Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum przetargów - 2015 r.

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru
Treść:

2015-10-21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej bez numeru, obr. S-06, dz. nr 324/27, pow. 115 m2, KW LD1M/00131663/6

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie P-19 jako działki o numerach 281 i 282.

Wybór powyższej formy przetargu jest podyktowany faktem, iż nieruchomość jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania i chodnika dla pieszych co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek sąsiednich. Z uwagi na ograniczony dostęp do nieruchomości oraz jej niewielką powierzchnię Zarząd Dróg i Transportu zaopiniował negatywnie sprzedaż działki jako nieruchomości samodzielnej.
Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami. Na części działki znajduje się chodnik z płyt betonowych w złym stanie technicznym. W ścianach budynków zlokalizowanych przy ul. Andrzeja Struga 13 i ul. Wólczańskiej 67, przylegających bezpośrednio do działki nr 234/27 znajdują się otwory okienne. Z uwagi na otwór drzwiowy zlokalizowany w budynku przy ulicy Wólczańskiej 67, poprzez teren działki obywa się ruch pieszy osób korzystających z lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku. Nieruchomość zlokalizowana w rejonie dwóch dróg publicznych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic: Wólczańskiej oraz Andrzeja Struga. Nie ma możliwości zorganizowania zjazdu na działkę.
Przez teren nieruchomości przebiegają kable energetyczne SN i nN. Przyszły właściciel winien zapewnić dostęp do powyższych urządzeń energetycznych dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw. Na trasie kabli utwardzenie terenu należy wykonywać za pomocą nawierzchni rozbieralnej i nie można wznosić zabudowy ani wykonywać naniesień. Ponadto przez teren działki przebiega gazociąg niskiego ciśnienia Dn 100 oraz dwa przyłącz n/c Dn 80. Szerokość strefy kontrolowanej dla tych sieci wynosi 1,5.m.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 22) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Teren objęty jest uchwałą Nr XCIII/1701/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, określonych powyżej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł netto, wadium: 16 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 800,00 zł.
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 26 listopada 2015 r. do godziny 15.00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:

 1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
 2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
 3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 27 listopada 2015 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

 • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym i prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym miasta przed datą przetargu.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 318/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p. , pok. nr: 457 tel. (42) 638-47-81, tel. (42) 638-44-14 i pok.457a 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87
Treść:

2015-09-25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,

położonych w Łodzi przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87,w obrębie W-26, stanowiących działki nr 4/4 (526 m2) i 5/1 (14400 m2), o łącznej powierzchni 14926 m2, KW LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7.

Nieruchomości włączone są do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Teren nieruchomości jest płaski, ale znajduje się wyżej niż pas drogowy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (skarpa). W części południowej przy wjeździe na nieruchomość od ul. Zbiorczej urządzony jest utwardzony parking o pow. ok. 1700 m2.
Działka nr 4/4 jest niezabudowana.
Na działce nr 5/1 znajdują się dwie czerpnie powietrza oraz nieużytkowane i niszczejące obiekty handlowo-usługowe, tj.:

 1. parterowy budynek z poddaszem usługowym, który usytuowany jest w pierzei alei Marszałka Józefa Piłsudskiego; budynek posiada podwórko wydzielone betonowym prefabrykowanym ogrodzeniem z dwiema metalowymi bramami oraz furtką;
 2. dwa parterowe budynki wolnostojące.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomościach brak jest świadectw energetycznych.
Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
Na ww. nieruchomościach znajdują się:
 1. energetyczna linia kablowa nn i SN oraz energetyczna linia oświetlenia ulic – stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. kanalizacja telekomunikacyjna wraz z czynnym kablem zasilającym wolnostojący parterowy budynek znajdujący się na działce nr 5/1 – stanowiące własność Orange Polska S.A.;
 3. czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2 x Dn 100-32 wykonana w latach 1974-2004 w technologii tradycyjnej i preizolowanej, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego – stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.;
 4. gazociąg dn 150 stal n/c oraz przyłącze gazu dn 40PE n/c obsługujące nieruchomość przy al. Piłsudskiego 96; gazociągi: dn 150 stal oraz dn 300 stal n/c, przyłącza gazu dn 80 stal n/c zasilające nieruchomość przy al. Piłsudskiego 89, oraz przyłącza gazu dn 90 PE n/c zasilające nieruchomość przy ul. Zbiorczej 2A i 2, dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego – stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;
 5. miejski wodociąg Ø 150 mm, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 3 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 6. miejski kanał ogólnospławny D=0,25 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m po obydwu stronach od skrajów przewodu;
 7. przyłącza wodociągowe do wodociągu, o którym mowa w pkt 5:
  1. Ø 50 mm L=24,00 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. Ø 50 mm L=26,30 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 8. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do ww. kanału:
  1. D=0,15 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2A,
  2. D=0,20 m – obsługujące posesję przy ul. Zbiorczej 2,
  3. D = 0,15 m – obsługujące posesję przy al. Piłsudskiego 89,
  - konieczność zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień o szerokości po 5 m każdy;
 9. przyłącza, które znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. wodociągowe Ø 80 mm L = 17,45 m,
  2. wodociągowe Ø 50 mm L = 13,30 m,
  3. kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m (2 szt. o łącznej długości L = 10,30 m),
  4. kanalizacji deszczowej – przykanaliki od rur spustowych D = 0,15 m (4 szt. o łącznej długości L = 35,40 m),
  5. przyłącze D = 0,10 m L = 3,50 m, odwadniające kanał ciepłowniczy;
 10. na nieruchomościach znajdują się również przyłącza będące własnością dotychczasowych użytkowników:
  1. wodociągowe Ø 32 mm L = 10,60 m i kanalizacji sanitarnej D = 0,15 m L = 5,10 m obsługujące zespół pawilonów handlowych,
  2. kanalizacji ogólnospławnej obsługujące pawilon handlowy.
Właściciel sieci opisanej w pkt 3, tj. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Właściciel sieci opisanych w pkt 4, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci gazowniczej w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Właściciel sieci opisanych w pkt 5 – 8 i 9 lit. a – c, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Obsługa komunikacyjna terenu może odbywać się poprzez zaprojektowany i wykonany przez nabywcę na własny koszt zjazd z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego oraz zaprojektowane i wykonane przez nabywcę na własny koszt, zjazdy z al. Śmigłego-Rydza i ul. Zbiorczej na warunkach określonych przez Zarząd Dróg i Transportu. Realizacja powyższych obowiązków nastąpi bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej niezbędne jest dokonanie przebudowy układu drogowego polegającego na:
 1. budowie zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie zarazem pełnił funkcję zatoki autobusowej;
 2. przebudowie chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego, który w wyniku budowy pasa wyłączeń należy zlokalizować częściowo poza obecnym pasem drogowym wyznaczonym działką nr 30/34 w obrębie W-23;
 3. budowie zjazdu z al. Śmigłego-Rydza;
 4. budowie zjazdu z ul. Zbiorczej.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, obecnie może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wszelkie wnioski w tym zakresie należało będzie kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Lodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 „Warunków Przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, który będzie zgodny z koncepcją zagospodarowania nieruchomości oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165 i 1265);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia pierzejowej zabudowy od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ul. Zbiorczej – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. dokonania czynności polegających na:
  1. uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu koncepcji budowy zjazdu z pasem wyłączeń z al. Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż al. Piłsudskiego; koncepcja winna uwzględniać konieczność odsunięcia się z przyszłą zabudową od strony al. Piłsudskiego na odległość 8 m od krawędzi istniejącej jezdni; uzgodnienie powyższej koncepcji winno być poparte zawarciem w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu, które określi warunki dotyczące przebudowy układu drogowego od strony al. Piłsudskiego;
  2. dokonaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi podziału północnych części działek nr 4/4 i 5/1 w obrębie W-26, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7 celem wyodrębnienia z nich części niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika); podział nieruchomości zostanie dokonany w taki sposób, aby wszystkie elementy przebudowanego pasa drogowego znalazły się na nowo wydzielonych działkach powstałych na skutek podziału;
  3. przeniesieniu nieodpłatnie aktem notarialnym na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00116171/9 i LD1M/00092200/7, niezbędnych na urządzenie elementów pasa drogowego (w tym pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika), wydzielonych w sposób opisany w pkt 4 lit. b; o ile nie zostaną spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeniesienie własności na zasadach opisanych powyżej, nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna; nieruchomości, które będą miały stanowić własność Miasta Łodzi przeniesione zostaną w stanie wolnym od obciążeń (Miasto Łódź wyrazi zgodę na wykreślenie ustanowionej na rzecz Miasta Łodzi hipoteki w zakresie którym hipoteka ta będzie obciążać nieruchomości przenoszone na własność Miasta Łodzi, zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.).
  4. wybudowaniu na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi elementów pasa drogowego (pasa wyłączeń, który będzie pełnił funkcję zatoki autobusowej oraz chodnika) zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Zarządem Dróg i Transportu; wybudowanie elementów pasa drogowego nastąpi po przekazaniu na rzecz Miasta Łodzi działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego al. Piłsudskiego, zgodnie z pkt 4 lit. c.
 5. urządzenia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi zjazdów obsługujących nabyty teren;
 6. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci, znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;
 7. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 7 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 9. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 10. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 7:
  1. hipoteki w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 7, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 7. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 7. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 7 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 11. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie przeniesienia własności nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia gdy decyzja o podziale nieruchomości stanie się ostateczna, zgodnie z zapisami pkt 4 lit. c – w przypadku gdy nie będą spełnione przesłanki art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 12. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 11 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 11;
 13. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 14. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 13 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 13;
 15. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala 371a, o godzinie 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r.
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy alejach: Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i Marszałka Józefa Piłsudskiego 79/87”.
w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 1986/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31,638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Jugosłowiańskiej bez numeru, Pszczelnej 21B, Łagiewnickiej 302, Marynarskiej 67, Alabastrowej bez numeru, Spornej 6 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Sebastiana Felsztyńskiego 34A, 36 i Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru, Zgierskiej 267, Wacława 14
Treść:

2015-10-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Jugosłowiańskiej bez numeru, obr. W-47, dz nr 533/13 o pow. 875 m2, KW LD1M/00048514/8

   Na terenie nieruchomości brak jest naniesień budowlanych. Działka jest częściowo ogrodzona i porośnięta kilkoma drzewami.
   Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z informacjami pozyskanymi od gestorów sieci, znajdują się:
   1. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, wraz z instalacją wewnętrzną. Przyłącze to obsługuje sąsiednią działkę nr 533/12, stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Dla ww. przyłącza należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5,0 m po obydwu stronach przewodu. W ul. Jugosłowiańskiej w odległości ok. 1,50 m od granicy działki nr 533/13 usytuowana jest miejska sieć wodociągowa, dla której obowiązują pasy ochronne szerokości po 3,0 m po obydwu stronach przewodu, licząc od jego krawędzi skrajnych. W ww. pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień.
   2. podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych od budowli i budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomość powinna się odbywać od strony ul. Jugosłowiańskiej, przy czym parametry zjazdu powinny być dostosowane do planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości (stanowiąca ul. Jugosłowiańską działka nr 390/7, w obrębie W-47, nie stanowi własności Miasta Łodzi, posiada użytek „dr” i znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uchwałą Nr XLVIII/977/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – obszaru centrum osiedla Nowosolana objęto m.in. teren działki nr 533/13.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000 zł netto, wadium: 28 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 400 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Pszczelnej 21B, obr. B-11, dz nr 277 o pow. 1220 m2, KW LD1M/00043235/3

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 2,4 m). Nieruchomość obecnie użytkowana jest bezumownie.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. parterowy, niepodpiwniczony, drewniany budynek letniskowy (altana) zbudowany w 1970 r., trwale związany z gruntem o powierzchni zabudowy 41 m2;
   2. ogrodzenie z siatki z dwuskrzydłową bramą i furtką (od frontu);
   3. ozdobne i owocowe drzewa i krzewy.
   Naniesienia opisane powyżej zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę nieruchomości. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź–Miasto. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Pszczelnej (działka nr 78/46, w obrębie B–11 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Dla budynku nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego - zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000 zł netto, wadium: 34 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 700 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Łagiewnickiej 302, obr. B-11, dz nr 276 o pow. 1179 m2, KW LD1M/00099274/5

   Nieruchomość posiada kształt prostokąta, jest zróżnicowana pod względem wysokościowym (spadek w kierunku zachodnim; różnica poziomów w granicach nieruchomości wynosi około 1 m) i jest obniżona w stosunku do poziomu ul. Łagiewnickiej. Nieruchomość obecnie użytkowana jest bezumownie.
   Na nieruchomości znajdują się:
   1. parterowy, niepodpiwniczony, murowany budynek letniskowy, trwale związany z gruntem o powierzchni zabudowy 16 m2;
   2. zniszczone ogrodzenie z siatki z dwuskrzydłową bramą i furtką (od frontu);
   3. ozdobne i owocowe drzewa i krzewy.
   Naniesienia opisane powyżej zostały wzniesione przez byłego dzierżawcę nieruchomości. Były dzierżawca został zobowiązany do usunięcia naniesień w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie naniesień w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nn należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź–Miasto.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Łagiewnickiej (działka nr 7/51, w obrębie B–14 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Nieruchomość nie stanowi gruntów leśnych. Nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi, tworzącymi zwarty obszar zabudowy, zlokalizowany między nieruchomościami stanowiącymi las komunalny. W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZLK – wyodrębnione z terenów zieleni leśnej tereny lasów komunalnych.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 4.09.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000 zł netto, wadium: 34 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 700 zł.
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).


  • Marynarskiej 67, obr. B-49, dz. nr 615/43, pow. 515 m2, KW LD1M/00046912/4

   Nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki jest nieregularny wielokątny, zbliżony do trójkąta, Konfiguracja terenu płaska. Na działce znajdują się chodniki osiedlowe, które w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysińska-Doły” winny być przebudowane w celu zapewnienia komunikacji pieszej dla mieszkańców pobliskiego osiedla.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajdują się:
   1. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabel doprowadzony do posesji Marynarska 65 i 65a, stanowiący własność Orange Polska S.A.;
   2. trzy kable elektroenergetyczne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź–Miasto.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Marysińskiej (działka nr 615/44 w obrębie B-49). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   W celu zapewnienia ładu przestrzennego, zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy narożnika ul. Marynarskiej i Szklanej. Wysokość zabudowy powinna odpowiadać wysokości sąsiedniego budynku pod numerem 65a lub nieznacznie go przewyższać.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000 zł netto, wadium: 38 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 900 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.


  • Alabastrowej bez numeru, obr. G-55, dz nr 580 i 581 o łącznej pow. 633 m2, KW LD1M/00147979/9

   Nieruchomość jest niezabudowana, zakrzewiona i zachwaszczona.
   Na terenie nieruchomości (od strony działek nr: 592/4 i 593/1) usytuowane są ogrodzenia, które naruszają granicę nieruchomości na całej długości (około 38 m) o około 2,20 m. Właściciele działek nr: 592/4 i 593/1 zostali zobowiązani do przesunięcia ogrodzeń w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; nieusunięcie ogrodzeń w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przy ul. Alabastrowej bez numeru posiada dostęp do odnogi drogi wewnętrznej – ul. Alabastrowej, będącej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Obsługa komunikacyjna może odbywać się z wyżej wymienionej drogi (o nawierzchni gruntowej). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przez nieruchomość przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia będąca własnością PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź–Miasto.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000 zł netto, wadium: 13 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 650 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Spornej 6, obr. B–54, dz nr 99 o pow. 630 m2, KW LD1M/00096120/0

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się:
   1. niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o pow. zabudowy 158 m2,
   2. niepodpiwniczony, parterowy, murowany budynek gospodarczy, o pow. zabudowy 9 m2, w złym stanie technicznym, zakwalifikowane do rozbiórki.
   Naniesienia znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, dł. 14,60 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. i będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; właściciel przyłącza jest zainteresowany ustanowieniem służebności przesyłu w celu zapewnienia dostępu do urządzenia w ramach prowadzonych prac eksploatacyjnych i remontowych;
   2. przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m, wyłączone z eksploatacji poprzez zamurowanie w studni na kanale oraz w studni rewizyjnej na terenie nieruchomości, nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Spornej (działka nr 60/47, w obrębie B-54 – nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, o użytku „dr”, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym wydającym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości będzie Marszałek Województwa Łódzkiego i wnioski o wydanie zezwolenia, należy kierować do Marszałka Województwa Łódzkiego. Dla budynku mieszkalnego brak jest świadectwa energetycznego. Dla budynku gospodarczego nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZD – tereny ogrodów działkowych. Przedstawione w Studium przeznaczenie terenu (ZD) odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję (nie odnosząc się do poszczególnych nieruchomości). Na terenie nieruchomości położonej przy ul. Spornej 6 możliwa jest więc lokalizacja zabudowy mieszkaniowej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000 zł netto, wadium: 50 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 500 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Sebastiana Felsztyńskiego 34A, 36 i Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru, obr. G-1, dz nr 228 (o pow. 434 m2), dz nr 227 (o pow. 778 m2) i dz nr 225/1 (o pow. 61 m2). Łączna powierzchnia wynosi 1273 m2, KW: LD1M/00004888/0 i LD1M/00176966/7

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Na działce nr 228 znajdują się:
   1. frontowy budynek mieszkalny nr 440 z 1902 roku, murowany trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, ze stropami i dachem drewnianym krytym papą o powierzchni użytkowej lokali 221, 64 m2 . Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, ogrzewanie piecowe i elektryczne. Obiekt przylega do budynku mieszkalnego przy ulicy Sebastiana Felsztyńskiego 36;
   2. budynek mieszkalny nr 441 - prawa oficyna, z 1902 roku, murowany, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, ze stropami i dachem drewnianym krytym papą, o powierzchni użytkowej lokali 111,19 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjna i elektryczną; ogrzewanie piecowe i elektryczne. Do budynku przylega murowana parterowa przybudówka;
   3. drewniane komórki w złym stanie technicznym.
   Nieruchomości przy Felsztyńskiego 34a (działka nr 228) i 34 (działka nr 229) mają wspólne przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz studzienkę wodomierzową.
   Na działce nr 227 znajdują się:
   1. frontowy budynek mieszkalny nr 754, z 1905 roku, murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym podpiwniczony, murowany ze stropami i dachem drewnianym krytym papą, o powierzchni użytkowej lokali 79,56 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągową , kanalizacyjną i elektryczną; centralne ogrzewanie wykonane przez najemców i na ich koszt;
   2. budynek mieszkalny nr 439 – oficyna, z 1905 roku, murowany jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, ze stropem i dachem drewnianym krytym papą, o powierzchni użytkowej lokalu 45,17 m2. Media zostały odłączone. Lokal kwalifikuje się do wyłączenia z użytkowania;
   3. garaż drewniany przylegający do budynku mieszkalnego frontowego.
   W budynkach znajduje się 12 lokali mieszkalnych (3 lokale kwalifikują się do wyłączenia z użytkowania, 1 wolny, 2 zajmowane bez tytułu prawnego, 6 objętych umowami najmu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy ul. Felsztynskiego 36 (działka nr 227 i 225/1 w obrębie G-1) powinna odbywać się na warunkach istniejących przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Obsługa komunikacyjna nieruchomości przy ul. Felsztyńskiego 34a (działka nr 228 w obrębie G-1) przy istniejącym zagospodarowaniu winna odbywa się z ul. Felsztyńskiego na zasadach istniejących (wspólny zjazd na działki nr 228 i 229).
   W dziale III księgi wieczystej LD1M/00004888/0 znajdują się wpisy zawierające:
   1. ograniczenia z tytułu kaucji 9 600 złotych zabezpieczonej w dziale IV pod nr 30 ks. Rep. Nr 5 „Rokicie Stare” na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   2. ograniczenia z tytułu kaucji 7 200 zł zabezpieczonej w dziale IV pod nr 31 ks rep. Nr 5 „Rokicie Stare” na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   3. ograniczenia z powodu pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w sumie 14 000 zł zabezpieczonej w dziale IV pod nr 1 w ks. Rep. Nr 6043.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00004888/0 nieruchomość obciążona jest:
   1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1,40 zł z tytułu pożyczki na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   2. hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 0,14 zł z tytułu kaucji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   3. hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 0,96 zł z tytułu kaucji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   4. hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 0,72 zł z tytułu kaucji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,65 zł z tytułu nakładów na nieruchomość na prawach własności Franciszki Galert na rzecz Skarbu Państwa;
   6. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 4,13 zł z tytułu wydatków na instalacje wodno–kanalizacyjne na prawach własności Franciszki Galert na rzecz Skarbu Państwa;
   7. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 12,33 zł z tytułu nakładów na nieruchomość na prawie własności Franciszki Galert na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.07.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 210 000 zł netto, wadium: 42 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 100 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 228 i 227 zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605). Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 225/1 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Zgierskiej 267, obr. B-8, dz. nr 12/1 o pow. 673 m2, KW LD1M/00205126/0

