
   Sprzedaż działek nr: 355/5, 356/3, 354/7, 355/1, 356/1, 354/9 i 357/25 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).
   Cenę nabycia działek nr: 332/2, 356/4, 357/21, 359/23, 361/30, 360/3 i 361/32 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ustronnej 19/21, obr. G-43, dz. nr 170 o pow. 1423 m2, KW LD1M/00150860/6
   Teren nieruchomości niezabudowany, zadarniony, porośnięty drzewostanem (w tym kilkudziesięcioletnimi dębami). Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się nowo wybudowanym w ramach zrealizowanej rozbudowy ulicy Ustronnej zjazdem indywidualnym. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.06.2015 r.
   Cena wywoławcza: 250 000 zł netto, wadium: 50 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ustronnej 13, 15 i 17, obr. G - 43 jako działki nr: 167, 168 i 169 o łącznej pow. 2 296 m2, KW LD1M/00175131/8 i KW LD1M/00118151/7
   Nieruchomości są niezabudowane, płaskie i porośnięte drzewami. Teren przeznaczony do zbycia posiada kształt regularny. Granica działki nr 167 jest naruszona o około 0,5 m przez ogrodzenie nieruchomości położonej przy ul. Zagadkowej 2 (działka nr 166, w obrębie G–43).
   W ul. Zagadkowej w odległości około 2,7 m od granicy działki nr 167 usytuowany jest kanał sanitarny D=0,2 m, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez indywidualne zjazdy dla każdej z wyżej wymienionych działek z jezdni ul. Ustronnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień, dla kanału sanitarnego D=0,2 m
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 20.03.2015 r., 10.07.2015 r.
   Cena wywoławcza: 450 000 zł netto, wadium: 45 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 500 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Piotrkowskiej 45 i Zielonej 1/3, obr. S-1, dz nr 393 o pow. 2 537 m2, KW LD1M/00007569/9.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5523/12600) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Nieruchomość jest zabudowana 3 budynkami mieszkalnymi oraz 2 budynkami użytkowymi. Budynek mieszkalny nr 1626 (ul. Zielona 3) o powierzchni zabudowy 900 m2 i powierzchni użytkowej lokali 2426 m2, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/102 (wpis do rejestru 20.01.1971 r.). Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 1627 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - front) o powierzchni zabudowy 857 m2 i powierzchni użytkowej lokali 1928 m2 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 489. Budynek został wzniesiony w 1900 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Budynek mieszkalny nr 2503 (ul. Piotrkowska 45/Zielona 1 - oficyna) o powierzchni zabudowy 194 m2 i powierzchni użytkowej lokali 439 m2 jest murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Dwa budynki użytkowe nr 1629 i 1628 o powierzchni zabudowy odpowiednio 30 m2 i 18 m2 wzniesione w 1900 r. są murowane, parterowe, wyposażone w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   W budynkach na dzień ogłoszenia przetargu znajduje się łącznie 35 lokali mieszkalnych (27 lokali jest zamieszkałych, 8 lokali jest wolnych) oraz 33 lokale użytkowe (24 lokale są wynajmowane, 7 lokali jest wolnych a 2 lokale są zajmowane przez współwłaściciela nieruchomości).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ulicy Zielonej.
   Zgodnie z opinią Architekta Miasta, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz 362, Nr 126, poz 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania właściwym służbom konserwatorskim.
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9 zawiera wpisy o:
   1. ustanowieniu współwłaściciela nieruchomości zarządcą sądowym;
   2. ustanowieniu służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia przez część nieruchomości o powierzchni 193 m2 (położoną u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Zielonej stanowiącej podcienia);
   3. prawie pierwokupu przysługującego Gminie Łódź w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków Miasta Łodzi pod nr A/102.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00007569/9, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 98,71 zł z tytułu podatków ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 2,52 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr XCIII/1706/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Do elewacji kamienicy przymocowane są odciągi sieci trakcji tramwajowej. Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania nieruchomości każdoczesnemu właścicielowi odciągów sieci trakcyjnej w celu przeprowadzania ich napraw, konserwacji, wymiany oraz zapewnienia dalszego funkcjonowania urządzeń.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r., 10.07.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 5 178 160 zł netto, wadium: 1 000 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 51 790 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171,1662 oraz z 2015 r., poz.211).

 3. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie, oznaczonej w obrębie geodezyjnym Tleń 0011 jako działki nr 26/3 i 26/5 o łącznej powierzchni 16 700 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr BY1S/00039574/9

  Nieruchomość stanowi były ośrodek kolonijny. Jest porośnięta drzewami i ogrodzona. Znaczna część nieruchomości, po jej wschodniej stronie stanowi skarpę, która schodzi w kierunku rzeki Wdy. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 26/3 posiada użytki „LsV” oraz „Bi”, a działka nr 25/5 użytek „dr”. Wyrys z mapy ewidencyjnej dla sprzedawanej nieruchomości stanowi załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2012/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2015 r. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są pochodzące z lat 70 tych obiekty związane z funkcją turystyczno-wypoczynkową w postaci: sześciu domków kempingowych oraz budynków sanitarnych. Wolnostojące domki kempingowe, o powierzchniach użytkowych od 38,79 do 45,12 m2, to budynki drewniane, parterowe, niepodpiwniczone, w złym stanie technicznym. W skład obiektów zaplecza sanitarnego wchodzą murowane budynki o drewnianych dachach, w postaci: wiaty gospodarczej o powierzchni użytkowej 12,92 m2, umywalni z ustępami o powierzchni użytkowej 14,36 m2 i szatni z natryskami i kotłownią o powierzchni użytkowej 18,20 m2. Budynki wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną, ich stan techniczny jest zły. Ponadto, na terenie nieruchomości znajdują się fundamenty budynku letniskowego ze ścianami konstrukcyjnymi, o powierzchni zabudowy 136,70 m2, w konstrukcji murowanej z drewnianymi wrotami, bez instalacji, również w złym stanie technicznym.
  Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z mapą zasadniczą, znajdują się: sieć elektryczna NN, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z szambem oraz nieczynna sieć telefoniczna.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości nie istnieje obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
  Nieruchomość od strony działki nr 26/5 posiada dostęp do drogi gminnej, zlokalizowanej na działce nr 29/5 (użytek „dr”, własność Gmina Osie). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Osie.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie, przyjętym Uchwałą Nr XX/142/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r., obszar nieruchomości oznaczony jest jako teren wielofunkcyjny, zainwestowany i zabudowany.
  Cena wywoławcza: 450 000 zł netto, wadium: 45 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 500 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia – dotyczy nieruchomości przy ul. Ustronnej 47/49, 49a i 51,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 45/Zielonej 1/3.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 7 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Wycieczkowej bez numeru, Pszczelnej 19, Wirowej bez numeru, płk. Berka Joselewicza 12, Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru, Skierniewickiej 10, Malborskiej 10, Sopockiej 18A oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Pogranicznej 19, Rokickiej 7, Wawelskiej 3
Treść:

2015-10-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:


 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Wycieczkowej bez numeru, obr. B-22, dz. nr 494/22, pow. 325 m2, KW LD1M/00057420/8.
   Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona siatką rozpiętą na słupkach metalowych. Ogrodzenie w części wschodniej nie pokrywa się z granicami działki. Na działce znajduje się chodnik betonowy prowadzący do nieruchomości przy ulicy Wycieczkowej 12a.
   Na terenie nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się: napowietrzna infrastruktura techniczna należąca do Orange Polska S.A, energetyczna linia kablowa nn oraz energetyczna linia kablowa oświetlenia ulic należące do PGE Dystrybucja Łódź–Miasto. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową na nieruchomości znajdują się trzy przyłącza wodociągowe.
   Dla dwóch przyłączy wodociągowych Ø 40 mm zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale III księgi wieczystej LD1M/00057420/8 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o. polegająca na:
   1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń opisanych powyżej i zachowania pasa ochronnego o szerokości po 2,5 m po obu stronach urządzenia wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   2. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.;
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
   Powierzchnia nieruchomości obciążona służebnością wynosi 124 m2.
   Działka pokryta jest ogrodową roślinnością urządzoną z nasadzeniami tui i brzóz oraz roślinnością ruderalną. Procentowy wskaźnik powierzchni nieruchomości zajęty przez rzut pionowy koron drzew - ok. 40%. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Część działki nr 494/22, o powierzchni 208 m2, objęta jest umową dzierżawy do dnia 31 maja 2017 r.
   Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Wycieczkowej - drogi powiatowej klasy Z - zbiorcza oraz do ulicy Księżycowej – drogi gminnej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w chwili obecnej nieruchomość posiada zorganizowaną obsługę komunikacyjną przez zjazd indywidualny od strony ulicy Wycieczkowej i jej obsługa komunikacyjna może pozostać na warunkach stanu istniejącego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanych na działce dwóch przyłączy wodociągowych Ø 40 mm.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 200 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 040 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 610 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Pszczelnej 19, obr. B-11, dz. nr 261, pow. 1251 m2, KW LD1M/00099273/8.
   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi nieco powyżej 2 m). Na działce znajduje się murowany budynek parterowy o pow. zabudowy 27 m2, niepodpiwniczony, trwale związany z gruntem, pełniący funkcję rekreacyjną (altana działkowa). Nieruchomość jest ogrodzona bardzo zniszczonym płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach. Część granicy działki nr 261 została naruszona przez ogrodzenie posesji przy ul. Łagiewnickej 296 (działka nr 260/7). W granicy działek nr 261 i 262 zlokalizowany jest budynek, który przez właściciela działki nr 262 został ocieplony i ocieplenie to częściowo zajmuje nieruchomość przeznaczoną do zbycia.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn oraz podprzyłączowy słup należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź –Miasto.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ul. Pszczelnej (działka nr 78/46, w obrębie B-11 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Dla budynku nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1336) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).