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 13 o powierzchni zabudowy 258 m2 i powierzchni użytkowej lokali 209,68 m2. Budynek wzniesiony w 1934 r. jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek użytkowy nr 14 o powierzchni zabudowy 118 m2, wzniesiony w 1940 r., parterowy, niepodpiwniczony oraz budynek gospodarczy drewniany w bardzo złym stanie technicznym.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne (1 zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej, 3 zajmowane bez tytułu prawnego) oraz lokal użytkowy (wyłączony z użytkowania).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Poziomkowej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00205126/0, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 20,09 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 15,34 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 72,66 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r., 24.07.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 56 000 zł netto, wadium: 11 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 560 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Wacława 14, obr. W-28, dz. nr 39 o pow. 757 m2, KW LD1M/00022145/2

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 26/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 58 i 59 o powierzchni zabudowy odpowiednio 173 m2 i 56 m2 oraz powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 344 m2 i 39,40 m2. Budynek nr 58 wzniesiony w 1912 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nr 59 jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Oba budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajdują się 2 budynki gospodarcze nr 60 i 61 o powierzchni zabudowy odpowiednio 29 m2 i 43 m2, murowane, parterowe, niepodpiwniczone, wyposażone w instalację elektryczną.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się 11 lokali mieszkalnych (6 zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 5 wynajmowanych).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Wacława.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00022145/2, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2,07 zł ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Łódź–Widzew;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 23,11 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,60 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,12 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 14,24 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r. 24.07.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 80 000 zł netto, wadium: 16 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 800 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 2 listopada 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Jugosłowiaskiej bez numeru, Pszczelnej 21 B, Łagiewnickiej 302, Alabastrowej bez numeru, Marynarskiej 67, Spornej 6, Sebastiana Felsztyńskiego 34a, 36 i Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji , usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia – dotyczy nieruchomości przy ul. Jugosłowiaskiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Zgierskiej 267, Wacława 14;

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 2 listopada 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Składowej 38 i 40
Treść:

2015-09-24

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy
ul. Składowej 38 i 40,
oznaczonych w obrębie geodezyjnym S-2
jako działki nr: 301/1, 302/2 i 302/3, o łącznej powierzchni 1243 m2,
dla których urządzone są księgi wieczyste nr:
LD1M/00115420/3, LD1M/00056131/8 i LD1M/00125284/0

Na nieruchomościach znajdują się:

 1. na działce nr 301/1 - zespół zdewastowanych, parterowych budynków magazynowych, połączonych ze sobą; naniesienia usytuowane są wzdłuż trzech granic działki: wschodniej, zachodniej i północnej. Naniesienia są zniszczone i zdewastowane, stan techniczny uzasadnia ich rozbiórkę;
 2. na działce nr 302/2 - czterokondygnacyjny, murowany, frontowy budynek mieszkalny (rok budowy – 1900), o pow. zabudowy 173 m2 i pow. użytkowej 472,75 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi. Budynek jest w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 75%);
 3. na działce nr 302/3 - murowane i drewniane budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 77 m2, znajdujące się w złym stanie technicznym; stan techniczny uzasadnia ich rozbiórkę.

Na terenie sprzedawanych nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:

 1. na działce nr 301/1:
  • przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, dł. l=12 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia; Zgodnie z informacją uzyskaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w 2012 r. został wyłączony dopływ wody, wodomierz główny zdewastowany, a zasuwa podłączeniowa zamknięta,
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, dł. l=6 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia;
 2. na działce nr 302/2:
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15m, dł. l=4,5 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia,
  • energetyczne złącze kablowe oraz dwa kable nN,
  • infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 3. na działce nr 302/3:
  • przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, dł. l=2,5 m,
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, dł. l=7,5 m,
  • energetyczne złącze kablowe oraz dwa kable nN,
  • infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Właściciel przyłączy znajdujących się na działce nr 302/3 - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu, polegającej na:

 1. prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną wyżej wymienionych urządzeń;
 2. niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniach oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia;
 3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń;
 4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z o. o. do urządzeń na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji tych urządzeń.
Powierzchnia objęta wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu wynosi 61 m2.

W pobliżu wyżej wymienionych działek znajdują się:

 1. magistrala wodociągowa Ø 700 mm, dł l=581,81 m;
 2. sieć kanalizacji d=0,80 m x 1,4 m, dł. l=443,72 m.

Z informacji uzyskanej z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. wynika, iż w związku z planowaną przebudową układu drogowego w rejonie ulic: Składowej i Witolda Knychalskiego projektowana jest przebudowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 mm w ul. Składowej ze zwiększeniem jej średnicy na Ø 150 mm, jak również modernizacja magistrali wodociągowej ze zmianą średnicy z Ø 700 mm na Ø 500 mm.

Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Budynek znajdujący się na działce nr 302/2 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. budynek objęty jest II kategorią ochrony; obowiązuje m.in. zakaz jego rozbiórki, a w przypadku, gdy zabytek uległ zniszczeniu na skutek katastrofy budowlanej, samowoli budowlanej lub w wyniku realizacji decyzji nakazującej rozbiórkę — zakaz prowadzenia robót budowlanych na działce innych niż jednoetapowa odbudowa zabytku. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tej nieruchomości. Wszelkie działania prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Dla kompleksu budynków gospodarczych usytuowanych na działce nr 301/1 brak jest świadectwa energetycznego.
Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr 302/2 brak jest świadectwa energetycznego.
Dla budynków gospodarczych usytuowanych na działce nr 302/3 nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego - zgodnie z art. 3, ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazdy w istniejących lokalizacjach, zgodnie z projektem przebudowy ul. Składowej, stanowiącym Załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1943/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2015 r. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.

Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, zatwierdzony uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.4 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. W zakresie przeznaczenia ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej,
  2. tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, szpitali i domów opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów wraz z gospodarowaniem obiektami i urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania tej zabudowy i tworzącymi z nią całość funkcjonalną;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. parkingi kubaturowe podziemne i naziemne,
  2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek stanowiących przedmiot przetargu wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 259 z dnia 29 stycznia 2015 r., jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.

Celem sprzedaży nieruchomości w ramach niniejszego przetargu jest realizacja przez nabywcę nieruchomości inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu, że dominującą funkcją będzie zabudowa wielorodzinna, a lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych będą przeznaczone do wynajmu przez okres minimum 10 lat.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

 1. realizacji inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu, że dominującą funkcją będzie zabudowa wielorodzinna, a lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych będą przeznaczone do wynajmu przez okres minimum 10 lat, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę oraz koncepcją przedstawioną w ofercie;
 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych koncepcją bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. złożenia w umowie sprzedaży zobowiązania, że w okresie 120 miesięcy od daty oddania do użytkowania budynków zrealizowanych zgodnie z przedłożoną koncepcją, nie dokona, wyodrębnienia i zbycia własności lokalu mieszkalnego, nie ustanowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz nie zmieni sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy. Powyższe zobowiązanie dotyczyć będzie lokali mieszkalnych we wszystkich budynkach oddanych do użytkowania, znajdujących się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu;
 4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 lub 2;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za naruszenie zobowiązania wskazanego w pkt 3;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 4 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 7. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu okresu 120 miesięcy, o którym mowa w pkt 3;
 8. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;
 9. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanych w księgach wieczystych nr: LD1M/00115420/3, LD1M/00056131/8 i LD1M/00125284/0:
  1. hipoteki w wysokości 2 250 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki łącznej w wysokości 2 250 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka, wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2 250 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 i 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach wyżej opisanych; opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipotek będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 10. zawarcia w umowie sprzedaży zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 11. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000, 00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 10 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt. 10;
 12. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 13. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:

 1. cel sprzedaży nieruchomości;
 2. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1943/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2015 r.;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 i następnych Kodeksu cywilnego;
 4. prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia działek nr: 301/1 i 302/3 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sprzedaż działki nr 302/2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978 i 1223).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r.
w UMŁ w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1943/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Składowej 38 i 40”;
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Składowej 38 i 40”;
w terminie do dnia 23.11.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1943/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a), tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Inflanckiej 15, Oblęgorskiej 11, Widok 10/12, Sosnowej 2, Władysława Króla 1, Spornej 26, Okopowej bez numeru
Treść:

2015-09-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Inflanckiej 15, obr. B–49, dz. nr 271/1 o pow. 2013 m2, KW LD1M/00034338/9

  Na nieruchomości znajdują naniesienia stanowiące własność Miasta Łodzi, z których korzysta osoba bezumownie zajmująca część nieruchomości tj.:
  1. wiata myjni samochodowej o powierzchni zabudowy ok. 68,16 m2 – jest to obiekt parterowy o konstrukcji nośnej i stalowej konstrukcji dachu, częściowo osłonięty elementami z blachy trapezowej; pokrycie dachu jest także wykonane z blachy trapezowej, a posadzka jest betonowa; myjnia jest trzystanowiskowa oraz cechuje się dobrym stanem technicznym;
  2. budynek gospodarczy usytuowany przy myjni samochodowej o powierzchni zabudowy ok. 3,12 m2 – jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej murowanej i drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z blachy; budynek jest ocieplony w sposób prowizoryczny, a posadzka jest betonowa; budynek posiada drzwi zewnętrzne stalowe i cechuje się dostatecznym stanem technicznym;
  3. budynek sprzątania wnętrz samochodów o powierzchni zabudowy ok. 17,92 m2 – jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji nietrwałej z elementów porozbiórkowych, obitych płytami OSB oraz płytami kartonowo-gipsowymi i drewnianej konstrukcji dachu; budynek posiada betonową posadzkę i cechuje się niezadowalającym stanem technicznym ze względu na materiały użyte do budowy;
  4. wiata sprzątania wnętrz samochodów o powierzchni zabudowy ok. 76,80 m2 – jest to obiekt parterowy, o konstrukcji nośnej i stalowej konstrukcji dachu, częściowo osłonięty elementami porozbiórkowymi rożnego rodzaju, m.in. z blachy trapezowej i oknami drewnianymi; pokrycie dachu jest również z blachy trapezowej, a posadzka jest betonowa; obiekt posiada wrota przesuwne z elementów porozbiórkowych i cechuje się średnim stanem technicznym – elementy osłonowe w stanie niezadowalającym;
  5. budynek socjalny o powierzchni zabudowy ok. 10,71 m2 – jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej murowanej i drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z blachy; budynek jest ocieplony w sposób prowizoryczny i posiada betonowe posadzki z płytkami ceramicznymi oraz cechuje się dostatecznym stanem technicznym;
  6. budynek biurowy o powierzchni zabudowy ok. 11,73 m2 – jest to obiekt parterowy, o konstrukcji nośnej i stalowej konstrukcji dachu ze ścianami obitymi płytą kartonowo-gipsową z ociepleniem wewnątrz; budynek posiada okna stalowe porozbiórkowe i płycinowe drzwi oraz podłogę z płyty OSB z wykładziną PCV; budynek jest w dostatecznym stanie technicznym.
  Ponadto na nieruchomości znajduje się budynek portierni stanowiący własność Miasta Łodzi, z którego korzysta osoba zajmująca część nieruchomości w oparciu o umowę dzierżawy zawartą na okres do dnia 31 stycznia 2016 r. Budynek ten posiada powierzchnię zabudowy ok. 3,12 m2 i jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji drewnianej, ze ścianami obitymi płytą kartonowo-gipsową z ociepleniem wewnątrz i dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem papą. Budynek posiada drewniane okna porozbiórkowe oraz płycinowe drzwi. Obiekt ten jest w średnim stanie technicznym.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest ogrodzona od strony ulicy Franciszkańskiej siatką na słupkach stalowych o wysokości 1,5 m wraz z bramą rozwieralną z elementów stalowych o wysokości 1,7 m i długości 6,7 m, a od strony ul. Inflanckiej ogrodzona jest siatką na słupkach stalowych o wysokości 1,2 m. Od strony ul. Łagiewnickiej nieruchomość ogrodzona jest płotem wykonanym z elementów prefabrykowanych o wysokości 2 m, a od strony ul. Rysowniczej – część ogrodzenia stanowi płot z materiałów prefabrykowanych pełnych o wysokości 1,5 m, a w pozostałej części w granicy działki usytuowana jest wiata do sprzątania. Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest częściowo utwardzona za pomocą fragmentów z płyt prefabrykowanych chodnikowych lub trylinki a częściowo – za pomocą szlaki lub tłucznia.
  Na nieruchomości znajdują się także:
  1. trzy tuje w wieku ok. 20-30 lat;
  2. elektroenergetyczny kabel średniego napięcia oraz złącze kablowe niskiego napięcia, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A.;
  3. wewnętrzne energetyczne linie zasilające nie będące na majątku PGE Dystrybucja S.A.;
  4. przyłącza: wodociągowe o średnicy 5/40 (materiał: PEHD) i sanitarne o średnicy 0,15 m (materiał: żeliwo), będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.;
  5. studzienki wodociągowe i kanalizacyjne;
  6. gazociąg niskiego ciśnienia DN 225 PE;
  7. nieczynne przyłącza gazowe i energetyczne.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna na dotychczasowych zasadach z drogi niższej klasy tj. ul. Franciszkańskiej w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Inflancką, a zjazd z ul. Inflanckiej może być używany jedynie jako awaryjny i przeciwpożarowy. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2, znajdujących się na nieruchomości, nie wydano świadectwa energetycznego.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza: 1 150 000 zł netto, wadium: 115 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 11 500 zł
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Oblęgorskiej 11, obr. B-54, dz. nr 124/1 o pow. 934 m2, KW LD1M/00117717/6

  Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt dość regularny, zbliżony do prostokąta, jest częściowo ogrodzona starą i zniszczoną siatką metalową porośniętą żywopłotem. Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony z pozostałościami po starych drewnianych komórkach i altanie wymaga oczyszczenia i uporządkowania. Z istniejących na działce naniesień prawdopodobnie korzystają (bezumownie) mieszkańcy budynku, znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (stanowiącej własność prywatną), położonej przy ul. Oblęgorskiej 9 (działka nr 8/1 w obrębie B-54).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 600 wykonana w 1975 r. w technologii tradycyjnej, przewidywana do modernizacji w 2015 r.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką.
  W ul. Widok znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 mm oraz doziemna infrastruktura telekomunikacyjna, natomiast w ul. Oblęgorskiej znajduje się sieć: wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej D=0,20 m i kanalizacji deszczowej D=0,40 m.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony drogi gminnej ul. Oblęgorskiej (działki nr 9 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym), jednakże zjazd powinien być zlokalizowany jak najbliżej granicy z działką sąsiednią nr 8/1. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ul. Oblęgorskiej, jako kontynuacja zabudowy po północnej stronie zbywanej działki i o parametrach podobnych do sąsiedniej zabudowy.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej 2xDn 600 w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r.
  Cena wywoławcza: 290 000 zł netto, wadium: 58 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 900 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Widok 10/12, obr. B-54 jako działki: nr 6/2 o pow. 939 m2, KW LD1M/00119651/9 i nr 6/5 o pow. 630 m2, KW LD1M/00119495/7. Łączna pow. wynosi 1569 m2.

  Przedmiotowe nieruchomości posiadają kształt dość regularny, zbliżony do kwadratu. We wschodniej części nieruchomości znajdują się fragmenty starych i zniszczonych ogrodzeń z siatki metalowej oraz pozostałości po starej zniszczonej drewnianej altanie, z której prawdopodobnie korzystają (bezumownie) mieszkańcy budynku, znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości (stanowiącej własność prywatną), położonej przy ul. Oblęgorskiej 9 (działka nr 8/1 w obrębie B-54). Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony, wymaga uporządkowania.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na działce nr 6/5 znajduje się czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn 600 wykonana w 1975 r. w technologii tradycyjnej, przewidywana do modernizacji w 2015 r.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką.
  W ul. Widok znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 mm oraz doziemna infrastruktura telekomunikacyjna, natomiast w ul. Oblęgorskiej znajduje się sieć: wodociągowa Ø 100 mm, kanalizacji sanitarnej D=0,20 m i kanalizacji deszczowej D=0,40 m.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się od strony ul. Widok lub ul. Chłodnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej z programem usługowym - obejmują tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją podstawową.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ul. Widok, jako kontynuacja zabudowy po północnej stronie ulicy (kamienica pod nr 4) i o parametrach zbliżonych do tej zabudowy oraz kontynuacja formy zabudowy po południowej stronie działki (od strony ul. Chłodnej).
  Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz do zagwarantowania służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostępu do sieci ciepłowniczej 2xDn 600, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r.
  Cena wywoławcza: 480 000 zł netto, wadium: 96 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 800 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Sosnowej 2, obr. G-4 jako: dz. nr 2/2 o pow. 357 m2 KW LD1M/00277647/3 i dz. nr 2/3 o pow. 579 m2 KW LD1M/00180445/0. Łączna pow. wynosi 936 m2.

  Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są przy zbiegu ulic: Sosnowej i Milionowej, wykorzystywane częściowo jako parking niestrzeżony. Teren nieruchomości w części utwardzony jest płytami betonowymi ażurowymi, a w części od strony ulic Milionowej i Sosnowej zagospodarowany jest jako trawnik. Ściany budynków nieruchomości sąsiedniej przy ul. Sosnowej 4 na długości około 16 m naruszają teren działki nr 2/3 (szerokość naruszenia dochodzi do około 30 cm). Natomiast południowo-zachodnia granica działki nr 2/2 w dwóch punktach granicznych minimalnie wchodzi w ułożony chodnik, znajdujący się głównie na działce nr 169/23, obręb W-25 – ul. Milionowa.
  Na terenie działek nr 2/2 i 2/3 zlokalizowany jest gazociąg DN 160PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, gwarantującej służbom eksploatacyjnym Spółki dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej. Szerokość strefy kontrolowanej dla przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).
  Na działce nr 2/2 znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nN wraz z energetycznym złączem kablowym nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,60 x 1,10 m, cegła, wybudowana w 1951 r. Właściciel sieci Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną w/w urządzenia, zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu oraz w jego pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron sieci kanalizacji ogólnospławnej, licząc od skrajnych krawędzi przewodu, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Spółkę do urządzenia na nieruchomości, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wyniesie 224 m2. Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
  3. częściowo na działce obowiązują pasy ochronne (szerokość po 5 m po obu stronach licząc od jego krawędzi skrajnych), dla kolektora rzeki Jasień 2,8x2,10 m zlokalizowanego na działce nr 169/23. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek innych niż wyżej wskazane elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegających sprzedaży może odbywać się na dotychczasowych zasadach – przez istniejący zjazd z ulicy Sosnowej (działka nr 42/3 w obrębie G-4, o użytku „dr”, nie stanowiąca własności Miasta Łodzi, będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej oraz północny fragment działki nr 2/2 – tereny drogi Z (zbiorczej) – ul. Milionowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  W razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji nabywca zobowiązany jest do przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomościach, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  Cena wywoławcza: 460 000 zł netto, wadium: 92 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 600 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Władysława Króla 1, obr. P-26, dz. nr 62, o pow. 1448 m2, KW LD1M/00117873/7
  Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie. We wschodniej części nieruchomości przebiega podziemna linia telewizji kablowej. Od frontu nieruchomość jest ogrodzona siatką stalową, która nie jest usytuowana zgodnie z granicą nieruchomości. W zachodnim narożniku działki znajduje się budynek gospodarczy bez stałych fundamentów. Ogrodzenie frontowe oraz budynek zostały wybudowane przez byłego Dzierżawcę i zostaną przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
  Wzdłuż północnej granicy oraz we wschodniej części nieruchomości znajdują się podziemne kable energetyczne stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto, celem wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Zgodnie z mapą zasadniczą we wschodniej części nieruchomości przebiega sieć gazowa. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Łodzi, celem wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej i jej obsługa komunikacyjna może odbywać się od strony wyżej wymienionej drogi. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza: 419 000 zł netto, wadium: 83 800 zł, postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 190 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Spornej 26, obr. B-54, dz. nr 89 o pow. 995 m2, KW LD1M/00095241/7
  Nieruchomość od strony ulicy nieogrodzona. W części południowo-zachodniej działki, na długości około 13 m, w granicy nieruchomości znajduje się mur po rozebranym budynku. Natomiast od strony północno-zachodniej, na długości ok. 14 m granice działki zostały naruszone przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. Spornej 28 (działka nr 88, obręb B-54); w tej części działki znajduje się studnia (zdrój podwórzowy), z którego korzystają mieszkańcy posesji przy ul. Spornej 28. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty dokona przesunięcia zdroju podwórzowego oraz ogrodzenia na faktyczną granicę działki. Na terenie nieruchomości od strony ulicy Spornej rośnie drzewo. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV) obsługujące posesję przy ul. Spornej 28, dla którego należy zachować pas ochronny o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy ani stałych naniesień. Wymienione przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane w 2010 r. przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Za przedmiotowe przyłącze Miasto Łódź płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. czynsz dzierżawy w wysokości 995,11 zł netto rocznie. Nabywca zobowiązany będzie dzierżawić to przyłącze od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W celu określenia warunków (w tym ponoszenia opłat) z tytułu korzystania z tego przyłącza nabywca winien będzie się skontaktować z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. (właścicielem przyłącza), która przewiduje możliwość jego sprzedaży. Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. studnia zaznaczona na mapie zasadniczej, to zlikwidowany wraz z przyłączem wodociągowym zdrój podwórzowy.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek innych niż wyżej wskazane elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z istniejącym zjazdem z ulicy Spornej (działka nr 60/47 o użytku „dr” - o nieuregulowanym stanie prawnym będąca we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem ZD - tereny ogródków działkowych. Według opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, wobec bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, nie ma przeciwwskazań do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zabudową mieszkaniową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dla przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm (PCV), pasa ochronnego wolnego od zabudowy, naniesień i stałych nasadzeń o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu.
  Cena wywoławcza: 380 000 zł netto, wadium: 76 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 800 zł
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Okopowej bez numeru, obr. B-49, dz nr 363/10 o pow. 1706 m2, KW LD1M//00034331/0
  Przedmiotowy teren jest niezabudowany i posiada nieregularny kształt. Na działkach sąsiednich nr 364/2 i 365/5 znajdują się budynki usytuowane w granicach z działką nr 363/10. Ogrodzenie działki nr 364/2 przy ul. Okopowej 3 narusza granicę geodezyjną sprzedawanej nieruchomości o około 1 m.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci na działce nr 363/10 znajdują się:
  1. sieć kanalizacji ogólnospławnej stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu o powierzchni 172 m2, polegającej na:
   • prawie prowadzenia przez nieruchomość obciążoną wyżej wymienionego urządzenia,
   • zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron sieci kanalizacji ogólnospławnej, licząc od skrajnych krawędzi przewodu,
   • prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
   • prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia,
   Prezydent Miasta Łodzi Zarządzeniem Nr 1251/VII/15 z dnia 12 czerwca 2015 r., postanowił obciążyć przedmiotową nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu o powierzchni 172 m2, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegającą na prawie korzystania z tej nieruchomości w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem znajdującego się na niej urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji ogólnospławnej d= 0,50 m.
  2. energetyczna linia kablowa oświetlenia ulic nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto,
  3. napowietrzna linia teletechniczna,
  4. inne sieci kablowe.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Okopowej poprzez zjazd zaprojektowany w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania ulic Okopowej/Kowalskiej. Dodatkowo możliwe jest urządzenie zjazdu od strony ul. Kowalskiej (działka nr 363/11 – o użytku „Tp”, której władającym jest Zarząd Dróg i Transportu) po uzyskaniu od Miasta Łodzi reprezentowanego przez podmiot nią władający, zgody na dysponowanie działką nr 363/11 na cele budowlane. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.08.2015 r.
  Cena wywoławcza: 680 000 zł netto, wadium 136 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 6 800 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 listopada 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Władysława Króla 1.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16 listopada 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi (2015-08-27)
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-10-13)
Rokowaniach na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 97
Treść:

2015-10-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o rokowaniach na sprzedaż udziału Miasta Łodzi

we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 97, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-26 jako działka nr 24 o powierzchni 909 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00091625/5.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 12/48) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 36 o powierzchni zabudowy 441 m2 wzniesionym w 1892 r., murowanym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową. Na nieruchomości znajduje się parterowy budynek gospodarczy nieujawniony w ewidencji budynków. Według przeprowadzonych oględzin, budynek wymaga rozbiórki.
W budynku mieszkalnym znajduje się 16 lokali mieszkalnych (z czego 2 lokale wynajęte przez współwłaściciela nieruchomości) oraz 2 lokale użytkowe.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, drogi gminnej ulicy Niskiej oraz drogi wewnętrznej ulicy Głębokiej.
Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00091625/5, nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 20 850,30 zł ustanowioną na udziale współwłaściciela z tytułu podatku od spadku na rzecz Skarbu Państwa.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r., 6.02.2015 r., 24.07.2015 r.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 119 000 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych) netto.
Zaliczka wynosi: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w rokowaniach.
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605 i 978).

 1. Rokowania odbędą się w dniu 13 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (zawierające dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ”Zgłoszenie do udziału w rokowaniach na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 97” w terminie do dnia 9 listopada 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 455. Ponadto w powyższym terminie i miejscu należy złożyć dowód wpłaty zaliczki w zamkniętej kopercie z napisem „Dowód wpłaty zaliczki do rokowań na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 97”. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się przez zgłaszającego ze stanem prawnym i ze stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami rokowań” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  4. kopię dowodu wniesienia zaliczki;
  5. proponowaną cenę.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania.
 5. W obecności uczestników Komisja kwalifikuje lub odmawia udziału w ustnej części rokowań zgłaszającym.
 6. Komisja po przeprowadzeniu ustnej części rokowań osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, wybiera najkorzystniejszą propozycję z zastrzeżeniem pkt 18.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia udziału we współwłasności nieruchomości.
 8. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 9. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika ustalonego przez Komisję jako nabywca udziału zalicza się na poczet ceny nabycia udziału.
 10. Zaliczka wniesiona przez innych uczestników rokowań podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
 11. Uczestnik rokowań, ustalony przez Komisję jako nabywca udziału, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata ustalonej w rokowaniach ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonych rokowań.
 14. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują: Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca udziału.
 15. Koszty związane z nabyciem udziału ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w rokowaniach na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem rokowań nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Pkt 11, 12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty zaliczki oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o rokowaniach dostępne są w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy udziału.
Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16 oraz lokalu mieszkalnego nr 532, położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182
Treść:

2015-09-11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • nr 134, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Grabieniec 16.

  Lokal mieszkalny nr 134 o powierzchni 38,30 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, oddanym do eksploatacji w 1971 r., usytuowanym na nieruchomości, składającej się z działek nr: 8/3, 8/4, 8/29 i 8/33 w obrębie B-42, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00171461/2.
  Działki stanowią własność Miasta Łodzi i pozostają we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
  Lokal położony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.
  Rzeczoznawca majątkowy określił stan techniczny lokalu jako dostateczny.
  Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
  Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 93 000 zł netto, wadium: 18 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 930 zł.
  Termin aukcji zakończonej wynikiem negatywnym: 24.04.2015 r.,03.07.2015 r.
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r poz. 211 i 605).


 • nr 532 znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182.

  Lokal mieszkalny nr 532 o powierzchni 33,33 m2 znajduje się w budynku położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182.
  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Miastu Łódź.
  Lokal znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, usytuowanym na działkach nr 69/137, 69/162, 69/165, 69/167, 69/174, 69/178, 69/181 w obrębie S-7, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035349/6.
  Działki stanowią własność Miasta Łodzi i pozostają we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w udziale wynoszącym 3051397/3621216 oraz właścicieli wyodrębnionych lokali.
  Lokal położony jest na ósmym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Okna usytuowane są w kierunku zachodnim. Na podłogach płytki PCW. Stolarka okienna typowa, okna podwójne, drewniane, stare, drzwi typowe płycinowe. Brak glazury i terakoty w kuchni oraz łazience. Mieszkanie wyposażone w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłą wodę i centralne ogrzewanie miejskie.
  Rzeczoznawca majątkowy określił stan lokalu do dużego remontu.
  Budynek przy ul. Piotrkowskiej 182 to czternastokondygnacyjny, sześcioklatkowy, blok mieszkalny, oddany do eksploatacji 30 listopada 1976 r.
  Dla lokalu nie została założona i nie jest prowadzona księga wieczysta.
  Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
  Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu mieszkalnego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
  Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 112 000 zł netto, wadium: 22 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 120 zł .
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r poz. 211 i 605).
 1. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. W aukcji (ustnym przetargu nieograniczonym) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26 października 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w aukcji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w aukcji zobowiązane są do dostarczenia:
  • danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, przedłożenie zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia kolejnej aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy lokalu nr 134, położonego w Łodzi przy ul. Grabieniec 16,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami przeprowadzenia aukcji” (ustnego przetargu nieograniczonego) i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy lokalu nr 532, położonego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 182.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457 a.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna - nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Aukcja (ustny przetarg nieograniczony) jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 7. Kryterium wyboru nabywcy jest proponowana cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 8. Przewodniczący Komisji otwiera aukcję (ustny przetarg nieograniczony) przekazując uczestnikom aukcji informacje, o przedmiocie aukcji, cenie wywoławczej oraz wysokości postąpienia i podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firm osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).
 9. Przewodniczący Komisji informuje uczestników aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 10. Uczestnicy aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) zgłaszają kolejne ustne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 12. Prowadzący aukcję (ustny przetarg nieograniczony) udziela przybicia uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 13. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego aukcję (ustny przetarg nieograniczony) zalicza się na poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 14. Wadium wniesione przez innych uczestników aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania aukcji.
 15. Uczestnik aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego), który wygrał aukcję zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia aukcji, o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 16. Wpłata całej wylicytowanej ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym powyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15, organizator aukcji może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego).
 18. Koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.
 19. Dodatkowe informacje n/t aukcji można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 tel. (42) 638-47-81 i nr 457a , tel. (42) 638-44-14, 638-43-31.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji (ustnego przetargu nieograniczonego) z ważnych powodów.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Rysowniczej 56, Ceglanej 4, Wędkarskiej 2, Lublinek 44, Równej 24 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Komunalnej 33 i 33a
Treść:

2015-08-27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Rysowniczej 56, obr. B-49, dz. nr 278, pow. 589 m2, KW LD1M/00034330/3.
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ul. Rysowniczej siatką stalową, stanowiącą własność byłego dzierżawcy. Pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na posesji sąsiedniej (działka nr 279) zlokalizowany jest budynek mieszkalny, zaś przy granicy wschodniej, na posesji sąsiedniej (działka nr 277) znajduje się budynek gospodarczy. Na działce znajduje się szopa drewniana, nie związana trwale z gruntem. Działka użytkowana jest obecnie bezumownie.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się studnia kablowa, słup kablowy i odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej stanowiące własność Orange S.A.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rysowniczej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 13.02.2015 r., 30.04.2015 r., 24.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Ceglanej 4, obr. B-47, dz. nr 23/3, pow. 145 m2, KW LD1M/00034472/0.
   Na terenie nieruchomości brak jest naniesień budowlanych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest ogrodzona i porośnięta drzewami i krzewami.
   Na przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z uzyskanymi opiniami gestorów, nie znajdują się żadne sieci.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomość powinna się odbywać na dotychczasowych warunkach, przez istniejący zjazd z ul. Ceglanej, przy czym parametry zjazdu powinny być dostosowane do planowanego sposobu jej zagospodarowania. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę naniesień roślinnych znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej. Uchwałą Nr XC/1851/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Dolnej, Łagiewnickiej i Rynku Bałuckiego, objęto m.in. teren działki nr 23/3.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 500 zł (słownie: pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Wędkarskiej 2, obr. G-39, dz. nr 17/2, pow. 144 m2, KW LD1M/00251682/2.
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona o nieregularnym kształcie zbliżonym do rombu. Teren działki częściowo jest utwardzony betonowymi płytami. We wschodniej granicy działki znajduje się ściana budynku mieszkalno-handlowego na której zainstalowany jest klimatyzator. W granicy z działką nr 17/1 rośnie drzewo liściaste. Ewentualne usunięcie drzewa jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Wędkarskiej poprzez fragment działki drogowej numer 17/1. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W odległości ± 3,5 m od północno-zachodniego narożnika działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 400 mm dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Wędkarskiej 2 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 26 200 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) netto.
   Wadium wynosi: 5 240 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Lublinek 44, obr. P-37, dz. nr 101/1, pow. 929 m2, KW LD1M/00102866/7.
   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Działka jest ogrodzona siatką stalową z furtką i bramą - zagospodarowana. Na działce znajdują się naniesienia bez trwałych fundamentów; naniesienia stanowią własność byłego dzierżawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia naniesień we wskazanym terminie dzierżawca nie będzie miał roszczeń do Miasta oraz do przyszłego nabywcy o zwrot naniesień. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej i zachodniej nieznacznie odbiega od granicy ewidencyjnej. Na działce rosną drzewa i krzewy (roślinność ogrodowa i ozdobna, brak obiektów podlegających ochronie). Na terenie posesji znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 40 mm L=9,0 m znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz przyłącze energetyczne (brak dokumentów potwierdzających legalność jego wykonania).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z ulicy Lublinek lub poprzez działkę 101/2 wydzieloną jako dojazd do działek.
   Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Lublinek znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
   W przyjętym uchwałą Nr XXXIX/782/08 z dnia 10 września 2008 r. przez Radę Miejską w Łodzi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulicy Maratońskiej, torów PKP, północnej granicy miasta, granicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Nowy Józefów-Srebrna’’ nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Lublinek 44 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 40MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 104 000 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 20 800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 040 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Równej 24, obr. G-43, dz. nr 53, pow. 1325 m2, KW LD1M/00021286/5.
   Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, jest niezabudowana, zaniedbana (zaśmiecona), częściowo ogrodzona, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.
   Granicę sprzedawanej nieruchomości narusza budynek znajdujący się na działce sąsiedniej nr 52/1 (prywatnej) położonej przy ul. Równej 22 - szerokość naruszenia dochodzi do ok. 50 cm.
   Według mapy zasadniczej na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w ul. Równej, znajduje się:
   1. sieć wodociągowa Ø 160 mm, dł. l= 429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=442,11 m, beton, rok budowy 2010.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się strony ulicy Równej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień dla sieci: wodociągowej Ø 160 mm, dł. l= 429,61 m - o szerokości 3 m z obu stron urządzenia oraz dla sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 - szerokości m 5 m z obu stron urządzenia.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.10.2014 r., 13.02.2015 r., 24.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Komunalnej 33 i 33a, obr. G-40, dz. nr: 179 i 180 o łącznej pow. 778 m2, KW LD1M/00010583/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Nieruchomość składa się z 2 działek: działki położonej przy ul. Komunalnej 33, oznaczonej nr 180 w obrębie G-40 o pow. 403 m2 i działki położonej przy ul. Komunalnej 33a, oznaczonej nr 179 w obrębie G-40 o pow. 375 m2. Na działce nr 180 znajduje się parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, budynek mieszkalny o pow. zabudowy 90 m2, drewniane zabudowania gospodarcze i drewniane wc. W budynku mieszkalnym znajdują się dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 57,64 m2, zajmowane na podstawie umów najmu. Na działce nr 179 znajduje się parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, budynek mieszkalny o pow. zabudowy 96 m2 i pow. użytkowej 72 m2 oraz murowane zabudowania gospodarcze. Na nieruchomości znajduje się również studnia.
   Sposób korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli został określony w umowie o wydzieleniu części nieruchomości do wyłącznego korzystania, zawartej pomiędzy Gminą a pozostałymi współwłaścicielami w dniu 15 października 2014 r. Na podstawie ww. umowy dokonano podziału quoad usum nieruchomości w ten sposób, że Gmina ma prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę nr 180 (działka pozostaje we faktycznym zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna) a pozostali współwłaściciele mają prawo do wyłącznego korzystania z pozostałej części nieruchomości, stanowiącej działkę zabudowaną nr 179 oraz prawo przejścia i przechodu przez działkę nr 180. Zgodnie z zawartą umową, każdy ze współwłaścicieli korzysta z przypisanej mu części nieruchomości na zasadzie wyłączności - każdy z nich ma prawo do wyłącznego pobierania pożytków cywilnych oraz fizycznych z przypisanych części nieruchomości oraz obowiązek samodzielnego ponoszenia wszelkich wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem przypisanej części nieruchomości. Ponadto każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest do: dokonywania samodzielnie napraw i remontów budynków posadowionych na wydzielonej mu do wyłącznego korzystania części nieruchomości, administrowania przypisaną częścią nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, utrzymywania wydzielonej części terenu i naniesień budowlanych we właściwym stanie technicznym, porządku oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Komunalnej.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605 i 978).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 października 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Komunalnej 33 i 33a, Ceglanej 4, Rysowniczej 56,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 24,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Lublinek 44,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Wędkarskiej 2.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 października 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału) . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a , tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Odwołanie ogłoszonego na dzień 25 września 2015 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, usytuowanego w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 30
Treść:

2015-08-26

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszony na dzień 25 września 2015 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w Łodzi przy ulicy

Juliana Tuwima 30.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność jego publikacji przez okres, co najmniej 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu z uwagi na fakt, iż cena wywoławcza samodzielnego lokalu jest wyższa niż równowartość 100 000 euro. Powyższe uznane zostało za ważny powód uzasadniający odwołanie przetargu (zgodnie z § 15 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1749/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego 3U, usytuowanego w Łodzi przy ulicy Juliana Tuwima 30, stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania Komisji Przetargowej).

Ogłoszenie o przetargu >>>

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach Nowomiejskiej 14 oraz Ogrodowej 4
Treść:

2015-07-10

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, w obrębie S-1, przy ulicach:
Nowomiejskiej 14,
działka nr 71/2 o powierzchni 937 m2, KW LD1M/00086244/2 oraz
Ogrodowej 4,
działka nr 70/2 o powierzchni 1855 m2, KW LD1M/00001884/1.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2792 m2.