  • Wirowej bez numeru, obr. G-52, dz. nr 12, pow. 862 m2, KW LD1M/00114967/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, teren nieruchomości jest nieuporządkowany. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynek zlokalizowany na sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Na nieruchomości, przy południowej granicy, znajduje się fragment (około 1-1,5 m) nieczynnej sieci telekomunikacyjnej. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w środkowej części nieruchomości znajduje się studnia.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wirowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 137 000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 400 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • płk. Berka Joselewicza 12, obr. B-47, dz. nr 256/3, pow. 830 m2, KW LD1M/00119329/3.
   Nieruchomość jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nieuporządkowany. W południowej granicy działki znajdują się pozostałości betonowego ogrodzenia. Północno-wschodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez mur zlokalizowany na działce sąsiedniej. Zachodnia granica działki nieznacznie naruszona jest przez budynki posadowione na działce sąsiedniej. W szczytowej ścianie budynku mieszkalnego znajdującego się w zachodniej granicy nieruchomości znajdują się otwory okienne.
   Na działce znajdują się nasadzenia roślinne (topole, jesiony, klon, wierzba, robinia akacjowa). Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1963 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi nowy właściciel nieruchomości powinien zachować drzewostan znajdujący się na terenie działki.
   Na nieruchomości znajduje się podpora jednosłupowa. Przez teren nieruchomości przebiega czynna sieć ciepłownicza 2 x Dn 80, dla której strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Aktualny Gestor sieci ciepłowniczej zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze kanalizacyjne wraz z włazem okrągłym, służące odwodnieniu komory sieci ciepłowniczej.
   W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, energetyczna i telekomunikacyjna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Joselewicza. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336).). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Działka pod ulicą Joselewicza ma nieuregulowany stan prawny.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej - zlokalizowane w szczególności w strefie centralnej i w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Cechą tych terenów jest ich wielofunkcyjność, obejmująca głównie funkcję mieszkaniową i usługową, zarówno w układach jednorodnych, jak i jako obiekty wielofunkcyjne. Inne funkcje, w tym takie jak: rzemiosło usługowe związane z obsługą i infrastrukturą techniczną, uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem zachowania norm środowiskowych oraz form dostosowanych do tożsamości miasta. Funkcje produkcyjne i magazynowe powinny być ograniczone do obiektów istniejących z prawem do ich przebudowy i modernizacji. Tereny objęte programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej mającym na celu podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia.
   Dla części obszaru miasta, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość podjęto uchwałę Nr XC/1852/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. B. Joselewicza.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.07.2014 r., 10.10.2014 r., 6.02.2015 r., 12.06.2015 r., 4.09.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Tatarczanej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/2, pow. 1044 m2, KW LD1M/00103174/6.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
   1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
   2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
   3. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Tatarczanej (działka nr 90/8, w obrębie B – 38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Plonowej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/3, pow. 1034 m2, KW LD1M/00103174/6.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
   1. sieć wodociągowa Ø 160 mm przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy działki, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia;
   2. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 174;
   3. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 176;
   4. dwa przyłącza wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o. o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasach ochronnych o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń;
   5. studnia nie będąca w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z o. o.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ulic: Plonowej lub Tatarczanej (działki nr: 91/1 i 90/8, w obrębie B–38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadające użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla:
    1. sieci wodociągowej Ø 160 mm - o szerokości 3 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych,
    2. przyłączy wodociągowych Ø 32 mm - o szerokości 5 m.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Plonowej bez numeru, obr. B–38, dz. nr 92/4, pow. 1380 m2, KW LD1M/00103174/6.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada nieregularny, wielokątny kształt, porośnięta jest drzewami i krzewami.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
   1. instalacja wodociągowa obsługująca nieruchomość położoną przy ul. Aleksandrowskiej 172;
   2. przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do wodociągu miejskiego Ø 150 mm w ul. Plonowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na: prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m oraz prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Plonowej (działka nr 91/1, w obrębie B–38 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla przyłącza wodociągowego Ø 32 mm - o szerokości 5 m.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 20.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Skierniewickiej 10, obr. W–29, dz. nr 23, pow. 711 m2, KW LD1M/00033722/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest drzewami.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
   1. energetyczna linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. nieczynne przyłącze gazu należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Skierniewickiej (działka nr 28/1, w obrębie W–29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr” we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 243 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 48 600 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 430 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Malborskiej 10, obr. B–29, dz. nr 343, pow. 367 m2, KW LD1M/00095327/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do kwadratu, porośnięta jest drzewami.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Malborskiej (działka nr 348/10, w obrębie B–29 nie stanowiąca własności Miasta Łodzi – działka o użytku „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Sopockiej 18A, obr. G–23, dz. nr: 563/3 i 563/4 o łącznej pow. 816 m2, KW LD1M/00165581/4.
   Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta, nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, zaśmiecona, wymagająca uporządkowania.
   Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy, najmu ani użyczenia. Zgodnie z Ewidencją Gruntów, Budynków i Lokali prowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, osoba fizyczna ujawniona jest jako władająca sprzedawaną nieruchomością (na podstawie danych z 1988 r.).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości około 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego urządzenia wynosi 3 m po obu stronach jego krawędzi zewnętrznych; nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o, zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na:
   1. znoszeniu istnienia na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 563/3 i 563/4, strefy ochronnej obowiązującej dla sieci wodociągowej o średnicy 150 mm znajdującej się na ul. Sopockiej i zachowaniu tej strefy wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności tj. 28 m2 (na działce nr 563/3 – 2 m2, na działce nr 563/4 – 26 m2).
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Sopockiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Ze względu na sąsiedztwo cmentarza, przyszłe zagospodarowanie wyżej wymienionej nieruchomości winno uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej Ø 150 mm.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 28.08.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 19 800 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 990 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Pogranicznej 19, obr. W-15, dz. nr 169/1, pow. 778 m2, KW LD1M/00270663/2.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 58/160) oraz osób fizycznych (w pozostałym udziale).
   Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi: frontowym o pow. zabudowy 73 m2, wniesionym w 1927 r. i prawej oficyny o pow. zabudowy 37 m2, wzniesionym w 1958 r. oraz budynkami gospodarczymi. W budynku frontowym znajdują się 2 lokale mieszkalne o pow. 55 m2 a w budynku prawej oficyny znajduje się jeden lokal mieszkalny o pow. 32 m2, wykorzystywany sezonowo przez współwłaściciela nieruchomości. Budynki gospodarcze znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Na nieruchomości znajduje się również nietrwale związany z gruntem garaż, stanowiący własność współwłaściciela nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ściany istniejących budynków w granicach sąsiednich działek budowlanych powinny spełniać wymogi prawa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Pogranicznej. Działka przez którą odbywa się zjazd stanowi własność prywatną. Działka pod ulicą Pograniczną ma nieustalonego właściciela.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC. MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. UC - tereny koncentracji usługowych - obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:13.02.2015 r., 12.06.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 70 800 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 14 160 zł (słownie: czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 710 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).