Działka nr 71/2 ma kształt prostokąta. W ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 72/2 położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, w granicy z działką nr 71/2, znajdują się otwory okienne. Na ścianie tego budynku zainstalowane są reklamy oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Granicę działki nr 71/2 nieznacznie narusza ogrodzenie (siatka i betonowe słupki) należące do właściciela nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Nowomiejskiej 12, oznaczonej jako działka nr 72/2 (na długości około 15 m i szerokości około 60 cm). Około 50% powierzchni działki stanowi ogólnodostępny parking o utwardzonej nawierzchni, natomiast na jej pozostałej części urządzony jest chodnik dla pieszych oraz trawnik.
Na działce nr 70/2 usytuowany jest parterowy obiekt handlowo - usługowy, wybudowany w 1938 r. o powierzchni użytkowej 549,33 m2. Obiekt składa się z 2 budynków posadowionych wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy działki nr 70/2. Budynki znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. Ściany konstrukcyjne i posadzki są zawilgocone, stropy i pokrycie nieszczelne, krokwie konstrukcji dachu zawilgocone, zagruzowane i zamurowane kanały wentylacyjne, stolarka okienna i drzwiowa wypaczona, nieszczelna. Budynki nie posiadają świadectwa energetycznego. Część frontowa działki jest niezabudowana i stanowi część ogólnodostępnego parkingu. Teren pomiędzy budynkami oraz część frontowa działki nr 70/2 posiada utwardzoną nawierzchnię.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomościach znajdują się:

 1. gazociąg n/c dn 150 stal, stanowiący własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
 2. kanalizacja teletechniczna 1 otw. wraz z czynnymi kablami, należąca do Orange Polska S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 63/50 mm o długości 12,65 m, podłączone do wodociągu Ø 225 mm (III.22) w ulicy Ogrodowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 4. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o długości 7,0 m i nr inw. B 468/3111, podłączone do kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ulicy Ogrodowej; na wysokości działki nr 71/2 zlokalizowane są nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m (od kanału w ulicy Ogrodowej do granicy nieruchomości); przyłącza te stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obowiązuje dla nich pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;
 5. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto;
 6. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 wykonana w 1972 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej (wolna od zabudowy i stałych naniesień) wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Veolia Energia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
 7. szafa sygnalizacji świetlnej PSW, która zostanie przeniesiona przez Miasto Łódź do dnia 30 kwietnia 2015 r.; w trakcie prowadzonych robót może zaistnieć potrzeba czasowego wejścia na teren działki nr 71/2 przez wykonawcę ww. prac.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane w pkt 1-7, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielczej pod nazwą „Nowe Miasto”, figurującego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się jednym z istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 – tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej – obejmują obszar zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze wielkomiejskim wyodrębniony z terenów zabudowy śródmiejskiej z uwagi na szczególną dla tego obszaru tożsamość Miasta Łodzi. Teren historycznej osi krystalizacji układu miejskiego. Wszelkie działania, w tym inwestycyjne, podporządkowane być muszą historycznemu układowi przestrzennemu i istniejącej strukturze zabudowy, przy zapewnieniu poprawy obsługi terenu.

Do czasu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ostateczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną określone przez właściwy organ w decyzji administracyjnej na wniosek inwestora. Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 7 pkt 3 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu oraz wizualizacją obiektów zaproponowanych w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję;
 3. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargu sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 3, lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
 6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 3;
 7. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej;
 8. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 5:
  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
  2. hipoteki w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, (potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości), możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki w sposób i na zasadach wyżej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
 9. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;
 10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostaną:

 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.;
 2. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę; odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych;
 4. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych ) obejmującej nabywane nieruchomości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.05.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. w UMŁ
ul. Piotrkowska 104, sala 371 a, o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”;
 • przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Nowomiejskiej 14 i Ogrodowej 4”
w terminie do dnia 21.09.2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, pok. 455.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata całości ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się celem zawarcia umowy przenoszącej własność we wskazanym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r. stanowiącym „Warunki przetargu” oraz Załącznikiem do „Warunków przetargu”.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Demokratycznej 43, Trębackiej 63, Wrześnieńskiej bez numeru, Obywatelskiej 82, Przewozowej bez numeru, Sokolej 16, Koronnej bez numeru, Samopomocy 15
Treść:

2015-08-14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, obr. B-45, dz nr: 197/1 i 219/17 o łącznej pow. 682 m2, KW: LD1M/00189670/9 i LD1M/00210763/5.

  Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej. Nieruchomości są niezabudowane. Północno-zachodnia granica działki nr 197/1 biegnie wewnątrz muru ogrodzenia działki sąsiedniej nr 193/5. Na nieruchomościach znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842,z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Na nieruchomościach znajdują się:
  1. dwie energetyczne linie kablowe nN oraz dwie energetyczne linie kablowe SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność firmy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie; dla której w strefie ochronnej powinny być zachowane odległości poziome i pionowe nie mniejsze niż 0,5 m;
  3. wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, służąca prawdopodobnie do odwodnienia nieruchomości, dla której brak jest dokumentacji.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na nieruchomościach znajduje się przewód podziemny telewizji kablowej.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Obornickiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych-osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejących na nieruchomościach sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomościach w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 276 000 zł netto, wadium: 55 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 760 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Demokratycznej 43, obr. G-41, dz. nr 353, pow. 886 m2, KW LD1M/00100301/5.

  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od południa działka graniczy z Rudzką Górą, część działki, około 30% znajduje się na podwyższeniu terenu – różnica w poziomach pomiędzy północną i południową granicą wynosi około 4,0 m. W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z dawnych nasadzeń - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 40% - najstarszy drzewostan powinien zostać zachowany. Ogrodzenie działki od strony zachodniej nieznacznie nie pokrywa się z granicą ewidencyjną. Na działce znajdował się budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, który we wrześniu 2008 r. został rozebrany.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Demokratycznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. włączone do wodociągu Ø 200 mm w ul. Demokratycznej (przyłącze wyłączone jest z użytkowania) oraz kabel przyłączeniowy teletechniczny do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się nieczynne przyłącze wodno-kanalizacyjne o charakterze lokalnym wyłączone z użytkowania, z możliwością ponownego uruchomienia i studnia.
  W ulicy Demokratycznej znajduje się zdrój uliczny oraz przebiega sieć wodociągowa Ø 200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Demokratycznej znajduje się sieć energetyczna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Demokratycznej 43 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny zabudowy jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000 zł netto, wadium: 31 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 550 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Trębackiej 63, obr. G-26, dz. nr 32/2 o pow. 648 m2, KW LD1M/00032891/9.

  Działka jest niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Teren działki nie jest wyrównany, znajdują się tutaj śmieci oraz pryzmy ziemi. Na działce rosną drzewa (wierzby i klony w wieku powyżej lat 10) i krzewy (z dominacją wysokich bylin). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Trębackiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W ulicy Trębackiej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE. W pobliżu działki nr 32/2 znajdują się urządzenia: sieć wodociągowa Ø 100 mm i Ø 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, sieć kanalizacji deszczowej D=0,30 m i D=0,315 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. W ulicy Średniej zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 100 mm, dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości 3,0 m po obydwu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych. Na działce nr 32/1 (stanowiącej część pasa drogowego ulicy Średniej) zlokalizowana jest energetyczna linia napowietrzna SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Do działki nr 32/1 doprowadzone jest także przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN – są to tereny mieszkaniowe jednorodzinne.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 103 000 zł netto, wadium: 20 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 1030 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Wrześnieńskiej bez numeru, obr. B-45 dz. nr 244/1 o pow. 416 m2, KW LD1M/00088960/1.

  Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ulicy Wrześnieńskiej oraz od ulicy Popiela siatką stalową, pozostałe ogrodzenie należy do nieruchomości sąsiednich. Od strony ul. Wrześnieńskiej znajduje się furtka i brama stalowa. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi nieruchomości. Południowa granica działki została naruszona przez budynek usytuowany na działce nr 245 przy ul. Popiela 14.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się energetyczna linia kablowa nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wrześnieńskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zaleceniami innych właściwych jednostek.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 24.10.2014 r., 30.01.2015 r., 10.04.2015 r., 3.07.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 165 000 zł netto, wadium: 33 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 650 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Obywatelskiej 82, obr. G–1, dz nr: 264/2, 264/6 i 264/8 o łącznej pow. 360 m2 KW: LD1M/00148634/6 i LD1M/00011629/9.

  Działki są niezabudowane i stanowią jeden teren inwestycyjny. Posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki nr 264/2 i 264/6 są ogrodzone siatką stalową. Działki są częściowo zagospodarowane (teren wyrównany). W północno-zachodnim narożniku składowana jest niewielka ilość trylinki.W dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00011629/9, prowadzonej dla nieruchomości położonej przy ul. Obywatelskiej 82, ujawniona jest hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 6,70 zł z tytułu wydatku na wykonanie zdroju i wpustu, na rzecz Skarbu Państwa (wpisana na podstawie decyzji z dnia 9 marca 1970 r.).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na sprzedawanych działkach brak jest infrastruktury technicznej. Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Obywatelskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Cena wywoławcza nieruchomości 140 000 zł netto, wadium: 28 000 zł, postąpienie nie mniej niż 1 400 zł.
  Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


 • Przewozowej bez numeru, obr W-36, dz nr 193/8 o pow. 1976 m2, KW LD1M/0094099/9.

  Nieruchomość niezabudowana. Na nieruchomości znajduje się fragment zdewastowanego ogrodzenia, niezgodnego z granicami geodezyjnymi działki. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa i teletechniczna.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Przewozowej. Opinia zarządcy drogi nie stanowi zgody na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 233 000 zł netto, wadium: 46 600 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 330 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Sokolej 16, obr. G-12 , dz nr 166/1 o pow. 458 m2, KW LD1M/00034696/6.

  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest nieregularny, zbliżony do litery „L”. Na działce znajdują się wiaty garażowe nietrwale związane z gruntem wzniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czerwony Rynek” na podstawie decyzji Nr 218/88 Urzędu Dzielnicowego z dn. 28.10.1988 r. zezwalającej na budowę wiaty samochodowej jako inwestycji tymczasowej do roku 1998. Wiaty użytkowane są na podstawie decyzji Nr 10/97 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 20.01.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użytkowanie wiaty samochodowej jako obiektu czasowego – do czasu zużycia technicznego. Nabywca nieruchomości jako jej właściciel będzie mógł żądać od Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia naniesień. W przypadku zachowania naniesień przez nabywcę, Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot za poniesione nakłady. Granice działki nr 166/1 nieznacznie naruszone są przez ogrodzenie zlokalizowane na działkach nr 161/1 i nr 161/2.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Sokolej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W obecnym stanie zagospodarowania działki nr 166/1 dostęp do zlokalizowanych na niej wiat garażowych jest możliwy przez działkę nr 564/1, która stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Sokolej 16 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 116 450 zł netto, wadium: 23 290 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 170 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Koronnej bez numeru, obr. B-9, dz nr 83/45 o pow. 481 m2, KW LD1M/00001723/5.

  Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta. Zachodnią granicę działki naruszają ogrodzenia działek sąsiednich. Na działce znajduje się urządzony wjazd do posesji nr 52 przy ulicy Koronnej. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się poprzez działki drogowe nr 83/46 i nr 83/29 lub nr 83/34. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa 150 mm oraz przyłącze wodociągowe 40 mm, dla których ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 262 m2. Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00001723/5 służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej wymienionych powyżej urządzeń, zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do urządzeń o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Ponadto przez działkę przebiega kanalizacja teletechniczna. Strefa ochronna dla tej sieci wynosi po 0,5 m od osi ciągu kanalizacji.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. działka nr 83/45 położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
  3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej na działce sieci wodociągowej Ø 150 mm i przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000 zł netto, wadium: 8 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 420 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • Samopomocy 15, obr. B-3, dz. nr 215, pow. 473 m2, KW LD1M/00118721/4.

  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki naruszone są przez budynki oraz ogrodzenia zlokalizowane na działkach sąsiednich numer: 165, 164 i 156. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
  Działka nr 215 objęta jest umową dzierżawy, dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, przy czym umowa ta zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Samopomocy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 10MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 30.04.2015 r.,17.07.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 59 200 zł netto, wadium: 11 840 zł, postąpienie nie mniej niż: 600 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 12 października 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis praw;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Demokratycznej 43, Samopomocy 15;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Wrześnieńskiej bez numeru, Obywatelskiej 82, Przewozowej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul. Trębackiej 63;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Koronnej bez numeru, Sokolej 16.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 12 października 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 i 457 a tel. (42) 638-47-81, 638-44-14 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi, sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w miejscowości Bedoń-Wieś
Treść:

2015-09-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Tczewskiej bez numeru, obr. G-39, dz. nr 265/2, pow. 628 m2, KW LD1M/00010303/1.
   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Na działce rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 0,5%); naniesienia roślinne znajdują się głownie od strony południowej granicy z dz. nr 266/2). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane.
   Na działce nr 265/2 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia (nN), przyłącze napowietrzne nN oraz w granicy działki od strony ulicy Tczewskiej linia kablowa nN. Odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określi PGE S.A. Dystrybucja Oddział Łódź Miasto, zgodnie ze stosownymi normami.
   W ulicy Tczewskiej znajduje się gazociąg średniego ciśnienia dn 65 stal, energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, sieć wodociągowa o średnicy 150, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 i kanalizacji deszczowej. W pobliżu działki znajduje się infrastruktura teletechniczna. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej na działce nr 265/2 znajdują się dwa słupy energetyczne i sieć energetyczna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tczewskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Tczewskiej bez numeru znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny mieszkaniowe jednorodzinne.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 94 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 800 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 940 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Tczewskiej bez numeru, obr. G-39, dz. nr 265/3, pow. 628 m2, KW LD1M/00010303/1.
   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Działka jest częściowo ogrodzona (od strony południowej i wschodniej); ogrodzenia należą do posesji sąsiednich. Na działce rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 0,5%); naniesienia roślinne znajdują się głównie od strony południowej granicy z dz. nr 266/2). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane.
   W ulicy Tczewskiej znajduje się gazociąg średniego ciśnienia dn 65 stal, energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, sieć wodociągowa o średnicy 150, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 i kanalizacji deszczowej. W pobliżu działki znajduje się infrastruktura teletechniczna. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej przy granicy działki z ulicą Tczewską znajduje się słup elektryczny.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Tczewskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Tczewskiej bez numeru znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny mieszkaniowe jednorodzinne.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 94 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 18 800 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 940 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz. nr 86/6, pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8.
   Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 250 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Brzoskwiniowej bez numeru oznaczonej, obr. B-7, dz. nr 116, pow. 569 m2, KW LD1M/00119496/4.
   Działka jest niezabudowana. W południowej i wschodniej granicy działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Od strony zachodniej nieruchomość nie jest ogrodzona. Od ulicy Brzoskwiniowej w granicy znajduje się stare ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na słupkach metalowych. Na nieruchomości rosną stare drzewa owocowe i krzewy ozdobne.
   Zgodnie z mapą sytuacyjno wysokościową na nieruchomości znajduje się studnia, która nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ul. Brzoskwiniowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazociąg.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 131 000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 310 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Biernej 19, obr. G-41, dz. nr 406/3, pow. 1065 m2, KW LD1M/00036391/2, Biernej bez numeru, obr. G-41, dz. nr 407/20, pow. 11 m2, KW LD1M/00266320/5 i Skośnej bez numeru, obr. G-41, dz. nr 450/6, pow. 31 m2, KW LD1M/00266326/7.
   Działki są niezabudowane, łącznie posiadają kształt zbliżony do trapezu, Od strony północnej działki nr 406/3 i 407/20 są ogrodzone – ogrodzenie należy do posesji sąsiednich. Na działkach rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5 %).
   Na działce nr 406/3 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.
   Na działce nr 450/6 znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm (należy zachować pas ochronny o szer. 3,0 m po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy ani naniesień – Łódzka Spółka Infrastrukturalna zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu), na działkach nr 406/3 i 407/20 znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange S.A.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna łącznie działek nr 450/6, 406/3 i 407/20 powinna odbywać się poprzez jeden zjazd (projektowany) z ulicy Biernej lub z ulicy Skośnej. W przypadku lokalizacji zjazdu z pasa drogowego ulicy Biernej projektowany zjazd powinien być maksymalnie oddalony od skrzyżowania ulicy Biernej z ulicą Skośną tj. przy północnej granicy działki. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, miejski kanał sanitarny D=0,20 m. W ulicy Skośnej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal i urządzenia wodno-kanalizacyjne. Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajduje się również energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i sieć gazowa.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w ich pobliżu nieruchomości;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w ich pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 188 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 37 600 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 880 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Krańcowej 107, obr. P-15, dz. nr 6/8, pow. 323 m2, KW LD1M/00034390/1.
   Działka jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt, utrudniający jej zabudowę. Na jej terenie rosną drzewa i krzewy. Na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia z siatki stalowej, które od strony południowej i zachodniej nie jest usytuowane zgodne z granicą nieruchomości. Na działce sąsiedniej nr 6/5 (od wschodniej strony) zlokalizowany jest budynek mieszkalny w odległości ok. 4 m od granicy z działką 6/8 (z tej strony znajdują są okna). Na sąsiedniej działce nr 6/9 (od północnej strony nieruchomości) znajduje się budynek trafostacji, ogrodzenie nieruchomości narusza przebieg granicy działki 6/8.
   Na nieruchomości, w pobliżu granicy z działką 6/9 przebiegają kable energetyczne należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   W pasie drogowym na wysokości nieruchomości zlokalizowana jest sieć teletechniczna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   W ulicy Krańcowej, w pobliżu działki 6/8 w odległości ok. 2,5 m od zachodniej granicy zlokalizowany jest wodociąg miejski Ø 200 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. Pas ochronny sieci obejmuje częściowo teren nieruchomości. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od ulicy Krańcowej projektowanym zjazdem zlokalizowanym w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania dróg. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna (w ul. Michałowicza), energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w jej pobliżu sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Antoniego Książka 42, obr. B-20, dz. nr 307/1, pow. 1396 m2, KW LD1M/00196684/2.
   Działka jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową. Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali nieruchomość stanowi użytek LsVI. Teren nieruchomości pokryty jest zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na siedlisku boru mieszanego z drzewostanem w różnym wieku (20-40 lat). Las rosnący na nieruchomości objęty jest dokumentacją urządzenia lasu w formie inwentaryzacji lasu opracowanej wg stanu na 1 stycznia 2004 r. Usunięcie drzew z ww. nieruchomości będzie wymagało wyłączenia lasu z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w drodze decyzji zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz może być związane z uiszczeniem należności, opłat i odszkodowań.
   Ogrodzenie nieruchomości stanowi własność byłego Dzierżawcy i zostanie przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia ogrodzenia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta oraz nabywcy nieruchomości.
   W pasie drogowym na wysokości nieruchomości w odległości ok. 1m od granicy działki zlokalizowany jest wodociąg miejski o średnicy Ø 160 mm. Pas ochronny wodociągu wynosi po 3 m od jego skrajnych krawędzi i obejmuje częściowo teren działki 301/1. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Antoniego Książka. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z tej drogi poprzez projektowany zjazd. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Wschodnia część działki może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Antoniego Książka. W wydanej opinii Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż najbliższym czasie nie przewiduje się prowadzenia prac inwestycyjnych na ww. ulicy. Ulica ta jest ulicą lokalną obecnie o szerokości 8,7-9m. Prawidłowo powinna posiadać szerokość 12 m. W przyszłości ulica wymagała będzie poszerzenia do prawidłowych parametrów. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu nie posiada dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Antoniego Książka, ponadto plany finansowe na najbliższe lata 2015-2017 nie uwzględniają rezerwy środków na opracowanie dokumentacji i realizację rozbudowy ulicy Antoniego Książka.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 322 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 220 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/48, pow. 1576 m2, KW LD1M/00088825/3.
   Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej działka posiada ogrodzenie. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu. Przez teren nieruchomości równolegle do ul. Wyścigowej, w odległości ok. 7 m od północnej granicy działki przebiega czynna napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV i posadowiony jest przelotowy żelbetowy słup SN o wysokości 12 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Właściciel nieruchomości zapewni pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto dostęp do linii w ciągu całej doby. W północnej części działki w odległości ok. 5 m od granicy z działką numer 133/10 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej oraz stacji transformatorowej.
   Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Wyścigowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30 m, energia elektryczna, gaz.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r., 30.04.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości: 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium: 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie nie mniej niż: 2 250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/71, pow. 1800 m2, KW LD1M/00088825/3.
   Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Konnej działka posiada ogrodzenie, które znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
   Nad terenem nieruchomości w odległości ok. 19 m równolegle do zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Linie podwieszane są na słupach o wysokości 12 m. Odległość między skrajnymi przewodami wynosi 2,9 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 15 kV nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
   Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805,850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Konnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20 m, energia elektryczna, gaz.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 17 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r., 30.04.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Długiej bez numeru, obr. G-49, dz. nr 131/49, pow. 1578 m2, KW LD1M/00088825/3.
   Działka jest niezabudowana. Teren wymaga uporządkowania. Od ulicy Wyścigowej i Konnej działka posiada ogrodzenie, natomiast od ulicy Konnej ogrodzenie nieruchomości znajduje się w pasie drogowym ulicy. Nieruchomość leży na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu, co skutkuje podtopieniami tego terenu.
   W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się stacja transformatorowa, która usytuowana jest również częściowo na działce numer 131/10 stanowiącej część pasa drogowego ul. Konnej. Ponadto na terenie działki, w północno-zachodniej części znajduje się słup elektroenergetyczny SN 15 kV. Nad terenem nieruchomości w odległości ok. 19 m równolegle do zachodniej granicy działki oraz wzdłuż północnej części działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Linia wybudowana jest w układzie trójkątnym, odległość między skrajnymi przewodami wynosi 2,9 m. Odległość pozioma projektowanej zabudowy od skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 15 kV nie może być mniejsza niż 4,5 m. Od strony linii nie można lokalizować balkonów, tarasów itp. Właściciel nieruchomości zapewni pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto dostęp do linii w ciągu całej doby. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada docelową likwidację istniejącej sieci napowietrznej.
   Nieruchomość porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami i krzewami w większości samosiejkami. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222) z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Wyścigowej i Konnej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura, w ulicy Wyścigowej: wodociąg Ø 150 mm, kanał sanitarny D=0,30m, energia elektryczna, gaz oraz kanalizacja deszczowa; w ulicy Konnej: wodociąg Ø 200 mm, kanał sanitarny D=0,20m, energia elektryczna, gaz.
   Zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2002 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan ustala zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 21.11.2014 r., 30.04.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 173 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 34 600 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 730 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • Stylowej 12/12a, obr. G-24, dz. nr: 274 i 275/2 o łącznej pow. 705 m2, KW LD1M/00086353/9.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Nieruchomość składa się z dwóch działek: działki położonej przy ulicy Stylowej 12, oznaczonej numerem 274 w obrębie G-24 o pow. 358 m2 i działki położonej przy ulicy Stylowej 12a, oznaczonej numerem 275/2 w obrębie G-24 o pow. 347 m2. Działka nr 274 zabudowana jest jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 43,73 m2. W budynku znajduje się jeden lokal zamieszkiwany przez najemcę. Działka nr 275/2 pozostaje niezabudowna. Na działce znajduje się drewniana pergola oraz komórka. Działka nr 275/2 użytkowana jest przez prywatnego współwłaściciela. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Stylowej.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 800 zł (słownie: osiemset złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w miejscowości:

  • Bedoń-Wieś, gmina Andrespol, obr. 2 Bedoń-Wieś, dz. nr 103, pow. 1370 m2, KW LD1M/00182463/6.
   Działka numer 103 jest niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 10,4 m. W północnej granicy działki posadowione jest ogrodzenie nieruchomości przyległej. Z pozostałych stron działka nie jest ogrodzona. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy (samosiejki).
   Wzdłuż południowej granicy działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 800 dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. lub jej następcy prawnego na czas nieoznaczony. Strefa ochronna dla w/w urządzenia wynosi 8 metrów po obu jego stronach. Powierzchnia działki objęta służebnością przesyłu wynosi 1130 m2. Służebność polega na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionego urządzenia i zachowaniu jego pasa ochronnego, wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez ŁSI Sp. z o.o., za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do w/w urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. We wschodniej części działki przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia.
   Działka nr 103 przylega do drogi powiatowej Nr 2912E – ulicy Brzezińskiej. Zgoda na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183, poz. 1835). Zgodnie z planem podstawowe przeznaczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MNU2 o powierzchni 1337 m2 (w tym powierzchnia 1114 m2 w strefie ograniczonego użytkowania magistrali wodociągowej Ø 800) oraz tereny komunikacji o powierzchni 33 m2.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. użytkowania i udostępniania nieruchomości w sposób zgodny z treścią służebności ustanowionej dla zlokalizowanej na działce magistrali wodociągowej;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.02.2015 r., 22.05.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30 600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych) netto.
   Wadium wynosi: 6 120 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 19 października 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do: zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji, a także w przypadku nabycia, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Długiej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz użytkowania znajdujących się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Tczewskiej bez numeru – dz. nr 265/2,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Tczewskiej bez numeru –dz. nr 265/3
  • ,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Oskara Flatta 5, Brzoskwiniowej bez numeru, Krańcowej 107, Antoniego Książka 42, Stylowej 12/12a,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Biernej 19, Biernej bez numeru, Skośnej bez numeru,
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Bedoń-Wieś.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 19 października 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału), zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział W Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli Nabywca nie uiści wpłaty w wyżej wymienionym terminie jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału) . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a , tel. (42) 638-43-31 i 457 tel. ( 42 ) 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-09-16)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Kilińskiego 141 i Kilińskiego 141A, Rojnej 123, Chocianowickiej 112, Sadowej 17, Czechosłowackiej 36, 36a i 36b, Czerwcowej 21 i 23, Czerwcowej 5, 7 i 9, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, Żwawej 22 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. dr. Stanisława Więckowskiego 68
Treść:

2015-08-05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Kilińskiego 141 i Kilińskiego 141A, obr. S-7, działki: nr 96/5 o pow. 3033 m2, KW LD1M/00006663/1 i nr 96/3 o pow. 29 m2, KW LD1M/00121774/4.
   Łączna powierzchnia działek wynosi 3062 m2.
   Działka nr 96/5 posiada kształt foremny zbliżony do trapezu, jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym, murowanym i w postaci nieruchomości sąsiednich. Podwórko utwardzone betonem i płytami betonowymi. Część działki zagospodarowana jest w formie terenu zielonego. Ogrodzenie działki nr 95/1 położonej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 narusza granicę działki 96/5 na długości ok. 10 m i szerokości dochodzącej do ok. 80 cm. Do 31 grudnia 2015 r. Miasto Łódź wyraziło zgodę na czasowe ustawienie na działce nr 96/5 słupa trakcyjnego.
   Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście na działce nr 96/5 znajdują się następujące budynki:
   1. budynek usługowy wolnostojący, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 460,36 m2 i powierzchni użytkowej 1024,85 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 453 m2 a powierzchnia użytkowa 1111,91 m2); ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy w części parteru wykonane z płyty żelbetowej, pozostałe konstrukcji drewnianej, schody żelbetowe obłożone okładziną z lastrico; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną; w budynku znajduje się 8 lokali użytkowych, objętych umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   2. budynek usługowy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 163,12 m2 i powierzchni użytkowej 132,14 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 165 m2 a powierzchnia użytkowa 132,14 m2); ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, schody zewnętrzne betonowe; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną; w budynku znajdują się 3 lokale użytkowe, objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   3. budynek usługowy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 17,04 m2 i powierzchni użytkowej 13,23 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 17 m2); ściany nośne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej; stropodach o konstrukcji drewnianej kryty papą; budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną; w budynku znajduje się 1 lokal użytkowy objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu);
   4. budynek gospodarczy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 80 m2 i powierzchni użytkowej 63,40 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia użytkowa wynosi 48,40 m2); ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, znajdują się w nim 2 pomieszczenia, z których jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 10,22 m2 objęte jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu), natomiast drugie jest wykorzystywane (za zgodą AZK Łódź–Śródmieście) przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1 w obrębie S-7); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   5. budynek garażowy wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 42,60 m2 i powierzchni użytkowej 32,74 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 45 m2 a powierzchnia użytkowa 48,14 m2), wyposażony w instalację elektryczną; ściany zewnętrzne wykonane z pustaka betonowego na zaprawie cementowej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu; w budynku znajdują się 3 pomieszczenia garażowe, w tym 2 objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu);
   6. budynek garażowy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, o powierzchni zabudowy 79,45 m2 i powierzchni użytkowej 70,63 m2 (według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wynosi 81 m2 a powierzchnia użytkowa 70,63 m2; ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej; dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty płytami eternitowymi; w budynku znajdują się 4 garaże objęte umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony (stan na dzień ogłoszenia przetargu); budynek nie posiada świadectwa energetycznego;
   7. szopa, z której korzystają właściciele lokalu znajdującego się w sąsiednim budynku przy ul. Kilińskiego 141 (działka nr 96/1 w obrębie S-7).
   Właściciel jednego garażu zlokalizowanego na działce nr 96/5 bezumownie korzysta z części przedmiotowej działki; ww. został poinformowany o konieczności usunięcia naniesienia w terminie 2 tygodni od dnia pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu oraz że jego nieusunięcie w tym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się (porzucenie rzeczy) i spowoduje utratę dokonanego naniesienia (art. 180 Kodeksu cywilnego).
   Na działce nr 96/3 (wydzielonej „wewnątrz” działki nr 96/5) usytuowany jest budynek stacji energetycznej nr 60506 służący oświetleniu miasta Łodzi, wybudowany w 1978 r. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto obecnie stacja po zmodyfikowaniu nie posiada już transformatora, pracuje na napięciu 0,4V (jest wykorzystywana w niewielkim zakresie). W celu jej przeniesienia należy postawić przy ulicy (z boku kamienicy znajdującej się przy ul. Kilińskiego 144) 12 - polową rozdzielnicę oświetleniową w skrzynce plastikowej o wymiarach 1m/0,5m/1,2m, do której należy przełożyć kable nN zasilające latarnie ulicy Kilińskiego, Piłsudskiego i Orla. Na powyższe należy wykonać projekt usunięcia kolizji, który powinien być uzgodniony w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto. Na działce nr 96/5 znajduje się 12 kabli nN, służących oświetleniu drogowemu. W przypadku wyniesienia na zewnątrz posesji rozdzielnicy oświetleniowej, kable te powinny zostać również przeniesione do nowego punktu zasilania, tam gdzie będzie zlokalizowana skrzynka oświetleniowa.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowych nieruchomościach zlokalizowane są:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 63 mm, długość całkowita l=17,90 m, wybudowane w 2010 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 69 m2) polegającej na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
    2. niedokonywaniu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu,
    3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie;
   2. przyłącze gazu dn 90 PE niskiego ciśnienia należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi; szerokość strefy kontrolowanej dla ww. przewodu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
   3. kanalizacja teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budynków i budowli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773);
   4. sieci ciepłownicze 2xDn32, 2xDn50 oraz 2xDn80 należące do Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, na rzecz której Aktem notarialnym z dnia 9 kwietnia 2015 r., Repertorium Nr 1874/2015, ustanowiona została służebność przesyłu polegająca na:
    1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych opisanych poniżej,
    2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna z części działki nr 96/5 w obrębie S-7, w zakresie utrzymywania i eksploatacji należących do Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna urządzeń, a w szczególnośći:
     • podziemnej wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn32 o długości 35,98 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,37 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 118,36 m2,
     • podziemnej wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn50 o długości 5,72 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,40 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 21,05 m2,
     • podziemnej wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn80 o długości 39,34 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,47 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 136,32 m2,
    3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanych na nieruchomości urządzeń ciepłowniczych w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania ich awarii,
    4. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności: zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
   5. energetyczne złącza kablowe, energetyczna linia kablowa nN i SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto oraz wewnętrzna linia zasilająca, która nie jest na stanie majątku PGE Dystrybucja S.A.;
   6. do nieruchomości doprowadzone jest przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Działki położone są przy trwającej inwestycji Trasy WZ. Zakres planowanych prac to przebudowa wjazdu na przedmiotową nieruchomość bez zmian sposobu obsługi komunikacyjnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 wrzesień 2015 r.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVII/1458/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC2 - tereny osi usługowej W-Z.
   Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta określone zostały następujące warunki (wytyczne) przyszłego zagospodarowania zbywanych nieruchomości:
   1. utworzenie pierzejowej wielokondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ul. Kilińskiego;
   2. uzupełnienie zabudowy mieszkalną oficyną usytuowaną wzdłuż istniejącej południowo-zachodniej granicy działki 96/5.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zabudowy nieruchomości, zgodnie z wytycznymi Biura Architekta Miasta, i zakończenia inwestycji – w terminie do 5 lat od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości; przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);
   2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej, na czas nieokreślony, służebności gruntowej na działce nr 96/5, polegającej na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi, oznaczonej w obrębie S-7 jako działka nr 96/1, objętej księgą wieczystą nr LD1M/0062935/9; powierzchnię gruntu zajętą pod służebność określa się na 396 m2, a jej przebieg przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 265/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2015 r.;
   3. wskazania na sprzedawanej nieruchomości miejsca do składowania odpadów dla wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi (działce nr 96/1) w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości - a do tego czasu umożliwienia składowania odpadów w miejscu dotychczasowym;
   4. zapewnienia na sprzedawanej nieruchomości miejsc postojowych dla wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 141 w Łodzi (działce nr 96/1);
   5. zachowania dla przyłącza wodociągowego Ø 63 mm, strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przewodu;
   6. zachowania dla sieci ciepłowniczych stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, tj.:
    • dla sieci ciepłowniczej 2xDn32 na odcinku o długości 35,98 mb - strefy ochronnej o szerokości 3,37 m,
    • dla sieci ciepłowniczej 2xDn50 na odcinku o długości 5,72 mb - strefy ochronnej o szerokości 3,40 m,
    • dla sieci ciepłowniczej 2xDn80 na odcinku o długości 39,34 mb – strefy ochronnej o szerokości 3,47 m;
   7. o ile wymagać będzie realizacja inwestycji - przeniesienia budynku stacji energetycznej nr 60506, znajdującej się na działce nr 96/3 wraz z 12 kablami nN, które znajdują się na działce nr 96/5 na nieruchomość położoną przy ul. Kilińskiego 144 (z boku kamienicy), na warunkach uzgodnionych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto, opisanych niniejszymi warunkami przetargu;
   8. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1;
   9. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 3;
   10. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 8 i 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 1 i 3;
   11. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 8 i 9:
    1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
    2. hipoteki w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
    Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
    Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na powyższych zasadach.
    Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 8 i 9 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyższej opisanych. Opisany sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny;
   12. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   13. w razie, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
   Koszty wniosku o wpis do księgi wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na działce nr 96/5, ponosi Kupujący.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r.
   Cena wywoławcza: 2 150 000 zł netto, wadium: 215 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 21 500 zł
   Cenę nabycia działki nr 96/3 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Działka nr 96/5 zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662).

   Załącznik Nr 3
   do zarządzenia Nr 265/VII/15
   Prezydenta Miasta Łodzi
   z dnia 16 stycznia 2015 r.  • Rojnej 123, dz. nr 1/1, obr. B-39, o pow. 9727 m2, KW LD1M/00016308/8
   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje w części południowej - nieużytkowany grunt rolny porośnięty drzewami i krzewami liściastymi (przewaga brzozy, osiki, olchy i wierzby), a w części północnej - las o powierzchni wynikającej z ewidencji gruntów 2508 m2. Wspomniany grunt leśny podlega ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40 i 1101) i niedopuszczalne jest jego zabudowywanie.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania ww. lasu.
   Na terenie sąsiadującej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1/2 w obrębie B-39 znajdują się:
   1. wodociąg Ø 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący po 3 m od skrajnej krawędzi rurociągu po obu jego stronach;
   2. kanalizacja kablowa wraz ze studnią kablową z pasem ochronnym 0,5 m od skrajnej krawędzi tej kanalizacji po obu jej stronach;
   3. sieć gazowa;
   4. sieć energetyczna.
   W ewidencji gruntów i budynków sprzedawana nieruchomość posiada klasy użytku: LsIV, W/LsIV, RIVa, W/RIVa, RIVb i W/RIVb.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Niemena, która na odcinku od ul. Rojnej na północ jest drogą nie urządzoną, o nawierzchni ziemnej, a jej stan techniczny może ulegać czasowemu pogorszeniu. Droga ta nie jest przystosowana do obciążeń ruchu ciężkiego. Zagospodarowanie zbywanej nieruchomości w sposób, który generowałby ruch ciężki jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszej przebudowy tej ulicy na odcinku od ulicy Rojnej do zjazdu z ulicy Niemena na teren nieruchomości. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości jest także możliwa z ulicy Rojnej, przy czym ze względu na bliskość skrzyżowania ulicy Rojnej z ulicą Niemena zjazd powinien zostać odsunięty od skrzyżowania tych ulic na maksymalną odległość wynikającą z granicy działki nr 1/1 w obrębie B-39. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na części nieruchomości nie stanowiącej lasu, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 10.07.2015 r.
   Cena wywoławcza: 770 000 zł netto, wadium: 77 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 7 700 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Chocianowickiej 112, obr. G-36, dz. nr 132/3 o pow. 24177 m2, KW LD1M/00052252/4
   Nieruchomość jest niezabudowana, znajduje się na niej droga dojazdowa, z której korzystają bezumownie współwłaściciele sąsiednich nieruchomości, oznaczonych w obrębie G-36 jako działki nr: 133/1 i 133/2. Część nieruchomości o powierzchni 893 m2 objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2016 r.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej działce zlokalizowane są:
   1. jednotorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV należąca do PGE Dystrybucja S.A.; zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101 i 1146) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) na nieruchomości nie zostały przekroczone dopuszczalne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego 50Hz dla przebywania ludzi 24 godziny na dobę; w ustaleniu odległości ochronnej pod zabudowę mieszkaniową każdy projekt powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowych pomiarów pod linią i w jej pobliżu, poświadczających nieprzekroczenie wartości dopuszczalnych;
   2. sieć doziemna w postaci 1–otworowej kanalizacji teletechnicznej należąca do Orange Polska S.A.;
   3. w ul. Chocianowickiej znajdują się: napowietrzna linia telekomunikacyjna, gazociąg dn 180 PE średniego ciśnienia oraz sieć wodociągowa Ø 200 mm, żeliwo, rok budowy 1974, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Chocianowickiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 27 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXVIII/753/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miasta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje część ww. nieruchomości (w pasie ok. 150 m od ul. Chocianowickiej) symbolem oznaczonym MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast pozostałą jej część symbolem oznaczonym PP (tereny przemysłowe).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania dla sieci wodociągowej Ø 200 mm, strefy ochronnej wolnej od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 23.01.2015 r., 29.05.2015 r.
   Cena wywoławcza: 1 830 000 zł netto, wadium: 183 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 18 300 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Sadowej 17, obr. B-49, dz. nr 68 o pow. 834 m2, KW LD1M/00094674/4
   Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w złym stanie technicznym, wybudowany w 1902 r., w którym wszystkie lokale zostały opróżnione. W budynku powierzchnia użytkowa lokali wynosi 397,01 m2, pow. zabudowy 236,00 m2, kubatura 1671,20 m3. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej, ścianach i fundamentach murowanych, stropach drewnianych, z dachem pokrytym papą. Budynek ma spękane mury, zmurszałe i spadające tynki, przeciekający dach. Zgodnie z orzeczeniem o stanie technicznym z 2001 r. stopień zużycia obiektu oszacowano na 75,61%, zakres prac remontowych jest bardzo duży i obejmuje przebudowę prawie wszystkich elementów budynku. Remont kapitalny jest nieopłacalny i nieuzasadniony ekonomicznie. Budynek jest zabezpieczony poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych na parterze. Brak stolarki okiennej na piętrze. Zgodnie z informacją administratora w 2010 r. na poddaszu budynku wybuchł pożar, zniszczeniu uległ sufit, ściany oraz podłoga. W trakcie akcji gaśniczej wycięto trzy otwory w dachu. Na terenie nieruchomości znajdują się również: zniszczone drewniane komórki, zabezpieczona drewniana kabina wc oraz zabezpieczona studnia głębinowa. Na działce znajduje się ogrodzenie częściowe – betonowe i w postaci nieruchomości sąsiednich.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości poprzez istniejący zjazd z drogi wewnętrznej ulicy Sadowej, poprzez obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sadowej 15, oznaczonej jako działka nr 69 w obrębie B-49. Powierzchnię gruntu zajętego przez ograniczone prawo rzeczowe określa się na 74,25 m2 (16,5 m x 4,5 m). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości położone przy ulicy Sadowej 17 i Sadowej 15 winny obsługiwać się poprzez istniejący (urządzony) dojazd z drogi wewnętrznej ulicy Sadowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Pas drogowy ulicy Sadowej spełnia wymogi obowiązujące dla drogi klasy D i w stanie istniejącym jest wyposażony w jezdnię oraz obustronne chodniki. W związku z powyższym nie wymaga poszerzenia. Działka nr 60/1 w obrębie B-49, stanowiąca ulicę Sadową, ma nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony).
   Na nieruchomości brak sieci i urządzeń gestorów sieci. Przez teren działki przechodzi nieczynne przyłącze telekomunikacyjne napowietrzne z nieruchomości przy ulicy Sadowej 15 do budynku przy ulicy Sadowej 17. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową w pobliżu działki nr 68 jest gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia w ulicy Murarskiej oraz ulicy Wspólnej. W ulicy Sadowej, na wysokości działki nr 68 w obrębie B-49, znajduje się linia energetyczna eND w odległości ok. 1,0 m od granicy działki, linia telekomunikacyjna, sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m oraz wodociąg Ø 100 mm, których strefy ochronne nie obejmują terenu przedmiotowej nieruchomości. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013–2015 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie planuje inwestycji w ww. ulicy. Odnośnie ewentualnej możliwości zasilenia ww. terenu w ciepło systemowe w postaci wody gorącej Veolia Energia Łódź S.A. będzie mogła wypowiedzieć się po przedstawieniu lokalizacji nowoprojektowanych obiektów, ich kubatury lub bilansu potrzeb cieplnych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Z mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, iż na terenie przedmiotowej nieruchomości usytuowany jest wpust deszczowy, jednak w archiwum Zakładu Wodociągów i Kanalizacji brak jest dokumentów potwierdzających jego istnienie na terenie tej nieruchomości. Na mapie na działce nr 68 zaznaczona jest linia projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego biegnącego od ulicy Sadowej wzdłuż południowej i wschodniej ściany budynku. Wzdłuż południowej granicy działki nr 68, ale na terenie działki nr 69, znajduje się przyłącze sanitarne ksD150. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa, która nie jest studnią publiczną i od lat nie jest eksploatowana. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przedmiotowa studnia została wykonana w 1960 r. jako studnia publiczna. Studnia ujmuje wody podziemne z piasków czwartorzędowych, a jej głębokość wynosi 41,0 m. W okresie budowy studni lustro wód podziemnych występowało na głębokości 10,0 m. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych ustalone dla tej studni wynoszą 2,9 m3/godz. W studni zabudowano filtr kolumnowy o średnicy 2 1/2 cala, a w nim pompę ssąco–tłoczącą. Od powierzchni terenu do głębokości 20,5 m studnia jest zarurowana rurami obsadowymi o średnicy 12 cali, z uwagi na uszkodzenie pompy ssąco–tłoczącej studnia jest nieużytkowana od wielu lat. Konstrukcja studni umożliwia jej rekonstrukcję i dalsze użytkowanie. Przyszły właściciel może przeprowadzić likwidację przedmiotowej studni lub wykonać odpowiednie prace rekonstrukcyjne, w wyniku których studnia będzie mogła służyć jako źródło zaopatrzenia posesji w wodę. W pierwszym przypadku prace likwidacyjne mogą być przeprowadzone na podstawie projektu robót geologicznych, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi (art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2015 r. poz. 196). Wykonanie robót likwidacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (art. 122 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2015 r. poz. 469). W drugim przypadku niezbędnym będzie wykonanie robót rekonstrukcyjnych, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Obowiązki te wynikają z powołanych wyżej ustaw. W geologicznym zasobie archiwalnym Miasta Łodzi istnieją dokumenty umożliwiające prawidłowe zaprojektowanie likwidacji bądź rekonstrukcji przedmiotowej studni. Tok postępowania w sprawie ustali przyszły nabywca działki. Studnia głębinowa znajdująca się na terenie nieruchomości przy ul. Sadowej 17 w Łodzi nie może być wykorzystywana jako punkt zrzutu ścieków lub wód opadowych do ujętej warstwy wodonośnej.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na nieruchomości przy ulicy Sadowej 17 występują drzewa i krzewy w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania tej inwestycji na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec Miasta Łodzi i osób trzecich, bez naruszenia praw Miasta Łodzi i osób trzecich.
   Cena wywoławcza: 390 000 zł netto, wadium: 78 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 900 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).
   Do ceny zostanie doliczona wartość służebności gruntowej przejazdu i przechodu ustanowiona na działce nr 69 w obrębie B-49, położonej przy ulicy Sadowej 15, w wysokości 9 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%.


  • Czechosłowackiej 36, 36a i 36b, obr. W-14, działki: nr 304/3 o pow. 522 m2 KW LD1M/00171689/6, nr 304/4 o pow. 539 m2 KW LD1M/00176204/8, nr 304/5 o pow. 493 m2 KW LD1M/00176203/1 i nr 304/1 o pow. 647m2, KW LD1M/00113574/3
   Teren przedmiotowych działek jest niezabudowany, nie jest ogrodzony ani zagospodarowany. Zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Czechosłowacką, Edwarda i Oskardową. Na działce nr 304/1 przeznaczonej do zbycia znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m dla której ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z o.o. Na działce nr 304/2 przeznaczonej do włączenia w pas drogowy ulicy Czechosłowackiej znajdują się: gazociąg niskiego ciśnienia DN 225 PE i średniego ciśnienia DN 225 i DN 90 PE, energetyczna linia kablowa należąca do PGE Dystrybucja S.A. Na terenie nieruchomości rośnie roślinność zielna ruderalna.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działek nr 304/3, 304/4 i 304/5 będzie odbywać się poprzez działkę nr 304/1 na której została ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 305. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Czechosłowackiej znajdują się sieć wodociągowa Ø 150 i sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200. W ulicy Oskardowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 100 i sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200. W ulicy Edwarda znajdują się sieć wodociągowa Ø 150, sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200, magistrala wodociągowa Ø 750 i sieć kanalizacji deszczowej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Czechosłowackiej znajduje się także sieć energetyczna i kanalizacji deszczowej a w ulicy Edwarda znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomości znajdują się na terenach oznaczonych symbolem MN/UC. Są to tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w jej pobliżu;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w jej pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 365 000 zł netto, wadium: 73 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 650 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Czerwcowej 21 i 23, obr. G-43, dz. nr 181 o pow. 1134 m2, KW LD1M/00100558/1 oraz dz. nr 182 o pow. 1278 m2, KW LD1M/00099676/3
   Na terenie działek brak jest naniesień budowlanych. Teren porośnięty dziką roślinnością. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Czerwcowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r.
   Cena wywoławcza: 365 000 zł netto, wadium: 73 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 650 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Czerwcowej 5, 7 i 9, obr. G-43, działki: nr 173 o pow. 1018 m2, KW LD1M/00104661/4, nr 174 o pow. 1155 m2, KW LD1M/00099875/8 i 175/2 o pow. 1067 m2, KW LD1M/00100905/9
   Na terenie działek brak jest naniesień budowlanych. Teren porośnięty dziką roślinnością. Na terenie działki nr 174 usytuowany jest właz do studni wodociągowej. Na terenie działki nr 173 rośnie dąb. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości może odbywać się przez zjazd z ulicy Czerwcowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r.
   Cena wywoławcza: 490 000 zł netto, wadium: 98 000 zł, postąpienie nie mniej niż 4 900 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, obr. B–39, działki nr 46/2 i 47/43 o łącznej pow. 1439 m2, KW LD1M/00142646/1 i KW LD1M/00132388/1
   Na działce nr 46/2 znajduje się drewniany obiekt (szopa) nietrwale związany z gruntem, zasypana studnia oraz drzewa i krzewy. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest niezabudowana i znajdują się na niej drzewa i krzewy. Jest ona ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37. Właściciel działki nr 47/37 został wezwany do przesunięcia należących do niego ogrodzeń naruszających granice zbywanego terenu.
   Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzką, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.07.2015 r.
   Cena wywoławcza: 350 000 zł netto, wadium: 70 000 zł, postąpienie nie mniej niż 3 500 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Żwawej 22, obr. G-41, dz. nr 406/2 o pow. 2161 m2, KW LD1M/00119278/0
   Działka niezabudowana, o kształcie trapezu prostokątnego, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Żwawej. Działka nie jest ogrodzona rosną na niej drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat, (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 5 %). Działka wymaga uporządkowania. Na działce znajduje się miejski wodociąg Ø 150 mm. Dla ww. sieci została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z. o. o. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się od strony ulicy Żwawej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Żwawej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 110 PE, sieć wodociągowa Ø 150 mm (dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia), miejski kanał sanitarny D=0,20 m, (dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia. Dla miejskiego kanału sanitarnego została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ŁSI Sp. z. o. o. Zgodnie z mapą zasadniczą w ulicy Żwawej znajdują się także sieci: telekomunikacyjna i energetyczna.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych na nieruchomości i w jej pobliżu;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości i w jej pobliżu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza: 402 000 zł netto, wadium: 80 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 020 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  • płk. dr. Stanisława Więckowskiego 68, obr. P-9, dz. nr 287/2 o pow. 956 m2, KW LD1M/00001834/6
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/2).
   Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi: budynkiem frontowym o pow. zabudowy 336 m2 oraz budynkiem lewej i poprzecznej oficyny o pow. zabudowy 231 m2. W budynku frontowym znajdują się 23 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 986,42 m2 (w tym 19 zajmowanych na podstawie umów najmu i 4 zajmowane bez tytułu prawnego – stan na dzień ogłoszenia przetargu) oraz 1 lokal użytkowy o pow. użytkowej 22,98 m2 (zajmowany na podstawie umowy najmu). Odnośnie poprzecznej oficyny została wydana decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi Nr 1453/2004 z dnia 28 września 2004 r. nakazująca wyłączenie jej z użytkowania i obecnie nie jest ona użytkowana. Z uwagi na konieczność dokonania remontu również lewa oficyna obecnie nie jest użytkowana. Na nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze: drewniany o pow. zabudowy 80 m2 i murowany o pow. zabudowy 19 m2. Budynki gospodarcze znajdują się w złym stanie technicznym. Nieruchomość znajduje się w zarządzie „Kubimex” Sp. z o.o. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach – z ulicy Więckowskiego.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ - tereny zabudowy śródmiejskiej. Dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Nr XCIII/1700/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 405 000 zł netto, wadium: 81 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 4 050 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 października 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul.: Kilińskiego 141 i Kilińskiego 141A, Rojnej 123, Chocianowickiej 112, Więckowskiego 68, Czerwcowej 5, 7, 9 i Czerwcowej 21, 23, Sadowej 17, Rojnej 77 i Normandzkiej b. nr;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego – dotyczy nieruchomości przy ul.: Czechosłowackiej 36, 36a i 36b, Żwawej 22.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Gontowej 14, Farnej 19, Stalowej bez numeru, Sebastiana Felsztyńskiego 15, Nowogrodzkiej 15, Pabianka 14, Sygnałowej 2, Sygnałowej 4, Sygnałowej 6, Magdaleny 2, Przyszkole bez numeru, Rawskiej 5 oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Stefana 16
Treść:

2015-07-16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Gontowej 14, obr. G-43, dz nr 209/2 o pow. 889 m2, KW LD1M/00106453/7

   Działka niezabudowana, znajduje się pomiędzy pasem drogowym ulicy Ustronnej, a pasem drogowym wybudowanej Trasy Łódź-Górna. Ma kształt prostokąta, jest niezbudowana, wymaga uporządkowania. Na działce rosną drzewa i krzewy w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 40 %). W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny niezabudowane.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez działkę nr 209/1, która jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu i stanowi własność Gminy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Leszczyńskiej znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia dn 150 stal. W ulicy Siostrzanej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 150 mm dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,50 m i d=0,25 m dla każdej z nich konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia i sieć kanalizacji deszczowej d=1,00 m. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa Ø 160 mm, przygotowywana do przekazania do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 4 m z obu stron urządzenia. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie Trasy Łódź – Górna i w jej pobliżu znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacynej, ciepłowniczej i energetycznej.
   Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU. Są to tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 127 000,00 zł netto, wadium: 25 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1270,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Farnej 19, obr. G-50, dz nr 52/2 o pow. 855m2, KW LD1M/00285015/3

   Działka niezabudowana, środkowa, zlokalizowana bezpośrednio przy ulicy Nad Nerem. Ma kształt prostokąta, jest częściowo ogrodzona siatką (od strony północnej i południowej); pozostałe ogrodzenia należą do właścicieli sąsiednich posesji. Od strony ulicy Farnej (w granicy działki nr 53) znajduje się budynek mieszkalny. Na działce rosną drzewa i krzewy (procentowy wskaźnika powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 30 %). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd zaprojektowany z ulicy Nad Nerem. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W ulicy Farnej znajduje się gazociąg 90 PE ś/c. W ulicy Nad Nerem znajduje się gazociąg 150 stal. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Nad Nerem znajdują się wodociąg, sieć energetyczna i sieć telekomunikacyjna. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Farnej znajduje się także sieć: wodociągowa, energetyczna, kanalizacja sanitarna i telekomunikacyjna. Brak planu miejscowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednocześnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta. Zgodnie z projektem planu działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zachowania stref ochronnych określonych przez gestorów sieci zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,00 zł netto, wadium 25 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1260,00 zł. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Stalowej bez numeru, obr. B-23, dz nr 489/2 o pow. 1182 m2, KW LD1M/00003481/0

   Nieruchomość częściowo ogrodzona, posiada kształt niezbyt regularny (dłuższym bokiem przylega do ul. Stalowej), rosną na niej drzewa i krzewy. W granicę nieruchomości wchodzi fragment chodnika (od strony ul. Stalowej).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci na nieruchomości znajduje się:

   1. energetyczna linia napowietrzna nN i linia oświetlenia ulicznego wraz z oprawami (latarnia), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;
   2. odcinek telekomunikacyjnej infrastruktury podziemnej, należący do Orange Polska S.A.; w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Admiralskiej i Stalowej (działka 86/4 i 425/1 o użytku „dr”). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia chodnika poza granice sprzedawanej nieruchomości, na własny koszt, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
   Cena wywoławcza nieruchomości 200 000,00 zł netto, wadium: 40 000,00 zł postąpienie nie mniej niż: 2 000,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Sebastiana Felsztyńskiego 15, obr. G-1, dz nr 217 o pow. 910 m2, KW LD1M/00117412/8,

   Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie jest zabudowana ani zagospodarowana. W jej wschodniej granicy oraz od frontu rosną drzewa i krzewy liściaste tj. klon zwyczajny, jesion pensylwański i śliwa domowa, których część może stanowić utrudnienie przy zabudowie działki. W granicy wschodniej oraz zachodniej nieruchomości znajdują się kamienice, których graniczące bezpośrednio z nieruchomością ściany zawierają otwory okienne. Wzdłuż frontowej granicy działki znajdują się betonowe słupy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna sprzedawanej nieruchomości możliwa jest przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Ulica ta położona jest na działce nr 225/13 w obrębie G-1, która nie ma ustalonego właściciela i w ewidencji gruntów posiada klasę użytku „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi zalicza tę nieruchomość do terenów IK/PU – o funkcji czasowej IK – tereny infrastruktury technicznej – obejmują tereny obiektów i urządzeń na wydzielonych działkach związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych, zaopatrzenia w ciepło, gaz oraz elementy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, jak również gospodarki odpadami; o funkcji docelowej PU - tereny przemysłowo-usługowe – obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł netto, wadium: 52 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 2 600,00 zł.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • ul. Nowogrodzkiej 15, obr. W-15, dz nr 19/1 o pow. 1926 m2,. KW LD1M/00285683/6

   Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu, od strony zaplecza sąsiaduje z terenem kolejowym. Na działce znajdują się: nieużytkowany budynek letniskowy o powierzchni zabudowy 34 m2, stanowiący samowolę budowlaną (wpisany do kartoteki budynków), budynek szaletu suchego, ogrodzenie oraz drzewa owocowe i iglaste w wieku 30-50 lat. Granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie i budynek znajdujący się na działce sąsiedniej oznaczonej nr 243/1 w obrębie W-15, położonej przy ul. Nowogrodzkiej 17 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 20 cm).
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci:

   1. na nieruchomości znajduje się czynna magistrala wody gorącej 2xDn 600 wykonana w 1982 r. w technologii tradycyjnej, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci wynosi 5 m od skraju kanału ciepłowniczego (wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącego ciepłociągu należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z tą spółką);
   2. nad nieruchomością przebiega elektroenergetyczne przyłącze napowietrzne niskiego napięcia (zasilające tę posesję), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenie o udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19/1 w celu przeprowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Nowogrodzkiej 15, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Dalkia Łódź Spółka Akcyjna (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Ryzyko i koszty związane z legalizacją samowoli budowlanej opisanej powyżej lub jej rozbiórką obciążają podmioty określone w przepisach prawa budowlanego w tym nabywcę nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Nowogrodzkiej (działki nr 8/19 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN/UC - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny koncentracji usługowych.
   W przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości zaleca się uwzględnienie przepisów określających odległości przyszłej zabudowy od torów kolejowych, tj. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 i 1152, z 2014 poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz. 200) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości, z uwzględnieniem wynikającego z działu III księgi wieczystej nr LD1M/00285683/6 ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością - roszczenia o udostępnienie nieruchomości, w celu prowadzenia przewodów podziemnych i nadziemnych służących do przesyłania wody gorącej przez w/w nieruchomość, prawie dostępu do przewodów i urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem i konserwacją oraz prawie zakazu budowy nad trasą sieci ciepłowniczej w pasie o szerokości 6 m wszelkich budynków, przysługującego Veolia Energia Łódź S.A.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł netto, wadium 50 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 2 500,00 zł.
   Cena wywoławcza nieruchomości określa wartość nieruchomości niezabudowanej (wartość gruntu) – nie uwzględnia wartości budynku, stanowiącego samowolę budowlaną.
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Pabianka 14, obr. B-3, dz nr 163 o pow. 894 m2, KW LD1M/00112706/1

   Nieruchomość niezabudowana. Od strony południowej granica działki nieznacznie naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Od strony północnej granica działki biegnie wzdłuż wierzchołka skarpy, poza którym następuje strome obniżenie terenu. Teren nieruchomości nieuporządkowany. Frontowa część działki utwardzona płytami betonowymi. Na nieruchomości znajduje się stara murowana toaleta (do rozbiórki) oraz dwa metalowe kontenery, nietrwale związane z gruntem. Kontenery, utwardzenie terenu oraz pozostałości ogrodzenia z siatki od strony ulicy Pabianka, stanowią własność byłego dzierżawcy nieruchomości, który zobowiązał się, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości do ich usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926 i 1002), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Przy wschodniej granicy działki, w pasie drogowym ulicy Pabianka, znajdują się odcinki kanalizacji teletechnicznej telekomunikacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor. Minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych - kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). W ulicy Pabianka znajduje się również sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z przyległej drogi 24 KD-D 1/2 – ulicy Pabianka. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 i 774). Działka pod ulicą Pabianka stanowi własność prywatną.
   Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów, zatwierdzony uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), który obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami jednostki oznaczonej symbolem 10 MN.
   Dla terenów oznaczonych symbolem 10 MN, zgodnie z ww. planem ustala się między innymi:

   1. przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej lub bliźniaczej a jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość realizacji usług w budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy przeznaczonej pod funkcje mieszkaniową,
   2. powierzchnie zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
   3. wysokość zabudowy nie większą niż 10 m,
   4. liczbę kondygnacji nie większą niż 2, w tym poddasze użytkowe.
   Uregulowanie dostępu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinno nastąpić zgodnie z § 14 ust. 4 ww. planu.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 87 000 zł netto, wadium: 17 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 870 zł.
   Termin przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:10.10.2014 r., 5.12.2014 r., 20.02.2015 r., 22.05.2015 r.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sygnałowej 2, obr. G-41, dz nr 362/1 o pow. 1087 m2, KW LD1M/00116663/5

   Działka niezabudowana, narożna, ma kształt regularny zbliżony do kwadratu. Teren nie jest równy występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na działce zlokalizowany jest nieczynny słup teletechniczny oraz energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150, dł l=91,10 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 i 774). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych,
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 22.05.2015 r.
   Cena wywoławcza: 195 000,00 zł netto, wadium: 39 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 950,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sygnałowej 4, obr. G-41, dz. nr 363 o pow. 855 m2, KW LD1M/00139418/0

   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nie jest równy występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Miasto i w granicy znajduje się słup energetyczny. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł l=91,10 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna, a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 90%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust.6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 i 774) Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r.,22.05.2015 r.
   Cena wywoławcza: 154 000,00 zł netto, wadium: 30 800,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 540,00 zł;
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Sygnałowej 6, obr. G-41, dz nr 364/1 o pow. 933 m2, KW LD1M/00129128/7

   Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nie jest równy, występują niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu.
   Na nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto oraz słupy energetyczne. W ulicy Sygnałowej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, dł l=91,10 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m po obu stronach urządzenia. W ulicy Ekonomicznej znajdują się: sieć wodociągowa Ø 200 mm, dł. l=862,59 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł.l=249,96 m i sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł l=255,52 m, dla których niezbędne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5,0 m z obu stron każdego urządzenia. Ponadto zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Sygnałowej znajduje się linia telekomunikacyjna i sieć energetyczna a w ulicy Ekonomicznej gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal.
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 80%). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od strony ulicy Sygnałowej. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 i 774). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199,443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 22.05.2015 r.
   Cena wywoławcza: 167 000,00 zł netto, wadium: 33 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 670,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Magdaleny 2, obr. G-40, dz nr 398/1 i 398/2 o łącznej pow. 634 m2, KW LD1M/00034166/2

   Nieruchomość niezabudowana, narożna o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Od strony południowo-zachodniej nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Magdaleny i Rudzkiej. Od strony północno - wschodniej przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przy czym budynek na działce nr 397 narusza północną granicę nieruchomości zbywanej w ten sposób, że cała ściana szczytowa budynku na działce 397 narusza granice działek nr 398/1 i 398/2. W północnej i wschodniej granicy znajduje się ogrodzenie działek przyległych.
   Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. W ulicy Magdaleny znajduje się wodociąg o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm (obie sieci stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.), gazociąg niskiego ciśnienia dn 100 stal. W ulicy Rudzkiej znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 300 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm (obie sieci stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.) i deszczowej o średnicy 300 mm .
   Na nieruchomości rosną drzewa w wieku powyżej 10 lat (procentowy wskaźnik powierzchni zajętej pod rzut pionowy koron drzew to 70%). Ponadto nieruchomość porośnięta jest spontaniczną roślinnością ruderalną. Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na przedmiotowej nieruchomości brak jest obiektów objętych ochroną prawną tj. pomników przyrody. Usunięcie drzew jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Magdaleny. Lokalizacja zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 i 774). Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdującej się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii;
   3. użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości energetycznego przyłącza napowietrznego nN należącego do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   . Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.02.2015 r., 22.05.2015 r.
   Cena wywoławcza: 101 000,00 zł netto, wadium: 20 200,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 010,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Przyszkole bez numeru, obr.G-10, dz nr 20/15 i 21/21 o łącznej pow. 820 m2, KW: LD1M/00156291/8 i LD1M/00049857/1

   Działki stanowią jeden teren inwestycyjny. Posiadają kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Na gruncie zlokalizowany jest parking samochodowy ze starymi nie związanymi trwale z gruntem wiatami metalowymi i 2 słupami oświetleniowymi, ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej rozpiętej na słupkach metalowych.
   Na przedmiotowy teren zawartych jest 30 umów dzierżaw z okresem obowiązywania do dnia 31 maja 2017 r.
   Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomościach znajdują się:
   kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
   energetyczna linia kablowa niskiego napięcia należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na warunkach stanu istniejącego poprzez istniejący zjazd z jezdni ul. Przyszkole (działka nr 20/16 w obrębie G-10). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290 000,00 zł, netto, wadium: 58 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 900,00 zł.
   Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  • Rawskiej 5, obr. W-29, dz nr 46/28 o pow. 319 m2, KW LD1M/00294075/7

   Nieruchomość niezabudowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 8,0 m x ok. 40,0 m, nie jest ogrodzona. Na działce znajduje się zatoka parkingowa, wiata śmietnikowa nietrwale związana z gruntem, stanowiąca własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, znaczną jej część stanowi teren biologicznie czynny (zadrzewiony) pełniący funkcję zieleni osiedlowej. Działka od wschodu i zachodu sąsiaduje z posesjami zabudowanymi 5-kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Spółdzielnia została poinformowana, że w przypadku rozstrzygnięcia przetargu, gdyby nie wygrała licytacji, zostanie wezwana do usunięcia naniesienia w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie usunięcie naniesienia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako wyzbycie się rzeczy i spowoduje utratę dokonanego naniesienia. W tym przypadku Spółdzielnia nie będzie miała prawa roszczeń o zwrot nakładów zarówno do Miasta jak i ewentualnego nabywcy. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami w wieku szacunkowym powyżej 10 lat, brak pomników przyrody. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Na terenie nieruchomości znajduje się: kanalizacja ogólnospławna d=0,20 m stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., ze strefą ochronną o szerokości 5,0 m z jednej strony urządzenia, a z drugiej do granicy działki, o powierzchni strefy ochronnej 260 m2, dla której ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. wpisana w Dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00294075/7, pięć przyłączy kanalizacyjnych o przekroju d=150 mm odprowadzających ścieki i wody opadowe z posesji Rawska 5 i Rawska 7 do ww. kanalizacji ogólnospławnej, ze strefą ochronną o szerokości 5,0 m łącznie po obu stronach przewodu, kablowa linia energetyczna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A., gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia ze strefą ochronną 1,0 m (0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego), sieć teletechniczna przebiegająca w granicy południowej działki, czynna sieć rozdzielcza wody gorącej 2xDn65 ze strefą ochronną 2,0 m od skraju rury kanału ciepłowniczego (wszelkie prace w rejonie istniejących ciepłociągów należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z Dalkia Łódź S.A., przyszły właściciel zobowiązany jest do zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym Dalkia Łódź S.A. do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu). W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej wpisana w Dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00294075/7 polega na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za działanie których Spółka przyjmuje odpowiedzialność, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Rawskiej znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, ciepłownicza.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Rawskiej - drogi publicznej gminnej z wykorzystaniem dotychczasowego zjazdu. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 i 774). Działka pod ulicą Rawską ma nieuregulowany stan prawny, jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, 443 i 774), określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) nieruchomość jest położona na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 5.12. 2014 r.,22.05.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000,00 zł netto, wadium: 7 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 370,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Stefana 16, obr. B-49 dz nr 119 o pow. 698 m2,KW LD1M/00056178/9

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 10/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka nr 119 zabudowana jest drewniano-murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym ze strychem użytkowym. W budynku na dzień ogłoszenia przetargu znajduje się 7 lokali mieszkalnych, w tym jeden zamieszkany na podstawie umowy najmu i dwa zamieszkiwane bez tytułu prawnego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 187,96 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną. Pobór wody ze zdroju na terenie działki. Na działce zlokalizowane są również: budynek gospodarczy, wc oraz studnia.
   Budynek mieszkalny został wybudowany w 1910 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie działania związane z obiektem muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774). Na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
   Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z ulicy Sadowej. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00056178/9 nieruchomość jest obciążona:

   1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,70 zł z tytułu remontów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 3,10 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,53 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:10.04.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 20 900,00 zł netto, wadium: 4 180,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 210,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312 i 1171, 1662 oraz z 2015 poz. 211 i 605).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 28 września 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Stalowej bez numeru, Sebastiana, Felsztyńskiego bez numeru, Nowogrodzkiej 15, Przyszkole bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Stefana 16;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Gontowej 14, Farnej 19;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Magdaleny 2;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązanie się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, użytkowania istniejącej na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych, nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii, budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego - dotyczy nieruchomości przy ul. Sygnałowej 2, Sygnałowej 4, Sygnałowej 6;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; użytkowania istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych; nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii - dotyczy nieruchomości przy ul. Rawskiej 5;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - dotyczy nieruchomości przy ul. Pabianka 14;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 28 września 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu.
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

2015-07-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Obywatelskiej 30, obr. G–1, dz. nr 341, pow. 635 m2, KW LD1M/00251850/1.
   Na nieruchomości znajduje się parterowy budynek, wybudowany w 1938 r. o powierzchni zabudowy wynoszącej 117 m2, powierzchni użytkowej – 83,63 m2 oraz kubaturze – 1300 m3.
   Budynek ten posiada następujące cechy:
   1. jest częściowo podpiwniczony i posiada poddasze nieużytkowe;
   2. jest podzielony na trzy części tj.:
    1. składającą się z przedpokoju (z którego wydzielono łazienkę), kuchni i pokoju;
    2. składającą się z kuchni i pokoju;
    3. składającą się z jednego pokoju.
   3. części wymienione w punktach b i c posiadają wspólny korytarz;
   4. posiada dwa wejścia: jedno od strony wschodniej, a drugie od strony południowej;
   5. ściany piwnic są murowane z cegły ceramicznej pełnej;
   6. ściany konstrukcyjne i działowe są z cegły ceramicznej pełnej;
   7. ściany łazienki wydzielonej w części wschodniej budynku są z supremy;
   8. przepierzenie rozdzielające kuchnię w części wschodniej budynku od kuchni w jego środkowej części jest drewniane;
   9. posiada dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty papą, z widocznymi śladami zalewania wodami opadowymi;
   10. strop nad parterem jest drewniany;
   11. schody zewnętrzne są murowane, a schody od strony południowej są obłożone płytkami ceramicznymi (okładzina do wymiany, konstrukcja do naprawy);
   12. rury spustowe są z blachy stalowej ocynkowanej, miejscami skorodowane;
   13. tynki i okładziny wewnętrzne są wapienne, malowane farbami klejowymi i fragmentarycznie spilśnione;
   14. na sufitach i ścianach zewnętrznych widoczne są ślady zalewania wodami opadowymi i miejscowe łuszczenie farby;
   15. podłogi są z desek podłogowych, prawdopodobnie przedwojennych;
   16. drzwi zewnętrzne prowadzące do wschodniej części budynku są drewniane, malowane olejno, mocno zużyte;
   17. drzwi od strony południowo-zachodniej są podwójne: na zewnątrz stalowe i wewnątrz – drewniane;
   18. okna frontowe są drewniane, przedwojenne i wyposażone w drewniane rolety;
   19. okna od strony zaplecza są drewniane i wykonane z profili PCV w stanie zadowalającym;
   20. drzwi wewnętrzne są drewniane, przedwojenne i malowane olejno;
   21. posiada instalacje:
    1. Elektryczną,
    2. kanalizacyjną (kilkudziesięcioletnią) jedynie w części wschodniej budynku; w części zachodniej znajduje się jeden odpływ w przedpokoju,
    3. wodociągową (kilkudziesięcioletnią) jedynie w części wschodniej budynku; w części zachodniej jest jeden punkt poboru w przedpokoju,
    4. grzewczą – lokalną, wodną (obecnie brak grzejników i kotła).
   Na nieruchomości znajdują się także:
   1. drewniana szopa usytuowana w sąsiedztwie granicy zachodniej;
   2. WC suche wykonane z drewna;
   3. nieczynna studnia kopana – pośrodku podwórka;
   4. drzewa i krzewy.
   Nieruchomość jest ogrodzona w następujący sposób:
   1. od frontu – brama dwuskrzydłowa stalowa z furtką;
   2. od zachodu – siatka druciana rozpięta na słupkach stalowych, mocno zużyta (kilkudziesięcioletnia);
   3. od wschodu – kilkuletnie ogrodzenie z elementów żelbetowych prefabrykowanych;
   4. od południa – w granicy działki usytuowane są budynki znajdujące się na nieruchomości sąsiadującej, które naruszają południową granicę działki nr 341.
   Na terenie nieruchomości znajdują się następujące sieci i urządzenia:
   1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A.;
   2. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 63 PE; właściciel zgłosił potrzebę zagwarantowania jego służbom eksploatacyjnym dostępności terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   3. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, włączone do wodociągu Ø 150 mm, zlokalizowanego w ul. Obywatelskiej;
   4. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m, włączone do kanału ogólnospławnego Gr 2,00 x 2,50 m, zlokalizowanego w ul. Obywatelskiej.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez istniejący zjazd z ul. Obywatelskiej, która na wysokości zbywanej nieruchomości położona jest na działce nr 325/41, stanowiącej własność prywatną, będącej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi oraz posiadającej klasę użytku „dr”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Dla budynku nie wydano świadectwa energetycznego.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Skibowej 10, obr. B–2, dz. nr 41/4, pow. 1193 m2, KW LD1M/00114782/1.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana i ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach betonowych i stalowych. Znajduje się na niej niezwiązana trwale z gruntem, zniszczona drewniana altana oraz drzewa owocowe i ozdobne.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości odbywać się powinna w sposób określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla obszaru miasta, w którym położona jest zbywana nieruchomość, tj. z drogi oznaczonej w tym planie symbolem „11 KD-D 1/2”. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość podlegająca sprzedaży objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199). Zgodnie z ww. planem przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 46U – tereny zabudowy usługowej, dla których ustala się zabudowę usługową przeznaczoną wyłącznie pod handel detaliczny związany z obsługą cmentarza, w tym usługi kamieniarskie.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.06.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług według stawki 23%.


  • Gontowej 8, obr. G-43, dz. nr 212 o pow. 1188 m2, KW LD1M/00100826/1.
   Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 70%. Działka wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na działce znajduje się czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 50 wykonane w 2012 r. w technologii preizolowanej, dla sieci konieczne jest zachowanie strefy ochronnej, która wynosi 2 m od skraju rury ochronnej.
   W ulicy Siostrzanej przebiega sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 8 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych.
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Gontowej 10, obr. G-43, dz. nr 211 o pow. 1183 m2, KW LD1M/00100901/1.
   Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 80%. Działka wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Siostrzanej przebiega sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 773), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 10 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 200 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Gontowej 12, obr. G-43, dz. nr 210 o pow. 1199 m2, KW LD1M/00103414/1.
   Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Działka przylega do pasa drogowego o nawierzchni gruntowej. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z samosiewu, procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 60%. Nieruchomość wymaga uporządkowania.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Gontowej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W ulicy Siostrzanej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d= 0,50 m i d=0,25 m, dla każdej z tych sieci konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji deszczowej. Najbliżej zlokalizowana sieć gazowa znajduje się w ulicy Leszczyńskiej. Zgodnie z treścią mapy w ulicy Siostrzanej znajduje się sieć telekomunikacyjna i energetyczna.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 773), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Gontowej 12 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 153 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 30 600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 530 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Jana Pietrusińskiego 41, obr. P-7, dz. nr 418 o pow. 677 m2, KW LD1M/00099970/4.
   Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Od frontu znajduje się wydzielona działka nr 419/1 zabudowana niewysokim budynkiem. Wjazd na działkę istnieje od strony północno-zachodniej i ma szerokość 7,5 m. Działka obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana, nie jest też ogrodzona. Od strony wschodniej przylega do wysokiego muru cmentarza. Na działce rosną drzewa i krzewy (powierzchnia zajęta przez rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 30%) . Otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi (kamienicami) w złym stanie technicznym. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać bliskie sąsiedztwo cmentarza i przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1741).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Jana Pietrusińskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø 50 mm znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (od 2003 r. wyłączone z eksploatacji – dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia). W ulicy Pietrusińskiego znajduje się gazociąg dn 200 stal n/c, sieć wodociągowa o Ø 200 mm, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Jana Pietrusińskiego znajduje się także sieć telekomunikacyjna i energia elektryczna.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Jana Pietrusińskiego 41 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny budownictwa wielorodzinnego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 350 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Rudzkiej 72, obr. G-40, dz. nr 433/6, pow. 719 m2, KW LD1M/00058306/0.
   Nieruchomość jest niezabudowana, narożna, ma kształt nieregularnego wielokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granica południowa nieruchomości częściowo jest naruszona przez ogrodzenie działki przyległej.
   Przy południowej granicy działki rosną pojedyncze drzewa i krzewy iglaste i liściaste. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt nabywcy nieruchomości bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Na działce znajduje się przyłącze telekomunikacyjne stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A., przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości L= 5,60 m włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Trudnej. Przyłącze obsługuje posesje przy ulicy Trudnej 1 i Trudniej 3. W ulicy Trudnej znajduje się sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, hydrant przeciwpożarowy, dla którego należy zachować bezwzględnie dostęp dla służb pożarniczych i ratunkowych, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długość l=21,97 m, dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia, gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego). W ulicy Rudzkiej znajduje się: kanalizacja kablowa, rozdzielcza, jednootworowa stanowiąca własność Telekomunikacji Polskiej S.A, magistrala wodociągowa Ø 300 mm, długości L=1120,46 m i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, długości l=50,25 m; dla magistrali i kanalizacji konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzeń.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości z zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy modernizacji oraz usunięcia awarii;
   4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza telekomunikacyjnego stanowiącego własność Telekomunikacji Polskiej S.A. i przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m włączonego do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Trudnej nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie może odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 8.08.2014 r., 3.10.2014 r., 13.02.2015 r., 12.06.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 24 600 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 230 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Trudnej 1, obr. G-40, dz. nr 433/2, pow. 467 m2, KW LD1M/00058309/1.
   Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt prostokąta. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie przeważają tereny budownictwa mieszkaniowego. Niedaleko znajduje się Rudzka Góra i Stawy Stefańskiego. Granice nieruchomości są nieznacznie naruszone przez ogrodzenie działki sąsiedniej nr 434.
   Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne (drzewa i krzewy). Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z właściwością rzeczową ustanowioną w art. 83 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 r. poz. 222).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na zasadach stanu istniejącego od strony ulicy Trudnej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Na nieruchomości znajdują się:i przyłącze energetyczne napowietrzne nN wraz ze słupem przyłączeniowym do posesji przy ulicy Trudnej 3, należące do PGE Dystrybucja S.A., przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości L=5,15 m, włączonee do wodociągu Ø 150 mm w ulicy Trudnej, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna obsługująca posesję przy ulicy Trudnej 1 i 3. W ulicy Trudnej znajduje się gazociąg n/c 110 PE (strefa kontrolowana wynosi po 0,50 m od osi gazociągu po obu stronach przewodu gazowego), sieć wodociągowa Ø 150 mm, długości l=206,40 m, dla którejj konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   3. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
   W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości przyłącza energetycznego napowietrznego nN wraz ze słupem przyłączeniowym i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej obsługującej nieruchomości przy ulicy Trudnej 1 i 3, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta i osób trzecich.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r., 24.10.2014 r., 13.02.2015 r., 30.04.2015 r., 17.07.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 16 400 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 820 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Wojska Polskiego 12, obr. B-47, dz. nr 291/1, pow. 695 m2, KW LD1M/00085071/1.
   Nieruchomość ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego trójkąta. Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony płytami typu Jomb. Część północna jest praktycznie wyłączona z użytkowania ze względu na kształt, a także porośnięta jest drzewami i krzewami. Według mapy sytuacyjno-wysokościowej w części północnej znajduje się fragment budynku zlokalizowanego na działkach nr 292/1 i 290/1 przy ul. Wojska Polskiego 10 i 14. Od frontu nieruchomość ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W ciągu ogrodzenia zamontowana jest brama przesuwna wykonana z elementów stalowych. Na sprzedawanej działce znajdują się:
   1. budynek magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany z prefabrykowanych elementów żelbetowych, o powierzchni zabudowy 64 m2;
   2. parterowy budynek niemieszkalny, murowany, o powierzchni zabudowy 30 m2, w którym mieści się lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 25,61 m2.
   Brak świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 291/1 w obrębie B-47, według opracowywanej koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dla przebicia ul. Wojska Polskiego przez Stare Miasto, nie znajduje się w kolizji z przebiegiem ulicy i może posiadać obsługę komunikacyjną od ulicy Wojska Polskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Nieruchomość została objęta uchwałą Nr XCIII/1698/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.02.2015 r., 30.04.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
   Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 189,35 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. nr 211), zaś sprzedaż nieruchomości o powierzchni 505,65 m2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


  • Oskara Flatta 12a, obr. G-10 , dz. nr 71 o pow. 424 m2, KW LD1M/00035887/9.
   Na nieruchomości znajdują się pozostałe po spaleniu ruiny starych budynków do rozbiórki. Budynek usytuowany na sprzedawanej nieruchomości (przy zachodniej granicy) narusza granicę nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Oskara Flatta 12 (działki nr 70 w obrębie G-10). Szerokość naruszenia dochodzi do około 40 cm. Teren przedmiotowej nieruchomości jest zaśmiecony, zakrzaczony, z pojedynczym drzewostanem.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, wybudowane w 1984 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m po obu stronach przyłącza; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 21 m2) polegającej na:
    1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
    2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza,
    3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu.
   2. elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się strony ul. Flatta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości.
   W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
   W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Flatta.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza wodociągowego, dla przyłącza wodociągowego Ø 40 mm.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 2. sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Rokickiej 7, obr. G-22, dz. nr 385, pow. 1301 m2, KW LD1M/00002018/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 796 i 797 o powierzchni zabudowy odpowiednio 112 m2 i 47 m2 i powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 101,40 m2 i 32 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 7 m2.
   Budynek mieszkalny nr 796 został wzniesiony w 1960 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym oraz wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Budynek mieszkalny nr 797 został wzniesiony w 1940 r., jest drewniany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   W budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne, 3 z nich są zamieszkiwane, jeden lokal jest wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Rokickiej.
   Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr LD1M/00002018/7, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani prawami osób trzecich.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Wawelskiej 3, obr. B-47, dz. nr 79/1, pow. 627 m2, KW LD1M/00003040/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 199 o powierzchni zabudowy 108 m2 oraz budynkiem użytkowym nr 200 o powierzchni zabudowy 135 m2.
   Budynek mieszkalny nr 199 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną i telefoniczną.
   Budynek użytkowy nr 200 został wzniesiony w 1890 r., jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony oraz wyposażony w instalację elektryczną.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne – obecnie zamieszkiwane i 1 lokal użytkowy – obecnie wolny (stan na dzień ogłoszenia przetargu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi publicznej ul. Wawelskiej.
   W dziale III i IV księgi wieczystej nr LD1M/00003040/7 znajdują się następujące wpisy:
   1. do części nieruchomości zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na rzecz Skarbu Państwa na podstawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 22.01.1964 r., znak U.S.W.IV-1/5/64;
   2. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 2,18 zł z tytułu zabezpieczenia zaległych podatków ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 7,32 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 0,67 zł z tytułu nakładów ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 1,21 zł z tytułu nakładów ustanowiona na udziale współwłaściciela na rzecz Skarbu Państwa;
   6. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 41,10 zł z tytułu nakładów na nieruchomości ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa;
   7. hipoteka przymusowa zwykła w wysokości 9,23 zł z tytułu zobowiązań pieniężnych ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 86 000 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 860 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 września 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis praw;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Gontowej 8, Gontowej 10, Gontowej 12, Jana Pietrusińskiego 41;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Obywatelskiej 30, Skibowej 10, Wojska Polskiego 12, Oskara Flatta 12;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Rudzkiej 72;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Trudnej 1;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie, „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Rokickiej 7 i Wawelskiej 3.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21 września 2015 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży lub bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości . Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2015-06-12)
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi oraz sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi
Treść:

2015-06-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Wędkarskiej 2, obr. G-39, dz. nr 17/2 o pow. 144 m2, KW LD1M/00251682/2
   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona o nieregularnym kształcie zbliżonym do rombu. Teren działki częściowo jest utwardzony betonowymi płytami. We wschodniej granicy działki znajduje się ściana budynku mieszkalno-handlowego na której zainstalowany jest klimatyzator. W granicy z działką nr 17/1 rośnie drzewo liściaste. Ewentualne usunięcie drzewa jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222), z zastrzeżeniem postanowień art. 83 ust. 6 ww. ustawy.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się istniejącym zjazdem z ulicy Wędkarskiej poprzez fragment działki drogowej numer 17/1. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W odległości ± 3,5 m od północno-zachodniego narożnika działki zlokalizowana jest magistrala wodociągowa Ø 400 mm dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 26 200 zł netto, wadium: 5 240 zł, postąpienie nie mniej niż: 270 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Anieli Krzywoń 20, obr. G-40, dz. nr 44 o pow. 927 m2, KW LD1M/00092300/8
   Działka zabudowana jest parterowym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 93 m2. W budynku znajdują się trzy lokale, przy czym dwa lokale usytuowane na poddaszu wyłączone są z użytkowania. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne. Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem wykonanym z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, od frontu znajduje się dwuskrzydłowa brama i furtka z elementów stalowych.
   Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe Ø 32 mm o długości l=1,10 m, przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o długości l=9,34 m, ww. urządzenia stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i konieczne jest zachowanie dla nich pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron każdego urządzenia. Nad działką przebiega energetyczne przyłącze napowietrzne należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Najbliższy gazociąg ś/ć dn 63 PE zlokalizowany jest w ulicy Anieli Krzywoń na wysokości ulicy Komunalnej.
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Anieli Krzywoń. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Parametry techniczne powinny być dostosowane do planowanego zagospodarowania nieruchomości.
   Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   • użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
   • nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii;
   • uregulowania kwestii korzystania z infrastruktury technicznej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp z o.o. na warunkach uzgodnionych ze Spółką.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 270 000 zł netto, wadium: 54 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 700 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Rysowniczej 56, obr. B-49, dz. nr 278 o pow. 589 m2, KW LD1M/00034330/3
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona od strony ul. Rysowniczej siatką stalową, stanowiącą własność byłego dzierżawcy. Pozostałe ogrodzenie należy do sąsiednich posesji. W zachodniej granicy działki, na posesji sąsiedniej (działka nr 279) zlokalizowany jest budynek mieszkalny, zaś przy granicy wschodniej, na posesji sąsiedniej (działka nr 277) znajduje się budynek gospodarczy. Na działce znajduje się szopa drewniana, nie związana trwale z gruntem. Działka użytkowana obecnie bezumownie.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajduje się studnia kablowa, słup kablowy i odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej stanowiące własność Orange S.A.
   Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rysowniczej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz innych właściwych jednostek.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 28.11.2014 r., 13.02.2015 r., 30.04.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 230 000 zł netto, wadium: 46 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 300 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Równej 24, obr. G-43, dz. nr 53 o pow. 1325 m2, KW LD1M/00021286/5
   Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, jest niezabudowana, zaniedbana (zaśmiecona), częściowo ogrodzona, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.
   Granicę sprzedawanej nieruchomości narusza budynek znajdujący się na działce sąsiedniej nr 52/1 (prywatnej) położonej przy ul. Równej 22 - szerokość naruszenia dochodzi do ok. 50 cm.
   Według mapy zasadniczej na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w ul. Równej, znajduje się:
   1. sieć wodociągowa Ø 160 mm, dł. l= 429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
   2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
   3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=442,11 m, beton, rok budowy 2010.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Równej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
   2. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień dla:
    • sieci wodociągowej Ø 160 mm, dł. l = 429,61 m, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
    • sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l = 448,74 m, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.10.2014 r., 13.02.2015 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000 zł netto, wadium: 50 000 zł, postąpienie nie mniej niż 2 500 zł
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Krańcowej 107, obr. P-15, dz. nr 6/8, o pow. 323 m2, KW LD1M/00034390/1
   Działka jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt, utrudniający jej zabudowę. Na jej terenie rosną drzewa i krzewy. Na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia z siatki stalowej, które od strony południowej i zachodniej nie jest usytuowane zgodne z granicą nieruchomości. Na działce sąsiedniej nr 6/5 (od wschodniej strony) zlokalizowany jest budynek mieszkalny w odległości ok. 4 m od granicy z działką 6/8 (z tej strony znajdują są okna). Na sąsiedniej działce nr 6/9 (od północnej strony nieruchomości) znajduje się budynek trafostacji, ogrodzenie nieruchomości narusza przebieg granicy działki 6/8.
   Na nieruchomości, w pobliżu granicy z działką 6/9 przebiegają kable energetyczne należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   W pasie drogowym na wysokości nieruchomości zlokalizowana jest sieć teletechniczna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do gestora sieci w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   W ulicy Krańcowej, w pobliżu działki 6/8 w odległości ok. 2,5 m od zachodniej granicy zlokalizowany jest wodociąg miejski Ø 200 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu. Pas ochronny sieci obejmuje częściowo teren nieruchomości. W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień. Wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od ulicy Krańcowej projektowanym zjazdem zlokalizowanym w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania dróg. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacyjna (w ul. Michałowicza), energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości oraz w jej pobliżu sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000 zł netto, wadium: 13 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 650 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  • Złotno 7, obr. P-5, dz. nr 463, o pow. 1291 m2, KW LD1M/00039353/5
   Na nieruchomości znajdują się zabudowania:
   1. dwukondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny, wzniesiony w pierzei ulic Złotno i Rąbieńskiej o powierzchni zabudowy 309 m2. Z uwagi na zły stan techniczny budynek został odłączony od mediów;
   2. parterowy budynek socjalno-gospodarczy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z przeznaczeniem na pralnię oraz w.c. Budynek odłączony od mediów;
   3. wolnostojący, parterowy budynek garażowy, konstrukcji murowanej, częściowo jest otynkowany;
   4. kabiny w.c. suche, konstrukcji drewnianej. Stan techniczny zły z uwagi na duży stopień korozji fizycznej i biologicznej, powodującej znaczne odchylenie ścian od pionu;
   5. budynek gospodarczy drewniany, który znajduje się przy wjeździe na posesję w granicy z chodnikiem przy ul. Rąbieńskiej. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, który powoduje nadmierne wychylenie z pionu jednej ściany;
   6. drewniany obiekt przeznaczony na komórki lokatorskie w złym stanie technicznym.
   Ponadto na nieruchomości znajdują się niefunkcjonująca pompa ręczna do wody w studni oraz zdrój podwórzowy w stanie dobrym.
   Na działce znajduje się fragmentaryczne ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych.
   Nieruchomość podłączona jest do miejskich sieci: wodociągowej Ø 200 mm w ul. Rąbieńskiej, przyłączem Ø 50/40 mm o długości L=14,45 m oraz kanalizacji sanitarnej D=0,30 m w ul. Złotno, przyłączem d=0,15 m o długości L=11,57 m. Przyłącze wodociągowe znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
   W ulicach Rąbieńskiej i Złotno, w pobliżu działki 463 znajdują się urządzenia, dla których pasy ochronne sieci obejmują częściowo teren nieruchomości:
   1. w ulicy Rąbieńskiej, w odległości ok. 3,5-4,3 m od wschodniej granicy nieruchomości zlokalizowany jest kanał sanitarny wraz z odejściem bocznym wyprowadzonym w kierunku działki, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu;
   2. w ulicy Złotno, w odległości 2,8-3 m od południowej granicy działki 463 zlokalizowany jest wodociąg Ø 150 mm, będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3 m mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu.
   W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
   W granicy działki od strony ulicy Rąbieńskiej przebiegają dwie energetyczne linie kablowe SN oraz linia napowietrzna nN.
   Na nieruchomości oraz w jej pobliżu w południowej i wschodniej granicy znajduje się sieć teletechniczna. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do Orange Polska w celu wydania warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.
   W pobliżu nieruchomości w ulicach Rąbieńskiej i Rezedowej znajduje się gazociąg dn 110 PE niskiego ciśnienia.
   Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Dla budynków znajdujących się na nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej energetyczna, telekomunikacyjna.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
   2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii lub ich likwidacji.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 340 000 zł netto, wadium: 68 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 3 400 zł
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 2. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Sebastiana Felsztyńskiego 34a, 36 i Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru, obr. G-1, dz. nr 228 (o pow. 434 m2), 227 (o pow. 778 m2) i 225/1 (o pow. 61 m2), KW LD1M/00004888/0 i KW LD1M/00176966/7. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1273 m2
   Nieruchomości stanowią współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (pozostały udział).
   Na działce nr 228 znajdują się:
   1. frontowy budynek mieszkalny nr 440 z 1902 roku, murowany trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, ze stropami i dachem drewnianym krytym papą o powierzchni użytkowej lokali 221, 64 m2 . Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, ogrzewanie piecowe i elektryczne. Obiekt przylega do budynku mieszkalnego przy ulicy Sebastiana Felsztyńskiego 36;
   2. budynek mieszkalny nr 441 - prawa oficyna, z 1902 roku, murowany, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, ze stropami i dachem drewnianym krytym papą, o powierzchni użytkowej lokali 111,19 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjna i elektryczną; ogrzewanie piecowe i elektryczne. Do budynku przylega murowana parterowa przybudówka;
   3. drewniane komórki w złym stanie technicznym.
   Nieruchomości przy Felsztyńskiego 34a (działka nr 228) i 34 (działka nr 229) mają wspólne przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz studzienkę wodomierzową.
   Na działce nr 227 znajdują się:
   1. frontowy budynek mieszkalny nr 754, z 1905 roku, murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym podpiwniczony, murowany ze stropami i dachem drewnianym krytym papą, o powierzchni użytkowej lokali 79,56 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągową , kanalizacyjną i elektryczną; centralne ogrzewanie wykonane przez najemców i na ich koszt;
   2. budynek mieszkalny nr 439 – oficyna, z 1905 roku, murowany jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, ze stropem i dachem drewnianym krytym papą, o powierzchni użytkowej lokalu 45,17 m2. Media zostały odłączone. Lokal kwalifikuje się do wyłączenia z użytkowania;
   3. garaż drewniany przylegający do budynku mieszkalnego frontowego.
   W budynkach znajduje się 12 lokali mieszkalnych (3 kwalifikujące się do wyłączenia z użytkowania, 1 wolny, 2 zajmowane bez tytułu prawnego, 6 objętych umowami najmu).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości przy ul. Felsztynskiego 36 (działka nr 227 i 225/1 w obrębie G-1) powinna odbywać się na warunkach istniejących przez zjazd z ulicy Felsztyńskiego. Obsługa komunikacyjna nieruchomości przy ul. Felsztyńskiego 34a (działka nr 228 w obrębie G-1) przy istniejącym zagospodarowaniu winna odbywa się z ul. Felsztyńskiego na zasadach istniejących (wspólny zjazd na działki nr 228 i 229).
   W dziale III księgi wieczystej LD1M/00004888/0 znajdują się wpisy zawierające:
   1. ograniczenia z tytułu kaucji 9 600 złotych zabezpieczonej w dziale IV pod nr 30 ks. Rep. Nr 5 „Rokicie Stare” na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   2. ograniczenia z tytułu kaucji 7 200 zł zabezpieczonej w dziale IV pod nr 31 ks rep. Nr 5 „Rokicie Stare” na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   3. ograniczenia z powodu pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w sumie 14 000 zł zabezpieczonej w dziale IV pod nr 1 w ks. Rep. Nr 6043.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00004888/0 nieruchomość obciążona jest:
   1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1,40 zł z tytułu pożyczki na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   2. hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 0,14 zł z tytułu kaucji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   3. hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 0,96 zł z tytułu kaucji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   4. hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 0,72 zł z tytułu kaucji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,65 zł z tytułu nakładów na nieruchomość na prawach własności Franciszki Galert na rzecz Skarbu Państwa;
   6. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 4,13 zł z tytułu wydatków na instalacje wodno–kanalizacyjne na prawach własności Franciszki Galert na rzecz Skarbu Państwa;
   7. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 12,33 zł z tytułu nakładów na nieruchomość na prawie własności Franciszki Galert na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej które obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczone być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 210 000 zł netto, wadium: 42 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 100 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 228 i 227 zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605). Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 225/1 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


  • Zgierskiej 267, obr. B-8, dz. nr 12/1 o pow. 673 m2, KW LD1M/00205126/0
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 13 o powierzchni zabudowy 258 m2 i powierzchni użytkowej lokali 209,68 m2. Budynek wzniesiony w 1934 r. jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek użytkowy nr 14 o powierzchni zabudowy 118 m2, wzniesiony w 1940 r., parterowy, niepodpiwniczony oraz budynek gospodarczy drewniany w bardzo złym stanie technicznym.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne (1 zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej, 3 zajmowane bez tytułu prawnego) oraz lokal użytkowy (wyłączony z użytkowania).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Poziomkowej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00205126/0, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 20,09 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 15,34 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 72,66 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 56 000 zł netto, wadium: 11 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 560 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • Wacława 14, obr. W-28, dz. nr 39 o pow. 757 m2, KW LD1M/00022145/2
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 26/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 58 i 59 o powierzchni zabudowy odpowiednio 173 m2 i 56 m2 oraz powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 344 m2 i 39,40 m2. Budynek nr 58 wzniesiony w 1912 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nr 59 jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Oba budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.
   Na nieruchomości znajdują się 2 budynki gospodarcze nr 60 i 61 o powierzchni zabudowy odpowiednio 29 m2 i 43 m2, murowane, parterowe, niepodpiwniczone, wyposażone w instalację elektryczną.
   W budynkach mieszkalnych znajduje się 11 lokali mieszkalnych (6 zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 5 wynajmowanych).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Wacława.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00022145/2, nieruchomość jest obciążona:
   1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2,07 zł ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Łódź–Widzew;
   2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 23,11 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,60 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,12 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
   5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 14,24 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 80 000 zł netto, wadium: 16 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 800 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).


  • alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 97, obr. W-26, dz. nr 24 o pow. 909 m2, KW LD1M/00091625/5
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 12/48) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 36 o powierzchni zabudowy 441 m2 wzniesionym w 1892 r., murowanym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną i gazową.
   Na nieruchomości znajduje się parterowy budynek gospodarczy nieujawniony w ewidencji budynków. Według przeprowadzonych oględzin, budynek wymaga rozbiórki.
   W budynku mieszkalnym znajduje się 16 lokali mieszkalnych (z czego 2 wynajęte przez współwłaściciela nieruchomości) oraz 2 lokale użytkowe.
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi powiatowej alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, drogi gminnej ulicy Niskiej oraz drogi wewnętrznej ulicy Głębokiej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej LD1M/00091625/5, nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 20 850,30 zł ustanowioną na udziale współwłaściciela z tytułu podatku od spadku na rzecz Skarbu Państwa.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca udziału we współwłasności nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.08.2014 r., 6.02.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 101 000 zł netto, wadium: 20 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 010 zł
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Krańcowej 107, Złotno 7, Wędkarskiej 2, Krzywoń 20, Rysoniczej 56, Felsztyńskiego 34 a, 36 i Felsztyńskiego b. nr;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 24, Zgierskiej 267, Wacława 14;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – dotyczy nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 97.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawił się w celu zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, (udziału we współwłasności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów 42 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.