  • Rokickiej 7, obr. G-22, dz. nr 385, pow. 1301 m2, KW LD1M/00002018/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 796 i 797 o powierzchni zabudowy odpowiednio 112 m2 i 47 m2 i powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 101,40 m2 i 32 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 7 m2.
   Budynek mieszkalny nr 796 został wzniesiony w 1960 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Budynek mieszkalny nr 797 został wzniesiony w 1940 r., jest drewniany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne, 3 z nich są zamieszkiwane, jeden lokal jest wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Rokickiej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00002018/7, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani prawami osób trzecich.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 25.09.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).


  • Wawelskiej 3, obr. B-47, dz. nr 79/1, pow. 627 m2, KW LD1M/00003040/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 199 o powierzchni zabudowy 108 m2 oraz budynkiem użytkowym nr 200 o powierzchni zabudowy 135 m2.
   Budynek mieszkalny nr 199 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną i telefoniczną.
   Budynek użytkowy nr 200 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalację elektryczną.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne – obecnie zamieszkiwane i 1 lokal użytkowy – obecnie wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Wawelskiej.
   W dziale III i IV księgi wieczystej nr LD1M/00003040/7 znajdują się następujące wpisy:
   1. do części nieruchomości zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na rzecz Skarbu Państwa na podstawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 22.01.1964 r., znak U.S.W.IV-1/5/64;
   2. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 2,18 zł z tytułu zabezpieczenia zaległych podatków ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 7,32 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 0,67 zł z tytułu nakładów ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 1,21 zł z tytułu nakładów ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   6. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 41,10 zł z tytułu nakładów na nieruchomości ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa;
   7. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 9,23 zł z tytułu zobowiązań pieniężnych ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 25.09.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis praw;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Wycieczkowej bez numeru, Pszczelnej 19, Wirowej bez numeru, Sopockiej 18A;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami czwartego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Tatarczanej bez numeru, Plonowej bez numeru – dz. nr 92/3 i Plonowej bez numeru – dz. nr 92/4, Skierniewickiej 10, Malborskiej 10;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii – dotyczy nieruchomości przy ul. Berka Joselewicza 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Rokickiej 7 i Wawelskiej 3;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Pogranicznej 19.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział W Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokośc